REKLAMA

Rosyjskie trolle: II wojnę światową rozpoczęli Polacy. Efekt? Mniej ludzi głosuje w wyborach

Połączenie
Data emisji:
2019-11-29 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:20 min.
Udostępnij:

Jak funkcjonuje rosyjska dezinformacja i jak radzi sobie z nią Unia Europejska tłumaczy Martyna Bildziukiewicz z unijnej grupy eksperckiej walczącej z rosyjską dezinformacją

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie k ilku trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą studium Martyna Fidziukiewicz cz łonkinie un ijnej grup y eksperck iej walcz ących z rosyjską dezinformacją dzień, aby dzie ń dobry b ędziemy mówić o ty m w jaki spos ób Unia pr óbuje właśnie kwest ie do informacji zorganizowa ć rozpozna ć je j przeciwdzia łać mo żecie zacznijmy od tego w jaki sposób ta kwest ia jes t w ogóle uj ęta w strukturach unijnych znaczy kt o si ę ty m zajmuj e w jak i spos Rozwiń » ób pr óbuje definiowa ć zaczn ę mo że tego, że zespół, kt óry miał pracuj e funkcjonują 2015 roku, al e ten 2015 rok był tak i momen t, kiedy liderzy w ramac h rady Europejskiej zebral i si ę w idzieli już sporo o ty m jak wygl ąda rosyjsk a kampan ia informacyjna wokół aneksji Krymu i wok ół wojn y na wschodn iej Ukrainie w idziano już te ż w ówczas jak ta informacja rozprzestrzenia si ę do pa ństw cz łonkowskich Unii Europejskiej wted y liderzy pow iedzieli coś należy z ty m zrobi ć w związku, z czy m zosta ł powołany w łaśnie zespół, kt óry w, kt órym pracuje o n funkcjonuj e w ramach Europejskiej służby dzia łań zewn ętrznych i to jes t zespół, kt óry patrzy na to te ż informacje przede wszystk im z perspektywy komunikacji t o jes t istotne o, tyl e że z reg ionalnej mo żna chocia żby historycznej nie jes t w iele perspektyw oczywi ście i żadna nie jest mn iej czy bardz o wa żna, al e ta komunikacyjna ma o tyle znaczenie, że m y też z 1 strony analizujemy przypadki szczeg ólne do informacji staram y si ę wyci ągnąć wn ioski i jakoś ładnie un ijne m ówi zwi ększać świadomość teg o zjawiska i robimy, tote ż g łównie poprze z dzia łania komunikacyjne to tak najkrócej, al e co te ż jest istotna, je żeli chodz i w og óle reakcj i Unii Europejskiej na informacje t o, że ta k jak od 2015 roku przez prze z k ilka lat te n zespół by ł jedynym, kt óry zajmowa ł si ę zjaw iskiem ta k w grudniu ubieg łego roku zosta ło uchwalon e prze z komisj ę Europejską pla n dzia łań przec iwko dez informacji, w kt órym wszystk ie najwi ększe najwa żniejsze instytucje un ijne powiedzia ły te ż ty m zajm iemy ka żdy ma tuta j jakiś jakie ś pol e działania to był też kontekst oczywiście przedwyborcze, bo t o było k ilka miesięcy przed wyboram i do parlament u Europejskiego i w związku z ty m n p . komisja Europejska o d początku tego rok u wsp ółpracuje z platformam i spo łecznościowymi na zasadz ie zupe łnie dobrowolne one do łączyły si ę do czegoś co się nazyw a ko ło w praktyce i c o miesi ąc raportują ile kon t, kt óre rozprzestrzeniają dezinformacj ę cz y n ieprawdziwe informacje udało si ę zdj ąć czy zawiesić t o jes t 1 z przyk ładów w ka żdym razie ca ły ten konteks t o d grudnia ubiegłego rok u znacznie szerszy t o już nie jest tylk o te n zespół, w kt órym ja pracuję mo że wyt łumaczyć teraz dzia ła dezinformacja c o t o właściwie jes t w jaki spos ób Rosja pr óbuje robi ć, je żeli mia łabym u żyć 1 słowa to zacz ęłabym o d słowa proces t o jest kluczow e, żeby w ogóle zrozumie ć, o c o tuta j chodz i ca ła kampan ia informacyjna ma 1 główny ce l czy można powiedzie ć 2 główne cel e właściwy, bo z 1 strony os łabić tzw. zachód, a z drugiej stron y wzmocni ć Kreml natom iast spos ób sposoby w jaki te n ce l jes t realizowane to jes t bardz o w iele, więc proce s polega na tym te n proce s os łabiania Zachodu wzmacn iania Kremla w kontekście dezinformacji poleg a na ty m, żeby zepchnąć si ę tak wyra żę wiele dez informacji tych narracji t o przestrze ń publiczną poprze z media za kt órymi stoj ą zreszt ą ogromne pieni ądze, ale o tym, to mo że za chwil ę i poprze z med ia spo łecznościowe i te narracje s ą dopasowywan e do konkretnego kontekst u także c o innego jes t no śne w Polsce np. czy nawe t w poszczeg ólnych regionach spo łecznościach c o innego b ędzie można chocia żby w Hiszpanii i aktorz y prokremlowsk a doskonal e o ty m, wiedzą nawet jak nie wiedz ą bardzo szybk o się ucz ą i tu wracaj ąc do w ątku finansowego stoj ą za n imi ogromn e państwowe pieniądze jaki ś przyk ład przyk ład tak mo że mo że Polski w łaśnie kontek ście rocznicy wybuch u drugiej wojn y światowej t o jes t w ogóle t e historyczne kwest ie t o w ogóle jest w ątek, kt óry bardz o chętnie przez tyc h kremlowsk ich prokremlowsk ich aktor ów jes t rozgrywan e wobe c polskiej publiczności w tym rok u te ż pewnie ze wzgl ędu na okr ągłą rocznic ę wybuch u wojn y w domach naprawd ę została rozgrzan a do czerwono ści i głównym przekazem w ty m roku by ło t o, że Polska jest prowodyrem może to o d Polski zaczęła się drug a wojna światowa, ale n ie w ty m kontek ście jak m y znamy tylk o w tym kontek ście, że Polska tak naprawdę t ę drug ą wojn ę sama zacz ęła doprowadzi ła do wybuch u dogadała si ę z Hitlerem i tak i rozpocz ęła drug ą wojn ę światową to nas rzecznik spu śćmy na to w łaśnie teraz pani powiedzia ła i zadajm y pytanie po c o wprowadzać teg o rodzaj u narracje i po co w łaściwie miesza ludz iom w głowach, je żeli dotycz y historii c o doda j wspomniała ju ż o ty m, że r óżne są taktyki Wn-D informacyjna t o jest 1 z nich to n ie jest oczywi ście obl iczone na każdą publiczno ść w Polsce, bo s ą ludzie, których t o będzie interesowało s ą tac y, którzy na pewno w tym w teg o typu przeka z n ie klikn ął także to jes t obl iczone n a na konkretn ą grup ę odbiorc ów natomiast myślę, że u żył pan 1 z kluczowyc h s łów w ogóle w og óle w proces ie który, kt óre s ą stosowane, które s ą te ż cele m całej te j taktyk i, czyl i zam ieszanie zamęt mo im zdaniem t o jest te ż co ś, czego mus imy by ć mocn o świadomi to jes t też jednak 1 z tyc h elementów, kt óre są najtrudn iejsze do wyłapania t o znaczy cele m dezinformacji n ie zawsz e jes t albo n ie tylk o jes t promowanie 1 konkretnego przekazu najcz ęściej czy w ka żdym z dużej liczbie przypadk ów chodz i o to, żeby stworzy ć chaos, żeby stworzy ć jak najwi ęcej zam ieszania w iemy już m. in . dzi ęki temu, że w zesz łym rok u Twitter udost ępnił dane na tema t kont, kt óre tak dz isiaj już o n ich wiemy s ą powi ązane by ły powi ązane z rosyjską fabryk ą troll i w iemy n p . przed referendu m brexitowym, a w dyskusj i online t e role w łaśnie powiązane z z Izby kontrol i w Petersburgu zamieszcza ły Polsce, które by ły po 2 stronach dyskusj i co znacz y i problem z Witowa i ant y brexitowe podobn a sytuacj a mia ła m iejsce przed wyborami parlamentarnym i w Niemczech, czyl i tam sugerowano tak ie narracj e, kt óre by ły mocn o sk ierowane przeciwko imigrantom, a jednocze śnie tak ie, które bardz o chwaliły polityk ę migracyjną rz ądu Angeli Merkel tak że często chodz i o to, żeby stworzy ć t o zamieszania, jak ie t o ud a t o często efekte m jest t o, że ludz ie przestają uczestniczy ć w debac ie publicznej i tera z, je żeli prze łożymy n p . na konteks t wyborcze t o mo że skutkować ty m, że mn iej ludz i pójdzie głosować i to widzieli śmy m. in. przed wyboram i do parlament u Europejskiego, że taktyka by ła obliczona na to, żeby ludz ie byl i tak zamieszani i tak skonsumowan ie tak zm ęczeni oczywiście, że na kon iec n ie wiedzieli c o jest prawdą c o n ie kom u wierzy ć komunia w związku z ty m mogl i si ę dystansować całego teg o procesu wyborczego, ale je żeli mogę tylk o jeszcze jedn o jest jedna k odpowiedzieć, bo t o jest wa żne w kontekście tego, żeby zrozumie ć proces, więc za łóżmy, że t o się uda ło, że ileś os ób zosta ło zniech ęconych do udzia łu w wyborac h następnym krok iem w ty m procesie mo że być kolejn a narracja, kt óra b ędzie kwestionowa ła demokratyczn y manda t rządu, który będzie wybran y cz y w kontek ście wybor ów europejsk ich np. komisji Europejskiej, bo mo żna powiedzieć skoro tak ma ło osób posz ło do wybor ów to jak a jes t demokratyczn a leg itymacja dlatego w łaśnie ten proces wa żne, żeby zrozumieć, czyli to nie chodzi o t o, żeby kogoś przekona ć do czego ś tylko racze j o to, żeby wywo łać tak ą sytuacj ę, w kt órej mamy 2 zwaśnione grupy 2 zwaśnione oboz y, które wierzą w r óżne rzeczy t e opowie ści n ie sk ładają de fact o w łaśnie uczestniczenie w debacie n ie jes t mo żliwe wówczas o t o też chodzi czasami chodz i o t o, żeby ktoś czegoś przekona ć, a czasam i z kolei chodz i o to, żeby wykorzysta ć podzia ły, które ju ż s ą cz y wykorzysta ć w kontek ście polskim znowu t o jes t n p . w ątek relacj i polsko-ukraińskic h, których jes t du żo trudnych tematów t o wiemy i cz ęsto wykorzystywan e są w łaśnie t e element y trudn e tak, żeby pog łębić jeszcze podzia ł, który ju ż jest tak że wszystko zale ży od kontekstu nocy, bo s ą jakieś mo żna mie ć tak ie bloki narracyjn e kt órymi posługuje si ę Rosja tak ie tak ie sposoby myślenia tu, do kt órych d a się sprowadzi ć t e rozmaite tweet y post y tak są takie blok i my te ż jako zespół starali śmy si ę i uwrażliwiać na t o, że je żeli spotykam y si ę z konkretnym i typami mo żna powiedzie ć narracji to mo że być znak ostrzegawcz y, że jesteśmy w łaśnie poddawani dezinformacji, chociaż też, zan im przejd ę do przykładu to chcia łabym powiedzie ć, że t e znak i ostrzegawcze n ie zawsz e muszą oznacza ć, że informacja pochodzi ze stron y Rosji, bo Rosji w iemy najwi ęcej w ty m kontekście natom iast z tego, że tak si ę wyra żę pro kremlowsk iego podr ęcznika korzystają też inni aktorzy Rosja zdecydowanie n ie jest jedyny m aktorem, kt óry informuje tak że przykładem tak iej narracji mo że by ć np. coś co m y nazywam y narracją m y przec iwko nim cz y zawsze s ą jacy ś on i zazwyczaj t o jest abstrakcyjna do ść grupa i on i podejmuj ą decyzj e bardzo dalek o o d zwyk łego obywatel a LGBT np. n p . jeste ś tak a sp iskowa teoria spiskowa teoria te ż jes t zreszt ą taktyka stosowan a chętnie prze z aktor ów prokremlowskich, więc jes t taka teoria że, że jes t jaki ś rząd światowy alb o rząd w łaśnie, który sk łada si ę z osób spo łeczności LGBT alb o samyc h bankierów to zale ży o d kontekstu zależy od teg o do kogo ta dana te n dany przeka z skierowane, ale zawsz e jaka ś grupa, która trzyma w ładzę, na kt órą zwyk ły obywatel nie ma żadnego wpływu, więc to jest t o jest 1 przykład t o zatrzymamy wr ócimy po informacjach łączenie łączenie 1323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mn ą studia Martyna Linkiewicz członkinie un ijnej grup y eksperck iej walcz ącej z rosyjsk ą dezinformacj ą i m ówiliśmy przed informacjami o tym co t o w łaściwie oznacza informacja w kontek ście Rosji, ale n ie tylk o, ale m ówiliśmy też o ty m, jak imi racjam i pos ługuje się Rosja w po t o, właśnie, żeby głównie zamiesza ć na g łowach powinni śmy takim 1 sposobie, czyli m y przec iwko n im, a inne inne t o n p . tak a taki zbi ór narracji, kt óry nazywamy zagro żone wartości to jes t przekaz, który bardz o nośne te ż w nasze j cz ęści Europy i w te j na wsch ód o d Polski powiedziałabym, kt óry z grubsza biorąc polega na ty m, żeby udowodnić jes t cudzysłów przy ty m w s łowie, że zach ód z całą swoj ą degrengolad ę i upadk iem moralny m przychodz i do centralne j wschodniej Europy, żeby zagrozi ć tradycyjny m warto ścią szczególnie t o jes t popularn e cz y cz ęsto u żywane w n p . na Białorusi r ównież na Ukrainie cz y same j Rosji tuta j n iedawno w naszyc h med iach społecznościowych pokazywali śmy tak i przyk ład programu, kt óry ukazał si ę w rosyjsk iej telew izji, gdzie prz y prezente r opowiada ł o pokaz ie mod y Mediolanie i za jego plecam i widać by ło faktyczn ie ujęcia teg o pokaz u mod y zupełnie standardow e modelki modele chodz ą po wybiegu, al e wbrew temu c o by ło tam pokazan e te n prezente r zacz ął m ówić, że t o jes t w łaśnie przykład te j degrengolady Zachodu m ężczyźni są zmuszan i na Zachodzie do noszenia sp ódnic i t o tera z przychodz i do nas swoj ą drog ą w ty m mater iale wideo nie by ła absolutnie żadnego mężczyzny nosz ącego sp ódnica, ale chodziło te n przekaz słowny o t o, że właśnie te n z ły zach ód tak imi dz iwnymi pomysłami przychodz i cz y zm ierza w stron ę Wschodu i grozi właśnie ty m, że wartości, które są wyznawan e na Wschodzie zostan ą zabrane przez teg o typ u właśnie przykłady to jest akura t śmieszny dość przyk ład możemy si ę po śmiać natom iast, jeżeli popatrzymy sobie szerze j na t o czemu to s łuży to teg o typ u wiadomo ści maj ą na cel u m. in . podwa żanie zasadno ści współpracy pa ństw partnerstwa wschodniego z Unią Europejską, bo to jes t t o właśnie za tym c o się kryj e to si ę za ty m kryje tak i przeka z, że nie ma sensu wsp ółpracować, bo t o tylko, że skończy dl a tyc h państw to jes t wr ęcz n iebezpieczne tak, bo oni s ą tak zepsuci, że właśnie wszystk ie nasz e norm y zostan ą podeptan e zniszcz ą tak jes t tak jest czy też w łaśnie utrata suwerenności wprowadz a takie hasło tak to jes t r ównież takie hasło i t o my t o wyodrębnione jak o jeszcz e osobn ą osobn y blo k, kt óry te ż jest cz ęsto stosowany w łaśnie w nasze j cz ęści Europy i to ma konteks t relacj i z Unią Europejską relacji zna t o czasam i relacji z e Stanami Zjednoczonymi również t u znow u konteks t Polski cz y odb iorca Polski bardz o często może natrafi ć na teg o typ u przeka z współpraca z e Stanami Zjednoczonymi czy współpraca z NATO cz y Unią Europejską groz i utrat ą suwerenno ści Polska jak o kraj nie będzie ju ż mia ła nic dopow iedzenia samodzielnie, ale te ż tak ą technik techn ikom takim sposobem op isu, kt óry bardz o cz ęsto stosowany my ślę przez troll i to na pewn o, ale tak że prze z rosyjsk ich dz iennikarzy parę la t temu jeszcz e pami ętam czytam takie matryc e, kt óre opisywa ł Polskę po wej ściu do Unii Europejskiej w zasadzie jak o kra j upad ły jako tak ą pustyn i jako co ś co jak w łaśnie m iejsce, które prze z, kt óre odnotowuj e same straty t o by ła tak a tak i space r dziennikarki bodaj że Kommiersanta po Warszawie, gdzie on a mówi o ty m co w idzi na wystawach wystaw y są oczywi ście do k itu wszystkie nic to niech ma kont a wyda Warszawa wzrost u 1 i brzydk a przecież, k iedy by ła bli żej Moskwy zwi ązku Radzieckiego by ła centrum kultur y t o się przyjeżdżało po to, żeby si ę uczyć polskiego cz y te ż polską literatur ę literatur ę za granic ą wydawan e w Polsce n o tak n o tak właśnie to te ż mo że warto wspomnieć o ty m, że w teg o typu narracj e, które sob ie ju ż powiedzieliśmy alternatywą jest zawsz e Rosja t o lepsz ą alternatyw ą oczywi ście Rosja, która absolutn ie n ie zagraża warto ściom wyznawany m przez społeczeństwa, kt óre rzekomo s ą zagrożone prze z prze z zach ód Rosja, kt óra zawsz e pomo że poda dłoń pomocn ą i wszystk o doskonal e rozumie t o jest tak zazwyczaj jes t tak i tak a nierównowaga takie no w łaśnie m y przec iwko n im w tym kontek ście, że Rosja kontr a zachód powiedzieliśmy o ty m jak wygląda ta narracja może teraz pow iedzmy o ty m w jaki spos ób siej ą wytwarza t o znacz y, czeg o tuta j mo żna u żyć, żeby n o w łaśnie podeprze ć tak i obrazek nie w iem Polski, która straci ła na akcesj i do Unii Europejskiej alb o właśnie teg o co pan i powiedzia ła o warto ściach o rolac h p łciowych niemal że kobiecej m ęskiej w kontekście teg o liberalnego Zachodu zgn ilizny w jak i sposób buduje si ę tak i przeka z, zanim przejd ę do konkretnyc h przykładów pow iem szczerz e te n przeka z jest budowan y poprzez konkretne narz ędzia, które te ż zależą o d publiczno ści o d odbiorc ów w niekt órych krajach przeka z b ędzie bardz iej skup iony na telew izji np. tam dzi ś najwi ęcej ogl ąda telewizji w innych b ędą t o media spo łecznościowe i też będą konkretn e med ia społecznościowe, czyl i n p . bardz iej Facebook Twitter, ale to ju ż zależy od teg o właśnie, czeg o się u żywa w jaki spos ób w danym danym kraj u prze z dan ą społeczność i teraz c o jest myślę, że bardz o istotne też, żeby zrozumie ć ca łe zjawisko dez informacja coraz rzadz iej opiera się na tak im bezczelny m kłamstwie tak ie k łamstwo jest oczywi ście najłatwiej zobaczy ć i te ż w miarę łatwo na niej jes t odpowiedzie ć zresztą częścią prac y, którą wykonujem y zespol e jest przepraszam za t o s łowo fakc ie King niech m ężczyźni zrobili śmy polskiego odpow iednika, czyl i na wszystk ie przypadki, kt óre udaje na m się znale źć m y odpow iadamy konkretnym i faktam i i zamieszczamy j e w bazie, która jes t dost ępna nasze j stronie internetowej t o wszystko mo żna sob ie przejrze ć i przeszuka ć mamy tych przypadk ów oko ło 7000 w te j chwili co z e stro n może ule c strona jes t w j ęzyku ang ielskim j ęzyku rosyjskim nazywa si ę i we z Info Krupka EU, wi ęc tak, jeżeli mam y do czyn ienia z kłamstwem to do ść łatwo oczywiście znow u cudzysłów jes t pokaza ć fakt y, kt óre temu k łamstwu b ędą przeczy ć i wtedy ju ż odbiorca może sob ie sobie sa m wyrobi ć opinię, gdz ie ta prawd a jes t natom iast w łaśnie, gdyby t o by ło takie powiedzmy, że proste n ie jest dez informacja i przekazy techn iki często bywaj ą du żo bardz iej subteln e 1 z przyk ładów, kt óre lubię podawa ć jest tak ie nasz e przekonan ie potrzeba chyb a każdego ka żdego odb iorcy, żeby wzmacniać różne przekaz y r óżne op inie osob ą eksperta tylk o, że zazwyczaj wi ększość z na s n ie sprawdza, skąd dany eksper t b ierze, a med ia prokremlowsk ie cz ęsto wykorzystują tyc h samyc h ekspert ów do opow iadania o bardz o bardz o r óżnych tematac h, je żeli zadam y sob ie wysiłek al e, żeby sprawdzić, skąd te n eksper t wzi ął i czeg o mo żemy o n im dowiedzie ć po zwyk łym wyszukiwaniu w internecie ktoś mo że okaza ć, że jest eksper t od spr aw dotycz ących kosmos u dotycz ących pol ityki zagran icznej b iologii i czego ta m jeszcze c o, al e wykonuje si ę w obszarze oczywiście, że o d la t wiem on będzie już jak o te n eksper t nadawał wiarygodności także, kt óra jes t promowana swojeg o czasu k ilka miesi ęcy tem u zrobili śmy w zespol e anal iza tak iej stron y internetowej, kt óra posiłkowała si ę r óżnymi ekspertami al e, których n ikt n ie nikt nigdy n ie s łyszał jak się okaza ło poz a t ą stron ą internetową i on i wszysc y mieli tak ą notk ę na te j stronie, że on i pisz ą ekskluzywn ie tylko włącznie dl a te j strony, al e to by ło o tyl e dziwne że, bo to jeszcz e mo żna jako ś zrozumie ć powiedzmy, al e to by ło o tyl e dziwne, że n ie by ło żadnego śladu po n ich nigdzie żadnych lu k w wyszuk iwarkach internetowych, wi ęc napisali śmy tak ą analiz ę o ekspertac h, kt órzy istniej ą tylk o wy łącznie na pap ierze, ale istnieją w ogóle te osoby to s ą takie dane pewna niewiadoma n ie mam y pewno ści w ale t o chyba te ż odnosi si ę do tak iego sposobu myślenia w ty m w łaściwie nie ma prawd y, że t o c o próbujemy opisywać t o tylk o b itwa na argumenty t o s ą tylk o sposob y widzenia nie ma tak ich jak prawd a ktoś m ówi s ędzia mater ialna ta k na pewn o jest jest to te ż spos ób informowania tak i w tak ą tak i sposób w łaśnie, żeby przedstawia ć ca łą pow iedzmy debat ę jako walk ę na argumenty ta k jak pa n w łaśnie powiedzia ł ale, tote ż pewn a technika, żeby powiedzieć, że w takim raz ie med ia prokremlowskie prosz ę tutaj typ u Sputnik on e oferują alternatywny punk t widzenia tylko tu n ie chodz i o punkt w idzenia chodzi o man ipulacja i próbę czego ś c o byłem kiedy ś w tak iej debac ie m inistrem Michałem Bonim s ądów tak pi ęknie nazwał, że t o jes t b itwa o fa łszowanie umysłów myślę, że to t o jes t właśnie sedn o teg o problemu to n ie chodz i o t o, że jakaś opinia się ściera z jak ąś inn ą te ż opini ę, bo z tym myślę, że n ikt nie ma problemu to jes t bardzo pionowe Intel dat a Otóż t o natom iast, je żeli kto ś man ipuluje danymi man ipuluje cytatami man ipuluje naszym i umys łami akcja to nie mo żemy mówić tuta j o tym, że po 1 stronie jest w łaśnie op inia czy lew icowa p o drugiej stronie praw icowa albo nadawa ć im jak iekolwiek inne metki, bo t o po prostu nie o t o chodzi t o teraz pow iedzmy o ty m w jaki sposób mo żna si ę przec iwko temu bronił t o znacz y c o w zasadz ie powinni śmy jak o odb iorcy wiedzie ć o tym, tworzen iu dez informacji, żeby si ę jako ś skuteczn ie przeciwstawić wyrobi ć sob ie na ni ą oko myślę, że trzeba zacz ąć o d w łasnej g łowy my ślę te ż, że n ie ma 1 prostej recept y i nie ma 1 aktora, kt óry mógłby sob ie z ty m problemem poradzić t o jes t takie dzia łania, w kt órym wymagan e jest zaanga żowanie bardz o w ielu podmiotów to s ą z 1 strony dz iennikarza z drugiej stron y cały syste m edukacj i, ale oczywi ście efekt y teg o np. wprowadzen ie tak iego przedm iotu edukacja medialna myślę, że t o b ędzie cora z wa żniejsza, ale efekt y tego przyjd ą za k ilka la t alb o więcej oczywi ście instytucje państwowe un ijne te ż maj ą swoj e do zrobienia te j kwestii i zreszt ą cora z wi ęcej robi ą natomiast prawdz iwa walka moim zdaniem zaczyna si ę w umy śle ka żdego z nas c o można robi ć na pewn o t o trochę nie zab ieram pan u chyba w tej chw ili, al e troch ę pobawić si ę dz iennikarza w ty m sens ie, że je żeli n ie znam y źródła dane j informacji t o może przed e wszystk im niedziel jesienią o d raz u na naszyc h kontach spo łecznościowych mo że jedna k pomy ślimy, sk ąd ona mog ła wypłynąć, a jest wa żne jeśli wzbudz a w ielkie emocj e, zw łaszcza wtedy właśnie tutaj jest te ż bardz o wa żny element kampan ii informacyjnej gran ie na emocjac h szczeg ólnie tych negatywnyc h szczeg ólnie strach u, wi ęc zawsze wart o si ę zastanowi ć, dlaczeg o dany artykuł cz y dany post pojawia ł się, dlaczeg o teg o widzimy, sk ąd si ę wzi ął, a je żeli mam y na tyl e czas u ch ęci c o często wygl ąda inaczej, al e załóżmy, że mam y sprawdzajm y źródło sprawdzajm y autora, je żeli n ie zna m sprawdzajmy cz y w dane j historii są podawane r óżne źródła informacji sprawdzajmy ekspert ów, bo jak ju ż rozmawialiśmy r óżnie z n imi bywa, więc to wszystk o powoduje, że oczywiście zamiast spędzenia 2 minut na d tekstem spędzamy w troch ę więcej, ale my ślę, że t o si ę naszy m umys łom płacz, a z drugiej strony można powiedzie ć na troch ę przegran a spraw a, b o p o drug iej stronie stoj ą miliardy dolar ów cz y rubl i i g igantycznego armie ludz i, a po stronie n o tzw. unijnej nie ma tego wszystkiego nie ma, ale też myślę że, gdyby śmy nawe t m ieli tak ie m iliardy t o nie za łatwiłoby ca łego problemu przed e wszystkim, dlatego że m y i prze z na s rozum iem i i Unię Europejską i na poszczeg ólnych obywatel i i zasady n ie będziemy u żywać tych meto d środków kt órymi posługują się aktorz y program owc e nawet, gdyby śmy w jakiej ś zupe łnie alternatywne j rzeczywistości mieli fundusz e na t o, żeby za łóżmy stworzyć ogromną farm y troll i nie zrobimy teg o, bo to n ie jest zgodn e z tym c o sobą reprezentujemy to nie jes t zgodn e z naszymi zasadam i, wi ęc n ie o t o chodzi, ty m bardziej uważam, że jest wa żne t o, żeby właśnie walczy ć własnym umys łem i w łasnymi reakcjami też zdawa ć sobie spraw ę z tego, że w ka żdym z naszych umysłów tkwią pewn e ju ż założenia, że te ż ta k na koniec myśli pani odkłamywanie dzia ła tak samo jak dez informacja czy jedna k zawsz e słabsze my ślę, że odk łamywanie jest kon ieczne, że t o jest podstaw a absolutn ie wszystk ich innych działań, kt óre mają na cel u walk ę z informacj ą, bo w te n spos ób budujem y te ż ca ły syste m i cały zbiór dowod ów na to jak te ż informacja działa t o jes t podstaw a do dalszyc h działań oczywi ście fakty przebijaj ą si ę trudn iej ni ż emocje, ale t o nie znacz y, że nie mo żna mi walczy ć dzi ękuję bardz o Martyna Binkiewicz cz łonkini un ijnej grup y eksperck iej walczącej z rosyjską dezinformacj ą była ze mn ą w stud iu 1338 za chwil ę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA