REKLAMA

Mity dotyczące szczepień przeciwko grypie

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-29 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:38 min.
Udostępnij:

Dzisiaj ciąg dalszy pewnych obiegowych stwierdzeń, w wielu wypadkach nieprawdziwych, dotyczących szczepień przeciwko grypie Rozwiń »
I tak:
Jeżeli ktoś szczepił się kilka lat z rzędu przeciwko grypie to nabył wieloletniej odporności i nie musi się szczepić co roku.
Czy to prawda, czy nie ?
Ponieważ wirusy grypy stale mutują i odporność na wirusy grypy znacznie słabnie już po kilku miesiącach, rozsądnie jest szczepić się przeciw grypie co roku.
Następne stwierdzenie, które nieraz słyszę
Ja wogóle nie choruję na grypę, więc, więc nie ma sensu, bym przeciwko niej się szczepił.
Większość ludzi choruje na grypę co najmniej kilka razy w ciągu swojego życia. Prawdopodobnie osoba , która tak mówi chorowała na grypę tyle że jej przebieg był łagodny i zachorowanie zostało uznane za przeziębienie. Ale to nie znaczy, że następne zachorowanie będzie równie lekkie. Nie sposób przewidzieć przebiegu klinicznego kolejnego zachorowania, może być równie łagodny, a może być ciężki, dlatego coroczne szczepienie przeciw grypie jest najlepszą ochroną przed nowymi wirusami grypy.
Mitem jest też, że coroczne szczepienie przeciwko grypie osłabia układ odpornościowy 
Pod wpływem szczepienia układ odpornościowy wytwarza swoistą odporność przeciwwirusową - „uczy się walczyć z wirusem grypy”. Szczepionka przeciwko grypie zatem wzmacnia układ odpornościowy, a nie osłabia go. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrowie dzie ń dobry Ewa Podolska dz isiaj ci ąg dalsz y pewnyc h ob iegowych stwierdze ń w wielu wypadkac h n ieprawdziwych dotycz ących szczepie ń przec iwko grypie i tak, je żeli ktoś szczep i się kilka z rz ędu przec iwko gryp ie t o nabór w ieloletni odporności i nie mus i się szczepi ć c o roku cz y t o prawda cz y nie, poniewa ż w irusy grypy stal e mutuj ą i odporno ść na w irusy gryp y znaczn ie słabnie ju ż po k ilku miesi ącach rozs ądni Rozwiń » szczepi ć przec iw grypie c o roku następny stwierdze ń, kt óre n ie s łyszę ja w ogóle nie choruj e na grypę, wi ęc nie ma sens u bym przec iwko niej szczep i wi ększość ludzi choruj e na grypę c o najmniej k ilka razy w ci ągu swojeg o życia prawdopodobn ie osoba, kt óra tak mówi chorowała na gryp ę, tyl e że przeb ieg łagodny i zachorowanie zosta ło uznan e za przeziębień, ale t o n ie znacz y, że następne zachorowań b ędzie r ównie lekk i n ie sposób przewidzie ć przeb iegu kl inicznego kolejneg o zachorowania mo że by ć równie łagodny, a mo że by ć ci ężki dlateg o coroczn e szczepienie przec iw grypie jes t najlepsz ą ochron ą przed nowym i w irusami gryp y mitem jest te ż, że coroczn e szczepienie przec iwko gryp ie os łabia uk ład odpornościowy pod wp ływem szczep ienia uk ład odporno ściowy wytwarza swoist ą odporno ść przeciw w irusom uczy si ę walczy ć z w irusem gryp y szczepionka przec iwko gryp ie zate m wzmacn ia uk ład odporno ściowy, a n ie osłabi jako przewodn ik medyczny o d poniedzia łku do pi ątku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA