REKLAMA

"Marian Banaś pozostanie prezesem NIK jeszcze długo. Nawet jeśli poda się do dymisji"

Analizy
Data emisji:
2019-11-29 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
anal iza Agata Kowalska prz y m ikrofonie zaczynamy analiz ę o d sytuacji Mariana Banasia, kt óra zmienia si ę z każdą minutą, więc n ie mogę pa ństwu obiecać, że wra z z końcem analiz n ie b ędzie t o sytuacj a zupe łnie r óżna w studiu próbujący razem z nam i nad ążyć Łukasz Lipiński dz iennikarz tygodn ika pol ityka dzień dobr y cz y dobr a 1 z przyk ładów komentarz y poseł polityk ów prawa sprawiedliwości t o akurat eurodeputowan a Beata Mazurek dz isiaj rano Rozwiń » napisał na Twitterze prezes Banaś m ilczy milczy pogr ąża siebie prz y okazji na s po co kom u to służy panie Banaś pobudka cza s wstać ludz iom odpowied ź da ć rezygnacja cz y nie i do dosłownie paręnaście m inut przed anal izami prezes Banaś zabrał g łos wypowiedzi dl a polskiej agencji prasowe j i ucieszył się, że CBA skierowa ło zaw iadomienie o mo żliwości popełnienia przestępstwa prze z Mariana Banasia uzna ł, że t o dobrz e, że ewentualn ie sąd cz y prokuratura b ędą wyja śniać wszystk ie wątpliwości, al e nie podał si ę do dymisji, a o tym, że mog łoby doj ść do dym isji wiedzieli śmy po wczorajszym spotkan iu w składzie pose ł Kaczyński minister Kamiński i Marian Banaś, a wted y usłyszeliśmy ze stron y służb na Nowogrodzkiej, że w ładze partii oczekują wyrazi ły oczek iwanie z łożenia dymisji, ale wygl ąda na to cho ćby teg o świadczenia Mariana Banasia dla PAP sprzed paru nastu m inut, że żadnej dym isji mow y być n ie można za to si ę dzieje oczy uważam przez to co za łatwia nic mi się z kolei ze Skopje wpros t przeciwnie bardzo statyczna to znacz y Marian Banaś jes t prezesem NIK i tym prezesem NIK b ędzie jeszcz e bardzo d ługo cokolwiek si ę n ie wydarzy, nawet je żeli zostanie zmuszony, gdy miejsce proszę wyjaśnić co je śli poda si ę do dym isji to 100 minut nie przestan ie by ć prezese m Najwyższej Izby Kontroli, b o nowy prezes przestan ie by ć prezese m Najwyższej Izby Kontroli w momencie je śli wybran y zostan ie nowy sze f Najwyższej Izby Kontroli, a nowy sze f Najwyższej Izby Kontroli nie zostan ie wybrany, bo nie zostan ie wybran y, b o na jeg o wyb ór zgod ę musi udzielić Senat, kt óry w r ękach opozycj i tera z między PiS -e m, a opozycją jes t tutaj bardzo du ża r óżnica interesów to znacz y w interesie PiS-u jest t o nie po t o, PiS brał NIK w ekspresowy m temp ie tu ż przed wyboram i, żeby w n iej zasiad ł jaki ś człowiek, kt óry serio zajm ie si ę jakimś kontrolowaniem prawda ta ma siedzieć jaki ś cz łowiek ma pilnowa ć, żeby PiS -ow i rządowi nic z łego się n ie stało, czyl i zaraz, żebym dobrz e zrozumia ła, ale proszę o mo żliwości zależy na dymisji Banasia czy oni a ż tak tutaj mieszkaln ą w g łowach zależy na dymisji Banasia, bo to jes t taka sytuacja na trwaj ące ora z d ługu dłużej cora z bardz iej kompromituje prawda mam y do czynienia z sytuacj ą w tej bardz o jasna dl a ka żdego przeci ętnego wyborcy r ównież wyborc y PiS dzi ś wzywają mo żna powiedzie ć ju ż ostatecznie przebi ło, bo wreszc ie skierowało zaw iadomienia powinien przest ępczy na czele NIK-u sto i cz łowiek, wobec kt órego formułują po wa żne instytucje bardz o poważne zarzut y, a t o mianowicie zarzut y to zarzut z teg o, że n ieprawdziwe o świadczenia majątkowe zatajenia faktyczneg o stan u maj ątkowego ora z n ieudokumentowane źródła dochodów, czyli to spora n o ja k na osob ę, kt óra walczyła mafie VAT-owski e miała walczy ć z osobam i, które n ieuczciwie unikają podatk ów zestaw tych zarzut ów jest dosy ć egzotyczn e prawda czy stawia mu si ę zarzut y tych działań, z którymi mia ł walczy ć, więc jes t t o rzeczywiście osoba ta pow inna stamt ąd jak najszybc iej znikn ąć przynajmn iej przynajmniej formaln ie jak rozum iem tak ą nadziej ę wyrazi ł prezes Jarosław Kaczyński czy spotka ł si ę wczoraj czy badacz e wyrazi ł oczekiwanie bądźmy precyzyjni ważne, al e taki w ąski wyraża, wi ęc wyraził oczek iwanie, że prezes podał do dym isji jak rozumiem prośbę była taka, żeby się poszerza si ę podał do dym isji to, żeby si ę fizycznie usunąć stamt ąd tak i przesta ł prowadzić prowadzi ć ta m jakąkolwiek dzia łalnością po to, zostało wybranyc h tych 2 wiceprezesów Ano w łaśnie, bo przecie ż dzie ń wcze śniej obserwowali śmy z coraz wi ększym za żenowaniem przeb ieg komisji sejmowe j, kt óra wybrała 2 zastępców Tadeusz Dziuba zreszt ą w iele zast ępców prezesa Najwyższa Izba Kontroli by ł dzisiaj w sejmie spotka ł si ę między n imi marsza łek Vittek, ale n ie chciał powiedzie ć po co sama Elżbieta Witek przed chwilą spotk a si ę z dz iennikarzami m. in . powiedzia ła, że dymisja Mariana Banasia n ie wpłynęła nikt n ie powiedział, że stan ie się dz isiaj czekam y do przysz łego tygodn ia, a pote m powiedzia ła, że mog ą być przygotowan e ustawowe zm iany, a n ie wcale konstytucyjn a i wszystk o b ędzie zgodne z konstytucj ą al e jakie zm iany właśnie co ś tuta j dz ieje też do rysowa ła się troch ę to po kolei, żeby uporz ądkować tak po p ierwsze, okrese m jak miał wygl ądać ten scenar iusz wg prezesa i żeby jeszcze by ło zgodne z prawem idea to idealny scenar iusz wg prezesa miał być tak i, że prezes Banaś sk łada dymisj ę ora z wyznacza 1 z tych 2 swoich zast ępców na osob ę, kt óra będzie wype łniała jeg o obowi ązki tutaj zgodn ie ustawą nie ma ogranicze ń wszystk ie obowi ązki prezesa mo że ten zast ępca spełnić, a następnie zamyk a w siną dal udaje si ę na urlop tak zdarza im zresztą być może też s ą absolutn ie moj e dywagacje być może w zam ian za w zam ian za t o r óżne służby mog łyby popatrzeć na t e jego przew iny prze z palc e, czyli mogłoby si ę okaza ć, że wcale nie było tak źle z tym, ale za idealny scenar iusz par y prezesa Kaczyńskiego nie spe łnił się c o zaraz n o teraz s ą w zasadz ie 22 możliwości, czyl i działania formaln e działania formaln e jak rozumiem dzia łania nieformalne trwają, bo po t o, s ą t e zarzuty CBA, żeby u świadomić prezesowi Banasia, który n ie bez powod u w śród kolegów nazywan y pancerny m Mariana, że ten momen t te n czas, k iedy b ędzie ty m prezesem będzie dl a n iego bardz o nieprzyjemne i różne organy państwa, które s ą w rękach partii m u ten cza s postara m si ę maksymalnie n ieprzyjemnie czy taki, bo szacowan ie troch ę ekonom to jes t wariant n ieformalnych rozum iem został wdro żony, bo jakoś CBA przez bardzo długi czas nie m ógł się wysoko ść z tym i z wn ioskiem do prokuratur y, a tera z jakoś nagle to posz ło strasznie szybk o prawd a niespodziank ę jes t pr óba uruchom ienia r óżnego rodzaj u formalnyc h dr óg paradoksalne nie wiadomo c o gorsza to znaczy uwa żam, że bardzo n iedobrze by ło, żeby prz y okazji tej nieszcz ęśliwej skądinąd spraw y dosz łoby do podwa żenia pozycj i prezesa NIK -u jak o osoby n ieusuwalnej, bo jeszcz e ra z t o zrob imy nawet z powod u takiej wielkiej afery t o oznacz a, że osłabi wszystkich nast ępnych prezes ów NIK-u co d e facto będzie oznacza ło, że NIK jak o instytucja realn ie kontrolująca r óżne instytucje państwowe w ty m kraju po prost u przestan ie istnie ć premier z kole i stwierdzi ł, że myśli, że Marian Banaś podał si ę dz isiaj do dym isji je śli tak się nie stanie t o mam y plan be z trochę trudn o jes t tutaj uzna ć za wiarygodne słowa premiera, kt óry jeszcze wczora j ustam i swych pracownik ów od og łaszał, że o n teraz b ędzie analizowa ł raport CBA już dziś ran o nagl e na żadne anal izy n ie musieli śmy czeka ć natomiast, jakie mia ły być plan Beto dziennikarze przekazywal i, że być mo że chodzi łoby o zmian ę konstytucj i z udzia łem uwag a opozycj i, która miałaby si ę zgodzić na to, żeby tak zmieni ć konstytucję, by prezes a Najwyższej Izby Kontroli mo żna by ło łatwy spos ób odwo łać kwalifikowaną wi ększością w łaśnie n ie łatwe, czyli tak, ab y ten scenariusz ska m ówił Słuchajcie druga pozycja no te n pasztet t o mamy raze m prawd a raze m wsp ólnie odpowiedzialno ści za państwo wprowad źmy taki przepis, żeby si ę prezesa NIK - u da ło odwo ływać kwalifikowan ą większością g łosów na tak ą, kt órą obozow i rz ądzącemu trudn o jest osiągnąć w zwi ązku z ty m zawsze będzie t o wymaga ło wsp ółpracy z opozycją, ale t o jes t diabelska pokus a ja bym na t o si ę, zwłaszcza że PiS nie ukrywa ł, że o n tam kwalifikowan ą wniosek większość prędzej cz y p óźniej chciałby osi ągnąć w zwi ązku z tym nie o d szcz ęścia dostał odwoływanie kwalifikowan ą wi ększością Rzecznika Praw Obywatelskich p ierwszego prezesa on e s ą w 2 lista d ługa o tyl e c iekawe rozumiem, że p óźniej ju ż prawo sprawiedliwo ść n ie uzgadniał z opozycją, kt o miałby być nowy m prezesem, al e dlaczego, dlaczego mia łby zgodnie z aresztu tylko chodz i o to, żeby j e w ka żde jest albo g łupi albo bardz o źle świadczyłby o opozycj i, je żeli trzeba podejmować bardz o szybk o decyzje czase m decyzje n ie są optymalne, bo wzrost rat y wl icza się zatrzyma ł na premiera tak no tak w łaśnie doczekają się do żony zupe łnie staw ia na boczne tory ocenią czy jeg o zdan iem t o właśnie pokaz znacz y to pokazuj e, że realn a pozycja polityczna prem iera, kt óry zdan iem niektórych komentator ów by ł namaszczony na k iedy Rosji na następcę prawd a nies łychanie s ilnego człowieka w te j sprawie po prostu stał potraktowan y per noga co, wi ęc o sam się schowa ł do Mysiej dziury, bo przez kilka n o prze z dobre ponad tydzie ń jakoś nie m ógł przeczyta ć tego raport u nagl e jak si ę odezwał prezes ktoś nagle się zrobi ł odważny już n ie tylko przeczytałam w łaśnie przeanalizowa ł wyciągnął wn ioski stworzy ł pla n wi ęc, jakb y t a t a tak ca ła ta spraw a Banasia jes t o tyl e ciekawa żona obna ża pewn e mechanizmy w ładzy, które było przyznanie prze z d łuższy czas skrywan a, a teraz ta ta nag a znaczy mówi si ę tej walce buldog ów pod dywanem to oczywi ście ten, gd y w dywan zosta ł jakiś czas podn iesiony my t e buldogi liczba stale ros ło jak n a na godzinę prze z Mariana Banasia zresztą n o dobrze t o w takim raz ie Tadeusz Dziuba czy możemy si ę spodziewać, że CBA z kole i t ę osob ę prawid łowo prześwietlił no bo te ż by ł pośpiech też, b y komisja by ła na wariackich papierach poprawi si ę działo nagl e jak szczerz e m ówiąc osobiście go nie przeczyta łem, więc tylk o zd ążą przeczyta ć artyku ły dotycz ące oczywi ście tego problem u z przesz łości zwi ązany tak że wynajme m i szczerz e m ówiąc n ie do ko ńca nie do ko ńca w iem nie do końca wiem czy t o się cz y mo żesz się jak t o mo że skończyć jedno jes t pewna że, chocia ż z drugiej strony no na pewn o Tadeusz Dziuba jes t ju ż tak im najwierniejsz ą wiernych naci ąg wsp ółzakładał porozum ienie centrum Poznania z tego c o z teg o c o pamiętam jes t taką osob ą, która była prz y Jarosławie Kaczyńskim jeg o ugrupowanie od bardz o dawna pracował pracował te ż wynik ów, wi ęc w jego wypadk u trudn o si ę spodziewać teg o, żeby o n mia ł podobne wątpliwości, jakie maj ą Banaś teraz sta n swoje j osoby, a może zgadnąć czy m si ę skończy skor o marszałek Witek, mówi że czekam y do przysz łego tygodn ia na myśl, że ja myślę, że partia ma nadzieję, że pod żegnać b ędzie tak silne z e wszystkich stro n, że Marian Banaś podda tuta j trudno jes t robi ć jakiekolwiek przewidywania, bo to są przewidywania oparte na tym czy cz y czy Marian Banaś załamie się nie załamie na m si ę, że t o jest t o możemy teraz rzucić monet ą jej odpowiedź nam wyjdz ie z rzutu monetą będzie r ównie prawdopodobn a co w tak ie zdan ie rzeczywiście PiS zmobilizuje w te j chw ili wszystkie możliwe środki, żeby t o jak najszybc iej przeci ąć cała ta sprawa dz ieje si ę w momenc ie, kiedy po p ierwsze mamy bardz o s łaby star t kompan startowej kadencja po drug ie, tu ż za prog iem w wybor y prezydenck ie, w których nie chcemy zrazi ć do s iebie wyborc ów ta sfer a jedna k ca ły ob óz prawicy tym wyborco m obrzuca raze m z prezydent ów prezydentem kto ś będzie ubiegał reelekcję ju ż tylk o na koniec m y komentarze tak i, że więcej emocj i ma m wrażenie wywo łuje w nas afera ma nasz a z jego pokojam i na godzin ę niż n p . t o, że systematycznie n iszczone jes t niezale żne sądownictwo w Polsce du żo mn iej PiS r e ryzykuj e wyborcz o, niszcz ąc sędziów s ądy, a w przypadk u Banasia prezesa Izby kontroli, kt óre bez, kt órej jak się okazuje, że mo żna i inni do teg o pokrzywdzony n ie będzie n o to jakoś na s wszystk ich to emocjonujemy się n ikt nie pozbywały n o ja te ż bardzo by te raport y do tej pory n ie lubi łam Łukasz Lipiński z tygodn ika pol ityka bardz o dzi ękuję dzi ękuję bardz o ciasne informacj ę o Japonii wracam y z Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA