REKLAMA

"Zacznijmy egzekwować od polityków odpowiedzialność za kraj"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-29 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:21 min.
Udostępnij:

- Wyborcy powinni egzekwować od polityków odpowiedzialności za kraj. Oni się wykazują kompletną nieodpowiedzialnością. Za władzę, którą chcą teraz utrzymać gotowi są zapłacić każdą cenę, a systemy emerytalne wyjątkowo się do tego nadają, bo skutki będą w przyszłości - mówiła w Magazynie EKG Joanna Solska Rozwiń »

Gośćmi EKG byli: Joanna Solska, Grzegorz Cydejko i Konrad Sadurski Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapita ł gospodarka t o jes t druga akura t chcia ł powiedzieć trzecia zupełnie nie w iem, dlaczeg o drug a część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszy m, których dzi ś od moich pa n Konrad Sadurski magazyn Forbes dzień dobry dzień dobry pan i Joanna Solska tygodnik polityka dzień dobr y dzień dobr y po Grzegorz Cydejko publicysta mo że by ć dobry tak n ie zaskocz y państwa dzi ś i go ści w stud iu i pewno pa ństwo naszych s łuchaczy pytan iem Rozwiń » będziemy rozmawia ć w te j części magazyn u EKG o emeryturach, al e ma m tak ą propozycj ę zam iast m ówić alb o przekszta łceniu OFE Wika alb o zamiast m ówić o pracown iczych planac h kapita łowych alb o zamiast mówić o ty m cz y w iek emerytalny mo żna zast ąpić okrese m pracy, jak ą tym punkte m stra żacy stażowym bardz o dzi ękuję za przypomn ienie sta żowym to podejd źmy do spraw y inaczej bo, bo w łaśnie jes t ostr a dyskusja o tym czy PPK jes t dobr a rz ądzący, a przynajmn iej Polski fundus z rozwoj u bardz o bron i teg o chłopaka jes t bardzo wyczulon y na nawet najmniejsz ą krytyk ę teg o programu b ędzie tera z powa żna dyskusja o tym cz y da ć si ę przekształcić OFE IKE czy raczej zapisa ć si ę do ZUS-u t o b ędzie spora dyskusj a też b ędziemy o tym, rozmawiać co ś czuję, że w kampanii wyborcze j znowu powr óci tema t w ieku emerytalneg o t o, o czy m wspomnieliśmy b ędziemy tak od tyc h różnych rzeczach rozmawia ć, a jeszcz e przecie ż jes t trzydziestokrotno ści jeszcz e jes t t a tzw. trzynasta emerytur a z fundusz u solidarno ściowego, a mo że o ty m wszystk im porozmaw iajmy tak szerzej soków tato ku p poka żmy te n ca ły konteks t jak prosz ę zobaczy ć już ko ńczę te n swój przys ługi wst ęp do czeg o zmierzam n o je śli n p . kto ś na s przekonuje dzisiaj do trzynastej do pracown iczych programów kapita łowych m ówi, że t o jes t bardzo dobr y pomys ł i trzeb a z n ich korzysta ć i że ci, kt órzy go krytykują n ie maj ą racj i, a najmniej mog ą krytykowa ć n p . pol itycy Platformy, którzy zm ieniali OFE t o dzi ś wydaj e, że że, że to jes t tylko cz ęść tej h istorii, bo ludz ie, czyl i my obywatel e przyszl i emeryc i podatn icy mam y prawo patrze ć szeroką w idzi, że rosną podwy ższyli w iek emerytaln y ora z obniżyli rosn ą namaw iali do OFE potem j e wygasili raz nam, obiecując trzynastą czternast ą emerytur y dop iero później mówią, że na nią nie ma pieniędzy trzeba b ędzie pożyczać t o wszystk o wp ływa na to c o my ślimy, a n ie tylko 1 część mo żna w kraju, w kt órym co chwil ę co ś zm ienia powiedzieć no zm ienia si ę zmienia zmienia, al e w PPK to jest dobr y i n ie możecie wierzyć n ie, bo ludz ie tak chyba nie my ślę j a tak my ślę co mam zrobi ć sam i powinni śmy odpow iedzialnie sob ie powiedzie ć o tym, systemie emerytalnym o tym co się w Polsce dz ieje tej dyskusji kon iec zadaje jedn o pytanie tera z w y w nas pa ństwo si ę zachowuj e tak z m y na skute k teg o w ielu z nas postanaw ia jak tylko si ę nadarz y p ierwsza okazja lecie ć jedna k na t ę emeryturę, poniewa ż widać, że zm iany s ą permanentne i n ie s ą to zm iany na lepsz e an i dla system u an i dla ubezpieczonych, b o ja jak o kob ieta dzi ękuję uprzejm ie za przywilej, że kob iety mogą odchodzi ć i odchodz i wcześniej na emeryturę, bo t o si ę odbędzie koszte m moje j emerytur y, więc odpowied ź na pytan ie jes t o tyle ci ężka, że t o trzeb a b y zacz ąć m ówić o całym systemie t o s ą rzeczy trudn e syste m zosta ł prze z ostatn ie lat a komplet mo że n ie kompletnie be z takiej k ilka rzeczy zosta ło, al e zosta ł zdemontowan y syste m jes t ant y motywacyjny t o znaczy o n m ówi ludziom komb inuj cie, bo jes t mo żliwość ca ła dyskusja o d trzydziestokrotności n ie jes t dyskusj ą o popraw ie system u emerytalnego tylk o o jeg o pogorszen iu, poniewa ż zasad y, wg kt órych sk ładki p łaci przedsiębiorca przedsi ębiorca na l iniowym osoba zatrudn iona na etac ie s ą kompletn ie r óżne, czyl i zach ęcają do kombinowania na raz ie tyle mo im zdan iem wzrost emerytalnych op iera się przede wszystk im na zaufaniu oczy chciał powiedzie ć na pieni ądzach, al e tyc h pieniędzy w zasadz ie ciągle brakuj e w systemach emerytalnyc h różnych nie tylk o w naszym jes t tak naprawdę opiera si ę na zaufan iu ludz i, że pa ństwo alb o instytucje, w kt órych oszczędzamy będą mia ły t e pieniądze w przysz łości na mn ie wyp łacą resort trzym a dotrzymają s łowa dotrzymają umowy i tera z t o zaufanie mo im zdan iem jest ca ły czas cora z cz ęściej podważane to jes t n iebezpieczne dlateg o, że to zaufan ie podważają r ównież osob y, które pow inny by ć państwowe twórcze, które powinny dbać o t o, żeby fundament y teg o zaufan ia były trwa łe robi ą t o przedstaw iciele niektórzy z ZUS-u robi ą t o przedstawiciele rz ądu robi ą t o przedstawiciele mo im zdan iem PFR to jes t naprawdę bardz o bardz o niepokoj ące zgod a, że reform a emerytaln a została rozmontowan a poza mo im zdaniem 1 tylko elementem, czyli ten syste m zdef iniowanej składki albo kluczowa on kluczow y wci ąż kluczow e i dalej n ie w iadomo c o b ędzie systemem emerytalnym wszystkie rzeczy, kt óre macie zmieni ła to tylko sprawia, że ludzie maj ą w głowie m ętlik, stoj ąc przed decyzją prost ą decyzj ą n p . cz y ma m decydować maj ąc opcję maj ąc wyb ór umow y o pracę eta t cz y samozatrudn ienie czy np. umow y o pracę lu b dzia łalność gospodarcz ą c o wyb ierasz czy wybierasz umowa o pracę, kt óre p łacić wyższe sk ładki cz y jedna k nie ma zaufan ia do system u wybiera inne opcje t o mie ć wcze śniej pieniądze dla s iebie, a emerytury nie wiadomo co z nim tak że n ie wierzy, że te pieniądze nara z nieraz co ś sądem dadzą tak wyjść do t o jeszcze pierwsze stanowisko mus i zaj ąć reszte k ja by m pod ążył za wyzwan iem rzuconym tutaj prze z c iebie prze z redaktor a prowadz ącego nasz e spotkan ie, poniewa ż wydaj ą si ę, że rzeczywi ście te n ca łkiem bardzo ogólny plan jes t tuta j naj istotniejsze, czeg o mam y się spodziewa ć po naszy m państwie t o jest pytanie, które rozci ąga si ę poza syste m emerytalny t o jes t pytanie, które rozci ąga si ę tak że na syste m us ług leczn iczych na syste m zabezp ieczenia dl a kolejnyc h pokole ń na pewn ą obietnice teg o w jakim pa ństwie b ędą żyły nasz e dz ieci nasz e wnuki i nas i nas i potomkowie t o jes t pytan ie g łówne wszystkie bol ączki wszystk ie wszystkie, jakby atak i na nas tworzonyc h w dziewięćdziesiątym dziewiątym rok u system emerytaln y w zasadz ie maj ą 1 cel zaprzeczyć w łaśnie zasadz ie zdefiniowanej sk ładki sprawdza ć, a i t o jes t tak naprawdę skracanie r óżnego w ieku emerytalneg o te wy łomy w tym system ie t e grupy ca łe spo łeczne zawodowe, które s ą wyj ęte spo d tego system u jest takie t e emerytur y po 1525 latach wszystkie te rzeczy s ą t e trzydziestokrotności Cetera t o wszystko ma właśnie zaprzeczy ć tej postawy zasadz ie, al e w łaśnie, zadając pytan ie, czeg o powinniśmy oczekiwa ć o d pa ństwa powinni śmy oczekiwa ć pewne j naprawd ę powa żnej ofert y dla jeg o obywateli ta ofert a mus i obejmowa ć zabezp ieczenie f inansowe skoncentrowan e w ramach 1 pokolenia nie mo żemy obci ążać nast ępnych pokole ń nadmiernie naszym i potrzebam i finansowymi, kiedy b ędziemy starz y tym i, które będziemy m ieli k iedy b ędziemy poza pożarem biura, które mo że stracić no jak t o Grzesiek przecie ż to właśnie dl a naszych oczach pa ństwo mus i to zagwarantowa ć inaczej b ędziemy mieli naprawdę mecz e pewną cz ęść em igracji zarobkowe j, kt órą obserwujem y te 2  000 000 krwi polsk iej, o czy m m ówił w łaśnie j ęzykiem premier Morawiecki pewna cz ęść tyc h ludz i właśnie, dlatego że niema ofert y o d pa ństwa opuściła naszą Polskę i szuka swojeg o lepszeg o życia za granicą n o t o, więc mus imy na t o spojrzeć ca łościowo wszystk ie us ługi publiczne łącznie z zabezp ieczeniem finansowym pow inny by ć pak ietem, kt óry w pol ityce wynegocjuj ą i zaoferują spo łeczeństwa ja ma m bardz iej to wa żne otoczone są sporządzane s ą takie wydaj ą si ę, że zmiany, kt óre nast ępują bardz o w iele wiele zapowiedzianych on e nie zmierzaj ą do teg o, żeby zmieni ć syste m zdefiniowanej sk ładki n iewygodne dl a polityk ów, dlatego że w mo im syste m zdef iniowanej składki czy te n syste m, który obowi ązuje syste m emerytalny od łożyć ile możności toled o style dostał tylko na skute k różnych ruch ów pol itycy si ę szybko zor ientowali w zasadzie wszysc y się zorientowaliśmy moim zdan iem, że ten system prz y skr óceniu wieku emerytalnego prz y d łuższym życiu przew idywanym sprawia, że emerytur y b ędą bardz o bardz o niskie cz y nawe t ju ż są emerytury z noweg o system u bardzo bardz o n iskie, wi ęc teraz pol itycy kombinują n o trzeba co ś do łożyć, wi ęc skąd dało, więc jest dyskusja o tym, żeby podnie ść minimalną emerytur ę, żeby znie ść limit trzydziestokrotności to są wszystk o takie sztuk ę Iwana rzeczy, kt óre w łaśnie podważają zaufan ie do systemu, al e kt óre jak sob ie we źmiemy jeszcz e pod uwag ę demografi ę s ą bardz o bardz o niebezpieczne, dlatego że wg OECD 2040 roku połowa populacji Polski będzie mia ł powy żej 50 lat znaczn a cz ęść będą emeryci i tera z b ędzie ros ła rzesz a emeryt ów osób, kt óre będą mia ły bardzo niskie świadczenia i on e będą g łosowały za tym i, kt órzy b ędą świadczenia podnosić b ędą rz ądy integracji ryzykujemy, że w krótkim czasie nie zrob imy porz ądku systemem emerytalny m, je żeli konflikt pokoleń ta k jak mamy teraz konfl ikt między part iami różnymi pogl ądami tak do teg o jeszcz e dojdzie konfl ikt między lud źmi w różnym wieku i teraz n o prz y swobodz ie poruszan ia si ę wyjazd u ludz ie, którzy m ieliby by ć obci ążeni tym i podatkami po t o, żeby płacić wy ższe emerytur y mog ą łatwo wyjecha ć Janas Konrad Sadurski ora z Joanna Solska uważam, że te n konfl ikt pokole ń ju ż jes t o n si ę przejawia na razie w ty m, że nie ma buntu m łodych ludzi, ale jes t kompletn a niewiara, że on i jakiekolwiek emerytur y dostaną, jak i jes t tego skute k, je żeli ja ma m dostać emerytury to dlaczeg o ja ma m p łacić sk ładki, które wcal e są niema łe i stąd mamy to ogromn a rzesza samozatrudn ionych, bo człowiek pr óbuje jakoś si ę w ty m system ie odnale źć, żeby pa ństwo wnioskowa ło za dużo natomiast t o prowadz i do teg o, że emeryc i, kt órzy g łosują najbardziej karn ie i m łodzi, kt órzy niechętnie id ą na głosowanie, że t o groz i ten, że pol itycy będą cora z bardz iej podejmowa ć decyzje, kt óre b ędą służyć wyborcom, bo wyborcy zapewni ą im dalsz e trwanie w ładzy i cora z bardz iej n iekorzystne dla m łodych ja si ę zgadzam z Konradem, że to tylko, że t o mus i zaowocować zwi ększoną emigrację ma j e właśnie t o mówią nazwiska oraz życiowego tak i teraz zauważcie jedna k podtrzymują swoj ą tezę, że wszystk ie, jakby atak i na te n system zabezp ieczenia finansowego rozmontowuj e ją zasad ę ile od łożył 6 tyle dostan iesz emerytur y nawe t ta waloryzacj a tyc h najmniejszych zn a emerytur znacznie szybsz a ni ż tyc h najwy ższych już jest tak im atak iem prawd a ja bym t o sob ie wyobra żał dziś w przysz łości tak im NOK, gdyby śmy sob ie wyobraz ili normaln ą polityczn ą sytuacj ę, w kt órej spo łeczeństwo, a wy łania swoje elity t e elity m ówią w jak i sposób b ędziemy żyli prze z najbliższe 101520100 lat t o wówczas mus imy jak gdyb y w pak iecie zaoferowa ć sob ie nawzaje m sob ie spo łeczeństwu m y Polacy na jakiś jak ąś przysz łość ta przysz łość mus i obejmować n ie tylko kwest ie zabezp ieczenia sameg o samej wyp łaty pieni ędzy do dyspozycj i ludzi, poniewa ż n p . za bardz o szybk ie i dobre rzeteln e uzdrow ienie system u leczn ictwa ludz ie byl iby sk łonni odda ć część warto ści nabywczej swoje j przyszłej emerytur y, a słyszałem tak ie MSW od polityki m ówi właśnie nie s łyszałem al e, ponieważ pan redaktor dz isiaj tak zaproponowa ł takie f ilozoficzne podejście do tego tematu to ja w łaśnie j a ja tuta j proponuj e Słuchajcie zastan ówmy się nad tym c o tak naprawd ę, czego powinniśmy, czeg o możemy oczekiwa ć o d państwa, kt óre się przecie ż dzi ęki naszem u wysiłkowi stal e fajn ie rozw ija i wartość warto ść naszyc h, jakb y warto ść naszyc h aktyw ów spo łecznych wci ąż ro śnie mam y prawo tak że wierzy ć ekspertom, że gdzieś przecie ż za jakie ś 30 lat nawe t warto ść nabywcz a te j emerytury, kt órą obecn ie obiecuje obecn e zrujnowany system n ie b ędzie wcal e tak a n iska, ale gdzie ś tam oko ło tego 2080 roku do tak n o tak, tak wi ęc wychodz i z wyliczeń, al e też zauwa ża prz y prze n o tak wted y prze z na emerytur ę przejd ą ju ż roczn iki niżu, więc w ielu dlatego tylko, że tylko, że my nie będziemy czeka ć do 2080 roku my musimy w tej chwili bardz o szybk o jak by zrozumie ć nasz e pa ństwo nano na pewno n ie będzie czeka ć aż 2 wzrośnie do emerytury przez osob y, które wcze śniej rodzi ły tak medalu nie b ędzie ważne 80 rodzin nam tu ż za dalsz e miejsca 1 zmiana zasa d egzekwowan ia od polityk ów poczucia odpowiedzialno ści za kra j on i si ę wykazuj ą kompletną nieodpowiedzialno ścią, dlatego że za w ładze kt óre, którą chc ą utrzymać tera z gotow i są zap łacić ka żdą cen ę, a system y emerytalne si ę wyj ątkowo dobrz e do tego nadaj ą, bo skutki b ędą w przysz łości, dlaczeg o p łacą cen ę czy p łacona za płacą z kont a przysz łego pokolenia dlatego n ie mogę zrozumieć sam i teg o nie zapłacono łatwe, bo przyszłe pokolen ie nie wyrzuc i ich kartą można trafić pokolen ie nie zam ierza im w ładzy prawa zarzucaj ą Solską na barykady zm ianami tyc h polityk ów to pani dyrekto r Włoch tak to jest nawo ływanie do anarchii nie to n ie jest nawet w izja proponuj ą rozwija działalność do jakości, ale t o wypow iadanie namawiać polityk ów do teg o, jak ie rozwi ązanie proponuje Konrad Sadurski pow ie Konrad Sadurski w trzec iej części magazyn u tak teraz informację t o jes t trzec ia część magazyn u EKG dziewi ąta 43 Maciej Głogowski dzie ń dobr y w stud iu dziś pani Joanna Solska pa n Grzegorz Cydejko i pa n Konrad Sadurski w części pierwszej magazyn u EKG rozmawiali śmy o czarny m piątku i o tym, że warto uwa żać na promocj ę i po prost u si ę dobrz e przygotować i że w ogóle n ic nie kupować, bo tak to si ę n ie da najlepiej by łoby dl a z iemi, bo najlepiej my ślę sob ie, że ma m nadziej ę rozs ądnie trzeba rozsądnie ta m chodzi ło w cz ęści drugiej rozmawiali śmy o system ie emerytalny m, czyli g łównie o ty m, czeg o politycy na m n ie mówią i c o na m zabieraj ą na cz ęści trzec iej mo że zdz iwienia Maciej mamy jeszcze zjawiła się trwaj ąca nawet myślałam, że t o jes t jaki ś b łąd, poniewa ż sam i informacje z Instytutu bada ń strukturalnych z e w Polsce w te j chw ili 700  000 młodych ludz i w ogóle n ie pracuje ma ło tego, że s ą un ijne pieni ądze, żeby tyc h ludz i pr óbować do rynk u prac y zach ęcić jako ś na niego wci ągnąć każdy ro k opracowan ia spowoduje, że w kolejnych latac h im będzie jeszcz e trudn iej, al e pol itycy kompletnie n ie s ą za interesowani jak ąś polityk ę spo łeczną, która pozwoli łaby t e pieniądze wykorzystać, b o za oko ło 2 tam 2 miliardów p óźniej w z łotych euro no i tak rozmawiamy o emeryturach to są m łodzi ludz ie, kt órzy mogą powinni i by ć mo że chcą pracowa ć i nikt n ie jes t za interesowany, a najmn iej pa ństwo i t o pa ństwo rozłazi si ę w szwac h, a to jest to s ą t e 700  000 osób t o s ą osoby 50 to osoby młode, kt óre ju ż, b y mog ły pracowa ć w tym w ieku, że mog łyby pracować one si ę nie ucz ą studiują n ie pracuj ą i n ie przypuszcza m, że je żeli mieszkaj ą np. małych m iasteczkach na ścianie wschodniej, bo różne mog ą być tego przyczyn y, że n p . trudn o dojecha ć do pracy i du ża w śród tyc h os ób jes t kobiet, a powr ót pote m na ryne k prac y wejście późniejsze ważni, ale plutonu ludzka n ie pracują b ędzie ogromn ie trudne i tera z zawsz e słyszałam, że my n ie mamy pieni ędzy na politykę spo łeczną my tera z w rozdajem y pieni ądze, a pol ityki społecznej nie ma nad a im tytu ł komentarza dawnyc h czasach teg o typu rozwi ązanie cz ęsto tak im rezerwuare m prac y nak ładczej im si ę dawało dosyć koszul ę albo co ś na nowy m składanie kopert tras ą Chiny teraz tan iej pracy nie ma, al e strac h, ale obserwuje t o jak bardz o si ę zm ienia syste m ten sekto r nasz e informatyczne ja k jak c iekawie wygl ąda i i dobrze jes t już jak opracowany ca ły te n syste m szkolen ia programistów tak że pomyślałem, kiedy opowiedziała si ę tych 700  000 ludzi, że z met y 200  000 zdolni 3 z nich mo że dosta ć dobr ą ofertę o d od dobre j firmy informatycznej i zosta ć przeszkolony m i w programowaniu dewelopersk a takiej nowoczesnyc h przemys łach i wykonywa ć pracę zdalnie niekoniecznie musz ą się przenosi ć tyc h ma łych miejscowości d o do du żych m iast i to to jest mo im zdaniem t o jest kolejn a, gdyb y tak a rewolucj a społeczna kt órej, kt órą zobaczymy poparc ie te ż takie małe lwiątko, chocia ż n ie o tym, będę mówił, kiedy będzie moj a kolej, al e przecie ż te n te n te n ca ły cz y jakb y ca ła cała ca łe masy ludzk ie przechodz ą do innych przemys łów w spos ób niezauwa żony np. do teg o outsourc ingu praw do tyc h BP o do teg o sektor a usług biznesowych prze z m y mamy ogromn ą cz ęść eksportu polskiego ju ż w sektorz e usług b iznesowych nie w ęgla n ie Stali nawet nie ma się wreszcie miesza r óżne s ą ważnym t o jest to jes t więc, jakby t o s ą nowe przemys ły, kt óre daj ą dobre miejsca prac y mówił, ale chc e t o mus i zorganizowa ć Ano właśnie t o by ło tylko zacz ęły si ę od zdziwienia pani redaktor Jan Solski Konrad Sadurski tera z tak mog ę ja Koś ksi ążka się jest krzy k jakiego ś pozytywneg o zdz iwienia żeśmy kiedy ś rozmawiali pami ętam służbie zdrow ia byłem tak im fajny m forum dróg refor m w Wiedniu druk w iadomo guru wszystk ich menad żerów pan u zarz ądzania w og óle postać, której trzeb a dn i przedstawia formuła bardz o bardz o c iekawe tema t przewodn i siła jak o system u i zainspirowała mnie odpowiedź tak iego pana, który nazyw a się jes t blo k przez 15 lat pielęgniarzem w Holandii i zorganizował wiedz ąc jak działa syste m opieki zdrowotne j Holandia to się kraje m starzej ącym si ę zorganizował f irma, kt óra zatrudn ia 415  000 osób w większości t o s ą piel ęgniarze pielęgniarki i świadczy pomoc, gdyb y tak ą opiek ę piel ęgniarską w sąsiedztwie to jest co ś na kszta łt pospolitego ruszen ia to 15  000 ludzi zarz ądzanych przez 2 osoby 2 dyrektorów, których 1 jest on jest 400 osób zaplecz a w tej firmie to znaczy tak ich osób, które ma zapewni ć ty m na 100  000 pielęgniarzy pielęgniarek sprzęty, kt óre są potrzebn e do op ieki nad starszym i osobam i i rozrz ądu spośród s ilny syste m informatyczny rozwiązanie robią t o w spos ób bardzo bardz o tak i zaangażowane prospo łeczny budują w łaśnie te n ekosystem no 1 ze starszyc h pa ń ogl ądając telewizj ę powiedzia ł pielęgniarce, że o tutaj s ą igrzyska olimpijskie nie może bra ć w n ich udział, wi ęc wymy ślili igrzyska ol impijskie dl a starszych os ób dla emeryt ów są wy ścigi na 101400 m najp ierw zawod y strefow e, a potem zwyci ęzcy jest jadą do Amsterdamu na taki g łówne zawod y w ciągu rok u ca ła Holandia trenuje do tyc h zawod ów w t o bardzo inspirujący si ę te ż przyk ład tak i do na śladowania w r óżnych krajach to jest coraz t o los y w iekiem emerytalny m to mieliby śmy z naszym i emerytami duże szans e tak ich zawod ów nawi ązujące pozytywnego przy okazj i dało się dyskusja o blo k frajd ę i tak im postępującym konsumpcj a jeździliśmy też n ie zmienia to opanować tak to jes t już zm ienia tras ę tak pomy ślałem przypomnia łem sob ie jednak bardz o sympatyczne dz iecko, kt óre bardzo kocha ło koparki i ja ju ż by łem w stan ie zliczyć ile mo i najwa żniejsi darczyńcy tyc h koparek dal i, a o n popar ł w tak i ch łopczyk potrafił jeździć to jedno drug ą i tyc h kilkana ście kilkadziesiąt tych Kopacz zachwalała w ielki pokój prawna i tera z poparc ie nagl e pan przewodniczący od spr aw wart o rozwa żyć Horała ogłasza, że będzie buldo żer okiem cz y czytali ście taki wyw iad prasowy Otóż pa n Marcin Horała, kt óry właśnie generalna tropił VAT n ie wytropił g o w Ministerstwie Finansów, ale zaprasza m już jest na delegat a by ło tylko 2000 piętnastego roku, ale mog ą wasze, a teraz n o, więc wykonał jakieś ta m zadanie partyjne tera z partia rzuci ła na pole Burda na etat n a jak to nazwa ć na funkcję na Boże chro ń na s stwierdziło tak że, że dotychczasow y sze f projekt u centraln y centralny por t komun ikacyjny cz y taks ówkowy, czyl i pa n Mikołaj Wild b ędzie nada l tam szefem jakim ś tylko, że o n b ędzie z kolei dyrektore m n óżki projektow ą biznesowej mam y teraz, więc ani rodzaju sagi rodzinnej, gdz ie właśnie w łaśnie pr óbuje wam wytłumaczyć, jak a jes t teraz pozycj a nasze j part ii w tym w ielkim projekc ie infrastrukturalnym, jakim ma by ć ich zam ierzeniu centralny por t komunikacyjny Otóż mamy na czel e teg o projekt u buldo żer Ks Marcina Horałę taką si ę sam nazyw a ja jestem buldożer w iem o d spr aw pol itycznych, a szefe m cpk z konkurs u, ale nie wyobra żam sob ie, żeby wygra ł ten konkurs ktoś inny ni ż Mikołaj Wild zostan ą kolejne startuje szefuj ąc n óżce b iznes projektową b iznesowej tak że mamy, wi ęc specjalnie zdziwieni, że Arka specjalist ę odno śniki o zdziwienie, al e koincydencja między ty m, że można sob ie tak pow ie kupi ć co podarowa ć komu ś kopark ę alb o mo żna sobie kupi ć czy podarowa ć komuś buldo żer AK tuta j akurat mo im zdan iem okres świąteczny tak i buldożery bardzo dobrze pasuj e do postac i pana Marcina Horały myślę, że ta k tak gigantyczny projek t ten potrzebuje Kongres bu s oraz nap ędem atomowy m, a ja s łyszałem tylk o przez, bo n ie pami ętam, kt o powiedział 1 z przedstaw icieli naszej part ii, a tak że przedział wasze j partii jedna k nowi nasze j part ii partia zawsz e tak jak mówił partia już wiedzieli, na kt órych się w iele jednak 1 partia 1 prezes, a wi ęc przedstaw iciel partii powiedział, że t o pa n przewodnicz ący chorowała został oddelegowan y na odcinek c PKB pochodz i z Gdyni, więc seria c 300 zlote sprawdza wod ę szereg, gdyż zdaje na raz ie Gdynia takim świetnym przyk ładem była jak t o niczego coś powsta ło t o t o teraz, dlateg o że nadaje ta k tak jak teza ta i tak te j i powtarz a zreszt ą prze z w ielu polityków, że jedna k również symbol o n jest z Gdyni t o się nadaje mn ie zdziwi ła tylko jedno ta m b ędzie jaki ś konkur s wszystk o jest nastaw iony n ie ustawiany przecież ju ż Bakoma, która od razu do Jarek powiedzia ł sesję Kongres będzie, ale wygr a Mikołaj Wild czy n ic nie zmieni n o tak centraln y pod por t komunikacyjny ważna spraw a, a warto pami ętać, że pa n właśnie pose ł Horała by ł przewodniczącym komisji śledczej d s . VAT, kt óra badała sprawę VAT - u między 2007 piętnastym rokiem i dobrz e, że nie pada ła p o po nie bada ła po roku 2015 co się dzia ło, bo wted y musiałaby przesta ć pan a Mariana Banasia pa n Marian ważni m ówi w mas ie zwierzę te ż f inale jeg o współpracowników, którzy ju ż maj ą postaw ione zarzut y dok ładnie zatrudn ionych przez t ę ekip ę polityczn ą do do prac y w Ministerstwie Finansów, by dalej w te j chwili ta m w tym m inister dzia łalność września rzeźnia po prost u ludz ie odchodz ą zauważyliście m inister dyrektorskie pojawiają si ę nowe typ y na wiceministr ów i t d. ale odchodzi r ównież pewn a pami ęć instytucjonalna ministerstwa jak to jes t mo żliwe, że dyrektorz y wa żnych departamentów VAT - u innych odchodz ą z Ministerstwa Finansów w czas ie, gd y rz ąd zaproponowa ł budżet deficytu do państwa chyba zawsz e zostaną maj ą tyc h pieniędzy szuka lica nazwal i ją znaleźć, gdz ie oni znajdą n o właśnie on i też zada ć sob ie nie złożyli do mierzenia odchodz ą inni s ą odchodzen ie, ale te n te n resort i jego, jakby powag a i potęga kruszeje kruszeje nam nas i nowi n iestety n ie lepsi nie mogą być lepsi t o był pierwszy raz od p ierwsze ministerstwo, kt óre po transformacj i zacz ęły si ę szybk o profesjonalizm ow a, bo takie wa żne, bo ta m si ę rodziła pol ityka gospodarcz a kraj u, a teraz ju ż nawet n ie jes t ksi ęgowy tylk o kto ś, kt o na KUL ma kum a l iczby, ale nawet jak m u się n ie składa 1 strona i teraz się o własne dobro n igdzie teraz dz isiaj pol ityka gospodarcz a kraju t o chwytl iwe pyt a za podchwytliwe mo że biuro polityczne mia ły si ę odbywa ła rozmow a z pane m Banasiem na t o wczorajsz e odbywa ła na biurze politycznym, ale by ł jakimś tak im wąskim gronie, bo tylk o prezes pa n m inister Kamiński, że udzia ł w spotkan iu z panem Banaś może pa n m inister Kamiński powiedzia ł, dlaczeg o nie wiedzia ł o tyc h dziwnych relacjach pan a Banasia wcze śniej wszystko jedno, ale j a ja uwa żam t o po wys łuchaniu expos é pana Morawieckiego stw ierdzam, że nie ma czegoś tak iego jak pol ityka gospodarcz a tego rządu t o czy teg o cz y w naszym kraj u mia ła ona nie jes t ona n ie jes t komponowan e niestety zaraz za zboże na raz ie jako ś dziwnie ra z za decyzje, gdyby t e wizje w zamian, że to zestaw trzeba t o ludz ie dostal i za politykę, która jes t rzeką werbalnie prezentowan a, a pote m mam y praktykę t o rzecz się ja k do s iebie mają na tym ko ńczymy dz isiejsze nasze spotkan ie pi ątkowe wydan ie magazyn u EKG pani Joanna Solska tygodn ik pol ityka bardzo dziękuję pa n Grzegorz Cydejko bardzo du że i pa n Konrad Sadurski magazyn Forbes bardz o dzi ękuję dziękuję kolejne wydan ie magazyn u EKG oczywi ście w poniedzia łek po dziewiątej ju ż teraz zaprasza m audycj e dzisiejszą przygotowa ły Agata Majewska Karolina Topolska dzi ękuję bardzo realizowała ona cech r ównież bardz o dziękuję tera z będą informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA