REKLAMA

Horror nie musi być tandetną rozrywką? Zbliża się Splat!FilmFest 2019

Popkultura wyrwana z kontekstu
Data emisji:
2019-11-29 17:10
W studio:
Czas trwania:
24:10 min.
Udostępnij:

Jakie są klasyczne problemy dzieci oglądających horrory? Czy można bać się podczas strasznego filmu, oglądanego któryś z kolei raz? Jakie są 3 tytuły z tego gatunku, których nie wolno przegapić? I który horror sama nadal lubi oglądać? Nie tylko na te pytania odpowiada Jakubowi Demiańczukowi szefowa Splat!FilmFest 2019, piątej już edycji festiwalu filmów grozy, Monika Stolat.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Nicolas Cage w imię na podstaw ie proz y Lovecrafta dokument zakazanyc h firma Kruger Doda t o b iografia seryjneg o morderc y, kt óra oburzy ła krytyk ów Berlinale tak ie rzeczy tylko na Splat f ilm Fest pi ąta edycj a festiwalu film ów groz y rusz a niedługo w Warszawie Lublinie nazywa m si ę Jakub Demiańczuk t o jes t podcast popkultur a wyrwan a z kontekstu, a stud ium jest z e mn ą dyrektork a fest iwalu Monika Stolat cz ęść część kultura to n ie tylk o czyst a rozrywka f Rozwiń » ilmy seriale kom iksy literatura gatunkowa cz ęsto m ówią o świecie więcej niż może się na pierwszy rzu t ok a wydawać reaguj ą na społeczne zm iany pol ityczne zawirowania technolog iczna rewolucj a w jak i spos ób kultur a popularn a opisuje świat na sam o tym, właśnie jes t te n podcas t popkultur a wyrwan e z kontekstu kwest ie uk ładem kulturz e popularne j piąta edycja t o taki mały jubileusz t o jes t moment, w kt órym już oddych a z ulgą, że t o ju ż tak rozkr ęciło działa jest szans a na kolejne czy to jeszcze nie jes t tak te ż mam y pewno ści w tym momencie t o boję się co b ędzie dalej, bo troch ę szybk o t o skierowa ło w łaśnie wi ększe większy program niż wydawa ło się, że mamy mo żliwości i faktyczn ie piąta edycj a to dl a pewn ie starszych festiwali co jes t tak iego specjalnego dla mnie coś no ju ż troch ę troch ę zlecało, al e też wydaje si ę, że taki, cho ć fest iwal k ina gatunkoweg o prem ierami nowo ściami chyb a jesteśmy przy ty m p iwo tylko 5 latach jesteśmy jesteśmy fest iwalem w Polsce tego typu n o właśnie jak w ogóle do teg o doszło ruszyliśmy by ło par ę fest iwali horror ów Multikino kilkanaście lat tem u mia ł swój bubl a Ber film Festival t o wszystko jes t ju ż h istoria, a więc mog ą si ę wydawa ć, że ruszanie z kolejnym fest iwalem k ina grozy też ryzyk o, al e podj ęła i rozkr ęcił ale jakie by ły pocz ątki tak naprawdę to widać, że nawe t może 15 lat temu na pewno 10 lat temu ju ż o tym, myślałam zawsz e taki fest iwal chcia łam zrobi ć, bo chcia łabym jako uczestn iczka czegoś tak iego korzystać g łównie to wynikało właśnie z te j z te j pasji nie zaczął wcze śnie bo jakby n ie miała mo żliwości czasowych żeby, żeby zrozumieć wydarzenia dobrz e stało, że nie było wcze śniej w łaśnie tera z, k iedy tak bardzo się te ż na si łach poczułam t o jes t ciekawe, bo w Polsce faktycznie podobn y troch ę rzeczy by ły, ale brak zmian od 2 edycja debatac h natomiast te święta zastanawia czemu tak jes t, bo teg o typ u fest iwali na świecie bardz o dużą, a same j Europie s ą festiwale, kt óre maj ą po 4050 lat w łaśnie tak ie z kinem fantastyczny m k inem gatunkowym w iz też co ś co m ówi o naszy m kraju nie w iem co, ale ciesz ę si ę, że z placu Fest to nie mo że wypełnić n o wype łniają skuteczn ie, a c o do fest iwali gatunkowych tak, by ten horror pow inien, więc w sum ie chwyta ć, b o jak j a jak pomy ślę o tym co si ę dzia ło np. na n iedawno zako ńczonym ameryka ńskim festiwalu film ów light House, gdzie na, kt óre b ilety sprzedały naprawdę chyba 10 minut 3 szanse na największą salę w k inie nowe Horyzonty t o jes t publiczność, która jes t k inem gatunkowy m za interesowana jes t publiczno ść która, a jes t w stan ie zap łacić za takie f ilmy na festiwalu, wi ęc w sum ie to no to chyba dobrz e zwiastuje, że to po prost u dobry cza s na horror wojsk jest light light House w ogóle oczywi ście wi ększość rzeczy, które trafiają do kin to jest tak a hollywoodzk a Sieczka natomiast, że nasz e pere łki tak jak Niemcy za mn ą chodzi ju ż n ie mówią o f ilmach Ariego Astera s ą zupe łnie innej planety k ina grozy może du żo du żo mo że takiego festiwalu są historią dziesięcioletnią nie ma, bo może si ę też ich nie odwa żył, żeby tak si ę w tak iej troch ę zamknąć takim szansę w łaśnie horro r k ino gatunkowe, że t o f ilm oczy się pojawia ć na fest iwalach w łaśnie w pokazac h Mid Night i jak blo k dodatkowych, ale także, b y okre ślić festiwalem kina gatunkowego cz y horror t o może się do os ób n ie odważyło, ale sumienie czy t o wyn ika tak naprawd ę horror to jes t gatunek, kt óry rozwija si ę w zasadzie o d pocz ątku istnienia kinematografii pierwsze obraz y tak ie ruchome t o by ły cz ęsto np. takie filmy, kt óre mia ły przedstawia ć wa żne wydarzen ia spo łeczne cz y np. obcięcie g łowy kogo ś n ie, więc można powiedzieć, że choroby przemoc y i brutaln e rzeczy były w kinie o d zawsze poza ty m podobno te ż tak jest, że im trudn iejsze czasy spo łecznie w ogóle dl a ludz i dla narod ów dl a świata tym horror c ieszy si ę wi ększym powodzeniem, a wydaj e się, że z roku na ro k właśnie chory jest jeszcze cora z bardziej popularne t o wszystk ie filmy horrory alb o kino gatunkow e poszlak i mocn iejsze mocn iejsze rzeczy faktyczn ie z roku na rok mają cora z wi ększe Box Office może te ż oznaczać, że żyjemy w c iekawych czasac h trudnych, bo chor y te ż popularny, ale te ż wysy p naprawd ę bardz o dobryc h różnych film ów, które przejad ą Streamu właśnie z chorą też mo że być taki troch ę proble m, że przez t o, że do Chin do szerszeg o ob iegu trafia prawd ę i średnich te ż rzeczy kto ś to bardz o mocno w tym właśnie s iedzi mo że odnieść wra żenie że, choć to nie jes t powa żny film, że t o s ą rzeczy rozrywkow e n ie jeszcz e gorzej mo że klasy BL wy łącznie i że to nie jest t o sam o c o k ino moralneg o niepokoju na szczęście strzał jak się czuje teczkę zajrzy t o zauważy, że absolutnie tak n ie jest jak ka żdy zreszt ą gatunku może zdarzyć coś lepszeg o coś gorszego t o jest normalna żona żadna nowo ść, al e może te n horror może nie wszyscy chc ą si ę jako teg o gatunk u przyzna ć tak jak t o sam i jes t na seansac h w multipleksach jak sob ie horror y to cz ęsto za łożyłam szczeg ólnie m łoda widownia śmieje si ę w nieodpowiednich momentach imam wrażenie, że t o jest taki troch ę pokazanie, że jes t w stan ie boje, wi ęc ten horror jeste m troch ę problematyczn y dla niekt órych, ale my ślę, że właśnie chocia żby taki festiwal ekspresj i Fest i jego program pokazuje, że mamy bardz o du żo do pokazania dobrego jako ściowego k ina wy też wychodz icie z dn ia fest iwalu poza niż k ina grozy, bo jes t ta m sekcj a film ów fantastycznyc h jest du żo tytułów, kt óre s ą tak naprawd ę na pogran iczu r óżnych gatunk ów jes t arcyc iekawa sekcj a dokument ów poświęconych rog i i groz i w og óle zjaw isku, jak im skoro, więc się z ty m mo że szans a na dotarc ie do ta k jak ka żdego do każdego publiczności nie tylk o do ludzi, kt órzy przychodz ą po to, żeby prze żyć jakiś emocjonujące chw ile w kinie, al e te ż d o do tych, kt órzy chcą zrozumieć, o c o w ty m wszystkim chodzi o co, o co w ty m wszystk im b iega ja k jak kino groz y cz y k ino gatunkow e w og óle rzeczywi ście odb ija spo łeczne nastroje jakie ś l ęki i narodowe międzynarodowe, bo t o wszystko mo żna znale źć w tyc h filmach, kt óre ogólnie okre ślone horror oczywi ście w większości tyc h kt óre, kt óre poka żecie w Warszawie Lublinie, ale chciałem, bo t o tak a przeprasza m moj a dygresj a, więc chciałem się też zapyta ć, skąd w ogóle uczym y si ę wzi ęło za interesowanie horrorem to jest jaki ś moment tak i czy zobaczy ła f ilm przeczytać książkę kom iks i nagle zaskoczyło stryc h jes t po prostu to jes t co ś tak wa s fantastyczneg o że, że n ie można oderwa ć dobr a, a ja tak jeszcze sekundkę dostan ie tylko wr ócę do oczywistego poprzedniego w ątku, bo o d drugiej alb o trzec iej edycj i festiwal m a nowe podtytu ł, czyl i właśnie International fundacji Queen festiwal, żeby zwr ócić uwagę na t o, że t o n ie są ocz y tylko horror y, chociaż t o jes t chyba, jakb y ulubiony gatune k festiwalu, zan im te ż cała identyfikacja i w og óle otoczk ę festiwalu op iera i horroru jest spor o one muszą by ć oczywi ście zawsz e b ędą, ale bardzo du żo się z produkcj i takich w łaśnie fantastycznyc h alb o dramatu po prostu mrocznych alb o dziwne chociażby sekcj a WEF, gdz ie odnajdą si ę widzowie, którzy się boj ą, bo t o się spotkałam, że jest taka część widz ów, która bardzo rzuc a przez festiwale mówią, że boj ą si ę horror ów i wahaj ą wi ęc, jakby tak ie s ą te ż najbardz iej mogą znaleźć coś dla s iebie, bo t o, bo to n ie tylk o filmy straszne no te ż tak jes t każdy ma ten swój by t mamy jakie ś uniwersalne różne lęki bo imy się podobnyc h rzeczy, al e te ż ka żdy ma swoj e osob isty pr óg strach u, wi ęc niekt órzy na jak iej scenie podskoczy wysok o pod sufit ani na wycenie zauwa żył t o straszne dlatego też się fest iwal podz ielony na sekcj ę i mo żna sobie wybrać si ę z s iebie, a jak t o si ę zacz ęło mn ie na pewn o wiem, że zacz ęłam oglądać horror y we wczesnym dzieciństwie dzisiaj chyba n ie do pomy ślenia, żeby tak wychowywać dz ieci, żeby ogl ądały malutk ie horrory alb o nawet sam e jeszcze natom iast w mo ich czasach, czyl i setk i urodziła wychowa ła lat a 802 to n ie złożonego problem u, żeby ca łą rodziną ogl ądacie miasteczko 2 Mpix z arch iwum m iejsce normalna n ikogo nie przyszło t o może n ie jest odpow iedniki, al e dzieci poz a tym to te ż cza s wypożyczalni i k ilkaset posesj i mia ła bardz o blisko zwolnienie ze 100200 m o d dom u sklep, który p óźniej jeszcz e si ę rozwin ął właśnie wpuszczanie CASA Sanchez i pami ętam, że filmu erotyczneg o byłymi jak o dziecko pewn ie wypo życzył, ale z horrorami n ie było najmn iejszego problemu n iszczenie zawarto nawet n ie pomyślał, że wzros t może może nieco mn ie nie po n iepewnym stan ie rzeczy pożyczać a gdy ogl ądam z rodz icami oczywi ście f ilmy z dzie ćmi s ąsiadów, którzy prowadzi 1 sklep wtedy za darmo to film oglądałem lu b też c o wyzna ła po latach rodzicom zdarza ło się podkradać nawe t wręcz pieniądze, bo z łotówka, czyl i kosztowało wpuszczen ie kasaty, wi ęc sob ie brałam pieni ądze opuszcza łem ogl ądam, a nawe t miał tak i układ z rodz icami i b ędą do końca i 7 lat wdają si ę, że mog ą całkiem mała, że kt óregoś dnia w tym tygodniu lecia ły horror y p óźno w ieczorem się umawiałem z rodz icami, że b ędziemy razem oglądać, bo bardzo chciała się boją oni mieli też szerszy proble m z tym, że wys łano na, al e ko ńczyło się na ty m, że jakiś 15 minutach nie spal i jeśli dzia ła w tym prz y zgaszonym świetle w pokoju telew izor ogl ąda horrory co c iekawe po latac h coś pami ętam, że natrafi uwa żam pami ętam to i par ę tak ich klasyk ów, al e straszn ie mn ie przerazi ł film, którego wie ża po latach okaza ło si ę, że z tych, które pamiętam t o bynajmn iej straszy akura t tak obrzydliwe dosy ć by ł st aw osiemdziesiątych no ale ma m nadziej ę, że m istycznej krzywdy t o n ie zrobi ło, bo wręcz mam wra żenie, że teraz jeste m jakb y tak a oswojona z l ękiem i toteż mi pozwal a robić chocia żby te n fest iwal, bo mog ą obejrzeć bardzo dużo f ilmu świat, robi ąc selekcję i o n problemu z tym woje n pami ętasz jakiś tytuł, kt óry wtedy zapadły ci mocn i w pami ęć dzieci ństwa tak no staw staw to by ł straszny, bo tak a scena w łaśnie, kiedy te n tajemniczy p łyn z kosmosu najpierw ludz ie zjadali już pol itycy po te j innej stronie zrob ienie chcieliby te ż spr óbowali walące się dostaw ę tych ludz i prze z prze z burzę upa ść tak otwiera si ę t o straszne to było nie maj ąc przed pami ętam też ku zaskoczen iu, że f ilm powr ót powr ót żywych trupów z 8 lutego pi ątek bodaj że świetna komed ia zomb i i będą, jakoby rz ąd się z brate m wojskowego to świetny, bo byli śmy grob u Super aż trzeba by ło w noc y z łazienki klasyczn a klasyczn y problem dzieci oglądających horror y, czyl i chodzenie do łazienki tam była t o scen a rozpuszczaj ące si ę rozpocz ęła si ę zabijaka tego p ierwszego Gośka zaczęło to ja nie mogę poprzeć tej twarz y w twarz to opowiedziane Her opuszczaj ących się czaszki zapomnie ć sta łymi prze z bardzo i co ś jeszcz e by ło i pamiętam też do tego n ieba filmu, al e pamiętam, że też musia ła dosy ć wcze śnie obejrze ć f ilm stronę to było wted y p t . m y chyb a naprom ieniowane klasa muszą by ć dosy ć wcześnie dop iero po latach za w tej spraw ie jest kiczowata to jes t oglądałem t o odebran e jako proces u chorowa ł komedia, al e n ie zauwa żyłam, jaki t o jest bl iski cz y zamierzona czy są oczywi ście jutro ma to jes t esencj a chorobowego k iczu wspaniałe filmy ulub ione to chyba Romeoi Julia n o oczywiście taktyka będzie, którego zdaje si ę w przysz łym rok u przypominali śmy Boryczka fundus z wted y tak by ło stro n to s ą niezłe wspomnienia rzeczywi ście ta k w mo im przypadku te ż tak wygl ądało, że by ła wypożyczania w ideo pod blok iem Szcze można by ło brać wszystk o nikt teg o n ie kontrolował nikt n ie pyta ł czy przypadk iem ch łopczyku masz wi ęcej ni ż 11 lat on i w g łowę ręką przesz ło, że on i nam ta k jak rob i przyjemność pozwalali, b y te firmy nawet n ie było takiego wysok iej myśli, że może też tak ma ła sugestia dl a ewentualnie s łuchających a ż nas scenarzyst ów naprawdę mo żna zrobi ć w Polsce odpowied ź Stranger Things metali chowaliśmy si ę dok ładnie du że może nie a ż tak fajn y jak bohaterow ie z miasteczka ko łki sal e, ale mo żna było coś wok ół teg o ukr ęcić dobrz e t o rozumiemy te j edycji, która ju ż za chwil ę si ę zaczyna 2 grudnia startuj e w warszawsk iej Kinotece w Lublinie p óźniej prawa drug i tak odłóżmy t o jest wa żne i o d raz u bez przerw y od dziewi ątego do piętnastego OFE centrum kultur y w Lublinie najwi ększy twoim zdaniem h ity oczywi ście wiem, że wszystk ie, al e powiedzmy 3 tytuły, kt órych żaden szanujący si ę one horroru n ie mo że przegapić żaden szanuj ący się k inoman nawe t powiedziałbym, więc chor y fanów horroru n ie trzeb a zach ęcać bardz o, ale kinoman ów, którzy by ć może unikaj ą k ina gatunkoweg o wart o zach ęcać, bo są w ty m programie pere łki oprawc y z bardz o pytan ie, bo selekcja sam a trwała no i potrwa c o najmn iej tsunami trwa mn iej wi ęcej ro k po t o, ju ż zaczyn a fest iwalu Sundance cz y tocz ące kroku ogromn a ilo ść tyc h um ów ogl ądam o d na m iejscu będą w dom u po prost u oglądając dystrybutorów, ale te ż jeżdżące po fest iwalach i stara m się faktycznie, żeby to by ło tak ie jedna k najciekawszych tytu łów, bo zim ą mam y pe łnometrażowych 36 tych projekcj i oczywi ście wi ęcej jak nasz e skromne r óżne możliwości techn iczno bud żetowo zespołowe to t o jest bardz o dużo, al e z drugiej stron y to nawet ripostuje, że mo że nie nie ma 100200 filmów fest iwalu, bo mo żemy skupić tylko na tych tak ich, kt óre naszym zdan iem s ą naprawdę najc iekawsze ju ż tak ą czo łówkę czo łówkę wybra ć jak też ju ż przy łożył bro ń do do skroni n iema też już sam o żeńskich gard ła np. to morz e, b y wybra ła n p . f ilm rolnik to jes t tak a Super świeża rzeczy niedawno by ł na fest iwalu w Toronto f ilm o brac i Muchę i sąd, czyli s ą tw órcy m. in . Angles bardzo ta oryg inalni re żyserzy powiedzia łabym, bo wydaj e się, że w k inie wszystk o by ło i wtedy pojawiają się on i i robi ą coś takiego, że wida ć naprawd ę maj ą swój swój sty l i taktyk i jest troszk ę roślina to jes t tak i f ilm zaczyn a si ę w oczy t o sam o gospodarczą odpowiadającą h istorii, al e opow iada o tak im tajemn iczym narkotyk u, kt óry też kto ś f ilmie nazwał efekt, al e łaska idzie si ę r óżne dziwne rzeczy nie chc ę za bardzo si ę podarowa ć, al e wychodz ące poz a samo pow iedzmy tak ą wizj ę halucynogenn e tylko tego faktycznie co ś bardz iej bardz iej n iesamowitego świetny film dop iero je śli po festiwalach statystyk i s ą bardz o zadowolon a, że właśnie okre s na Splat Invest jeszcz e, jak i wybrać to myślę, że też by łby t o na pewno f ilm otwarcia, czyl i akura t n iesamowita rzecz mia ła okazj ę zobaczyć te n sił na fest iwalu w Cannes by ła 2 tygodnie i uważam, że t o jest 1 z lepszyc h film ów tegorocznej edycj i teg o festiwalu doskonal e rzecz to troch ę przypom ina kino sama tak im Pacha te ż nieśmiało, jakb y stopniowo si ę się rozkręca, żeby uderzy ć z przytupem to jes t opowie ść o Polsce miasteczku, kt óre dosłownie zn ika z mapy i boryka si ę r óżnymi problemami ma łego m iasteczka kraju tego świata a, al e też mus i si ę z sola instrumencie, jakby to spo łeczność mus i si ę solidaryzowa ć, żeby przeciwstawi ć się jeszcze bandyto m, kt órzy ta m zagrażają n iesamowite naprawdę k ino takie, że je śli kto ś ma w ątpliwości cz y w łaśnie thr illery takie mocniejsze mo że troszeczkę brutaln e kino t o jes t warto ściowa rzecz to akurat zamyk a tema t, że zawsze tema t w ątpliwości też on t o może troszk ę z innej beczki kosmiczne maszyny to jes t nasz e swobodn e tłumaczenie oryginalnie, bo maszyny t o jes t jak kryzys kontynuacja teledysk u z 2016 turbo Killer z muzyk ą call-cente r bru d n iesamowita rzecz tak a w łaśnie Super science-fictio n fantasy z takimi ta k jak to te n tere n wygl ądał bardz o nowy kosmiczny to jes t, w kt órym się fantastycznymi zagl ądało na du żym ekranie ja obejrza łam ten film p óki c o ona na ekranie swojeg o mon itora zrobi ł na mn ie duże wrażenie, więc nie mog ę doczekać, żeby w tak im my dużym du żym ekran ie świetnym d źwiękiem obrazem zobaczyć t o b ędzie tak a przygod a wizualn ą muzyczna nie s ą w s ą bardz o dobra i w obszarze i i tote ż b ędzie 1 twórców i charakteryzatorka kraju p ierwszym pokazie, kt óry jes t przekonywania t o ka żdy z pa ństwa mo że sprawi ć sobie w programie ze swoje j stron y dorzuc a jeszcze polecen ia dokument ów, bo akurat tak si ę składa, że mia ł okazję widzie ć k ilka z n ich, a sekcj a dokumentalna tegorocznych spraw si ę wreszc ie jest doskonała jes t klaun rynk u, czyl i prawdz iwa historia z wyższego klaun a z Florydy wi ęcej właściwie chyba nie ma co m ówić, bo tam te ż dokument, kt óry skonstruowan y jak k ino groz y, a jednocze śnie rozwija ć tak rozw ija si ę zupe łnie nieoczekiwanym kierunku i ta m jest tak i l ist, którego no nie powstydzi łby si ę Scooby -Do o i jego wina ich mniejsze nie spodziewa ł chyb a tak jes t bardz o dobry dokumen t formu ła o historii Afroamerykanów w k inie groz y o d tak naprawdę wychodzi o d, o ile dobrz e pami ętam narodz iny narodu gry Pisa to film ów Johna Peela i jeszcz e jest również świetny dokumen t wspomnienia genez a obceg o na 40 rocznica premiery obceg o Ridleya Scotta zreal izowany f ilm prze z Aleksandra Filipa spec a zreszt ą od opow iadania w dokumentac h horrorach, bo wcześniej nakr ęcił film o psychozie Alfreda Hitchcocka później t o jest tegoroczne krótko premier jeszcz e w Polsce nie był pokazywan y f ilm o egzorcyści mia łem okazj ę rozmawia ć we Wrocławiu podobno teraz kr ęci film o western ie Johna ford a, więc troszkę to znacz y w ątki grozy no dobrze to jeszcz e tylk o tak ie ostatnie kr ótkie bardz o trudne pytan ie na kon iec po tylu latac h ogl ądania horrorów możesz powiedzieć marzy ć o ulubionych Gross taki, kt óry zawsz e, do kt órego zawsze może zwraca ć, kt óry mo że niekoniecznie cz y przera ża, bo trudn o się bać się obejrza ł jakiś k ilka razy na tak i, do kt órego zawsze chc ę wraca ć w łaśnie tak si ę zastanawiam, że ktoś mi te ż za takie pytan ie powiem n ie, że n ie mam za du żo za dużo filmów widziałem du żo fajnych jeszcz e co ś tak iego, że zale ży na stroju ty m ulub ionym za każdym raze m jes t inny f ilm, al e mo że odpowiedzia ł d ługo b ędzie h istoria taka, która zdarzy ła chyba 2 lata tem u po po 1 edycji w łaśnie plan inwestorzy jes t tak że w samy m festiwalu jest świadoma zm ęczenie zmęczenie materia łu cz y troch ę odsapn ąć, a nawet po ogl ądaniu tak du że ilo ści k ilkuset pow iedzmy horror ów cz y tak mocn iejszy filmów rocznie jeśli ten ca ły fest iwal, więc pierwsze, dlaczeg o chcec ie zrobić fest iwal trochę odpocz ąć może obejrze ć jakąś komedi ę romantyczną natomiast okaza ło si ę, że p ierwsze co zrobiła w łaśnie te 2 lata tem u dosłownie pierwszego dn ia po zamkni ęciu fest iwalu t o spędziłam w dom u w łóżku obejrza łem sobie p ierwsze horror Carpentera to mo że to t o może to jest odpowied ź może to jest f ilm skor o skor o wybrałam natomiast co jes t tyc h tych ulubionych film ów jes t ca ła masa pewn ie pewnie zależy zaś o d dnia myślę, że to było wredn e pytanie z mojej strony, gdyb y kto ś zada ł tak ie również będzie umiał wybra ć może mógłbym powiedzie ć czy Carpentera t o jest 1 z tych re żyserów, których najbardz iej lubi ę, bo nakr ęcił tyl e fantastycznyc h rzeczy, że trudno za to n ie uwielbia ć, ale właśnie cieszy ł się, że nie ma tak iej proste j odpowiedzi 1 ulubiony horro r jest ich zby t w iele zbyt dobryc h zbyt interesuj ących, żeby tak się decydowa ć jasn o bardzo dzi ękuję zapraszam y na plac film Fest od 2 grudnia warszawsk iej Kinotece od 9 grudnia w centrum kultur y w Lublinie Monika Stolat dyrektork a fest iwalu by ła mo imi państwa gościem, a ja nazywa m si ę Jakub Demiańczuk t o by ł podcas t popkultura wyrwan a z kontekstu popkultur a wyrwan e z kontekst u podcast Jakub Demiańczuk zawsze w piątek na t o kas a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPKULTURA WYRWANA Z KONTEKSTU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA