REKLAMA

O przemocy rytuałów egzorcyzmów opowiada Konrad Szołajski

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
piątkowy wieczór Radia TOK FM wieczór andrzejkowy por a na rozmow ę o duchac h demonac h o z łych mocac h tak właściwie b ędzie t o ca łkiem serio rozmow a nie przypadkiem si ę nie przypadkiem o tej porz e, ale mogliby śmy porozmawia ć zawsz e wszędzie zreszt ą ju ż na naszej anten ie o ty m, zjaw isku w ielokrotnie rozmawiali śmy b ędziemy m ówić o renesans ie egzorcyzmów w Polsce o renesans ie przemoc y związanej z wzorca mamy przed e wszystkim wobec m łodych kob iet Rozwiń » przemoc y f izycznej i psych icznej z nam i studies Konrad Szymański reżyser scenarzyst a dobr y wiecz ór dobr y wiecz ór i wybrali śmy sobie dz isiaj t ę część pan a dzia łalności pan a twórczości, kt óra zwi ązana jes t zbadan iem egzorcyzm ów szerzen iem wiedzy na temat egzorcyzm ów mam y film dokumentalny walk a z szatane m mamy ksi ążkę now ą technik ą zlecenie walk a z szatane m f ilm jes t dostępne ju ż o d jakich ś 23 lat ksi ążka ukazała si ę dop iero c o nak ładem wydawn ictwa arb itrom ksi ążka jes t powieścią detektywi z efekt u styczn ia kryminaln ą ta m te ż chodz i o spraw ę dz iewczyny nastolatk i f ilm jest dokumentem ukazuj ącym powiedzia ł podziemie zaplecz e real ia kuchn ie polsk ich egzorcyzm ów b ędziemy dz isiaj o tych 2 dziełach rozmawia ć o filmie książce, al e najp ierw chciałam pana zapytać dl a tych os ób, kt óre nie wiedzą n ie śledzą w łaśnie us łyszały, że naprawd ę w Polsce 2001 . wieku egzorcyzmy n ie tylk o wciąż odprawiane, ale rosn ą w si łę mam y miesięcznik egzorcyst a mam y cora z wi ęcej ksi ęży egzorcystów i o ile tu ż za nasz ą granic ą niemieck ą egzorcyzmy od la t siedemdziesi ątych s ą wręcz n ielegalne o tyl e u na s kwitn ą jak wygl ąda sytuacja egzorcyz m mam i w Polsce co to jest zjawisko co się dz ieje na naszyc h oczach w łaściwie w ukryc iu egzorcyzm y są taką now ą falą, kt óra si ę pojawi ła w Polsce gdzie ś pod kon iec la t dziewi ęćdziesiątych i w zasadzie jes t t o wynalazek praktyczn ie rzecz biorąc nowy t o znacz y t e egzorcyzm y, kt óre kiedy ś by ły znan e średniowieczne w łaściwie on e były s iedemnastym w ieku praktykowan e bardzo t o on e znikn ęły oświecenie encykloped ii ci rozw ój zmieni ten folklo r paliwo t o wszystko spowodowało, że palen ie szaro ławie nie czarown ic palen ie czarownic w iara w op ętanie t o, że trzeba tyc h op ętanych jak ąś łańcuchami przykuwa krępować d a rady polewa ć wod ą święconą te ż handlowa ć żeglować t o wszystk o uciek ło, ponieważ 18 wieku wprowadzi ł tak ie my ślenie racjonaln e tak pewną PR 19 wieku był ogromny rozw ój nauk i i kościół si ę z teg o po c ichu wycofa ł ko ściół katol icki do tego stopnia, że kiedy j a po raz pierwszy świetną spraw ą zainteresowałem w innym kontek ście zupełnie ja k pod kon iec la t osiemdziesiątych napisałem jak o bardz o m łody cz łowiek scenar iusz f ilmu fabularneg o o kolektyw izacji rozgrywał si ę na prze łomie la t czterdz iestych pi ęćdziesiątych i ta m by ła był tak i w ątek te n kolektywizacji oraz przez ch łopów uważany za op ętanego prze z diabła i w tak iej ma łej ws i zapad łej ws i zab itej deskami ch łopi byl i przerażeni t ą ideą do teg o stopn ia, że powstał pomys ł, żeby zrobi ć egzorcyz m wtedy poszed łem do kościoła, jako że miałem du żo kontakt ów, bo m ój tak i ostatni studenck i f ilm zrobi ł kar iery by ł pokazywan y w kościelnych podz iemiach tak powiem i prosi łem o pomoc i my ślę, że szczerz e mi duchowni wtedy mówili, że to ju ż jest h istoria, że takie właśnie palenie czaru także to t o jes t pewneg o rodzaj u archa iczny folklo r religijny i o n ju ż odszedł naturalny m b iegiem cywilizacji tymczase m przyszły ro k dziewięćdziesiąty ósmy Jan Paweł II no n ie w iem cz y można mie ć w ielki mi łośnik egzorcyzmów w ka żdym raz ie bardz o zainteresowane zafascynowany egzorcyz m mam i sa m odprawiaj ący egzorcyzm y odnowi ł rytua ł egzorcyzm ów poprawie 400 latach ustanow ienia wynalez ienia wprowadzenia egzorcyzmów jak o jak o tej przemoc y owe j form y traktowan ia odstępców osób choryc h psych icznie os ób cierpiących os ób z r óżnych powod ów sprawiaj ących wra żenie opętanych n ie tylko Jan Paweł II wp łynął na powodzen ie egzorcyzm ów jak z e zdum ieniem dowiedzia łam kolejn i papie że r ównież egzorcyzm y odprawiaj ą Benedykt i Franciszek wydaje si ę r ównież w ielkim zwolennikiem egzorcyzmów c o mn ie w ielce zaskoczyło przykład w ka żdym raz ie idzie w górę ten folklo r nie o d żył sa m siebie t o jes t metoda, która jes t w Skrze s iana systemow o metodyczn ie tutaj trzeb a b y uc iec si ę do w iedzy rel igioznawcy ja jeste m re żyserem scenarzyst ą al e kiedy pracuj e na d jakim ś tematem stara m si ę si ęgnąć do op inii ekspert ów fachowc ów n p . Zbigniewa pask a religioznawcy z AGH bohater a pan a film właśnie to jes t 1 z moich bohaterów, al e o n by ł najp ierw konsultantem ta k jak mia ło konsultant a ksi ędza konsultanta psych iatry, a także rel igioznawca i profesor pase k u świadomił mn ie, że egzorcyzmy obecn ie praktykowan e faktyczn ie mają zupe łnie inne źródła on e n iejako wpisa ły t ę tradycję z e średniowiecza, al e tak naprawdę t o zrodziły si ę w Ameryce na początku dwudz iestego wieku mo że tak par u słowach to jes t bardz o c iekawe zjaw isko był ta m tak i młody człowiek nazywa ł si ę peche m, kt óry w ramac h swoich dzia łań w ko ściele protestanckim rozwija ł my śl tak ą, że ta religijność mo że by ć bardz iej taka ekstra tyc z na bardz iej f izyczna bardz iej da j czytająca w iernym tak ie poczuc ie kontaktu z absolute m tak byśmy chyba naszy m j ęzykiem powiedzieli tak pro ściej, że ci ludz ie w ko ściele mogli prze żywać dotknięcie takie dos łowne si ł wyższych nawe t jeśli si ł szatan a zawsze co ś tak można zosta ć dotknięte prze z szatan a prze z przeżywać prze żywać spad ł na o łtarzu znamy wszysc y te nagrania t o dziś w stanach Zjednoczonych to teatr jes t bardz o popularne tak tam bardziej chodziło o duch a Świętego tak naprawd ę aczkolw iek, jak ie próbowałem zgłębić t o dzisiaj niekt órzy duchowni m ówią, że tzw. spoczynku, które dz isiaj są te ż popularnyc h polsk ich kościołach n igdy do końca nie wiadomo czy t o jest dotkni ęcie szatana czy też duc h Święty czy to jest te n spoczyne k pozytywn y czy negatywny w ka żdym raz ie wracam do teg o pech a o n stworzył, jakb y nową ga łąź tej religijno ści protestanckiej, którą dz isiaj nazywam y kościołem zielono świątkowym i tam w łaśnie, korzystając z e źródeł tak ich typ u religijno ść afro Amerykanów, czyl i tańce śpiewy i tak ie r óżne prze życia mocn e łącznie spadanie w łaśnie na pod łogę chodzen ie na czworakac h histerycznym śmiechem cz y p łaczem oni t o wszystko odczuwal i jako co ś w rodzaj u właśnie tak iego bezpośredniego kontakt u z duche m świętym i w ramac h tego rozwin ęła si ę pewn a tak a teoria teolog iczna m ianowicie, że cz łowieka dr ęczą demon y i w zasadz ie ka żda spraw a taka z ła, kt órą rada dotyka ć, czyli n ie w iem chorob a nerk i chorob a g łowy nałóg n ikotynizmu nałóg alkohol izmu t o w istocie jes t n iejako inspirowana prze z stosowneg o demona tak jak są święci o d r óżnych spr aw jak są demony od spr aw w tym ko ściele zielonoświątkowym t o si ę nazyw a inaczej te n ustalany t o bardz o rozwin ęło dz isiaj w Polsce istnieje stosunkow o n ieliczna mniejszość tych o środków ps ów część z n ich upraw ia tak pow iem uwalnianie o d tyc h w łaśnie demonów w szczególności w Krotoszynie mo żna tam pojechać i nie tylk o zobaczy ć w ty m uczestniczy ć w bardz o c iekawe i rzeczywi ście tak ie bardz o amerykańskie tak ja k na tych klipach, kt óre możemy podziwia ć czasem przyje żdżają pastorzy z Kanady cz y Ameryki i teraz cofn ąć do je j ta m lat czterdz iestych pi ęćdziesiątych prawdopodobn ie ksi ęgowi pol iczyli, że dynam ika wzrost u kościoła zielonoświątkowego jes t taka, że jest cora z wi ęcej w iernych o m iliony ca ła Korea ca ła Ameryka Południowa stan y Kanada, a tam katol icyzm z kole i powol i powol i zanika ł dzisiaj to jest zreszt ą bardzo mocn e w Brazylii n p . ta m katoliccy m isjonarze n ie docierają, jakb y n ie doje żdżają ta m do tyc h dop ływów rzeki natomiast wi ązka Świątkowo jednak i w kt órymś momenc ie w czasie drug iego Soboru Watykańskiego zosta ła podj ęta prze z Watykan decyzj a, że ta l iturgia zielonoświątkowy ta statyczn e daj ąca te n tego tak iego kop a w trakc ie nabo żeństw b ędzie zaaprobowan a przedtem t o była herezja tera z zosta ło zaaprobowan e i u na s t o znan e o d nazwą odnow a w duch u Święty do Polski przyszło p óźniej, poniewa ż kardyna ł Wyszyński n ie by ł zainteresowany nap ływem now inek tutaj obowi ązywała tak a religijno ść ludowa, al e teg o dawnego typ u obaw a była, że komuni ści tuta j filtrują zepsują tę nasz ą religijność w związku z tym w łaściwie dop iero po osiemdziesiątym dziewi ątym rok u zacz ęło tuta j w ogóle wchodzi ć szerze j te n te n wyjątkowy duch a w łaściwie to nowa w duchu świętym t o wcze śniej istniały, al e tak że tak powiem troszeczk ę mn iej of icjalne, a potem Jan Paweł II podpisa ł nowy rytuał rzymski troszkę zmodyf ikowany w stosunk u do teg o s iedemnastowiecznego na czy m polega ły modyfikacje no troch ę na wsp ółcześnie New ja teg o oryginalnego łacińskiego szczerz e mówiąc tak dobrz e nie znam natom iast te n nowy czyta łem to o n jes t tak i, jakby powiedzie ć stosunkow o łagodny taki um iarkowany i ta m jedna k postęp, jaki si ę tak tak tak jedna k około 400 lat, al e co ś tak iego stało, że t o si ę, jakb y zrobiło tak im bardziej pasuj ące do naszyc h czas ów, al e c o chcę powiedzieć c o jest istotne Otóż zupełnie inna jes t teoria inna jest praktyka, b o ja t ę praktyk ę obserwowały jak pani m ówi o tym, że ma ło teg o pan zosta ł dopuszczon y do tyc h rytua łów obserwował pa n w sens ie dosłownym wsp ół uczestniczył pa n rytuałach prz y produkcj i f ilmu bryła z artystycznych znacz y ja uczestniczy łem w ty m przed produkcj ą f ilmu, bo warunkiem 1 z mo ich g łównych partnerów t o by ła stacja liczbie było t o ja rzeczywi ście dobre, że tak powiem egzorcyzm u po by ły tak ie f ilmy, gdzie ta m z daleka, jakby prze z dziurk ę od klucz a co ś by ło widać ta m się szarpali i t d . ale n o tak naprawdę trudn o było powiedzie ć to naprawd ę wszystko, dlatego że w przepisach kościelnych cz y r óżnego rodzaj u regulacjach jes t pow iedziane, że zab ieg cz y rytuał egzorcyzm u n ie podleg a monitoringowi nie musi, a mo że nawet n ie pow inien by ć filmowany odbywa si ę za zamkniętymi drzw iami pokoju znajdują si ę wy łącznie m ężczyźni w sutannac h i osob a poddawana egzorcyz m m ówi z reguły tak si ę sk łada, że m łoda kob ieta zazwycza j, al e pan jako dosta ł si ę do teg o Towarzystwa tak po pierwsze to t e przepisy n ie s ą tak ie precyzyjne to n ie jes t zero-jedynkow y mowa jes t o ty m w tych wskazan iach, że nie powinno t o by ć widowisko n ie powinno tworzy ć w przeciwie ństwie do teatr u amerykańskiego, gdzie c o się dz ieje cz ęsto na o łtarzu i w łaśnie w taką sweg o rodzaju ekstaz ę wpada r ównież ca ła w idownia w ierni obecn i tak, al e ja m ówię o teor ii praktyk a jes t zupe łnie, a ponieważ ta teoria jes t taka, że to pow inna być w zasadz ie tak ą intymn ą modlitw ą jak si ę przeczyt a nowy rytuał rzymsk i to ta m w zasadz ie jedyn a f izyczna czynność t o, że jes t tak a, że kap łan ksi ądz egzorcysta mo że chucha ć i t o w zasadzie wszystko c o może zrobić ta k tak takiego fizycznego tak t o w zasadz ie s ą po prost u modl itwy de fact o się n iczym nie różni n ie w iem o d sztuk pow iedzmy tak, że t e działania firmy tak i akt performance pewn e jak s iebie egzorcyzmu j e już pow inien by ć egzorcyz m mow a jeszcze ewentualnie kuchnię ta k jak ewentualn ie namaszcz a siebie w trakcie tak tak, al e te ż bardz iej symboliczne niż do fizycznego chrzes t jest dobrym przyk ładem, bo chrzest jes t w og óle te ż egzorcyzm u prawda to jes t tak ie jak wygania mnie t o pierwotne teg o Szatan natom iast praktyka jes t zupe łnie inna i tuta j jest no, u żywając terminologii bokserskiej i tak troszkę nawalank a woln a Amerykanka, dlateg o że egzorcyści szczeg ólnie w Polsce, a właściwie dotykaj ą usi łują się ściskają wykr ęcają r ęce przer óżne rzeczy robi ą używają r óżnych przedmiot ów w spos ób inwazyjnej przemocowych wydawało n o n iestety tak jes t szkol i gwol i prawdy trzeb a powiedzieć, że n ie wszysc y po prostu jes t troch ę także bardz iej zwracam y uwagę na eksces y ni ż na normalne zachowan ie tak normalne zachowanie egzorcyst y zgodn ie z rytua łem i tymi wskazan iami jes t tak ie, że to jest d e fact o modl itwa tak modl i si ę egzorcyst a obo k osob y, która mo że mie ć jakie ś problemy duchow e tak t o nazw ijmy w zasadzie poza t ą modlitw ą i ewentualnie czyn ienie znaku krzyża czy coś takiego n ic nie powinno si ę dziać natom iast w praktyce stosowan y, którą obserwowa łem jak pierwszy raz zobaczy łem t o rzeczywiście prawie, że było w łos mi na g łowie Dęba stanęły t o jes t tak polsc y egzorcy ści cz ęść z nich jeszcz e raz podkreślam n ie wszyscy, bo pozna łem też takich zupe łnie innych ustaw cz ęść tak a przymocowa ł stosuj e rozma ite specjaln e przedm ioty rekwizyty to jes t n p . tak i kl ęcznik, kt óry ma tak ie pas y troch ę jak w samochodz ie tak im rajdowy m także przyp ina teg o del ikwenta mocn o ogranicznika czy też taki tak i tro n tak to są takie sk órzane pas y c o ciekawsze ja wted y robi łem dokumentacj ę równolegle przygotowa łem projekt 1 wiosną jeszcze nie zrobił mo że kiedy ś zrobi ę BDSM, czyl i popularnie m ówiąc do masy i pokazywano m i na tyc h r óżnych spotkan iach właśnie zwolennik ów uprawiaj ących te n BDSM tak różne o d budynku tak że co ś takiego anga żowania pasam i normowan ia Ciacha akt a i okazało si ę, że w zasadzie pasy są tak ie sam e nawet wyglądał taki sam ten sa m rzemieślnik może robi ć tak ie grub e skórzane nie tak jak taka obro ża dl a psa tak wynika tylko tak a solidna ktoś zak łada na ram iona na ud a na korpu s na szyj ę te j osob y, tyl e że w tym przypadk u BDSM t o jest gr a za obopólnym przyzwoleniem jes t t o sytuacja konsensu s na dwojg a doros łych ludzi 2 czy doros łych ludzi natom iast w przypadku egzorcyzm ów mam y do czynienia pewn ą kategori ą p łci w ieku osob y, kt óre podejrzewają u s iebie opętanie lub, kt órych rodzina podejrzew a opętanie zgłaszają si ę do księdza t o są osoby w r óżnym w ieku r óżnej płci, al e jak p isze Artur Nowak prawnik pozna ński auto r książki kron iki opętanej, kt óry jak o adwoka t broni ł ofiar ksi ęży egzorcyst ów jak zauwa ża ksi ęża wybieraj ą, jakby kategoryzacj a stawiaj ą diagnoz ę faktyczneg o opętania przed e wszystk im nastolatko m, dlaczeg o dziewczyn ą, dlateg o że nastolatk i tak ie dziewczyny młode kob iety trafi 18 lat to najczęściej si ę wted y zaczyna są n ie tylko emocjonaln e, ale m y mają te ż tak ą fizyczn ą ekspresj ę emocjonalności ch łopcy w ty m w ieku też przeżywają, al e inaczej nowo, b y nasz a kultura tak a jest m ężczyzna tak nie daje sob ie pozna ć pana kobieta nie mo że się rozpłakać ta k jak ju ż tak przepraszam, że używam takich kategorii, al e tak troch ę tej nasze j kulturz e jes t Otóż dlatego to s ą generalnie młode kob iety prz y czym t e m łode kob iety często zachowuj ą si ę w spos ób trochę niekonwencjonalny no nie w iem tłukł j ą naszą czarn ą odzież słuchają heav y metal u kolczyki tak i t d . c o dla tradycyjnyc h Pisz wymalu j op ętanie dl a tradycyjnie my ślących ludzi n ie tylko księży to jes t taki troch ę szokujące w iele os ób wtedy ma problem z tak ą nastolatką zrobić Eco jeszcze si ę zaczyn a dz iwnie zachowywać ma jakie ś nerwow e napady jakie ś histeryczne stany c o się zdarz a, b y okre s dojrzewania hormony i t d . bardz o naturaln y tak wiktoria ńskiej Anglii leczon o to n o powiedzia łbym w spos ób tak i dz isiaj szokuj ący m ianowicie masturbacją kontrolowan ą kontrolowan ą, kt órą aplikowali specjalni lekarze tak nawe t by ły pote m powstały specjaln e takie no sprzęt urz ądzenia jes t cała książka o ty m, a, więc oczywiście bardz o c iekawy by ł taki pomysł, że to lekarze uwolni ą m łode kobiety od napi ęcia i nerw ic poprze z masturbację, al e prowadzoną prze z tyc h lekarz y były specjaln e gab inety i specjaln e urz ądzenia do tego wymy ślone tymczase m jeste śmy w 2001 . w ieku t o lekarze m ężczyźni w sutannach wyzwalaj ą w swo im pojęciu m łode kob iety spo d wp ływu szatana z e Stanów, kt óre psychiatri ę mog łaby okre ślić Stanami psychoz y pewneg o rodzaju Stanami i zagran icznymi zaburzen iami asocjacj i innymi mogą si ę pojawi ć wykorzystane zwyk łe po prostu nerw ice stan y lękowe albo Mączka zesp ół Touretta, czyl i władz tak ie kompulsywn e wykrzykiwanie dziwnych s łów czase m przekle ństw ulgach oszuk iwanie tak tak poszuk iwanie Warcie nie życzenie i o ile można sob ie wyobrazi ć, że to 400 lat tem u, k iedy egzorcyzmy zostały wprowadzon e do nasze j kultur y brakowało innych narz ędzi do zrozum ienia chor ób psych icznych o tyl e dzisiaj t o jes t po prostu groz a, k iedy mamy psychiatry jeste śmy w stanie rozpoznać dostan ą część z n ich bardz o szybk o łatwo podda ć terap ii np. farmakolog icznej tu okazuje si ę, że w przypadku, k iedy tak a nastolatk a, kt óra potrzebuj e pomoc y psychiatrycznej szczeg ólnie jeśli jeszcz e dodam y do tego konteks t Polski, gdzie rząd dopuszcza do tego, że zamykane s ą kolejn e oddziały psych iatryczne za pozwolen iem władzy szczeg ólnie dla m łodzieży tak dz ieci po pr óbach samobójczych n ie maj ą dost ępu do pomoc y psych iatrycznej t e dz ieci k ierowane s ą do egzorcyst ów za przyzwoleniem w ładzy ten ruc h kw itnie nast ępnie egzorcy ści odcinają tę rodzin ę o d fachowej pomocy psychiatrycznej n ie mają obowiązku nie robią teg o n ie kieruj ą z reguły do psychiatrów, bo znalaz ł pa n też bardz o ciekaw ą lekarkę on i powiemy, kt óra jes t psychiatrą wsp ółpracuje z egzorcystam i przedziwny przypade k, ale generaln ie rzecz bior ąc w świetle psych iatrii wi ększość przypadk ów, kt óre zarówno pokazuj e pa n w filmie walk a z szatanem cz y też sytuacja op isana w książce zlecen ie walk a z szatanem t o są przypadk i do gabinetu n ie do zakryst ii zdecydowan ie tak i t o ludzie ko ścioła tac y bardz iej racjonaln i ja k np. 1 z bohater ów mojego f ilmu ksi ądz Stanisław Radoń wierz ący nacjonal ista tak cz y ksi ądz Andrzej Kobyliński profesor UKS WI konsultan t doradc a Episkopatu n o uwa żają, że te n spos ób praktykowan ia egzorcyzm u jes t d e facto niszczący dl a kościoła to nie jes t nic dobreg o to w łaściwie złe dl a wszystk ich natomiast jest t o sweg o rodzaj u real izacja tak iej partii seksualno ści tutaj mog ę o tym, bezpo średnio m ówi Artur Nowak swe j książce kroniki op ętanej op isuje konkretn e przypadk i przemoc y seksualne j wobec dziewcz ąt zamkniętych gdzie ś w jakimś pom ieszczeniu z innymi m ężczyznami duchownymi polecam y tę ksi ążkę tam mo żna dowiedzieć więcej nie zawsz e przemoc seksualn a, al e cz ęsto jes t jest, ale on a jest nie tylko, że tak pow iem tak właśnie ju ż ostr a, bo Artur Nowak, kt órego zna m op isuje przypadki oczywi ście tak i ju ż ekstremaln e zna m m łodą kobiet ę Irenę, kt óra nie ma powod u wątpić, że świadectwo jest n ieprawdziwe sądzę, że ta może by ć rzeczywi ście prawd a zosta ła zgwa łcona w trakc ie tyc h długich sesj i tak dosłownie to już spraw a prokuratorsk a, al e wi ększość tego ma taki charakte r n ie t o symbol iczny t o fizyczny ja n ie by łem świadkiem żadnych gwa łtów natom iast by łem świadkiem n o pow iedz powiedzmy sob ie takiej real izacji teg o pop ędu seksualnego, która jes t na gran icy tak je śli 5 mężczyzn wszystko jedno trzymaj ą pytany czy n ie maj ą tak jest 5 mężczyzn, kt óry kładł si ę na m łodej kob iecie atrakcyjnej pe łne powabu rozedrgane no to wygl ąda jak org ia prawda i oni ją chwytaj ą b a ja musiałem pomagać to znacz y mn ie proszon o, żeby łapał t ę dziewczyn ę z 1 z nóg tak, żeby bo, dlaczeg o tak robią t o może te ż t o wyt łumaczyć to bardz o dobrz e t łumaczy Jan Mars fundus z tak i świecki antropolo g m ianowicie egzorcyzm jes t pewneg o rodzaju przedstaw ieniem, w kt órym ob ie stron y uczestnicz ą z tak ą cz ęścią świadomością, że to jes t na czy m polega ta gra tak że jes t pewn e grafa, bo ates t com m łody nie zdarza się nie one nie graj ą tam gra w te n region katoliczki te w t ę gr ę grają osob y wierzące n ie tylko katolicki egzorcyzm y s ą w wielu kulturach ju ż pa n wspomniał tak zresztą o ty m, też m ówi rel igioznawca pan a rozm ówca zresztą nie tylk o on r ównież ksi ęża potwierdzaj ą zjaw isko po prost u etnologiczne atak t o przecie ż tak sam o muzułmanów jest tak sam o by ło rel igii urz ędów i t d . tak dalej n o więc, dlaczego oni t o robią, dlaczeg o on i to teatrum uprawiaj ą i ob ie stron y wchodz ą konwencja t o jes t tak, że ja mo że to op isy tak t o b ędzie łatwiej wted y to jako ś zrozumieć człowiek t o właśnie ta m łoda kobieta, k iedy po raz pierwszy traf ia na tę egzorcyst y r ęczną sesj e on a w ie troch ę, bo wszyscy mogli śmy obejrze ć film egzorcyst a coś tam poczyta ć tak dale j natomiast taka troszk ę n iepewne, więc zwykl e ten pierwszy sens ma charakter tak iej jak pr óby jak aktorzy przymierzają si ę do roli w teatrz e bardz o podobn e w związku z tym t o tak dosyć nieśmiało si ę odbywa jes t na filmie, kt óry zrealizowa łem dosy ć dobrz e widać mam jednak bohate r właśnie przychodzi te n ro k, al e potem, kiedy już, jakb y tak prosz ę chodz i o rol ę jest nauczona, bo te n ksi ądz jak re żyser tłumaczy pod tym demo n cz y Szatan cz y diabeł b ędzie stara ł się spowodować, że twoje cia ło będzie takie czy inny tak b ędzie odmawiał pos łuszeństwa będzie, wi ęc mia ła będzie wydawał s iebie j ęki będzie m ówiła brzydkie s łowa i t d . o n jak ostrzega troch ę tak jak lekarz, kt óry mówi jak gryp a t o pote m mog ą pojawić tak ie objawy mogą kupować tak ie objaw y ta jest o n mówi jak i objawiona może mieć ona pote m t e objawy ma tak dlatego on i te objaw y powiedzia ł jak by ła ta sytuacja to mo że wart o wspomnieć histori ę m ianowicie siedemdziesiątym sz óstym roku 1976 roku anal iz Michel n iemiecka studentk a chor a na padaczkę i różne ta m mia ła inne schorzenia m łoda dz iewczyna w bawarsk iej ws i zosta ła zamiast wys łać zamiast wysłać znow u do lekarza zosta ła poddana egzorcyzmu przez miejscowych księży z e zgod ą biskupa i on i przez tydzień egzorcyz m owali on a n ie jadła Piła n ie brała leków i w ko ńcu umarła po prostu z wycieńczenia g łodu i t d. jak te ż oczywi ście n ie chcieli zabić pani my ślę, że pomagają byl i w obecnej i tera z n iemiecki sąd skazał ich, bo by ła procedur a sądowa sprawa krym inalna za nieumy ślne zab ójstwo dostal i wyroki od te j por y n p . w Niemczech n iemiecki Episkopat m imo zalece ń pap ieskich n ie zezwal a nikomu żadnego ta m praw o po prostu na t o, iż n ie Episkopat Episkopat, ale egzorcyzm w Niemczech s ą też nielegalnie osob a może prawnie też n ielegalne, ale przede wszystk im Episkopat podj ął tę decyzję, poniewa ż by ł tak straszl iwy skandal t o by ło tak szokuj ące, że po prost u Niemcy niemieccy biskupi tw ierdzi, iż pamiętajmy o ty m, że w Niemczech katolicyzm nie jes t dominuj ący także t o jakby stworzyło wra żenie, że to jes t jakaś sekta, kt óra zabija ludzi to on i nie chc ieli tego tak w związku z ty m się kompletn ie z tego wycofali co jest o tyle c iekawe, że wystarcz y przekroczy ć Odrę ta k pod Szczecinem jest po czern i, a t o w łaśnie tam jes t docent tam ta m jest jedn o z tyc h centrów gdz ie, gdz ie ta k jak artyst a Trojanowski chciałoby taką szko łę Europejską zrobi ć egzorcyst ów teraz wracamy do te j teorii teg o jak Maradona Otóż t o jes t tak ie przedstaw ienie, w którym zar ówno te n akto r, czyl i ta dziewczyna aktork a jak ten re żyserskiej ksi ądz wsp ółuczestniczą ta k jak spektaklu Kantora prawa Kantor by ł na scen ie dyrygował tym i swo imi aktoram i trochę ja k u Grotowskiego te ż, bo normaln ie akto r gra prawda t o przecież nawet, jaką wyzwal a pewne emocj e rob i t o dosy ć techn icznie, bo przecież oszalał tuta j jest gra sob ą, a tuta j gra z sob ą, wi ęc takie wprowadza Grotowski tych swo ich aktorów tak pewnie sam i rację tak potraf ili bodaj że tak s łyszałem zamykać jak i skrzyniach na wiele godz in tak dalej, żeby wywołać pewien sta n, żeby taką wywołać w nich takiej psychozy, jakiej zaburzenia i t d . i tak się dz ieje na egzorcyzmac h tak że jak t o jest 0203 . ra z jes t coraz mocniej i c o więcej ten reżyser, jakby dyktuje temp o dyktuje fazy odmówi, a tera z poczujesz to i t o tak NATO NATO czuj e jak mo że poczu ć ta k, a wok ół jest tłum te n t łum tak patrzy no to jes t tak tak i świadek sankcjonując, a tak no t o jakb y woln o wted y n p . wszystk ie t łumione takie jak wypowied ź c iemne my śli tak ich po p ędy mój pierwszy egzorcyz m ja oglądałem t o by ło także ta dz iewczyna by ła delikatn ą mi łą blondynką dwudziesto paroletni ą ta k jak zosta ła przytwierdzona do tego krzesła prz y pomocy pas ów prze z księdza zacz ęła się szarpa ć, a jak o n ją pokropi ł święconą wodą zaczęła m ówić tak straszl iwe wulgarn e przekleństwa o charakterz e tak ich seksualnyc h skojarze ń i tak ich najbardz iej powiedzia łbym wyraf inowanych, al e jednocześnie brutalny, że wszyscy byl i zadowoleni no jakim ś sens ie tak czas był zadowolon y, że te n diabe ł mówi g łosem tak on a jakby była szcz ęśliwa żona może te ż s iebie wyrzucić t o jes t bardz o ciekawe rol a i świadomy udzia ł kob iet tych rytuałach przysz ło m i do głowy tak a myśl oglądając pana f ilm walk a z szatane m, kiedy zadawa łem sob ie pytanie cz y renta nie mo że być wybore m czy op ętanie daj e kob iecie jaki ś znacz ący status to pytanie przysz ło mi do g łowy, k iedy 1 z kob iet poddawan a rytua ł egzorcyzm u sta n została skonfrontowan a z wiedzą psychiatryczn ą, że t o jeszcze z rozmow ie z księdzem właśnie ty m wierz ącym racjonalist ą Stanisławem Radomiem, kt óry powiedzia ł słuchaj t o z regu ły są nerw ice zwyk łe zaburzen ia psych iczne w zasadz ie nie ma op ętanych osób ja n ie spotka łem na swej drodz e n ie zna m egzorcysty, który b y spor y spotka ł prawdziwy przypade k opętania jeśli to si ę zdarz a t o n ieprawdopodobnie rzadko to n ie jest przypadek to n ie jes t przypade k osób, kt óre znasz, jaka by ła reakcj a te j kob iety zupe łna Niezgoda ona wolała czuć się opętana dl a n iej to mog ło być nawe t jaki ś spos ób nobilituj ące niż nie da j Boże zaburzon a psychicznie to sam o w rozmowie z psychiatr ą, kt óra m ówi słuchaj t o mo że by ć opętanie to jest op ętanie ja jeste m wierz ąca uważam, że są tan ie, ale widz ę te ż komponentem lewicow ą i zalecam głęboką psychoterapii znow u dziewczyna się wycofa o n nie na pewn o nie zaburzen ia ja nie jeste m zaburzon a ja jeste m osobą, którą op ętał Szatan i teraz przysz ło m i do głowy jak oglądałam te scen y takie pytan ie cz y w dz isiejszym kościele to nie jes t przypadk iem jakaś 1 furtka, gdz ie kobiety mog ą rzeczywiście silnie si ę zaznaczy ć kob iety, które ju ż w łaściwie n ie funkcjonuj ą jako tak ie g łośne charyzmatyczni i n ie s łyszy si ę dz isiaj za szczególnie za du żo o siostrach czy w szczeg ólności kob ietach świeckich, kt óre w łaśnie żyją jakimś Harry mac ie maj ą jakie ś n ieprawdopodobne objawienia teg o rodzaj u kult dzisiaj n ie jes t popularne tak jak jeszcz e przed wojną t o si ę zdarzało n o, wi ęc przynajmniej mo że, tyle że te m łode kob iety s ą wybran e w swo im pojęciu prze z szatana dzieje si ę z n imi co ś wyj ątkowego na tyl e wyj ątkowego, że nie mogę pom óc nikt świecki to musz ą by ć r ęce kapłana pojawia się w pewny m momenc ie takie zalecenia t o ju ż tylk o r ęce kapłana to jest bardzo ważna sytuacj a te ż uczestniczką jes t te ż powode m specjalneg o rytua ł egzorcyzm ów to 1 powód drug i, że ta energia kob ieca, która kulturow o jes t tak bardz o ograniczana i wprowadzan a do podziemia mo że wreszc ie of icjalnie legaln ie wydoby ć w formie szyk ów w form ie siły f izycznej form ie przekle ństw w form ie przepychan ia si ę f izycznego w ksi ędze ta kobieta, która przekl ina i wyzyw a tego księdza on a w grunc ie rzeczy może czuć jak ąś ulgę cz y to panu składa si ę jaki ś obrazek mo że by ć jako ś log iczne tak, bo to jes t ja bym tuta j użył porównania mo że n ie do końca doskonałego, ale to jes t troch ę tak, że jak si ę idzie na imprezę koncer t prawd a cz y tak ą domow ą z muzyką alkoholem t o pewn e bariery p ękają prawda, bo nasza kultura ucz y tego, że nie powinni śmy bardziej mężczyźni, al e kobiety te ż za bardzo objawac h swoich emocj i, a w szczeg ólności tak ich otwarto ści w zakres ie seks u radości życia i t d . i kobieta po par u k ieliszkach jak zdecyduje, że tak pow iem na bli ższą znajomość z mężczyzną t o jes t n iejako uspraw iedliwione prawda, bo t o po kieliszku t o ja mog łam tak normaln ie mężczyźni bywają usprawiedliwieni te ż za r óżnego rodzaju wykroczenia cz y nawet przest ępstwa tak, bo alkohol jes t tym t ą wymówką tak ą zdejmuj e z nas konwenans e tak, ale tuta j dz ieje, jakby t o samo t o znacz y właśnie wprowadzen ie w ten tak i tran s zdejmuj e ten kulturowy, że tak powiem czepe k tak zaczynam y być bardz iej zwierzęcy mówiąc wprost tak n o i o ile by łaby t o sek s seksualna sytuacj a właśnie taka BDSM mow a za zgod ą dwojg a dorosłych os ób czy 2 dorosłych osób t o nie byłaby t o nasza spraw a n ie musielibyśmy się nią zajmować szynam i w tryb ie interwencyjnym tymczase m s ą tak ie przypadk i jak w łaśnie nadu życia przemo c gwa łty cz y np. leczen ie wyp ędzanie demon a wegetarianizmu z e nastolatki poprzez wc iskanie na si łę do gardła mięsa, al e jakiś ksi ądz leczy ł salceson nastolatka o tym, pisa ł też m ówił Artur Nowak i pojaw ia się pytanie jak t o możliwe, że w 2019 roku dzisiaj t o si ę odbyw a wszystk o poz a jak imkolwiek wymiarem prawny m Andrzej Kowalczyk ksi ądz egzorcyst a mówi pan a f ilmie, że o n pomag a ty m ludziom lekarze nie wiedzą co t o jest to jes t cytat m ówi on ma lekk o NATO Aten, lec z t o woda egzorcyzm mow a na czy to jes t legaln e cz y tego nie można si ę nie da cz y nikt n ie chc e po prostu ścigać no właśnie na ty m poleg a problem w Polsce m y jeste śmy trochę zap óźnieni trudno powiedzieć, że 23100 lat, al e ju ż g łęboko, si ęgając mog ę powiedzieć, że chodz i o to, że u nas nie by ło reformacji i ta religijno ść Polska stan ęła, że tak pow iem na poziomie n o teg o jezuickiego wykładu dzi ś tak z czas ów Piotra skarg i i problem dz isiaj jes t taki, że na Zachodzie t e rzeczy s ą absolutn ie penal izowane we Francji n p . istnieje kategor ia nadu życia duchoweg o tak jak się w Polsce ściga tych, kt órzy naciągają ludzi n o Amber Gold i t d . prawd a f inansowo t o we Francji ściga jak wmaw ia ludz iom pewn e rzeczy duchow e ta k po prostu nie woln o oszustw o jest szóstka wszystko jedn o, jak iej dz iedzinie w Polsce spraw y rel igijne s ą traktowane jako tab u i też nies łychanie prymitywnie i t o jak cytuj e n ie jakiego ś antyklerykała cz y ateisty tylk o księdza ksi ędza Kobylińskiego, ponieważ ksi ądz Kotliński uwa ża, że to jes t straszne c o się w Polsce dz ieje, że w zasadz ie t a na kurkowej religijność jest w istocie pewn ą prawie forma poga ństwa tak że to jakby wa żne są t e r óżne dewocjonal ia gadżety tak, b y u żyła państwowe gad żetów dewocjonalia tak to s ą de facto gadżety, że wiara dotyczy teg o, że te n krzy żyk ta wod a te n olej c o różami r óżaniec t o on e s ą ważne kompletn ie na Zachodzie w ogóle już minęło to jes t trochę ta k jak te n okre s p łacenia czarown ic tarczy czy palen ia u na s jak zostało w og óle jakiś kul t tych wszystkich dzi ś dz iwnych rzeczy ma ło tego udało si ę nawe t pan u dotrze ć do lekarki psychiatry dr Dominika kro k Wolska łączy w sob ie i zupe łności n ie przeszkadz a głęboka wiara i pe łna akceptacja egzorcyzmów i tzw. Penta zwiedzą psychiatryczn ą jes t lekarką praktykuj ącą jednocze śnie jak mówi pog łębia wiedz ę o egzorcyzmac h i wsp ółpracuje z egzorcystam i, poniewa ż są sytuacj e, k iedy chorob a psych iczna jes t opętaniem ona opow iada w pana filmie no tutaj ma tak ą w łaśnie pacjentk ę on a, owszem, ma zaburzen ia psych iczne, al e 2 × przy n ie miała man ifestacji złego ducha, kt óra trwała 20 minut i m ówi psychiatra n o tak, al e ja pow iem tak n ie wszystk o f ilmie mog łem pokaza ć i opowiedzieć, poniewa ż są pewn e regu ły gr y, kt óre obowi ązują re żysera dokumentalist ę i pewne j bariery intymności n ie mo żna przekroczy ć ja w iem, dlaczego Dominika, bo jeste śmy jako ś dobrym i znajomym i przynajmn iej, dlaczego Dominika miała takie pogl ądy te ż si ę modyfikował i to w trakc ie real izacji f ilmu i chc ę powiedzie ć tutaj jasn o, że jes t w ielu tak ich psychiatr ów, ale 1 Dominika mia ł odwag ę powiedzie ć to otwarc ie twarzy, czyli to nie by ł wyjątek t o jes t jaki ś rys w Polsce jes t jakiś Polski jes t tylko chodz i o to, że bardzo w iele osób ukryw a t o praktykuje i tutaj ja oddaj e je j hono r, że on a potrafiła odwa żnie powiedzieć j a w to wierz ę uwa żam, że to jes t HOKEJ i nale ży łączyć psychiatri ę z z egzorcystam i ten pogl ąd oczywiście trochę szokuj ący, al e wbr ew pozorom są psychiatrzy i t o nawet tac y z cenzuse m i reputacj ą wyb itnych specjalist ów n p . prof. Barbara o n uwa ża, że wyb ijanie z g łowy pacjentowi, kt óry jest taki g łęboki fundamen t fundamentalistyczne religijne tyc h jeg o przekonań mo że by ć zupe łnie nieskuteczny, al e też zupe łnie co innego ni ż postaw ienie diagnozy, że oto manifestowała przede mn ą Energa z łego duch a przez 20 minut Bogdan d e Barbaro teg o nie mówi no n ie mówi on, m ówi że żeby ingerowa ć w czyjeś zw ierzenia, bo może t o być przec iwskuteczne tak n ie wybija ć z g łowy zgoda to, ale t o jes t pewneg o stopn ia troch ę kwest ia j ęzyka sposob u opisu choroby, bo tak naprawd ę cz y nazw iemy t o cierpienie cz y t e choroby, która dotyka człowieka tak im cz y innym s łowem n ie zm ienia to 1 rzeczy mianowicie podstawowe pytan ie cz y potrafimy pomóc cz y nie tuta j się nie zgadza m uważam, że t o jes t niezwykle n iebezpieczne, żeby kto ś z tytułem naukowy m kto ś, kt o z lekarzem m ówił diagnozowa ł jeszcz e publ icznie wypowiadał, że prz y nim pacjentk a miała man ifestacji złego, al e jak trwa 20 lat referuj e pewien pogl ąd ja n ie mówię jeste m zwolennikiem teg o poglądu, że by ło jasne, poniewa ż n p . świętej pami ęci prof. Aleksandrowicz uważał dokładnie ta k jak pan i, a nawe t wi ęcej o n m ówił tak egzorcyz m potraf i pom óc tak dlateg o, że t o jes t form a tak iej ostre j terapii psychoterap ii i t e zdobywan e pacjen t pacjen t egzorcyst y jak tak czuj ę, że został uwolniony to zaczyn a wierzy ć został uwoln iony ta chorob a jak przechodz i tak, al e w sytuacj i stresów parę miesięcy cz y par ę la t p óźniej mo że doj ść do punktu tak iego, że znowu uznał, że ten diabe ł op ętał ta k w momencie kiedy by Musze wytłumaczyła, że żadnego diab ła nie ma, że to wszystk o s ą m ówiąc tak tryw ialnie bzdury n o t o wtedy n ie miałby tego eksplozja, a dotyczy t o n p . os ób, które t łumaczą swoj e dziwne czase m wr ęcz kryminalny zachowan ie tym, że op ętał diabeł przecie ż to zosta ło w Rwandzie w Turcji Hutu i t d. dobrze t o by ło tłumaczone, że to diabeł zreszt ą zbrodni zosta ło wytłumaczone, a poz a, tak więc t o jest n iebezpieczne jak ja si ę zgadzam natom iast ja broni łem Dominiki w tym sensie, że miał odwagę powiedzie ć, bo bardz o w iele osób praktykuje, al e po cichu tak t o ty m gorzej pa n zreszt ą do świadczył różnego rodzaj u bar ier i odkry ł jak bardzo stabilizowania jes t t o sfer a stref a prz y, zbierając dokumentacj ę, zbieraj ąc materia ły, zbieraj ąc dotacje c o się dz ieje prz y zabieraniu si ę za temat tab u, jak im to temate m s ą egzorcyzm y w Polsce katolickie no właśnie t o może tuta j powiem troch ę, bo to w zasadz ie ja przyszed łem sa m tak jakb y w cudzys łowie egzorcyzm y, bo w Polskim Instytucie sztuk i f ilmowej kiedy, kt óry jes t wsp ółproducentem ostateczn ie norm walk a żądane dotuj ący powiedzmy pojaw ia si ę wci ąż określenie producent tak brzmi lekarz za dużo troszk ę za du żo, poniewa ż dorzucił się wk ładu kra t tak dorzucił si ę f inansowo wkładu kreatywnego jes t tam 0 tak nie udawajm y, że Instytut filmowy cokolwiek kreuje tak i ta m na 1 sesji, gdz ie by ł projek t oceniany zapytał mn ie pracown ik Instytutu, jak iego jestem wyznan ia jak ie, jakby mia ł jak iekolwiek znaczenie prz y żadnym innym temacie pytan ie n ie pad ło prawdopodobnie co więcej w konstytucj i nap isane, że urz ędnik państwowy nie mo że takiego głupiego pytan ia zada ć tak i po tym, f ilmie, a jeszcze wcześniej zrobiła f ilm p t . Bóg stworzył sek s na moj e projekt y zacz ęto patrze ć w spos ób tak i bardzo szczeg ólny i kiedy chcia łem zrobić dobr a zm iana t o Instytut filmowy nie tylk o n ie dał mi pieni ędzy, a co ś takiego zosta ły wp isane na czarną list ę i wydatków z łamane zosta ło ta m prawo w na kilka sposobów wobe c pana wobec mnie, bo osoba, która ocenia ła ten projek t jednocze śnie dostała pieni ądze w te j samej sesji c o jes t z łamaniem regulaminu no ale n ikt na to n ie zwrac a uwagi i teraz n p . z nowy m projekte m jak kilka projekt ów sk ładały między nimi z łożyłem, b o tak mo że tutaj opow iem jeszcze h istorii te j książki to jest książka zlecen ie walka z szatanem t o jes t dosy ć istotne, że ja n ie mogłem wszystk iego c o wiem opowiedzie ć w dokumencie, bo jak m ówiłem obowiązują pewn e reguły gr y muszę si ę teg o trzymać natom iast wiedzia łem i bohaterac h o ich motywacjac h i h istoria du żo wi ęcej, więc konwencj a fabularna pozwal a na powiedzenie wi ęc, więc napisałem tak i szk ic f ilmu fabularnego scenar iusza f ilmu fabularneg o, gdz ie pseudonim mówiąc nie, żeby n ie zdradzać konkretn ie, że t o jes t rodz ina Kowalskich Malinowskich tak jedna k powiedzieć, skąd si ę b ierze bardz o często s ą w rodz inie jes t molestowan ie seksualn e różne nadu życia t e dziewczyny te ż dużej cz ęści dlatego pote m tak si ę zachowują, że mia ł jaki ś taki ep izod w życiu wcze śniej jak by ły dz ieci na r óżne tak ie rzeczy do teg o włożyłem t o była opowie ść fabularna, gdzie wymy śla sob ie detektywa, który t o wszystko bad a opartego są na prawdziwej postac i tak dalej zosta ło wyrzucon e z Instytutu f ilmowego, mimo że wydaj e mi się, że tekst jes t dobr y, bo pote m wydawc y powiedzieli świetne nap is teg o powieści napisałem z teg o powieść kryminaln ą p t. zlecenie walka Szatan dziś państwa, które chc ą pozna ć, jakb y g łębiej kulisy egzorcyzm ów przez histori ę kryminaln ą tak ą byty detektywistyczną mogą t o zrobić, poniewa ż ta m mog łem powiedzie ć wi ęcej prawda od tyc h mechanizmach, kt óre s ą g łębiej, a nie mog łem teg o zrobi ć wcze śniej niestety n o n ie dostałem pieniędzy tera z n p . chc e zrobi ć nowy projekt zar ówno na NATO uwag ę szatane m jak chcia łem robi ć n p . o budow ie polskiego kapitalizmu to te ż zosta ło odrzucone, bo an i s łusznych zrobiłem tak ie zdanie ta m pad ło oczywiście mi don iesiono w teraz zrobi ć mowa nienawiści i na to już wydaj e si ę w ogóle n ie mam szans je śli chodzi o Instytut w zwi ązku z tym rob imy zbi órkę społeczną crowdfund ing na portal u zrzutka PL także przy okazj i tutaj tak a jak znale źć autoreklam y tę konkretn ą zrzutk ę pana nazw isko zrzutka PL, a wystarcz y alb o tytu ł filmu filmu mow a nienawi ści mow a nienawiści je śli chcą państwo wesprze ć kolejn y projek t Konrada Szymańskiego tymczasem jeszcze parę s łów o ksi ążce za chwilę b ędziemy mie ć dl a pa ństwa egzemplarze t o jes t powie ść detektyw istyczna główna l inia narracyjn a opiera si ę na dochodzeniu c o si ę stało z zaginion ą nastolatk ą matka nastolatki zwrac a si ę do detektyw a detekt yw przyjeżdża z Wielkiej Brytanii i doznaj e szok u kulturoweg o wygl ąda na t o, że dz iewczyna została poddan a egzorcyzm cz y co ś jeszcz e mo żemy powinni śmy zdradza ć mogę powiedzie ć tak, że t o jest posta ć opart a na realnie istniej ącym cz łowieku, b o ja jestem w ty m sensie dokumentalistą, że nawet jak p isze rzecz fikcyjne t o staram się bardz o mocn o zakorzeni si ę w rzeczywistości, wi ęc znalaz łem prawdz iwego detektyw a, który praktykował w Anglii i nawe t po n ie tak bardz o d ługim pobyc ie ta m kiedy ś przyzwyczai ł do pewnej nowe j rady z warunków nowych warunk ów jak przyjecha ł do Pol wraca i doznaj ę pewne j cofki w łosy Dęba stan ęły, że w Polsce nie tylko nie posz ło do przod u, al e cofn ęło si ę 8 lat oraz 2 myślę, że udało mi si ę, bo ci Czytelnicy, którzy mi t o już jakoś recenzowali powiedzie ć, że si ę rzeczywi ście świetnie czyta, że dop iero pote m przychodzi refleksj a straszne, o czy m czytali śmy natom iast, jakby sa m proces czytanie jest atrakcyjny i ja się wzoruj e na tak ich anglosask ich bardziej nawet anglosask ich ni ż tyc h skandynawsk ich krymina łach po prostu, żeby się dobrz e czyta ło z ty m, że to jes t wpisane także jes t głównie akcj a ja nie lubię tyc h książek, które maj ą po 1000 stron jest za w iele, że tak pow iem opis ów przyrod y ja studiowałem polonistyk ę przedtem jeszcze by łem w l iceum pami ętam głównym problemem było t o, że musieli śmy brn ąć prze z polskie powie ści z op isami przyrod y, wi ęc obiecuję państwu nie ma samo g ęste ta jes t mogę dok ładnie tak drodz y pa ństwo egzemplarz e ksi ążki zlecenie walk a z szampanem mam y dl a pa ństwa o d wydawn ictwa arbitrom pros imy o ma ile na adres dl a was ma łpa to kropkę FM dl a was ma łpa, a to kropk ę FM ty m państwa, kt órzy za interesowani są filmy mow a nienawi ści polecamy akcj i crowdfund ingowej na portal u zrzutka PL te n film powstan ie je śli znajd ą się dla n iego pieniądze zgromadzon e o d spo łeczeństwa, bo fundusz e państwowe odmawiaj ą wsp ółpracy i zamykają sw ój Skarbiec przed teg o typ u tw órcami Konrad Szymański tymczasem bardz o dzi ękuję za rozmowę naszym gościem w tej cz ęści program u by ł Konrad Szymański re żyser scenarzyst a dzi ękuję bardzo życzę pa ństwu dobrej noc y i naprawd ę proszę się n ie ba ć można książkę czyta ć i n ie będzie żadnych złych skutków nawe t powiedział takie ma wr ęcz odwrotn ie tak dokładnie zgadza m system tymczase m zapraszam y na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA