REKLAMA

Jak nie wpaść w pułapkę "Czarnego Piątku"?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-29 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapita ł gospodark a jes t dziewiąta 6 to jest magazy n EKG Maciej Głogowski dzień dobry dzi ś naszym gościem jes t pan i Marta Bienia radczyni prawn a radc a prawn y kancelarii Clifford Chance dzień dobr y dzień dobr y du żo pan i dzisiaj zakup y b ędzie robiła ju ż zaczęłam o d poniedziałku, al e t o dz isiaj jest czarn y krążek czarn y pi ątek czarny tydzień no ja przyzna m szczerz e, że dzięki pa ństwu nie sta ła się posiadaczką cz ęści lub nieszcz Rozwiń » ęśliwą w ielki biały skrzyn i siódmej rano po prostu nam t u do państwa dzi ęki na m, czyli prze z to, że nikogo nie gra m, żeby kupić skrzyn ia si ódmej rano tak tak tak, bo by ła mocno przeceniona jes t naprawdę nie ma m na nią miejsca w domu to ja uznaję, że t o jes t nasz a zasługa przyczynili śmy si ę do ochron y klimatu środowiska na szcz ęście skrzynia drewniana w radiu TOK FM ja te ż na dobrz e, ale t o c iekawa sprawa, ale c o to w łaściwie chodzi, bo z 1 strony jes t ca ły b iznes te n ameryka ński czarny piątek, ale te n czarny pi ątek przekładający si ę na warunk i europejsk ie tak że polskie no i t o, że producenc i dostawc y, a chc ą nam sprzeda ć się co ś c o często rzeczywi ście ma cen ę niższą t o jest dobr a stron a tej h istorii p o drugiej jest jakaś mas a ostrze żeń o d urz ędów t o federacj e konsumenck ie o prawnik ów, żebyśmy uwa żali nocą w sumie, je żeli ktoś chce co ś taniej na m, dlaczego uważać, o c o chodz i dz isiaj czy n ie wiem jak t o jest w stanach 1 tys euro, bo tam czarn y piątek jeszcze n ie dolecia ła, ale tak dorzeczy myślę, że n iema co straszyć nie b ędzie jestem tylk o dl a prawn ika specjalisty n o trzeba zachowa ć zdrowy rozs ądek, bo przepisy na ten sa m si ę zmieniaj ą tak przep isy nie zmieniono przepisy są tak ie sam e jak zawsze, wi ęc je żeli mam y uważać t o chyba na t o, ab y nie przesadzi ć tych zasa d w naszyc h oczekiwaniach sprawić przeszli c nawet jakb y morze log iczna może to jest z tym, o czy m pani powiedziała na początku, że nie kupiło si ę teg o pudła sprawdza pan i Ilona tydzie ń tem u kosztową no n ie, ale ma m wspaniałą kole żankę, kt óra sprawdziła nie śmieje si ę tak wiedzieliśmy, że t o b ędzie wrażenia skrzynia n ie mocn o skrzyn i n ie będzie si ę ba ć po prost u przemy śleć t o zależy te ż kupujemy tak to zan im zaczęliśmy rozmawiali śmy sob ie o ty m, że kupujem y tak pan redaktor przyzna ł, że lubi internetową ja nie ukrywam, że też, al e nie powiedzia ła pani tego, o czy m powiedział na początku ja nie lub i zakup ów w og óle w og óle pan lubi no ja nie ukrywa m, że lubię bardz o pewnie wiele os ób też jeste śmy tzw. łowcami okazji jak t o powiedzia ł i wiozącymi tuta j dz isiaj rano taksówkarz, kt órego też pozdraw iam dzi ęki niemu n ie wylicytowa ł trzec iej kurtki park i w kolorze khaki w ty m tygodniu dzieje za dobrz e si ę dzieje to jes t ostrze żenie natom iast jak o prawnik musi si ę też troch ę powiedzieć wi ęcej ju ż powiedziałem te zasad y s ą takie sam e każdego dn ia czarn y pi ątek te ż kolejną poniedzia łek wa żna sprawa takie sam e zasad y czy dz isiaj, czyli dz isiaj n ie obowi ązują żadne specjalne przepisy nie ma m wi ęcej praw alb o sprzedawc y maj ą więcej obowiązków wobe c mn ie jako kl ienta tak cz y n ie NAS - y, je żeli patrzym y tylk o na przep isy tak nazywana przys ługuje do czego s ą zobowiązani sprzedawc y tonie, al e pami ętajmy, że czasem jest te ż pona d np. przyzwyczaili śmy si ę do tego, zw łaszcza du żych s ieciach zwracamy towa r tak kupujemy 5 garniturów pote m oddajem y wszystkie 5 albo 4 wymieniamy na różne rozm iary i cz ęsto skle p stacjonarny daj ą na m na 30 dni to jes t tak i standard 28 miesiąc my ślę tylk o przyzwyczailiśmy, al e to nie wyn ika spraw a tak zwro t mam y prawo do teg o kupujemy Inter prze z internet wted y mam y zapewn ione praw o do zwrot u w ci ągu 14 dni oczywiście s ą te ż takie sklepy, które daj ą np. 100 dni c o też swoist ą pułap, ale ten obszar od, al e tylko prze z internet ma m prawo prawn e praw o do zwrot u tak znaczy oczywiście nie możemy n p . si ę powiedzieć no dobrz e kupujesz, al e dz isiaj towary przecen ione, więc n ie będzie obowi ązywało prawo zwrotu redaktor mówi t o właśnie chcia łam powiedzie ć jak najbardziej przeprasza m, al e nie zmienia si ę tutaj praw o tak zm ienia si ę bardziej zasad a wychodz imy do sklep u do pyta j m y sp ójrzmy na regulamin może jest t o wywieszonych dzi ś spytajm y sprzedawcę czy jak ie s ą zasad y zwrotu czy jesteśmy przyzwyczajen i, że w ty m sklepie zawsz e zwraca m si ę 30 dni, a jes t bardz o wysoce prawdopodobn e, że dz isiaj te n telew izor cz y ta kolejn a kurtka Parka na jesie ń cz y buty nie będą mog ły by ć zwr ócona tak sklep ie stacjonarny m pamiętajmy też, że je żeli są rzeczy waliza, czyli nie jes t jaka ś rys a na telew izorze alb o jaka ś inna wada z e wzgl ędu na te n jakby uszczerbe k na uwadze jes t te n towa r przecenione n o to wted y m y też n ie możemy ze wzgl ędu na t o zwr ócić teg o przedmiotu, bo normaln ie w sklep ie stacjonarny m mam y prawo w icie zareklamowa ć produkt, jeżeli on e przecenione, ale ja n ie widziałam tej rys y przywiezie do domu oka że się, że Teresa jest t o mog ę dochodzić jakość swo ich pr aw na nie do końca si ę wted y kwestia dowodowa mus i pa n przy pewn ie do prawn ika, al e zasadn iczo tak powa żnie rzecz bior ąc trzeb a dopyta ć trzeba zazwyczaj s ą nap isane tak że n p . cz ęsto na kurtkach pa n m ówi Monika po sklepach, al e s ą takie karteczki jes t pokazan e dokładnie, gdz ie ta wad a jes t także, jeżeli z e wzgl ędu na t o rozdarcie alb o na t ę od szczep ionek guz ik niedosyt n o t o wtedy ze względu NATO n ie mo że pan wrócić ale gd y w domu pa n tak przyjrz y dokładnie na końcu oka że, że brakuje n ie wiem suwak a albo si ę zasuw a alb o telewizor ma 10 dodatkowych rys no t o w ówczas można negocjowa ć mus imy te ż pami ętać o dowodac h zakup u paragonach paragonac h, ale nie tylko co jest jeszcz e dowod u to zale ży np. jeżeli reklamujem y towar t o powinniśmy wykaza ć g o kupili śmy w ty m sklep ie tak nagraj łatwiej j e cha można te ż nagrać f ilmik czemu nie jes t kwest ia dowodowa, al e możemy ju ż na linii lub parago n, al e po jakimś czasie t e paragon y blakn ą może to te ż by ć wyci ąg z terminala, jeżeli p łacimy kartą np. mog ą też by ć zeznan ia świadków tak że warto zapamiętać t o znani sto i w kolejc e i rozmaw ia w czarny pi ątek jasna t o wszystk o te ż się ma znaczenie zakup prz y zakupac h internetowych prz y zakupach internetowych jes t troch ę inaczej, jeżeli za łożymy, że mamy t e podstawow e trafi 14 dni na zwro t teg o telew izora kurtk i cz y okularów t o wted y zazwyczaj sprzedawc y nie wymagaj ą paragonu i nie ma tak iej potrzeby jak sam zaku p cz y e-mail potwierdzaj ący już jeste m powode m tak s ą sprzedawc y, którzy oczekuj ą paragonu b a oczekują nawet, żeby t o by ło oryg inalnie zapakowane i t d . mus imy pamiętać maj ą do teg o prawo t o zależy to znacz y, jeżeli jes t t o reklamacja n o to wted y nie musimy a ż tak bardzo przestrzegać teg o, że to musi być w opakowaniu i t d . bo m y mamy prawo b ierze te n towar, je żeli przyjdz ie ta dziesiąta kurtk a Parka chcem y sprawdzić jak na razie wci ąż lep iej ni ż ta dziewi ąta tak, jeżeli okaże, że coś jest nie tak no t o wted y reklamujem y towa r i tutaj tylk o mus imy wykaza ć normalności szkod a, że tak kupiliśmy o d was moim zdan iem nie uważam, że do paragonu n ie musimy mie ć, bo tak im dowode m jes t po prostu ca ła ta ścieżka e-mailowa esemesowa i t d . on a uznawana powinna być mo żemy wtedy się możemy te ż ostr o dyskutować z e sprzedawcą powinna być dobrz e, a je śli kupujemy dzi ś w sklep ie stacjonarnym pewnie wiele os ób tak b ędzie tak b ędzie t e zakupy czyni ł to cen a na p ółce czy cen a prz y kasie ocen y na p ółce czy, je żeli przeciw, płacąc w kasie oka że się, że jes t inna n o mam namyśli jes t niższa oczywiście szans ę brać, ale jes t siano t o mam prawo oczywi ście domagać się uwzględnienia te j cen y, kt órą widzia łem przed tą uwa ża na p ółce jak najbardz iej, używając takiego bardzo formalnego j ęzyka jes t po prostu ofert ę ją przyjmujemy tak że umiemy j ą bior ą towa r spółki cz ęść wa żnego coś wa żnego stan rozsądek na zdrowiu rozpaczy zreszt ą ju ż tak ie bardz iej tak ludzk iej mo że psycholog icznej pytanie dla PiS mo że jechać całą za magazy n EKG jes t zdrowy m rozs ądku hast a tak to zachowajm y zachowajm y g o dobrze czy t o jes t tak że te pani powiedzia ła tyc h obserwacjach i zdrowym rozs ądku, al e tak naprawd ę przecież sprzedawcy też chc ą dzisiaj zrobi ć b iznes chcą sprzedać nie ma n ic w ty m z łego nic w ty m nie ma oczywiście t o jest biznes dl a wszystkich no i dla sprzedaj ących dla kupuj ących jak jednak traf i Super okazje t o jeste ś Super b iznes tak szuka j okazji w łaśnie w ty m z łego myślę, że warunk iem, że wykonali śmy te wszystkie ćwiczenia, o kt órych pani mówiła wcze śniej, bo n ie be z przyczyny pojawiaj ą si ę jedna k t e ostrzeżenia mo że się zdarzyć tak że towary 2 tygodnie tem u zdro żał po t o, by dzi ś się m óc pokazać, że jes t tańsze od agenta, ale siedzę w rocznej ocen y, którą mo żna by ło zaobserwowa ć miesiąc temu alb o nawe t nieznacznie wy ższa niż ta c o miesi ąc temu trudn o si ę m ówi tak no chyba si ę mówi trudno bardzo, że n ie jeste m w stanie ma, chocia ż raz by ło t u pr óbować tworzyć konstrukcje cz y to nie jes t naruszenie n ie wie nawe t zb iorowych interes ów konsumentów sta ła praktyka, al e weszlibyśmy tutaj bardz o ju ż tak ie formalistyczne dywagacje my ślę, że w piątek ran o, gd y wszyscy p ędzą do sklep ów alb o tylko mo żne wszysc y może n ie wszysc y może nie wszyscy pan i Marta Bienia radczyn i prawna z kancelarii Clifford Chance bardzo dzi ękuję za rozmow ę dzi ękuję bardzo udany ata k na pociągnięcie nadal wrz e przyjmuj e w imieniu wszystk ich, kt órzy na s słuchali ta życzenia tera z będą informacje w radiu TOK FM, a po informacjach druga część magazyn u Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA