REKLAMA

Mitsubishi Space Star oraz nowa Toyota Mirai

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-29 19:40
Czas trwania:
14:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobry wieczór t o codz ienny magazy n motoryzacyjny Radia TOK FM prz y mikrofonach Sławek Olszewski z bankam i cz y pami ętamy dzie ń dobry c o ciekawe 2 słowa Mitsubishi s łabo mam y 1 jedno sztuk Mitsubishi 200 czy nowy pickup, którym przyjdzie ja k do te j por y, b o we wrześniu mo że kilkadziesiąt metrów jakie ś taka pół statyczn a prezentacj a była, ale mam y ju ż dojazd będzie mieć drug i w grudn iu dokładne podsumowanie naszyc h Rozwiń » wrażeń zjaz d Mitsubishi 200 czy nowy m p ikapy nową generacj ę pikapa, kt óry już miała premierę w Azji ro k temu, wi ęc samochód produkowan y w Tajlandii w Polsce mamy od wakacji ju ż w oferc ie natomiast nie mam y samochodu, który b ędzie w ofercie to już wiemy, ale w iemy te ż kolejn a zm iana kolejnej zmiany doczeka ł się ma ły samochód zwan y Mitsubishi Space Starem n ie byli ze Space Starem sprzed wielu la t, których raczej by ł wtedy czym ś w rodzaj u van a minivana tak i by ł samochód wiesz n ie za samochodem segment u była n ie kino, a teraz t o auto z pogranicza farb y, a nie trochę urósł tym Space Star ju ż po pierwszym facel ifting troch ę dojrza ł teraz drug i facelifting jedno n ie sprzedaje się samoch ód zby t dobrz e patrz y na statystyk i Samaru przez 10 miesięcy, czyli no t o już niemalże ca ły rok 450 sztuk, czyl i trochę pewn ie ponad 500 będzie, al e jak pami ętam opel Karl, kt óry nam si ę też podoba, b o z państwa nawet na m się podobał te n nowy nawet pierwszy na m się podoba, mimo że wygl ądał troch ę mydelniczka przecie ż opel Karl wycofan y z ofert y te ż powyżej 500 sztuk to nie wyszło wysz ło tak roczn ie nie za dobrz e się te ż pamiętać Carla pozostał tak i podobn y z 1 silnikiem dobrze c o si ę zmieni ło znowu zm iana znow u jest ma ostrzejsz e l inie nadwozia ta s łynna dynam iczna tarcz a tuta j informacja si ę pojawia troch ę naprz ód bardz iej podobny n o tak jak ostatn io ASX po faceliftingu czy Eclipse cros s to taki zupe łnie inny przód ni ż dziś pierwszy Space Star tej nowe j generacji zm ieniony trochę tylny zderzak inne obr ęcze k ół 2 nowe kolor y i syste m multimedialny zmodyf ikowany to ma m wra żenie, że specjaln ie to nie zm ieni nastaw ienia klient ów w Polsce do teg o typu samochod ów, bo jednak jeśli chodz i o te maluch y tuta j do n iej niezagro żonym liderem jest Toyota Aygo t o sprzeda ż 14 tysięcy sztu k rocznie co najmniej t o przyznam, że jakb y ktoś powiedział 5 lat temu by łem na tych zjazdac h po facel iftingu to n igdy nie przypuszczał, że się uda przecie ż mam y trojaczki mam y skod y Citigo mamy volkswagen a APA do segmentu, a t o nie najlepiej się sprzedaj e panda to jest prze z największy samoch ód segment u prezydenta można, by Antoś chyba nie czekając n a rzeczy już nową n o dobr a najwy ższy najwy ższy największy baga żnik mo że najbardziej nadaj ących na jazd ę poz a m iastem, chociaż powiem c i Hyundai 10 nowych jest obiecuj ący oglądam już estetycznych premierze ta m we wrześniu chyba no i Kia picanto wci ąż jes t mocny samochód to z tych maluchów t o, więc tutaj wydają si ę swoista jeszcze nim jeździliśmy nie w iem c o pod mask ą, al e łatwo nie będzie na pewno, al e zm iany przynajmniej tak ie w izualne są na lepsz e, a ty c o ciekawego do osądzenia zwracan e przypomn ę wci ąż z tak m irai w Los Angeles t o Toyota m irai samochód, którego nazwa już na pewno pa ństwo coś mówi, bo o n się pojaw ia w te j przestrzen i publ icznej od Mazowsza namiot no jes t to ju ż po dokładnie pierwszy raz je ździłem jeszcze 2015 MK wodorowy rozwiązano te n samoch ód wodorowy, który jes t w normalnej sprzeda ży w niektórych oczywi ście tylk o krajach w tyc h, kt órych można samoch ód zatankowa ć wodore m problem w tym samochod y jest tak i, że o n jes t niesamowicie przez real izowane nasze, toteż wiele razy pa ństw powtarzal i że Toyota pr ius musiała by ć aute m odwa żnie zaprojektowan e m ówimy o drugiej generacj i, żeby da ć wszystk im dookoła ten jasn y wyraźny sygna ł popatrz na mnie jeste m ekologiczne to w pewnym momencie bardz o chwyciło 20060708 . ro k kryzy s finansowy wysoka cen a pal iwa w stanac h Zjednoczonych to naprawdę t o naprawd ę chwyciło poszl i tą sam ą drogą tylk o trochę przesadził, że Toyota m irai w aute m prze z real izowane karykaturalny m wr ęcz na zewnątrz sk ładającym się tak jakb y z 2 samochodów 1 nałożonego na drugi natomiast wn ętrze r ównież było te ż trochę jak t o w toyotac h bardz o chaotyczne 3 ekrany na górze posiada akt a tak trudno tutaj mamy chao s n iesamowitej tak naprawd ę nie ma też Toyota land cru isera w pewny m momencie trafi ła do na s jak i 2010 rok 20090812 . n ie pamiętam myśmy walczyl i chyba 12 różnych rodzajów tap icerki plast iku ta k w zasięgu kierowcy to masz racj ę tutaj różnica jes t tak a, że z teg o co pamiętam nie s ądzę, żeby co ś zmieni ło w tej wersj i po faceliftingu bardz o dobrze wyko ńczona naprawdę samoch ód zreszt ą kosztuj ący jedynej podstawowe j wersj i ponad 300  000 to tam atmosfer a luksusu mo że w cudzys łowie, al e ale, gdzie 12 atmosfer słuchacz ma ma ły bałagan n o ale ja nie m ówię o d o u łożeniu przycisków tylk o m ówię o wyko ńczeniu jako ść materiałów t o wszystko jest bardz o bardz o dobrym poziomie, a to zmn iejsza radzą si ę stopą na poziomie tylko t e na poz iomie toyot y prius to wszystko by ło nawe t nie musimy tu dotykamy mo że założymy dotyk a raczej na t o toyoty kame r, al e tam jednocześnie jest wieś nie wiadomo, o co koleg a który, je żeli bierze pod uwagę cen ę t o na pewn o, ale pono ć 1 rzecz za wartą styl izacji to nawe t w toyocie m ówili pr ius kolejnej generacj i w czwarte j stylizacją nawi ązywał do Michała z przodu i to jak zachować ten w śród prawda też no właśnie z tyc h te ż i zresztą ta k jak m ówiłem kiedyś ta m kto ś z mo ich znajomych ma trzeci ą generacj ę wtedy z czwart ą żeśmy por ównali rzeczywi ście ta trzecia chyb a tak a spokojn iejsza, a czwarta rzeczywi ście ma zwracać uwagę mówimy o tym, uwa żaj c o zmieniło to zapow iedziana wszystko została zapow iedziana kolejn a generacj a, która pojaw i si ę sprzeda ży w rok u przyszłym m imo, że to jes t nazywane konceptem t o tak naprawd ę do bardz o przed aukcyjna, która ju ż nie n ie bardzo si ę zm ieni z mi łością wszystko zosta ł nap ęd wodorow y napędzana o ś to oś z ty łu aut o ma 5 długości jes t długie szerokie jest to, że pa ństwo luksusową limuzyn ą i ma trochę liznąć wie ś, bo t o jes t samochód, kt óry jes t troch ę styl u k ija Stinger troszeczkę nie jes t tak ładna, al e jest mama ma najmn iejsze zdarła ma normaln e proporcje ma normalne wn ętrze zaczyna uporz ądkowane wn ętrze m a jak toyoc ie kamer y n p . czyli s łuch inny samochód a ż wierzyć nie chcę tuta j na ty m zdjęciu procedur y jes t po prostu bankach bazy ofer t, a więc tutaj t e proporcj e trochę w łaśnie tak, nawi ązując do Lexusa te ż przypom ina mo że w og óle, a tera z mnie przypom ina nie przypominała przypom ina og ólnym zarysie troch ę jes t Kinga, ale jes t tuta j troch ę takich, a c pow inna by ć nowa GT 8 przypomina nieco 86 latach przypomina Super Zobacz st ół z tak im konkurowa ły Solaris fiesta 5 metrowy, czyl i tera z Kia Niki Toyota m irai b ędzie samochode m b ędzie ministerstwo obrony zdecydowan ie jak w idocznymi na zdjęciach łatwiejsza obsługa t o niema 2, dlatego że tak tutaj z tym się tak rozp ędzać, bo to nada l samoch ód, kt óry będzie tak jak się z element ów, bo tuta j momen t Zobacz to jes t ju ż zabudowan e po prostu n o jakiś niesamowity posłowie c i ran o część kierowc ów będą cokolw iek widzieli, bo trzeb a tutaj budkę, w kt órej mamy tuta j budkę, który jes t przed oczam i k ierowcy prędkościomierz z lewej stron y mamy coś rodzaj u takiej atrap y z wlotem powietrza, a z prawe j strony mam y znowu drugi ekra n, czyl i jak ten w te 2 ekrany to n ic dziwnego to jest wlot y powietrza nie s ą symetryczne troch ę dziwnie to wygl ąda natom iast suche j powiem 1 rzecz to przede wszystkim c o jes t rozwoje m samochod ów wodorowyc h trochę autobus ów zjeżdża wted y po Hamburgu tankowa łem ten samoch ód wodorem to jes t sam a przyjemność podjeżdża si ę zwyk łym samochode m spalinowym wk łada sob ie ten to m ko ńcówkę gumoweg o w ęża w tankuje 5 minut przykłada kartę pami ętam koło t o było mn iej wi ęcej 50 EU R ściągnęło na zapełnienie ca łego Baku to trw a wodorem n ie za d ługo za ś ktoś teoretyczny n ie był t o blisko 500 tylko na m pokaza ł nieca łe 400 samochód wtedy nie był łatwy wprowadzeniu połączą by ł pod sterowny do ść ciężki t o racze j by ła tak a tak a ekscytacja nowo ścią ani n ie frajda ogromn a zjazdy natom iast no t w nie rozw ija się nale ży ten napęd zobaczyli śmy sprzedano w zesz łym rok u samochodów osobowych wodorowyc h na całym świecie mn iej ni ż 5000 i na całym świecie, a liderem jes t m irai pote m mam y jeszcze wszystk im daje, bo mamy 2 hyundaie tak był by ł i 35 jest nowy Nexus, którym te ż mia ł okazję jeździć co prawd a w zeszłym roku ta m zasi ęg już 600 tys k m indeksy normaln iej szych no i mamy tę hond ę to jak o szef Klary i wycofał co ś takiego czy 3 główne modele w łości Hyundai Toyota Honda to są t e marki, które robią, al e trzeba przyznać 4 lata minęły no ale wszyscy uwa ża elektryk, wi ęc jest tutaj ten trend osób, które stron y tak tylko w iesz jak to jes t mokr y zapominamy albo mo żemy n ie, ale słuchaczach s łuchają na ko ńcu i tak s ą s ilniki elektryczn e są znika ogn iwa pal iwowe tak, kt órych te n wodz ą ulega rozkładowi nią, lec z czysty wod a rury wydechowe j powstaj e prąd, tak wi ęc ja czekam jeszcze 1 rzecz, bo jak przesyłamy sa m internet tak Jacek można trafi ć na ca łą mas ę niesamowicie wywa żony i tak ich udaj ących rzeteln e wywod ów, które przekonuj ą, że samochod y elektryczn e t o zbaw ienie świata, al e dokładnie taka sama narracj a prowadzona jest w absurd przeciwn ą stron ę, że samochod y Lexus to największa z łotego świata ze wzgl ędu na metal e ziem rzadk ich tak dale j tak dalej ta k na tory którymi chwalą sob ie, że mamy tak ie czasy, w których je żeli tylko kto ś ma dobrz e ustaw iony g łos włącz sob ie kamer ę nagrywał dowoln e bzdur y znajdzie wyznawc ów to tuta j antyszczep ionkowcy s ą najlepszym chyb a teg o przyk ładem natomiast każda bzdur a znajdz ie swojeg o odbiorcę, al e czekam a ż jaka ś poważna instytucja ora z lepiej, a w jaki ś o środek uniwersytecki też najlepiej by było, żeby by ło t o co ś pona d pa ństwowego mo że niekoniecznie międzykontynentalnego, al e al e pona d państwowego, żeby kto ś sprawdzi ł i powiedział także może t o bu s przytoczy ć wiele powołać si ę na to, żeby mo żna by ło powiedzieć źródło wart e cokolw iek cz y samochod y elektryczne cz y one naprawd ę s ą tak ą ekologiczn ą ekologicznym rozwiązaniem czy też ekologiczn ą bombą, dlateg o że że pa ństwo w 20000304. 0506 . rok u wszysc y staw iali na diesla to PiS mia ł by ć elektem wizę miał być ze wzgl ędu na niską emisj ę c o 2 z rozwi ązaniem, a ekologicznych problemów przez koncern Pesa zrobił hybryd ę opart ą na dieslu 2 litrowy d iesel do tego silniki elektryczne mercedes y też by ł z ni ą hybrydowe tak i t o wszystk o działało 1015 lat p óźniej nagle okaza ło się ile nas trują czy możesz teg o n ie widzieli 15 lat tem u my tera z je śli norm y zmieniają też, al e Sławek normy zmieniaj ą, al e badania naukowe si ę n ie zmieniają, że już, al e pow iedz po to, tera z jednak troch ę tych elektryk ów i zgody może trafi ć fatalnie dobrz e, a tera z pytan ie, a cz y te samochod y elektryczne, kt óre tera z produkujemy nie będą dla na s probleme m za 15 lat za 15 lat si ę oka że, że poszli śmy z łą stron ę, że trzeba by ło p ójść samochod y wodorowe, dlateg o że w taką l a Torre n p . po 15 latach zaczynaj ą wybuchać tak ta m cokolw iek po prost u cokolwiek śmierć c o, więc nie wiem, jakbym chcia ł się na chwil ę przenieść 5 lat ta k do roku 2025 i zobaczy ć czy czy też ta ca ła moda na wprowadzenie to jes t na raz ie mod a na wprowadzen ie nowyc h model i, ale zobacz y kasa sprzedaż jes t to malutk a nawet w Europie jes t to 1 % 1,5 nowych samochodów t o s ą elektryk i t o w ca łej Europie Norwegia to jes t nawet 3040 % tak tych nowości jes t w idoczna ulicach m ówi na ul icach szczególnie miast w Oslo t o już w og óle s ą wszędzie no jest to jaki ś pomysł natomiast ciekawostkach by śmy na par ę miesięcy tem u na prezentacj i samochodu Mercedes kuc e było k ilka samochod ów i znaleźli takie m iejsce w garażu podz iemnym jest kilka szybk ich ładowarek Super będziemy mogl i dl a drugiej grup y zawodowe tylko okaza ło si ę, że każda oddzielnie, owsze m, ma 30 kW podłączyć wszystkie nara z to jak sie ć wi-fi nagle się okaza ło, że t o pr ędkość jest w sieci wi-fi też mniejsza t o tu też okazało si ę, że dochód to 10 było może kilowat ów tak mo c, więc to nie jest tak ie prost e że, że po prostu szybko koroduje wsz ędzie, bo widzi, że mas z dużo s łupków jak kiedyś kto ś mówił te ż takiej prezentacji, że na ca łej ulicy wszysc y są drog ę w gara żach ładowali jednocze śnie samochody t o też różowo n ie było, więc wie ś tuta j to, więc jeszcz e sieć elektryczna t o wytrzymuj e natom iast komfor t szybkiego ładowania często niemającej n ic więcej pytań odpowiedzi w tak im razie nie musz ę państwu pi ęknie do usłyszenia w ty m tygodniu nowe warszawskie z bankam i o d weekend Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA