REKLAMA

Kaucje są za niskie, a umowy podpisywane z najemcami - za proste. Czego jeszcze nie wiesz o wynajmowaniu mieszkania?

Rozmowy o nieruchomościach
Data emisji:
2019-11-29 11:00
Czas trwania:
22:21 min.
Udostępnij:

Wzory umów najmu, które wynajmujący ściągają z internetu, nie przewidują wielu problematycznych sytuacji, które zdarzają się w wynajmowanych mieszkaniach. A to prowadzi do wielu kłopotów, gdy najemca okazuje się trudnym klientem. Rozwiń »

Jaka powinna być umowa najmu? Czy warto sięgać po najem tymczasowy? A czym różni się sytuacja najmu krótkoterminowego? I ile powinna wynosić kaucja, by rzeczywiście zabezpieczyć wynajmującego?
O tym wszystkim Jakub Baliński rozmawia z Mariuszem Matrejkiem, współtwórcą skarbieckamienic.pl i prezesem Global Investor Club, na rynku nieruchomości obecnym od 2004 roku. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Jakub Baliński TOK FM z tej strony mikrofonu moimi państwa gościem jes t pa n Mariusz ma t Rejek prezes Global Investor Club dobr y witam pa ństwa i b ędziemy rozmawiać o wynajmowan iu mieszka ń i od razu zada m panu p ierwsze konkretne pytan ie wyobra ź sob ie tak ą sytuacj ę mam y osobę, kt óra odziedziczyła mieszkanie dajmy na to po babci t o mieszkanie ju ż dope łniła wszelk ich formalności jest ju ż je j chcia łaby wynaj ąć i teraz pytan ie do pan a do Rozwiń » ekspert a jak to zrobi ć jak si ę do teg o przygotowa ć, by jako ś na ty m zarobić no tak wydaje si ę, że t o jes t tak a sytuacja wynikająca życiowo, ale n o w gruncie dobra tak, bo aktyw a w postac i m ieszkania m ieszkania, gdzie nie mam y kosztu wytworzen ia jest po prost u możemy wystawi ć na ryne k tak naprawdę wydaje się, że jak iekolwiek pieni ądze uzyskamy NATO będzie t o zys k tak no pierwsz ą rzecz, kt órą należy zrobi ć to przygotowa ć od wynajmu, ponieważ jes t to jest t o pew ien rodzaj no pew ien rodza j działalności gospodarczej o wszystk o, chocia ż n ie n ie podpada, jakby to forma Liza n ie trzeba zakładać żadnych sob ie podmiot ów natomiast ludz ie Ziobry pewne działania gospodarcz e, by podpisa ć umow y b ędziemy ściągać jakieś należności b ędzie dokonanie p łatności rozliczać podatk i ta k do tego wart o się przygotowa ć m ieszkanie, które jes t wynajmowane ma zaspokoi ć potrzeby, jakie inne osoby innej osob ie na rodzin ę, kt óra albo o z e względów ekonom icznych albo też jest tak i, że nie chce przebywa ć w danym mieście cz y w danym miejscu d łuższy cza s nie dokonuje zakup u m ieszkania tylk o po prost u wynajmuj e na rynk u za t o dokonuje opłaty, gd y na r ęce w łaściciela ta k w postaci odst ępnego to cieszy t o sob ie nazwiemy plus odprowadzan o op łaty za bieżące utrzyman ie tego lokalu postać jakiego ś prądu jeśli po łączyć jakoś internet telewizję t o te ż też teg o typu aktyw ów, wi ęc po p ierwsze, nale ży przygotować do teg o, że to będzie, jak a by ła formaln a nie ma wynajmowan ia na zasadzie kart y cz y dam klucze do formowania rządu na taki ryne k na czarn o wynajm u przesta ł funkcjonować no ja się n ie czekaj ąc na twarz nagle bez umow y jaśnie spotykam ze wzgl ędu na t o, że t o jest te ż niebezpieczne z e wzgl ędu prawn e tak jakb y spod wchodząc w taki uk ład, że komuś udost ępniamy nasz e m ieszkanie tylko dwudziestego m ieszkania odp łatnie korzystał wchodz imy w stosune k prawny ma swoj e konsekwencj e i noc ą tuta j radził przed e wszystkim przygotować do tego, że będzie to stosune k formalne, czyl i że nale ży podpisać umow ę najm u oczywiście wzor u umowy najmu mo żna znaleźć internecie, aczkolw iek no z góry uprzedzam, że n ie są t o umow y najmu tak ie mocn e tak to są tak ie po prost u prost e umow y najmu w przypadk u większych miast to część najm u s ą poważne wartości nieruchomości s ą naprawd ę bardzo duże warto zastanowić cz y po taką umow ę najmu po prostu pójść t o jaki ś kancelarii prawne j, która powinna być pod tak im wzorem nawet pojaw ia tam powinny być zabezpieczenia, żeby ta umow a była mocn a i chroniła rume m nas jako osob y, kt óra jes t w łaścicielem tego mieszkania i kom u powierzy taką też trudny temat tak mam y m ieszkanie pow iedzmy w Warszawie warto ści 500  0001 000 000 z ł oddajemy je za k ilka tysięcy miesięcznie osob ie, która będzie n im w ładać mo że tak naprawdę zdemolowa ć tak jest tak ie ryzyk o uciec nie mogą uciec n ie zapłacić tak 1 miesiąc 0203 . co ś tak iego raczej na m d ługów jakich n ie narobi ło tutaj jeste ś w stanie zabezpieczyć to jes t tak, je żeli chodz i o samą g łowę to przed e wszystk im tak a umowa nie pow inna być umow ą zbyt prost ą tak pow inna by ć umową objaśniające s ą mo żliwe zdarzen ia, czyl i niep łacenie, czyli dewastacj e to powinno być w tak iej umowie op isane tak a umow a pow inna precyzowa ć bardzo c o tak naprawd ę przekazuj e si ę najemcy najczęściej to nie jes t tylk o sa m lokal tak też lokal i w konkretny m stan ie jest wyremontowany łącznie wyremontowan e umeblowan e jes t wyposażony by ć mo że jes t wyposażony kompletn ie typu market telew izor jakie ś ta m rzeczy związane z na sztućce garnki cz y co ś takiego to w zależności tego stan u na dok ładnie opisać nie musi tożsamej tre ści umowy może być w za łączniku, jakim ale, żeby to by ło pisane mus i w te j umow ie zabrać si ę na jak i cel jes t wynajmowane tak że wynajmujemy np. planujem y rodzinie jaki ś na cel e mieszkaniowe i kata r zależy musi się zgadza ć z tym jak m ieszkanie będzie użytkowany mus i musi też dane podatkowe Czarni nie mają an i urząd skarbowy był zainteresowany na jakie cele tak wynajmowane, bo jeżeli to nie jes t na cele mieszkaniowe to wted y wchodzą zupe łnie inne podatk i, więc t o wart o sprecyzowa ć warto sprecyzowa ć w umowie wart o w umowie określić, kto ta m b ędzie zamieszkiwało toż to też n ie było tak że zajmujemy 1 osobie tak naprawd ę ta m zaczyn a być n iekontrolowany ob ieg lokator ów wewn ątrz warto zastrze c, że ów, że lokalnie mo że być podejmowan e t o bym zapisa ł wprost że, żeby n ie by ło czego ś takiego może ta m zamieszkiwa ć osob a, która wpros t tej umowy n ie jes t uprawn iona do zam ieszkania c o jeszcz e powiedzia łem tak cora z cz ęściej szczeg ólnie dużych miast wychodz i umow y są podp isywane form y akt u notarialnego postac i tzw. najm u okazjonalnego to jes t bardzo można w ten sposób bardz o s ilnie zabezpieczy ć s iebie jako wynajmują wieku wynajmujący przed ty m, że lokator n ie b ędzie p łacił i nie opu ści napr aw lokalu tak, że my n o niby mamy mieszkanie, al e tak naprawd ę obserwujemy kogo ś firmie prze z ile ś miesięcy tak im akc ie notarialnym w naszy m system ie prawnym można zawrze ć bardz o fajne zabezp ieczenia m ianowicie mo żna oczywi ście typowo podda ć takiego najemcę cz y te n obszar najemc a poddaje siebie w tak im akc ie dobrowolne j egzekucji n p . z tytu łu niezap łaconych czynsz ów mo żna podda ć można może się poda ć te ż egzekucj i z tytu łu niezapłaconych op łat do wsp ólnoty, jeżeli nasz stosune k prawny umow a z najemcą wskazywała na to, że t o o n pow inien odprowadza ć n p . op łaty za m iejsce postojowe cz y cz ęść tak mo żna też oczywiście tak macie taki najemca może si ę podda ć te ż egzekucj i z tytułu po prost u opuszczen ia lokal u wydania lokal u w przypadk u, gdy n ie zostan ą spełnione warunki, a co, gdy nie zap łaci cz ęść albo zapłaci drug iego ciężko tak t o tuta j bardzo mo żna sprecyzowa ć i ta form a podp isywania um ów najm u w postac i aktu notarialnego staje cora z bardziej popularna i wg mnie to jes t tak naprawdę przyszłość t o jedyn a form a gwarantująca droga pi ękna impreza, jeżeli w takim akc ie zawrzemy tylk o wy łącznie informacje o ty m, że ma być wydan ie lokalu, je żeli n ie zapłaci najemca t o jest chyba za 1000 z ł coś tak iego, a nie to oni niemal nie s ą kwoty jako człowiek wie, że jeżeli t o we źmiemy do wartości lokal u, czyli co m y dajem y tak naprawd ę do dyspozycji to s ą kwot y kwoty minimalne tak to bardz o ma łe kwot y VAT, je żeli chcemy w takim akc ie zawrze ć co ś wi ęcej cz y np. poddan ie egzekucj i z tytułu tego, że kto ś n ie zapłacił czynszu nie zap łacił za media, kt óry był zobowiązany do t o mo że kosztować oko ło n ie chyba więcej 800 z ł to tutaj egzekucj i będzie dokonywa ł wówczas komornik czy kto ś, kt o zabezpiecza no t o jest tak że w przypadk u, gd y za łóż zdarzy nam tak a sytuacj a tak mam y podpisan ą taką umow ę i t u powiem od raz u, że je żeli jest podpisana taką mowa t o jest mało prawdopodobne, że coś tak iego si ę zdarzy dlatego, że t o jest bardz o s ilna forma umow y zupe łnie inaczej niż byśmy wzięli kartk ę pap ieru napisali ta k tzw. umow a cyw ilnoprawna tak się po prost u napisa ć be z obecno ści notar iusza t o z taką umow ą i fakt y takie zdarzen ia czy brak iem brak iem wp ływu środków n p . tak żądaniem wydania, kt óre druga strona n ie odpowiedzia ła idziemy do sądu składamy wn iosek o wydanie takich, kt óre wydan ie klauzul i natychmiastowej wykonalno ści możemy si ę już uda ć do właściwych organ ów przez komorn ika po t o, żeby to dochodzi ć mi ostatnio tak a klauzul a natychm iastowej wykonalności zaj ęła oko ło miesi ąca noty powołana jeszcze, że pow inna zająć k ilka dni pan i Marysia, a co z e spraw ą kaucji prz y wynajmie długoterminowym 3 czy on a jeszcz e funkcjonuj e jak j ą jak o policzyć przede wszystk im i jak o na zabezpieczenie od jes t bardz o pytan ie, poniewa ż kaucj a prz y bie żących praktykac h rynkowych praktycznie n ie zabezp iecza nas wcale już bow iem zara z, dlaczego przed e wszystk im kaucja t o s ą środki, kt óre są wp łacane do w łaściciela lokal u tytu łem ko ńcowego rozliczenia najcz ęściej zwi ązanego z zu życiem lokal u w sposób ponadprzeciętny a, czyli norm m ijali się przyjmuje, że je żeli loka l u żywany sposób przeci ętny, czyl i ta m sprzęt AGD się w jaki sposób u żywano ściany jako ś mog ą się brudzi ć rąk na ob iad rezultatem, je żeli co ś zniszczy w mieszkaniu t o tutaj trącają dom ska pamięta zazwycza j nam kojarz y z tym, że jes t potr ącenie kaucji natomiast ow a praktyka jes t tak a, że skauci s ą rozliczane ostatn ie czynsze c o jest mo im zdaniem tuta j negatywną praktyką mog ę po jakie takie negatywne praktyk i związane z pasj ą jes t po p ierwsze, że ona s łuży do rozliczenia ostatniego cieszy mo im zdaniem n ie powinno Street pieniądz, które s ą przeznaczone tylk o wy łącznie na rozl iczenie ko ńcowe związane z n p . n p . w łaśnie zniszczeniami i to pomimo opisa ć w umow ie do czeg o kaucj a s łuży z natur y rzeczy akacji właściciel n ie może zarabia ć tak teoretycznie akacja ch łopcu zostać gdzieś po c o jakiś kontakt należy czeka ć a ż do ko ńca a ż do ko ńca umow y najm u drug ą tak ą praktyką negatywn ą, którą uwa żam jest po prost u wysokość kaucji na wysoko ść kaucji w te j chwili typowo jak patrz ę na ogłoszenia n p . w Warszawie jest 1 część za przeproszen iem, ale jednomiesi ęczne cz ęść t o pokrywa kosz t gotówki tak to w przypadk u, jeżeli dojdz ie do zniszczenia jakiż t o najcz ęściej b ędą t o znacznie wy ższe rzeczy tuta j w tym momenc ie właściciel, je żeli nie podpisa ł aktu notarialnego n ie podpisa ł jakie ś jak ich możliwości egzekucyjnyc h związanych z e zniszczeniami t o praktycznie ma niewielkie szanse do teg o, żeby doj ść swoich pieni ędzy t e 11 wysokość czynsz u kaucj i to niczego nie zabezp iecza cz y za niskie są tylk o za n iskie s ą zdecydowan ie w bran ży przed komercyjnej kaucje są znaczn ie wy ższe sięgają 36 albo wi ęcej wysokości część wraca do tyc h student ów to nie n ie by łoby tak że, gdyby śmy wymagali 6 czynszów na start t o po prost u n ie znale źlibyśmy sob ie lokatora dok ładnie dok ładnie to wynika to jes t to jakb y wysokość kaucji wynika z tak iej praktyk i rynkowe j także, je żeli przyjęto, że jes t to jedna k jednomiesięczny część szkolić si ę zm ienia powol i zm ienia i pewn ie gdzie ś zakończymy moim zdan iem pow inien zako ńczyć nawet dw u trzymiesi ęcznym 3 miesięcznej wysoko ści czynszu natomiast zdecydowanie 1 miesiąc t o za ma ło tak, a to chyba tak tak taka umow a t o bardziej prz y prz y tak im d ługoterminowym najm ie, a ta cora z bardziej popularn e jest taki tak i krótkoterminowy naje m typ u airbnb, więc bardzo du ża część lokaln i pod wynajem np. w centru m w centrac h m iast jes t w łaśnie pod airbnb co si ę bardz iej opłaca na m jak o najemc y jako w łaścicielowi, wynajmuj ąc wychowane k wynajmującemu w łaścicielowi jak o w łaścicielowi lokalu na poziom, że t o zależy także dla Toma, bo ma swoj e konsekwencje w sumie można powiedzieć, że je żeli mamy blo k mieszkalny tak t o mo żemy go wynaj ąć znajd ą spos ób na 3 sposoby, żeby wynaj ąć tzw. naje m d ługoterminowy mo żemy g o wynaj ąć najem krótkoterminowy w łaśnie to c o pan wspomnia ł airbnb tego typ u systemy, bo mo żemy g o wynaj ąć jakie ś firmie, jakie cel e ju ż prowadzenia b iura w kancelarii co ś takiego, bo te ż do teg o lokal e m ieszkalne mog ą służyć no i mus i zdecydować wszystk ie konsekwencje przede wszystk im wci ąż dyskusyjn a jest kwestia cz y wynaje m krótkoterminowy wynaje m na cel e mieszkaniowe a kto jest to jest coś c o pewnie prze z dłuższy czas się być dyskutowan e fajnie, b o jak ustawodawca rozwi ązał bardz o prost y spos ób napisał wprost, że naje m kr ótkoterminowy jes t dzia łalnością komercyjn ą, czyl i n p . zupe łnie inaczej opodatkowan ą działalnością mieszkaniow ą, czyl i z zwolnioną z np. VAT - u, tak wi ęc tuta j jest jest papież tak ie ryzyko, że gdzie ś w przysz łości zostanie zaklasyfikowany taka inaczej, że mus i udowadniać, że n ie jesteśmy wielbłądem żyć ludzie faktycznie spoczywal i na cele mieszkaniowe nie by ł to hote l np. tak drug a rzecz t o jes t kwestia tego, że wynaje m kr ótkoterminowy wymag a wi ększej obsługi mieszkania i to m ieszkanie się te ż bardz iej zużywa, dlatego że mamy wykorzystywan e po prost u intensywniej wesz ła na nocleg są pan i Ela, tak więc okazać si ę na pewno o d nas właściciel oczywi ście są f irmy w tym wyspecjal izowane pami ętajmy, że ka żda usługa, kt órą zamaw iane jakiegoś pośrednika postac i prze z f irmy zarz ądzającej tak im lokalem n o jest jes t us ługą, za którą płacimy, czyl i pomn iejsza nasz dochód mo żna powiedzie ć, że nom inalnie na pewn o z najmu kr ótkoterminowego jesteśmy w stan ie zrobi ć wi ęcej miesi ęcznie natomiast ni ą jak o inwestorzy już powiedzmy przez przejdzie prze z radę w idzenie długoterminowe musi uwzgl ędnić, że nasz lokal to nie jest nasza w łasność prze z krótki okres czas u także b ędzie jego właścicielem przez 10 przez 2030 lat gdzieś na etap ie mus i dokonywać remontów teraz pytan ie po prost u doch ód, kt óry uzyskujemy pomn iejszone o koszt y pośredników wynajętej przez airbnb i tak się cz y k ingu pon iesione koszty f irm zarz ądzających sprz ątania i remont ów doposażenia ktoś naprawdę loginu i jak ie rzeczy to cz y t o jest r ównoważne tak jeżeli, jeżeli uznam y, że tak n o tak najbardziej, bo to jest to jes t tak że 11 forma najm u najlepsz a, a t o jak jak c o te ż pod uwag ę, żeby zdecydowa ć, na który szed ł, na kt óry wybra ć cz y d ługoterminowe krótkoterminowe to zależy ju ż odnosi tak ich prywatnych wol i cz y są m ieszkania, kt óre bardziej nadają si ę na a irbnb, a mn iej na d ługoterminowej na d tak to przed e wszystkim lokal izacja, je żeli jest lokal izacja, które istnieje popy t na krótkoterminowe n o to mo żemy rozważyć to oczywi ście s ą lokal izacje takiego popytu nie b ędzie tak dz ielnica styk sypialniami n p . gdz ie nic nie ma jeszcze się dojazd i t d . on e raczej n ie b ędą mia ły popyt u na airbnb tuta j racze j stosujem y na wynaje m d ługoterminowy, jeżeli ktoś chc e mie ć kompletn y spok ój to jes t nawe t w Polsce funkcjonuj e tzw. wynaje m w celu podnajmu to znacz y, że ja maj ąc mieszkanie wynajmuj e na okres d ługoterminowym przed 5 albo 10 lat komuś, kt o co ś z tym m ieszkaniem rob i np. sob ie jakoś zm ienia uk ład ścian uk ład pomieszcze ń i podejmuje dale j przed krótkoterminową, ale ja si ę ty m nie zajmuje tak w zam ian za to wiem, że przez 5 lat ma m część nie przez rok alb o n ie prze z tydzień np. tak cz y te n mode l kr ótkoterminowego wynajm u konkuruje jako ść na rynk u długoterminowy one zwalczaj ą cz y wg pan a on e b ędą sobie ka żdy swoim tore m żyły i oba b ędą korzystn e tak najem kr ótkoterminowy to zupe łnie inna forma ma zupełnie inn ą grup ę klientów najczęściej na kr ótkoterminowe dotycz y ruch u turystyczneg o ruchu b iznesowego z tak im pobyte m np. dwutygodn iowym miesi ęcznym czegoś tak iego nie to jes t zupe łnie grup a ludz i wiemy, że te 2 te 2 formy konkuruj ą, al e może nie tyl e p o stronie w łaścicieli c o p o stron ie tak naprawd ę pewne j polityki miast, w kt órych do tego najmu dochodzi, kt órej przyk ładem jest Berlin Warszawa może jeszcze niema, al e Berlin, gdzie po prostu najem krótkoterminowy stał si ę tak popularne zabrak ło mieszka ń po prostu do m ieszkania tak, bo tury ści zacz ęli naje żdżać na Jeża centrum Bernie podj ął wręcz aktywności zmierzaj ące do ogran iczenia do ogran iczenia najmu kr ótkoterminowego ile ż stol ic europejskich podejmuje tak ie aktywno ści najem krótkoterminowy bardz iej konkuruj e z hotelam i tak tuta j spodziewam si ę, że jak branża hotelow a obarczon a innymi podatkam i ich ściągalnością, bo nie s ą po średnicy typ u Booking cz y czy może ktoś n ie proble m, ale airbnb, gdz ie ten szczególnie kwest ie podatku VAT tak dalej s ą bardzo bol ące dl a rządów, ale jes t bardz o konkurencj a z hotelami, gdz ie na tak i najem kr ótkoterminowy wynajmiesz apartament wynajmuje si ę p o w pełni wyposa żone prze z mieszkanie, ale on o do tej por y ostatni musi wspomn ianych przepisów przeciwpożarowych na poz iomie tak im jak obiekty typu hote l, a więc tak też nie maj ą szans cenow o n p . b o na raz ie kl ientowi bardz iej opłacalne airbnb, chociaż t o też pewn ie zależy od tego, czego się, że um ie tak, czeg o oczekuje jeśli b ędzie tu i dl a tych dl a tych chyb a jes t jes t ta grup a klientów jest por ównywalna, chyba że IT IT znajd ą swo ich swoich amator ów tak dok ładnie wida ć, że jes t coraz większa mobilność ludz i t o w zakres ie zar ówno, je żeli chodz i o zm iany miejsca, w kt órym mieszka, jak i turystycznego żoną jest te n jest potrzeba tyc h jednostek na rynku, żeby móc j e wynająć muzyczn ie mieszka ć d ługo krótkoterminowo t o jest to jest rynek, kt óry ma przed sobą n o dalszy rozwój moim zdaniem nagle m ówi pa n jednak przepisy s ą n ie n iedostosowany jeszcz e przed naszy m dla jak dl a mn ie to brakuj e jednoznaczno ści przepis ów tak cz y przepisy zostały nap isane gdzie ś tam kiedy ś on e si ę zmieniaj ą akura t w tym zakresie n ie zmieniają się w noc y na noc NATO jes t przyda łaby si ę wprowadzi ć po prostu jakie ś praktyk i rynkow e do przepisów tak cz y np. być może tutaj strzel a daleko by ć mo że należałoby po prost u zlikwidować umow ę cywilnoprawną najm u i wprowadzi ć obowi ązkowy akt notarialny tak, bo w te j chwili jes t to jes t t o dobrowolne co oznacza, że musz ą ob ie stron y być przekonan e do tego aktualn ie pow iedzmy, że tych mieszka ń jes t mn iej niż potrzebuj ących tych mieszkań wobe c tego jeste śmy w stan ie jak o wynajmujący pew ien sposób wymusić na najemcę, je żeli chcesz wynaj ąć mieszkanie mus i by ć zabezp ieczony, żeby otrzymać o d s iebie środki, ale by łoby odwrotnie, gdyb y mieszkań by ło znacznie wi ęcej ni ż osób wynajmuj ących NATO mieliśmy sytuacje w ielkiego ryzyka tak, bo dyktowa ł, b y ryne k najemca, kt óry n ie chciałby zobowi ązywać do p łatności tak jak jest najlepszy spos ób, żeby tak im m ieszkaniu po babc i najlep iej tor ów, a jeżeli rzecz biorąc pod uwagę, że mamy, gdz ie mieszkać on o jes t na m zakładamy, że to mieszkanie dania, ale także darmowe dodatkow e truj ące są trzecie m ieszkanie na jak i jest najlepsz y sposób c o pa n poradził jak o eksper t ludz iom, żeby spr óbować na ty m zarobić jaki ś konkretn y pieniądz tak że dają już zapowie taki, że je żeli chodzi o sa m naje m t o ciężko powiedzieć t o s ą konkretne pieni ądze na pewno mamy w biegu są t o w miar ę bezp ieczne pieniądze na pewn o są to w miar ę trw a i trwa ły sta ły przep ływ pieni ędzy i to myślę, że tutaj znają si ę liczy, je żeli do teg o Doda się siln ą umow ę najm u Noto mam y w miarę bezpieczne tak nie m ówię w miarę, b o jak nie ma żadnej form y takiej działalności, które w 100 % bezp ieczna, bo je żeli weźmiemy pod uwag ę przed takim stan ie, żeby zdewastowan e i chociaż odzyskam y wszystkie pieni ądze to i tak będziemy mieli te mieszkania prze z jakiś cza s wy łączone z działania, tudzież b ędziemy mus ieli rzuci ć na chwilę etat wziąć urlo p czy cokolw iek, żeby zaj ąć remonte m t o powiedzia łbym, że jakby sa m wynajem nie jes t może rewelacyjny natomiast fajn y, b o stałe takie stały bezpieczny dom t o mo że wp ływać d ługoterminowo w jak i sposób najlepiej zarobi ć powiem, że nie ma innego rozwi ązania tak nie ma rozwiązań, jeżeli s ą centra miast, je żeli s ą miasta turystyczn e to wr ęcz naturalnie widzimy, że jes t tendencj a do najm u kr ótkoterminowego, bo on generalnie daje prz y troch ę większej ilości nak ładów daj e wi ększe zwrot y, jeżeli mówimy w tak ich dzielnicach bardziej c ieplarnianych to maj ą zdecydowan ie długoterminowe nawe t w przypadk u tak ich budynk ów ja k np. jedno latek domy tak często się zdarza, że po prost u jes t taki wynaje m w celach podnajm u czy w łaściciel na podp is d ługoterminową umow ę ma spokój, kto inny prowadz i dalsze daj e z jakimi błędami pan si ę najczęściej spotyka się wynajme m, jakie formy Polacy wynajmuj ą mieszkania pope łniały b łędy jeste śmy optym istami znacz y bierzemy, je żeli jest najemc a t o nie anal izujemy sytuację cz y n ie analizujemy sytuacj ę w taki najemc a jes t w stan ie w ogóle zap łacić za te n lokal, bo pamiętajmy, że jaki ś przyczy n osob a, której wynajmujemy mieszkanie on o n ie kupiła swojego lokal u tak oczywiście mo że być kwestia taka żona przed n ie będzie mieszka ć tuta j długo przeprowadziła si ę za pracą może być zmieniać dale j prac ę b ądź po prostu n o nie ma potrzeby, żeby posiadać lu b nie ma możliwości obciążenia si ę przed kredyte m tak, żeby zakupi ć m ieszkanie c o z góry po prostu wymusz a, że powinniśmy wiedzie ć w jaki sposób za t o nasz e zatem na wynajem zostan ą na m pieni ądze zapłacone robi si ę to cora z bardziej kompleksowe, czyl i dochodzi nawe t do sprawdzen ia udokumentowan ia w ogóle dochod ów i t o ja jestem absolutnie za tym, że jeżeli ban k mo że żądać kogokolwiek udokumentowan ia dochodów t o dlaczego ja jak o wynajmujący n ie mia łbym teg o sameg o prawa t u te ż tak ie apel e środowiska fajn ie b y by ło, gdyb y istniały rozwiązania prawn e, które wpros t m ówią n p . tak że, je żeli kto ś wynajmuje mieszkanie to m a prawo prosi ć o pewneg o rodzaju informacje n ie będą narusza ć żadnych innych naprawdę w tajemnicy, b o ja, wynajmuj ąc m ieszkanie powinna zapominać m in z łotych chce wiedzie ć czy w ogóle osób drugą osob ę na t o stać typowym przykładem s ą studenc i tak nazywa się jak ze wszystk iego ocenia, kt órych pan mówi wygl ąda na t o ryne k za łamał się, bo studenc i nie byl iby w stan ie wypełnić studenc i salonie, ale cz y student p łaci za swoje mieszkanie czy studen t płaci czesne najczęściej p łacą rodz ice tak wobe c tego tutaj np. umow y najmu podp isujemy z rodz icami, ale wskazujem y w umow ie, że b ędzie zamieszkiwa ł tutaj sen c órka tak czy, jeżeli jakaś grupa znajomyc h, kt óra wynajmuje t o te ż umow ę podp isujemy z ty m, kto ma p łacić i kog o b ędziemy pote m ewentualnie o d kogo egzekwowa ć t e środki w przypadk u, gd y do tej p łatności n ie dojdzie, czyl i panie Mariuszu wynajmowa ć, ale si ę zabezpiecza ć wynajmować natom iast jak w każdej działalności, kt óra dotyczy pieni ędzy podchodzi ć do teg o ostro żnie db a oczywiście sw ój interes przestrzegać wszystk ich przepis ów prawa n o i liczyć t o jest fajn a dz iedzina ja osobiście n ie pozbywa ł się mieszkań szczeg ólnie w takich m iastach jak Warszawa Poznań Kraków czy co ś n ie sprzedawa łem tylko wynajmował, ale robił t o naprawd ę z g łową dzi ękuję bardzo moi państwo gościem by ł pa n Mariusz mat Rejek prezes Global Investor Club dzi ękuję dzi ękuję bardz o jak Baliński TOK FM do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ROZMOWY O NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA