REKLAMA

Rozmawiamy z Aloną Szabunią oskarżaną o nielegalne relacjonowanie wyborów na Białorusi

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
24:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w studiu Radia TOK FM go ści jest z nam i bia łoruska dz iennikarka wsp ółpracowniczka telew izji Biełsat pan i, ale nasza dnia dzie ń dobr y dzień dobr y, a nasz ą rozmowę t łumaczyć b ędzie pani Polina ustawa dzień dobr y dzie ń dobry ukazuje si ę w Polsce ksi ążka zbi ór reportaży z Białorusi p t. ojczyzn a dobre j jako ści w śród tekstów jes t r ównież teks t pan i Ilony babun i w 2, ale zacz ąć muszą o d pytania cz y zakrese m zwi ązanego z oskar żeniem m Rozwiń » ilicji z sob ie z Witebska Witebska i w m ilicja oskar ża pani ą ot o ulice zasadn ie t ą, że be z uprawnie ń relacjonowała pan i ostatn ie wybory parlamentarn e na Białorusi Netii, gdyb y mog ła pan i skomentowa ć i n ic ed u pośrednicy Żyd kantory czy ma pan namy śli ostatnie wydarzen ia 16 z szesnastego t o OC z pla ży były stek iem obra z sytuacj a wyglądała w te n sposób, że ci, którzy chcieli od mo ich zdziwie ń mieszkańcy 1 ze ws i z brali miejscy zebrali si ę razem napisali wyjawienie wszystk ie s ą napisali podan ie do gminy wiejskiej t o nie kazał ca ły cza s, że rezygnuj ą z udzia łu w wyborach i ani sami istnieje by ć i sami wytłumaczyli pow ód, dlaczeg o tak zrobili tak i wyn ik d a Białorusi czegoś tak iego na Białorusi n igdy n ie było weto dzieli mn ie nie robi tyl e, a pani na tej wsi n ie by ło ani żaden dzia łacz opozycji opozycj a nie robot y mediateka Long tzw . pi ąta kolumna, kt óra jes t ci ągle oskarżano takiego typ u rzeczy mu ludz i, a wi ęc m ieli sami wyrazili ludzie si ę zjednoczyl i sami w ten spos ób wyraz ili protes t pote m już t o w łaściwie mięsnej i dlateg o że lokaln a władza te ż w ładze gm iny obwodu n ie ruszal i w elementarnyc h Opus n ie mog ę rozwi ązać elementarnyc h najprostszych problem ów tych mieszka ńców w pracę problem ma ich życie, bo w tym, że t o ich zdziwieniu, je żeli powiedzieć kr ótko to proble m polega na tym, że na ws i w atr ium, czyl i od sesji nie dziwi mn ie, że ta została odci ęta o d s ąsiednich wsi, gdz ie byl i n ie punkt, w kt órej to ws i by ła przychodn ia sklep sto łecznej punk t, jeżeli znajdą drug ie po kolei stacj a i drugi no i inne inne r óżne u żyteczności publicznej budynki to b y t u do pracy i żeby ta m dojechać trzeba było j e trzeb a 3 km dz icz, a t e zostaną źle ludz ie, a większość to s ą ludz ie starzy, którzy już sob ą po sze śćdziesiątce wr ęczenie chodz ili c i papież żony za rog iem wcześnie chodz ili w tak ą tras ą nowa, jeżeli nie pamięta t u do d ługu działali, ale bez w pewny m momenc ie ta trasa zosta ła ogrodzona płotem s ą tam powsta ć sanator ium śluby impresje wodn e promuje ju ż bezpośrednio bezpo średnie nie mogl i przej ść jes t posad, że mus ieli po prostu przez las jes t różna c o jest trudn o w poziom w ód w tak im w ieku Skulska jes t ta m ślisko, je żeli pada śnieg lód i 2 proc można podobno i oczywiście o d dawna można ten proble m rozwiązać to nie jest z kole i tak i problem olbrzymi ta m płyty drewn ie tras ie inicjację niekt órzy mieszkają ta m o d 6070 lat zawsze drug a była zawsze w trasę zawsze druga by ła i wszyscy ta m z niej korzystali m łot czy realnym probleme m była w ty m, że trudn o problem chodz i o tak naprawdę bud żet ten proble m można bardz o się rozwiązać wreszc ie w dzieciństwie on i pisali podan ia do r óżnych urz ędów i dostawal i takie bardz o ogólne człowiekiem obrazem ludzi ryzyko, i ż taki spos ób ludzie po prostu wyrazi ć sw ój proce s rezygnują wyb iera tak wybiera ć tak ie w ładze już na n ich, kt óre po prost u pluje na nich l ód i n ie pozwanie mn ie zadzwonili do mn ie i presji -li pozarastan e jeszcze tylko no i pros ili m ówili, że nadz ieje tylko pan i, bo chcemy, żeby ludzie o ty m, si ę dow iedzieli jeśli jes t można pomyśleć n o, je żeli jes t mo żliwość pom óc oczywiście pomagam od 8 Bystre wczoraj ją bardz o szybko wczoraj si ę dowiedziałam, że znajdzie więc, że już jest wyznaczon y term in rozpraw y sądowej 12 grudnia odb ędzie si ę rozprawa na s do stol icy za, jakob y n ie zakonny i będzie s ąd za tak ie rzekom o n ielegalne Memoriale materia ły o tym, problemem jes t u na s w konstytucji Republiki Białoruś konstytucj ę Republiki Białorusi i adres y tyc h jes t art. 134 etatu, która mówi o ty m, że ka żdy cz łowiek ka żdy obywatel ma prawo zbierać informacje ora z gromadzi ć informacje rozprzestrzenia ć informacj ę po swojem u mater ia wg swojego uznania n iestety informacje n ie, je żeli ta informacja nie zagra ża wstawan iu o istnieniu Białorusi tam pas jes t niż alb o nie ma jaki ś tak ich powa żnych skutków, ale oskar żenie jes t t o, że pani niemaj ące odpow iedniego zezwolen ia relacjonowa ła wybory wu j s łyszeli wybory wybory, b y mieć wydłużony WTO, że tyle n ie tylk o wybory t o mapa ma pan my śli Jackie zwrac a na t o, żeby sytuację wywalcz ą przynajmniej wiedz ą, o co pan chodzi ć, cho ć sytuacji, kt óra mia ła miejsce na punk t w punkc ie wyborczym med ia w Polsce tak ą ot o opisuj ą, że oskarżenie takie śledztwa przeciwko pani jes t tak ie, że pani n ie mia ła uprawnienia do winien by ć tak t o w relacjonowan ia wyborów parlamentarnyc h na Białorusi i dobre by ła już inną wód etyk iety sytuacj i druga sytuacja blo k jest te ż inna sytuacj a, kiedy byłam ka żda n im jako obywatelka patr iotka jak o patriotka swoj ą ojczyznę i ja byłam w obl igacje na wyb ór obserwowa ła wybory i także sytuacj a by ła każda te ż sytuacj e, k iedy liczyliśmy ilo ść ludz i, którzy przyszl i na punkt wyborcz y do punktu wyborczego wyliczyli śmy każdego każda osob a my śli telewizji naliczyliśmy porówna si ę tak główny dzie ń wyborów 327 osób i Adżdabija jest l ikwidacja komisji, k iedy preze s komisji og łasza, że dz isiaj głosowali 680 osób jest jestem n o oczywi ście jazd a dla Inki sami zbulwersowan a i chw ili wtedy już moj e r ęce same właściwą, czyl i telefon był prymas t ę klas ę i relacja na żywo na Facebooku j a w akcje Triest inicjatyw człowiek ma postawić mówiłam o ty m jak ie s ą zbulwersowane, dlatego że myśmy pol iczyli n ie widzieli śmy 300 ile osób niż Vettel ma, wi ęc ten moment nie tylko em isja na prezes komisji znacz y na tak i guz ik alarm właściciele p ije Hula brygad a najp ierw przyjechała ochron a ktoś Departament ochron y Wojtka kosmonauty zostanie dzi ś nazywamy ich w kosmos nauczy ć dlateg o, żeby w tak im pełnym ek ipy tak, że mają broń w ód mój skazal i się sytuacja ta m już opowiedzieli śmy, o co chodzi o medal e zdobyl i na nich wezwać, dlateg o że myśmy powinni śmy byli t o robi ć wzywać ochronę milicj ę t o niska, dlateg o że on i fałszowali wyniki wyborów c ielsko kultury i po jakimś czasie on i wezwal i jeszcz e drug ą brygadę też w USA milicję to ju ż byl i byl i bezpo średnio milicjanci tyc h z nas nagród i Wschodzie, a więc u nas w szkol e na odwrócenie on i pope łnili przestępstwo można imigracja powinna by ła i Cliver Blue proce s f iltracji pow inna była wkroczy ć pol icja jes t ono zareagowa ć NATO, a jes t wszystk o odwrotn ie c i, którzy widzą, że jes t pope łniane przest ępstwo to do nas 3 lata milicja jeszcze n ie w ie jak t o się sko ńczy b ędą także nap isali zjedli również zapisa ć napisaliśmy podanie misj ę t o ani skarg ę na prezesa komisji, dlatego że zawodnik ów mieli n iepotrzebnie wezwali pracownik ów m ilicji, kiedy nie by ł taki potrzeb ę czy pan i si ę boi, pisz ąc o tak ich rzeczac h m ówiąc tak ich rzeczach si ę gwary, kt óre s ą n ie pomyśli pa ństwa n ie pomy śli sądu do m ilicji lekarstw a czy pani uwa ża za dziennikark ę, kt órej n ic n ie groz i na Białorusi niczego n ie zra ża 1 z Białorusi jedna k niż te jedna k n ie uwa żam i mnie roczn iki Gruzja 1 moja rodz ina te ż krewni m ówią o ty m, ja nie uprzedzaj ą mnie, żebym tego n ie robi ła i n ie mogły, ale ja n ie mogę teg o n ie robi ć po prostu jak nie ma już wa s rozum iem, że nas i odnieśli dzień Ano słuch ta k na dzie ń dzisiejszy wszystk o jasno Okaj w szkol e dobrze w iem, kt óry wskazał, który był dni pasję stan ął ta sytuacj a, kt óra się, kt óra wydarzy ła w ty m punkc ie wyborczy m daje euro rosn ą, kiedy ran o obudzi łam ja, ponieważ t o prost e prost e siedemnastej ochrony bow iem zrozumiał, że Bóg strzeże Pete m u posmakuj e w drugiej sytuacji, dlatego że jak zaczął analizowa ć też inne sytuacje, k iedy ręce by ły kręcone i by ły tortur y wobe c dz iennikarzy wobe c obserwator ów nasili były n ie tylko psycholog iczne i n ie tylk o presj a psycholog iczna również fizyczna normuj e wód gada ły swoje 2 brygady na s, k iedy do na s przyjechal i milicjanci pow ód spok ój z 2 i NATO pamięta, by spać ja by łam w tym momenc ie by ło wtedy byłem też zaskoczony ty m na ile by ło spokojn e wtedy dz ieje po prostu dalsz e po prostu wykonywa łam swoją prac ę dale j komentowa ła to si ę jak dale j Jezu, to c o si ę dz ieje oczekiwana wyn iki, żeby wywiesili protok ół wybor ów ma zresztą, aczkolwiek rozumia łam, że te n protok ół minister jest prawnie ma wsp ólnego z prawd ą rzeczywistością tak im obrazem n o jakiś sposób brygady m ieli w łaśnie brygad y m ilicji tych pracownik ów m ilicji byli bardzo adekwatn y tak naprawdę, kiedy opowiedzieliśmy ocena, choć on i sam i byli zaskoczeni wytrwal i znajd ą się m ówiliśmy, że jutr o przyjdz iemy do oddzia łu m ilicji i wytłumaczymy Azji co si ę stało no i tak zrobili śmy a ż, o ile budżet to bujd a, a dalej b ędzie rozpraw a czy administracyjnego postępowania te ż n ie wyrz ądzili, a własne s łyszę stu ły oczywi ście zagrożenie istnieje jak mogą wprost, al e ja n ie mogę po prost u inaczej jednak dobr y, choć styk i, a c ienie czasem jest tak a rozpac z s ą tak ie sytuacje, k iedy my ślę, że na wielu kon iec po prostu ma m teg o dosyć jeśli ludz ie sam i na t o pozwalaj ą łamać prawa na n ic i sami n ie robi ą to dlaczeg o ja pow innam tym zajmować pamięta i nie ma t o jeśli, al e i później rozum iem, że jak tego n ie zrobią to kt o zrob i, jak a cz ęść spo łeczeństwa bia łoruskiego dowiedzia ła się o d tych 2 sytuacjach najp ierw o tej ws i, gdz ie trudn o zbudować kawa łek drog i w te j drugiej sytuacj i, k iedy osob y licz ące g łosy zosta ły zatrzyman e prze z milicj ę, które media o ty m na Białorusi powiedzia ł leki mi biorą si ę WTA dz ieli mnie sytuacj i, je żeli chodzi o sytuacj ę na wsi t o by ła informacja nabia ł szacie i wpierw uczeln i i przed e wszystk im w ielu sad ocz y oglądają milicjanci o d razu reagują wsunąć jes t to smutn a wiosna kierownictwo te ż ogląda Biełsat uc iec an i reguły prawn e i on i oczywi ście wszystk im reaguj ą źle na moich lat, a n ie do mo im zdaniem on i pow inni rozwi ązywać problem y w kwest ii wybor u, a oni odwrotnie to jes t pob ije chc ą rozwinąć w te n spos ób na strach na tę okazj ę, żeby zastraszyć tyc h ludz i, kt órzy mówiących problemach smutną dzisiaj rob i, al e n ie rozwi ązywać ich sytuacja, która była n iepewna sytuacja, która wydarzy ła w punkcie wyborczy m pas jest ona ma je j bezpośrednio z to by ło na moje j stronie około 1001 pasm jutr o chyba 1000 odsłon mo że trochę mn iej i byl i także pasty by ły te ż wp isy kto ś ju ż rozpowszechniał dalej na drug im kanal e na innych kanałach nie tylko i n ie chodzi tylk o moją sytuacj ę do du żo podobnych sytuacj i, kt óre by ły na wyborac h w illi we wszystkich z e wszystk ich niezale żnych mediach była tym napisa ć, że pokazywali jedno drugi staj e na innych stronac h i portalac h spo łecznościowych wód zby ł przed wszystk im Facebook i Instagrama instagram w kontakc ie w kontakcie, gdzie tury natom iast na publ iczne za chwilę wr ócimy do nasze j rozmow y, ale przen iesiemy si ę do Witebska, bo t o teg o miasta na Białorusi dotyczy tekst zawarty w ksi ążce ojczyzn a dobrej jakości de fact o w zbiorze reporta ży wydanyc h prze z wydawn ictwo czarn e w naszym studiu pani, ale nasz a Błonia dziennikarka wsp ółpracowniczka telew izji Biełsat jeszcze ra z dzień dobr y ora z dobr y dzie ń rozmow y tłumaczy pani powinna ustawać czas dzień dobr y dzie ń dobr y, kiedy bior ę do r ęki dzięki książkę, w kt órej jes t pani teks t w Witebsku t o mus i najp ierw zapyta ć na czym poleg a w Witebsku jak wygl ąda wojna o pomn iki i Syrii jest po prostu bardz o powa żne pytan ie kt óre, pytaj ąc usi łujemy Rysiu jaki ś sposób rozwi ązać ju ż w ciągu k ilku lat widzewskie ucz y innego pojawiły pa n litewską jes t bez bardzo du żo obecn ie pomnik ów powstało du żo pomników, kt óre w żaden sposób n ie s ą zwi ązane bezpośrednio z l itewskim r óżnymi ani z przesz łością miasta an i z tera źniejszością miasta odzyskal i swoje pami ętniki t e, chociaż najprawdopodobn iej t e pomn iki mówił t o są pomniki dni o d dn ia dzisiejszego Kaka nasze prawicy w jak i spos ób nasz e w ładze nas z rząd, czyl i obra z marnuje nasz e nasze pieni ądze, czyl i pieni ądze podatnik ów i kabury c by ło w jak i spos ób walcz ą Białorusi jest 2 takie stron y tuta j s ą 22 kwestie 2 strony patr ioci Białoruś Białorusi i t zw rosyjsk i świat, które rozum ie w jak i spos ób usi łuje chce, by zmusi ć do swojej prawdy swoje j racji nie tylko cen ą i t o dotyczy przed e wszystk im na pamiętniku ci oraz poka z zby t pami ętnika pomn ika Aleksandra Newskiego, który 1 prostą grą niż t o jes t olbrzymi pomnik, ab y mija pierwsze wet o o ty m, właśnie p isze w reporta żu, kt óry jakob y, pytając ponoć obietnicy, bo t o czek a t u usiłują wyt łumaczyć c i, którzy chcieli, żeby te n pomnik postawi ć dz iecku on i i usi łują próbują wytłumaczyć, że t o jest pomnik t o jest symbo l tak iej rodziny unikatowa nasze j nie zm ieni rzeczywistości nie ma żadnego zwi ązku z rodzin ą pan, a i w spo łeczeństwie m ówimy na te n pomnik, ale zabral i kol e matce to wiemy, kiedy pojawi ł się pan mi wtedy, k iedy pomn ik te n powstał t o jes t tam jes t ksi ężna Olga le x generalis gn iewskiej drukach i Newski trzym a ch łopczyka VTT pami ętnik z cel i, kiedy powsta ł te n pomnik Kolasy ludz i tyl e bia łoruski prezydent Białorusi, bo mn ie, więc w tym samym wieku w ódkę do medyczn e pamięta jak ktoś patrz y na te n pomn ik tak się wydaj e, że po prost u dziecko zosta ł zabrany mam y, bo matk a sto i gdzieś obo k, a tat a t o dziecko trzyma dlatego Witebsk właśnie w te n sposób naród nazywa te n pomn ik powiedziała pan i na początku, że l ist i wojn a pomniki t o jes t tak naprawdę dyskusj a pomi ędzy białoruskimi patr iotami, a zwolenn ikami ruskiego m iru Sławomira i chcia łem zapyta ć jak wiele os ób na Białorusi, b y si ę tak okre śliła jak o białoruscy patrioci c o t o są środowiska Rusi, kt órą mogliby zdobyć 1 ośrodek jes t zimno wydaje się, że takich ludz i du żo no no precyzyjn ie jeśli mi, al e w ciągu 70 lat i ponad 70 lat, k iedy Białoruś dawniej nie by ła pod presj ą w ładz radz ieckich u nas na Białoruś an a, k iedy nasz a Białoruś niektórzy się różne n ieznane kult nawe t n ikt teg o nie zna w łaściwie ile jest m iejsc nasze j z iemi, gdz ie rozstrzeliwano tera z zdaje się do Szadku do ub ioru w AK i k iedy tak my ślimy, skąd biorą się nie maj ąc te n strach sob ie od obietnic tak mi si ę wydarz y można wyt łumaczyć ty m, że Białoruś bardz o cierpiało na pocz ątku władzy radz ieckiej te ż p óźniej, kiedy el ita zosta ła rozstrzelana, k iedy ludz ie, kt órzy dążyli polepszy ć życie n ie tylk o swoją swoje życie tylk o te ż życie Białorusinów życiowe obywatel i ani byl i ra z on i zostali rozstrzelan i bez żadnego s ądu i be z śledztwa mógł kiedy ś, że dzisiaj jes t ja k ja widz ę ten strach wskaza ć i żeby opowiedzie ć zawsze us łyszy nie, żeby głośno powiedzieć o ty m, że ja jestem Białorusi nam, że jestem patriot ą, że b ędą trwać swojem u narod y swoje stron y na interesach swego państwa z e swojego kraju jes t niestety takich bardz o ma ło, kt órzy w sposób otwarcie m ówią do nowel i al e kiedy m ówi, k iedy m ówię rozmaw iam z ludźmi szósty rozum iem, że ludzie czuj ą patriotami tylko się boj ą z co trzeb a zrobi ć, żeby przezwyci ężyć te n strach jednak chron icznie nie mog ło chwili obecnej nie mogą odpowied ź na t o pytan ie, gdybym wiedzia ła byty t o ja bym zrobi ła p łótno na drug ą stronę, al e z drugiej strony, jeżeli wydam y popatrzeć na t ę sytuacj ę, k iedy obserwujemy wybor y chyb a widzieć a k iedy w idzi na m iliony cz ęsto, że t o szczeg ólna część obywatel i jest po prost u w sposób jes t wymuszana uczestniczy ć w tyc h wyborach t o jest najwi ększa w najwi ększych fałszowanie tyc h wyborów i ja patrzę NATO i myśli posłać dzieci rosną, dlaczeg o t o rob icie większość to s ą studenc i, którzy m ógł być ci je żdżenie po mog ą po prostu zosta ć wyrzuceni z uczestn ikiem jest to s ą pracown icy państwowych organizacji zato r mózgu wprost prezes kontra, kt órzy po prostu mogą im mog ą nie przedłużyć umow y bez żadnego wytłumaczenia, dlaczego w dzie ń wybor ów i w dzie ń wybor ów, jeżeli chodz i o t e ostatnie wybor y przysz ło tylko 15 % pensji prz y tylko 15 % Ignacy 15 % mieszkańców to s ą c i ludzie kt órzy, kt órzy realnie chcieli coś n ie byli zmuszeni on i przyszl i po prostu by ły of icjalne dan e państwowe, że frekwencja n ie oczywi ście of icjalne dane by ła inna, gdy pierwsze of icjalne dane to by ło o d 7080 % ja wzi ęło udział w wyborac h realn ie 15 % mn iej więcej, gdzie od mebl i dal ie w tych punktac h wyborczyc h, gdz ie obserwowaliśmy wybor y jeszcz e 15 % nale ży byl i zmuszen i uczestniczy ć w pr e przedwyborcze no napisali tak ju ż we, al e jakieś powiedzia łam nap isali, że wśród 327 osób nie pisz ą, że 680 tu takie m ówi pani w te n sposób w te n sposób osi ągają takie wyn iki na s znają sztukę n o i kiedy po prostu rozum ie, że tylk o 30 %, które mog ą w jaki spos ób wpływać na wadz e do 70 % tylko t o s ą ludzie, którzy który, kt óre mogą testuj e swoje teczki z 1, którzy mog ą jako ś się wypowiedzie ć mi się wydaj e, że w łaśnie on i s ą prawdz iwymi patr iotami Białorusinami p isze pan i w swo im reporta żu o pieni ądzach przeznaczanyc h na n iepotrzebne pomn iki p isze pan i nawe t o ty m jak fataln y jes t stan s ieci toale t publicznych w Witebsku, a ja chcia łem pani ą zapyta ć za c o pan i kocha Witebsk chcia ł dosta ć si ę z wojnie pani Halinie zysk u właśnie pan i woli nie dziś opowiada ła tak i dowc ip był o n tylk o na Białorusi o ogłoszenie akt u na Białorusi bardz o aktualne niż nam w przy niejasnej nie wiem czy 3 czy mogę powiedzie ć ten dowc ip ta k tak kon ieczny koniecznie to jes t w Wigilię jes t, al e na ws i, czyli tak a sławojka tak ą n iby hoteli nie bij ą toaleta nie SLD tylk o na taki właśnie te n drewniany domagać epokowyc h jak mo żna dać mo że na działce takiej jazdy i l in ta jes t lat o cypl u ciepło i by ć na stolic ę i zazwycza j w takich toaletac h są r óżne tak jak n o chyb a robaczki rozdało już być no i takie zobaczy ć 1 synek rozmawia z e swo im tat ą po pa ście ta dotacja co jes t w ty m świecie, a kredyt ta m ówi Adam jest ogród co jes t w ogrodzie, a sadu, a w sadz ie w ty m ogrodz ie jabłonie kwitn ą Włosi później ta m s ą jatk a na jes ieni już tato tato c o jes t w tych czapkach nosić byczki ta m, bo nowa z synk u jatka mog ą by ć różne mog ą by ć kwaśne s łodkie mogą z ielone czerwone i w tych i Jatkach też mieszka ń ryback i tata czy ta m jes t dobrze tak t o jest fajn ie przyjemn ie tato, dlaczego n ie jeste śmy ta m po rozwodzie trudn o jes t snu tat a mówi no synku t o jes t nasz a ojczyzn a smutne to jedn o smutna no żal wielu jest smutna troch ę prawd y na bardzo smutne jest t o prawd a cz y odpowiedzi ą na pytanie, dlaczeg o te 2 inne po prost u n ie zmienimy swojeg o kraju chociażby w wyborach mu nie zmieni ł swe j stron y jes t obaw a cz ęści białoruskiego spo łeczeństwa jest, że zm iana może doprowadzić rzeczywi ście do takiej sytuacj i ja k na Ukrainie, gdzie dosz ło do wojn y domowej ojc iec chc e sztuk użyto ziemi dz ieckiem ojciec sam chcia łby, żeby nawe t dz ieci, choć zresztą by ł wnukiem chcia łby, żeby wnuk i swojej stronie żyli w swoim kraju, i ż to były gest u i żeby istniał nie wp łynęły dobre warunk i do życia aniżeli swobodny straj k, żeby żyli w swobodny m kraju to nie mogli wybiera ć mi, żeby mogl i wybiera ć miejsca pracy, bo nie mogl i wybra ć ażeby mogl i wybiera ć swoj e władze pyta m tak dat ę, dlatego że kiedy ś, kiedy zaczynałam ju ż swoj e swoj ą aktywn ą działalność chocia żby tria, bo pomyliły śmierć jes t, aczkolwiek pamiętam Sojusz siebie jak o dz iewczynka by ła zawsze patriotk ą ojczyzny zawsz e uszyłam Trwam c o zrobić od osób mo że jeszcze wted y nie rozumiem teg o jest 1 lat może 10 lat tem u zaczęła już w spos ób świadomy, że wręcz nawe t trochę wcze śniej się znosi ć menu to b y zacząć działać świadomie t o by ł tak i najbardz iej aktywny okre s u mnie na t o z imy, a i wtedy mi wtedy mia ła trójkę dz ieci w wieku szkolnym i nie ma Justynki my i mo i przyjac iele moi krewn i rodzina m ówili mi, że co robisz ty pan ie maj ą to pan rozum ie, że t o jest zagro żenie sztuki podstawiają sob ie ty m, że po prost u zagraża, że nic wi ęc, że warunk i zagrażające dla dz ieci, że oni ci ludzie n ie maj ą an i sum ienia ani jeździły prawa i że on i mogą to być swymi dzie ćmi zrobić cokolwiek edycj i jak odchowa ć dzieci z danyc h, a c o dopiero wtedy mo że si ę za mo że zajmować polityką mo że cokolw iek zmieniać na d n imi martwić no i wtedy odpowiada łam, że dziś właśnie, dlateg o że mam dz ieci muszą widzieć w łaśnie dlatego, żeby dz ieci mogli żyć w swobodnym kraj u b ędą robić t o dz isiaj krzewieniu 25 niestety min ęły 25 lat wiąże się z dumy t o teraz już my ślę o ty m, że mo że chociażby wnuk i n ie będą żyć w innym kraj u jest jaka ś nadz ieja bardzo dzi ękuję za dzisiejsz ą rozmow ę pan i, ale nasz e Błonia autork a 1 z tekst ów zam ieszczonych w reportażach z Białorusi ksi ążce ojczyzn a dobrej jako ści wydanyc h prze z wydawn ictwo czarn e, a t łumaczką naszej rozmow y by ła pani Polina ustawa, której bardz o za t o dziękujemy dzi ękujemy r ównież dzi ękuję dziękuję dzi ękuję do podwyższenie to by ła rozmow a z dziennikark ą praw współpracująca z Legią obie Stalą, ale nóż był ni ą ja przypomn ę, że 12 grudni a dziennikarka ma stawi ć w sądzie Witebsk jest oskarżona o t o, że bez akredytacj i bia łoruskiego MSZ relacjonowa ła wybor y dl a zagran icznej telew izji, jak ie dok ładnie oskar żenie us łyszy jak będzie dalsz y ci ąg teg o proces u będziemy informowali na anten ie Radia TOK FM za 6 minut godzina 16 za 6 minut informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA