REKLAMA

Nowa Komisja Europejska stawia na zielony ład. To wymusi transformację energetyki w Polsce

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-29 12:40
Czas trwania:
13:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
gościem Radia TOK FM jest wantowy Wróbel założycielka i wraz z Expert ds. energetyk i dzień dobr y dzień dobry pa ństwu dzień dobr y pan i redakto r nowa komisja właściwie rozpoczyna prac ę, a cz y w tyc h kwest iach kl imatycznych energetycznych jes t jasna ścieżka wiadomo, czego się mo żna spodziewać panow ie Europejskiej tak w ko ńcu komisja po perturbacjac h związanych z aprobat ą w prze z w parlamenc ie europejsk im rusz a do pracy 1 z absolutnyc h priorytet ów b Rozwiń » ędzie pol ityka kl imatyczna, kt óra wchodz i taką penetrują rol ę penetruj ąca inne pol ityki has łem klucze m jes t Europejski z ielony ład określony prze z now ą szefow ą komisji Ursula von de r Leyen, a za zako ńczone klimatyczn ą b ędzie odpowiada ł Holender Frans Timmermans, kt óry jako 1 z g łównych wiceprzewodniczących będzie mia ł pod sob ą szereg szereg bardz o szerok ich uprawnie ń w ty m jak o ciekawostk ę można zauwa żyć, że m. in. rolnictwo, czyli etyk ę, za kt órą odpow iada Polski komisarz n o t o rzeczywiście c iekawy układ ten Timmermans, kt óry tak był jedna k sol ą wok ół za poprzedn iej kadencji rz ądu prawa sprawiedliwości tera z jes t na stanow isku, gd y wcale nie będzie łatwiej si ę wydaj ą się negocjowan ie jes t romansem r óżnych za łożeń al e zan im wrócimy do tyc h ewentualn ie Polski sprawców taśmy popatrzył jedna k szerze j na ca łą perspektyw ę unijną sporo czas u zajęły negocjacj e teg o jak finansowana ma by ć ta pol ityka klimatyczna przez now ą komisję Europejską ma by ć nowy fundus z, jakie ma być wielko ści zarysowan e by ły na pocz ątku takie też amb itne cel e dość ambitne plan y t o się pote m trochę rozgrywało no bo skoro ma by ć w bud żecie un ijnym na kolejn e lata musi by ć aprobat a absolutn ie wszystk ich jednog łośne głosowanie nie może sobie żadnych odstępstw no właśnie czy jes t jaki ś taki jasny jes t wskazan ie jak finansować polityk ę klimatyczną Unii Europejskiej tera z ca łe przyszło przysz ły bud żet Unii Europejskiej na lat a 202127 w du żej m ierze b ędzie dedykowan e celo m klimatycznym 14 tego bud żetu ma wspiera ć dzia łania kl imatyczne i w zwi ązku z ty m bardz o du ży Strumień szeroki Strumień środków pop łynie m. in . do takich kraj ów jak Polska, które s ą w trakc ie bardz o kosztowne j transformacj i energetyczne j tuta j nale ży wspomnieć o o nowy m fundusz u, kt óry jes t zaplanowane t o jes t inicjatywa parlament u Europejskiego kt órą, kt órą za aprobat ą przyj ęła komisja i pa ństwo cz łonkowskie w radzie, czyl i tzw. fundus z spraw iedliwej transformacj i fundus z, kt óry ma pomaga ć reg ionom Węglowym jes t obecn ie Unii zidentyfikowanych 41 takich region ów 12 państwach m. in . w Polsce oczywi ście oprócz tego w Niemczech Grecji Rumunii w Republice czesk iej, kt óre przed kt órymi sto i bardz o kosztown e wyzwan ie tran s for m transformacj i sek t sektora w ęglowego szerok o poj ętego, czyli odchodzen ie o d od gospodark i oparte j na węglu zarówno je śli chodzi o wydobyc ie, a tak że wytwarzanie energii jest ten fundusz rzeczywi ście o n by ć powołany, ale zdaj e si ę, że tutaj t o jest trochę t o, o czym wspomniała, czyli t o rozmywan ie Polska chciałaby t o przynajmniej twardo deklaruj e rz ąd ludzie z e środowiska rządowego, żeby jak do nas płynął bardz o szeroki Strumień pieniędzy, a pan wspomnia ł regionów, kt óre potrzebuj ą tak iego wsparcia transformacj i dużo więcej chodz i tylko Polskę n ie chodzi tylko w Zagłębiu Ruhry n p . w Niemczech tylk o na wszystkie kraje t o musi zosta ć roz łożone tymczase m m y mam y wypowiedź niedawn ą pan a Adama gaw ędę, czyli w iceministra aktywów pa ństwowych tego nowego resort u, kt óry między n imi potrzeb a spółki energetyczn e spółki w ęglowe, które mówi, że osi ągnięcie neutralno ści kl imatycznej w Polsce prz y transformacji energetyki to s ą koszt y oko ło nawet 140 miliardów euro no i że nada l trzeba wskaza ć cz y Unia Europejska pow inna wskazać osob y wobec dofinansowanie, żeby wszystkie pieniądze najlep iej się, żeby Unia Europejska nadała będą między dostan iemy tak ich pieniędzy to transformacja i r ównież na rz ąd mus i ten wysi łek podj ąć pytan ie tylko czy np. nie dojdz ie do prób blokowan ia teg o konsensusu kl imatycznego z roku 2050 na ile t o jes t mocny sygna ł, o ile to jes t tak ie tward e postanowienie, że Polska b ędzie musiał dostosowa ć, a ile jes t tak że n p . że postaw imy weto Noto to jednak zajdz ie tak a pol ityka un ijna pokazywanie kosztów jest zawsze wa żne, poniewa ż to rzeczywi ście w przypadk u Polski jes t kwest ia bardzo kosztown a i skala wyzwań z ogromną n ie pow inien por ównywana z innymi krajami Unii Europejskiej z e względu na t o, że jedna k nasze uzale żnienie o d od węgla jes t du żo wyższym poz iomie ni ż niż pozosta łych pa ństwach unijnych natomiast pami ętać, że nowe t o jes t taka bro ń, którą dobrze si ę strasz y Unii natom iast stosowanie teg o weta to już n ie jes t tak ie prost e, wi ęc oczywiście ca ła gr a poleg a na ty m, żeby wywalczy ć jak najwi ęcej środków w ty m fundusz u dla dl a Polski las oraz tak ie zasad y, które pr iorytetowo będą traktować jedna k nasz e regiony n ie, zapominaj ąc oczywi ście że, że tak jak wspomniałem tych region ów jes t du żo więcej n ie tylko n ie tylk o w Polsce jes t szereg jeszcz e innych mo żliwości f inansowania transformacji energetyczne j w ramach instrument ów unijnych tuta j trz a przywo łać dzia łalność Europejskiego bank u inwestycyjnego funduszu modern izacyjnego w ramac h system u em isji co 2, czyli tzw. Ts n o i ta k jak wspomnia łem ca ły bud żet unijny ma wspiera ć w 14 cele kl imatyczne m. in . pol ityka sp ójności, a w tym w te j pol ityce Polska jes t ogromnym benef icjentem otrzymujem y bardzo bardz o du że wsparc ie z bud żetu unijnego, czyl i tak naprawd ę nie ma c o si ę na t ę politykę klimatyczną obra żać czy straszy ć właśnie wetam i tylk o trzeb a zakasać r ękawy i pomy śleć, gdzie rzeczywiście są pieniądze do wzi ęcia, kt óre możemy wykorzystać, gdz ie negocjować, żeby jak najwi ęcej zyskać mo że by ć także takie tward e stawianie od raz u na dzień dobry si ę w tej rol i oponent a tylk o będzie utrudniało n ie u łatwiało negocjowanie r óżnych spraw, choć rzeczywiście nie zobaczym y co c o czas przyn iesie to c o cza s poka że wspomniał pan o europejsk im banku inwestycyjnym wydają si ę też dobr y moment, żeby powiedzie ć nic, jakby o k ilku rzeczy, kt óre dotyczą sameg o siebie, bo do teg o, że bank tak jak Europejski ban k inwestycyjny, al e tak że bank i komercyjn e, które coraz częściej m ówią, że n ie będą finansować n ie w iem takiego przemys łu, czyli budowy nowyc h bloków w ęglowych w og óle czarneg o przemys łu wycofał się do f inansowania z my ślą g łównie w ęglu Europejskiego inwestycyjny mówi w ęgiel n ie, ale nie tylko w ęgiel nie r ównież inwestycje gazowe n ie będą ju ż współfinansowany prze z Europejski ban k inwestycyjny gaz n ie jest ekolog icznym paliwem to prawd a wycofuje si ę sf inansowania inwestycji gazowych ga z pe łni rol e tak iego pal iwa, kt óre ma pom óc dekarbon izacji gospodark ę i energetyk ę natom iast są s ą du żo czystsz e źródła chociażby pani doskonale w sumie jedna k ten ga z mimo wszystko to jest pal iwa kopaln e tak zgadz a si ę dlateg o w po łowie l istopada Europejski bank inwestycyjny podj ął tak ą decyzj ę o okre śleniu nowyc h kryteri ów po życzkowych, wg kt órych gaz znalaz ł si ę na cenzurowanym 2021 roku jeszcz e mo że wsp ółfinansować wspierać tak ie inwestycje, kt óre maj ą wsparc ie z bud żetu un ijnego wpisuj ą si ę w t zw inwestycj ę wspólnotowe natom iast po 2021 roku już Talking dl a dla wsparc ia dl a gaz u w ramach instrument ów op isze zamkn ie pytanie jak to si ę prze łoży na dzia łalność komisji Europejskiej czy czy komisja p ójdzie w ślad za zabije c o jes t szczeg ólnie istotne, że bank troch ę w tym wypadk u wyszedł z rol i instytucji, do kt órej t o powołany, czyl i wsp ierania real izacji pol ityk un ijnych, a zaczyn a być tak im kreatore m pewnyc h nowyc h standard ów, al e jedna k przyznać, że przy prz y pe łnym poparc iu w łaścicieli, czyli pa ństw cz łonkowskich, a także pozosta łych instytucji un ijnych cz y te n pociąg polityki kl imatycznej jedzie cały czas w ty m samy m kierunku rozp ędzone i tutaj nie ma dyskusj i o ty m, że, żeby hamuj e zmieni zm ieni k ierunek albo stan ie nie ma m iejsca na trzeci ą drogę ani nie ma pan tak iego poczuc ia, że w obl iczu tego c o robi ą stany Zjednoczone się adm inistracja rz ądowa, bo firmy to pewn ie też trochę osobn a historia Stanów zjednoczonyc h, bo firmy wchodz ą w polityk ę neutralności klimatycznej z iemi w deklaracjac h rz ąd amerykański n o tak niekoniecznie z drugiej strony Chiny, kt óre długo inwestowały w nowe źródła energ ii teraz znowu inwestować węgiel m ówią o tym, oficjalnie, m imo że n iby popierają oficjalnie r ównież cel e klimatyczne, że kiedy 2 takie du że państwa czuj e zresztą argumente m cz ęsto powtarzanej w Polsce, że skoro stan y n ie Chiny n ie to poza Europą się ty m tematem zajmować co ma być liderem co ponosi ć koszt y skor o innych gospodarki w ogóle to pomijaj ą, że to zdarzenie n ie zatrzyma teg o pociągu, kt órym pa n powiedzia ł n ie s ądzę ta pol ityka kl imatyczna un ijna jes t na tyle rozp ędzone jak jak wspomnia łem przed chwil ą, u żywając przeno śni z z pociągiem n ie s ądzę porozum ienie paryskie, których s ą podp isane ratyf ikowane prze z wi ększość pa ństw, a które są znan e ju ż wycofa ły myślę, że po kolejnyc h wyborac h je śli utrzyma si ę administracja Trumpa to t o pewn ie stan y Zjednoczone wr ócą d o do porozumienia, tym bardziej że jes t bardzo bardz o du żo si ł pol itycznych spo łecznych i f irm organ izacji pozarz ądowych w stanach Zjednoczonych, które absolutnie podpisuj ą si ę pod celami porozum ienia parysk iego, więc to jes t chyb a tylko taki chw ilowy przystanek, na kt órym akura t stan y Zjednoczone miały z e wzgl ędu na swoj ą sw e si ły gospodarcz e polityczne możliwe, żeby wysi ąść z teg o poci ągu niestety n ie mamy tak ich tak ich możliwości poz a tym może się n iestety nawet trzeb a pami ętać, że polityka klimatyczna to n ie tylk o koszty to s ą też korzy ści z korzy ści dl a gospodarki dl a f irm, kt óre tworz ą m iejsca prac y tutaj bardz o dobrym przyk ładem jes t energetyk a w iatrowa, która w Polsce, przed kt órą sto i boom je śli chodzi o inwestycje, a także tworzen ie m iejsc prac y związanych z pra c zwi ązanych z inwestycjami w morską morskie farm y w iatrowe na Bałtyku no to s ą oczywi ście też korzy ści kl imatyczne cz y środowiskowe szczeg ólnie w kontekście naszyc h zmagań z jako ścią powietrza jest t o bardz o istotne ob y tak się rzeczywi ście nie zatrzymał i ab y Polska nie by ła tym my n o hamulcowym, chocia ż w deklaracjach prem ier Mateusz Morawiecki w swoim expos é mówił, że teraz będziemy ten kl imat jednak bardz iej uwa żać nawet zosta ły powołane m inisterstwo ds. klimatu, chocia ż znowu pytanie o to, jak ą moc b ędzie mia ł Michał Kurtyka, kt óry jest m inistrem d s . kl imatu pozostaje jeszcze otwart e jeszcze n ie wiemy, ale n ie znajdziemy dziś więcej powiedzie ć bardzo dziękuję pytan ie Paweł Wróbel za łożycielka i Brazylii eksper t ds. energetyki mam y państwowości dziękuję dzi ękuję bardzo kończymy teraz raport gospodarczy za par ę chw il informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA