REKLAMA

Wojciech Wiewiórowski: "To, co dziś jest bezpieczne, nie musi być takie za rok"

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-29 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czare k dzień dobr y witam pa ństwa bardz o serdecznie i zaprasza m na dz isiejsze spotkan ie łączymy się ze stud ia w parlamenc ie europejsk im w Brukseli ta m jest dr Wojciech Wiewiórowski k ilka dn i temu wskazan y na stanow isko Europejskiego inspektora ochron y danych osobowych dzień dobr y witam serdecznie dzie ń dobry pan ie rektorz e witam państwa bardz o serdecznie przypomn ę, że dr Wojciech Wiewiórowski wcze śniej pe łnił funkcj ę Rozwiń » Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ich w ty m czas ie by ł cz ęstym go ściem program u Owczarek, a od 2014 roku zosta ł zast ępcą Europejskiego inspektora ochrony danyc h osobowyc h p óźniej, pe łniąc obowiązki no i tera z skazan y na stanow isko Europejskiego inspektora ochron y danych osobowych rozumie, że czekamy tera z na decyzj e Konfederacji przewodnicz ących, żeby już postawili kropk ę na d i chocia ż doda m te ż, że Uniwersytet Gdański, który jes t bardz o dumn y z dr Wiewiórowskiego w łaśnie dzisiaj o północy pu ści informacj ę, że dzi ś ju ż pan został wybrany, wi ęc właśnie nie m a o czy m gadać no trzeba przyzna ć, że konferencj a prezydentów czy t o ciało, kt óre w imieniu parlament u Europejskiego of icjalny wydaj e decyzję wyda ło wczoraj tak że jes t potw ierdzenie ju ż z 22 instytucji, które wybierają jes t to funkcj a, kt órą wyb ierany jes t wybierany kandyda t prze z radę Unii Europejskiej i prze z parlamen t Europejski mus i by ć wspólna decyzj a tych 2 instytucji par a ra z rada eur o rada Unii Europejskiej zadecydowa ła o tym, ju ż zeszły pi ątek zaproponowa ła moje mn ie spo śród 3 kandydatów, kt órych przedstawi ła komisja Europejska parlamen t Europejski przes łuchiwał na s w poniedzia łek we wtore k głosował w czwarte k jak m ój potwierdzenie z e stron y tzw. konferencji przewodniczących t o s ą szefowie poszczeg ólnych frakcji partyjnyc h, kt órzy potwierdzaj ą, jakby tą decyzj ę, kt óra zapad ła w 1 komisji, czyli w te j chw ili obarcza ła wyda ły swoj e stanow iska muszą podpisa ć ostateczn ą decyzję i opublikować t o s ą 2 rzeczy, których brakuje o d stron y formalnej merytoryczn ie zest aw podjęta gratulacj e w tak im raz ie strasznie skomplikowane ma m wra żenie, że w Polsce te ż dużo prostsze, że tam konkurs y, jak ie konkurs y przes łuchania szkod a czasu t o po prostu telefon ii spotkan ie w Warszawie w modne j dz ielnicy Isia zagra t o nie do ko ńca tak, ale myślę, że dot ąd pa n bardzo c iekawe spraw y z teg o powod u, że pa ństwom członkowskim pozostaw iono w prawie europejsk im mo żliwość samodz ielnego decydowan ia o ty m w jaki spos ób tworzon e s ą organy ochron y danych osobowych i decyzje s ą bardz o różne w Polsce na pierwszy to wygl ąda t o bardz o demokratyczn ie z teg o powod u, że wyb iera parlamen t kandydatów zg łaszają tylko parlamentarzyści tylko on i maj ą do teg o prawo no ja mog ę powiedzieć osob a, kt óra przyszła 2 × do procedur y, kiedy by ł wyb ierany na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a pote m na drug ą kadencję te j same j w tej same j instytucji, że m imo, że jak m ówi na papierze wygl ąda t o bardzo demokratyczn ie t o faktyczn ie decyzj e podejmuje partia, która jes t parti ą rz ądzącą w parlamenc ie podczas k iedy n p . w Holandii wygląda na pap ierze bardz o nie demokratycznie z teg o powodu, że rzecznika ochron y danyc h wyznacz a król co oznacz a de facto wyznacz a minister sprawiedliwo ści jak Polski rz ąd to w ty m kole no u na s pop-up m inister prawidłowości n iema istnieniem m ówię Och, dzia łaniu natom iast w praktyce holendersk iego podej ścia do tworzen ia organ ów kontrolnyc h jes t w kulturz e prawnej można by ło powiedzieć jes t zasad a, że nie nale ży proponowa ć kogo ś, kto pochodz i z moje j partii politycznej między wizją z ni ą związane c o wi ęcej do instytucji kontrolne j należy wskazać osob y, które pochodz ą z przec iwnych opozycyjne j partii zasłużył to te ż polityce, które są wyznaczane, ale co c iekawe opór z drug iego strony pol itycznego spektru m natom iast Unii Europejskiej do zmiany przyjęto za łożenie, że b ędzie otwarty konkurs, do kt órego ka żdy może przyst ąpić do państwa n ie zg łaszają swo ich kandydat ów, po czym następuje ocena z e stron y komisji Europejskiej, kt óra z tyc h kilkudziesi ęciu kandydat ów, kt órzy zg łaszają rob i kr ótką list ę 34 kandydatów, kt órych zaproponuj e radzie parlamentow i do wybor u pote m rada, czyli przedstaw iciele rz ądów pa ństw członkowskich decyduj ą z punkt u widzenia politycznego punk t widzenia pa ństw cz łonkowskich na 2 parlament z drugiej stron y podchodzi do teg o z punkt u widzenia obywatela, bo każdy z tyc h parlamentarzystów ma jedna k legitymacj ę pochodz ącą z wybor ów powszechnyc h, czyli n ie n ie tworzycie fikcji t o jes t osob a zupe łnie niezwiązana z polityką, czyl i maj ące poglądów pol itycznych, al e tyc h podmiotów oceniaj ących jes t na tyl e du żo, ale n ie można wskazać 1 kierunku, sk ąd t o, sk ąd pochodzi z Espoo, skąd pochodz ą poglądy te j osoby, kt óra zosta ła wybran a za chwileczkę sz ósty ro k jak pa n zostawi ł p o krajową ochron y danych osobowych cz y zm ienia si ę perspektyw a bardzo trudn e pytanie, bo z 1 strony n ie my zawsz e podchodzili śmy do teg o chyb a dzisiaj podchodzi si ę do kwestii związanych z ochron ą danych osobowych i ochron ą prywatności bardz o Europejską w Polsce cz y dyskusja to n ie jes t za ściankowa dyskusja 1 z pa ństw cz łonkowskich tylk o dyskusja nad problemami, kt óre są problemami og ólne europejsk imi z drugiej strony n o, jakby jes t przymuszony prze z funkcj ę, kt órą pełni w te j chw ili do teg o, żeby patrze ć z punkt u w idzenia Europy jak o ca łość, k iedy by łem Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych t o nawe t maj ąc bardzo proeuropejsk ie podejście s łużących szkolnyc h proponowane rozwi ązanie zastanawia się, a jak to będzie dzia ło w kodeks ie post ępowania administracyjnego, a czy t o pasuj e do nasze j ustawy o IPN -i e, a czy to pasuj e do wyłączeń, kt óre mam y w n p . w ustawie o dost ępie do informacji publicznej natomiast w tej chw ili b ędąc na pozycji Europejskiego inspektora ochrony danyc h nie ma prawa patrzy ć z te j strony muszą w te n sa m spos ób podchodzi ć do esto ńskiego rozwi ązania greckiego rozwi ązania polskiego cz y n iemieckiego, a cz y zmienia się prz y ty m zakre s wyzwa ń i problem ów, z którymi ci, kt órych trzeb a my śleć czy na tema t, kt órych trzeb a kierowa ć działania na tor y na jakim ś stopniu tak z teg o powod u, że Europejski inspektor ochron y danych nadzoruj e instytucje Unii Europejskiej to c o jest w r ękach, że tak pow iem tych instytucji również du że bazy danych poz a Europolu baz y informacji systemu informacyjnego Schengen cz y system u w izowego system u migracyjnych natom iast n ie nadzoruje wpros t rynku cz y n ie wydaje decyzj ę w stosunk u do bubl a w stosunk u do Facebooka czy w stosunk u do fabryki albo sklepu, który znajduje si ę na rogu to jest zaj ęcie si ę tylk o kwest iami publicznymi, je żeli chodz i o kwest ie nadzorcze, ale je żeli chodzi o ocen ę akt ów prawnyc h ocen y rozwi ązań technologicznych, które s ą u żywane spojrzenie bardzo podobne powiedzia ł, że konstrukcj a b iura w Polsce dz isiejszego urzędu ochrony danyc h osobowyc h i Europejskiego urzędu bardz o podobn a wyzwania, kt órym si ę zajmują osob y s ą bardzo podobn e inaczej wygląda sytuacja skarg ą tyc h skarg i oczywi ście du żo wi ęcej na poz iomie krajowy m mn iej na poziomie europejsk im chyba jedna k bardziej skompl ikowane dla zm ian na poz iomie europejskim niż wi ększość rzeczy, kt óre trafiają w kraj u, ale r óżnica, jeżeli chodzi o liczbę skarg jes t n iesamowita, bo t o jes t odsetka skar g czysto 50 skarg w skal i rok u na poz iomie instytucji un ijnych i k ilka tysi ęcy na poz iomie krajowy m t o nasze j rozmow y powr ócimy po informacjach Radia TOK FM informacji ju ż za k ilka m inut o godz inie dziesiątej 20 studio w parlamenc ie europejsk im w Brukseli jest dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochron y danyc h osobowyc h po informacjach powrócimy do nasze j rozmowy porozmaw iamy o ty m jak ie wyzwania stoj ą przed europejskim inspektorem cz y w og óle kwestii ochron y danyc h osobowych informacje o dziesi ątej 20 pa ństwa i mo im gościem ze stud ia w parlamencie europejsk im w Brukseli jest dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochron y danyc h osobowych, jak ie wyzwan ia czekają n o z 1 strony na s wszystk ich, a z drugiej strony, jakie wyzwan ia stoj ą przed europejsk im inspektorem ochron y danyc h osobowych my ślę, że mogliby śmy podzieli ć na 3 części p ierwsza dotycz y wdro żenia ostateczneg o tyc h z reformowanych ra m ochron y danych osobowyc h w unii Europejskiej w mo im przypadku b ędzie to kwestia wdrożenia ich t o w instytucjach europejsk ich w różnego rodzaju bazac h w zasobach danyc h, kt óre instytucje un ijne posiadają, ale my ślę jes t mniejszym stopn iu dl a pa ństwa s łuchaczy interesuj ąca, choć wart o wiedzie ć, że instytucje europejsk ie nawet te najwa żniejsze te ż podlegaj ą kontroli to n ie jest tak żona mogą robi ć c o chcą z tym i zestawami informacyjnymi które, kt óre mają podlegaj ą normalnej kontroli jak wszyscy inni jak każda gm ina jak ka żde ministerstwo my ślę, że wi ększą bardziej c iekawy z punkt u w idzenia s łuchaczy s ą wyzwania technologiczne, kt óre stoją przed nam i, bo to n ie tylko kwest ie sztuczne j inteligencji, kt órej wspomina ła nawe t pan i prezes prezydent onl ine w swo im exposé to n ie tylk o kwest ie związane z blockcha inem czy kwest ie zwi ązane z tworzen iem połączeń pomi ędzy bazami danyc h w krajac h un ijnych i Unii Europejskiej, al e r ównież kwestie tak ie ja k tzw. tran s humanizmu, czyl i tworzenie interfejsu pomiędzy cz łowiekiem kom komputere m coraz wi ększej l iczby r óżnego rodzaj u czujników, które s ą wpros t budowane w cia ło cz łowieka t o kwest ie zwi ązane z tzw. beczk ą Putin, czyl i następcą by ć mo że paradygmat u chmur y obl iczeniowej t o kwest ie zwi ązane z komputere m kwantowym i t o na ich wprowadzen ie komputerów kwantowyc h t o użytku zm ieni nasz e myślenie na tema t kryptografii na temat szyfrowan ia danyc h, bo je żeli będą on e kilkadziesiąt tysięcy raz y szybsz e ni ż obecnie komputer y, które obecn ie mam y na to trzeb a zbudowa ć now ą kryptografii, b o ta dotychczasowa nie obron i si ę przed tego typ u przy tego typ u nawa łem mo żliwości obl iczeniowych, czyl i tyc h dużych problem ów jes t spor o mniejsza, aczkolw iek chyb a bli ższe na m t o kwest ia po łączonych samochodów n ie samochodów automatycznych to n ie jes t tak wielki sko k z punkt u w idzenia ochrony danyc h ochron y prywatności, al e połączone samochody cz y samochod y wymieniaj ące pomi ędzy sobą informacji, wymieniaj ąc informacje pomi ędzy samochode m, a producente m dilerem w łaścicielem, bo cz ęsto przecie ż jeste śmy tylk o leas ingobiorca am i n p . w faktyczny m w łaścicielem jest bank jes t i instytucja f inansowa czy mo że nas z pracodawc a wszystkie t e podmioty dan e otrzymuj ą r ównież kwest ia tzw. elektron icznego zdrowia kto ś ładnie m ówi IHF, a tak naprawdę moglibyśmy powiedzie ć znow u różnego rodzaj u urz ądzeń r óżnego rodzaj u dodatkowyc h czasem nakleje k na cia ło wr ęcz, które stosujemy, kt óre przekazuj ą informacje o nas, kt óre są przetwarzan e znow u przez nas prze z naszych lekarzy, al e r ównież prze z ubezpieczycieli, ale również prze z tyc h, którzy wykorzystują te dan e do dzia łalności naukowe j tyc h, którzy wykorzystuj ą do badań to myślę, że tak ie najbardziej charakterystyczn e przyk łady wyzwa ń technologicznych turyst ę z Czechami czy du ża, że pan bardzo wa żnych zagadnień jeszcze bardzo kr ótko dos łownie 1 zdaniem to kwest ia teg o, żeby prawo europejsk ie, bo t o przecież na poz iomie prawa Europejskiego w tej chwili znajduj ą się przep isy dotyczące ochron y danyc h osobowyc h były w te n sa m sposób interpretowane we wszystk ich krajac h Unii un ijnych c o oczywiście jes t trudne tak ze wzgl ędu na r óżne języki jak z e wzgl ędu na r óżną praktyk ę prawn ą cz ęść tych wyzwań, kt órych pa n mówi to są wyzwan ia, gdyb y dotycz ące technologii, które już s ą alb o technolog ii, które mi mn iej wi ęcej mo żemy dotkn ąć zobaczy ć w tym k ierunku, al e np. takie wyzwan ia jak kompute r kwantowy to jes t troch ę tak ie oddzia ływanie przysz łości, bo niby wydaje się, że wiemy co si ę wydarzy, al e tak naprawd ę chodz i o stworzen ie legislacji cz y czy przedyskutowanie leg islacji, kt óra b ędzie dotyczy ła czego ś co n o w łaściwie jes t n ieznane mo że najpierw postawienia sobie pytanie cz y, jeżeli to jes t do ko ńca nieznane nie wiemy w jaki spos ób si ę rozw ija będzie rozwija ło t o czy na pewno chcem y to o d razu uregulować te n mo że lepiej jednak poczekać a ż zaczn ie funkcjonowa ć wtedy regulować t o co znam y tyl e tylk o, że jeżeli mamy czekać musimy się zastanowi ć co w ty m czasie ta k na ile dz isiaj obowiązujące przep isy Night dzisiaj obowi ązujące zasad y będą odpowiadały tem u co zdarz y się w przysz łości dlateg o też od razu m ówię w komputerz e kwantowym sprowadzi łem t o jakb y na łatwiejszą do rozpoznan ia dziedzin ę, jak ą jest w łaśnie kryptograf ia, jaką jest szyfrowan ie, czyli problem, że t o co dz isiaj traktujem y jako bezp ieczne z punkt u w idzenia mo żliwości u urz ądzeń elektron icznych do prze łamania zabezpiecze ń za ro k za 2 może za 5 lat przestanie by ć bezpieczne t o może powinien by ć ju ż dz isiaj zastanowić c o tak naprawd ę wiemy na tema t bezpiecze ństwa informacyjnego czy te ż te rzeczy, kt óre dz isiaj polecamy jako rozwiązanie na przysz łość jes t, aby na pewno t o c o chcem y osiągnąć n iekoniecznie, m ówi że trzeba od raz u wprowadza ć nowe rozwi ązania prawn e, al e przynajmn iej zastanowić si ę na ile rozwiązania prawn e zadzia łają i czy zdajem y sob ie spraw ę z teg o, że wyzwan ia in minus mog ą by ć również wyzwaniami plu s, czyli znow u wracając do te j kr ótko trafi fak t, że być mo że w przesz łość odejdzie ta, kt órą mamy powoduj e, że może dz isiaj powinni śmy zacząć rozgl ądać w jaki sposób komputer y kwantowe mog ą pod pomóc budowa ć nowe rozwi ązania kryptograficzne cz y zm ienia si ę świadomość mieszka ńców Unii Europejskiej w spraw ie ochrony prywatno ści ochron y danyc h osobowych i tak n ie tak w ty m znaczen iu, że na pewno du żo częściej na te n tema t rozmawiamy na pewno du żo cz ęściej zdajem y sobie spraw ę z teg o, że problem wyst ępuje z probleme m mam y do czyn ienia z drugiej strony troch ę reagujem y ta k jak w 1 z polsk ich nowe l prze łomu dziewiętnastego dwudz iestego w ieku, w kt órej widz ąc, że zapali ł si ę do m mieszka ńcy wioski reaguj ą, a jakże to mo żliwe przecież mia ł now ą drabinę przeciwpo żarową to wida ć musiało by ć dopust Boży tak że piorun uderzy ł si ę za paliwo, czyli wydaje si ę, że jak mam y jakiś jak mam y jak ąś instrukcj ę jak podpisaliśmy tak ą zgod ę jak mo żemy odwo łać taką zgodę t o ju ż oznacza, że jeste śmy bezp ieczni, czyl i z 1 strony wiemy, że coś jes t na rzecz y z drugiej strony nie zawsz e w iemy jak zareagować n ie zawsz e wiemy, w kt órą stronę si ę zwrócić b ądź, k iedy chcem y rozwi ązać rozwi ązać problem, je żeli patrzym y na przedsiębiorców, jeżeli patrzym y na różnego rodzaju podm ioty, kt óre dane przetwarzaj ą jak t o m ówią jak t o mówią specjali ści ochron y danyc h administrator ów danych osobowych t o znowu świadomość jest duża wiadomo, że coś trzeb a zainwestowa ć co ś trzeb a zrobić natom iast przekonan ie co do teg o, że t o co zrobili śmy jest wystarczające, żeby by ć, żebyśmy byli bezp ieczni, żeby nas i klienci byli bezpieczni ci, kt órych dan e przetwarzamy tus z, bo możliwość oceny teg o jest mniej wi ęcej taka sam a była kiedy ś, czyli wci ąż jeste śmy pewni cz y t o co zrobili śmy, dostarczając c o jes t najtrudn iejsze w prac y Europejskiego inspektora ochron y danyc h osobowych najtrudn iejsze s ą chyb a sytuacj e, k iedy zdajem y sob ie sprawę z teg o, że gdzie ś le ży proble m tłumaczymy na czy m poleg a te n proble m dostajem y odpowiedź z e stron y różnych ciał urzędu tak to c o mówić t o jes t właśnie science-fiction to jest co ś co mo że się sta ć gdzie ś ta m w przysz łości i potem się n iestety dz ieje tak po 5 latach jeste śmy sytuacji najgorszy chyba jako z iemi, a n ie m ówiłem organ o produktach t e spadk i fataln a sytuacja, bo bardz o lubi ę sytuacj i, k iedy m ówię no 5 lat temu m ówiliśmy, że to się stanie, że tak si ę mo że zdarzy ć tak że wprowadzen ie tak iego rozwi ązania n iesie pewn e wątpliwości trzeb a się zastanowić w jaki spos ób si ę przed tym zabezpieczy ć w jak i spos ób zmniejszyć ewentualne szkody, kt óre mogą, kt óre mogą nastąpić odpowiedź zna, al e przecie ż n ikt tego nie będzie ju ż w roku dla swych celów alb o, że t o zosta ło zrobione tylk o dl a dobrych cel ów na takim przyk ładem znowu mogą by ć tzw. technolog ie podw ójnego zastosowania, czyli t e, kt óre wykorzystuj e pol icja, kt óre wykorzystuj e wojsk o cz ęsto dl a szczytnyc h celów zosta ł stworzony dl a szczytnyc h cel ów tyl e tylko, że tworzon e s ą prze z podmioty, kt óre s ą podmiotami gospodarczym i działającymi na rynk u, je żeli przygotowuj ą ma ów oprogramowan ie śledzące, jeżeli przygotuj ą urz ądzenie, kt óre s łuży do nadzoru do świadczyć siedzenia przygotują j e dl a pol icji w p ierwszym rzuc ie natom iast za rok 25 zaczną sprzedawa ć na rynk u zaczną kupować r ównież ci, kt órzy maj ą mn iej szczytne cel e ni ż policja r ównież wted y, kiedy sprawa staj e si ę aktualna t o ju ż jes t późno n o czasem wręcz mleko jest wylan y tak, bo są pewn e zasoby informacyjne, kt óre jak zostan ą skomprom itowane to po wrzucen iu do sytuacji sprzed tej komprom itacji z bardz o trudne znow u mo żna temu zapobiega ć w pewny m momenc ie ta k tak jes t np. z danym i geometrycznym i jak dan e b iometryczne, jeżeli przechowywan e są form ie rzeczywi ście danyc h biometrycznych pobranych o d osob y t o jednorazowe skomprom itowanie teg o materia łu powoduj e, że nigdy n ie odzyskamy kontroli na d takim etap ie metraż n ie zm ieni w sytuacj i, k iedy przechowujem y nie biometrii tylk o jaki ś opr aw jakiś wyn ik operacj i przeprowadzonej na danych b iometrycznych tzw. szablo n sytuacj a jes t przynajmniej bezp ieczniejsza jes t mniejsza możliwość teg o, że t e dane ra z skompromitowane będą u żywane do ko ńca życia tej osob y w przec iwko n iej wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacje ju ż za kilka m inut o godz inie dziesiątej 40 państwa i mo im gościem ze stud ia w parlamencie europejsk im w Brukseli jest dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochron y danyc h osobowyc h rozmaw iamy o wyzwan iach związanych z ochron ą danych osobowyc h nasz ą prywatnością i do nasze j rozmowy powr ócimy po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesi ątej 40 ponownie łączymy się z e stud ia w parlamencie europejsk im w Brukseli zamiast dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochron y danyc h osobowyc h od rok u i pół cz y o d obowiązuje cz y weź wesz ła w życie rozporz ądzenie parlamentu Europejskiego i rad y w spraw ie ochron y osób f izycznych w zwi ązku z przetwarzan iem długa nazw a tzw . RODO zastanaw ia się c o na dobrz e funkcjonuj e, a na d czy m trzeba popracowa ć c o trzeb a poprawić chyba zacznijmy o d tego, że jedna k czase m wart o doczytać do ko ńca t o nazwa dobrze z powodu, że ta m na końcu jes t bardz o wa żne sformu łowanie może nie d a zupełny w ko ńcu ta m do końca, za kt óre zostan ą usunięte, al e po drodz e jest pow iedziane, że t o jes t rozporządzenie n ie tylko o ochron ie danyc h osobowych, ale r ównież o swobodnym przepływie w spraw ie swobodneg o przep ływu tak ich danyc h ora z uchylenia dobrze tak jest, ale to te n swobodn y przepływ danyc h tutaj wa żne do podkreślenia z tego powodu, że często mówi si ę, że zosta ło stworzon e po t o, ab y ograniczyć przepływ danyc h, żeby ograniczy ć mo żliwości u żywania r óżnego rodzaj u techn ik przekazywan ia informacji n ie jest do końca prawd a one zostały stworzon e po t o, żeby ucywilizować techn o te techn iki i te 3 rozwiązania organ izacyjne model e biznesowe, kt óre z teg o wynikaj ą co działa c o n ie dzia ła na pewn o nie najgorze j działa t o zharmon izowanie przepis ów na poziomie og ólnoeuropejskim i ich interpretacji tuta j du żą rol ę odkryw a Europejska rada ochrony danych, al e r ównież komisja Europejska rz ądy państw członkowskich rzeczywi ście prze łożyły si ę do tego, żeby t o rozum ienie przepis ów wyglądało tak sam o w Tallinie tak samo Love LED czy tak sam o w Lizbonie tak sam o w Warszawie, więc myślę, że jes t najgorze j, je żeli chodzi o mo żliwość dochodzenia swo ich własnych pr aw na poz iomie krajowy m b ądź na poz iomie ponad krajowym, ale bior ąc pod uwag ę 23 kraje nie wi ęcej ni ż 23 kraje też n ie jes t źle natom iast wci ąż mam y n iedosyt pewien, który dotycz y tzw . du żych spr aw, czyl i spr aw przeciwko du żym graczom rynkowy m, którzy działają we wszystkich krajac h Europy jednocześnie no tuta j często pojaw ia się zarzut pan a jak t o jest mo żliwe, że tak d ługo trwają post ępowania, że wciąż n ie mam y wyników przed e wszystk im nie ma ka r tak t o kary stały si ę tak im swo istym s ą kar y, do kt órego do, którego się wracano tak, al e przecie ż nikt jeszcze n ie karze Facebooka nikt jeszcz e n ie karze Microsoftu Googlea ka że Francji tak dalej no i t u w łaśnie 50  000  000 EU R o d odpowiedź, którą ktoś czase m pojawia jes t jak t o było rob ione na poziomie krajowym mogli t o zrobi ć sam i Francuzi, bo og ólnie o świadczył, gdzie ma swoj ą wnosi ć w Europie t o zadzia łało jak musi t o zrobi ć na poz iomie ogólnoeuropejskim to ju ż jes t trudniej to prawda, że jest trudn iej prawdą jes t r ównież, że organy ochron y danych szczególnie tych sytuacj i, które dzia łają ponad pona d gran icami krajowym i są bardz o ostro żne, je żeli chodzi o procedury to znacz y stają si ę t e procedur y wype łnić bardz o poprawn y sposób jednocze śnie daj ąc pe łną pe łne prawo reakcj i ty m, kt órzy mogl iby być ukaran i jak ąś kar ą t o wyn ika z przekonan ia jak najbardz iej słusznego, że ka żda z takiej decyzj i sankcyjnyc h b ędzie skar żone do s ądu 1 z najgorszyc h sytuacji, kt óra mogłaby się zdarzy ć w przypadk u du żych spr aw rzeczywiście istniej ących du żych problemów by łoby t o kiedy zam iast rozwi ązania problemu na poz iomie orzeczen ia sądowego na poziomie orzeczenia sądowego pojawia ł si ę tylko informacja nie dope łni li ście pkt 14 w 3003 . artykul e w prawie austriackim bior ąc pod uwag ę wsp ółpracę z prawem francuskim, wi ęc mówię rzeczywiście t e procedury s ą do ść do ść długie t o jes t coś t y gdz ie oczekujem y efekt u tego efektu nie wida ć naprawdę 1 , 5 roku w ty m znaczeniu to n ie jes t te tak dramatyczn ie du żo prawo ochrony konkurencji i wiem prawie ochrony konkurencji pomi ędzy momentem uzyskan ia prze z komisję Europejską praw o do nakładania ka r do momentu, k iedy zosta ły faktyczn ie wdro żone min ęło 7 lat pierwsza na pewno się po 7 latach istnienia tyc h rozwiązań poz a tym kary n ie s ą jedyny m sposobem działania t o trzeba pami ętać, że t o jes t 1 z 1 nas jedn o z narzędzi, kt óre mają organ ochron y danyc h swoje j w swo im Arsenale zakaz przetwarzan ia danych jes t czase m du żo bardz iej dolegl iwym sposobe m sposobe m ograniczenia funkcjonowan ia czegoś c o jes t n iezgodne z prawem niż na łożenie kary na torze, że ktoś dzia ła sprzeczn ie z prawem tak że tutaj mog ą by ć różne metod y kt órymi będą organ y wpływały na swój na t o co dz ieje si ę na rynku, al e ja mówię z punktu w idzenia organ u z punktu w idzenia osoby c o tak naprawd ę się zmieniło z punkt u widzenia osoby poz a ty m, że podobne jest łatwiej dochodzić swoich roszcze ń ro k często m ówi si ę, że dobrze, ale pod po co ja ma m t e wszystk ie informacje, kt óre s ądownie kierowane skoro i tak nie ma czas u, żeby przeczytać t o prawda, że kłopotem jes t t o, że informacji, które przekazywane s ą pojedyncze osob y jes t dużo, ale transparentność oznacza nie tylko t o, że ka żdy z na s dostan ie informacj ę r ównież ta informacja jest dost ępna do ocen y z zewn ątrz prowadzonej nie tylk o prze z pojedyncz ą osobę, al e r ównież prze z organizację społecznych, które zajmuj ą si ę kwestiami zrozumie ć z ochron ą prywatności cz y ochroną konsument ów prze z organ y regulacyjne przez w ko ńcu organy ścigania prze z różne instytucje instytucje kontrolne to jes t duży plus my ślę, że tutaj istotne jest r ównież t o, że organ izacje spo łeczne dosta ły mo żliwość samodzielnego dzia łania w obron ie interes ów os ób w Polsce jes t kilka organizacji spo łecznych, kt óre rozpocz ęły postępowania w ty m post ępowania sądowe zwi ązane z ochroną danyc h osobowyc h ochron y prywatno ści cz y Grecja Portugalia Słowenia wciąż się oci ągają, jeżeli chodz i o wprowadzen ie krajowyc h regulacj i n ie czy n ie uchwali ły ju ż przepisy, je żeli si ę niemal wszystkie 3 kraje teraz sobie próbuję, ab y przypomnieć r ównież obj ęte Grecja na pewno zrobi ą t o Portugalia na pewno zrobi to słowa n ie wydaje, że Grecja również natom iast oczywi ście jest tak że w kilku krajach s ą w ątpliwości c o do tego cz y te regulacj e, kt óre zosta ły zaproponowan e na pewn o dobr y spos ób uzupełniają rozporz ądzenie o ochron ie danyc h osobowych prosz ę pami ętać, że r óżnica pomiędzy rozporz ądzeniem, które w tej chw ili obowi ązuje, a niegdy ś obowi ązującą dyrektywą poleg a na ty m, że teoretycznie rozporz ądzenie nie potrzebuje ustaw y p o stronie krajowyc h tak dyrektywa potrzebowa ł dyrektyw ę trzeba implementować trzeb a stworzy ć prawo polskie pyt a, dlaczeg o potrzebowali śmy rozporządzenia, żeby zacz ęło dzia łać rodu potrzebowaliśmy, dlateg o że RODO u harmon izuje prawo mater ialne, czyli t o, jak ie s ą zasad y jak ich trzeb a przestrzega ć nakaz ów natomiast to w jak i sposób o d stron y administracyjnej prowadzony jest post ępowanie jak wygl ąda orga n ochron y danych to okres y, które zosta ły pozostaw ione praw u krajowem u, cho ć prawd ą jest praw u krajowem u pozostaw iono również pewn e kwest ie merytoryczne np. rozstrzygan ie kwest ii pomiędzy pracodawc ą pracown ik pracown ikiem n p . w iek osob y ma łoletniej, która może osob a ta wyrazi ć samodzielnie zgod ę na przetwarzan ie danych takich przypadk ów jest c o najmn iej kilkanaście du żych, w kt órych zostaw iono pa ństwo możliwość samodzielnego działania n ie nasz a sytuacj a ko ściołów związków wyznan iowych to znow u jest coś, gdz ie pa ństwa mog ą zaproponować swoj e w łasne rozwi ązania, czyl i jes t lepiej i pewnie w iele osób wielu konsument ów się c ieszy z tego powod u, ale jednocześnie się dobrze t o troch ę żyjemy w tak im bezp ieczniejszym środowisku dobrze b y było, gdyb y to środowisko było jeszcze wi ększe ni ż tylk o Unia Europejska i tak też troch ę dz ieje myślę przed e wszystk im o d o negocjacjach rozmowac h pomi ędzy Unią Europejską, a Japonią, al e także o tak im poz iomem oko ło europejsk im europejskim podej ściu do ochron y danyc h osobowyc h, które przejawia si ę Brazylia cz y Indie t o prawd a, cho ć w przypadk u tak Indii jak i ostatn io szczeg ólnie Brazylii to nie jes t tak, że mamy do czyn ienia z naśladowaniem rozwi ązań europejsk ich cz y rozwiązaniami, kt óre s ą wprost porównywalne z ty m co dz ieje się w Europie to jednak s ą r óżne to jednak s ą inne kultur y bądź inne systemy pol ityczne w przypadk u Brazylii natomiast oczywiście tocz y si ę dyskusj a na tema t globalnego podej ścia do ochrony prywatności ora z dyskusj a na temat teg o k im spo śród innych gracz y, kt órzy s ą na rynk u innych państw, które maj ą swoj e system y prawn e jeste śmy w stan ie rozmawia ć rozsądnie a, z którymi rozmawia się n ie d a ja przyzna m, że napa d na państwa n o t o do c iszy wyw iad gnałem z e spotkan ia, które mieli śmy ran o sympozjum, kt óre by ło prowadzon e z instytucjami z Chin i k iedy r ównież z przedstaw icielami Instytutu w instytucji naukowyc h z Chin, gdz ie pr óbujemy nawzajem zrozumie ć tak naprawd ę, o co chodz i ta k na czy m poleg a bezpiecze ństwo rozum iane prze z Chiny bezpiecze ństwo społeczne r ównież rozum iany prze z Chiny na czy m poleg a Europejski system u praw podstawowych, kt óre są regulowan e w traktatach t u, więc pierwszy problem jes t t o, żeby w ogóle zrozumie ć c o m ówimy jedn i drugich apotem zastanowić si ę na ile jeste śmy w stanie z e sobą wsp ółpracować na ile nie no n ie ukrywam, że w przypadk u Chin jes t znacznie trudn iejsze ni ż w przypadku Stanów zjednoczonych Brazylii czy nawe t Indii, które te ż kulturaln ie o d Europy znacz ąco różnią, al e rozumiem, że gdzieś ta m na dn ie g łowy serca ma pan nadziej ę, że ta przestrze ń dobryc h regulacji będzie si ę poz a Europę rozszerza ć wychodzić oczywiście tak prz y ca łym szacunk u do teg o, że istniej ą inne inne kultury inne system y prawn e, kt óre mus imy respektować także n ie każdy musi rozumie ć si ę prawa podstawowe dok ładnie ta k jak robi ą Europejczycy to jednak przy ty m całym szacunk u chcieliby śmy, żeby rozwiązania europejsk ie by ły pewneg o rodzaju mo że nie szablonem pewneg o rodzaju wska źnikiem, kt órą stron ę pod ążać i jednocześnie n iebezpiecznie spieszymy si ę tak bardz o do ustalenia globalnyc h zasa d, jeżeli drog ą do ustalania globalnyc h zasad by łoby obniżenie standard ów istniej ących w Europie no cały cza s mam y nadziej ę widzimy t o te ż w praktyce, że t e rozwiązania czase m trochę dale j id ące w przypadk u Europy b ędą się stawały pewneg o rodzaju wzorce, kt óre wykorzystywane jak t u przywo łam ostatni ą ksi ążkę Bretta m isa z szef a Microsoftu, kt óry w swoje w swo im ostatnim dz iele z września teg o rok u napisał, że podj ęli polityczną decyzj ę, al e jednocze śnie biznesow ą decyzj ę, że skoro musz ą wprowadzi ć pewne rozwi ązania dla Europy, a ich klienci ze Stanów zjednoczonych przejaw ia podobne obaw y jak Europejczycy, a mo że nawet dale j id ące obawy Europejczyków, jeżeli chodz i o ochron ę prywatności to myśmy te n standard standarde m europejskim du żymi do wszystk ich program ów kt óre, które stosuj e Microsoftu co prawd a m y jako Europejski inspektor ochrony danyc h mieli śmy pewne wątpliwości cz y to, aby na pewn o we wszystk ich tych rozwi ązań Microsoftu jes t zawart y z co spowodowało, że rozpocz ęliśmy post ępowanie w kwietniu te teg o rok u przec iwko komisji Europejskiej w sprawie umow y zawartej akura t z t ą firm ą w na outsourcing mo żna by ć outsourc ing przechowywania danyc h i outsourc ing oprogramowania um ieszczonego w chmurz e c o znow u spowodowa ło, że Microsoft poszed ł krok dalej żyć chodz i o ochronę prywatno ści dobre propozycje, kt óre pojawi ło się k ilka tygodn i temu, które są odpowiedzi ą na dzia łania, które podj ął Europejski inspektor ochron y danyc h wsp ólnie z holendersk im ministerstwem m inister sprawiedliwo ści bezpieczeństwa bardz o dziękuję państwa n ie mo im go ściem by ł dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochron y danyc h osobowych n ie redaktorzy dzi ękuję pa ństwu bardz o serdeczn ie dzi ękuję serdecznie informacje Radia TOK FM ju ż za kilka minut o godz inie jedenaste j, a po informacjach wracam y do programu of f czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA