REKLAMA

Skarga nie przekreśla pobożności Hioba: "Diabeł tkwi w szczegółach"

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-29 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczora j państwa mają gości jes t pa n prof. Jakub Sławik 6 lat s ławi przepraszam od razu oprawek szczeci ńska Akademia teolog iczna w Warszawie auto r m. in. ksi ążki i ob y przed Bogiem fina ł państw, które ukazało si ę nakładem w łaśnie si ę cz ęść Akademii Teologicznej książka ukaza ła si ę late m 92010 roku, ale prace na d ni ą zacz ął pan o du żo wcze śniej a dlaczego chłop no to jes t teks t, który n ie jest tekste m tak mnie zbadan y mn ie czytanym Rozwiń » mnie opracowan y mnie przeanalizowany nasz t o jes t losem każdego bliscy się zajmuj e tekstami, które ju ż w ielokrotnie by ły przedm iotem zainteresowania i nadziej ę, że znajdz ie ziarenko n o tak, jeżeli kto ś planuj e jakiś dłuższe zajmowan ie si ę jakimś materiałem t o oczywiście myśli oczywi ście go wci ągnie g o interesuje zawsze si ę zdarz a, że ksi ęga Hioba jes t tak ą, kt óra na pewn o wci ąga jak tak dzi ś na sam pan t o pewn ie czytał sek s i c ierpienie interesuje ka żdego ma, wi ęc te n proble m cierpienia ludzk iego i jak po jak i w tym c ierpieniu si ę odnajduje pomy ślę b ędzie na pewn o bardz o c iekawym zagadnieniem, żeby si ę ty m zaj ąć prof. Mikołejko, wi ęc tak im spotkaniu nie b ędą okazj i twierdzi ł może n ie ksi ęga konstrukcj a księgi działa trochę po przedstawiana tylko, że może pow inna by ć inaczej przedstaw iona tam jakb y jes t pew ien tak i zwro t akcj i mo że n ie oczyw isty, a na teg o nie dostrzeg a samej ksi ędze Hioba oczywi ście są zawsze w badaniach na d każdym tekste m starożytnym pojaw ia si ę mn óstwo koncepcji co się z tym i tekstam i mogło dziać t e teksty nigdy n ie mają 1 autora to s ą tak naprawdę małe b iblioteczki i są najr óżniejsze pokusy, żeby dostosowa ć t o do naszyc h wyobra żeń co na te n tema t powinna powiedzieć n o tak poprze z tre ść materia łu żeby, żeby c o odpowiada ło naszy m wyobra żeniom ja k ja natom iast zaj ąłem się przede wszystk im mowam i głównego bohatera, bo tam najwi ęcej si ę dzieje o n w górnej części ksi ęgi rozmaw ia z tr ójką przyjaci ół i powiedział tak ci przyjaciele si ę w g łównej mierze powtarzaj ą w pierwszej mowie i faza w zasadz ie wszystk ie racj e zostały wyłożone w 2002 . rozdz iale Doda jeszcze troch ę oskarżeń przeciw kości obaw y, ale w zasadz ie powtarzaj ą natom iast głównym bohatere m sytuacja jes t inna i mam nadziej ę uda ło mi się też pokaza ć, że ma pewn ą dramaturgię dramat u, k iedy tak się ksi ęga Hioba, chociaż ona n ie jest oczywista n ie korzysta mnóstwo poetyckiego materia łu cz ęściowo trudn o zrozumiałego gub imy si ę w szczeg ółach, ale ma m nadzieję jes t pewien postęp jes t dyskusj a tak naprawd ę świat z przyjaci ółmi dyskutuj e o nim zarzucają n ie prawo, ponieważ si ę tak źle dz ieje bezprawie na pewno coś z łego w życiu uczy ł się t o pod wasz a, a wokół teg o kręci si ę główny wsp ół, że t o jes t sięga si ę jes t fascynuj ąca al e my ślę, że osob y, kt óre si ę tekstam i biblijnymi n ie zajmują alb o n ie znają kontekst u i konotacj i nawiązań racze j tę historię znaj ą tak bardz o okrojonej wersji, że to jes t face t, któremu jes t dobrz e i w kt órymś momenc ie pod wpływem na t o, że Szatan z rodziny inaczej rozumianego szatana mo że dlatego też powrócimy m ówi a gdyb y tak mus i dobrze powodzi ło dotyczy czy te ż by łby tak i bogobojn y NATO zobaczmy n o jes t NOKE Noto no t o notowan ie i oczywi ście można z te j h istorii w ielu k ierunkach chocia żby coś co pewn ie teolog icznie do dziś nie został rozstrzygni ęty przynajmniej n p . w chrze ścijaństwie, czyli c ierpienie jeg o znaczen ie natomiast myślę sob ie tak troch ę żartobliwie, że każdy, kt o nadaj e c órce imi ę szm inka zasługuje jednak mo żna tak i los cz y tak jeste m szmink ą prz y czym to nie jest po prost u m y też mam y ładne imiona, które pochodz ą maj ą bardz o różne pochodzenie chocia żby wsp ółczesne hebrajsk ie siana tak się te ż nawiązuje si ę do kwiat ów, więc nadajem y tak ie imiona, które nie maj ą, ale wracając wcze śnie, bo to c o przeważnie w iem w ksi ędze Hioba t o w iemy z prolog u i z jego ko ńca tak, bo ksi ęga Hioba ma ram y narracyjnej i środków starczy d ialogowi ana jes t du żo dusza obaw iam si ę, że tym środkom ci si ę rzadko szczy t tak też dlateg o te ż wcale nie jes t prosty, nawet je żeli się korzysta ć tłumaczy jest tak naprawd ę mam y t o część, na której się koncentrujemy cz y te ram y narracyjne j ta m rzeczywi ście dochodz i do pr óby pewneg o bohater a wybraneg o najdoskonalsze go z e wszystkich ludz i najbardz iej poważnego, jak ą si ę wted y zachowa mo im zdan iem tak naprawd ę prolo g, a przed e wszystkim pierwsza mow a w niebie, która jes t notowana jest gromadzen ie ta k o kr óla Adonai czy pa n tak s ą tam synow ie Boży jes t Szatan należący do teg o polskiego dwor u i jes t pytan ie o to czy jes t mo żliwa bezinteresowna pobo żność czy mo że by ć człowiek pobo żny i n ic n ie zyskiwać no, wi ęc ten eksperymen t zostan ie przeprowadzony i o n wypad a pozytywnie dla chleb a, al e tak naprawd ę pozytywn ie wypada dla na s żyć mając to nie jes t retoryce ja, żebym powiedzia ł racze j antropolo g antracy t jak teraz pom ieszano poj ęcia oczywi ście obron a człowieka tak okazuj e się, że co ś tak iego jak bez interesowna położyć możliwa cz y tak naprawd ę prawdziwa pobo żność jest możliwa tak, by interesy na poważne, że cz łowiekowi dobrze powodzi i wted y wszystko jes t HOKEJ to nie jes t żaden proble m tak dop iero jak nast ępują wżyciu problem y to si ę okazuje co to jes t wart e na mamy tuta j taką posta ć, której t o wypr óbowano dosyć no be z nasze j perspektyw y brutaln y sposób właśnie mo żemy powiedzie ć, jak a jes t zagadk a pobo żności ob a zagadk a ta k, bo stajemy cz łowieka przed pr óbą, kt órą przechodz i na jej pytanie t o jes t pr óba, kt óra dotycz y konkretneg o człowieka to jes t właśnie tak jak pa n m ówi rozciągnięcie tego on a na człowieka to o d razu pewn ie n ie wszystk im się spodoba ł od spodu c o pow iem, al e ksi ęga Hioba jes t fikcją literacką, a wi ęc mam y tuta j pewnego nazwijmy t o tak wymy ślonego na potrzeb y narracj i bohater a, żeby pokaza ć i pokaza ć coś on a ludz iach, tak wi ęc tuta j ja by m w ogóle się stąd te ż ochroniarza, bo chodzi o jednostk ę tak chodz i chodz i o spraw y tak, choć da się przeważnie chodzi o cz łowieka tego, cho ć pew ien taki podzia łem na opowie ść o cz łowieku n ie konkretny m ta m Zdzisławie ob ie zam. tylko o cz łowiek człowiek tera z, je żeli ta wiara jes t wiar ą bezwzgl ędną n ie uzale żnioną o d k ija czy marchewk i o d powodzen ia ludzk iego powodzen ia tak, że tak, a efek t k ilku marchewka nigdy n ie wagę odchodząc o d kogo marchewka wzi ął w sekre t rzeczy t o jes t wrodzon e szczepione cz y to nowość ma jaki ś fenome n, kt óry teoretycznie rent ę ten proble m jest on a sposób temat y Giovanni wasz, bo to jest te ż staro żytny teks t n iejako dl a podejrzewam mogą być dosyć oczyw iste, że cz łowiek żyje w świecie, kt óry jes t jednocze śnie religijnym świat tak, al e co myślę jes t tutaj wa żna wypowiedź to n ie jes t jedyn a rzecz o siebie do pow iedzenia tak, bo z 1 strony on t o jest pytan ie cz y b ędzie przeklina ł otwarcie Boga cz y n ie p o pierwszej pr óbie jeszcz e Boga b łogosławi p o drugiej pr óbie m ówi Okaj c o dobre b ierzemy o d Boga no al e te ż mus imy zaakceptować, al e później przychodzi trzeci rozdzia ł pocz ątek cz ęści dialogowe, gdzie dochodz i do skargi chyb a tak n ie jest pogodzon y z t ą sytuacj ą, aczkolw iek nie wyst ępuje przeciwko Bogu w pewny m momencie wyst ąpi przec iwko Bogu, al e domagaj ą się sprawiedliwo ść uznania, że c ierpi, al e c ierpi jakość jak o cz łowiek n iewinny tak tuta j mamy ju ż wchodzimy w t e dialogi i te n sp ór z przyjaciółmi n o właśnie czyl i jakb y stosuj e si ę przec iwko orzeczeniu Bogu, a jednocze śnie, gdyb y troch ę ja mam wra żenie, że to jest tak ie wyst ąpienie prokur a, czyl i że okoliczno ści są prze z n iego kontestowan e, al e pewn ie czyteln ik pod tym i okolicznościami dostrzeg a obecno ść Boga wr ócimy do w ątków po informacjach Radia TOK FM pa n prof. Jakub Sławik chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie auto r m. in. książki ch łop przed Bogiem studium e x genetyczne prolog u ep ilogu ksi ęgi Hioba oraz um ów i oba wydane j prze z wydawn ictwo szczeci ńskiej Akademii Teologicznej państwa moi go ście informacji o jedenaste j 20 państwa moim gościem jes t pan prof. Jakub Sławik z chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie auto r m. in. ksi ążki Hiob przed Bogiem studium egzotyczne teolog ów i p ilot ksi ęgi Hioba ora z um ów ob a te ksi ążki w formacie pdf mog ą pa ństwo pobra ć m. in . z portalu Akademia kropk ę edu, al e tak że rycersk iej net religijnej, bo nasze ja mam nadziej ę, że państwo lubi ą kartkowa ć ksi ążki, wi ęc jak pa ństwo znajd ą wydawnictwo szczeci ńskiej Akademii Teologicznej w Warszawie NATO można ta m kupić prze z stronę internetow ą zostan ie wys łane te ż drukowan e egzemplar z cudown ie, więc je żeli kogo ś tak ie bardzo bardz o bardz o bardz o dog łębne dog łębna analiza ksi ęgi Hioba interesuje to nie w tej książce znajd ą pa ństwo ma odpow iedzi, al e zastanaw iam si ę pan ie profesorze jak w og óle dotrze ć d o mo że być teg o autorz y m ieli namy śli, bo czytam y ksi ęgi staro żytne bardz o dawn o p o pierwszej publ ikacji zupe łnie innym kontek ście j ęzykowym kulturowy m religijnym zwyczajowy m ka żdym właściwie powinna powinien t o być taki dodatek z kosmosu dl a nas jednocze śnie ciągle poszukujem y czegoś c o jest Elephant ne tu i tera z istnieje niebezpiecze ństwo z 1 strony, żeby intencji autor a n ie wypaczyć tak si ę wyra żę na tu i tera z na dzi ś n ie sp łaszczyć, a jednocześnie w łaśnie, żeby jak najwięcej zachowa ć czy czy te ż wyci ągnąć w og óle istnieje mo żliwość dotarc ia do takiego antyczneg o dn a, a to oczywi ście b ędzie przedm iotem spor u jak widz ę porzucam y przedmiot sporu oba bok iem i wracajm y jest hermetyczn y tak naprawd ę staj e prze d przed nami n o cz y intencja to jest spor t wśród badacz y l iteratury cz y intencja autora jeszcz e jest dl a na s w og óle osiągalna c i, którzy b ędą patrzeć na dzia ł l iteracki bardziej z punkt u w idzenia procesu komun ikacji n ie powiedz ą tak auto r jest ważny, bo ma jakiś komunikat mia ł jakiś komun ikat do przekazan ia odb iorcy c i, kt órzy będą tacy, którzy powiedz ą tak naprawdę auto r zostawi ł literatur ę cz y sta żystę czy współczesną ona ma swoją z wystarczy ć ma inn ą specyfik ę współczesna n o al e w zasadzie dało nasze r ęce jakich jak o odbiorców i w zasadz ie to dzieło pod wzgl ędem jes t bezbronny, ale pyta pa n też jak mam y wr ócić do tych staro żytnych tekstów no i mus imy si ę zastanowi ć w jaki spos ób możemy prowadzi ć rekonstruowa ć ich sens t o znaczy mając nas z baga ż doświadczeń tego przecie ż żaden sposób nie przekre śli my jak t o bierzemy narz ędzia badawcz e, żeby sprowadzić rekonstruowa ć po p ierwsze, tekst i t o co ewentualnie prze z ten teks t chc iano na m przekaza ć na tuta j mam y ju ż w ieki tradycji tworzen ia tej metodologii i to takiej metodolog ii r ównież odwo łujemy nie zapominając, że tak naprawdę n o ta interpretacja zawsze odbywa si ę w naszej g łowie tak on a n ie uciekniemy o d teg o tylk o pr óbujemy zobaczy ć też n o odczyta ć tekst tak zrozumie ć ich kontek ście zrekonstruowa ć ten kontekst, al e jeste śmy, jeżeli si ęgamy do tak sta ć tyc h tekst ów jak Biblia hebrajsk a to jeste śmy w dużej m ierze skazani na rekonstrukcję na t o c o my uda na m się wyczyta ć z tyc h tekst ów Bóg wsp iera się z Chrobrym, bo si ę z Bogiem raczej wracamy do temat u tak, których bieżnik m ęża krążyć wokół nie mo żemy te ż też wok ół problemu hermetycznyc h krąży status tych oce n, b o w racze j słowa znaczą c o innego on e znacz ąco innego dla wyznaczył fajneg o dl a odbiorców pierwszego wydania tej nie wyra ża one znaczyły co ś by, bo uznali, że wa żne jes t, żeby te n teks t nie znikn ą tak że, że jes t jakaś nauk a, która z n iego p łynie cz y jaka ś my śl propagandowa, która j e z n im zawarta no al e myślę sob ie, że skoro autorzy cz y pote m kopi ści tak sądzili n o t o na podstaw ie jaki ś no śności jednak teg o tak z t ą czy coś z n im jest tak iego, że t o o n musiał rezonans zaufa ć musz ą wskazywać czytaniu Syntex zmian świadomy, że czytają co ś ważnego coś t o co dotycz y ich życia panie s ą to teksty teologiczne si ę powiedzieć co ś do co dotyczy r ównież życia na ludzi tuta j na z iemi w obliczu Boga cz y przed Bogiem co pa n m ówił SA sa m prolog i ko ńczy Leszka są takie troch ę banalne no ja także ziemia jes t bardzo wa żny pro proble m postaw iony o d mo żliwości lu d znaczy mo żliwość ludzkiej w iary to mo żliwość wiary, je żeli różni się cz łowiekowi powodzi czy jes t tak a możliwość r ównież w oderwaniu teg o kryterium, że Bóg b łogosławi Kijowowi i jest bogat y mus i świetnie powodzi cz y be z teg o też człowiek mo że by ć cz łowiekiem wierzący no i odpowied ź tuta j pada tak jes t t o mo żliwe jest tak ie banalne, al e ja pytam tajemniczych obaw ia się cz ęść naszej rozmow y dlatego, że ma by ć pad a tak i oczywi ście odpowied ź przyjmujemy, al e wracamy do dom u m ówimy jasne jedno albo mam y te ż taką nadziej ę, że to może na s też dotycz y nazwać, ale wszysc y w iemy, że właśnie nas t o n ie dotyczy ich, że teoretycznie dotycz y, ale naprawdę n ie trzeb a du żo, żebyśmy na podejrzewam, że h istoria jednak zn a sporo tak ich przypadków, że ludzie przechodz ili prze z c ierpienia, a jedna k zachowal i wiar ę to jako ś ukształtowało ich w iary cz y wr ęcz i inaczej mogli przejść prze z cierpienie dzi ęki temu, że tą wiarę mieli tutaj postaw y s ą bardzo r óżne t e życie mog ą porzuca ć swoją wiarę, ale mog ą si ę te ż mniej i ugruntowa ć, więc nie ma n ie jes t tak prosto, że n o jak na m si ę źle powodz i c ierpimy na tę na pewn o powrócimy teg o rodzaj u nadzieje zjaw ę nome n omen w tym przypadk u tkw i szczeg ółach bo, b o ta pr óba, kt órej Bóg podejść oba w łaśnie tak ą pr óbą, że zacisn ą z ęby i wytrwały po to, żeby na kon iec powiedzie ć dobr a da łem radę jest szybszy w imię Boże piątkę, bo wszystk o si ę uda ło to w łaśnie jest jedna k wyższy ta pr óba n ie pozostaj e be z wp ływu na pewn ą konstrukcj ę wewn ętrzną ob a o n postanaw ia da ć upus t swoje j frustracj i tak n o t u n ie pozostaj e z imny przykładem sto i fakt, którego nic n ie jest w stanie wzruszy ć tylk o na ko ńcu wp ierw przeklina momen t, w kt órym się nas czarować to jes t jedyna n ie w idzi innej możliwości, by unikn ąć swojeg o c ierpienia stanu obecneg o na najlep iej, gdyby nie urodziła się ju ż urodził taką martw y p łód i mam y w tym trzec im rozdziale zdan ia, kt óre nawe t całkiem wsp ółcześnie przyj ęta jakoś n ie rozumia ł Święty spok ój, ale warto tuta j się zatrzymać pan ie profesorze, bo w iemy, a t o takie troch ę lepiej, żeby n ie, bo na świecie ni ż miałbym przechodz i przez tę gehenn ę, al e tymczase m m ówimy o p łodności tak mówimy o rozmnażaniu się oczywi ście dl a ówczesnych ludzi jest czym ś niezmiernie wa żne, bo to jes t jakb y narzędzie trwan ia narz ędzie kontynuacji narzędzie rozwijania si ę narz ędzie przekazywan ia spadków narz ędzie bogacen ia si ę tuta j mam y człowieka, kt óry mówi co ś co dl a nas wszystkich jes t ważne ja k ja by m t o odrzuci uczyli ja k ja to przekreśla w stosunku do s iebie bo, bo moich los potoczy ł tak an i inaczej, wi ęc syna t o jes t dramatyczne przekre ślenie swojeg o własnego życia wobe c tego c o cz łowieka cz łowieka spotyk a, ale co c iekawe w tym trzec im rozdziale w ogóle o Bogu nie ma mowy ta m się k ieruje si ę przec iwko swojemu w łasnemu życiu jes t wprawdz ie zasygnalizowane, dlaczego daje kto ś daje życie cz łowieka tak Bóg n ie jest w og óle wym ienione, więc się na my śli swoj e w łasne życie n o i właśnie czy to n ie jes t także jedna k mam y troch ę do czynienia z pewn ą gr ą pozor ów b o w pol itologii jest tak i term in, kt óry nazwa ła do g łosu Pol te x kt óry, czyl i pow iedzmy technika whisky na ps y, czyli że oto mam y co ś co urządzenie, które wydaj e si ę, że nie wdzi ęków n ie wydaj e, al e t e podmioty, do których t e d źwięki s ą sk ierowane usłyszą, czyli świat zamiast nazywa ć pewn e grup y w spos ób wykluczaj ący, b o np. to jes t karan e to u żywamy innych s łów, które dl a wprawneg o słuchacze będą kojarzone z tą w łaśnie grupa ta czy zam iast powiedzieć n ie wiem różnie nie chcę n ikogo wyklucza ć, ale zaraz b ędzie tak a grup a rel igijna to powiemy, że osob y, kt óre jedzą albo n ie jest tego alb o osoby, które co ś wszyscy w iemy, o c o chodz i n p . je żeli by śmy powiedzieli n o w iadomo, że ci koles ie t o tan io wynajmują will ę w Krakowie wszysc y wiemy k im jest mowa może nie pad ły żadne nazwiska, na kt óre pytan ie brzm i czy faktycznie by ł chłop n ie złorzeczyć faktycznie piął się n ie buntuj e czy faktyczn ie si ę nie wyst ępuje przec iwko Bogu, pom imo że że n ie, że w łaśnie m ówi o dzień urodzen ia on o o cięciu o trochę o losie, al e k im jest los, kt o jest panem nocy, kto jes t panem urodzenia kto ś z pane m p łodności powiedzia ł nawe t wi ęcej ten sp ór nawe t się zaostrz y w kolejnych rozdzia łach tak w końcu dojdz ie do teg o, że je śli b ędzie wzywa ł, by jego kr ew z ziemi wo łała do Boga t o jes t ta kr ew, kt óra przypomniała kr ew Abla tak kr ew zabitego prze z tajn e obra z wo ła do Boga z ziemi, domagaj ąc si ę zemst y ta sam a krew przelan a prze z Boga Hioba ma wo łać do Boga o pomszczen ie te j n iewinnie przelane j krwi, czyl i ch łop zwrac a si ę przeciwko Bogu i apeluj e do tego samego Boga n o w łaśnie tak, domagaj ąc si ę uznan ia swoje j niewinno ści n ie rozumiej ą, dlaczeg o Bóg tutaj mam y ca ły szereg obraz ów strzela do n iego s łów jak dotarcie, kt óry poluj e na n iego jak l ew w zupe łnie niewyt łumaczalny sposób, ale tą ostatni ą nadzieją, którą mafi ę to jedna k, że je żeli ktoś uzn a jeg o prawość no bo Books na znak oba ataki wpros t na dziesi ątym rozdz iale formuje Bóg wie, że jes t n iewinny, a mimo t o wyst ęp pr óbuje dowie ść Lecha dowie źć grzechu n ie, bo to nie jes t poj ęcie teoretyczn e Hiszpana dl a czyteln ika, który przeci ął pierwsze p ierwsze prog u narrato r poinformowa ł nas doskonalsz y zwr óć tak, który by ł praw y mądry pobożny boj ący si ę Boga, kt óry nawe t jak dzieci imprezowa ł to nast ępnego dnia składa ofiar ę, bo by ć mo że zgrzeszyl i, więc zużywają sporo, bo miał średnio stanowi 3 córki tak no by ć mo że, al e w ka żdym razie n o pod ty m względem tak iego ludzkiego punkt u widzenia jes t doskonała, ale n ie jes t proble m teoretyczn y tuta j tak, bo znajdz iemy te ż słowa o wyrzek ł si ę b ędzie wspomina ł grzech y młodości tak t o nazw ijmy, więc zdaję sobie spraw ę, że to n ie jest pewna abstrakcyjn a, al e nie kategor ia, al e nie ma nic czy m zas łużył na te n swój lo s i ma racj ę dl a czyteln ika, który zn a prolo g ak t narrator czyteln ik s ą lepszej sytuacji sport u gra, kt órą Bóg doda ł, bo nawet n ie, ale w iedza wiedzą, że wśród ma racj ę tak naprawdę obstają prz y swoje j pobo żności prawo ść, że przyjaciele nie mają nie maj ą racji, ale si ę ma rację, ale to nie tylk o czyteln ik narad niezaanga żowani i bohaterowie n o i n o i c o pozostaj e chcia ł, bo przyjac iele atakuj ą Bóg atakuj e na s w ty m najbardz iej najciemniejszych dramatyczny m punkc ie Okaj zostanie przelan a moja krew t o jes t krew n iewinna, ale jedna k ostatecznie ma w n iebie adwokata i Bóg wyst ąpi po moje j stronie, al e nawet, je żeli wyst ąpi przeciwko samem u si ę sob ie i przyjac iele odczytuj ą t o jak o jak o jak o bluźnierstwo ma m jeszcz e później czwarteg o przyjaciela też m y g o tak dodaneg o, kt óry jak o pokazuj e jak była odczytywan a te n dialog by ł odczytywan y przez pobo żnych ludzi jako d e facto publ icznie, zw łaszcza t e, m imo że ostatecznie t o by ł przyznaje racj ę chyb a tak czterdziestym drug im rozdziale si ódmym m ówi do przyjaciół no wy ższe mówi nieprawdę o mnie w przeciwie ństwie do Hioba, a więc t o są zaskakuj ące słowa no Books przyzna ł racj ę, że n o po p ierwsze, c o do prawo ści chyba po drugie, c o, bo te n proces przeciwko Bogu to n ie jes t ateistyczny proce s tak to skarga wnoszon a do Boga t o jes t no n o g łęboko Pobożnego wierzącego cz łowieka k ierowanie si ę sytuacj i do Boga sytuacj i, w której n ie widzi wyj ścia i nawe t jak ma m wra żenie, że Bóg g o prześladuje to i tak nie ma innego innej drog i ucieczki jak do teg o Boga mamy pew ien paradoks wr ócimy do tego paradoksu po informacjach Radia TOK FM prof. Jakub Sławik z chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie autor m. in. ksi ążki jak przed Bogiem, kt óry dzisiaj rozmaw iamy jes t pa ństwa moim go ściem informacja 1140 wczora j państwo ma gości jes t pa n prof. Jakub Sławik chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie auto r m. in. książki jak przed Bogiem o te j ksi ążce dz isiaj rozmawiamy, al e w tym sporze oba z Bogiem, bo te ż warto t o zmieni paradygma t, bo w łaśnie cierpienie, kt óre jes t zasługą losu alb o jest dan y prze z Boga jest częścią troch ę, jakb y innego porz ądku religijnego, a w tym porz ądku, kt órym o, których rozmawiamy rozum iem, że założenie tak ie, że jeżeli cz y nie dobr o życzenie dobre uczynk i t o zostan ę za t o nagrodzony aż l icznie z ło t o zostanę ukarany, bo bardzo prost e założenie i rozum ie, że ta frustracj a i ob a wynika z tego, że widzę zara z, al e przecie ż w łaśnie wszystk o robi ę dobrz e nie ma powod u, dl a kt órego t o c o wn iesie przytrafi ło powinnam si ę przytrafi ć znacz y tak t o ta zasada, kt o dobrze czyni ta m si ę dobrz e powodz i jes t tak ą zdroworozsądkowo m y te ż ta k w zasadz ie porz ądkujemy otaczaj ącą rzeczywistość oczekujem y, że jeżeli kto ś jes t fa ir w otoczeniu dl a tych, kt órzy go otaczają t o, że w zasadzie powinno m u si ę dobrze dobrz e te ż dzia ć, jeżeli wyst ępują w tak iej sytuacj i choroby nowotwory tak dalej no t o zn ów czujem y pew ien dysonan s w samotno ści, bo z t ą pewno ścią tak sam o mamy na to bardzo duża zreszt ą te ż starotestamentowyc h przykładów n o oczek iwanie, że tem u, kto dobrze post ępuje si ę dobrze t o, al e sobie z proteste m, że n ie można wnioskowa ć wielokrotnie t o znaczy, jeżeli komu ś źle powodz i t o wn ioskujemy z teg o, że na pewno pope łni jakiś grzec h czy post ępował n iedobrze zresztą w nowy m testamencie takie, kt óre si ę powt órzy i przyjac iele, poniewa ż t ą skargą si ę ob a s ą staw iani czy stawianie cz y na n ie mog ą po prostu słuchać te j skargi n o wnioskują o do świadczeniach, chociaż na pewn o coś się źle co ś jednak musia ł źle źle uczy ć nie nie wiedzą co n ie potrafi ą teg o nazwać wzywaj ą Hioba nawrócenia jak si ę wielokrotnie będzie obstawał prz y tym, że n ic jednak nie ma sobie n ic do zarzucenia jes t doskonały, że Bóg też nic nie mo że tak iego zarzucić no to 1 z tyc h przyjaci ół Leafa 2002 . rozdzia ły w końcu wymyśla jak c o m ógł si ę przeskakiwa ć przez Kopacz, ale dl a czyteln ika, który zna prolo g wiesz to jes t n ieprawda tak, że dziś t o wymyślił świat si ę dopomina, żeby wskazać grzechy to to musz ę co ś powie to jest drog a w og óle donik ąd prowadz ąca w 2, czyli tuta j ten drama t tuż przed wam i rozgrywali my ślę Zjednoczone dramacie cz łowieka z drugiej strony dramac ie jak o pewne j formie przedstaw ienia tak cz y, bo mam y podzia ł r ól trochę drama t przypom ina nam format, gdz ie już od pocz ątku w iemy, kt o zabił, czyli od początku w iemy życie jes t n iewinny, wi ęc czemu ż mia łoby s łużyć t o rozprawianie o w inie i każe no nam ludz iom, bo wida ć, że w łaśnie ten to jest 1 z tyc h w ątków, które n ie tylko bohater ów, czyli te ż tzw . tr ójka przyjaciół, al e również p óźniejsze Czytelników, bo czwart y przyjaciel t o jest g łos późniejszego czytelnika o d rozdziału 3002 . t o wywo łuje właśnie sp ór wcal e si ę z tym tak chcem y pogodzi ć tak, bo to burz y na obraz świata i te n obra z świata jest przez t o księgę do ść gwa łtownie burzone nie jesteśmy w stan ie tak sob ie uporz ądkować ustalić n o i mn iej wi ęcej jak powinni śmy si ę zachować wted y wszystk o b ędzie w naszy m życiu w porz ądku tak to kryterium porz ądkującym otaczaj ącą nas rzeczywisto ść n ie funkcjonuje r ównież wżyciu wierzących ludz i nie funkcjonuje i stan mam y ta m skarg ę chyba ale, al e dochodzi w ko ńcu tego paradygmatu pa n m ówił przed informacjami, czyl i o t o osob a, kt óra powinna cz y by t czy instytucja, kt óra powinna wiedzie ć jak jes t naprawd ę czyt a najwyższa instancja Odwoławcza jednakowoż c o si ę wydarzy ło z łego, więc trzeb a protestowa ć, al e protestujemy n ie troch ę porównał, a może, a może, a mo że tak czy tak ie byśmy ze skarb u Kos z e skargą konstytucyjn ą udali si ę dz isiaj do polsk iego Trybunału Konstytucyjnego no tak, że z 1 strony n ie zosta ła instytucja sto i na stra ży i dobrze to może wr óćmy do bogacz y tak moglibyśmy w r óżny sposób na sp ływać to wyjaśniać no by ć może jes t to paradoks monote izm m ów tak, gdzie jes t i ta jedyna jest i instancji Odwoławczej nie ma si ę do kog o odwo łać tak mo że, gdyb y przyjac iele inaczej i podeszli do spraw y, ale nie podeszl i inaczej chyb a wyra żające bardzo ludzk iego tak, że jednak doszukujem y na t o po dzie ń dz isiejszy w r óżnych wiadomo ściach czytam y niestety r ównież z kr ęgów rel igijnych n p . wok ół PiS jak o jak o zas łużona kar a dl a kla s ludzi o homoseksualne j i postaw ie cz y praktyc e te ż doszukujem y si ę wychodząc o d losu doszukujem y się czyje ś winy, wi ęc przed ty m probleme m jako dzie ń dzisiejszy t e teksty starożytne na m dz isiaj n ie pomog ły tak, gdyby śmy uwa żnie przeczytali t o mo że by śmy nie pr óbowali powiedzieć komu ś, kto choruj e na sob ie na t o zas łużył a bo post ępował ta k jak inny spos ób tak takie są straszn ie łatwo ci ągle wypowiadamy czytali śmy ksi ęgę Hioba w iemy wiemy czytali śmy histori ę o zdrow ie o uzdrow ieniu prze z Jezusa, kiedy też część przechodz i, kt o zawinił, że że eur o, że urodziły się, że urodzi ła się chorym n ikt n ie zawinił, a m y ci ągle jak wida ć te ż na mieście n ie pomog ły nie przeczytali śmy wystarczaj ąco uwa żnie na leki jeszcze teg o paradoks u, że czyta ć może nawet ci prowadziliśmy już powa żnie to historia wydaj e si ę zby t skompl ikowana jednakowo ż, żeby ona przetrwała tyl e czasu tak t o uj ął mowa, że mo że dlatego przetrwa ła tyle czasu, że jes t skomplikowana n ie na odwrót, dlateg o że n ie mamy tuta j proste j odpow iedzi również ch ętnie tak ą prostą postaci ą bo gdyb y po prostu si ę pogodził t o mieliby śmy przykład l iteratury katol ickiej tak p óźniej na końcu otrzymuje o d Boga sk a przygotowanie powodz i si ę znacznie lep iej ni ż na pocz ątku nie ma spraw, ale dzi ęki te j środkowej części dzi ęki temu, że sytuacj a tak skompl ikowana, że wcal e nie nie powinien pos ługujemy się po prostu zwyk łymi sekcj a, ale pozwolon o tutaj się, bo te ż do g łosu i wypow iedzi ca ły jeg o skargę to prze z to mam y wrażenie, że mam y do czyn ienia z bardzo skomplikowan ą historię r ównie skomplikowan ą histori ę pewne j relacj i z Bogiem, kt óra się staj e w końcu n o Bóg te ż zab iera g łos tak p o stronie chyba jedna k pose ł chyb a ostatecznie pojaw i si ę te ż Szatan w te j powieści w łaśnie te n, który namawia mo że być pogad a do te j próby, al e Szatan, kt óry z innym szatanem, kt órego dz isiaj rozum iemy tak zwykle lżejsze obrażenia mawia z łem życiu, który czyha na nasz e dusze to m y rozum iemy szatan a jak o cz łonka teg o dwor u, czyl i najbli ższego współpracownika mo żna powiedzie ć i teg o, który mo że ma jak ąś dodatkow ą wiedz ę na tema t człowieka, kt óry Bóg n ie pos iada tego, kt óry mo że mówi n o i jest taki, który adwokate m diab ła oczywiście tuta j postać szatan a te ż przyci ąga uwagę, al e to n ie sama Jeana sam o tak a ż tak bardzo samodz ielna posta ć, bo jes t cz ęścią tego dworu to Bóg tak naprawd ę pyt a o Hioba szatan a to p ierwsze pyt a Bóg cz y cz ęść uwag ę na teg o doskona łego męża tak cz y jak gdyb y w ekonom i narracji t o wywo łuje proble m zresztą t o nieszczęścia, kt óre spadaj ą na oba n o są legitymizować prze z Boga Szatan tutaj nie mo że dzia łać samodz ielnie, więc oczywi ście metryczk ę chcemy tego szatan a czyta ć prze z późniejsze tradycj e te wyobra żenia o szatanie si ę rozwija ł tutaj prawdopodobn ie w tl e jes t takie staro żytne wyobra żenie urz ędnika Królewskiego tak iego w rodzaju prowokator a, kt óry je ździ i sprawdza ć cz y jego podw ładni s ą lojaln i tak prowokuje to znacz y, że obo k tego, że co ś tak iego tak prowokuj e żeby, żeby sprawdzi ć cz y jednak ci podw ładni czy Vasa jes t np. lojalnym urzędnikiem cz y jednak n ie jes t lojaln y b iada, jeżeli się oka że, że nie jes t lojaln y, wi ęc tutaj chyb a Szatan ma jes t taką posta ć należącą do teg o dworu mającą do gran ia ta k do odegrania pewną rolę jeg o rol ą jes t właśnie, żeby spr óbować wyci ągnąć to co może n ie jes t tak ie doskonałe takie c o pa n histori ę najbardz iej poci ąga w ksi ędze Hioba ta k n o, gdy mia ł tak kr ótko nazywać ra z jedna k ta kwest ia, że w og óle postaw iono proble m te j bez interesownej pobożności 2 no to teg o Hioba, kt óry sta ł mocom skar ży si ę skarży si ę na post ępowanie Boga i ta skarg a jes t prze z Boga zaakceptowan a czy coś c o nale ży cz y może wierz ący też pow inni się uczyć, że skarga nie jes t czym ś co przekre śla pobożność przekreśla wiar ę, al e mo że należy też to do te j wiary, b y t e element y możemy się skar żyć do Boga mo żemy mie ć pretensje, o c o wraz z co na s spotyk a mo żemy też takie problem y staw ia to nale ży te ż t o do pobo żności do tego ma do nabo żeństwa w, jakkolwiek by śmy chcieli nazwa ć, ale można też spojrze ć inaczej panie profesorze bo gdyb y ta skarg a nie zosta ła uznan a prze z Boga znaj ącego wszystkie okoliczności wszystk ie akta spraw y tak si ę w raz ie t o mogłoby się też zdarzy ć tak że Bóg pod nie rozpatrzen ia tej skarg i, bo negatywny m rozpatrzeniu nie mógł już z e sob ą żyć w ogn iem, by ze sobą żyć tak na papie ża, że niewiele jeste śmy same mog ły w stan ie powiedzie ć tak z t o jak pa n jak mam powiedzie ć jak w wypow iedzi si ę na ten herb, bo wg stop y z powy ższych tyc h jeste śmy chyb a bez broni wobe c naszych miast jest konieczny Łatka powiedzia ł teolog iczne f ilozoficzne, bo Bóg uczyni to rozumie ć jako test obok siebie obiadowe towa r mia ł słabszy moment już m ówić, al e wszystk o dobrz e zako ńczyło, bo tam s ą nowe c órki wszystko mają fajn e imiona al e, ale generalnie s ą bardz o pi ękne za to synow ie Obrzycy, ale córki są piękne na t o ju ż tuta j dop isano troszkę tak si ę dz isiaj ta do współczesnej tylko tac y, ale o urodz ie córek jest tego n ie pisa łem najpiękniejsze na świecie dawan ia, ale brzydocie cena ju ż nie n o na pewnych no ale tera z wybór postąpi inaczej, bo to musia ł si ę m ęczyć i być mo że n ie wytrzymałby teg o napi ęcia i wtedy mieli świat be z Boga, więc ja t o czy w ten spos ób te znacz y to zako ńczenie, kt óre często zreszt ą, bo podejrzewan o tak i kiczowaty happ y en d, kt óry ta m jes t, ale n o też mus imy na to spojrz y z punktu wzi ęty ekonomi narracj i tak co ma pokaza ć ten nazw ijmy to happy en d to ma teraz 2 × więcej t o jes t forma odszkodowania t o jes t czas, jak i synów oprócz córek synów, bo tu si ę nie da si ę podwójnie tak te ż kategoria inna kategor ia, ale tego nie chce n ie chce oczywi ście możemy t o jeszcze problematyc e ow a, al e torze i Sobowie w ko ńcu si ę powodzi ma by ć ty m s ęp symptomy, że jedna k Bóg uznał jeg o racj i, wi ęc z ekonom ii narracj i na t o patrz ę rozumiem, że jes t do rezerwowych cza s Mitta nerwow y cza s minął ostateczny chodz i tak że tak na s dopadnie pa n prof. Jakub Slavii chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej państwa mo im gościem bardzo dziękuję pan ie profesorze też dziękuję informacje Radia TOK FM już za kilka m inut o godzinie dwunaste j po informacjach Mikołaj Lizut jeg o program dz isiejszy przygotował Paweł Ziętara na d jako ścią czuwa ła Jana cec Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA