REKLAMA

Dziś Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:21 min.
Udostępnij:

O sytuacji w Palestynie i relacjach z Izraelem Paweł Sulik rozmawiał z Alą Qandil i Agnieszką Zagner z tygodnika Polityka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
9 minut po godz inie szesnastej słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM jeszcze dzień dobr y m ówi Paweł Sulik, a dzi ś piątek 2009 . dzień listopada, który t o dzień jes t międzynarodowy mi ędzynarodowym dniem Solidarności z narode m palesty ńskim coroczny m mi ędzynarodowym świętem obchodzony m w łaśnie dzi ś w naszym stud iu Agnieszka Zagner tygodnik pol ityka dzień dobr y dobre Alicja Qandil współpracownik tygodn ika pol ityka dzie ń dobry dzie ń dobr y t o Rozwiń » do ść ważny dzie ń z perspektyw y narod u palesty ńskiego skor o mam y mi ędzynarodowy dzień Solidarności z narode m palesty ńskim, al e patrz ąc na ostatnie k ilka tygodni mo żna powiedzie ć, że tak niedobrej sytuacj i na aren ie międzynarodowej, jak ą spraw a spraw a palestyńska, że żyje teg o sformułowania teraz m a na t o także sytuacj i dotychczas n ie by ło amerykański prezydent okazał si ę pod w ieloma wzgl ędami tak pro izraelskie, że dn o prawdopodobnie nie ma Palestyńczyka, który powiedzia ł, że to jes t naszym przyjac ielem tak z drugiej stron y zm iany w samym Izraelu pokazują, że cora z wi ęcej osób my śli kategoriami, kt óre nazywam y to żsamościowym takimi powrote m do takiej idei, że jakieś jedno państwo t u mieszkaj ą tam jedni ludz ie tak t o co m y z Polski znam y bezpośrednio, chyba że si ę myl ę i że np. jaskółką zmian jes t co ś co nast ąpi 2 tygodnie temu Otóż Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej stwierdzi ł, że produkty spo żywcze pochodzące z os iedli żydowskich na terenac h okupowanych musz ą by ć odpow iednio oznaczone cz y t o oznacz a, że z 1 strony mamy opowie ści właśnie takie w ielkie, kt óre mówią pow inna by ć Palestyna powinien być to Izrael m y mam y prawa nie to m y mamy praw o do ziemi, a z drugiej stron y gdzieś ta m s ą takie poszczeg ólne informacje, które si ę wyłapie to okazuje si ę, że ta odpowied ź niekoniecznie mus i i ść w k ierunku takiego znaneg o wszystk im tradycyjnego nawe t nie patr iotyzm wykonawc y analizy Mono etn icznego, czyl i by ć dziś mi ędzynarodowy dzień Solidarności z narode m palestyńskim optymistą czy pesymist ą oto pan i dzi ś pyta m Alicja Qandil Qandil te k b y pesymistą be z zdań t o, że Unia zgodzi ła się w ko ńcu cz y nałożyła obowi ązek znakowan ia produkt ów pochodzących z helsk ich Selvity spółki jes t to ju ż za małe du że za p óźno dziękuję rzeczywisto ść w Izraelu Palestynie jes t tak a, że n ie da si ę stworzy ć 2 państw nawe t ludz ie chcą t u utkn ęli wej ście tyc h swo ich w tyc h nacjonal izm ach, n ie jes t powrót współczesnej schodzi przynajmn iej izraelską to żsamość Equisse nie w iem starych idei zryw zosta ł ufundowan y na tak im stał za łożony n a na koncepcj ę byc ia państwa dla, gdzie pa ństwo do 1 grupy etn icznej, więc nigdy nie było m iejsce n a tak naprawd ę na inne inne rel igie inne grupy etniczne i t d . natom iast wydaje mi się, że także tyc h, którzy później dru żyna mia ła natom iast, że Tramp okaza ł si ę przyjaciel Izrael też jes t nic PS Chińczycy, których nigdy nie m ieli z łudzeń amerykańskie adm inistracje zawsz e by ły sojusznikami Izraela to t o po prostu tres jes t du żo bardziej widoczne, al e pieniądze z Ameryki dl a organizacji Palestyńskiej organ izacji pomocowyc h, które p łyną albo n ie p łynące z decyzj ą administracji amerykańskiej jes t jednak r óżnica wol imy mie ć prezydenta, który zezwala na tak ie działania dzia łania natom iast pozarządowych ni źli prezydenta, kt óry mówi nie można wys łać ta m pieniędzy cz y w Palestynie jest takie podej ście, że gorze j ty m lep iej to, że istnieje istnieją w ładze autonom ii Palestyńskiej istnieje te n ogromn y ogromn e syste m organizacji humanitarnych i pomocowyc h pozwala utrzymywać izraelsk ą okupacj ę Zachodniego brzeg u stref y Gazy w takim stan ie w jak im jest normaln ie prawie międzynarodowym mocarstw o kupuj ący ma obowi ązek zajmowa ć si ę ludnością kupowane metr oczywi ście zakaz przes iedlania swojej ludno ści na terytor ia okupowan e zm ieniania praw zmieniania infrastruktury i t d . w Izraelu łamie wszystk ie t e rzeczy, al e be z be z organ izacji pomocowyc h wszystk o, b y sypnęło po prostu n ie można by ło udawa ć, że trw a jakiś proce s, że to zm ierza w jakimś innym kierunku ni ż aneksj a Zachodniego brzeg u prze z Izrael lu b na większości Zachodniego brzeg u i zm ierza w innym k ierunku niż absolutn e zn iszczenie jak ichkolwiek szan s n a nawet nie na niezale żną państwowość Palestyńczyków t o niekoniecznie mus i by ć główny cel tylk o na jak ąkolwiek jak iekolwiek praw o do samostanowienia sam o real izacji n iekoniecznie Eko pa ństwo narodowe, al e prostuj e ludz ie z r óżnymi prawam i taki takim samy m, jak i s ąsiedzi r ównież zadan ia ja niestety chciałabym zawsz e klaczy dla s łuchaczy jes t ciekawy pi ęknie różnić chcia łabym powiedzie ć, że jeste m optymistk ą, al e niestety no niestety muszę się do łączyć do g łosu Alicji rzeczywiście, ale ma racj ę że, że jes t źle i cora z gorze j ja widzę, że w łaściwy b ędzie coraz gorze j znaczen ia słyszę z Izraela płynące g łosy o tym, żeby w og óle zakaza ć np. możliwości działania UE, czyl i te j organizacji zajmującej si ę pomocą dl a palesty ńskich uchod źców, jeżeli rzeczywi ście tak ie prawo zostan ie na razie to jes t w sferz e wniosków natomiast, je żeli tak ie prawo zostan ie przedstawione t o mo że zmienić drastycznie sytuacj i na z iemi po drugie, dzia łalność tych organ izacji pomocowyc h, których na wspomnia ła te ż jesteś problematyczne w ostatn ich dniach kilka dn i tem u zosta ł wydalon y z Izraela sze f Human Rights Watch oskar żany o wsparc ie dla ruch ów PS o n prawdopodobnie przeniesie się, że jes t ruch de s chodz i o mi ędzynarodowy ruch okre ślający si ę jak o pokojow y, kt órego cele m jest przed e wszystkim ma r óżne gaz r óżnego s ą cele m jes t oczywi ście zako ńczenie na doprowadzen ie do jakiego ś proces u pokojoweg o, al e metodami przede wszystk im bojkotu Izraela w różnych formac h o d akadem ickiego poprzez gospodarczy i ten cz łowiek t o uznan e be z za pan persona zasadz ie no n grat a na teren ie Izraela zosta ł wydalony k ilka dn i tem u Izraela i tak ie ruchy takie ruchy się dz ieje, wi ęc dlateg o tuta j troch ę wice że, że rzez ie mówimy no by ć mo że np. przez przednią k u jeszcz e kolejnyc h kolejnyc h ruchów, chociaż mn iejsze wydaje, że i tak ju ż ta metod a salam i, kt óra zosta ła wobec Palestyny zastosowan a g łównie prze z administracj ę ameryka ńską, czyli zdejmowania z e sto łu po kole i kolejnyc h rzeczy, czyli wschodn iej Jerozolimy z Doliny Jordanu tak os iedli ostatn io dz isiaj mówimy o również o uchod źcach i pomoc y dl a dl a milion ów osób, że powol i s ą zdejmowan e, jakby z agend y w zasadzie g łówne punkty które, które zawsze by ły osi ą jakichkolwiek rozm ów pokojowych dz isiaj w zasadz ie t e wszystk ie punkt y zosta ły rozmontowan e zosta ć on e zosta ły uznan e za nieważne, więc dl a mn ie dz isiaj r ównież pod w ielkim znak iem zapytania jes t iluzoryczny pla n Kushnera dl a bl iskiego Wschodu w zasadz ie z nimi ju ż n iema prawa nic być t o znacz y jedyne co mo że się znale źć t o prawdopodobn ie stref a Gazy t o znacz y c o zrobić z e strefą Gazy, bo na razie t e wszystkie punkt y, o których m ówiła w łaściwie one on e on e z teg o planu zniknęły tak jakb y był oceniany ty m ten plan skoro d a się je śli zaś taki sposób Wilga, gro żąc zwolnieniem taka skr ócić, bo wiem, że chodzi o t o by wpompować tak duże pieni ądze, żeby ludz ie przestal i się zajmowa ć czymkolwiek innym poz a inwestowaniem rozwojem jaki ś small b iznesu reprezentuj ą tak ie my ślenie t o zreszt ą chyba zadzia łało w Irlandii p ółnocnej tak jak pompujemy dużą ilo ść pieni ędzy t o skonfl iktowany spo łeczności zaczn ą prawda zajmować się w Palestynie te pieni ądze s ą bardz o potrzebne be z bez 2 zdań tylk o, że Palestyńczycy jasn o postawili warunek nie damy si ę kupy my n ie jeste śmy na sprzedaż, ale to nie jest na sprzeda ż be z r ównoległego rozwi ązania politycznego nie ma mow y o przyj ęciu pieni ędzy najpierw to znacz y jak tutaj pla n polegał na ty m weźcie kasę natomiast my zrob imy zwami c o będziemy chc ieli wi ęc, jakb y tuta j na tym polegałoby polegało f iasko tego plan u za chwilę wr ócimy do nasze j rozmowy przed informacją Radia TOK FM stud io Agnieszka Zagner tygodnik pol ityka Alicja Qandil wsp ółpracownik tygodnika pol ityka po informacje wracam y do rozmow y 23 minuty po godz inie szesnaste j dzi ś 29 listopada mi ędzynarodowy dzie ń Solidarności narodem palesty ńskim w naszym studiu Agnieszka Zagner tygodn ik polityka i Alicja Qandil wsp ółpracowniczka tygodnika polityka piesz ą cz ęść nasze j rozmow y z rozpocz ąłem tak im bardzo ogólnym pytan iem cz y pesymizm cz y z optym izmem patrzymy w przysz łość jeśli chodz i o stosunki palesty ńską i izraelskiej pr óbowałem podj ąć tak i przykład no w ty m morz u smutnyc h n iedobrych informacji wsiami t o, że Trybunał prawdziwo ści Unii Europejskiej każe pa ństw europejsk ich znakować produkt y, kt óre zosta ły wyprodukowan e na terytor iach okupowanyc h jak o wyprodukowan a terytoriach okupowanych n ie ta k jak dotychczas produkowan e są wyprodukowan e w Izraelu jes t tylko pytanie czy to n ie jest tak t o jest decyzj a, która zgadz a się by ć może tu z Alicją Qandil, że to jest ma ło tak te ż ma ło, al e nie decyzja, która paradoksalnie mo że w ładze niektórych europejsk ich spo łeczeństwach zamiast dyskusj i o tym c o si ę dz ieje w Palestynie Izraelu t o może obudzi ć w niekt órych społeczeństwach takie teraz dobrz e by łoby tak ie my ślenie n ie kupuj e Izraela ja nie twierdzę, że o d raz u postawy antysemickie wspomo że, al e tam, gdzie on e są t o może si ę uaktywni ą wysz ło z prezesem zarz ądu pesymist ą, ale tak się wyobra żam, że n ie myślę, że w tym jes t coś rzeczy t o znacz y nie mo i przyjaciele znajomi Frelek, kt órzy s ą jak o zaanga żowani w walk ę z okupacj ą bardzo cz ęsto mówią martwi ą się ty m, że to to c o si ę dz ieje w Palestynie podsyc a tak naprawdę nastroj e antysemickie nie ma c o do teg o żadnych w ątpliwości i w Polsce szczególnie w tl e Solidarni z Palestyńczykami jes t bardziej skomplikowane przez t o wyższą 4, której to tej pory n ie chcem y uzna ć, że jeste ś c iekawy w ty m kontek ście n ieuznawania historii chc ę pomy ślałam, że w przerw ie rozmawiali śmy o jak ich wizjach przysz łości tak dale j i wydaje mi si ę, żeby w og óle zacz ąć móc m ówić dziś o przyszłości o tym cz y będą 2 państwa czy jedno państwo tego cz y po prost u zmienić porządek, kt óry jes t w ty m momencie t o znacz y c i, kt órzy okupują wyrządzają innym krzywd y muszą powiedzie ć tak bierzemy odpowiedzialność przyznajem y się do teg o c o zrobili śmy przyznaje si ę do czystk i etnicznej 2008. przyznajemy si ę do teg o, że Niemcy 7 dni rozrastaj ą si ę n iewinnie celem wys iedlenia innych ludz i i myślę, że Kret w Polsce mo żemy ca łkiem dobrze zrozumie ć niech ęć do bran ia odpowiedzialności cz y są bardzo dobran ia pozycji w tak im w tak szerok im wym iarze, że uznan ie czystk i etn icznej ustawy o uznan ie, że osiedla s ą n ielegalnie budowane w pi ątce z nową rang ę Izraela przeprasza m zaznaczy ł ja cz y ja jak brak dzień m ówi o tym co jes t na dzie ń dz isiejszy praktycznie mo żliwe mówi o tym c o jest kon ieczne po prost u, żeby mogło mo żna by ło zacząć mówić o kimś pojednan iu i rozwiązaniu 2 państwa już w ogóle niema te ż nie ma sensu zastanawia ć na d plane m pokojowym 2 państwa s ą n ierealne na dzie ń dzisiejszy wi ększej Zachodniego brzeg u, kt óry stanow i z tych 15 ziem palesty ńskich mandatowyc h jest zaj ęte jes t albo kontrolowane prze z Izrael wyst ęp jes t więcej si ę, więc t o w ogóle n ie jes t temat rozmow y się porzucić t ę nie ma sens u ty m zajmować i zacz ąć my śleć, jaki w izjach na przyszłe rezerw y, ale pani tę wizję t ę poprzeczkę staw ia tak wysok o, że obraża t o pytan ie Agnieszka Zagner czy ktokolwiek w Izraelu jak w iele osób w Izraelu mog łoby powiedzieć ta k na te wszystk ie poważne sprawy to m y m ówimy tak zgodę na t o c o znacz y widzą patrząc te ż na słabnące s łabnącą si łę tzw. izraelskiej lew icy patrz ąc na wyn iki wyborów nawe t ostatn ich one nie są też takie najgorsz e jednak jakaś lew ica w Knesecie jes t, al e nawe t ju ż ta lewica to znacz y ja znaczeniu ta lew ica już przestała by ć tak naprawd ę prawdziw ą lewic ą jak dz isiaj jest Izraela naprawd ę nic si ę zbyt w ielu g łosów mówiących o ty m, rozwi ązaniu 2 państwowym rzeczywiście n o już an i n ie m ówię tutaj od 2 czy ta m nawe t tyc h g łównych pol itykach, którzy dzi ś sprawują w ładzę lub si ę zabieraj ą do sprawowan ia, bo an i Benjamin Netanjahu ani kiedy j ą Car an i nawet Ganz myślę to n ie są pol itycy po, kt órych mo żemy się dz isiaj spodziewa ć odwr ócenia teg o, o czym m ówiła Alicja t o znacz y i też szczerz e m ówiąc nawet gdyb y nawe t, gdyb y si ę zakończyła ra d tyc h polityków t o szczerz e m ówiąc v ito dynam ika rozwoj u te ż sytuacj e również pol itycznej w Izraelu i widz ąc r ównież to co si ę dzisiaj dz ieje na zachodnim brzeg u, czyl i w zasadzie ju ż w obj ęcia ca łkowitą kontrol ą Doliny Jordanu rozrastaj ące się os iedla jak chc e dz isiaj na izraelskiej scen ie politycznej pol ityka, kt óry by łby w stan ie dz isiaj odwr ócić b ieg tyc h tych wydarzeń t o znacz y nie ma takiej mo żliwości jak jeszcz e Niewiem z gaże prawda, że Ariel Szaron wyprowadza osadników zgadz a nie ma takiej możliwości, że ktokolw iek dzisiaj n p . n ie w iem alb o w og óle zamroz i rozbudowa osiedli jes t w zasadz ie niemożliwe nawe t w czas ie trwaj ących rozmów pokojowyc h osiedla by ł rozbudowywan y an i nie ma plan u na oddanie czegokolw iek co dzisiaj zosta ło prze z np. Amerykanów usankcjonowan e jak o naruszające prawa tak t o znacz y ja tuta j chcia łabym po podziela ć tak ą tak ą tak ą romantyczną wizję Alicji, że t o mog łoby by ć możliwe, al e tego jak w wiezieniu m ówił, że tym raze m z Rosją, czyli konieczne inaczej b ędzie po prost u, gdy ż dokładnie to samo c o si ę stało z ludno ścią rdzenn ą w stanach Zjednoczonych cz y Australii po prost u znikną, al e te n postula t niezbyt maksyma listy interesy wyobra żam jak w Radomiu spraw iedliwym stulecie r óżne gesty chodz i o t o, że ja troch ę odmaw iam po prostu m ówi n ie m ówi o tym c o jest realistyczne m ówi o tym c o jes t moraln e i c o jes t niezb ędne, żeby w tym m iejscu mog ły żyć ludz ie z r óżnych religii r óżnych spo łeczeństw w jak im stan ie po prost u wzgl ędnej harmonii t o jest troch ę ta k jak w RPA potrzebn a była n ie jest idealnie p ierwszym krok iem by ła komisja prawd y i porozumienia jes t co ś tak iego potrzebne oczywi ście, że jeste śmy na tym etapie n ie b ędziemy za 1020, ale i najlepsz a drog a, kt órzy głoszą t o znaczy ten m inister tak czy jes t mnóstwo organ izacji pozarz ądowych jes t w ielka organizacja się wr ęcz tyk a czyli, przełamując m ilczenie by łych żołnierzy izraelskich, kt órzy si ę upominają cały cza s o t o, aby arm ia postępowała w sposób moraln y on i r ównież, jakby sprzeciwiaj ą si ę r óżnym formom okupacji między grupą, kt óra zauwa żyć, że chodz i o to, żeby Area postępowe moralne tylk o, żeby uznać, że to ważne, że wszystkie są tak tylko tych n ie chcia łabym, żeby zabrzmiało tak że takich głosów w og óle w Izraelu nie ma już, że sa m jest najbardz iej jednol ity prawicowy i wszyscy g łosują na Ebiego t o też nie jest oczyw iste, że tak jak w Polsce po prostu n ie wszysc y s ą prawicowymi katolikami ta k jak w peletonie n ie wszyscy maj ą dziś wszystko jedn o stereotypowy 1 zestaw pogl ądów absolutnie natom iast ręce s ą pewne n ie wiem styl e kultury, które s ą w dany m momenc ie w Izraelu Palestynie i tak nie zgadzam decyduj ą oczywiście, że t o jest po prostu marzen ie ściętej g łowy t o, o czym m ówi, ale ka żde inne w izje przysz łości przerażające, ale teraz t o rozum iem tylko pytan ie tak ie jak sob ie wyobra żamy, bo przyk ład pani poda ła jest tak i RPA komisja, kt óra powsta ła za zgod ą poparc iem wszystk ich mo żliwych stron ta m na m iejscu n iesamowicie skonfl iktowanym pe łnym trau m społeczeństwie tylk o pytanie czy to jes t mo żliwe z powod u nacisk ów z zewnątrz tak ja k n p . n ie jak patrz y w inne ostatnie 30 lat no w przypadk u tego c o się wydarzy ło w Bośni Hercegowinie powsta ły instytucje zewn ętrzne c o po 30 latach n ie doprowadzi ło do sytuacji, że c i ludzie teraz ta m na miejscu, gdyż w Czechach Bośni Hercegowiny w zapomn ienie przestali żywić frustrację duża cz ęść z n ich postrzega kraj, w kt órym żyją jak o prawie sztuczn y twór co ś co zosta ło, bo w łaśnie z zewn ątrz narzucony, a z drugiej strony n ie wyobrażam sob ie tak z teg o co panie m ówią tak rozu m n ie wyobrażam sob ie o d dolne j ch ęci zrobienia teg o w samym zdrajcam i Polski ja ja te ż wice przyjęcie u jes t na aren ie międzynarodowej to znacz y ja nawet n iedawno pyta łem jakiego ś dyplomat ę znanego na osoby czy mojeg o znajomeg o i prosi łam, żeby przedstawi ą tak ich prawdz iwych przyjaciół Palestyny t o znacz y s ilne pa ństwa, kt óre upominają się o sprawę palesty ńską na aren ie mi ędzynarodowej porównywalny z e Stanami Zjednoczonymi on nie by ł w stanie wymieni ć takich organ izacji pa ństw jak dzisiaj nawe t znaczen ia kraj ów arabskich to te ż jest iluzoryczna one mogą liczy ć na pieni ądze Kataru tak na Egipt, kt óry zawsze chętnie w łączy do teg o, żeby n ie w iem to doprowadzi ć do ugod y mi ędzy Hamasem, a armią izraelską to c o si ę dz ieje natom iast niewystarczające tak cz y n ie nie ma takiego gracz a, który by łby w stan ie zmieni ć rzeczyw isty jes t dziś pyta m mojeg o przyjaciela mieszkaj ącego w ramac h liczy temu no bo dz isiaj mówię tak również jes t dz isiaj ten mi ędzynarodowy dzie ń Solidarności z narode m palesty ńskim czy jako Palestyńczyk czuję jak ąś międzynarodową Solidarność dz isiaj w ty m dniu i m ówi w iesz i docierają do nas r óżne sygna ły teg o wsparcia Solidarności tak dalej, ale t o s ą tylko słowa teg o n ie w idzimy w konkretnych aktac h konkretnyc h czynac h niedawno by ła w Palestynie mi ędzy m. in. rozmaw ia z prem ierem palesty ńskim i z te j rozmowy w technice wy łania si ę pewnie pewna przyszłość znacz y coś jedna k rysuj e m ianowicie on by ł pytan y o Rosję i oddaje mi się, że jeżeli gdzieś mieliby śmy szukać tak iego gracza, który by łby w stanie przeciwdzia łać czy by ć przez r ów przec iw r ównowagą dla Stanów zjednoczonyc h na bliskim Wschodzie to dzisiaj tak im graczem wydaje się mo że jeszcz e za wcze śnie, al e jedna k Rosja, kt óra dzisiaj oczywiście my kojarzymy j ą tylk o działaniem nie m a w serii, ale to nie jest tak że on a nie ma apetyt u na wi ęcej Rosja bardz o umiej ętnie rozgryw a to co si ę dzieje i w ogóle konfl ikt izraelsko palestyński nagran a na, jakb y na ob ie na ob ie nog i, al e tak troch ę po tej rozmow y jes t prawem prem ierem Palestyny wnosz ę, że o n n ie mia łby przec iwko jako ś specjalnie, gdyb y Rosja w łaśnie w łączyła si ę opr ócz Unii Europejskiej, kt óra jes t uwa żana za powiedzmy tak iego gracz a, kt óry m ógłby ewentualn ie, a zająć jakiś bardz iej zdecydowane stanow isko, chocia ż też si ę wydaj e mrzonk ą Unia Europejska jes t podzielona r ównież jes t podz ielona w sprawie Palestyńskiej t o jedyny m tak im graczem wydaj ą si ę mog łaby by ć Rosja, chociaż wydaje mi się te ż może trochę za wcze śnie bardzo pesym istycznie zabrzmia ła, bo jest nam n ie myśli ingerencj ę z zewn ątrz jako warune k niezb ędny jakich zmian musi ko ńczyć naszą rozmowę t o mo że ostatn ie zdanie, kt óre pod podsumuj e szynami tak ie rozważania cz y to mus i być jaka ś si ła zewnętrzna mam nadziej ę, że n ie ale, żeby c o mówiłem wcześniej m óc w og óle zacz ąć myśleć o przyszłości cz ęścią sob ie wyobrazi ć prezes ko ńczy przynajmn iej elektryc y skup iamy potrzebuj ą teg o, żeby te trwaj ące o d czterdziestego ósmego roku traum a czystka etn iczna kresy n ie chc ę skończyć zatrzymała się, że ludz ie mogl i sob ie wyobrazi ć cokolw iek po prostu nie jest jakim ś dyscyplin ę przed łużeniem obecne j teraźniejszości wyszed ł zbiór opowiada ń palesty ńskich pisarzy Stolat ponad 2 strat wys iedleniu czterdziestego ósmego wszystk ie dyw izje zawieraj ą w łaśnie trwaj ącą okupacj ę realizowaną za pomoc ą po prost u zaawansowanyc h technologicznie sposob ów Alicja Qandil tygodnik polityka Agnieszka Zając tygodn ik pol ityka bardz o dziękuję dzi ękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA