REKLAMA

Pracownicze Plany Kapitałowe - korzyści [podcast sponsorowany]

Podcast sponsorowany
Data emisji:
2019-12-01 22:00
Czas trwania:
13:52 min.
Udostępnij:

Dlaczego warto uczestniczyć w PPK, jakie realne korzyści zyskujemy dzięki temu. Obowiązkiem wdrożenia PPK od 1 stycznia 2020 roku objęte zostaną małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc sprawa ta będzie dotyczyć prawie każdego. Mówi o tym Piotr Cichosz, Dyrektor ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych. Rozwiń »
Partnerem podcastu jest Nationale-Nederlanden. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry witam pa ństwa bardz o serdeczn ie stud io jes t z nam i Piotr Cichosz dyrekto r d s . pracown iczych plan ów kapita łowych Nationale-Nederlande n PTE, czyli b ędzie o PPK w tym stud iu w iele słów pad ło PPK w zwi ązku z ty m spor o o ty m, w iemy, a jeśli ktoś nie wie t o zawsze może sob ie wr ócić do poprzedn ich programów ty m raze m dość konkretn ie zastanow imy si ę, jak ie mam y korzy ści przyst ąpienia do programów ja przypomn ę tylk o, że obowi Rozwiń » ązkiem wdrożenia PPK o d 1 stycznia 2020 roku objęte zostan ą też ma łe średnie przedsiębiorstwa, a wi ęc spraw a ta będzie dotyczy ć prawie ka żdego z nas ju ż teraz dokładnie og ólne zasady funkcjonowania ju ż podzia łu s ą znan e może przeliczamy ile jeste śmy w stanie zaoszcz ędzić w ci ągu 1 roku prz y wp łacaniu podstawowej stawki ile z te j kwoty to nasz e pieni ądze, a ile zostanie dołożone t o bardz o dobre pytanie my ślę, że pocz ątkowo powinniśmy zacząć o d tego, że pracodawc a powinien traktować PPK jako sweg o rodzaju benef ity donacj e dla pracownik ów, bo t o o n również dok łada do jeg o emerytury, bo taka sk łada się tak jak we 3 składowe p ierwsza składowa podstawowa te s ą nasze pieni ądze, czyli 2 % sk ładki, kt órą p łacimy on a obliczona kwot a brutt o naszego wynagrodzen ia, a potr ącanej kwot y nett o tak sam o nas z pracodawc a nal icza 1,5 % kwot y brutto wysy ła pieni ądze na rachune k PPK kolejny m składnikiem ostatnim sk ładnikiem, kt óry spotyka te ż tzw. dopłata pa ństwa ze 250 powitali jej 240 zł corocznej i t o są takie myślę, że najważniejsze informacje, al e jeżeli mia łbym w skrócie zobrazowa ć w ogóle to jes t taka tak im go przy Kowalskiej t o prosz ę zwrócić uwag ę na rzecz taki pa n Kowalski, który idzie do przedsiębiorstwa zarab ia 3000 brutto z jego tak ja k do te j pensji brutt o w ciągu rok u odłożył 720 zł t e 2 % pracodawca do łoży mu 540 z ł t e 1,5 % i dodatkowo dostanie o d państwa 240 zł op łaty roczne j, czyli w sumie na t e jego 720 z ł dostanie 780 zł tutaj zachowan ie poniżej 250 z ł te j op łaty powitalnej Artego ona jednorazow a, czyli można powiedzie ć skumuluj e się w ca łej w sum ie i okresie cz y, je żeli byśmy pow iedzieli mam y ponad 100 % stop y zwrotu 108 % t o właśnie, wi ęc ka żdy z nas powinien policzyć sob ie naprawd ę bardz o prosto i w stan ie zaoszcz ędzić np. bardzo zach ęcam do teg o, aby wszyscy zw iedzili nasz ą stron ę www kropkę przewodnik taka kr ótka PL ta m można swoj e naprawd ę swoj e dane podać wyliczyć ile jeste śmy w stanie tego zrobi ć to teraz zarobku b ędzie o tym jak pieni ądze na siebie zarabiaj ą na pieni ądze zarabiaj ą na s iebie przez fundusz e zdefiniowanej daty żądany czy m s ą fundusze jako dzia łają na myśl, że powinniśmy w og óle skserowa ć, bo fundusz e zdefiniowanej daty to jest tak a ci ężka nazwa funduszu zdef iniowanej daty powinni śmy nazwać fundusz e cykl u życia s ą fundusze, kt óre s ą uzależnione pod wzgl ędem wieku bardz iej dostosowan e do w ieku inwestora i jesteśmy starsi t o nasze pieni ądze są inwestowane w bardzo bezp ieczne produkty inwestycyjne czytam y tuta j obligacje skarbowe co ś c o mam y w wi ększości zagwarantowane jeste śmy mocni czy ten w iek do czterdziestego piątego roku życia pieniądze będą lokowan e bardz iej agresywn e produkt y czyta j tuta j akcje c o, gdzie możemy zarobi ć więcej oczywiście zwi ększa ryzyko, al e w perspektywie d ługiego okres u czas u pieni ądze są zdecydowan ie du żo większe mo żliwości zarobku przed e wszystkim zarobk u ta k jak m y pokazujemy prezentujem y w perspektywie 20 lat zarobili śmy 341 , 90 %, jeżeli podzieli n iby Śmietana za 820 lat t o średniorocznie w iedzie 17 %, ale rok no nie jes t równy rokowi za ty m stoi to mo że być różnie w 1 roku zarobił 20 % w drug im zarobimy 7, ale perspektyw a d ługiego oszcz ędzania daje mo żliwość wygenerowan ia wi ększego zysk u dla klienta, a c o za ty m stoi te akcje oczywi ście dają nam wi ększe pol e manewr u ka żdy z uczestnik ów może sa m te n portfelem zarz ądza czyl i, jeżeli nie mam do świadczenia w inwestowaniu w akcj e mog ą przerzucić t e pieniądze bezpieczne produkty, je żeli założymy n ie wiem te n fundusz zdef iniowanej daty okre śla mój wiek pow inien by ć bardzo bezp ieczne, ale mam wiedz ę i doświadczenie w zarz ądzaniu swo imi aktywam i wyśmiał przerzuci ć na akcję t o już tylko emocje nasz a dobrowoln a decyzja OKE i teraz b ędzie trudniej o zaufan iu niż Polacy ju ż kiedy ś oszcz ędzali na emerytur ę tak odkładali pieni ądze nada l robią tak, al e odkładali, jakb y pieni ądze OFE i n ie wiadomo c o si ę sta ło, jakb y odpowiedzi ą g łówną państwa na to jak ąś gwarancj ą bezpieczeństwa jes t tw ierdzenie, że środki zgromadzon e w programach s ą prywatne c o t o oznacza wy ższą mamy tak i art. 3 ustawa o PPK, kt óry mówi dokładnie te pieni ądze s ą prywatne tego n ie było cofa i wszyscy oczywi ście większość pracowników, więc to n ie jes t dz isiejszym współpracujemy oczywi ście t o pytan ie zadaje c o jest prywatno ścią środków czy to nie b ędzie powt órka OFE tutaj n iestety znaczn ie State bardz o dobrz e mam y zagwarantowaną t ę prywatno ść prywatno ść środków po pierwsze, obl iczanie te j składki podstawowe j w 2 % odbyw a się ju ż po opodatkowan iu i po g łosowaniu i potr ąconej kwot y netto, czyl i wszystk ie tzw. podatki ju ż zostawiliśmy państwu t o tak jakby kto ś ta m z portfela wyj ął pieni ądze i przerzuci ł na inne kont o kolejna kwest ia związana z e sk ładką pracodawcy r ównież podatek jes t nam potr ącone nie ma tylko sk ładnika ZUS, dlatego że PPK ma my śl emerytaln ą tuta j oczywi ście istniej ą mo żliwości wypłaty wcze śniejszej, o czy m później mo że porozmawiamy, al e idea w og óle w te j prywatności jes t taka, że po pierwsze to ma być nasz a mogę zarz ądzać tym, kiedy chcia ł wypłacić, k iedy chc ę b ędę oszcz ędzał 20 lat 30 czy mogę r ównież za 3 miesiące pieni ądze wypłacić t o s ą moje i nikt m i do tego n ie może takiego zabra ć tych pieniędzy co jest ważne tuta j musia łaby zmienić ustawa o grozie, kt óra jes t bardz o podobna, bo te pieni ądze trafiaj ą na indywidualne rachunk i PPK, je żeli ktoś chciałby na m t e pieniądze zabra ć swoją t o musiałby przed e wszystkim p ierwsze zmieni ć ustawę o mo że i analog icznie ustawa o PPK co wiązałoby się wej ścia na nasz e kont a bankow e, a jest naprawdę ci ężkie do zrob ienia to zatrzymajm y się prz y wypłatach na ile jes t elastyczny syste m na ile to ja mog ę sob ie w ka żdej chw ili wypłacić pieniądze i n ie z jak imi konsekwencjami tuta j powiem szczerz e, że ustawodawc a też na s bardz o mocn a zachwycił te j kwestii z tego wzgl ędu, że przewidzia ł 5 możliwości wypłat z rachunk u PPK p ierwsza podstawowa wypłata t o jes t po ukończeniu 60 roku życia c o jes t wa żne nie ma tuta j mow y o wieku emerytalny m jak w iemy dla m ężczyzn w dz isiejszym wiek emerytaln y te ż 65 lat dl a kobiet 160 rok życia tuta j ka żda mo żliwość wypłaty środków po sześćdziesiątym roku życia co za ty m sto i ta p ierwsza podstawow a ko ńczymy 60 lat mo żemy wyp łacić jednorazow o 25 %, a pozosta łe pieni ądze będą roz łożone na 120 miesięcy tuta j nie ma żadnych potr ąceń wszystko c o zebrali śmy łącznie z zysk iem b ędzie na m sukcesywn ie wypłaca oczywi ście istnieje tak a mo żliwość jak on i dzisiaj si ę zastanaw iam kończy 60 rok życia m ówię wyjeżdżam nawal i ta m chc ą mieszkać chcą wyp łacić wszystk o tak a możliwość również jes t wyp łacamy pieni ądze musimy się liczyć z 1 rzeczą b ędzie na m potr ącono 19 % podatku odzysk u, czyl i kapitał nasz i tak zostaje bezp ieczne tutaj n ie mam y żadnej mo żliwości utraty t o jest p ierwsza mo żliwość wypłaty kolejn ą jes t świadczenie ma łżeńskie tuta j ustawodawca przewidzia ł sytuacj e, gdz ie obydwoj e małżonków maj ą rachunek PPK w te j same j instytucji f inansowej za ty m sto i s ą pewne obarczania my ślę, że ciężkie będzie t o do zrob ienia, że łączymy si ę z 1 pracodawcą na ca łe życie te n pracodawc a ma 1 instytucją finansow ą podpisan ą umow ę, aczkolwiek tak ie sytuacj e też mog ą by ć świadczenie małżeńskie w te n spos ób obchodz i spadkobranie cz y jest 1 rachunek, na kt óre obydwoj e małżonków przelewan e s ą sk ładki tak a tylko jes t znaną tak że obydwoj e musz ą ukończyć 60 rok życia, aby m óc wyp łacać t e pieni ądze, czyli tuta j mamy ju ż takiej form y elastycznej jes t t o o tyl e dobra w przypadk u teg o świadczenia małżeńskiego, że je żeli 1 z ma łżonków umrze to drugie cały czas b ędzie mógł wyp łacać z tego rachunk u kolejnym tak im sposobem myślę, że ważnym dl a nas wszystk im oto c o powiem, że w ka żdym momencie mo żemy wypłacić świadczenie, gdz ie mo żemy wyp łacić przed uko ńczeniem sześćdziesiątego rok u życia wszystkie pieni ądze, które mam y tylk o mus imy liczyć z pewnymi potrącenia to si ę wciąż wi ąże tak t o si ę wi ąże z potrąceniami co jes t ważne po p ierwsze t o co powiedziałem, że ta sk ładka 2 % jes t na m ju ż opodatkowana i ozusowania t e nasz e 100 %, którego nikt na m n ie zamierza 1,5 %, które daj e na m pracodawc a ta k jak mówiłem tam sk ładka ZUS Sowa, czyl i mus imy tutaj 30 % przela ć na nasz rachunek indywidualny susza n iestety, al e państwo mówi m y wsp ieramy tuta j świadczenie emerytaln e dodajemy drog i pracown iku dopłatę roczną cz y powitano, al e w momencie, kiedy n ie dochowuj e tego terminu n ie zachowuje 60 rok życia mus imy t o zabrać to jes t zaw ierane oczywiście trzeba się liczy ć z ty m, że ta k jak my generujem y ten zys k dl a danej osob y to tuta j musimy r ównież zap łacić 19 % podatku, al e odzysku t o sam myślę, że jes t ważna trzeb a naprawd ę bardz o mocn o zrozumie ć to ma moj e 100 % zarab iamy ponad 40 % sameg o kapitału to my ślę, że dz isiaj każdy w ie ile jes t na lokatach bank u, jakie jes t wi ęcej pieni ądze kolejnym sposobe m jes t takie my ślę, że bardz o dzisiaj problematyczn a dla m łodych ludzi wk ład w łasny na budow ę dom u cz y zaku p mieszkania często t e pieniądze us łyszeć, że przechodz ą pomi ędzy palcam i i ustawodawc a tutaj dał tak i ju ż bardzo dobry sposób na t o, żeby te n wk ład w łasny pozyskać, czyl i po życzyć sob ie pieni ądze tuta j mo żemy wyp łacić jednorazowo, ale mus imy te pieniądze o n da ć wypłacamy wszystk o be z żadnych potr ąceń na rachune k wskazany prze z na s indywidualnie, po czy m mamy 5 lat karencj i i okres 10 lat, czyli 120 miesięcy, aby pieniądze oddać to jes t naprawdę bardz o dobr y spos ób tutaj wszystk ie sk ładki zachowujemy i podatkow e i ZUS-owi, czyl i mam y wi ększy kapita ł dyspozycj i ostatni oczywiście sposobe m wypłatę nie jes t o n miły, al e jest myślę, że tak będzie dla nas bardz o wa żne jes t powa żne zachorowanie oczywi ście w ocen ie traktowa ć powa żnego zachorowania jak o grypę, bo t o jes t dok ładnie w ustawie określone c o jes t, ale istnieje mo żliwość wypłaty 25 % w ka żdym przypadk u poważnego zachorowan ia cz y mnie cz y mojej żony cz y chocia żby dziecka to też jes t bardz o dobr y sposób z tego wzgl ędu, że cz ęsto zapo życza si ę poważne zachorowan ia, a tutaj mo żemy te pieniądze wziąć on e są dl a nas nie ma tuta j żadnych potrąceń t o s ą wszystko wypłat i 6 zatrzymana samo zako ńczenie tak najbardz iej przykrym przypadk u pryzmy, że składałem jeste m absolutnie przekonany, że umieram cz y t e pieniądze podlegamy prawu spadkowym cz y one po prostu przepadaj ą jak najbardz iej, toteż zap isano w ustawie t e pieniądze wszystk ie podlegaj ą spadkobran ia mam y tuta j oczywiście par ę wariantów p ierwszy wariant, który jest my ślę, że podstawowe p ierwsze pieni ądze s ą wsp ólnocie maj ątkowej, czyli 50 % z automat u są przekazywan e na rachune k ma łżonki, a drug i 50 % podleg a spadkobran ia, czyli zwyk łej procedurz e oczywi ście możemy uposa żeń Kornaś ta k jak w przypadk u ubezpieczeń i t e drug ie 50 % wskaza ć konkretneg o uposażonego, o ile jeste m w zwi ązku małżeńskim jes t wsp ólnota majątkowa w momenc ie, kiedy nie jes t w zwi ązku ma łżeńskim albo ma m za 8 rozdzielność maj ątkową m ógł wskaza ć konkretneg o uposa żonego, czyli obchodz imy prawo spadkow e post ępowanie p óźniej spadkowej to jes t naprawd ę bardzo dobra rozwi ązań, czyl i sami decydujemy kom u te pieniądze przeka że pa n śmieć czyl i, podsumowując punktac h pieni ądze s ą prywatn e możemy w łaściwie w ka żdej chwili wypłacić ju ż wted y trac imy benefity mo żna wyp łacić również wsp ółmałżonek w chw ili, kiedy stanie si ę co ś złego mamy te ż darmow ą pożyczkę fundus z świadczeń socjalnych świat, który w, kt órą sob ie sami zapewniamy sk ładni i pieni ądze podlegaj ą prawu spadkowemu jakiś ta m sposób ta może wzrosn ąć obchodzone, al e ta, czyl i świetny produk t chyba mam y bezpiecznie n o m ówiąc tak szczerze oczywiście w momenc ie, k iedy ustawodawc a chodził z inicjatyw ą PPK wszystk ie instytucje finansowe, kt óre się szanuj ą na rynku uczestniczy ły w konsultacjach na m jak o Nationale-Nederlanden bardzo zależało na ty m, ab y te pieniądze w łaśnie zawiera ły te elementy, kt óre dzisiaj rozmawialiśmy, czyl i po p ierwsze, prywatność po drugie n ie było spadk u branie, czyli ka żdy sam indywidualnie decyduje kom u te pieniądze chc e przekazać to jes t naprawdę bardz o wa żne, bo dz isiaj rozmawiające osobami, kt óre się jeszcz e n ie zdecydowały dla nich t e pytan ia są najważniejsze c o si ę stanie, k iedy umrę cz y mogę wyp łacić w ka żdym momencie w ty m przypadk u tak i na t e pytan ia odpowiedzieliśmy bardzo dzi ękuję również bardz o Zwiń «
PARTNER SERWISU ppk

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA