REKLAMA

Linie Emirates, Qatar, Etihad - jeden region, różne kłopoty

Połączenie
Data emisji:
2019-11-29 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 6 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mną stud ia prof. Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego dzień dobr y dzie ń dobr y będziemy rozmawia ć o kolejnym mo żna powiedzie ć pi ęknym obrazk u, kt óry wygląda pięknie, al e g łównie z dalek a m ianowicie o l iniach lotniczych kraj ów zatok i Perskiej rzec z o tyle c iekawa troch ę b ędzie pewnie przypomina ła tę but ę opowie ść, którą snu ła pani na tema t Dubaju, kt óry wydawa ł Rozwiń » się synon imem luksus u w grunc ie rzeczy jest n o takim biznesem zwoln ienia z sukcesu, kt óry si ę jak o zawiesił tak t o mam y bardz o podobn ie, czyli 23 wielkie l inie lotnicze Etihad Emirates i kata r Airways, które właśnie z jedn o stanowi ły tak i symbo l pot ęgi kraj ów arabskich, kt óry teraz stoj ą właśnie przez znowu na s wr ęcz formaln ie tak nie w iemy czy m si ę skończy mo żliwe, że to s ą chw ilowe zaw irowania, które ud a si ę jako ś pokonać wr ócić na ścieżkę wzrost u m ówimy o 3 linii, chocia ż l inii za t o c o kilkana ście i można powiedzieć jes t t o reg ion świata nies łychanie nasycony lotn ictwem i us ługami lotn iczymi portam i lotn iczymi l iniami lotn iczymi pami ętajmy, że tutaj pa n wymieni ł 3 największe, al e w samy m samyc h Emiratach arabsk ich jest n o tak dok ładnie n ie, licz ąc 435 linii lotn iczych prawie każde Mido ma swoj ą linię lotnicz ą Dubaj ma w iele n ie lotnicze i t o ka żde z nich ma wielokrotnie wi ększą flotę ni ż Flota LOT - u, wi ęc nie ma mimo ma łych i dzi ś reg ionalnych l iniach lotniczych wart o wspomnie ć, że rozw ój lotn ictwa w ty m reg ionie miał stanowi ć alternatywn e dochod y kreowa ć alternatywn e dochod y wzgl ędem w ęglowodorów i wydawało si ę, że któregoś moment u t o dzia ła do kt óregoś momentu on o w przypadku Emira jeszcze ciągle działa, choć czesne ów już tak rentown e jak by ło rentown e do mn iej więcej pi ętnastego rok u czternastego pi ętnastego roku natomiast tak si ę dobrze zrozumie ć, dlaczeg o pani, m ówi że ta linii mają kłopoty można by ło jako ś tak prześledzi Szymko news y co pisz ą rozmaite gazet y, zw łaszcza dzienniki gospodarcze można my śleć, gdzie ta m nasz e kłopoty świetnie jes t em irat w łaśnie zam ówiły 50 airbusów 350 za 16 miliardów n o i dolarów, czyl i miliard ów dolar ów 1 z większych transakcj i huczn ie najwi ększa troszeczk ę przeskoczyli śmy jak b ędą finiszu, bo to zam ówienie prze z Emira n ic teg o model u samolotu jes t ucieczk ą o d problemów nie jes t synon imem sukces u tylk o jes t pr óbą ratowania linii, a t o z jak był t o zrob i si ę bardzo noszą oraz król jes t n im dojdz iemy do tego punktu po kolei i c o si ę w łaśnie za zacz ęło dziać n o może zacznijmy o d teg o, dlaczego te l inie odnios ły tak wielki sukce s inaczej polega ł patent, który wydawało si ę, że by ł idealnym idealnym patente m na rozwój aktywno ści, a mianowicie odkryc ie prze z ekspert ów z dziedziny lotn ictwa, a także zlokal izowane w ramac h samej zatok i, że w łaśnie te pa ństwa typ u Emiraty arabskie cz y katar znajduj ą się centraln ie na mapie świata nawe t istnia ł sloganu ukuty chyb a w Emiratach arabsk ich, że 80 % populacj i świata znajduje si ę w dystans ie nie wi ększy ni ż 6 godzin lot u do Dubaju t o dla Dubaju zgodn ie dla Dubaju i wygodn ie dl a podróżnych szczeg ólnie na trasac h międzykontynentalnych drug i pomys ł na biznes opiera ł się w łaśnie na spostrzeżeniu że, poniewa ż u nas jes t bardzo ma ła populacj a, ale bardz o du żo cudzoziemców, kt órzy u na s pracują możemy wyj ść o d obs ługi tych że cudzoziemc ów i kierowa ć samoloty n o do reg ionu, skąd oni pochodzą, al e za chwilę przysz ła drug a my śl, że skor o u nas jes t bra k ludz i, a ludz ie są na świecie t o w og óle nie koncentrujem y si ę na obs łudze ruchu lokalneg o t o tylk o koncentrujemy si ę na obs łudze wy łącznie mi ędzykontynentalnych przelot ów c o dawa ło im niesłychaną przewag ę rynkow ą z par u powod ów po p ierwsze na 1 pasażera przylatywa ły i więcej kilometrów niż inne linie m ieli mn iej startów l ądowań, a start y lądowania generuj ą znaczn ie większe koszt y dl a linii lotn iczych ni ż prawd a sa m przelo t po drug ie, dla obs ługi ilu przelot ów między kontynentalnyc h u żywano samolot ów szerokokadłubowych, które umo żliwiły im równocześnie połączenie us ług w tyc h samolotac h pasa żerskich skargą zarab ianie w 22 przyczyną je j obni żki naturalne j koszt ów, gd y samolot szerokokad łubowy zabiera ły znaczn ie więcej pasażerów, czyli spalan ie na 1 pasażera spada ło np. emeryt ma airbus ów 380 tych gigant ów a ż 112 swoje pierwsze na świecie nie pierwszy na świecie, żeby mieć wyobrażenie t o znaczy 112 to się pod uwag ę, że drug i w kolejności drug i najwi ększy odb iorca tych samolotów cz y Singapur matk ą 24 można t u si ę, mówi że airbusa 380 w og óle by ł produkowan y tylko wyłącznie z e wzgl ędu na zam ówieniami Eric i poniewa ż Emira w te j chw ili wycofa ło się z złożony z 3 odwołał zamówienia z łożone w a irbusie przeprofilowanie swoj e zam ówienia t o l inia produkcyjna 380 jest nowy kasie o d tarczy ko ńczy przysz łym chyb a rok u są ostatn ie dostawy cz y za 2 lata kon iec produkcj i wszystk o zale żało o d zam ówienia m irai jeste śmy bl isko koncepcji b iznesowej, a r ównocześnie w mo im rozum ieniu przyczyn k łopotów l inie m ilej mianowicie typ u flo t, które sob ie dra m ówiła i w jaki wyposa żyła swoj ą lini ę lotniczą zarz ąd i jakie decyzj e biznesowe podj ął tu ż jeśli porównamy lot y tych 3 czy Floty tych 3 linii t o widzimy, że m ilej zdecydowało si ę na najwi ększy mode l największy mode l a irbusa najwi ększe modele Boeinga w łaściwie innych typ ów samolot ów Emira n ic nie ma i tera z, a 380 największy Airbus jednorazow o m inimum zabiera 500 osób t o ponad 500 może do 8, ale on i maj ą luksusowe klas y, wi ęc szli śmy dolną warto ścią ZS 500 osób jednorazowo zaledw ie, a AB link najwi ększy b ędzie 777 zabiera 440 osób maj ą t e samolot y w ogromne j ilo ści boeingów maj ą ponad 150 airbusów 112 nie ma mo żliwości, żeby załatwić za ka żdy samolot ma szans ę raze m Otóż mo żna znaleźć w internecie filmy pokazuj ące mn ą oczywi ście w n iskim sezon ie tam no al e prze z lata się ca ły ro k, k iedy np. samolot y przewo żą w klas ie ekonomicznej 10 osób 15 osób przeznaczon e dla 500 osób, jakie t o s ą koszt y jak mo żna osi ągnąć w og óle rentowno ści jeśli niekt óre przeloty na przew idziano ogromn ą liczb ę os ób s ą n ie zapełnione linię znacz y to k im mają w te j chw ili 1 z najniższych zape łni na poziomie 70 paru procen t 75 % podcza s gdy lini ę z innych region ów świata s ą w okolicach 80 Otóż ka żdy procent bij ę si ę żeby, żeby znale źć pasa żerów Otóż je śli idziemy tym tok iem, że kupujemy największe samoloty jes t jeszcz e kwestia ilo ści tych samolot ów ja uwa żam, że ilo ści s ą po prostu szale ńcze, że t o nie sposób tyc h nie spos ób tyc h samolot ów efektywn ie wykorzystywać do teg o si ę okazało, że airbusa 380 nie s ą mile w idziane prze z porty lotn icze na świecie tusze n o Airbus na ps ie dobrz e z t ą z tym i modelam i, gdy ż operatorzy naz iemnej, czyli por t lotn iczy mówią, że nie życzą sob ie tyc h samolot ów, bo zajmują za du żo gad żetów i zajmują za du żo czas u na obsługę n o wpuścić 500 osób 600 to samo, lecz wymaga reakcj i wobe c tak dok ładnie i w łaściwie odmawiał lądowaniu ty m tych samolotów w zwi ązku z ty m również k ierunki te destynacj e, do kt órych mo żna wysy łać najwi ększe modele szczeg ólnie a irbusa s ą s ą mniej bardzo ogran iczone tak cz y limitowane n ie wszystk ie port y tak że z tego c o s łyszałam po nasz e warszawskie lotn isko odmówiło przyj ęcia tego samolot u, żeby się zmieści t o jes t inna spraw a t o, że trzeb a by łoby zrobi ć specjaln e dostosowan ie, że te modele, że te n model a irbusa jes t modelem n o jakim ś sensie trefny m mo że świadczyć fak t, że w te j chw ili zarówno kata r RWS, jak ie MRR s ą cza s rozpoczynaj ą procedur ę wycofywan ia tyc h samolotów z rynk u nie ma ch ętnych na rynk u wtórnym nie ma klientów na t e samoloty 1417 za chwilę wr ócimy do rozmow y po łączenie po łączenie czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą w studiu prof . Adriana Łukaszewicz Akademii Leona Koźmińskiego i rozmaw iamy o l iniach lotn iczych z zatok i Perskiej l iniach lotn iczych, kt óre były aż n o naprawdę obl iczony na gigantyczną skal ę i dalej są dale j w stronę troch ę na przyk ładzie tego samolot u airbusa 380, który tak g igantycznych ilo ściach w we Flocie Emira jes t reprezentowan e mo żna niejedno zrozumieć trudno sob ie wyobrazić samolo t, do którego mo żna zapakowa ć prawie 1000 osób ta to jes t jedna k tak i przykład zatrzymali śmy si ę n a na ty m w łaśnie na te j skali te j g igantycznej ilości jeśli im je śli pa n wspomniał zakupy ostatn io milej si ę b ierze w łaśnie strateg ia ratowan ia, a t o dlatego tak uwa żam, że trzeb a się przesi ąść z teg o l iga trzeb a zmniejszy ć samoloty zmodyfikować flo t to c o z teg o c o kojarzy mi ra j odm ówił dalszeg o mia ł zam ówione kolejn e najwi ększe airbusy, kt óry w łaściwie si ę wycofa ł i prze prof ilowanie zam ówienie na mode l, kt óry jeste ś szerokokad łubowych mi ędzykontynentalny, ale b ierze tylko 350 osób mo że mnie jak zrobić luksusow ą wersję to może t o b ędzie 300 osób i kt óry jest w tej chwili uznawan y za mn ą na najnowocze śniejszy mode l samolot u najmn iej o najniższym spalan iu przyjmowany wsz ędzie z otwartym i r ękoma w zwi ązku z powyższym t o oznacz a, że emery t przebudowuj e swoj ą flot ę tego n ie musz ą robić nie mus i robić katar Ruiz, kt óry zbudowa ł sob ie flot ę znaczn ie bardz iej stabilnie zar ówno w oparc iu o modele ma łe średnie jak wielkie ma bardz o limitowan ą ilo ść samolot ów najwi ększych swo im sw ą na swo im wyposa żeniu w zwi ązku z powy ższym mo żna znaczn ie lep iej zaspokoi ć klient ów pod ka żdym wzgl ędem może zaspokoi ć na rynkach kr ótkich na rynkac h ma łych i na rynkach wielki du ży n ie po raz p ierwszy mam y tak i wn iosek, że katar jes t dość niezwyk ły sprzęt przed e wszystk im inteligentnie zarz ądzaną, a n o właśnie cha co jes t jeszcze, a c o jeszcze n o jes t sweg o rodzaj u ciekawostką kat a RWS jes t jedyn ą lini ą z te j trójki, kt óra jest zarządzana w 100 % jest pomys łem przez Katarczyków szefem katare m USA o d początku ten że sa m Katarczyk, kt óry trzyma bardz o twardą ręką t ą lini ę i kt órego w izje s ą realizowane w przypadku Emirates Etihad t o byl i mened żerowie zachodn i, którzy organ izowali ja państwa mia ł tylko nadzorczy w ładza miała tylk o nadzór na d tymi l iniami ewentualnie jaki ś zary s zarys prezentowa ła dla zarz ądu dl a mened żerów Otóż kata r jes t si ę 10 lat p óźniej na ryne k po m irai w jak im sens ie mode l biznesowy m irai z Multico wał o d razu nastawi ł się, że b ędzie t o linia 5 gwiazd Kowa uchodz i za lini ę nocną w tym rok u zdobyła tytu ł najlepsze j l inii lotn iczych świata natom iast rozwijaj ą si ę w ostatn ich latach n iezwykle dynam icznie niezwykle dynam icznie z w ielkim sukcesem a ż do moment u, k iedy państwa kwar t tzw. kwartetu w ty m Emiraty arabsk ie Arabia Saudyjska al e, żeby po wymieni ć, kto jeszcz e Bahrajn Egipt wprowadzili te 4 państwa wprowadziły sankcj e na kata r, blokuj ąc przestrze ń powietrzn ą na d swoimi terytor iami co jest mo żemy powiedzie ć wielkim utrudnieniem dl a te j linii n ie mogą przelatywa ć na d terytorium n ie mog ą l ądować tuta j mieliśmy ju ż Niechcę sk łamać 2530 % obrot ów katar to by ło z pa ństwami s ąsiedzkimi czyl i jakb y wykorzystywanie portów przes iadkowych i pobieraniu tyc h migrant ów pracownik ów cudzoziemskich wzajemn ie tu by ły us ługi tak ie wzajemne naprz ód Dubaju Kataru operowal i na swo ich rynkach jedn i płyty lokaln a do jednyc h kraj ów do drugiej ek ipy pracownik ów cudzoz iemskich przewozili do tego 3 warto wspomnie ć n iezwykle dotkliwą blokad y Bahrajnu czy przestrzen i pow ietrznej Bahrajnu, poniewa ż Bahrajn odpowiada ze znaczn ie wi ększą przestrze ń powietrzną ni ż wyn ika to zrozumia ł jego kraju jeszcz e s ą t o decyzj e z czas ów kolonialnych na łożenie, jakb y s iatki powietrznej zaproponowane j przez Brytyjczyków, więc zamkni ęcie te j przestrzen i pow ietrznej prawie katar RWE zablokowa ł swo ich operacjac h w związku z ty m dz isiaj wszystk ie prawie samolot y musz ą wylatywał prze z Iran kanał pow ietrzny w Iranie n o przez ma n t o sąd on, aczkolw iek kata r n ie s ąsiaduje z Romanem, ale w NOK wykorzystuj e jak o lotnisko przes iadkowe cz y tak ie wsparc ie dla Kataru Airway lotn isko musk a c ie natom iast odbiło się t o na wynikach czyl i o ile Emira n ic racze j g igantomania t o linii no wprowadzi ła w k łopoty o tyle kat a Railways i ja myślę, że w najmn iejszym stopniu zawini ł, że ma k łopoty, a przede wszystk im odpow iada za t o blokada przestrzen i pow ietrznej odcięcie w ielu destynacj i dla Kataru jes t po prostu stał się nieop łacalny je śli podróż wzros ła o 34 godziny dystansie wyd łużył t o ludzie mówią n ie chcemy lata ć tyle d łużej n ie korzystał z tyc h l inii, ale kata r Ruiz jes t znowu ż mnie jako ś tem u kata r tak prześladuje fascynuje kat a Airway, widz ąc sytuacj ę, w kt órej si ę znalaz ł postanowi ł zainwestowa ć ogromne pieni ądze usługi Cargo wida ć Cargo nie m ówi ile godzin, lec z mo żna jako ś inaczej skalkulowa ć w inny jes t rachune k koszt ów dz isiaj ka t Cargo firmy kata r jes t ósma n o jest w rank ingu na trzec iej pozycj i tu ż za Emira AIDS i zada Helena czy DHL jest pierwszy potem Semira jes t potem KT r e US, al e jak spojrze ć na dynamik ę wzrostów t o jest kata r US d ługo d ługo d ługo n ic potem j e sol idnie tureckie, kt óre równie dynamiczna nier ówno, ale dynam icznie si ę rozwija Emira i znow u się spraw ie linią p łaską, czyli osi ągnął pozycj ę dale j dynam ika wygasła katar i m ówi Tommy nastawiamy się na teg o typu usługi pami ętajmy, że to n ie tylk o samoloty Cargo, al e ka żdy samolo t pasażerski skar żą się okazji, al e tera z tak, bo pan i powiedzia ła o 2 właściwie z tr ójki, czyli mamy omówiony przypade k m iejsc i IKE i kata r jest natom iast ani s łowem cicha no w łaśnie Etihad jes t posta ł troch ę na zasadz ie fanaber ii, ponieważ em irat Abu Zabi, kt óry jes t głównym piratem zwie Zjednoczonych Emiratów arabsk ich i najbogatszym n o, jakby nie m ógł si ę pogodzi ć z my ślą, że w ty m pa ństwie jest 1 linia m irai innego emiratu an i moich l inii w związku z tym za łożyli sob ie swoj ą lini ę, uznając o d razu dając statu s, czyl i przewoz i l inii narodowej 3 przewoźnika Narodowego o d raz u przyjęli założenie, że on i będą linią luksusow o, ale mo że maksymalnie luksusow a co m można z tych 3 linii Etihad jes t uznawan a za najbardz iej ra k luksusow ą lini ę lotnicz ą powo łali do mamy naciera ć jak mnie n ie w oparciu o swoj ą myśl tylk o w oparc iu o mened żera Zachodniego tutaj powo łali na stanow isko Rosji o powo łali australijskiego mened żera rzekł bardz o dobrze znającego si ę w lotn ictwie, kt óry rozwija ł t ą firm ą f irmy wspaniale, lec z cechą szczególną jes t, że to jes t jedyna l inia lotn icza, kt óra mia ła ambicję real izowania programu narodowe j rynk u pracy, czyl i korzystanie z em igracji je j si ły robocze j, ponieważ pozosta łe l inie mówił no al e piloci wynajmowan ie i stewardesy t o jes t imponujące pracuj e ta m po 150160 Francji, czyl i wie ża wie ża Babel de facto w tyc h l iniach Etihad 20 parę procen t personelu t o s ą emirat wszysc y i te n, że Australijczyk przyjął strategię tak ą, że mo że oczywiście rozwijam swoj ą linię, al e że pozysk iwanie innych rynków ma si ę odbywa ć przez zakup y innych l inii lotn iczych b ądź pakietów kontrolnyc h alb o pe łnej w łasności i zdobywam t e rynki no po prostu od środka nie my wchodz imy do Europy naszy m brande m i zaczął natychm iast pomstowa ć, że tutaj się pych a i rob i konkurencj ę tylk o kupy n p . n ie w iem Air Berlin i będziemy ju ż w środku tak inna nazw a firma niemiecka, ale t o jes t nasz a w łasność tak tuta j cz y Alitalia i okaza ło si ę strateg ia inwestycyjna całkowicie n ie traf iono ca łkowicie n ietrafiona, a kt óra wywo łała lawin ę koszt ów cz ęść zakup ów w ogóle nie zwr óciło si ę, bo f irmy upad ły znik ły z rynku, czyl i czyst a strat a uznan o, że odbiorc ów na te n meg a luksusowy produkt jest te ż znacznie mn iej ni ż ni ż myślano m iejmy tyl e głowy, że ka żda z tych 3 linii ma klas ę pierwszą i to w wersj i bardz o luksusowe j i nagle si ę okazało, że t o co mia ło by ć ich przewag ą konkurencyjną przesta ło by ć przewag ą, poniewa ż najwi ęksi b iznesmeni świata, kt órzy t ą klas ą gotowi byl i latać nie w iem za cen ę 20  00050  000 US D za przelo t sol i wynajmują czarter u j ą mało odrzutowc e wcale nie chc ą tym samolotem si ę przewozić, czyl i t u w ogóle t o jest dyskusj a zupe łnie na rower ma m jednak jes t megaloman ii sk i tak, aczkolw iek do te j pory okazało się, że linie światowe podzieliły się na 2 typy analog kosztow e linię dl a zwyk łych ludz i licz ących Rajoy mających pieniądze w k ieszeni, a t e l inie z zatoki chyb a jako p ierwszy odkryły, że tak i mode l lotnictwa z pocz ątków w ieku z połowy dwudziestego wieku, gdz ie to mia ła by ć za ka żdym razem przygod a co ś nadzwyczajneg o fantastyczny m standardz ie, że to, iż mam y na b iznes, a więc ja w iem czy megaloman ia pomys ł na b iznes natomiast w te j chw ili s ą na pewn o na poz iomie nadmiern ą nadm ierna skal a operacj i ich zgubiła sen s dzi ękuję bardzo prof. Adriana Łukaszewicz Akademii Leona Koźmińskiego była ze mn ą w stud iu czternasta 36 za chwilę informacje realizowa ł Kamil Wróblewski przygotowa ła Anna Piekutowska łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA