REKLAMA

Czy bycie "anty-Dudą" wystarczy do zwycięstwa?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:56 min.
Udostępnij:

Komentatorzy w TOK FM – Tomasz Lis, Tomasz Wołek i Wiesław Władyka – dyskutowali między innymi na temat wiosennych wyborów prezydenckich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM widać wyraźnie zarzeka się też k ilka poprawek tak 9 minut po swo ich si ł zaczyna godz ina komentatorów Tomasz Lis Tomasz Wołek Wiesław Władyka są z nam i ciałem chłopaki dzie ń dobr y dobr y co bad a się w prezes m ówi, i ż Banaś milczy to jes t bardzo c iekawy moment, bo w par ę rzeczy si ę prz y tej sposobno ści oka że, gdyb y był t o kon iec pancerneg o Mariana t o potwierdzi ło si ę, że w ładzę niepodzieln ą sprawuj e p isze prezes Rozwiń » uznał bądź, czego nie wiedzie ć do 2 nie to by ło coś ciągle brakuje t u akurat jes t pr óba dosyć dramatyczna n ie byl e jaka to nie jes t od tak a, która w ielu dymisji, ty m bardziej prz y prz y twardy m oporze pancerneg o Mariana ale gdyb y si ę okaza ło, że pancern y Marian trwa i że jes t t o rodza j ustawk i, że mecz e do dymisji pr óbuje skłonić t y się poda ż do niej będzie ju ż robili śmy co mogli śmy, ale bron i g o konstytucja bron i g o prawo n ie mo żna odwołać, ale t o z kole i jes t o tyl e, gdyby tak by ło to gr a o tyle ryzykown a, że t o podważyłoby tę omn i procesj e Kaczyńskiego kto ś nie pos łuchał Kaczyńskiego kto ś mus i przeciwstawi ł to mogłoby zacz ąć żyć na jeg o w izerunku teg o wszechmocneg o w ładza zawsz e mo żna z łożyć wn iosek tyl e g łosów opozycja ma postaw ienie prze d Trybunałem stanu i sprawi ć jak i zg łaszają się sytuacji jest bardz o proste mo żna najkrócej, że uznan o sa m Kaczyński doszed ł do wn iosku, że te historie wok ół Banasia w izerunkowo obci ążają nadm iernie, al e chcia łem wyrazić pretensje na kon iec do pan a Banasia mo im zdan iem zatrzymał się w po łowie drog i t łumaczący, że pokoj e na godz iny służą utrudn ionym podróżnym moim zdaniem on e s łużą również mog ą służyć pewn ie s łużą zakochany m star ą studen t studenckim paro m nieposiadaj ącym mieszka ń m łodzieży, kt óra m ieszka w zat łoczonych m ieszkaniach a, czuj ąc udzia ł pan i prostytutek wydaje mi si ę w tych projek t reformy za ś jesteśmy nale żymy do pokolenia Czytelników Markach Łasko w iemy jak trudn o znale źć lokal bramkarz schodzi ł z literatury, ale i w ty m sensie rzeczywi ście piękne z e zas ługa Mariana Banasia, ale n ie wiem cz y prezes te ż tak rozum ie Tomasz Czarnota reguluje prowadz i tak ja myślę, że prezes jedna k z tym i teoretyczn ie troch ę inaczej, al e zastanaw iam się no i co i c o dalej, bo przecież fakt, że nie Mariana Banasia n ie by łoby Mariana Banasia gdyby, gdyby przecenie nie jes t wykluczone się stan ie w Krośnie to jedn o, a wyb ór noweg o prezesa NIK-u t o jest drug ie mam y Senat ma, b o Senat prawda podobn ie jak ju ż widzia łem rozmow ę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prawda c o Rzecznikiem Praw Obywatelskich w łaśnie jak d ługo będzie pe łnił swój urząd sytuację trochę inna, bo tam z Banasiem, jeżeli si ę pa n dym isji odejdz ie będzie kt óryś z wiceprezes ów rz ądził, który t u rzecznik musiałby pe łni z pe łni swe swoj ą misję aż a ż do wybor u następcy dla pytan ie takie cz y w ogóle wyobraża sob ie, że jeste śmy w stanie wy łonić między tym i l iczbami wspólnego kandydat a Tomasz Lis nie ma m pojęcia c o b ędzie tak potrzeba przede wszystk im chc e w jak im trybie mo że bez tryb u te n Kaczyński spotyk a z prezesem NIK-u jak rzeka t o też jes t ich twarzy dla pana, że t o jest od op isanych w konstytucj i pan Kaczyński jest szeregowym pos łem nie ma żadnej procedur y poza ewentualnie Cargo w październik, kt óry do tak iego spotkania powinny by ć mogłyby dochodzić to p ierwszy w Polsce partii, al e nikt n ie instytucje partyjne część tego c o pamiętam t o jes t Najwyższa Izba Kontroli z konstytucją zresztą w kontrol i pisowskich teoretycznie n iczego tak, al e konia ora z Łukasz, tote ż poza trybe m ta k tak zdecydowanie zdecydowanie poza klub y c o zrobi ć Banaś wzrost będzie ma m wszelkie obaw y, że spotkan ie nie odby ło si ę, dlatego że pa n Kaczyński zaniepokojony ty m jak funkcjonuj e pa ństwo jak funkcjonuj e orga n Konstytucyjny wyłącznie tym, jakie t o przynosi strat y w izerunkowe dl a PiS - u, al e cz y badać zrezygnuje z czego rezygnuj ą i kogo bior ą w nich 3 West ja myślę, że t o n ie oni wybiorą plam pokazał, że jest Senat r ówno znaczy dzisiaj jutro mo że nie cieszy się, że na tym etap ie po ra z pierwszy 30 lat 2 dowiadujemy si ę co mo że Senat i nie s ą to wted y tak ma ły takich kompetencji nawe t ju ż te ż spekulacje na razie my ślę sob ie żyły pa n preze s jak poprosił o t ę dymisję t o n ie uzyska mo że chwil ę potrwać, ale by łoby też tak a t o komprom itacja pol ityczna Nowogrodzkiej rzucon o wyraża wol ę do te j pory nawe t nie wyraziła wszysc y łapali wlot, o c o chodz i teraz wyrazi ł wyra źnie, tak wi ęc i Wola jest dlatego te ż moj e uznanie wcze śniej dzień wcze śniej przygotowano to nowi zast ępcy zast ępców VAT - u s ą funkcjonar iusze partyjni i on i amortyzują l ądowanie dan o w związku z tym, że przyszły prezes Moto b ędzie proces by ł wyłaniania, ale f irma tak czy inaczej w jak i spos ób b ędzie opanowana jes t pytanie cz y nawet dz isiaj w serw isie informacyjnym podj ęliście pa n Morawiecki jak usłyszeliśmy przeczytaj te n rekord kilkudniowe opóźnienie w zestaw ie c o przeszkadza ło Eurowizja jun ior skok i narciarskie narzeka ł na Kaczyńskiego jes t na pateln i od 2 miesięcy pona d je śli kto ś naprawd ę premier ę an i pacynk ą t o p ierwsza rzecz Robin dostaj e ten rapor t na biurku i cz y te wystawili śmy sob ie s iedzi Morawiecki pan ie premierze to jest proce s be z Banasia omówienie t o za parę dni by ły ważniejsze spraw y pytan ie, jak ie konkretn ie ważniejsze sprawy w tych dn iach miał pa n Morawiecki na głowie, bo je śli to nieby ły ewidentnie spraw y wag i Państwowej to pow inien zmienić pracę urzędu prem iera nie nadaje m y wiemy, że n ie daje jeszcze 1 torowisk wzrast a Morawiecki czyta ł tak długo, że w Morawicy oraz koszty jak Kaczyński wyci ągnął wn ioski o swoim budżetem oczywi ście czekał tylk o wy łącznie na decyzję Kaczyńskiego, ale t o, że do te j rozmow y Kaczyński prz y asy ście Kamińskiego Banaś dosz ło świadczy jeszcze 1, że ob ie stron y maj ą na s iebie wzajemnie powa żne argument y zwan e potoczn ie hakami ogromną w ie jak to się w teg o typu strukturach n o właśnie n o tak, al e też ja bym si ę, że już n ie potraf i się przyłączyć dlateg o dz iwi, że pa n Morawiecki nie przeczytał póki pa n Kaczyński powiedzia ł jak t o rozumieć, bo po prostu w iemy, że żyjemy w dyktaturze Jarosława Kaczyńskiego urzędnicy po prost u wykonuj ą jeg o polecen ia i ci urzędnicy nom inalnie jak prezydent prem ier prawda i nie jes t specjalnie maskowane jest to, że warto pielęgnować w sob ie gotowości zakrywan ie tego zdz iwienia większe chcemy też u na s tak idzie, tak wi ęc jak tylk o ja nie uwierzycie t o zaakceptowanie zdał tylk o, żebyśmy ju ż nie odkrywal i te j prawdy codziennie, bo ona po prost u jes t jest faktem dyktatura jes t fakte m i może one łagodna mo że dobrz e zmasowane maskowany i t d . al e wysokie fal e, a tak że tem u towarzyszą dla mn ie przynajmn iej takie jak sposób czeka m na oświadczenie of icjalne rzecznika rz ądu i t d . jak oni kre ślą na potęgę Bożej 1 z ł parę godzin nawet ca łe życiowe usłyszeliśmy pan Fogiel czy w og óle niewiele si ę odmieni ran o że, że trzeb a się opozycja mus i si ę najpierw uderzy ć w pierś, więc szybko pojmują j ą bardz o szerok o, że w łaśnie si ę uderzyła te ż ma odej ść informacj ę porane k Radia TOK FM zapewnia ł Żakowski piątkowy projekt tak 25 minut po ósmy i wrac a do rozmowy komentator ów Wiesław Władyka Tomasz Wołek i Tomasz Lis pr óbuje się tera z wyt łumaczyć w dn iu marszu m łodzieży do strajk u kl imatycznego w co może by ć w g łowach europarlamentarzyst ów koal icji Obywatelskiej Jerzego Buzka Radosława Sikorskiego Andrzeja Halickiego Jarosława Dudy Janusza Lewandowskiego Elżbiety Łukacijewskiej i Jana Olbrychta, że nie s ą w stan ie poprze ć rezolucj i w spraw ie kryzysu kl imatycznego w parlamenc ie europejskim co t o jes t takie myśli co mogę t o wyt łumaczyć, bo bazuj e Jan Olbrycht Strasburg Info dla oburzonych g łosowanie w spraw ie kl imatu wi ększość grupy politycznej Tusk gru p politycznych uzgodni ła tekst w spraw ie c o w Madrycie głos Europejskiej partii ludowe j g łosowała za sp ór dotyczył innej rezolucj i w sprawie klimatu p iwem po wielogodzinnych negocjacjach uda ło si ę uzgodnić tekstu z lewic ą dlateg o cały był przec iw tym n ie całe nieca łe u na s w Polsce europosłowie nie wszyscy czytają przeciw, wi ęc ju ż pan Olbryś m ija si ę prawdą c o wida ć te ż całe EPL, bo tylko 22225 głos głos, ale rzecz w ty m kraj u zakładu, kt óry m ile na telefo n można zadzwoni ć zapytać byłoby prościej, bo n ie w iem, dlaczego będą interpretowa ły, widz ąc jak dużą motywacj ę, bo od 2 konstytucji bardzo w iele bardzo poważnych os ób jes t na tym, więc prawo to jest t o oznaczać to jest dl a mn ie problem Franciszek Sterczewski, m ówi że te ż r óżnica pokolen iowa, al e projekt poselski staszowsk im też nie w ie, dlaczego nie głosowali za tym g łosowali, więc lepiej dowiedzieć c o to znacz y się wydaje głosowanie symbol iczne niemające żadnego praktyczneg o wart o zwr ócić uwag ę znaczenia to n ie jes t prawo to jest rewolucj a, tak wi ęc wyra żenie intencji woli i t d . b o jak dać wizy za co n ie zastanawiam wida ć, że dramatyczn e p ęknięcie między generacji w tej sprawie t o znacz y, że c i m łodzi obywatele wyborcy i tak jes t bardz o zmobilizowani w te j spraw ie teraz id ąc do wybor ów do wybor ów prezydenck ich tak, walcz ąc z ty m gro źnym autorytaryz m tak zmobilizować wa żną cz ęść swojeg o potencjalneg o elektoratu t o jest dl a mnie bardzo n ie znamy motywów w ogólnym poczuciem humor u wizyty wszysc y generacj i kompletn ie decyzję bardzo też jest możliwe jes t klimatyczny Greta Garbo wygląda tak t ę m łodą dziewczynę ze świetnie świetną robot ę robi zna k, że ma budzi w średnim w ieku i starszyc h os ób, które absolutnie świadomość zagro żeń i potrzeby walk i z tym co się dzieje szczególnie w takim kraju Polska w idzi tyl e ludzie ludz ie umieraj ą, więc t o jest wyrok jest zbyt prosty taki wz ór uchwały fala grać na tak ich idzie prze z internet ja c o chcą zagrać na różne m iejsca muszę powiedzie ć, że ludzie bardz o r óżnych pokole ń środowisk autentycznie w Poznaniu w tym co jeszcze k ilka la t tem u by ło autentycznie prze żywają tę przyrod ę jak po 2 to jes t fak t naprawdę rewolucyjn y ja myślałam, że s ą pewnym społecznym zgodzi ł uzna ł, że popatrzym y na symbolikę tak a, kt óra do na s dociera poprze z głosowanie negatywne w dn iu, w którym m łodzież wychodz i na ul ice jes t niefortunne po prostu wiem jak t o si ę zgadza Zandberga, który mówi, że s ą 2 perspektywy by ć może on wesz ły w kolizję z sob ą perspektywę jakie ś gry, kt óra się tamto by ć mo że oni chc ieliby bardz iej radykalną rewolucj ę, al e n ie dogadali n ie w ie, bo nie znam y szczeg ółów prawa i protestowal i przec iwko tem u te j tej rezolucji kl imatyczny tylko przec iwko rozwi ązaniu, kt óre zastosowan o, a dłuższa perspektywa, bo to jest t a, w której t y się próbuje odnale źć ja też uwa żam, że t o jest słuszna perspekt yw s ą 2 rzeczy po p ierwsze ludz ie stars i w te j same j mierze mo im zdaniem interesują si ę przejmuj ą tym problemem ze wzgl ędu r ównież na dbałość o lo s ich dzieci wnuków t o jes t perspektyw a bardz o silnie zakorzen iona, a po drug ie, je żeli na te j liście, kt órą czyta łeś są ludzie tej miary c o Jerzy Buzek Janusz Lewandowski Radosław Sikorski nie to ja n ie wyobra żam, żeby jak wspomn ę Jerzy Buzek bronił górnictwa to n ie jest p ierwszy ra z, kiedy o n w parlamenc ie europejsk im odgrywa taką rozrzucone dl a tyc h zm ian zredukowa ł w spos ób imponuj ący kopaln ie w Polsce przecież to była razem z Januszem Stanisławem dokonal i ogromneg o dzieła t o była w ielka skala, wi ęc o ty m, też nie zapominajmy, al e nie wyobra ża sob ie, żeby ten jes t Jerzy Buzek Sikorski cz y Janusz Lewandowski n ie w iemy na moc y jakiego ś kaprysu w przypadku podj ęli tak ą decyzję tak że zgadzam si ę absolutnie stąd miesza je śli chodzi o sprawę z decyzj ą tu co ma do świadczenie mówi rodzice dz iadkowie bardzo przejmują wa żność swoich dzieci ni ż politycy nie znaleźliśmy Żydowi Otóż t o do akt u rzeczywiście jes t nadz ieja, że zależy jeśli przejm ą, aczkolw iek polityka teg o nie pokazuj e cz y Polska polityka ma m wra żenie n iestety bardz o ostro żna zachowawcz a taka no t o jes t konsen s między g łównymi part iami konsen s rowe r dl a referendu m, w kt órych przed śląskim te ż wg mn ie tylk o pozbaw iony bardzo pozbaw iony wyobra źni, b y w kul t zrozumieć można dzi ś projek t grupy w Polsce, kt óry w reg ionalnym powiedzie ć, że bardzo do Unii racjonal istycznej za to s ą b iedne bardz iej racjonalnych narodu narod u jeśli teg o człowieka, gd y m ówi 1 z i spokojnie da łoby si ę im to wytłumaczyć, bo pewn e rzeczy ju ż na Śląsku rusza si ę stały, cho ć w ciągu teg o ostatn iego roku oni sob ie doskonale wiedzą, że duszą met ę kopaln ie będą n iedotrzymanie bardzo upalnie otrzymujemy ot o, żeby już prowadz ą wzros ła, więc te ż wykup ienie trzyma porozmawia ły fika o prawyborac h Platformy mac ie ochot ę tydzie ń min ął o d o d pojaw ienia si ę kandydatur y Jacka Jaśkowiaka czy Jay Jaya no i c o jak wygląda jak ziem podtrzymuj ę to co tak że tydzie ń tem u uważam t e prawybor y za n iepotrzebne, a nawet by ć może szkodliwe, bo one n ie tylko n ie żywią jak to si ę m ówi wewnętrznej demokracj i w łonie Platformy, al e spowoduj ą spore j cz ęści elektoratu n ie tylk o Platforma, al e po n ie p isowskiego elektoratu m ówiąc w skr ócie spowoduj ą rodza j dezor ientacji te n t o pot ężne uderzen ie z wyborów parlamentarnyc h Kidawy Błońskiej zdobyła 416  000 głosów pobi ła na g łowę w Warszawie Jarosława Kaczyńskiego co akura t dziś bardzo drobn e Schneider t o sprawi ło i mówienie o tym, że t o on może by ć kandydatk ą sprawi ło, że du ża cz ęść ludz i poczęła si ę już n ie tylko oswaja ć z nazw iskiem i perspektyw ą Kidawy, al e wręcz uto żsamiać z t ą kandydatur ą i teraz staw ianie teg o na krawędzi mo im zdaniem n ie jes t poci ągnięciem dobr y ja nie jest artyst ą wynagrodze ń żołnierzy z założenia idea podoba dojdz ie do konfrontacj i jak rozum iem są akurat nie mogl i państwo zaprosi łem do programu uważam, że najwi ęcej pow inny wysok ich ich rozm ów, ale rozum jakaś debat a po drodz e b ędzie b ędą różne wrażliwości całkiem prawdopodobne, gdy ż po drodz e myślę zwycięzca we źmie cz ęść z programu wra żliwości tak pokonaneg o w nic z łego żadnej partii nie stan ie jeszcz e dz isiaj w sprawie 1 grudnia czternastego chyba o d jutra 2 tygodnie temu każdy będzie tyl e wyd a zapraszamy kandydat ów na trzynasteg o, żeby wsz ędzie narzędzi ora z porozmawiać oczywi ście jeszcze 1 argument przywo łuje cz ęsto przypadek te j te j debat y praw wyborczyc h Sikorskiego Komorowski sprzed la t tylko wted y sytuacj a by ła zupe łnie inna w te j chwili mam y do czyn ienia z telewizj ą pisowsk ą z radiem pisowskim pot ężny segmen t medi ów partyjnyc h propagandowych i ka żda najdrobn iejsza nawe t niegro źna r óżnica zda ń j ęzyk ideową Jaśkowiak w te j debac ie b ędzie wykorzystywan a proszę bardz o kłócą si ę w Platformie nie mają w łasnego uznan ia różne, b o z różnych frakcj i b ędą na tym gra j, więc t o te ż element, ale z drugiej strony t o trochę o żywia Elektra mam y największy proble m jak w iadomo obozu demokratyczneg o jes t mob ilizacja elektoratu w łasnego ta k, a tak ie prawybory trochę o żywiają on e zaczynają dyskusj ę ludz ie o ty m, rozmawiają angażują si ę Wiesław Władyka taka ja ma m też takie mieszane uczuc ia, dlatego że mogę, że jest jaki ś rodza j konfrontacj i powiedzmy osobowości wra żliwości m ówi Tomek t o dobrz e, n iemniej ten kalendar z n iekorzystne, poniewa ż tak ie prawybory wymag a pewnyc h pewne j konfrontacj i właśnie pog łębiony, a n ie takiej pierwsze wra żenia owe, bo to do teg o dojdzie, dlateg o że nie m a na to ani czas u an i te ż jak na raz ie żaden z dwojg a kandydatów n ie pokaza ł r óżnic takich zasadniczy cz y też swoje j wizji Platformy czy te swoj e w izje prezydentury przed e wszystkim tego na razie nie ma, wi ęc na to ju ż za mo im zdan iem za ma ło czasu dojdzie dl a tak iej w takim bara żu na konwencji prawda jedno, jakb y aparat u partyjnego co mo im zdaniem kandyda t Jaśkiewicz przejrzałam ulotk ę z góry przepraszam tak i że, że oczywi ście że, że raczej nie b ędzie mia ł szansy z t o jest krótko jest dl a mn ie trochę udawane poz ew dotyczy jes t jest pewn a ilustracja teg o c o nie podobal i cywil kwest ionuje, że t o partia jednak jes t mądra bardzo zr óżnicowane m ówi prezydent bardzo demokratyczne i t d . jednak t o c o mówi jest projekt nowyc h twarzy homoseksualnych czystości by ło, że tak i lewy n ie powiem jedn o co w iem tego tylko mówię, że jest jes t skrzyd ło bardz iej powiedzia łbym umiarkowane taki nas z by ły bardziej Socjaldemokratyczna l iberalna obyczajow o okresow e, ale ja człowiek powie, że powsta ł powiedział pa n Jaśkowiak t o po informacjach Tomasz Wołek Kujaw porane k Radia TOK FM w itam podobno Żakowski piątkowy poranek TOK FM 42 ósmy i ostatni odcinek rozmow y komentatorów przed nam i Tomasz Lis Tomasz Wołek Wiesław Władyka Tomku ja m ówiłem o ty m, że, nawi ązując do wypow iedzi profesora, że pa n Jaśkowiak jedna k ods łonił cz ęściowo przy łbice, k iedy powiedzia ł, że kandyda t koal icji Obywatelskiej n ie powinien by ć, którzy mo im zdan iem w ątpliwego okre ślenia Temidę, czyli kob iecym Dudą tylko powiedzieć anty drut u, więc t o jes t jaka ś deklaracja cz y na konc ie n ie kto ś, kto m ógłby być por ównywany kojarzony prz y wszystkich różnicach jednak je śli chodz i o styl, chociaż to si ę myli moim zdan iem pan Jaśkowiak, bo pan i Kidawa-Błońsk a w niczym mo im zdan iem n ie przypom ina pa n pan a Dudy również jeśli chodz i o sty l klasę o poz iom kultury t o s ą ogromne r óżnice na ka żdym krok u, ale t o jes t jakaś deklaracja by ć ant y Dudu n o i tuta j ta wojown icza natura tward a natura boksera amator a też troch ę wysz ła na jaw zacz ęły się wydaje też duży dylemat, przy kt órym sto i Platforma i koal icja Obywatelska ja k jak prezentować prezentowa ć si ę jak o si ła rozsądku um iaru tak iego tak iej normalności takiego szans ą na dotarc ie do szerok iego elektorat u centrum n o tak, al e też be z szans y na zmob ilizowanie n ie zmobilizowały absencj i prawd a bo, żeby absencj a ruszyła to trzeb a coś powiedzie ć jak kiedy ś pol itycy potrafili powiedzie ć, że walczym y o wszystk o w referendu m akcesyjnym prawd a itd ta mob ilizacja, bo czy też racze j liczy ć na to, że nie za kadencj i, ale części p isowskiej alb o jaki ś bardz iej centroprawicowej zbierze dodatkow e głosy wybory t o są emocje udawan ie, że nie ma emocji wybory mog ą być politycznej, bo jak m ówi sze f PiS ten co jaki ś rząd jedno ści narodu, kt óry będzie im rekolekcjonista ukrytyc h t u b ędzie tylko jednoczy ł i opowiada ł bana łów wsp ólnocie, doceniając wspólnoty to są te s ą rzeczy n ie do końca poważny t o troszk ę tak tak Bronisław Komorowski si ę profilowi, ale do końca różne strony była bardzo źle skończyło dodaj e poparc ia, al e p łytach tak grali śmy, ale w iele, żeby Komorowski mia ł jak m ówią Amerykanie poparcie szerok i jak mo że i g łęboki na centymet r jak ich jak wpadł o d raz u na g łówkę n iestety i Małgorzata Kidawa n ie przekre śla tych i atut ów klasa pow ściągliwość agencja t o wszystk o jest wa żne rzeczy, al e jeszcz e zostanie kandydatką tej uważa, że je śli ma mieć jak iekolwiek realn e szans e t o musi wygenerować emocj i i mus i by ć tak Ant Dudą wybor y są z Dudą ich pokonać Dudę trzeba by ć także Dudu, a nie tylk o jednoczyć celem jes t w Polsce je śli ludzie n ie b ędą jeszcze ca ła Polska też wystawę budzą te ż nie mówiąc, kt o wygra, ponieważ zielonego poj ęcia je śli ca ła Polska nie b ędzie od rana do wieczora m ówiła wy łącznie tyc h wyborac h t o kandydat opozycj i nie ma żadnych szans którakolwiek n ie będzie wysok a jak zawsz e wybor y prezydenck ie popatrzymy do tych prawd a to on e kreowa ły now ą sytuacj ę polityczną n ie tylk o chodzi o obj ęcie teg o stanow iska przej ęcie sterów, ale te ż, gdyby c o si ę dzieje w uchwal e tej biografii pol itycznej i jeżeli jes t, zwłaszcza tera z, k iedy b ędą wy łaniani kandydaci z e środowisk politycznych t o te środowiska przejd ą olbrzymy rewolucja, bo b ędą się musieli okre ślono wreszc ie sob ie lew ica w ramach, która b ędzie musiała si ę zintegrowa ć wokół kandydata by ć może si ę te ż podzielić jako ś ideowo wewn ętrznie jed z utrzymuj ą Solidarność t o sam o jes t platform ą Obywatelską czy on a się mogli okre ślić wczoraj Andrzej Olechowski m ówił, że właśnie fakt, że t o został szefe m rady Europejskiej wymusz a jak gdyb y deklaracj e na Platformie Obywatelskiej coraz bli żej kadencji co ona jes t bliżej tego teg o teg o ja wiem troch ę cz łonkostwa, kt óre przedstawią charakteryzowa ł leki 1 z mecz u, bo Andrzej Hasa się dzieje teg o też troszkę zbulwersowa ło, bo te ż Europejska partia ludow a, gdz ie m. in. za handel, ale s ą te ż konserwaty ści mo że różnego rodzaj u tak i libera łowie rozegrali konserwatywn y bardzo konserwator jedna k biuro też pa ństwa Izrael jes t my ślę, że tutaj Alaski wszed ł na cienki lód możesz si ę, ale nie ma jednak tezę mo żna dalej potrwa bardzo c iekawe, że właśnie c o się b ędzie działo z tym i obozam i politycznymi, choć one muszą s iebie wyrzuci ć, bo to nie tylk o chodzi ot o on e poprą kandydata i że każdy będzie alb o anty budow ę albo ma podobn ie s łabo lepszy Duda tak czy cz y też to jest szansa dl a tyc h partii, żeby jak zaistnie ć zło w łasnym log o i własną tożsamość t o jest bardz o dramatyczn y proble m, jeżeli zostaj ą w tym nurcie chadeck im pan chyb a rzeczywiście jest dominujący t o jes t pytan ie, kt óra chadecj i, która czy te ż kadencj a Franciszka Jana Pawła II ora z inne HD mo żliwe w iele bardz o dl a przysz łości poszczególnych formacj i to o w iele wi ększy wp ływ na przysz łość konkretnej formacji należał wybór kandydata lewicy ni ż wyb ór kandydat a Platformy, ponieważ przed lewicą stoi o w iele trudniejsze rozstrzygnięć niższy ni ż prze d po bo wyb ór czy pani identyczne Jaśkowiaka n ie oznacza i nie b ędzie oznacza ł dla Platformy tak w iele jak oznaczałby dla lewicy budz ą Berger, ponieważ zastrzega w swo im wyst ąpieniu, że to s ą merytoryczne różnice s ą powa żniejsze nale żność wa żny i jest h istoria p t . jednak że wyrok n ie jes t s inglem tylk o reprezentante m jakiego ś ugrupowan ia wewn ątrz wi ększego ugrupowan ia i telew izji polskiej powiedzia ł oko ło 100 żydowska mus i podejrzewa bardz o niepokoi ć czy nie zostanie przyj ęte, a agen t derb y, czyli 1100 róż jak m ówią n ie stanie rock an d solistą t u te ż jest 4 językach n ie chodzi tylko tyl e ile się z e zjaw isk napięcie wiosną jes t chyb a nawet s ilniejsze zobowi ązanych ma swoją n o i politycy w iosny tak, bo ma swoj e, bo ma swoj e silne s ą siln ą to żsamość liberalno-lewicow e prawda to n ie jest lewica t o s ą lew ica liberałowie zaś progresywn y libera ł mo że dale j tak i t o napięcie du żo wi ększe Lechowski dz isiaj bardzo ciekawie ga z w Gazecie w Gazecie pisze w łaśnie o ty m, o ty m napięciu zawod y by ły bardziej oczywistym kandydatem, bo teraz po prost u na tym etapie n ie by ło politycznie mocniejszy jest Marzena pani również gen bron i natomiast Biedroń dawa łby taki, jaki jak w iemy, że nie wygramy t o si ę będzie spokojn ie jakoś nikt wa m różnicy, ale trudn o było zauwa żyć r óżnicę między Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą Robertem Biedroniem prawda czy t o cud t o by spowodowało, że te 22 formacje właśnie, b y si ę klei ły akurat na to, że między akura t wa żne Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o w iele przybył zabytkach, bo lep iej się odbyła ruszaj ą z kont a oczywi ście w woli wyborców też mo im zdaniem wbrew jes t przes ądzone kandydate m na prezydenta zostan ie Adrian Zandberg nie jestem tak im się wydaj e te ż, al e zapisujemy w analizie i tych działek udział tłumacza, al e też mamy także rada rozwoju dla Tomasza Wołka, kt óry powiedział, że jes t ju ż pewien, że kolejne rzesze ludz i dotycz y użytkowych ze stron w jak mówiłem, że w drugiej z spodziewało si ę raczej być inaczej było Tomasza Wołka, który m ówi, że odradzam grę będzie kandydatem lewicy mam y Jacka Żakowskiego, kt óry w telewizji, chociaż absolutnie przekonany, że kandydatem Platformy Jaśkowiak i że wygr a Duda ze 2 Góra grosza c o oznacz a, że tak jes t tak jest rzeczywi ście w dalszym ci ągu dalszy m ciągu ma m t ę wiarę mogę nawe t jako ś tam uzasadnić ma m wrażenie, że Platforma nie p łacą za wizyt ę modli ć silne jes t, a s ilne poczucie, że co ś mus i wydarzy ć w wierze jak w momenc ie, k iedy z n ich Tusk t o tak, bo tak a potrzeba, żeby co ś wydarz y Energę oczywiście widz ę racze j widzę tata odpowiedzia łem wted y z 24, że racze j widz ę tęsknotę tak mo żliwe w radach n ie wiem czy jest to jaki jes t od wystarczaj ącą odpowiedź na to sta ć, ale wydają si ę Małgorzata Kidawa-Błońsk a chyba n ie jest jedna k, chociaż z zwr ócił uwag ę, że ma s ilne poparc ie i i Barbary Nowackiej Zielona c iekawa historia bierze ja k n p . prz y prześledzić kont a tw itterowe pos łanek Platformy to mogę powiedzie ć, że p łeć ma wra żenie czasami pokonuj e ideologię t o znaczy jak by śmy tak sob ie wysuwali, kt o dzi ś politycznie t o b y wychodzi ło, że np. Barbara Nowacka pewnie bli żej człowieka niż paniki wdow y on a z presją podobn ie jak inne pos łanki k ibicuje kibicuje pani ideowy ten czynnik kob ieta zdania czekać du żą rol ę więcej kob iet głosuje w ogóle wi ęcej kob iet mamy 2001 . w ie, gdz ie to żsamość tak że zerowa jes t 1 z wa żnych wyborów politycznych sta ła si ę świadomością taki świadomość klasow a się pojawi ła tak dziwne, że si ę też bardz o dalek o rzeczywi ście tak si ę stało przy nim o d ideologii czy też nie zna przyczy n nie z tym żadnego problem u biorąc pod uwag ę ile lep iej wykszta łconego s ą w Polsce kobiety i ile bardz iej racjonaln e politycznie lep iej może przejąć d ług n ie głosuje tak dlateg o trzeba nauczy ć prawda, że t o jes t 1 z takich fundamentalnyc h l inii podzia łu pol itycznego, która ma charakte r determinowany racze j tak wyb ór Narodowy prawd a ni ż niższy ni ż swobodneg o album y o cechac h kandydatów mo im zdaniem zdecydujemy zosta ło pow iedziane kt o jak ie pos iada walor y natom iast zdecyduj e kampan ia do Bronek Komorowski n o przegra ł zastrzegł n ie tylk o dlatego nie zm ierzam do tego przegrał n ie tylko, dlateg o że jak mówisz szerok o, al e p łytko przegrał, dlatego że praktycznie nie by ło kampan ii ówczesna Platforma kampanie odpu ściła pamiętamy t o tę idiotyczn ą wypowied ź ówczesnego m inistra sport u pana Biernata żadna z n ich dotyczy w łaściwie tak t o jes t sprawa Komorowskiego n o prz y tak im nastawieniu był skazan y jak nale ży tera z bardzo dziękują sob ie ju ż mówimy opowieści dzi ękuję proszę otworzy ć ryne k Bronisław Komorowski tuż po powroc ie z Japonii powiedział, że mus i bardzo podoba te n mode l japoński by ł w Japonii kampania trwa 12 dni nie ma żadnego żadnej potrzeb y, żeby trwała dłużej t o by ło pow iedzenie elektoratowi właściwie wszystko pozam iatane ja b ędę prezydentem podjęło jeszcze miesi ąc przez 3 miesiące taka pani dale j wygl ądało tak jakby by ły nawi ązaniem do tyc h deklaracji nie było w zasadz ie nie pasły si ę rzeczywi ście na d blokami przysz łości my ślę, że Platforma dziś jest te ż du żo mądrzejsza rzeczywiście ni ż by ła k ilka kilka la t tem u, ale dl a mn ie jes t jest ciekawa jeszcze 1 z ostrą dzi ś powiedzia ł Franciszek Sterczewski ran o pytany Kidawa-Błońsk a czy Jaśkowiak powiedział, a mo że kto ś inny cz y to mus i by ć kandydat Platformy chyb a za późno jes t, a nie chwileczkę chwileczkę co b y tam jak co by miało dl a mnie znacz y, że Platforma wyb ierze innego kandydat a tylk o, że du ża cz ęść elektoratu, a mo że polityk ów mo że poprzeć kandydat a tej partii w ogóle nie ma tak iej możliwości nie formy jednak Sparty s ą ludz ie poważni połączeni jak ąś wspólnotę idiotę robię mode l z interesem towarzyski przyjaźnił si ę albo nieprzyja źnie, ale każdy kt o, kt o z Platformy poparł kandydat a spoz a Platformy w ratuj e na margines n ie chodz i o t o, że jednak śmierć ich mandat jest z urzędu prac y tak sam o jak n ie oczekujem y zwi ększenia zjawiska lew icy n ie poprz e n ikogo środowiska inicjatywy Polska słyszałem, że jak nie dawać może trzeb a b ędzie szuka ć innego kandydata t o może 4 w zakresie, al e w łaśnie chyb a bardz iej ja ma m wra żenie takie w łaśnie tutaj ta lojalność n ie jes t tak a zagwarantowana to n ie jest tak, że elektora t i nawe t aktyw p ójdzie za decyzj ą elektor ów Platformy korzyst a z listą wyborców w wyborac h do wyborców, gdzie chcą jedna k jes t elementarn y i w jedna k Sanders, który z pani ą Clinton 4 lata tem u s iekierami układali NATO, który ma być on a wygra ła i m imo że wygra ła bardz o miłej atmosferz e, bo przypom inam sobie kombinowali odpad ów i tak efek t próby wykrywan ia do końca czystym i metodami to jednak taką powiedział t o jest demokratka i pop ieram koniec najmu mieszka ń jes t ósma 56 zasili informacja tak a p óźniej Maciej Głogowski magazyn EKG p ierwszymi gośćmi pierwszym go ściem b ędzie Marta Bienia d a z kancelarii Clifford cz ęść trafia wydawały krainy opolska Gazeta Polska realizowa ła Jana cech już si ę zakr ęci Bojana ostatn i raz realizowała ran a Helu dzi ęki b ędziemy t ęsknić wraca do nas jak najprędzej nigdzie n ie jes t tak dobrz e do usłyszenia za tydzie ń w poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA