REKLAMA

Otylia i jej historia

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-12-01 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prz y n iedzieli o sporc ie przy niedzieli w sporcie Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo zaprasza m na naszą dwugodzinn ą audycję nie w pierwszej cz ęści moim państwa go ściem b ędzie m istrzyni ol impijska w ielokrotna medal istka mistrza świata mistrz Europy w p ływaniu Otylia Jędrzejczak dzień dobr y dzie ń dobr y, a teraz autork a wsp ółautorka bohaterk a ksi ążki Otylia po prostu tak n ie jes t tak oryginalne, że nie długo zastanawiali śmy nad tytułem tej Rozwiń » ksi ążki p óźniej tak naprawdę bardz o prosta powinniśmy do niej żadne Otylia t o jest po prost u Telia nie wiadomo, choć wiadomo, o c o chodzi prz y te j książce pracowali z now ą Paweł skraba ora z Paweł Hochstim, al e zacznijmy od tego w łaśnie w łaściwie nie o d książki o bo pewnie teg o wątku nie mieliście t o prawda, że była kandydatk ą m inistra sport u ciesz ę się, że moj e imi ę nazwisko znalaz ło si ę na li ście kandydat ów, jakb y sugeruje tak z teg o co co c o m ówią med ia m. in . dlatego że t o świadczy o ty m, że praca, kt órą wykonuje jest dostrzegana, że t o, że skończyła mi ędzynarodowe zarządzanie sportem w Soczi te ż jes t dostrzegan e i to bardz o się tam czeka, b y odpowiedzia ła bardzo dyplomatyczn ie jak na m pol ityka przestan ą pytam cz y to ta propozycja zosta ła z łożona bezpo średnio tylk o s ą doniesienia med ialne don iesienia medialne bezpośrednie nie było t o propozycja n ie by ła z łożona natomiast wiem że, że by ło tak ie liście sądowa nocie cz y masz ochot ę cz y chcesz bardz o c ieszy, że wywo ła na tej li ście i w bardzo si ę c ieszy, bo uwa żam, że ministerstwo sportu turystyk i pod k ierunkiem Witolda ba ńki naprawd ę wygl ądało, jakb y fajn y projek t jak rozwin ęło si ę także pozytywn iej i wierzę w t o, że ktokolw iek przejm ie m inisterstwo po pomo c po pomo c trzeb a ba ńce będziemy bardzo trudny mecz mia ł trudna no w łaśnie, a to dlateg o że, choć Witold ba ńka nie ukrywał swyc h pogl ądów pol itycznych jedna k spraw ą te n urząd nie afiszuj ą si ę z nimi, czyni ąc z tego, gd y b ędą krowę cz ęści swojej dzia łalności łączył spor t i przede wszystkim zrobi ł to c o jest bardzo wa żne w sporcie, o czy m nawe t mówić ca ła idea sport u wszysc y jeste śmy r ówni i i walczymy o t o, żeby wsparcie by ło jak najlep iej nie bez kozer y zada łem pytan ie związane z ministerstwa wcal e nie dlateg o chciałem uzyskać trzeb a odpowiedzie ć zrobić mo że nigdzie wcześniej nie padło, bo t o te ż tak i spos ób odpow iada na pytan ie jak w idzi swoj e życie pożyciu my ślę, że wci ąż jeste śmy etap ie precyzowan ia tyc h tych plan ów i pewnie plan y t e będą konsekwencją tego c o co prze żywać zobaczy ła co zdoby ła, a co jest wp isane w swe j ksi ążce tak pewn ie będą znać te plan y s ą ju ż, jakby w, jak im sensie ukszta łtowano też zawsze s ą otwart e nowe propozycj e nowe działania n ie, bo nie boj ę wyzwań natom iast na pewno c o jest efekte m tej ksi ążki moje 35 lat to jest mój charakte r, kt óry się ukształtował, kt óry jes t n iezniszczalny to to może z łe s łowo dobre określane okn a źle okre ślone, ale nie jest ma ło rzeczy, kt óre mogą je zbi ć z n óg i tam nie ma nawe t takiej, lec z tak natomiast przede wszystk im ja dzisiaj wiem, że chce dzia łać w sporc ie wiem, że chc e realizowa ć swoj e swoje projekt y chce chc e się rozwijać n ic ta k jak ma m moj e projekty fundacji w mi ędzyczasie polskie Stowarzyszenie sport u kob iet cz y wyk ładam na uczelni przekazuje swoją wiedz ę tak chc ę robić to spraw ia bardzo du ża przyjemno ści książką zamyka m pew ien eta p życia zamyk a pewne temat y, do kt órych już nigdy więcej n ie wr ócę i je żeli ktokolw iek w najbliższym czasie b ędzie się j e zapytać o tematy, które są w ksi ążce po prostu odsy łam do ksi ążki dziękuję bardzo to ju ż jest moj e ostatn ie s łowo, kt óre z tyc h kwest ii są dla siebie rozwi ązania są te ż w jaki spos ób i ciężka i dlatego że wypowiadała si ę na n ie bardzo wiele razy i chc e po prost u powiedzie ć dość, ale niekt óre z nich t o szczeg ólnie ciążą myślę, że już żadne n ie ciąży, dlateg o że przerobi ła wszystk ie temat y z tej książki, żeby mu s ą ksi ążkę napisać, gd y byłem n ikt nie przerabia gm ina jej n ie napisa ła bardzo ważny jes t to, że n ie dosta ł wiele propozycj i p isania książki prze z wiele lat pierwsz ą w 2004 roku zara z po igrzyskach olimpijskich i wtedy powiedział, że za m łoda na książkę jes t nim jakieś h istorii do dopow iedzenia p óźniej w wydarzy ł si ę m u, jakby najgorszy dzie ń w życiu i w zwi ązku z ty m każda propozycj a pisania ksi ążki wiązała się z ty m, że b ędę musia ła wrócić tak że do temat u wypadk u, bo t o jest cz ęść mojeg o życia biografia now e z teg o n ie mog łaby by ć opublikowana, bo n ie by łaby szczer a, więc nie była gotow a na to tera z gotowa ma m swoją rodzin ę dw ójkę dz ieci ma m swoj e plany, wi ęc powiedziałam, że dl a rodz iny dl a swojeg o u łożenia te ż życia i te ż, osi ągając trzydziesty piąte rok życia kto ś kiedyś powiedzia ł, że jak ma 35 lat, cho ć okres dojrzałości czy zawsze chcia ł by ć troch ę dz ieckiem zamyka m te temat y i nigdy wi ęcej n ie wraca m nawet gdyby chciała zdradzić c o nieco, bo ksi ążka ledwie kilka dn i tem u ukazała si ę na rynk u wydawniczym rozumie, że n ie woln o podarowa ć opowiedzieć o wszystkim c o jes t w niej zawarte, ale my ślę, że nasi słuchacze chc ieliby się dowiedzieć, jak a jes t je j konstrukcj ę ta książka przed e wszystk im książką motywuj ąca bo kiedy powstawa ła ja powiedzia łam do upa łów pierwszą podstawow ą rzecz pan pad ły po łowie Pawłowie natom iast panowie pan ie chętne panow ie w Pawłowie ta ksi ążka ma być inspiracj ą dl a innych ta ksi ążka ma pokazać, że w ka żdej sytuacji w życiu mo żna wej ść, że nie m a w życiu sytuacji w łaśnie bez wyj ścia, że pora żka to przystanek w drodz e do sukces u jak moje jedn o modrzewi życiowych brzmi taka ta ksi ążka jes t ksi ążka pokazuje pi ękną drog ę do sukcesu pokazuje to chcę si ę najwyższym stopn iu pod ium pokazuj e t o, o czym my śli p ływak byłem b ędą 300 dni na zgrupowan iach i 6 godzin dz iennie w basenie są tylko 4 ściany jedn o nikt n ie przeszkadz a pokazuje relację te n zawodn ik prz y wielogodzinnych wyjazdac h właśnie na zgrupowan ia w iele, jakby dniach sp ędzonych tylko sa m na sa m pokazuje budowan ie dru żyny i wsparc ie w dru żynie jak jest ca łym szereg iem pozytywnej energ ii, którą wart o mo żna przenie ść na swoj e życie i to jest dl a mn ie najwa żniejsze spotka ła się z pytaniami n ie chc ę tego traktowa ć w kategorii dowc ipu, ale c iekawe czy motyl i napisze skoro życie pływaka to właśnie te 4 ściany g łębokie dno n o w łaśnie ktoś kiedyś powiedzia ł, że p ływanie dl a inteligentnych os ób, dlateg o że potrafi ą to wykorzysta ć te n cza s w tych 4 ścianach i dnie i toteż jes t często uj ęte, o czy m my śli pływak czy nie wiemy, że potraf i sob ie wyobrazi ć swoj e życie ja pisa łam Arlekin pisałem w iersze, które też s ą w te j ksi ążce tam jes t du żo mo ich notate k pisa łem w iersze pisa łam Arlekin wymy ślałam tekst y p iosenek po o z różnymi ko ńcówkami, więc tak dlateg o ta ksi ążka jes t ciekawa, al e też pokazuj e t o inn ą stronę, bo rzeczywiście pływanie dl a w ielu os ób bywa nudn e, al e jeżeli potraf imy wyrzucić śmieci z głowy i pływać ty m co dl a na s istotne to ono nie jest, ale poczeka j poczeka j t o wychodzi ła zwod y zapisywa ła n p . z poszczególne wersy teg o w iersza, kt óry w US, którą właśnie uskutecznia ć w wodz ie tak cz y rzeczy wychodzi łem zapisywa łam cz y rzeczy zapominała jeśli śmiejesz zawsz e tych wp ływała i przypomni i uczyłam si ę na egzaminy t o by ło najciekawiej, b o wy p ływając pami ętałam wszystk ie notatk i wychodz ąc pamiętam po łowę, a wi ęc, wi ęc tak te n przep ływ przep ływ wod y pozwala ły otworzy ć tam wyobra źnię i IT aspekt y naukow e także t o to naprawdę nie by ła przyznam, że z ty m si ę spotkam liczyła, że przepływać kilometr ów życiu on nigdy nie, licz ąc sprzeda ży powy żej 40  000 najprawdopodobniej miała on a zaś metoda t o ziemie z iemia p łynęła, al e j a nie żałuje ani 1 dnia w basen ie, kt óry kiedy ś śmiałam, że mam nie pow inna m ówić basen, bo basen nadziej ę, że nie będzie potrzebn e wpływali, al e w p ływalni n ie żałuję 1 dnia na p ływalni i wodz ie, b o ta wod a mnie ukszta łtowała ta wod a nauczyła mn ie wygrywać nauczy łem przegrywać przed e wszystk im ukształtowała to c o we n ie jest najmocniejsza jest zawsze chcia łam być najlepsza we wszystk im milionami pozwala ła by ć najlepszą dzi ś kto ś realizuje też stara m się realizowa ć jak najlep iej potrafi ę to Polska miało swoje ambicje cz y wr ęcz przec iwnie podsyca ło podsycało moj a ambicja nie lubię nawe t w tren ingu przegrywać dawa łam sob ie t o te n możliwość przegrane j, k iedy trenowałem z kolegam i, bo to m ężczyzna, bo to kolega z n im mog ę przegra ć, al e jeżeli trenowa łem z kole żankami i z n imi przegrywałam wychodząc zwod y z ła Otylia Jędrzejczak m istrzyni olimpijska ikona polskiego sport u jes t z nami autork a książki Otylia wra z z prawem spraw ą Paweł Hochstim zapraszam pa ństwa ora z informacje o informację wracamy ciąg dalszy nasze j rozmow y przy niedzieli w sporc ie Przemysław Iwańczyk k łania się pa ństwo w towarzystw ie klient dz ieciak dzie ń dobr y dzie ń dobry t o ja musz ę zapytać pewne spraw y, bo no jawić jak o osoba niez łomnego jako kobieta tu, kt órą rzeczywi ście trudn o z łamać i tera z takt u t o sporc ie tak ukształtował czy nie trzeb a mie ć predyspozycj e do tego, żeby bra ć udział w sporc ie na wyczynowy m poziomie i c o najwyżej sport u uwypuklić t e maj ące charakteru my ślę, że jednak drug ie, b o tak naprawdę trzeb a mie ć te ż prezes predyspozycj e jakimś sensie do teg o żeby, żeby osi ągać najwy ższe najwy ższe cel e swoje szczeg ólnie w sporc ie, bo to te ż ciężka praca jest test ze 100 % ci ężka praca mo że mieć olbrzymi talen t, al e talenty 1 % 99 % ka żdy w naszym przypadk u sukcesu każdego sportowc a te ż ci ężka praca i tak to spor t mnie ukszta łtował Moto sporc ie tak naprawd ę najwi ęcej najwi ęcej prze żyłam, bo t u si ę nauczy łam wygrywać tuta j do przeżyłam p ierwsze pora żki tuta j spotyka m si ę z negatywn ą opini ę lub pozytywną opini ę i to te ż pom p i sport te ż pomóc przej ść prze z moj e ci ężkie sytuacj e w życiu bo k iedy było mi ciężko w życiu wraca m do wody wracam do basen u i tam wciąż najbezp ieczniejsze są to od raz u zapyta ł właśnie to dawa ło poczucie bezpieczeństwa cz y poprze z wysi łek f izyczny zabija ła wszystk ie lęki n iepokoje sobie, bo były jes t te ż tak a szko ła, że jeśli nie jes t to zrobić z e swo im lękiem do jeg o wn ętrza tak to by ło po łączenie, bo z 1 strony w sporcie czu łam si ę bezpiecznie, bo to jest m iejsce to od, w którym przebywa ła od szóstego rok u życia, wi ęc w basen ie na pływalni czułam si ę po prost u bezpiecznie ta m n ikt nie groził n im m inie przeszkadzały nikt nie wchodzi ł w moje 4 ściany jedno etap planu aparatu nawet 6 problem, który na s operacji dokładnie stawu to było t o by ło moj e m iejsce, al e jednocześnie to było miejsce, w którym mog łam si ę wykrzyczeć, b o ja krzycza łam często wodę mog ą si ę wypłat wyp łakać okulary i n ikt n ie widzia ł i mog łam i mog ą realizować swoj e marzen ia i osi ągać swoj e cel e c o znacz y mieć talen t wp ływaniu też kiedy ś powiedział, że nie w ie mam talent 1 z trenerów to jest tylk o moj a bardz o ci ężka prac a wierzę w t o, że jedna k troszeczk ę tego talent u mia łam tam by ć może przepraszam uczciwej słowo, bo być mo że to talen t do ci ężkiej pracy al e, gdyby śmy odrzucili tuta j te cechy wol icjonalne t o d a si ę w jak i spos ób spr aw opisać talentu wpływaniu nie w iem na czym poleg a na d ługości ko ńczyn ta jest po łączenie wzrost u w łaśnie długości kończyn jes t po łożenie na wodzie my t o w idzimy po o m łodych uwaga, je żeli przed widzę kogo ś na pływalni widz ę czy on w wagonie si ę czy jedna k jest dl a n iego ci ężarem tzw . p ływalność jes t t o jakby wrodzon ą wydolno ść na d wydolnością te ż pracujemy, więc to t o jest to jes t do wypracowan ia, ale s ą to element y, kt óre mo żna rozpozna ć ju ż na na p ierwszym etapie dz iecka, a ile w tym algorytm jest talen t do ciężkiej prac y tego, b y oddać har ówce by, zw łaszcza m łodym w ieku, kiedy dziecko tak naprawd ę n ie rozum ie potrzeb y trenowania obj ętości teg o teg o treningu, jak a jest relacja p óźniej z form ą, jaką prezentuje si ę na zawodach to też jes t bardz o wa żne to, żeby szczeg ólnie wpływaniu n ie wrzuc a dz ieci w bardz o szybk o ciężkie obciążenia tylko wręcz przec iwnie one pow inny si ę bawić sporte m im dłużej dz iecko si ę pobawi ć sporte m ty m lepsz y b ędziemy m ieli rezultaty sportow e na przyszłość przed e wszystkim pow inno by ć tak że ta techn ika pocz ątkową jes t najwa żniejszym elemente m ja wbrew pozorom w tyc h pierwszych latach nie pływałam a ż tak du żo, by do Jeża z Rudy Śląskiej do Katowic, wi ęc początkowo by ły to 3 treningi w tygodniu 4 od pi ątej klas y podstaw ówki dop iero zaczyna kupowa ć 2 × w tygodn iu i zaj ęć dziennie 2 × dziennie przepraszam bardz o dzi ękujemy tak, je żeli miałabym dz isiaj powiedzieć c o jest recept ą t ą receptą jest, żeby dz ieci się potrafi ły na pocz ątku bawić n ie musia ły zdobywać medal u w medal i w wieku 12 lat my ślały o medal e w w ieku 151718 i wytrzymałe w te j dyscyplinie sportu g łowę trac imy w ielu wybitnych m łodych pływaków w wieku 15 lat dzia łań podejmuj ą decyzj ę, że ju ż zmęczeni t ą dyscypliną sportu ma znaczenie f izycznie psych icznie my ślę jednak drugie myślę, że jedno drug ie, bo je żeli jes t wyko ńczone f izycznie t o psych icznie też nie zawsze daj e radę, wi ęc jedno drugie się z e sob ą łączy trener musi by ć i mody czase m katem czasem o d bardzo du żym motywatore m do książki będziemy wraca ć, cho ć jak s łyszę niechętnie spojle r jes t woli ka żdy w swoich fan ów sięgnął po opozycj a ja wierzę w t o, że je żeli ktoś ją przeczyta desk i do deski i b ędzie chcia ł j ą zrozumie ć t o będzie wiedzia ł, o co w n ich tej książce chodzi ło, że chodziło mi o t o, żeby każdy z tej książki w idziano coś dl a siebie n ie, oceniaj ąc tylko też patrz ąc na swoj e życie HOKEJ natomiast tera z wróćmy jeszcze teg o do te j dyskusj i o m łodych sportowcac h co też jes t konsekwencj ą teg o co prze żywała w swoje j kar ierze powiedz prosz ę czy te wyznaje teori ę, że sportowiec n ie mo że zby t wcze śnie odnosić sukces ów ten małoletnia lu b inaczej kandyda t na sportowców m ówi, dlaczego dlateg o, że jes t wówczas naznaczone ty m wygrywaniem o d początku do ko ńca bardzo trudn o również nosić te pora żki, bo nie jest na tyle dojrzały, by wiedzie ć, że n ie zawsz e b ędzie tym pierwszym tym tym jedyny m, że oczek iwania wobec n iego zawsz e będą du że, a t o jeg o koledz y kole żanki maj ą uprzywilejowaną sytuacj ę, bo gonią kogo ś n ie przed n im czekaj ą pow iem tak n o ja ja n ie b ędę tuta j dobrz e, oceniaj ąc osob ą m ówiącą jak pow inno być, ponieważ ja zacz ęłam zdobywać medal e mia ł 8 lat i zaczął wygrywać mia ł 8 lat, więc ka żda kolejn a impreza każde kolejn e imprezy chciałem zdoby ć te ż meda l chciałam wygrywać cz y t o były zawody typu m istrzostwa Polski szosowe j w ódz tw a mistrzostwa najmn iejsze zawody zawsz e chcia łam by ć najlepsz a i i tylk o, że jak o presję wytrzymała pom imo t e, b o po troch ę te ż po prost u lubi łam i kocha ła nawe t kocha m wygrywa ć i al e też czasami zdarza ły się pora żki, prze z kt óre pomagal i przechodzić rodz ice, wi ęc myślę, że dzi ęki temu n ie byłam silniejsza te ż na przysz łość natomiast ja n igdy n ie mia łam presj i takiej, że ja muszę wygrywać mus i by ć najlepsza zewn ętrznie miasto presj ę samej siebie, wi ęc ja chcia łam by ć najlepsza skor o ja chcia łam by ć najlepsz a to to by ła najlepsz a drog a d o do sukces u, ale je żeli chc e dz iecko t o Super t o niech on o wygrywasz wcze śniejszych latac h natomiast, je żeli chc e rodzi ć tylko Noto to to wcze śniej cz y później dz iecko pow ie stop, więc ja si ę, że nie ma recepty na t o, że jeżeli powiemy, że n ie zdobyw a medalu do n ie w iem trzynastego czternastego roku życia tylk o zaczn ie zdobywać p óźniej, bo n ie każdy wytrzym a tyl e czekaj ąc i b ędzie pote m odnosi ł sukces y t o spor t jest t ą dziedzin ą życia, kt óra jest brutalna be z bardz o indywidualna nawet ek s w drużynie to jes t cz ęść indywidualna dz iedzina życia, bo ka żdy jes t inny wznaw ia się te ż przy wspomnieniach prz y okazj i książki ile w sporc ie zabrał n ic n ie zabrał radziło jest tylk o perspektyw a kto ś patrząc na t o zbok u nie znaj ąc jak spor t kocha powinien nasta ć ca łe dzieciństwo n ie mog ła z nam i biega ć po imprezach zam iast si ę dzi ś wolne tak to jest tak z e zwłoką mo że t o mo żna tak spojrze ć, że spor t zabierano nie ma czasu wejść ze znajomym i do k ina nie ma czas u sp ędzić teg o czasu po prost u innymi, al e i ja pow iem tak n ic mi sport nie zabra ł bo kiedy byłam ma ła skaka łam prze z gum ę przed klatk ą i k iedy by łam troch ę starsza internacie tak że mia ła swoj e życie m łodzieńcze i na stud iach tak że czasam i z tego życia korzystałam bardz o bardz o bardz o rzadk o natomiast Piast wypowiedziami 1 rzecz, jeżeli chces z być najlepsz a w tym c o rob isz t o musisz w jak im sensie co ś poświęcić n ie lubię s łowa an i mus isz an i po święcić natomiast wiem, że na wszystk o przyjdz ie czas dzisiaj czas na t o, żeby p ójść do kina, chociaż przyznam się, że n ie mamy mają dw ójkę dz ieci, al e miała, więc wida ć ch ętnych chcia ła mam cza s, żeby spotkać z e znajomym i on i odwiedzaj ą, wi ęc tak t o jes t dzisiaj korzysta m z teg o życia normalnego w cudzys łowie bo, żeby nie zabrzmiało życie sportowca nie jes t normaln e dz isiaj korzystam z życia normalneg o nie żałując ani 1 dnia w sporc ie, bo sport niczego n ie zabra ł wr ęcz przec iwnie dał mi wi ęcej ni ż niż potencjalny ktoś m ógł pomy śleć, że zabrał jeste ś tera z matk ą i powiedz prosz ę cz y chciałby, żeby twoje dz ieci uprawiały spor t wyczynowo to jes t trudne pytanie i zawsze, m ówi że odpow iem na nie moj e dzieci będą mia ły 67 lat kiedy ś widzia ła abstrahuj ąc od predyspozycj i czy chcia łaby znaj ąc wiedz ąc o ty m jak trudno jes t do świadczenie n ie wiem chcia łabym, żeby by ło szcz ęśliwe, jeżeli będzie t o spor t zawodowy t o jak najbardziej wiem po prostu, że to jes t bardz o ci ężka prac a i zawsz e chc ę się najbli ższych o d ci ężkiej prac y odsunąć natom iast ja w iem, że ciężka prac a te ż kształtuje charakte r i jeżeli on i będą zar ówno m ój synek c órka b ędą chc ieli uprawia ć sport zawodowo to im tylk o w tym pomog ę i b ędą tylk o tylk o motywowa ła do tego natomiast, jeżeli ktoś pyta cz y to b ędzie pływanie nie ma m z ielonego pojęcia, iż b ędzie miało być to pływanie to b ędzie p ływanie, jeżeli b ędzie t o by ć aktorem n ie w iem p isarzem malarzem, tote ż w ty m pomogę tylk o ja pamiętny moment patrzym y na sport, że sport t o jes t du żo wyrzecze ń bardz o ciężka prac a, al e co w życiu jes t ci ężką pracą wszystko z ci ężką pracą, je żeli chcesz osi ągnąć sw ój cel, je żeli chcesz być mniej mo żna oczywiście przejść przez życie bo, malując we wszystkim co si ę robi tak pytan ie czy ma sens dok ładnie, wi ęc jeżeli, jeżeli n ic będę chcia ła im pom óc by ć najlepszymi t o będą te ż mus ieli poczu ć ciężką prac ę i ja po prost u będą dl a n ich wsparc iem zmieni ły si ę dz ieci na przestrzeni la t ja wiem, że być może nie mia ł takiego dystans u n ie spojrza ła na sam ą s iebie, al e czy pokolen iowo gdzie ś ta zdolno ść do podejmowan ia się trud ów wysiłku jes t wiele mniejsza teraz prz y ty m nadpoda ży wszystkich bod źców atrakcj i i w łaściwie tyc h alternatywn ą, gdz ie jesteśmy n iemal z teg o samego pokolenia, bo jeste m starszy, ale mn iemam, że o tym, już bardz iej ni ż ja al e, tote ż tuta j t o ograniczenie wszelk iego rodzaj u rozrywek b ądź też aktywno ści, które mogliśmy prawd ą by ło du żo większy ni ż teraz zdecydowan ie by ło du żo większe zmieni ły się dzieci cz ęść du żo większe tera z niż wted y kiedy, kiedy m y byliśmy m łodzi dużo większe m łodzian profesor bardz o młodzi ja myślę, że przez to, że te ż n ie mieli śmy Elektra z atrakcj i na zewn ątrz lub n o w cudzys łowie na zewn ątrz, bo jak co ś med ia s ą bl isko na s t o czy internet cz y cokolw iek na cokolwiek t o my dzi ęki tem u czekali śmy spor t, b o o chcieliśmy co ś zrobić chcieliśmy mieć jaki ś ce l, więc czekaliśmy w spos ób bardz o często dwu jedyny projekt to te ż by ć wyjecha ć na dokładnie, więc to była t o była motywacj a tego, żeby cokolw iek zobaczy ć dz isiaj w ielu rzeczy dz ieci maj ą dost ęp bardz o szybko i ich motywacj a do osi ągnięcia teg o spad a i ja widz ę, że na przedni ą taką kator żniczej pracy, kt óra nawet zap isana w książce dz isiejsze pokolenie n ie jes t gotow a na t o, żeby słuchać negatywne j w cudzys łowie negatywne j motywacj i też n ie jes t gotowe i się zastanaw iam nad 1 rzeczą dzisiaj dl a mn ie pow ieszenie z łotego medal u ol impijskiego zobaczenie medalu ol impijskiego by ło motywacj ą do jeg o zdobycia dz isiaj mam wra żenie, że nie tylk o dz ieci, ale rodz ice za medale m olimpijskim chc ą widzieć przysz łość związaną z e sponsorami z funduszami z e wszystkim c o idzie zate m an i ka żda dyscypl ina sport u Toma, bo n ie ka żdy Puchar nie za ka żdym puchare m sto i 1100  000 000 potworna, jakb y mówię zaokr ągla alb o w og óle wyobra żam sob ie olbrzymi ą kwot ę po prost u rzucam n ie zaka że za każdym puchare m stoj ą w ielkie laur y i my ślę, że do teg o tego musiał si ę na musi nauczy ć dzisiejsza młodzież cz y on i chc ą by ć najleps i dlateg o, żeby pami ętano ich np. sportach ol impijskich tak jest też złotym medalist ą igrzysk olimpijskich, bo medalist ę igrzysk olimpijskich i wp isuje si ę grono 300 osób w Polsce lu b przysz łości mo że 500 osób w Polsce w Polsce na ca łą ca łą nasz ą populację cz y myślisz o ty m co c i te n spor t da m, b o o f inanse sponsorów cokolw iek może zdoby ć te ż inn ą drog ą medalu ol impijskiego n ikt nie da t ą drog ą to musi by ć ci ężka praca Otylia Jędrzejczak swoj ą życiową, al e i te ż sportow ą prawdą opowiada na m swoje kar ierze, ale to wszystk o na kanw ie premiery ksi ążki Otylia, która ukazała się k ilka dn i tem u na rynk u wydawniczym pi órem otyl i Pawła spraw ę Paweł Hochstim ma teraz informacji Radia TOK FM, że k ilka wracamy przy n iedzieli o sporc ie Przemysław Iwańczyk k łania si ę państwo dotuj e życia z nami dobry dzie ń dobry o tyl e temat wystaw ą jes t dz isiaj mo im gościem w n iedzielnym magazynie by ła Krystyna Janda i IT a ż głupio powiedzieć k im jest Krystyna ja po prostu Krystyna Janda wszysc y wiedz ą kogo chodz i norma tak samo z tą Otylia Jędrzejczak ich nie trzeb a m ówić, że jesteś p ływacką medalistk ą olimpijską z łotą medalistk ą olimpijską wyroku wielokrotną medalistk ą m istrz świata Europy czasami wystarcz y imię boję pami ętam jak była Miss dzia ła na imprezy sportow e to dz iennikarze n ie potrafili wymieni ć jeg o nazwiska tego m ówili Otylia Jędrzejczyk dalej i tak z życia, a t y czujes z tak ą ikoną mózg jeg o spos ób po żyć teraz ca łą moc ą ca ły skrępowanie je śli tak im troch ę teg o skrępowania się pojawi ła bo jakb y my z natury n ie jesteśmy przyzwyczajeni do teg o, żeby m ówić o sob ie dobrz e i żeby przyjmowa ć t o, al e tak, jeżeli mam być szczer a to t o tak t o jestem 1 z tyc h kob iet, kt óre z wprowadziły sport w er ę kob iet wysoki no wysok i światowy spor t i jestem z tego dumn a, bo jeste m w gron ie nielicznych kobiet Justyna Kowalczyk Anita Włodarczyk Irena Szewińska ja t o maj a Włoszczowska to o t o tak naprawd ę Renata Mauer Różańska tak to t o s ą kob iety i i bardzo si ę cieszę, że rzec z w tym gron ie si ę znalazłam cz y z teg o powod u pew ien ci ężar, że coś musi, chocia ż wiem, że tego s łowa nie lub i coś powinna ś n p . by ć takim drogowskaze m dla m łodych ludz i dla sportowc ów, że jeste ś tak im sumieniem środowiska te ż trochę, a ja nie czuję z teg o powod u ciężaru, dlateg o że m. in. psychologię moj ą pasj ą i zawsz e chcia łam motywować zawsze spraw iam przyjemno ść ja uw ielbiam rozmawia ć z m łodzieżą uwielbiam troch ę ich może kierowa ć nimi t o złe s łowo, bo ja uważam, że każdy powinien spe łniać swoj e b łędy, ale pokazywać drogę, jak ą mogl iby pójść alb o co c o chcą wprowadzi ć, aby pokazać im po prost u na własnym przykładzie te ż, jak ie b łędy pope łniała, bo boją się, że t o jest ważne trzeb a mie ć o osobę, która mo że być dla na s troch ę tak ą takim motywatorem, k iedy na m się n ie chc e i je żeli jeste m taką osobą, cho ć dla 1 osoby to to t o cieszy jest m ówiąc o minusach tej czy w te j sytuacji n o cz y kiedykolwiek miało refleksj ę kurczenie jest to mater ia n ie wypada nie pow innam tego robi ć na mnie patrzą by ć może ca łe zastępy przysz łych sportowc ów, że te n tytu ł te j ikony też n iesie za sob ą pewne zobowi ązanie, że Otylia nie mo że sob ie wszystk o pozwoli ć, jeżeli chodzi miałby sobie balang ę w hotelu wyrzuciła mebl e przez pewien n o właśnie nie to n igdy n ie miałam czegoś tak iego, że je żeli m ówimy o imprezach t o nigdy nigdy nie mia łem czego ś takiego, że na co n ie mog ę sobie pozwoli ć oczywi ście nawet, pisząc ksi ążkę zastanawiam si ę ona nie b ędzie zacierać cz y wszystko zrozumiej ą jak ja tak ja k ja chcia łam, żeby zrozum ieli, ale myślę, że n ie, że nikt nie mia ł tak iej my śli bo, bo raczej, a nawe t jeste m o ty m, przekonan a post ępuje tak że mo żna na mn ie patrzeć mo że jako przykład to źle brzm i też powie jestem zadufan y w sob ie al e, że może na t o patrze ć pozytywn ie tak cz y w swe j ksi ążce, bo te ż pyta m tera z perspektyw y s łuchacza opisuje te ż te n ie tylk o sportow e stron y swojeg o życia abstrahuję o d teg o wydarzen ia najtragiczniejsze go w swoim życiu, czyli wypadk u, al e c o widziała co w idzi t o co sport dał poz a poz a samymi medalam i pleneram i tak op isujemy tego trochę w iadomo, że bardzo ci ężko jes t zamknąć 35 lat życia i tak naprawd ę 25 lat treningu Vive tylko 300 stronach dlatego już śmiałem si ę, bo podcza s 1 ze spotkań podesz ła do mn ie pan i powiedzia ła, że ta książka powinno si ę nazwać motyl i, a n ie Otylia i w ie pod nami pan i niez ły pomysł, bo rzeczywi ście tyl e anegdot kt órymi się przypomniały pote m ksi ążka była wydrukowana jeszcz e jecha ła na targ i ksi ążki do Krakowa m ówię, a jeszcz e to jest czy t o jeszcz e ta historia fajna ta m widzia łem t o, a już by ło za p óźno, że mo że w łaśnie tak a str icte p ływacka taki poradn ik p ływacki nawet m łodego młodego nie tylk o m łodego p ływaka kiedy ś w przysz łości powstanie tam b ędzie jeszcz e wi ęcej tych one anegdot, bo ich troch ę jest najwyższe inaczej rozum iem tu Motyl ja sam a mówi o ty m, swo im zacięciu psycholog icznym o tyl e, kt óra motywuje to t o te ż bardzo dobre to si ę bardz o c ieszy, b o w momenc ie swojeg o życia każdego b ędzie swego życia zawsze stara m się też motywować, bo nawe t w ksi ążce zate m napisane n ie moim kolego m kole żankom pisa łam kartk i motywacyjn e do k ieszeni dawałem przed starte m nie czytali t o przed startem, na kt órych bardzo często one sam e das z radę t o jest moment swój cza s n ie my śl o tym co było walcz y o to c o jes t dz isiaj i m. in. to zawsz e było my śleć z dane j chwili, wi ęc je żeli mia łaby powsta ć taki poradnik pływacki t o te ż byłby motywuj ący, czyli byłaby t o kolejna ksi ążka motywuj ąca, al e pomysł przez głowę nie mogę powiedzieć na m na ty m si ę w p ływaniu cz y dzi ęki tob ie ta dyscyplina sportu uzyska ła na randz e w Polsce cz y n ie musia ła uzyskiwa ć, bo tak postrzegan a by ła właściwie czy t o jest moj a konstatacj a tera z po swoim odej ściu z pływania n o straci ło straci ło na popularno ści rozpoznawalności za spraw ą otyli podejrzewam, że mnóstwo dz iewczynek i chłopców posz ło na p ływalnię po raz p ierwszy mnóstwo licznych łowców m a na inne otyl i efektywn ie ora z dziewczynek ma najmniej Otylia ja jeste m prze szcz ęśliwe, kiedy spotyka m na p ływalni ma łe Otylię i jes t jeszcze bardz iej szcz ęśliwa, kiedy s łyszę, że rodz ice n p . Dalinu imi ę dlatego, że t o jest dzięki tem u, że dziś z iemia osi ąga swoj e rezultat y sportow e wygrywa łam i obserwując moj e zaci ęcie do sport u i je żeli mia łbym powiedzie ć tak p ływanie na pewno stało si ę zdecydowan ie bardziej popularn e, k iedy zaczyn a osiągać sukces y, kiedy osi ągała, bo tak naprawd ę te 15 lat skar ży imprezy przez 15 lat przywozi ła meda l, wi ęc jeżeli t o jest tak i okre s czas u t o t o p ływanie było by ło na świeczniku i trochę żałuje, że t o nie zostało wykorzystan e, że t o n ie zostało przekut e w jaki ś program, któremu ot o Tomasz my śli też prze z jaki ś progra m właśnie systemow e, kt óre dzi ęki, kt óremu dz isiaj widzielibyśmy mo ich następców no t o jak mam y w skokac h narc iarskich by ł progra m śladami mistrza dz isiaj mam y kolejnyc h następców ta k w siatk ówce zaczynam y widzie ć kolejn y nast ępców tak wp ływaniu mam y pustkę i jej si ę n ie ukrywam swo imi projektami b ędę pr óbowała t ą Polskę odbudowa ć może w łaśnie nie z basen u, al e obo k basen u motywuj ące pokazuj ące to drogę b ędę chcia ła t ą pustk ę znow u zape łnić wodą sta ło zastanawia mnie c o by ło tego powode m, bo przecie ż infrastruktura nas z kraj ruszy ł właśnie tyc h pływalni mam y mnóstwo można, by jeszcz e Niewiem 20 lat temu pewnie nie ma obiekt ów obiekty s ą, czyli wychodzi na to, że zawie źli zawiedli ludzie b ądź bra k ich pomysł jakiegokolwiek myślę, że trochę bra k pomysłu my ślę, że troch ę t o jest jakb y musieli mus imy zejść bardzo Nisko, czyli do tego szkolen ia na dole szczeg ólnie teg o czasu też l iceum kupowanie dyscypl ina sport u, kt óra potrzebuj e teg o treningu bardz o du żo c i trenerzy s ą zatrudn ieni bardz o cz ęsto w szko łach to wynagrodzen ie obejmuje ile ś tam godz in p óźniej, lec z godz inie obejmuj e, więc t o jes t tema t rzek a natomiast myślę, że przed e wszystk im po pierwsze, mog ą jeszcz e troch ę ludzie po drugie, może by ć troch ę to troch ę podejście, ale t o wszystko, kiedy łączymy w 1 całość pow inna być ponown ie jaki ś obra z przysz łościowego sukces u, bo je żeli ja jeżdżę na projek t ja widz ę dz ieci utalentowane i widz ę dzieci, które wp ływają w ieku wspan iale 121314 lat, a nie m a w wieku 18 lat nie m a w wieku 19 lat już n iema w wieku 20 to t o ja też sob ie zadaję pytan ie cz y oni n ie s ą w stan ie znieść tego Mono ten monotonn e eg o ci ężkiego tren ingu cz y cz y po prost u gdz ie zawodz ą relacj i trene r zawodnik, kt óry b y potrafił ich poprowadzić d łużej do sukces u można t o pomys ł, b y zmieni ć systemowo, bo n ie tylk o cz ęść motywacyjną, który powiedział dość ma m na t o pomysł systemow o natomiast nie wiem czy t o jes t pomysł, którym będzie wykorzystywa ła już cz y cz y jeszcz e muszę g o prz y przerobi ć ca łym środowiskiem, żeby m óc g o wdro żyć, jeżeli pytasz b ędę kandydowa ł na prezes a polskiego zwi ązku Pływackiego obwieszczenie wysunie liderem teg o na razie podoba się, żeby t o te ż by ła funkcja dl a ciebie nie, dlateg o że nie ma kompetencj i tylko cz y trzeb a wyżej bardzo bardz o bardz o bardzo bardz o mi ło natom iast tak ma m ma m w iele pomysłów i my ślę, że będę j e wdrażała różne sposob y natomiast, je żeli chodz i o o prezesa polskiego związku to dzisiaj jes t nim m ój by ły trene r i i wierzę w t o, że w tej na tym stanowisku te ż si ę b ędzie spe łniał my ju ż swoje przeżyliśmy o n tera z prze żywa swoje dobrze, bo tera z pytan ie związane z ksi ążką powiedział, że t o sweg o rodzaju zamknięcie teg o etap u sportowego, ale te ż życiowego, kt óry dotycz y spr aw najbole śniejsze czy rozlicza się, ale nie chodz i o t o, żeby kogo ś zmar ł bywać czy rozl icza się zamyka pewn e spraw y, które ubiera ły w relacjac h mi ędzyludzkich tak tak że nowe jak ta ksi ążka pokazuj e też rzeczy, kt órych nie n ie by ły w idoczne nawe t w relacjach nasz zawodn ik trener, al e ta ksi ążka jest t o znow u brzm i z mo ich ust źle, ale t o jes t zasłyszane jest wyjątkowa, dlateg o że daje mo żliwość wypow iedzenia się 2 stronom, wi ęc je żeli nawe t pokazuj e jaki ś moj e spostrze żenia odno śnie jaki ś relacj i to druga strona te ż ma szans ę się wypow iedzenia w tej ksi ążce cz y zostawiasz Czytelników w rol i arb itra tak troch ę zostawia Czytelników rol i arbitra i myślę, że daje im t o szans a, żeby sam i zobaczyli, że nie ka żda relacja w życiu jest łatwa, al e ka żda jest co ś żeby, żebyśmy pote m byl i s ilniejsi, a cz y zostaj e ktoś intuicyjnie teraz nawet n ie pr óbuje sobie wyobrazi ć takie pytanie czy m do głowy z k im jeszcz e chcia łaby się n ie tyl e rozliczyć rozliczeń ma pejoratywn y wydźwięk u nas, ale wyja śnić sob ie pewn e kwestie my ślę że, że osob y z n ie, jakb y zamykaj ą być, zamykając te n etap 35 lat w jak im sens ie wszystko wyja śnione ja też cieszące się nie rozliczamy chciałabym, żeby t o by ło odebran e jak o rozliczania po prost u pokazuj e t o r óżne stron y sport u pokazuje t ą stron ę, kiedy wszysc y na s widz ą najwyższe stopn ie w stopniu pod ium wydaj e im si ę, że ta droga do sukces u by ła łatwa, ale pokazuj e też drog a, kt óra w, kt órą mus i przejść sportow iec i t o, o czy m my śli czym walczy o jak ie przeszkody pokonuj e, żeby być w łaśnie na najwy ższym stopn iu pod ium przeszkod ę w relacjach ciężko te ż zbudować relacje damsk o m ęskie w tym okres ie, kiedy si ę jest 257 dni na zgrupowan ia jak trzeb a do tego dojrzeć, żeby pote m zbudowa ć dobrą relacj ę c o trzeba z e trzeb a prze żyć, więc my ślę, że dlateg o ta książka jes t jakim ś sensie mo że by ć drogowskazem dl a wielu osób jest te ż szcz ęśliwą tak jestem szcz ęśliwa, choć sam się teg o słowa n ie używać, ponieważ mam szcz ęśliwą tam życie wr óciło 80 stopni, wi ęc ów używał s łowa, że jestem zadowolona i docen iam to c o ma m na moje j map ie marzeń mam szcz ęście na samy m środku i powiedzia łam, że pow iem, że naprawd ę jestem szczęśliwa b ędę na bujanym fotel u u kres u swo ich dni wokół n ie b ędą biega ły wnuczki prawnuczki wtedy bow iem, że tak jeste m szczęśliwa 100 % Otylia Jędrzejczak ikona polskiego sport u bohaterka ksi ążki Otylia właśnie by ła naszy m pa ństwa gościem pa ństwa mam y k ilka egzemplarzy ksi ążki Otylia prosz ę pisa ć do na s na adres dl a wa s małpa t o kropk ę FM dl a wa s małpa t o kr ótka FM od ja b ędę m ógł poprosić o autograf od z łożenia nowe j książce no właśnie t o dla pa ństwa dziękuję bardzo dzi ękuję pa ństwu zapraszam tera z na informacji Radia TOK FM po informacjach kolejn ą odsłonę naszeg o program u prz y n iedzieli o sporc ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA