REKLAMA

"Marian Banaś powinien być wielokrotnie prześwietlony przez służby. Gdzie było CBA?"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-29 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
17232 sekundy na zegarach t o jest wyw iad polityczny TOK FM Roch Kowalski mówię państwu dzień dobr y, a dzisiaj państwa mo im go ściem jes t Włodzimierz Czarzasty wicemarszałek Sejmu i szef Sojuszu lewicy Demokratycznej dzie ń dobr y pan ie marszałku dobry pa n, że dobry pa ństwu to dobrze, że prokuratura i ewentualnie niezawis ły sąd zajął si ę spraw ą moich oświadczeń maj ątkowych i skrupulatnie wyja śnia wszystkie w ątpliwości poinformował w pi ątek w kolejny m Rozwiń » o świadczeniu preze s Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wczora j k ierownictwo prawa i sprawiedliwo ści zaapelowa ło za żądało n iewielkiego czasown ika odpow iednio u żyć do prezesa, b y podał si ę do dym isji zrezygnował ze sprawowane j funkcji t o jes t także trafi ła Kosa na kamień n o t o o r óżnych rzeczac h świadczy po p ierwsze mam y taki ape l jako lew ica do pan a prem iera Morawieckiego o opubl ikowanie raportu CBA w sprawie pan a Banasia n ie za bardz o w iemy, dlaczeg o odn iesienie publikowane po drugie, prosz ę pa ństwa tak zupe łnie spokojnie 3 dni temu pa n Banaś potencjaln y bandyt a potencjalny bandyta nie chce g o wdra żać te n rekomenduj e w sejmie 2 swoich zast ępców żołnierze żołnierki pana Jarosława Kaczyńskiego z PiS - u g łosują za, czyl i ufają panu nasz e pytanie czy t o była inicjatywa pana Banasia cz y jedna k inicjatywa prawa i sprawiedliwość, które dzia łają jakieś tam kontrolę nad Marianem Banasiem t o t o pytanie zosta ło zadane pa n Banaś powiedział nie to jest tylk o wyłącznie moj a inicjatywa pana m ówił też pokoj e na godzinę są normalny m normalną działalnością i że ludzie stan ą przed podróżą z n ich korzystać t o jes t normaln a działalność fan korzysta ł kiedy ś przed podróżą z pokoj u na godzin ę słucha mo że mo że po prostu obydwa te koszty były mo żesz powiedzie ć po prostu prowadz ą punk t jednak gd y się okazuje, że dl a nich jest to te ż bada dzia łalność, ale skończył t ę my śl 23 dni tem u Sejm komisja sejmow a powo łuje na wn iosek pan a Banasia 2 jego zast ępców nast ępnie wzyw a prezes pa n prezes Kaczyński pan a Banasia w obecno ści pan a Kamińskiego m ówi zrezygnuje ch łopie, bo wiemy co jes t w tyc h papierach tak następnie pa n Banaś mówi pan u prezesowi mam c ie wnosi, ale to ma pa n odpowied ź, dlaczego prem ier n ie publikuje nawe t g łównych te z z tego raportu, bo najprawdopodobniej ta m s ą tak obci ążające materia ły Mariana Banasia, że właściwie nie pozosta łoby n ic innego jak oficjalnie żądać jeg o dymisji albo zmienia ć prawo tak, aby można t o by ło mo żliwe trzeba teg o prawa zmienia ć dlateg o, że je żeli jes t także s ą t o tak ie materiały wobe c, kt órych natury karne j wobe c, których by ły postaw ione zarzut y to Sejm ma praw o w tym momenc ie się z szefe m NIK - u zająć dopiero w momenc ie, w którym zapadł prawomocn y wyrok dobrze al e, żeby zapad ł prawomocny wra z z naszy m wym iarem s ądownictwa musi min ąć dobrych k ilka niezależnych środowiska wdra ża po prostu chcia łbym skończyć co b y się zdarzyło nikomu pisze sob ie w głowie te n proce s kto ś m ówi musi powiedzie ć jes t pan w inny ukrad ł pan zrobi ł pa n co ś złego jest pa n bandyt ą jes t pan człowiekiem cz y pa n sob ie wyobraża, żeby sze f NIK - u wskazan e prze z pan a prezesa Jarosława Kaczyńskiego był z łym cz łowiekiem był bandyt ą to trzeba by ło powiedzieć jes t pa n cz łowiekiem prokuratura jasno musi t o powiedzieć pokaza ć t e zarzut y sprawa idzie do s ądu sąd m ówi człowiek w okazanym prze z PiS jest ba, by to, al e t o właśnie Wiana pan ie marszałku wysoka izbo ju ż dz ieje s łowa Kaczyńskiego pełniłby w ielokrotne właściwie już się dzieje tylk o r ękoma Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kt óre po swo ich kontrolach wysyła zaw iadomienie do prokuratur y na prezesa lew ica mówiliśmy o d w ielu w ielu miesięcy oraz o d wielu w ielu dn i CBA n ie za ś tera z święte CBA tak nawiasem c o to CBA zrobiło do choler y w przeci ągu 2 lat ostatni przecie ż pan bada ć by ł m inistrem finansów przecie ż pa n Banaś odpowiada ł za s ław w Polsce przecież pa n Bartosz pow inien być prze świetlony m iliony razy to znacz y co znale źli w przeci ągu ostatnich 4 dni co ś co, czeg o nie mogli dale j w przeci ągu 2 lat używała czy pan myśli, że jes t jaki ś do m albo 2 domy albo 4 kamienice, kt óre d a si ę ukryć n o wydaje mi się, że n ie jes t tak ie trudne by ło do służby wiedzia ły nie informowa ła uwa ża, dlaczeg o tak uważam, dlateg o że sprawdza ły do końca t o jes t taka, jeżeli kto ś mówi o walc e buldog ów pod dywanem t o w łaśnie t o się w tej chw ili dz ieje, kt óre Buldog w obszarze znika gracz ludz i jak buldogów klube m, kt óry wygra no t o te ż b ędzie w izerunkowa pora żka pan a prezesa Kaczyńskiego pan ie prezesie, że t o jes t tak że przegrał pan Senat czy to jes t tak że 6 głosów jest w sejmie wi ększości, ale 18 głosów ma pa n Ziobro i 18 ma pa n Gowin w zwi ązku z tym imperium si ę chwieje n ie w iem tego ani się z teg o n ie c ieszy dla państw owca tak iego, jakim jeste m ja dl a socjaldemokrat ów sta npa ństwa jest przera żający to widać odni ósł pan r ękę za ustawą, kt óra za nowelizacj ą ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, kt óra umożliwiłaby odwo łanie prezesa NIK-u, ale rozum iem, że za zmian ą konstytucj i, bo to jes t prosz ę pan a proble m konstytucja jasn o zapisuje no al e lewica by łaby w tak im razie zabrano ujrze ć na szerokie porozum ienie, gd y w og óle lewica nie jest w stanie p ójść na żadne porozum ienie z PiS-em wbr ew temu jak r ęce do Boga będzie w te j spraw ie sk ładała Platforma Obywatelska n ie będziemy zmienia ć konstytucji, kt órą Polsce lew ica da ła 3 szefów komisji konstytucyjne j t o m. in . pan Cimoszewicz czy pa n Kwaśniewski w zwi ązku z tym n ie będziemy zm ieniali mamy dl a PiS - u tak ą radę nie zmienia ć konstytucj i tylko nie ma m cz y konstytucj i przecież to wszystko tkw i w ludz iach pa n tak ie prost e zm iany pod Banasia pod pan a Banasia t o jes t tak cz y byli śmy przec iwko tem u, żeby łamać konstytucję pan i w sprawie pan i Gersdorf przecie ż w ielu z na s wielu z w iele os ób ruch y spo łeczeństwo obywatelsk ie bardzo przec iwko temu proces nie rozumie odpowiedzia ł, że w ten spos ób Marian Banaś może zako ńczyć swoją kadencj ę z tym i zarzutami tym i w ątpliwościami tym i rozwiązaniami trzeb a t o trzeb a ujawnić zarzut y trzeb a z ty m do sądu trzeba jasn o powiedzie ć, jeżeli t o wszystk o jes t prawda co jes t nap isane, jeżeli to obci ąża pan a nasz a dali ście bandytę na szefa NIK - u macie proble m pow iecie, że prawo n ie oznacz a praw u i sprawiedliwość n ie oznacz a sprawiedliwość marsza łek Witek przez chwil ę rozmowy z dziennikarzami powiedzia ła, że nikt n ie mówił, że dym isja Mariana Banasia b ędzie dziś czekam y do przysz łego tygodnia ja mam tak ie g łębokie przeświadczenie, że jedna k prędzej cz y p óźniej Marian Banaś straci ć stanowiska chciałbym, żebyśmy wybiegli troch ę w tej dyskusj i do przodu cz y lewica by łaby w stan ie poprze ć któregoś z kandydat ów nowyc h, których zaproponowa ło, b y prawo i sprawiedliwość w Senacie mam my ślę, że pa n b iega bardz o mocn o do przodu najpierw n iech pan bardz iej strac i stanow isko potem będziemy komentowali, a pote m zobaczymy c o się b ędzie działo lewica n ic nie rob i w pośpiechu po t o, żeby by ć pierwsz ą lewica racze j stara si ę być m ądra an i p ierwsza, ale pol ityka polityka t o te ż strategia je śli PiS uk łada swoją strategi ę na wypadek w og óle zwi ązaną z kryzysem wok ół Mariana Banasia to musi też patrze ć na Senat, bo t o Senat b ędzie współ decydował o ty m kto ewentualn ie b ędzie nowy m prezesem NIK dlatego pyta m pan a o t o jak zachowaj ą si ę państwo senatora prosz ę pan a, al e strategia r ównież po t o, żeby poprzedzała j ą taktyka, że pa n myśli, że 1 z lider ów lew icy, a mówi poza sob ą o zdradz ie zadba ć o Robercie Biedroniu i sobie pow ie c o będziemy w te j spraw ie rob ili przed t ą sprawą tą nie b ędzie ani taktyka an i strategia t o być gadulstwo, które gran icy wynika, że państwo w og óle są ostatn io dosyć bardz o tajemn icze jak dz iennikarze pr óbują pa ństwa wypyta ć o to jak im efektem zakończy si ę wy łanianie kandydat a na prezydenta to wszyscy grupow o państwo milcz ą, a w łaściwie rozumiem pojedynek odbywa się tylk o mi ędzy Adrianem Zandbergiem Robertem Biedroniem, kt órzy nie ma żadnego pojedynk u po drugie, dzi ękuję za pochwałę, dlatego że po raz p ierwszy udaj e się trzyma ć klub przyjaci ół w ty m klubie 49 osób pos łanek pos łów w takiej sam o narzucającej si ę prze z nich sam i sobie narzuci ć określoną dyscyplin ą cz y pa n pami ęta jak wszysc y pytali cz y lewica p ójdzie PiS w spraw ie trzydziestokrotno ści cz y pójdzie poprze wtedy nie m ówiliście państwo 1 głos na pocz ątku proszę pan a m ówiliśmy 1 głosem do końca n ikt nie wiedzia ł, jak im g łosem po pow iemy powiedzieli śmy ogłosimy t o w dn iu, k iedy będzie głosowanie cz łonkowie partii raze m jasno deklarowal i poparc ie dl a projekt u trzydziestokrotno ści pod pewnym i warunkami oczywiście mamy precyzyjnie c o innego jest t o wszysc y deklarowali pomys ły, którym to może p ójść, ale n ikt tego pomys łu na końcu n ie opisał nikt nie n ie mówi b ędziemy g łosowali nagle si ę okaza ło, że klu b, który n ie mia ł prawa istnie ć, bo wszysc y mówili n ie dogadaj ą si ę 49 osób, kt órzy si ę dogada ł wymy ślił tydzie ń wcze śniej przedstawi ł ustawę notaben e dobrą ustaw ę i 49 osób zag łosowało rozsądnie w tej spraw ie, a jeżeli kto ś na s podejrzewa ł, że b ędziemy pop ierali jak iejkolwiek spraw ie zwi ązanej z praworz ądnością łamaniem praworządności łamanie konstytucj i PiS to naprawdę marz y o tym, nigdy się t o nie zdarzy uzb ierane zapyt a pan a z lider ów lew icy zapytam pan a w takim razie odrobin ę inaczej jako 1 lidera z liderów lewicy n ie przestraszy ło pana wyst ąpienia Adriana Zandberga podczas debat y na d exposé premiera n ie poczu ł pan o d tak iego młodszego kolegi wiezie na s polec a pa n trudno trudn o się przedstawić przestraszy ć przem ówienia, które się wspólnie raze m z Adrianem Zandbergiem nies ławą autore m tego przem ówienia jeste śmy wsp ółautorami dlateg o żeśmy się przygotowywali najp ierw przez tydzie ń c o do teg o i przewidywali c o kto powie, że to nie jes t jednoosobowy sukce s Adriana Zandberga to jes t sukce s Adriana Zandberga trzeba si ę z teg o cieszyć t o jes t sukces lew icy za dobr ą diagnoz ę za przygotowan ie dobreg o przem ówienia, które wyg łosiła związane z używana ja si ę tak c ieszy jak któryś z na s albo kt óraś z na s idzie do przodu t o tylko świadczy o tym, że lewica zmądrzał, że nasz a podważa sens u ty m wyścigu o nominacj ę na kandydat a na prezydenta n a rzecz Adriana Zandberga cz y będzie kandyda t czy b ędzie kandydatka właśnie jest jakaś kandydatka w grze 1 słyszałem, że czeka nas k ilka czy b ędzie t o usłyszy pa n w momenc ie, k iedy dam y decyzje w tej spraw ie pyta, dlaczeg o jes t taki sceptyczn y c o do zapowiedzi ju ż tak pozna łem kiedyś prem iera z Krakowa pani Kidawa-Błońska, kt óra ocenia bardz o ju ż była prem ier tu ż po og łoszeniu wynik ów wybor ów tymczase m blo k Platformy Obywatelskiej wzi ął 60 mandatów mniej ni ż miał, wi ęc chyba naprawdę dystans ie WIG ludzi dz isiaj jak spotkania z e spotkan ia z pane m na spotkan iu z panem Biedroniem Hiszpanem energi ę pogadam y sobie kilka godz in ustal imy formu ła wybor u kandydatki b ądź kandydat a, jakie są propozycj e mo że, k iedy w ogóle moglibyśmy, bo słyszymy cały cza s o tym, m itycznym w grudniu jak o tym term inie, k iedy poznamy kandydat a na prezydenta pożądana chodzi o to, że nie dosyć określony nieokre ślony, al e m y mamy okre ślone rzecz y do zrob ienia zrobiliśmy porz ądek wszystk ie sprawy uporz ądkowaliśmy w klubie w te j chw ili przyjm iemy w przyszłym tygodn iu w poniedziałek albo we wtorek n ie t o pa n Gawkowski o ty m decyduje przyjm iemy ca ły pla n ustaw, kt óre będziemy wprowadzal i w przeciągu najbli ższego roku zako ńczymy ten proce s mamy 14 grudnia bardzo wa żny proce s dotycz ący konsol idacji lewicy to znaczy w iosny Sojuszu lew icy Demokratycznej t o jest nast ępny proces który, kt óry mus i formalnie, które chciało lew icowym jeże, kt óre chciało lew icy wyb ierze kandydat a na prezydenta 3 partie 3 partie, al e w form ie g łosowania delegatów w łaśnie dz isiaj b ędziemy o ty m, rozmawiali dz isiaj już cza s na t o, żeby spokojn ie przed weekende m o ty m, porozmawia ć potem t o ustalen ia propozycj e ka żdy z nas skonsultuje z e swoją bardzo i tak trzeb a dzia łać tak trzeba działać n ie trzeb a dzia łać pod stołem obo k sto łu tylk o transparentn ie mówić co b ędzie 47 z uśmiechem przez za żenowanie patrz y pan na prawybor y w Platformie w koal icji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej panow ie trzyma m kc iuki za platformą, dlateg o że trzyma m kc iuki za platformą PSL -e m, bo trzymam kc iuki za wszystk imi tymi part iami, kt óre broni ą konstytucji, kt órą polsc y dała trzyma kc iuki za Kidawą b łońską zagadki mieszkali on i s ą mo i kandydaci w związku z tym oni muszą po prost u zacz ął się przede wszystk im, że Platforma w ramach prawyborów b ędzie miała 2 osoby nie 1 zł o tow e panią Kidawę-Błońsk ą pewn ie stawiało w niezr ęcznej sytuacj i, gdyb y zabiega ła o s iebie w ramach prawyborów jest dl a danej grup ie Grzegorza Schetynę jeśli chodzi o obron ę, ale w og óle pa n w ogóle to wydaje mi si ę, że je żeli w prawyborac h bierze udzia ł 1 osoba t o sąd bardzo trudne prawybor y zasady nie s ą wybor y n ie dlatego tak dystansie w iem o ty m, mówi to, że maj ą 2 kandydatów kandydatk ę kandydata klub u bezp ieczniejszym wyborem Platformy Obywatelskiej dla lewica dl a kandydat a lew icy ważniejsze jest t o kt o b ędzie lepszy m kandydatem dl a Polski w drugiej turz e w pierwszej turze ważniejsze jest to kt o b ędzie lepszy m kandydatem dl a każdego ugrupowania to pa n tak uważa, że b ędziemy m ieli swojeg o kandydat a b ądź kandydatk ę przedstaw imy stan iemy wted y do walki tu stawiamy kropk ę bardzo serdecznie panu dzi ękuję serdecznie państwa im gościem był sze f Sojuszu lew icy Demokratycznej wicemarsza łek Sejmu Włodzimierz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA