REKLAMA

Czy to koniec protestów w Hongkongu? "Raczej nie, to koniec pewnego etapu okupacyjnego"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
5 minut po godzinie piętnastej słucham Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dzi ś w pi ątek 29 listopad a program wydawan y prze z Martynę Osiecką real izowane przez Adama Szura prowadzon e prze z Pawła Sulika popo łudnie Radia TOK FM zgodzi ć jest dziewi ąty dzie ń listopada t o obchodzimy mi ędzynarodowy dzień Solidarności z narodem palesty ńskim wi ęcej o ty m, po godzinie szesnastej, a tera z łączymy się z dr Katarzyna Sarek zakładu japonistyki s inologii Uniwersytetu Rozwiń » Jagiellońskiego i tygodn ika internetowego kultur a l iberalna uczą się telefon icznie hal o dzie ń dobry i dobr a w łaśnie dowiedzieliśmy si ę dzi ś pol icja stra żacy zako ńczyli przeszuk iwanie teren u Uniwersytetu Politechnicznego w Hongkongu t o tam właśnie barykadowa ć si ę prodemokratycznyc h demonstranci cz y t o jes t symbol ice kon iec tyc h protestów, kt óre trwały praktyczn ie od czerwc a Hongkongu raczej może t o uznać jedynie na kon iec pewneg o etap u okupacyjnego które, który miał m iejsce w Hongkongu czyta łam, że odwoływane ju ż na Marsie mają prawdopodobnie obyć dwójkę nast ępnego tygodn ia też ludz ie tera z te ż spontanicznie zbieraj ą si ę na ul icach wczoraj bardz o wiele uczestnik ów ni ż szacuje si ę pona d 100  000 kończy wyszło na ulic ę, żeby okaza ć radość i dzi ękować Stanom Zjednoczonym prezydentowi Trumpowi za podpisanie 2 ustaw, która w pewny m stopniu staw iamy Dwaliszwili i potwierdzają to, że stan y Zjednoczone zaniepokojone punkow ą i dale j b ędą fotografowane z chi ńskiego punkt u widzenia mo żna powiedzie ć, że s łusznie protestuj e się je śli si ę uważa, że jes t to ingerencja w sprawy pa ństwa chi ńskiego, bo ew identnie ustawy dotycz ą prodemokratycznyc h protest ów tak, ale protest y tutaj takiej ciągle powtarz a, że respektuj e tuta j myśli pragn ienia pani ą do hongko ńskiego, że demonstranci t o jedyn ie n ieliczna grupka, która jes t w Polsce, która jes t inspirowana prze z jakiś obcych agent ów dawnyc h oczywiście mam namy śli ja je j czarna r ęka Amerykanów i narracja do te j por y była tak a, że t o 1 z grupk i nieliczni n iezadowoleni n iszczyciele buntow i studencie, który si ę w g łowach poprzewracało, ale milcz ąca wi ększość narodu narod u dążeń narodu zwykłe słowo spo łeczności mieszka ńców Hongkongu tak naprawdę t o protest pop iera ostatnie wybor y rad m iejskich, z kt órych 18 regionach nos i na zw region ów 17 wygrały osob y zwi ązane z ruchem antyki Jan chińskim pokazuje to na razie te sam e nie zajmie post ępując tak jak pan i widzi t o sytuacj e, k iedy ustawy, o kt órych wspom inamy ustawy, które ew identnie wspierają demonstrantów tysi ącami demonstracj i z teg o c ieszyli ustawy ameryka ńskie one zjawiają si ę w momenc ie, k iedy trwa gdzie ś na dalszy m plan ie, al e jedna k to napi ęcie mi ędzy Stanami Chinami zwany wojną handlow ą czy co ś si ę zmieni na pewn o n ie u łatwi negocjacje n ie przysp ieszy podpisania porozumienia ko ńczącego wojn ę handlową i poczuj e się obra żona dotknięta oczywiście skomentowano to wszystk ie med ia bardz o negatywnej bardz o jednoznaczny sposób jes t ingerencja, że niedopuszczalno ść skandal iczna Chiny podejmą jakie ś w końcu pa n propozycje, kt óre b ędą chciały r ównież zaszkodzić, jaki zostały wyznaczone jest dla na s patrz ąc na te 2 ustawy prawo podpisa ł w sensie dl a mnie jes t t o ges t pojednan ia wyciągniętego gałązki liny tylk o tak ie dalszeg o zaogn ienia i usztywnienia sweg o stanow iska jak rozum iem pani perspektywy t e protesty b ędą trwa ły, chocia ż przypomnijmy słuchacze n ic łatkę, że inicja ły inn ą inicja ły powodem p ierwszym powodem w czerwc u jeszcze na t o by ła kwest ia ustawy o ekstradycj i i o tej ustawie nikt n ie m ówi tera z, czyli momencie n ikt nie m ówił tak naprawd ę hasła, kt óre wysok o wykrzykują protestuj ący na ulicach 5 postulatów ani 1 mniej, który jeszcze jes t żądanie, żeby wycofa ć ustawa o momencie to wszystko chodz i, bo tera z łączy najbardziej domagaj ą si ę niezale żnego śledztwa dotycz ące zachowania pol icji w czasie pol icja w Hongkongu zachowała si ę w sposób skandalicznie na t o są rozl iczne dowod y nagran ia materia ły relacj i świadków, a jednocześnie um iejscawia Hongkongu teraz tw ierdzi, że policja jes t bardzo łagodna bardz o umiarkowana i reaguje si łowo jedyn ie wted y, kiedy do teg o zmuszona podczas dem o fakt y wskazują jednoznacznie w innego ustalone j si ę pannam i, którą społeczność Polska n ie do Polic piękne jest z iemia i tym momenc ie paradoksalnie w łaśnie zachowan ie policji i t o w jak i spos ób władze odnosi si ę do procesu swyc h obywateli wysunął się 0101. plan jes t protes t, czyli kryzys to nie ro śnie napięcie mi ędzy Pekin Pekinem, a Hongkongiem nie w izja teg o jak ma funkcjonować coś c o zawsz e przez rośliny by ły okre ślane jak o system 1 kraj 2 systemy to już nie to jest proble m jak rozum iem tylk o kwestia oczywi ście dale j jes t problemem jest probleme m, kt óry tak naprawd ę są protestujący wiedzą, że nie ma rozwi ązania, bo Chiny nigdy nie bał się naprawdę w Hongkongu były odby ło si ę referendu m dotyczące tego rachunku ma by ć niezależnym państwem, bo wszyscy zdają sob ie z tego stawami t o jes t proble m, który trwa i unikniesz wjad ą on i tylko 2 tryby w takim pilnym takim bieżącym, czyl i ludz i bardz o denerwuj e bardzo złość nie jest w łaśnie w Policach końskiej wykonaliśmy chowali rozu m coś co jes t objawe m mo że tak iej choroby dłuższej, czyl i tej n ie nie n ie sta łości, która w ty m rozwiązaniu, które są przyj ęte pomi ędzy uk ładu pomiędzy Chinami, a Hongkongiem jes t tylk o pytanie jak to wg pan i będzie prze z najbli ższe lata wyglądało czy t o b ędzie także protesty b ędą si ę powtarza ły w łaśnie sprowokowany jak ąś Niewiem sytuacja zwi ązana z policją czy czymkolw iek innym pr óbą na zm iany prawa i t o jak rozw ija ciągle gdzie ś w tle będzie ta po t o, sobie pytanie jak ich zasadac h nasz e relacje z Pekinem układamy sprawę jest t o, że tak naprawdę nikt n ie w ie jak relacje b ędą wyglądały o tym, gran iczny ro k 2040 siódmym tak im nigdy nigdzie nie powiedzia ł cz y po prost u wted y zn ika odr ębność systemową Hongkongu po prost u Hongkong zostaj e kolejny m chińskim m iastem zn ika gran ica wszystko jes t agencja zostanie zachowany jaki ś spos ób te n wyj ątkowy statu s Hongkongu tuta j piłeczka jes t w stanie Pekinu tak naprawdę kog o chc ieliby wiedzie ć min ęło ju ż 30 lat, odk ąd Hongkong nale żą do i powrócił do Chin i dalej n ie wiadomo c o b ędzie da co będzie potem w ty m momencie obecnie ostoj ą zazwyczaj m łodzi ludz ie poniżej 2020 lat to jes t wizja, która ich dotyczą będą wted y jeszcze aktywnym i pracuj ącymi lud źmi jak 1 z uczestników tak jes t w publ icznej dyskusji po carillon wted y b ędziesz miał ponad 90 dla n ich jeszcze będzie, że to i tak nie będzie obchodziło się b ędzie chciał swoje kon ie na s obchodz i nas obchodzi ć będzie siedział z nami b ędzie dzia ło si ę naszymi dziećmi k im będziemy nada l b ędziemy dalej kolczykam i jedno ść czekami zostanie utworzon e za w innego i ta niepewność i ten bra k deklaracji pewn ie tak naprawd ę, jaki lo s jak Hongkong myślę, że jes t ci ężko będzie prowokowa ło do kolejnyc h po kolejnyc h nara z jak an imozji do takiej funkcji niech ęci do końca k ąta kontynent u, ale n ie w iem cz y pan i czyta ła we wtore k wyw iad z ambasadore m Chin w Polsce pan siłę będzie wi ększa i jak pan i skomentowa ła Rzeczpospolitej ukaza ł jestem mow a jes t zdz iwiona, bo Rzeczpospolita od dawn a publikuję teks t pana ambasadora i n ikt r ównież teksty si ę biega i wstępnie stron a redakto r naczelny Chrabota oznajmi ł, że on, publikując tekst y nie, dlatego że inni gadają, ale dlatego uwa żają, że nale ży by ć bezstronn y i da ć łamy ob u stronom konfl iktu w końcu ambasad ą w da l l iczne, ale ambasado r, ale no t o jes t ambasador, al e tre ści, którą przekazuj e na urągające przyzwoito ści trwająca w momencie publ ikowania tak ich tekstów, zasłaniając się w łaśnie wolnością s łowa zdawan ie łamów wszystk o zale ży, a moim zdan iem n ie ma m dziwne zachowan ie dla takiego dlateg o w swo ich rozumiem proszę wyt łumaczyć nam 1 fragment, kt óry m u r óżnie mo żna interpretowa ć w tek ście pana ambasador a Chin w Polsce przedrukował wydrukowany Rzeczypospolitej, który brzm i tak satysfakcją zauwa żamy pisze pan ambasado r, że coraz wi ęcej przedstaw icieli r óżnych środowisk Hongkongu sprzec iwia się przemocy cora z wi ęcej medi ów zaczyna rozważać szkod y wywo łane prze z agresywne n ielegalne czyn y wolą spo łeczeństwa Hongkongu i 81 szerokim konsensuse m jes t powstrzymanie przemocy House ora z przywr ócenie porz ądku spo łecznego jest w ty m z iarno prawd y może jakiś n iewielki z iarno jest rzeczywi ście z t ą grupy społeczne warstw y spo łeczne w Hongkongu, które ca ły cza s nawołują do teg o potraf i przerwa ć, żeby sko ńczyć z przemoc ą i niszczenia, al e jest bardzo liczna, a n ieliczna grup a mieszkańców Hongkongu do wyżej rekrutuj ąca si ę alb o wśród te j najwyższej war t bogaczy miliarder ów hongkońskich naprawdę trzymaj ą trzymają biznes jes t w Branicach alb o s ą ludz ie, która ma nap ływowi morz e przyjechali z kontynentu w ci ągu ostatnich 30 lat i osiedli kom u ten b ędzie o n pol itykami, al e z pochodzen ia chi ńskiego kontynentalną myślę, że te 2 grupy najbardziej zadowolon a z protest ów i najbardz iej wyczekuj ą ko ńca dr Katarzyna Sarek zakład japonistyki sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego tygodn ik internetowy kultur a liberalna rozmawialiśmy telefon icznie za chwil ę po informacjach b ędzie pan przedstaw ia rozmowę z szalon ą fabułę bia łoruską dziennikark ą wsp ółpracującą z telewizj ą Biełsat od 2 dni 3 wnioskach żoną na Białorusi nielegalny relacjonowan ie wybor ów parlamentarnyc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA