REKLAMA

Polska wobec zmian klimatycznych

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-29 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a tera z na powa żnie Mikołaj Lizut sk łania się pa ństwo Świętemu min ęło południe, a w stud iu gość dr Marcin Stoczkiewicz prezes zarz ądu fundacji ClientEarth sze f, czyl i prawn icy dla z iemi dzie ń dobry dzie ń dobry panu dzie ń dobr y państwu w łaśnie teraz ul icami Warszawy idzie m łodzieżowy straj k klimatyczne m łodzi ludzie n ie tylk o Warszawy skandują has ła do s łów tera z czyn y Ratujmy ziemię tylk o t u s ą pieski inne has ło n p . n ie podnos i Rozwiń » na m temperatur y tymczase m parlamen t Europejski komisja Europejska w og óle struktur y Unii Europejskiej przygotowuj ą si ę do nast ępnego szczyt u klimatycznego, który odbędzie si ę w Madrycie kot 25 w przysz łym roku ma uchwali ć neutralno ść klimatyczn ą do 2050 roku, ale ju ż tera z wida ć, że s ą ta m zdecydowani przec iwnicy tak iego rozwi ązania cho ćby w spraw ie sprawiedliwo ść k ilka kwest ii na pocz ątek s ą 2 procesy, które s ą współzależne, ale s ą t o jednak troszkę o d s iebie niezale żne ten proce s mi ędzynarodowe, czyli spotkan ie stro n konwencj i kl imatycznej w łaśnie w grudn iu między drug im, a 13 grudnia w Madrycie i odbywające si ę w podobnym okres ie, b o między 1213 grudnia spotkan ie rady Europejskiej, czyl i na ty m poz iomie unijnym, czyl i mamy 2 porządki światowy un ijne i neutralno ść kl imatyczna to jes t projekt, kt óry b ędzie w ramac h konkluzj i rad y rady Europejskiej, czyli na ty m poziom na ty m poziomie europejsk im jes t rozważa ta k tak ta k na dobre, al e na pewno wyjaśnimy w ogóle czy m jest neutralno ść tematyczn e k ilka rzeczy n o w chyb a wszyscy już zauwa żamy, że mam y kryzy s kl imatyczny raport naukowc ów z międzyrządowego panel u d s . zm ian klimatu wyra źnie osób z ubieg łego roku wyra źnie wskazuj e, że mamy 10 oka obecn ie około 10 lat na czasu, żeby nie przekroczyć punkt u krytycznego, że je żeli chodz i o zmiany kl imatyczne, jeżeli chodz i o kryzy s klimatyczny n ie w zwi ązku z tym powstaj e pytanie ja k do teg o kryzysu n ie dopu ścić międzynarodowe organ izacje ta k jak mi ędzynarodowa agencja energetyczna wskazuj ą w wielu raportach na r óżne ścieżki 1 z tyc h ścieżek jes t odejście o d spalan ia pal iw kopalnych od spalania w ęgla do 2030 roku w krajach wysokorozwini ętych i osi ągnięcie neutralno ści kl imatycznej, czyl i odej ście o d spalania n ie tylko węgla, ale tak że innych pal iw kopalnyc h do 2050 roku założeniem, że o d pewneg o rodzaj u nadwy żkę w postaci tego spalan ia mo że pozostać, o ile t o nadwy żka b ędzie real izowana prze z tzw. pochłania, czyl i w szczeg ólności prze z lasy t u rozwa ża się tak że inne w ramac h tzw . inżynier klimatyczne inne sposob y pochłaniania n o ja k np. technolog ia podz iemnego sk ładowania dwutlenk u węgla to jes t racze j obecn ie technologia zupe łnie n ie rynkowa n o tak, ale s ą tacy, kt órzy tej neutralno ści kl imatycznej do 2050 roku w Europie n ie chc ą dlaczeg o m. in . nas z rząd właśnie ma prem ier w Permie Morawiecki, a tak że g łowy pa ństwa Czech Węgier Estonii t o by ła ta grupa pa ń, kt óra zablokowa ła konkluzj e rady 20 czerwc a b r . mo żna nazwa ć kl imatycznymi innego negacją ustam i cz y raczej tuta j chodz i o interes polityczny wewn ętrzne w tyc h krajac h np. związane z eksploatacj ą węgla myślę, że tera z już n ie chodzi o negacji oni matematyczne t o by ł taki nurt, kt órzy prze z d ługi cza s rzeczywi ście panował w Polskim dyskurs ie dotycz ącym kl imatu do 2015 roku 2015 roku do porozumienia paryskiego polscy politycy uwa żali, że albo zm ian kl imatycznych niema alb o on mo że są, ale t o nie ma dla na s znaczenia, bo i tak Unia świat n ie przyjm ie żadnych żadnej wiążącej polityki oznacza, że dziś nikt rozs ądny tak już n ie tyle uważam, że nikt rozs ądny dz isiaj tak tw ierdzi uwa żam, że w rządzie w wśród nawe t w śród partii rz ądzącej jest zrozumienie c o do teg o, że pol ityka klimatyczna po prost u faktem my mus imy się dostosowa ć do te j pol ityki zar ówno na poz iomie europejsk im jak i światowym natomiast chodz i o pieniądze czy to już n ie s ą jakie ś tam lewack ie bzdur y tych rowerzyst ów wegetar ian, kt órzy głoszą co ś w globalny m ociepleniu przecież t o jes t normalne poz a ty m jak m ówią niektórzy politycy to ca łkiem mi ło by ło, gdyby w Polsce ros ły pa l chodz i o pieniądze chodz i o pieniądze chodz i o t o, że ta sytuacj a, w której się znale źliśmy, czyl i z 1 strony sytuacj a kryzysu klimatycznego z drugiej stron y n iezwykle amb itne cel e, kt óre postawi ła sob ie próbuję sob ie stawia ć Unia Europejska t o jes t po prostu rewolucj a jest n ie tylko transformacj a jes t rewolucja technolog iczna na wielk ą skal ę i niestety jak o Polska przez zaniedbania poprzedników, al e tak że teg o rz ądu jeste śmy w sytuacj i gdz ie, żeby dokonać tej pozwol ą c i technolog icznej energetycznej energetycznej nad Menem chodz i o spos ób od żywiania mus imy zainwestowa ć bardzo du że ilo ści pieniędzy n o w łaśnie na ich mus imy też narazi ć w ielu grupo m spo łecznym prawd a tak, dlatego że n iestety b ędzie bola ło niezależnie o d teg o cz y ten ta umowa te n dea l, który obecn ie negocjuj e rząd z partnerami w unii Europejskiej dojdz ie do skutk u jak jak du że ust ępstwa jak du ży pakiet pomocow y dla polskiej gospodarki i polsk ich oraz obszar ów górniczych zostan ie wynegocjowane niezależnie od teg o t o jedna k będzie bolało n o bo nie ma c o owija ć bawe łnę trzeb a zamyka ć elektrown ie w ęglowe trzeba nie mo żna otwierać nowyc h kopaln i w ęgla kam iennego brunatnego przez Mac rob imy to zrob imy po latac h szczy t kl imatyczny w Katowicach, na kt órym czyli 204, na którym prezydent Andrzej Duda m ówił, że mamy w ęgla na jakieś 200300 lat nikt n ie b ędzie w og óle zrezygnowa ł z w ęgla nie ma tak iej dat y gran icznej, kt óra w, kt órą Polska mog łaby sobie wyznaczy ć na n a na kon iec eksploatacj i węgla to myślę, że politycy boj ą si ę pow iedzenia bardz o wyra źnie tak tak że Polska mus i odej ść o d węgla musimy wyznaczy ć sob ie jak ąś konkretn ą datę do te j dat y dochodzi ć chciałbym zwrócić uwag ę, że jeżeli chodz i o Unię Europejską 12 państw ustam i rządów złożyło twarda deklaracja odej ścia od w ęgla do 2030 roku 20253031 czasami 25 to za chwilę dokładnie to jes t za chwil ę i n iestety, żeby mie ć szans ę na powstrzyman ie katastrofy kl imatyczne i ocalen ie, chociaż cz ęść tego świata, jak ie znamy musimy to robi ć szybk o mus imy robi ć konsekwentn ie odejście o d w ęgla od subsyd iowania w ęgla jes t podstawowy m warunkiem teg o, żeby w og óle si ę udało jeszcz e na jedn o wz ór rzecz zwr ócić uwag ę jeszcz e tego nie odczuwam y na naszyc h rachunkach, ale o d przysz łego rok u wejdz ie na, a tak a dodatkow a pozycj a w ramach rachunk ów za energię jes t op łata Dworcowa przyj ęto ustaw ę, kt óra de fact o powoduj e, że rachunk ów wszystk ich u żytkowników energ ii elektryczne j będziemy dale j subsydiowa ć pal iwa kopaln e w wysoko ści 5 miliardów z łotych rocznie no to s ą t e kwest ie, które s ą na stol e wydaj e mi si ę, że tak im teste m z 1 strony skuteczność z drugiej stron y wiarygodno ści noweg o m inistra klimatu b ędzie 3 będą 3 rzeczy po pierwsze, decyzj a o ty m, że elektrown ia w Ostrołęce n ie b ędzie jedna k realizowana, kt óra jes t decyzj ą rynkow o ca łkowicie uzasadnion ą drug a kwestia decyzj a o tym, że b ędzie przyj ęty pla n zastąpienia elektrowni w Bełchatowie do 2035 roku źródłami Nisko em isyjnym decyzj a o jak najszybszy m odejściu o d subsyd iowania pal iw kopalnych t o są właśnie czyn y ani słowa no zara z zobaczym y cz y tutaj t e cen y si ę wydarzą, a tera z na powa żnie pa ństwo go ściem jest dr Marcin Stoczkiewicz prezes fundacj i Client Earth prawn icy dl a z iemi rozmawiamy o sytuacj i przed szczyte m kl imatycznym ko t 25 w Madrycie, a tak że przed n o kluc z owym i decyzjam i Unii Europejskiej w spraw ie klimatu, czeg o tak naprawd ę domag a się Polska je śli chodz i o t e negocjacj e mus imy wrócić do teg o, że w czerwc u Polska zablokowa ła konkluzj e dotyczące neutralno ści kl imatycznej twierdz ąc, że to mo że by ć bardz o szkodliwe dl a polskiej gospodarki miała w chodzie oraz neutralność klimatyczn ą do 2050 roku chodz i o neutralność klimatyczn ą do 2050 roku m y dokładnie n ie wiemy tera z, jak i jes t stanow isko naszego rz ądu, al e przed przeciek ów prasowyc h wyn ika, że kilka kwestii na stol e, że tak naprawd ę na stole le ży cen a za zgod ę na neutralność klimatyczn ą i tutaj wskazuj e na k ilka kwest ii po p ierwsze, fundus z pomocow y dl a regionów górniczych cz y też region ów mo że nazwijmy j e p o po g órniczych prawd a tuta j rozbie żności dotycz ące kwo t, jakie wchodzą gr ę s ą olbrzym ie w ramac h tzw. fundusz u tr a spraw iedliwej transformacji Unia Europejska proponuj e komisja Europejska proponowała fundus z około 5 miliardów eur o stron a Polska wskazuj e na koszt y rz ędu 70 do 140 miliardów miliardów eur o, wi ęc proszę zwr ócić uwag ę także należności są bardz o jak w ielkie s ą rozbie żności druga, że na s poniek ąd jes t w LOK jako ś logiczne n o znaczy w Polsce jeszcze żaden rz ąd n ie wygra ł z g órnikami, więc to jes t tak a grup a społeczna zawodow a, której w ładza bo i się zasad y boi si ę z ni ą zadzierać, bo n ie przesadzi ł jednak tych g órników jest ich z roku na ro k cora z mn iej wielu górników odchodz i na emerytur y, jeżeli byśmy zwr ócili uwag ę na to co jes t w interesie publicznym cz y w interesie publicznym s ą tylko wn iosek o dobrostan 1 grupy spo łecznej w kontek ście do całości spo łeczeństwa, ale rzeczywi ście gaze t nie ma nie ma co w ogóle teg o wa żyć, al e mam wrażenie, że wa żą t o władze i z tego punkt u w idzenia oczywiście wa żne jes t, żeby zamykan ie kopal ń zamykan ia elektrowni węglowych nie spowodowa ło wypalonej z iemi spowodowa ło tak ich efektów pas a rdz y jak w stanach Zjednoczonych prawda, gdz ie nie ma przemys łu nie ma nie ma pracy w zwi ązku z tym powsta ły olbrzym ie problem y społeczne i z teg o powodu rzeczywi ście pak iet pomocow y dl a dla region ów g órniczych jes t z bardzo istotne ważne, żeby t e pieni ądze by ły sensownie wykorzystan e druga rzecz, która jes t na stole t o jest s łowem Love i rzeczywi ście tutaj można powiedzieć, że to jes t bardzo c iekawy pomysł, kt óry z nasze j strony wychodzi pomysł, ab y na, jakb y pewneg o rodzaj u podatkiem od em isji dwutlenk u węgla obci ążyć towary, które są sprowadzon e do Unii Europejskiej, że będą unika ć teg o zjaw iska ucieczki em isji prawda, a z drugiej strony, żeby chronić gospodark ę same j Unii, a trzec iej strony, żeby też wymusza ć na naszyc h partnerach handlowyc h to, żeby on i też produkowal i w spos ób bardz iej ekolog iczny bardziej neutraln y dl a klimatu cz y z mniejsz ą emisyjno ść trzecia rzecz jes t bardz o ciekawa t o jes t postulat uznania gaz u za pewneg o rodzaju paliwo przej ściowe ma m taką refleksję, że jeste ś n iestety w Polsce mam y problem z tym, że ciągle jesteśmy kilka la t za późno w momenc ie, k iedy Unia Europejska i kla s kraj e Europy zachodniej wskazywa ły na t o, że trzeb a chodzić o d w ęgla i w związku z ty m gaz może by ć pal iwem przej ściowym mocno inwestowano w gaz no m y trzymaliśmy si ę węgla teraz na agendz ie ju ż jes t odchodzenie tak że o d gazu Europejski ban k inwestycyjny mówi o ty m, że n ie b ędzie finansowa ł inwestycji w instalacje wykorzystujące t o pal iwo kopalne no i tuta j oczywi ście jesteśmy troch ę z ty łu, wi ęc rz ąd te ż domag a si ę uznania gaz u jak o paliwa przejściowego n o wreszc ie trzec ia sprawa mo im zdaniem szkodliwa domagan ie si ę, ab y przemysł mia ł pewnego rodzaj u derogacje o d tego systemu op łat za emisj ę dwutlenk u węgla wydaj ą si ę, że to n ie jes t dobry pomys ł powiem zraz u t łumaczy, dlaczego Otóż, gd y premier Donald Tusk negocjował p ierwszy pakiet kl imatyczny t o w łaśnie wted y wynegocjowan o to, że Polska wchodz i do tego system u ETS generaln ie elektrownie b ędą p łacić za emisję, al e polskie elektrownie n ie b ędą płacić za emisj ę, czyli b ędą miały w łaśnie t e derogacje zwolnienia i tak kwot a środków, które mia łyby być przeznaczon e do bud żetu z tytułu op łat za emisj ę miałby za inwestowane w czyst e technologie okazało si ę, że to ca łkowicie si ę n ie powiod ło i n ie dosy ć, że elektrownie nie mia ły takiego bod źca inwestycyjnego prawda do teg o, żeby ograniczać emisj ę, żeby przechodzi ć na czyst e technologie, bo nie p łaci by łaby zwoln iona t o miała inwestować w czyst e technologie n ie p łaciły nie inwestowa ły w czyste technologie okaza ło się, że z tych takiego du żego pak ietu inwestycyjnego w pona d po łowa w ogóle n ie zosta ła zrealizowana n o wreszc ie s ą te ż udokumentowan e przypadk i po prost u oszustw n p . s łyszał pan tak i elektrownia elektrown ia Łęczna nie zm ienia n ie zapewn e, a tak t o ten projek t elektrownia łączna łączna, kt óra mia ła ju ż sta ć pierwotnie uzyska ł właśnie bezpłatne uprawn ienia do em isji jak o projek t który, który mia ł by ć dof inansowane czek a, czyl i chcia łbym podsumować uwa żam, że droga akcje n ie są dobry m pomys łem i przemys ł i energetyka musz ą p łacić za emisję tak a jes t nadal, ale koledzy kl imat, ale z kole i w te n to słowem Love rozum iem, że to też z przeciek ów wynika, że to jest nas z postulat by ć mo że pomoc czeka t o jes t bardz o c iekawy pomys ł ja osobiście bardz o pop ieram te n pomysł uwa żam że z 1 strony może chroni ć ryne k Europejski z drugiej strony mo że by ć środkiem nac isku na naszyc h partner ów handlowyc h wydaje mi si ę, że wart o zwrócić uwagę te ż, aby takim c łem objąć n ie tylk o produkt y w tak im tradycyjny m sensie, al e też te ż tak ie zasoby ja k np. węgiel n o jes t pewneg o rodzaju by łoby pewnego rodzaj u paranoj ą, je żeli w Unii Europejskiej n ie mogliby śmy otwiera ć elektrown i w ęglowych subsydiować elektrowni w ęglowych natom iast mogliby śmy na szerok ą skal ę importować wertować węgla c o teraz się bowiem, że w łaśnie rob imy szerok ą rzeką p łynie w ęgiel rosyjsk i do Polski nie tylk o rosyjsk iej zresztą, al e większość Ross, ale w wi ększości rosyjsk iej jest po prost u ta ńszy o d naszego rodz imego węgla no w łaśnie, ale skor o jeste śmy już prz y tyc h pos łach w ęglowych c iekawy pomys ł tylk o, że wydaj e mi si ę, że największym trzeba m u kar ę na szczyc ie kl imatycznym w Madrycie na kopie 25 będą jedna k stan y Zjednoczone mamy ju ż do czyn ienia z wojnam i handlowym i czy zapow iedziami tyc h woje n Donald Tramp wydaje si ę by ć hamulcowym je śli chodzi o szczy t kl imatyczny powiedzmy, jakie te interesy maj ą stan y Zjednoczone t o mało powiedziane wydaj e si ę być hamulcowym tak b y, ale zosta ły wyznaczone w ka żdym razie n ie będą ju ż w porozum ieniu paryskim 2015 roku chcia łbym powiedzieć, że z 1 strony stan y Zjednoczone nie b ędą w porozum ieniu parysk im, ale dop iero o d 4 listopada 2020 roku, gd y dopiero wtedy oferta jest paranoj a prawda t o te ż paranoja, poniewa ż tera z b ędą negocjowa ły, a z porozumienia paryskiego d e fact o wystąpią tak ra z z prawej n ieco bardz iej skomplikowana, dlateg o że mamy z 1 strony konwencję ramow ą w spraw ie zm ian klimatu i tuta j stany Zjednoczone są stron ą w zwi ązku z ty m uczestnicz ą w tych okopac h w tyc h spotkan iach stro n, a porozumienie parysk ie, jakb y tak ą konwencją w ramac h konwencji ramowej tak im porozum ieniem, kt óre wykonawcz e bardziej w zwi ązku z ty m sam o wystąpienie Stanów zjednoczonyc h z porozum ienia paryskiego nie oznacz a, że on i odejdą od sto łu o d tyc h oczywi ście du ży proble m natom iast chciałbym zwr ócić uwag ę na ciekawą sytuacj ę, kt órą mamy do czyn ienia, z kt órą mamy do czyn ienia w stanac h Zjednoczonych Otóż pomimo teg o, że na poz iomie federalnym nie m a prawa klimatycznego pomimo teg o, że władze federaln e prowadz ą wr ęcz anty klimatyczn ą politykę związaną z ochroną gatunkową jeśli chodz i o z iemi tak jes t t o emisja dwutlenk u w ęgla w stanac h Zjednoczonych spadają, dlaczego c o się dzieje co si ę dz ieje poprzez bardz o na szerok ą skalę rozwini ęte oddoln y ruch sprzec iwu wobe c tej gospodarki oparte j na w ęglu Stanach Zjednoczonych funkcjonuj e taki ruc h, bij ąc cal l i organ izacje pozarz ądowe w ładze lokaln e miasta w ładze federaln e bardzo du żym zakres ie o d do łu prowadz ą polityk ę odchodzenia o d węgla wart o zwrócić uwag ę na n iezaprzeczalnym fakt y stan y Zjednoczone obecn ie maj ą mia ło oko ło 530 elektrowni w ęglowych na skute k działań organ izacji pozarz ądowych władz lokalnych w ładz Feder w ładz federalnyc h wi ększość z tyc h elektrown i zosta ło wy łączonych zast ąpionych źródłami Nisko emisyjnym t o oznacz a, że pol ityka na poziomie federalnym to nie s ą ca łe stan y Zjednoczone i co bardz o c iekawa rzecz pom imo braku w łaśnie federalnyc h ustaw klimatycznych misj ę w stanac h Zjednoczonych spadaj ą na jakie interesy na kopie 25 będą mia ły stan y Zjednoczone n o niewątpliwie ta administracja b ędzie mia ła interesy s łużące zablokowan iu pewneg o rodzaju Sojuszu, kt óry si ę obecnie umacnia t e są ju ż mi ędzy Unią Europejską i Chinami Unia Europejska Chiny, jakby wchodz ą w t ą rol ę l idera w po Stanach Zjednoczonych i staraj ą się prowadzi ć polityk ę klimatyczn ą pomimo sprzec iwu stany Stanów zjednoczonyc h bardz o c iekawa jest teg o punkt u widzenia sytuacj a Chin niektórzy m ówią, że n o w Chinach cały cza s em isje rosną, al e zwr óćmy uwagę na t o, że w ładze chi ńskie w ramac h porozum ienia parysk iego bardzo wyra źnie zadecydowa ły, że unika emisje b ędą ros ły jeszcze 2030 roku dopiero 2030 roku zaczn ą spadać tak i mode l rozwoju przyjęli z drugiej stron y Chińczycy s ą najwi ększym na świecie dostawc ą odnaw ialnych źródeł znal i technolog ii odnaw ialnych źródeł energ ii i już obecn ie daje si ę obserwowa ć te n tren d, gdz ie Chińczycy pr óbują w te j polityce kl imatycznej na skal ę światową zast ępować rolę Stanów zjednoczonyc h i ta ten Sojusz między Unią Europejską, a Chinami coraz bardz iej si ę umacn ia syste m handl u em isjami, kt óre przyjęte w unii Europejskiej jest zaczyna by ć na ma łą skal ę na razie wprowadzan e w niekt órych prow incjach Chin jak o takie p ilotowi we przedsi ęwzięcia i zmar ł jest dobr y dobr y prognostyk prawd a s ą dobre wiadomościach można oczekiwa ć, że w zwi ązku z tym stan y Zjednoczone b ędą próbowały jakoś blokowa ć t o ten te n Sojusz no przed e wszystkim obaw iam si ę, że tak ie poj ęcia w łaśnie jak cła w ęglowe mogą dzia łać na stany Zjednoczone jak p łachta na byka myślę, że tak chyba n o właśnie je śli chodz i o postulat y amerykańskie mn iej więcej w iemy, z czy m Amerykanie przyjad ą do Madrytu, je żeli chodzi o Madryt t o n ie przeceniałbym znaczen ia tego akura t kopu ł ta m b ędą rozwa żane kwestie proceduraln e i techn iczne w szczególności zwi ązane z tzw . tzw. mapę drogową cz y też t o się okre śla jak Katowice r ól Bóg takim tak i tak im z zestawem zasa d w jak i spos ób porozumienie parysk ie wdrażać i t u s ą kwest ie szczegółowe dotycz ące rozwoj u lokalneg o handlu em isjami JST przeliczniki, kt óre by ły s ą przes łanki dotycz ące jak przelicza ć redukcj ę em isji na zmn iejszanie si ę temperatury t o s ą dyskusj e dotycz ące dotycz ące okresów deklarowania tyc h tzw . intencjonalnym wk ładów krajowyc h w Unię w stan y Zjednoczone np. mają obecn ie jeszcze ca ły cza s zadeklarowany wk ład na poz iomie okresie 5 lat Unii Europejskiej w okresie 10 lat to są kwest ie związane z raportowan iem i transparentno ść nosy transparentno ścią jes t masa problem m ówi tutaj właśnie część tych problemów to b ędą te ż problem y dotycz ące Chińczyków Chiny, dlateg o że n o wiadomo, że nie jes t t o państwo demokratyczn e pa ństwo, które nie jes t demokratyczny m władzy trudno patrze ć na r ęce bardz o serdecznie dzi ękuję za rozmow ę dr Marcin Stoczkiewicz prezes fundacj i Client Earth prawn icy dl a ziemi państwa mo i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA