REKLAMA

Inteligencja mieszka w infrastrukturze. Jak się przerabia miasto na smart?

Miasta 2.0
Data emisji:
2019-11-29 16:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:46 min.
Udostępnij:

Co to znaczy, że miasto jest inteligentne? Jak musi działać infrastruktura, by miasto zasłużyło na takie miano? I dlaczego monitoring to za mało... Rozwiń »

Jan Stradowski rozmawia z dr. Agatą Dembek o tym, jak tworzyć inteligentną infrastrukturę miejską.

Partnerem podcastu jest Volvo. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jes t podcast miasto 2 zadań, którym rozmawiamy o ty m gdzie ma 3, czyli o m iastach inteligentnych nazywam si ę Jan Stradowski mo im gościem w ty m odc inku jest dr Agata Dębek socjolo żka badaczk a zr ównoważonej przedsi ębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego China in dobre mam y rozmawia ć o inteligentnej infrastrukturze m iejskiej jak się patrz y na doniesienia dotycz ące smart Cities w Polsce t o bardz o często okazuj e si ę s ą 2 podstawowe pojęcia, kto się z Rozwiń » tym wi ążą miasto uważa si ę za inteligentny, kiedy ma po pierwsze, publ icznie dost ępne wi -f i, a po drug ie, mon itoring kamer miejskich i to jes t uznawane ju ż za nowoczesność t o jes t bardz o smart miasto się tym chwal i, ale chyba nie o to chodzi w ty m będzie prawda to n ie jes t ta infrastruktura w tej powinni śmy m ówić, bo to oczywiście miło, k iedy jes t wi-fi to być mo że coś pomag a rodz icom kamer y mon itoringu, ale cz y to ma wspólnego ze smar t chyb a n ic cz y założenia cz y cele infrastruktury smar t miastach są tak ie, żeby zwiększyć efektywno ść wykorzystan ia zasob ów i sprawność dzia łania miasta uczyn ienie g o bardziej w łączający i przyjazny m do życia dl a mieszka ńców uczyn ienie bardz iej oszcz ędnym i sprawn iejszym d e facto, więc ty m sens ie chodz i o wykorzystan ie nowyc h technologii g łównie hity w osi ąganiu celu i mogą być apl ikowane w pe łnym różnych obszarac h dzia łania miasta dostępność wi-fi cz y monitoringu s ą jak t e element y oczywi ście, al e chodz i r ównież o kwest ie zarz ądzania np. ruche m m iejskim o świetleniem o inteligentne budynk i, czyl i tak ie, kt óre s ą oszcz ędne docelow o zeroem isyjne mon itoring i zarz ądzanie mo że używanie energ ii, czyli efektywne zwi ększenie efektywno ści energetyczne j poprzez poprze z zwi ększenie zmn iejszenie dostarczen ie energ ii do m iejskiej t o potrzebne kwestie tak ie ja k system y u łatwiające znajdowan ie m iejsc park ingowych kwesti ę mon itoringu i jakości pow ietrza dl a walki ze smog iem na wszelk ie obszar y, w kt órych mo żemy wykorzysta ć nowe technolog ie do zar ówno zb ierania informacji o wykorzystan ie zasob ów w mieście, jaki no i w cel u zwi ększenia efektywności zarządzania tak m ówimy o czym ś takim c o na pewn o wielkie puzzle ta k jak ka żde miasto miasto miasto od siebie r óżnią t e pozostaną niepouk ładane czasami są problemy z powietrzem czasami s ą problemy z wod ą energi ą uwzględnią chyba czas b ędzie, bo podwyżki, kt óre mają pojawi ć, bo n ikogo n ie specjalnie nastrajają pozytywn ie, ale mówimy o tym c o c o jes t taką uk ładanką, kt órej pewn e element y s ą m ówi pani bez wykorzystania osob y, które mamy czy n ie mam y miejsca park ingowe, więc staram y si ę monitorowa ć i dawać kierowcom informacje, gdzie s ą woln e m iejsca w tym momencie zasoby, kt óre mam y lepiej wykorzystana kierowca zamiast krążyć p o mieście i szuka ć tego wolneg o miejsca t o jest du ża część ruchu ul icznego t o ten k ierowca po sznurk u praktycznie w stan ie trafić tam, gdz ie pow inien cz y tak ie tak ie by łoby za łożenie oczywi ście 1 z g łównych wyzwa ń kt óre, które stoj ą przed ty m modelem 3 smart City jes t kwest ia tego, że on b ędzie dobrze dzia łać, je żeli b ędzie z integrowany system w te j chw ili mamy bardz o dużo przyk ładów tak ich pojedynczyc h dzia łań alb o jako ś reg ionalnie w mieście albo w przy w ielu konkretnyc h obszarac h w łaśnie tematycznyc h kwestie tyc h system ów parkingowych, al e ju ż działają, al e wcze śniej zamkniętych park ingach by ło bardz o lokaln ie, wi ęc z 1 strony jes t kwest ia właśnie z integrowania tyc h różnych zasad, kt óre ju ż mam y połączenia 1 system poprze z infrastruktur ę technologiczną, al e c o jeszcze istotne t o jest kwest ia teg o że, że te dane, kt óre są zbierane musz ą być na bie żąco analizowane i jak ich u żyteczny spos ób wykorzystane jes t kolejnym kolejny m wyzwaniem, bo sam a infrastruktura technolog iczna na te j, b y prac y wn ioskowania tak niekoniecznie wykon a stoja k z mon itoringiem nieszczęściem, które wtedy by ł ty m sztandarem maf ii w Polsce c o z teg o mam y monitoring skor o tak naprawdę poza tym być może kto ś tam dostaw a wtedy na tym mon itoring jakie ś wykroczenie jakieś przest ępstwo i będzie w stanie potem szybk o zareagować co z tego skor o tych danych tam przedm iot jest tyle nikt właściwie n ie analizuje właśnie nie ma kto nie m a jak nie ma do teg o narzędzi najczęściej nikt n ie pomyślał o ty m, żeby jako ś wykorzystać to jest 1 rzecz kolejna tak jes t taka, że w założeniach tego model u czy ten pomys ł smar t City jes t dzielenie si ę tym i informacjami udost ępnianie ich mieszkańcami zainteresowań i interesariuszom po t o, żeby w łaśnie zwiększyć efektywno ść cz y komfor t życia w zwi ązku z tym n ie chodz i tylk o o zb ieranie danych wykorzystan ie ich n ie w iem chociażby przez wszystk ie instytucje miejskie aut o jest pytanie o t o na ile w ramac h sameg o miasta t e informacje s ą wymieniane dostarczan e tym jednostko m, kt órych potrzebują natom iast kolejną spraw ą Mińsk jes t kwest ia noweg o, jak iego w łączającego zwi ększającego partycypacj ę mieszka ńców u życia danyc h s ą s ą przyk łady tak ich projekt ów s ą przyk łady m iast, które staraj ą si ę wykorzysta ć t e technolog ie do aktyw izacji mieszkańców n p . w podejmowan iu decyzji o jakich kwest iach istotnych dl a lokalnyc h społeczności cz y dl a u łatwienia komunikacji z miastem t o jes t coraz popularn iejsze wszystk ie t e us ługi, czyl i przen iesienie onl ine komun ikacji z urzędem tam jes t mo żliwe, ale znowu jes t pytan ie o o skal ę i integracj ę i o u żyteczność tych rozwiązań na tak im poz iomie codziennym praktyczny m tak pytan ie otwartości danyc h otwart e podej ście adm inistracji publicznej nada l w Polsce bardz o wa żne, bo m imo tego od la t o ty m, mówimy o d la t mówimy obywatele pow inni mie ć dostęp do danyc h publicznych, bo on e są dl a n ich za ich pieniądze dla nich s ą gromadzone są cz ęsto jedna k tak niestety n ie dz ieje instytucje, które t e dan e maj ą albo n ie maj ą ochoty udost ępniać jakiś powod ów albo po prostu mają na t o środków, bo nikt nie pomyślał o tym, że te dan e gdzie ś potem nale żałoby w łaśnie dać ludz iom da ć firmom, kt óre mogły z nich skorzysta ć, bo biznes to g łównie takich danyc h u żywać zdecydowan ie i znow u za łożenia tyc h otwartyc h np. platfor m m iejskich udostępniających zar ówno dan e publiczne, jaki informacji o zapotrzebowan iu n p . rozwi ązania b iznesowe dl a dl a miasta cz y informacje dla mieszkańców, kt óre mog ą im pozwoli ć n ie w iem lep iej planować podr óże albo lepiej korzysta ć z energ ii bardz iej efektywn ie t o z 1 strony kwestia zarządzania tym i danymi, al e z drugiej strony te ż jakiego ś takiego n ie w iem nawyk u cz y otwarto ści partner ów cz y cz y za interesowania podmiotów, które miały te ż zaanga żowane r ównież mieszka ńców w si ęganiu po tak ą wiedzę alb o korzystan ie z n iej no nak ład poziom uczestn ictwa w g łosowaniach bud żecie partycypacyjnym m ógłby być wyższy to s ą tak ie prost e prost e przykłady jaki ś takich jedna k cząstkowych, al e pr ób wdro żenia tych rozwi ązań smart City w łaśnie w komun ikacji z mieszkańcami kosz jest pytanie cz y to t o rozwi ązania wymagaj ą nowych du żych inwestycji, bo podstawowe pytanie jeśli chodzi o infrastrukturę miejską jest chyb a w ty m przypadku tak ie czy ma powinniśmy przystosowywać c o mam y r ównież budować nową infrastruktur ę spotyka m się takimi twierdzeniami na oddziale nie będzie mafii i be z sieci 5 gier to sieć 5, które ma by ć taka Super szybk a i faktycznie dost ępna właśnie g łównie w o środkach miejskich on a jest niezbędna, żeby t o wszystko dzia ło na pewno prawdę tak jes t mus imy mieć supernowoczesne inn ą drogę co t u du żo m ówić inwestycję n o to pewn ie zależy od teg o c o chcem y osi ągnąć niektóre niekt óre z tych rozwi ązań faktyczn ie wymaga łyby tak ich technolog icznych inwestycji n p . je żeli system ma ma zadanie zbiera ć w czas ie rzeczyw istym informacje z szereg u miejsc przetwarza ć i udost ępniać użytkownikom n p . w apl ikacjach t o wymaga n o za zaawansowaneg o zaawansowanej struktury i infrastruktury technolog icznej w przypadk u Niewiem rozwi ązań które, kt óre w łaśnie maj ą na celu n ie w iem decydowa ła włączenie mieszkańców decyzj e w proce s decydowan ia o o projektach podejmowanyc h w ich dzielnicy cz y t o kwestiach rozrywk i kultur y bezpieczeństwa n o tuta j t a ta infrastruktura technologiczna ta, kt óra jest mo że być wystarczająca t o bardziej chodz i o jakie ś takie cz y t o wol ę cz y znowu rozw ój nawyk ów uczestnictwa jes t tak iego zarówno po stron ie urzędu jak i, jak ie p o stronie obywatel i więc, wi ęc nie ma jednoznaczne j odpowiedzi cz ęść z tyc h rozwi ązań z uwag i na t o w łaśnie, że najlep iej cz y, żeby zrealizować za łożenia smar t City kt óre, które n ie s ą technologiczne z cele m są środki s ą technolog iczne cele mog ą by ć cel e s ą zasadn iczo tak ie społeczne zwi ększenia jakości życia w mieście zmn iejszenie jeg o negatywnego wp ływu Eko na ekologi ę na środowisko zwiększenie efektywno ści ora z jeszcze no wi ęc, żeby działo opisy jak o system NATO t o jednak infrastruktura technolog iczna jest potrzebn a lepszej części programu okay, al e to nie zawsze mus i być to wszystk o nazywa ł kiedyś, gdyż audycj i cz łowiek bardzo rozmawialiśmy taki system jak to nazyw a się bomb y sama monitowa ć m iejskie drzewa i to faktyczn ie fajn y pomysł tak odwołanie mus i by ć mon itorowany nazywa 2 dosyć woln y metabolizm spełniliśmy t o co 15 minut ono nadal stoj ą z regu ły stoi poza ty m nie musimy stawia ć n ie mogliby śmy sprawdzać każdego drzew a bez mam y duże miasto, gdzie tych 2 są setk i tysi ęcy to bardz o łatwo jest wyda ć pieniądze ogromn e na syste m, kt óry na m jest zby t szczegółowe, więc pewnie t o kwest ia skalowania rozwiązań do potrzeb, czyli ta technologia tuta j jest potrzebna, al e n ie na żywo nie na ka żdym drzewie tylk o na co pi ątym co 2010 i dane zbieramy raz na miesi ąc, a właśnie n ieraz na 15 minut w tym momencie to co si ę robi to wprost to nie jes t tak mus imy robi ć to m iasto tak bardz o bardzo z tego powod u z t ą technologią powi ązane w efekcie nowoczesneg o dotychczas my ślimy widzimy miasto przysz łości mus i tak on e nasz e m iasto tak jak jest teraz też mo że by ć dostosowan e do tego modelu smar t niniejszym publicznie nie w iadomo, czego oczywiście t o jes t wszystk o n a na skali n ie zaryzykowa ł kolejna rzecz t o jes t kwestia teg o na ile, jak ie s ą warunki ka żdy jes t inny ma ma r óżne zasad y marną historię w zwi ązku z ty m np. budynk i w r óżnym w ieku bardzo fajn ie jest mie ć r óżne zabytkow e stare kamienice, kt óre zazwyczaj jedna k s ą bardz o n ieefektywne względem energ ii zu życie energ ii n p . wi ęc są zar ówno co s ą pytan ia alb o z 1 strony o t o na ile chcemy t o c o mamy dostosowywa ć znowu tuta j k ładła nac isk na cele, jak i cel osi ągnąć i zale żnie o d zależnie o d tego dostosowywać t e rozwi ązania technolog iczne do warunków, kt óre są i z drugiej stron y, i ż nowe programy gdzie, kt óry tak cz y inaczej wymagałyby n o i inwestycji wted y mo żna my śleć ju ż o tak ich rozwi ązaniach które, które będą wysok o elastycznej tak że infrastruktura b ędzie mog ła być wykorzystana pote m do r óżnych cel ów tt s ieciowania między, jeżeli poziom PKB można z niego nie znaczy, nic wi ęc ja by m tak zupełnie te j te j technolog ii n ie n ie bisowała istnieje n ie lekceważyła, bo nadaj e jestem daj e istotne mo żliwości i cz ęści z tyc h celów trudn o osiągnąć, zw łaszcza tyc h, które wymagaj ą jednak jakie szybk iego reagowan ia al e, al e rzeczywi ście mam y do czyn ienia cz y mo żna mo żna usłyszeć op inie, które wskazuj ą na jaki ś tak i nadmierny nac isk na te n wym iar technolog iczny, gdzie trochę gub i si ę cel, jakim ma by ć uczyn ienie miasta przyja źniejszym dl a mieszkańców dl a go ści dla środowiska dla b iznesu dla b iznesu jak najbardziej w łaśnie chciałbym zapytać czy jes t pani specjalistk ą o d przedsi ębiorczości zrównoważonej, czyl i w zasadzie mam y to przyjąć w tak im mieście ma by ć smart f irmy t e powinny dzia łać taki sposób, żeby si ę w t o wpisywać się do tego firmy zachęcić, żeby one właśnie się te ż był częścią teg o miasta n ie tylko podwykonawcy nowego wiadomo, że ktoś mus i t u infrastrukturę zbudować, je żeli chcemy mie ć się w łaśnie sieć szybk iego reagowan ia na coś, al e tutaj mo żemy za łożyć przedsiębiorstwa te ż nowe fabryk i magazyny cokolwiek b ędzie się budowa ło w obrębie miasta cz y można jako ś zachęcić do teg o, by w łączały w łaśnie tak ie dzia łania to kto jest, ab y te n w og óle jak najbardziej t o jes t dobr y tren d cz y pomys ł i znow u myślałem o wskazan e takie 2 wymiary z 1 strony przedsiębiorstwo f irma i te j f irmy infrastruktura, kt órej cz ęścią miasta i może by ć bardz iej lub mn iej w ty m m iejscu osadzon a z korzyścią r ównież dl a f irmy, wi ęc same po p ierwsze, same firmy i t o c o on e budują, jak im jakie, jak iej jako ści budynki, jak i jes t ich system zarz ądzania energi ą odpadami w jak i spos ób widzą swoj ą rolę wp ływ w ramach jakiejś lokalne j społeczności, które s ą osadam i, zw łaszcza w mie ście z drugiej stron y oferta jakie, jak ą f irmy mog ą oferowa ć sa m n p . us ług n a rzecz zwi ększenia jako ści życia w mieście uczyn ienia z m iejsca bardz iej smart, ale te ż n ie bardz iej ekolog icznym przykładem mog ą by ć prace partnerstwa kl imatu w Warszawie, kt óre współ zaprasza sum jeste m otwart ą formułą zaprasza r óżne f irmy do, kt óry w, kt órych dzia łalność znajduj e mo że znale źć za interesowanie dl a w mie ście do wsp ólnego wypracowywan ia rozwi ązań n a rzecz zwi ększenia energetyczne j efektywno ści zmn iejszenia problem u zanieczyszczeń zwi ększenie efektywno ści zarz ądzania ruche m miejskim na teg o rodzaj u rozwiązań, wi ęc im oczywiście to n ie jes t b iznes jest istotnym partnere m w og óle w każdym rozwi ązaniu mieście jak o jak o 1 z tak najczęściej uznawan y jedna k z a z a centrum dzia łalności ekonom icznej handl u wymiany jes t jej stosowan ia aktywnym pow inien by ć aktywny m aktore m i n o tak to sami czasam i tak jest oczywi ście możemy pogada ć ład łatwo uk łady tak ie jak efektywność energetyczn a niektóre f irmy już to zrozumia ł w łaśnie ceny prądu raczej n ie spadną i t o w łasne ogniwa fotowoltaiczne próbują takiego systemu zarz ądzania energi ą, który te ż wtedy lepsz y dl a środowiska, al e też lepsz y dl a b iznesu sameg o dla b ilansu firmy, a z drugiej stron y też zdarzają się wciąż jeszcz e n ie w Polsce chyb a do ko ńca t o wida ć tak ie podej ścia biznesowo spo łeczne odno śnie do otoczenia t o s ą przyk łady dotyczące z ieleni miejskiej są są firmy, która ju ż zrozumia ły za mo żna wypocząć pi ękny biurowiec oczywi ście w łożyć go ca łego dookoła kostk ą brukową niczym poz a tym, ale n ie wygląda dobrze i toteż n ie jest efektywn e energetyczn ie czasam i jedna k odwo łał się przydają obo k także te n ten trawn ik, żeby pod firmą był to też jaki ś czas nie tylko daje efek t estetyczn y, ale pracown icy lep iej czują, kiedy wchodz ą nawet trawa w stanie wytłumić ha łas ulicy cz ęściowo, więc gdzie ś tam się t o tak ie myślenie o ty m w otoczen ie f irmy jes t wa żnym elementem n ie tylko same j firmy także ty m tego miasta on a stoi zacz ęło się pojawia ć chyb a tak i powiedział, że nie chodzi nawe t tylk o ziele ń, kt óre oczywiście zawsz e jes t dobry m pomys łem, ale w og óle otoczen ie tak ich o r óżnicowanie funkcj i i treści, kt óre się dziej ą w mieście w ramac h dzielnic t o znaczy 1 np. z powodów, dl a których mord y na Służewcu jes t tak nazywan y jes t w łaśnie jak si ę okazuj e z łe zaplanowan ie wykorzystan ia przestrzen i dywersyfikacji cel u czy funkcj i, kt óre w te j przestrzeni s ą real izowane, jeżeli 1 części miasta skupione wy łącznie b iura np. zazwycza j w centrum handel zostaj e spychan y do do w ielkiej galerii handlowyc h dzi ś na obrze żach, a ludz ie mieszkaj ą na przedmie ściach to te ta tkank a miejska zostaje tak i sposób porozrywan e d e fact o i ludzie musz ą po pierwsze bardzo du żo podr óżować prze z ca łe miasto, żeby zrealizować r óżne cel e dnia codz iennego jecha ć do prac y sklepu do urzędu s ędziego są korki wsz ędzie po drodz e są kork i, a po drugie, Note te cz ęści miasta powiedzmy o żywają w r óżnych momentach dn ia, że po osiemnastej w dz ielnicach b iurowych miasto duch ów jes t miasto duchów t o jest n iedobre ska że z punkt u widzenia z powod u po p ierwsze chodz i o kwesti ę efektywno ści wykorzystan ia przestrzeni po drugie, je śli chodz i o budow ę tkank i m iejskiej o bezpiecze ństwo o cza s, bo ludz ie tracą cza s przeje żdżając między tym i dz ielnicami w tym sens ie rzeczywi ście cora z wi ększym stopn iu obserwujemy, że firmy również s ą za interesowane ty m, żeby oczywiście lokalizowa ć mie ć mi swoj e biura w dobryc h cz ęściach miasta, gdzie w grze jest też dost ęp do innych partnerów b iznesowych, al e nie w łaśnie taki b iurowych pustyn iach, gdz ie gdz ie, gdz ie nie ma infrastruktury restauracyjne j nie ma bar ów sklepów nie ma park u nie ma park ów nie ma us ług podstawowyc h jaki ś potrzeb technicznych alb o n ie klub iku, gdzie mo żna dz iecko oddać, jeżeli id ę na spotkan ie na 2 godziny do b iura z tak iego, więc plu s kolejną rzecz ą jes t kwestia, jak iej tak iej infrastruktury pieszej to znacz y teg o na ile miasto i znow u f irmy w mie ście są są wbudowan e w tak ą tkankę miejską brak u lepszeg o s łowa czyl i gdz ie ludzie chodz ą za łatwia różne spraw y, a n ie tylk o doje żdżają do parkingu podziemnego n ie daj Boże samochode m alb o przepe łnionym przepełnionym transport m iejski, wi ęc choć jak ąś tak ą zróżnicowanie treści, kt óre się dzieją t o jes t niew ątpliwie w interesie również podmiotowego b ądź te ż chyb a jest element wa żny dl a planowania jak iegokolwiek smart Cities, aby śmy właśnie pr óbowali w tym m iasta o bardz iej humanizacja, bo wiemy za t o łatwo jes t robić coś c o jes t wielk ą strukturą na naładowaną to w łaśnie b iurami magazynam i cz y sklepam i czy ul icami pe łnymi samochodów, al e to podstawowa idea by ła tak, by miasto by ło bardziej przyjazn e w łaśnie dlateg o pewnie mieszkań dl a cz łowieka zdecydowan ie tak i nie jest t o pomys ł nowy, al e przyk łady skutk ów odejścia o d o d tak ich rozwi ązań miast, kt óre kt óre z s ą planowane w sposób tak i, żeby d e fact o we wszystk ich dz ielnicach podstawow e usługi potrzeby tak pow iem mieszkańców mogą by ć zaspokajane no wskazuj ą na to że, że t o jednak jes t na je j do tej por y czy log icznie rzecz biorąc najlepsz e rozwi ązanie, chocia ż również, dlateg o że jakkolw iek by śmy, jakkolw iek by śmy kładli inaczej cz y staral i si ę rozwijać efektywn e system y transportowe zach ęcać ludz i d o do korzystan ia z mn iej miesi ączkę znakomit ą transpor t m iejski parkingi dobrz e zorgan izowany ruc h m iejski t o nada l, zw łaszcza w w ielkich m iastach du żo łatwiej jes t zmniejszy ć problem nat ężenia ruch u poprzez umo żliwienie ludz iom zmn iejszenie ilości podr óży prze z miasto codziennie to znacz y im mniej ludz ie muszą jeździć z 1 końca miasta na drug i ty m łatwiej jes t zmniejszy ć ruch taka okazja, b y dz isiaj u łatwi pote m poruszanie się chocia żby w łaśnie piechoty jest natom iast fani ma m na zdrowie naszych do świadczeniach dosyć podobn a inteligentnego miasta, jak im jes t Barcelona, gdzie zderzyło si ę an i razu by m po wej ściu na przejście dl a pieszych muszą si ę śpieszyć ta m wszystkie światła s ą ustaw ione tak pierwszy mo że spokojnie przejść test y pasy nawet jeśli osob a starsza o d niepełnosprawna t o sobie poradz i nikt nie za t o zombie, bo czas u jes t dużo nawet by było czas u mn iej wtedy kierowcy jako ś tak będzie do tego rozumiana podchodz ą, więc t o jest jedyn a technologia t o zaproponowan y światła, a drug i t o właśnie myślenia o tym, ot o pod kątem human istycznym, czyli takim, żeby t o miasto n ie zmuszała na s do biegu nie zmusza ła nas do szarpan ia si ę do stresu tylk o w łaśnie pomaga ło na m w tym codziennym wp ływaniu w nim t o prawd a i s ą argument y za ty m, że odpow iednie planowan ie i odpow iednie właśnie zarządzanie tym różni funkcjam i miasta wp ływa r ównież pozytywn ie na na doświadczenie życia w ty m mieście c o mo że skutkowa ć obni żeniem stresu i obni żeniem skłonności do tr ąbienia na siebie nawzaje m np. większy ruc h turystyczny tak jes t tu te ż umieliśmy sobie życzyć dobrze t o my będziemy czekal i na rozw ój inteligencji w naszyc h m iastach na naszą now ą infrastrukturę n ie tylk o na to wi -f i tą monitoring, al e też na to zupe łnie nowe wiaty, ale jes t coraz więcej cora z więcej przykładów on e c o prawd a rzeczywiście cz ęsto maj ą tak i charakte r jednostkow y n ie do ko ńca systemow y ale, ale jes t w iele m iast w Polsce kt óre, kt óre już realizuj ą projekt y o charakterz e smart n ie n p . tak i taki porta l mapa porządku w Gdańsku, gdz ie mo żna zg łosić na Platformie informacje o jakiej ś awar ii cz y kupie śmieci czy n ie posprz ątane śniegu w tym w te n sposób, b y powie ść zb iera informacje o tak ich drobnych relatywn ie drobnyc h trudno ściach włącza si ę mieszka ńców to żeby, żeby patrzyl i na t o swoją okolicę kimś tak im bardziej gospodarskich by ć mo że ok iem to troch ę podobn ie do napr aw met a, wi ęc kwestia zarz ądzania znacz y rozwi ązań zarz ądzenie świat światłem w mie ście kwest ie tak ie jak właśnie ho t spot y ale, ale r ównież cora z wi ększym stopn iu rozwi ązania energetyczn e mon itoring zużycia energ ii zu życia wod y to to wszystk o się dz ieje, al e jedna k na nie n ie tak n ie do tego stopnia, jakbyśmy sob ie możecie dżemy trzyman o kciuki za to, żeby by ło lepiej wr ócimy do temat u w nast ępnych odcinkach podcast u miasto 20 dzisiaj moim go ściem by ła dr Agata Dębek socjolożka badaczk a zr ównoważonej przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego dzi ękuję bardzo dzi ękuję panu ja zaprasza m na moją audycj ę człowiek 20 w każdą sobot ę o godzinie 1420 w radiu TOK FM m ówił Jan Stradowski do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MIASTA 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA