REKLAMA

12 edycja cyklu Wszyscy Jesteśmy Fotografami w Warszawie

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-29 19:00
Audycja:
Czas trwania:
22:19 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marty Perchuć- Burzyńskiej są Katarzyna Sagatowska fotografka, kuratorka, współautorka cyklu Wszyscy jesteśmy fotografami i właścicielka galerii Jednostka Rozwiń »
Tymon Markowski fotograf i Robert Pałka fotosista, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Fotosistów Filmowych

Rozmowa dotyczy 12 edycji spotkań pod hasłem Wszyscy Jesteśmy Fotografami.

Katarzyna Sagatowska: "Od samego początku postawiłyśmy sobie taki cel, że chcemy pokazać jak bardzo różnorodnie można fotografią o świecie opowiadać. Siła fotografii polega na tym jaki kontakt miał fotograf z tematem, z drugim człowiekiem, którego fotografował i jeżeli to było szczere i silne to wszystko jest w zdjęciach" Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultur a osob ista dobry wiecz ór przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska w Warszawie trw a dwunasta edycj a spotka ń pod has łem wszysc y jeste śmy fotografam i t o spotkania z twórcami artystami, kt órzy dzielą si ę z publicznością, czyl i z nam i swo imi do świadczeniami i opowiadają o swoje j mi łości do fotografii i pomy ślę sobie jest tak a dobr a okazja, żeby spotkać si ę z osobami, które w te n cyk l i fotograf ie s ą bardz o zaangażowany dlatego ze mn ą Rozwiń » stud ia dz isiaj Katarzyna Sagatowska fotografk a kuratorka wsp ółautorka cykl u wszysc y jeste śmy fotografam i i w łaścicielka galerii jednostka w itam bardz o serdecznie dzień dobr y Tymon Markowski r ównież z nam i fotograf w itam witam i Robert Pałka foto East cz łonek Międzynarodowego stowarzyszen ia Otóż list ów firmowych zaprosze ń w ty m rok u do cykl u spotka ń wszysc y jeste śmy fotografam i tak si ę zastanawiam t o t o brzm i troch ę jak b łogosławieństwo i troch ę przekle ństwo nom e z Moniką Szewczyk-Witek efekt, którą wymy śliliśmy ten cyk l w 2014 roku chcia łyśmy znaleźć tak i tytu ł, kt óry w łaśnie, by prowokowa ł, kt óry b y z, kt óry by łby pytan ie właściwie, al e m y teg o znaku zapytan ia na końcu n ie dajemy, al e te ż by, żeby by ł taką formą w łączająca, że w pewny m sensie tak jest, ale też jes t to dl a nas pocz ątek do rozmowy w łaśnie o tym, czy m jest fotogra f, jak im jes t fotograf i co to znacz y we współczesnym świecie, jak a jest rol a fotografii, al e też w zwi ązku z ty m jak mo żemy fotografi ą komentowa ć wsp ółczesne problem y i tematy n o i mus imy przyzna ć, że chyb a te n tytuł okaza ł si ę dość faktyczn ie w łączające by ło 2014 roku gron o mi łośników fotografii ro śnie i t łum nada l jes t obecnie n o c o na to fotografow ie wszysc y jeste śmy fotografami myślę, że w dz isiejszych czasac h ci ężko porzuci ć, bo n ie być obecny w te j idei uw iecznianie wszystk iego z racji pos iadania chocia żby telefon ów, które ju ż cora z lepsz ą techniką dysponuj ą natomiast ja by m zrobi ł tak ie wyra źne rozr óżnienie pomi ędzy takimi Kaziu nowym i fotografam i tak imi, kt órzy zajmują si ę z ty m z czyste j pasji jakiej ś ch ęci wypow iedzenia się artystycznego o d zupełnie inna dzia łka Robert dumn ie wszysc y jeste śmy fotografami dzisiejszych czasac h każdy z nas pos ługuje si ę wsp ółczesnymi narzędziami s łużącymi do fotograf ii natomiast czujem y się jak wszysc y czujemy się w pewny m stopn iu fotografam i natomiast t o jak tutaj powiedzia ł koleg a o ty m, rozróżnieniu t o ju ż zale ży tzw . publ icity ka żda, czyli t o jak jeste śmy odb ierani przez innych czuj ę jeszcze musz ę spyta ć o sam ą ide ę cyklu, bo cykle jest organ izowany od 2014 roku, jakim klucze m szukac ie pomys łów na kolejn e spotkania, bo rozum iem, że temat fotogra f jes t n ie do wyczerpan ia tak n o o d sameg o pocz ątku postawiłyśmy sob ie tak i ce l szukamy chcemy pokaza ć jak bardz o r óżnorodnie mo żna fotografią świecie opowiada ć i ka żda edycj a, bo w każdym roku odbywaj ą się 2 edycje po mn iej więcej 6 spotkań i ka żda edycj a pow inna pokazywa ć fotograf ie jak najszerzej to znacz y jes t taki zawsz e konstruujem y, żeby by ł temat i z e świata fotograf ii artystycznej ze świata sztuk i fotograf ii dokumentalne j może co ś w łaśnie tak ich w ątków interesuj ących bardz iej praktycznie zawodowo, ale te ż o d jakiego ś czas u zapraszam y go ści zagranicznych w tej edycj i tak się zdarzy ło, że a ż dw ójka do na s przyjecha ła Kateryna ra d c ienko z Ukrainy i rozchod ów strac h z Holandii, więc m y jeg o wracaj ący, podsumowuj ąc chcem y pokaza ć jak fotograf ia jest bogat a jak w łaśnie jak można opisa ć wsp ółczesny świat i tote ż wa żne, że zawsze wychodz imy o d temat u i jak już sob ie wymyślimy formujem y te n temat szukam go ścia, kt óry jak najlepiej mo że o temac ie opowiedzieć no właśnie o swo ich tematac h będą opowiada ć już 2 grudni a Tymon Markowski dziewi ątego Robert Pałka i do tyc h tematów do tych spotka ń do wasze j tw órczości jeszcz e wr ócimy chciałbym się styk a si ę spytać o spotkan ie, które odb ędzie się 16 grudnia, kt óre poprowadz i Wojciech Plewiński znany m. in . z portret ów kob iet na ok ładkach tygodników przede wszystk im tygodn ika przekrój ze zdj ęć teatralnych, al e także ze zdj ęć Krakowa z e zdj ęć prywatnych c o c o w te j fotograf ii Wojciecha Plewińskiego cen isz najbardz iej w cen ie wielk ą rado ść energi ę i pasję, która jes t jeg o fotograf ii jak r ównież zrozumienie temat u w i dob ór środków prze z n iego była ostatnią z n iego na spotkan iu przygotowywaliśmy si ę teg o wyst ąpienia, które będzie u na s właśnie na zako ńczenie te j edycji t o było dl a mnie n iesamowite do świadczenie, bo w łaśnie Wojciech Plewiński m. in . opowiada ł m i z cz ęści fotograf ii teatralne j swojeg o dorobku w łaśnie o tym jak starał si ę zrozumie ć przedstaw ienie jak najpierw ogl ądał wypisywa ł sobie t e punkty zwrotn e w przedstawieniu rozrysowa ł scen ę, którego interesowa ły i p óźniej we wsp ółpracy z reżyserem robi ł tak ą pr óbę fotograficzn ą spektakl u, czyli t o pokazuje, że właśnie jeszcz e, nawiązując do te j idei czy też naszeg o tytu łu wszysc y jesteśmy fotografami t o ja zawsze swo im studento m alb o kolekcjonerom cz y te ż początkującym kolekcjonero m fotografii mówi tak ie zdan ie może on a jest nieco romantyczn e, al e że fotograf ia robimy m ózgiem apara t, więc z tak jak jes t to piękne zdanie Robert kiwa głową zgadz a si ę, że wszysc y potrafimy pisać co n ie oznacza, że wszyscy jeste śmy pisarzami i t o pokazuj e właśnie wraca m do Wojciecha Plewińskiego właśnie to, że te n jeg o sukces fotograf ii teg o obecność 6 dekad ponad 6 dekad fotograf ii w łaśnie wynikała z w ielkiej pasji, al e te ż właśnie tak iego zrozumienia obszarów, w kt órych się poruszał ja mog ę te ż bardzo zach ęcam, żeby przej ść, żeby zobaczy ć jak mo żna by ć n iezwykle m łodym człowiekiem maj ąc ju ż ponad 90 lat ja k n a jak znakomicie pod ążyć za czasami, w kt órych żyjemy właśnie zobaczy ć jak rozumia ł portre t Mode fotografi ę teatraln ą Wojciech Plewiński pokażemy także l iczy też zach ęciło Wojciecha Plewińskiego, żeby si ę podzieli ł z nam i tak imi performatywn e dzia łaniami, kt óre robi ł wraz z e swo imi kolegam i fotografami, kt óre ukazywa ły się również na łamach przekroj u c o tyc h fotograf iach tak się zastanaw iam mo że mo że zobaczy ć i mo że się zachwycić tak i młody człowiek, który niejedno ju ż widział mo że zobaczy ć siłę codzienno ści siła drug iego cz łowieka, bo nowe miał tak ie doświadczenie jakiś czas tem u, kiedy by łam w Londynie na wystaw ie Paula stron i pomy ślałam sobie n o tak klasy k znam y wszysc y widzieli śmy podobnie fotograf iami Wojciecha Plewińskiego wiele prawdopodobn ie widzieli śmy, al e si ła fotografii w łaśnie poleg a na tym, jak i kontak t mia ł fotograf z temate m z drug im cz łowiekiem, kt órego fotografowa ł i jeżeli t o by ło szczere i silne t o wszystko jest zdjęć czy można te ż powiedzieć, że Wojciech Plewiński jes t 1 z p ierwszych fotograf ów Street Photo pytan ie do Tymona nowo ten term in Street Photo t o jes t chyba tak i wytw ór dz isiejszych czasów, więc d iamentu by ł bardz o ostro żny z obsadzan iem fotograf ów, kt órzy tworzyl i wczasac h minionych podci ąganie ich p o pod tę cen ę now ą definicj ę, kt óre dzisiaj u żywamy Rosjan bardziej zdj ęcie pan a Piwońskiego powiedział, że jes t taki dokument o życiu codziennym nie rzeczywi ście skupia si ę na ludziach i pokazuj e zwyczajn e sceny, kt óre wokół n ich si ę dzieją czy to jes t co ś co ju ż tak pow iem z ty m z ty m podej ściem Street wyłączy, ale ja bym jednak w tyc h mn ie wsadzą spotkanie z Wojciechem Rowińskim proszę pa ństwa w Warszawie 16 grudni a za chwilę wracam y do naszej rozmow y dzisiaj hasło, kt óre w kulturze osobistej brzm i t o wszysc y jeste śmy fotografami teraz cza s na informacje dobry wieczór raz jeszcz e przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńsk a z mo imi go śćmi Katarzyną Sagatowską Tymonem Markowskim i Robertem pałką rozmaw iamy dz isiaj cykl u spotkań, kt óre maj ą m iejsce w Warszawie t o ju ż dwunasta edycj a imprezy, która nosi tytuł wszysc y jeste śmy fotografam i ju ż w najbli ższy poniedzia łek w barz e stud io osiemnastej spotkan ie z Tymonem Markowskim zatytu łowane pewneg o raz u na ulicy czyl i o czy m jes t Street Photo 9 grudni a spotka si ę z państwem Robert Pałka spotkan ie b ędzie dotyczy ła fotosów, czyl i kultowyc h zdjęć n ie znanyc h fotografów Tymon t y jeste ś w ielokrotnie nagradzanym autore m zdjęć fotograf ii ul icznej t o obecnie 1 z najbardziej popularnyc h gałęzi fotografii z czeg o b ierze si ę ta popularność czy to jes t troch ę tak upraszczając proszę n ikt nie ma si ę, że każdy mo że wyj ść na ulice wyjąć apara t i zrobić zdj ęcie co ś w tym zdecydowanie nie jes t tak jakby t o dost ępność ta prostota ma m aparat wychodz ę na ulice ju ż mog ę zacząć dokumentować co si ę dz ieje wok ół mn ie my ślę że, że jes t t o bardzo n iski pr óg wej ścia al e, żeby zrobi ć dobre zdjęcie na ulicy ojc a trzeba je wychodzić t o si ę z bardz o popularne w śród na s fotografów ul icznych okre ślenie, że rob imy raptem k ilka zdj ęć na ro k, które uważamy, że są dobre pi ękne zdj ęcie wymaga czasu wymag a też du żo szczęścia cz y m y skup iamy si ę na g ęsto zaludn ionych terenach przede wszystk im miastach im większy tym lepsz y, poniewa ż musi p ikuje to potencjalne okazj e do zrobienia zdjęcia skupiamy si ę na ludz iach ich życiu m iejskim tak tego trzeb a pami ętać, że Street Photo to n ie jes t tylk o nasz a obecność na ul icy w sens ie dos łownym tutaj raczej te n sposób podej ścia d o do fotografowania, kt óry polega na ty m na łapaniu chw ili r ównież tak t o znaczy przede wszystkim fotograf ia ul iczna spe łnia tak ą bardz o fajną funkcj ę dl a samego twórcy właśnie dla n iego pewneg o rodzaj u ćwiczeniem umiej ętnością by ło wy umiej ętnością wy ławiania z przestrzeni m iejskiej pewnyc h zdarze ń sytuacji gestów no wszystk iego c o mo żna zainteresowa ć i zamykania t o zdj ęcie to t o tu nie s ą rzeczy, które zostało na m w jak i spos ób zlecone wyn ika z naszyc h chęci ciekawości w stosunk u do drug iego człowieka i i tak naprawd ę myślę, że w dłuższej perspektywie jes t t o tak i dokument u naszyc h czasac h przed audycj ą wydawc a program u kultur a osob ista, czyli Agata Szałkowska przypomnia ła mi tak iej kon ieczne zdjęcie nasz snu ła, gdz ie na fotograf ii w idzimy stacj ę benzynow ą, w której nazw ie wypali ła się żarówka i mamy ta m słowo prawda n ie nazw ę tej stacj i tylk o s łowo Hel t o jest zdj ęcie bardzo tak ie dojmuj ące prawd a pozornie t o jest po prostu zatrzyman y w kadrze wieczór taki tak się zastanawiam cz y tak i maggi w łaśnie przypadkowe j kompozycj i te ż poszukuj e często na ulic cz y t u mamy do czyn ienia z tak im ewidentnym przykładem, kt óry bardzo cz ęsto fotografowie ul iczni się pos ługują, czyl i humore m żartem to to jes t bardz o częsta praktyka i gdz ie oprócz teg o, że mo żna wtedy w spos ób humorystyczn y przedstawia ć to to co si ę dz ieje wokół nas mo żemy się tak że operowa ć światłem, robiąc bardz o zwi ększa bardzo mocnyc h kontrastac h i geometri ą albo uwiecznia ć ludz i w, kt órzy akura t mają jaki ś wyra z twarz y c iekawy gest cokolwiek c o nas przyciągnie bardz o popularn ą techniką jes t też łączenie 2 pozornie niepasuj ących do siebie element ów, żeby stworzy ć nowy konteks t tuta j właśnie najwi ększy po pol e do jak iego humorystyczneg o pop isu w, pr óbując wytłumaczyć czy m jes t te n gatune k ulicznej fotograf ii tak napisa ło życie codz ienne samo w sob ie temate m n ie potrzebuj ącym g łębszego objaśniania niech w idz samodz ielnie wyci ąga w łasne wnioski z e zdjęcia, ale ja si ę do pyta m czy zdjęcie jes t dobre wtedy, kiedy t e wn ioski s ą podobn e swoimi 3 zdjęcia na pewn o jest dobr a, k iedy tak jak zawsze sobie t o t łumaczy, k iedy zatrzymuj e widz na t e k ilka sekund więcej prz y tym ca łym zalew ie tyc h obrazów jak szybko prze z n ie przechodzimy dobre chęci zatrzyma ć na dłużej i ich chodzi o t o, żeby t o zdj ęcie stwarzało jakie ś alternatywn e mo żliwości odczytania, żeby n ie by ło dosłownym przedstaw ieniem na zasadzie zobaczyli śmy to c o mieliśmy zobaczy ć idziemy dale j tylk o potrafili dl a s iebie wyciągnąć jakie ś inne n iuanse detal e inne sposob y odczytan ia kosz drug ą drug ą warstw ę tak, al e też zdjęcie jes t dobry, k iedy jeste śmy w stanie zastanowi ć nad n imi jak zosta ło sfotografowan e i poprze z t o docenić umiej ętność obserwacji autor a jeg o warsztat rozmawiamy tera z zdj ęciach proszę państwa c i, kt órzy nie jad ą akura t samochodem być mo że siedz ą gdzieś prz y biurkach mo że mogliby śmy gdzieś odesłać ich do teg o, żeby jak be z wizualizacje sob ie t ę naszą rozmow ę Tymek, gdz ie mog ą zajrzeć tera z słuchać Radia TOK FM, żeby zobaczy ć swoj e zdjęcia moj e zdj ęcia tak naprawd ę podejrzał jak wi ększość autorów znajduj ą si ę w mo im po swoje j strony internetowej, al e ja bym zach ęcił, je żeli maj ą ochot ę zgłębiać fotografi ę uliczną Street fot o Poland, czyl i tak ą inicjatywę edukacyjn ą, gdz ie publ ikowane s ą rozmow y z fotografami zostaw ia się nad ty m czym jest fotograf ii ul icznej dajemy w łaśnie zdjęciowe przyk łady spotkan ie z Tymonem ju ż 2 grudnia 9 grudni a spotk a się z pa ństwem Robert Pałka i t o spotkan ie b ędzie zatytułowane fotos y, czyl i kultow e zdj ęcia nieznanych fotograf ów Robert Pałka, który fotografe m zosta ł podobn o prze z przypade k kom u konkretnie FOT coś z t ą, bo t o trzeb a rozróżnić tą listą nie trzeb a rozróżnić zdecydowan ie n ie, ponieważ ot o lista jes t, gdyby n iszowa nazwa, która powsta ła na plan ie okre śla fotografa, który pracuj e na plan ie filmowym na ot o l ista jes t po prost u fotografem, który w kt órym, które w ty m momenc ie pracuje na planie f ilmowym na koncie ma a ż 70 takich planów f ilmowych z tyc h ostatnich doświadczeń t o z teg o c o pamiętam obywatel, ucz ąc Agnieszki Holland no t o już było jaki ś czas tem u w międzyczasie pojawi ło si ę k ilka nast ępnych, al e tak ostatnim, który się, kt óry się pojawi ą na ekranach kin t o było obywatel rząd jak t o jest że, że przypade k pokierowa ł swo im tw órczym życiem h istoria niestety n ie nadaj e si ę na antenę, tym bardz iej na s interesuje o rekor d na dobrz e w takim razie przejd źmy do kolejnyc h pytań o rozwi ązaniu z s iebie nie zna je śli chodzi o to by pracowa ć na wielu planach, gdz ie warunk i by ły r óżne o plan ie obywatela Rząsa reżyserka m ówiła te ż Agnieszka Holland Olga Chajdas, że bardz o, że bardz o wymagaj ący plan dla c iebie te ż z mojego punktu w idzenia właśnie by ł t o wymagający plan, bo jeste m świetnie bawiłem znajdował si ę, gdyb y w swo im żywiole dl a mn ie wymagającą plane m jest pla n typ u jeste śmy zamkni ęci w 1 pomieszczeniu i rozmaw iamy, ponieważ tuta j stroiciela oraz dokładne najci ężej nasz e dni te ż emocj e oddać istot ę f ilmu w tym 1 zdjęciu taką idee f ixe właśnie t o, żeby 1 zdjęciu, jakb y odda ć ca łą histori ę długą czasami dziej ą si ę na ekranie trwa 1 , 5 godziny, ale on a trwa np. ile lat n ie pewnie t o jest najtrudn iejsza z drugiej strony jes t najpi ękniejsza w tym zawodzie, k iedy już dojdz ie si ę do teg o pomys łu prawda zgadz a się natomiast tak i pla n jak obywate l wciąż, kt óry by ł wymagające bardzo f izyczny bardzo du ży działo dla mn ie osobi ście jest genialna zabawa jestem cz łowiekiem, kt óry lubi ruch lubi co si ę dz ieje lub i wyzwania, wi ęc na takich planach czuj e się najlep iej w jaki spos ób przygotowujes z przed wej ściem na plan zdj ęciowy poz a czytan iem scenariusza przed e wszystkim podstawową rzecz ą jes t przeczytan ie scenar iusza znajomość lokacj i, w których będzie si ę t o działo pół rok u co b ędą za lokacje co ś się c o si ę wydarzy wyobrażenie sobie jak dl a na s będzie wygl ądać jak b ędą zachodziły interakcji między ludźmi to bardz o podobne przygotowan ia tuta j koleżanka mówiła o t o jest n iesamowite proszę państwa muszę powiedzie ć, bo cen y teg o pomieszczenia jedno widać znaczny lu b prawne j naprawd ę bardzo fotograficzna stan u w Arktyce tezę, gdyby jednak cz ęść, ale nie tylk o z tego składa si ę praca fotograf a na planie, poniewa ż wg mn ie fotogra f, który zajmuje się obs ługą filmów mus i być przed e wszystk im bardz o bardz o wszechstronny m cz łowiekiem bardz o dobrym rzemie ślnikiem, poniewa ż do naszych zadań n ie nale ży tylko w łącznie dokumentowanie tego c o się dz ieje za kamerą tego co si ę dz ieje przed kamer ą r ównież wystawę bardzo bardz o dużo różnych wezwa ń przypuśćmy mamy sytuacj ę, k iedy główna bohaterk a jes t np. wziętą modelk ą, więc f irmie musz ą zagrać b illboardy, na których jes t na sesjach modowyc h musz ą zagrać gazety, który r ównież jes t cudown y wspania łym anturażu sesjac h, kto wykona TSA wykona fotogra f, który obs ługuje te n pla n, wi ęc z 1 strony mamy codzienne zadan ia z drugiej strony pojawiaj ą się przed nam i bardz o bardzo r óżne wyzwania o d zrob ienia sesji modowyc h ta k jak ostatn io dokumentacj a np. brutalneg o morderstw a, którą trzeb a było tworzy ć, żeby wygl ądała dokładnie ta k jak w latac h siedemdziesi ątych cz y takie jedn o z wi ększych zadań, kt óre szkodn ik zdarzyło n iestety n ie pamięta nazw iska, który portretowa ł zmar łych np. dostają albo, który k ładzie przed tob ą reżyser b ądź operator s łuchaj to mamy ikoniczne zdj ęcie takiego tak iego fotograf a i chcia łbym, żebyś sfotografowa ł n p . tak głównego bohatera c o jaka ś wskazówka za mało konkretna n ie bardz o konkretna wskaz ówka dostajesz konkretne zdj ęcia np. konkretne j osob y dlateg o mówię przede wszystkim trzeb a by ć świetnym świetnym rzemieślnikiem posiada ć doskona ły warsztat postawione są przed sob ą tak ie zadania, kt óre głośno granicz ą z fizyk ą kwantow ą, żeby odtworzy ć, bo zrobi ć co ś, czego na co dzień n ikt nie rob i na tym świetny warsztat, al e podobno szkoły n ie skończyły, b o za ma ło, że tak pow iem dawa ła generaln ie s ą samoukiem natur a zmian takie PiS spełnią się, że poszed ł do szkoły fotograficznej natom iast na n iespecjalnie w tej szkol e uczyli, wi ęc dale j postawi łem samodoskonalenia i n ie ba ły si ę skontaktowa ć z m istrzami tego fach u z teg o c o w iem odezwały si ę do tak ich najwi ększych tuzów zgadz a się, poniewa ż jeste ś różnica mentaln a pomi ędzy można j e będzie popularne są bow iem pomi ędzy polskim spo łeczeństwem, a zachodnim, je żeli chodz i w łaśnie tuz ów Mistrzów danej dziedzinie poniżanie si ę du żo bardz iej chętnie dzielą swoj ą wiedz ą tak kontaktowa łem si ę z największymi fotografam i, kt órzy zajmują si ę obsługą plan filmowy czy n p . że symbol lądem Kinder d iesla wr ęcz i on i dawal i wskaz ówki do wspomagania, gdy mówimy c o jes t ważne okazywal i swoj e zdjęcia r ównież te, kt óre nie pojawiaj ą się w of icjalnych komun ikatach prasowyc h dotyczących filmów w materiałach promocyjnyc h byli dl a mn ie bardz o bardzo inspiracją, a wy też nie ma problem u, żeby się swoj ą wiedz ą dzielić dlateg o bierzecie udzia ł prawdopodobnie r ównież w akcj ę wszysc y jeste śmy fotografam i zdecydowan ie tak coś wa żnego kasie chcia ł powiedzie ć o tegoroczne j edycj i tak chcia ł jeszcz e powiedzie ć, że prz y okazji spotkan ia z Wojciechem Rowińskim, który odb ędzie się 16 grudni a zaplanowały m y z Moniką Szewczyk-Wite k również prem iery pierwszej ksi ążki, którą wydajemy jak o wszyscy jeste śmy fotografami to jes t książka, kt óra z odpowiedzi ą na pro śbę naszyc h miłośników fotograf ii nasze j publiczno ści, żeby został jakiś zap is tyc h spotkań, poniewa ż m y celowo n ie wrzucamy n iczego do internetu w sens ie relacji z e spotka ń nie czasam i bardzo rzadk o rob imy stream ingu, który p óźniej p o po spotkaniu jes t kasowan e, al e dlatego pomy ślałyśmy, że książka t o jes t dobr e dobre med ium dobry sposób na utrwalen ie tyc h spotka ń ta k ja k do edycji ka żdej dobieramy bardzo r óżne tematy tak sam o wybra łyśmy 12 różnych temat ów z dotychczasowyc h spotkań premiera książki odb ędzie się 16 grudnia o godz inie dwudziestej t o będzie cza s za ksi ążkę śledzik i tańca najp ierw spotkania jeszcz e prosz ę pa ństwa spotkania 2 grudnia spotkanie z Tymonem Markowskim 9 grudni a spotkanie z Robertem pałką, którzy dz isiaj byl i moimi go śćmi razem z kuratork ą i fotografk ą Katarzyną Sagatowską bardz o dzi ękuję za t o spotkanie dzi ękuję bardz o ciasno informacje w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA