REKLAMA

Rozpoczęła się rekordowa aukcja OZE. Realnie zmieni nasz miks energetyczny?

Analizy
Data emisji:
2019-11-29 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal iza Agata Kowalska prz y mikrofonie ze mn ą w studiu Bartłomiej Derski z portal u wysokie napi ęcie PL dobry wiecz ór dobr y wiecz ór będziemy zna ć 2 sprawach dotycz ących szerok o rozum ianej energii pierwsza jest tak a, o czym pisa ły media prze z przed kilkoma dn iami, że ot o rz ąd chc e kupi ć o d producentów pr ądu z odnaw ialnych źródeł energii chc e kupi ć teg o pr ądu za prawie 70 miliardów z łotych i że ta informacja jes t istotna, więc zastęp Rozwiń » zacz ął mocno, dlaczego jes t istotna c o to w ogóle oznacza, że rz ąd kupuj e od producent ów OZE prąd, wi ęc zacznijmy o d teg o, jakiej procedurze c o za 70 miliardów dl a jasno ści rz ąd kontraktuje odb iorcy pr ądu p łacą rz ąd uzn a, jakb y u umawia się, że cz ęść pr ądu b ędzie pochodzi ła z OZE i my będziemy za t o później p łaci tak tak wcześniej mieli śmy tak i system obowi ązujący od 2005 roku, że producenc i zielonego pr ądu n p . w łaściciel w iatraka sprzedawał te npr ąd czy spółce energetycznej cz y na gie łdzie i otrzymywa ł dodatkow o z ielone certyfikaty, czyli 2 źródła przychodów dzięki czem u te n relatywn ie drog i w ówczas pr ąd wiatraków w ogóle m ógł się te w iatraki mogą dzięki temu udz ielono certyf ikat by ł dodatkowym finansowaniem, bo p óźniej go mo żna było sprzeda ć ta k spółki energetyczn e, które na m sprzedaj ą pr ąd musia ły kupowa ć certyfikaty najp óźniej oczywiście przenosi ły te koszt y na swo ich odbiorców natom iast syste m by ł ma ło efektywn e doszło do jeg o za łamania tak naprawd ę całkowitego m. in. przez t o, że wszyscy dostawal i tyl e sam o certyfikat ów, czyl i właściciel wiatraka, kt óry produkowa ł wówczas energetyczn ą około 400 z ł za megawatogodzin ę i elektrownia, kt óra du żo cała blok ów w ęglowych biomas ę c o kosztowa ło j ą na 100 kilkadziesiąt z łotych pow iedzmy za megawatogodzin ę i efekc ie bardz o duże teg o współspalania b iomasy w kotłach w ęglowych na m si ę zrobiło dla NASA zaś certyfikatów 0 do Zielonej energ ii ta k tak bardz o pseudo pamiętajmy, że t o biomas ę ściągaliśmy z Indonezji z Ukrainy zachodn iej ekologia mno żyć w domac h tak całego świata, ale dosłownie z ca łego świata Ameryka Południowa Północna Azja Afryka, więc nie miał n ic wspólnego z ekologi ą, ale gwarantowa ł dodatkow e przychody najwi ększym koncerno m energetycznym, kt óre to biomas ę wsp ół jednocześnie rozum ie producenci prawdz iwego poza byli jeszcz e bardziej stratn i, bo produkowal i realnie drog i pr ąd, a zysk iwali na ty m tyle samo cz y nawet mniej ni ż c i sprytn a spółki z w śród nich dystrybutorzy ochrona chroni ocz y si ę na początku wszyscy wszyscy mniej wi ęcej tyl e samo zarabiali, ale prze z t o nadpoda ż certyfikatów załamał się te n rynek, więc c i właściciele wiatraków stan ęli na skraju bankructwa i cz ęść z n ich zreszt ą zbankrutowała n o ta k tak tak ą polityk ę k ilka kolejnyc h po sob ie rz ądów miało, więc poleg a ten nowy syste m też now a nowe rozdan ie tak ju ż do tego system u zielonych certyfikatów od k ilku lat nie można wej ść teraz jes t taki ktoś nazyw a ładnie kontrakt y r óżnicowe, czyl i właściciel tak iej takiego w iatraka alb o istniejącego albo noweg o, który ma dop iero powsta ć umawia si ę z rządem m ówi ja b ędę sprzedawa ł t o energi ę za powiedzmy 200 z ł za megawatogodzin ę i teraz, je żeli ceny pr ądu na rynk u hurtowy m, czyli takim, gdz ie rzeczywi ście ten prąd sprzedawan y przez właściciela wiatraka s ą ni ższe t o Państwowa spółka dop łaca temu w łaścicielowi wiatraka doliczając p óźniej do naszych rachunków mog ła TOZ, a jeśli będą, a je żeli s ą wyższe na kon iec ca łego okresu wsparcia na kon iec tej umow y z rządem t o w łaściciel wiatraka ma zwrócić rz ądowi tej rz ądowej spółce nadwyżkę n ie wiadomo c o z tymi pieniędzmi si ę stanie m ógłby teoretyczn ie obniżyć cen y energii z e za jaki ś czas teraz mamy do czyn ienia w łaśnie taką sytuacj ę, czyl i właściciele wiatrak ów um ówili się średnio rzecz biorąc na 200 zł w ostatn iej aukcj i dl a nowyc h turb in wiatrowych i teraz w zasadz ie t o on i b ędą dop łacać nam mo żna powiedzie ć podatn ikom Zatorze maj ą te n kontrakt, bo on i sprzedają te npr ąd cz ęsto dro żej niż 200 zł, więc na koniec teg o okres u ca łego wsparc ia oddadz ą na m pieniądze, al e zawahał si ę pan przy ty m cz y rzeczywi ście te n prąd dla na s dl a zwyk łych mieszka ńców potanieje, bo jedna k t o spółki energetyczn e cz y banki czy dowoln y inny us ługodawca na rynk u bardz o rzadk o obni ża cen ę, k iedy np. są realn e do tego powody znajdują si ę nagle inne przyczyny, dla kt órych cena nie mo że spa ść tak naprawd ę korzysta na ty m g łównie f irma nie te n ostateczn y odbiorca na pewn o dz isiaj nowe wiatraki obni żają cen y na rynku hurtowym nie ma co do teg o w ątpliwości, bo jeżeli wchodz ą na ryne k nowe turb iny wiatrowe, a za chwil ę b ędziemy mieli du żą aukcje dl a nowych wiatraków t o w ówczas on e wypieraj ą z rynku najstarsz e najmniej efektywn e, czyl i najdroższe blok i w ęglowe on e będą produkowa ć dużo mn iej, a niekt óre pewn ie wcale dzięki tem u cen y na rynku hurtowym spadn ą, wi ęc na pewn o, jakby od raz u z rok u na ro k te coraz więcej odnaw ialnych źródeł energii n a na rynku b ędzie obni żało ceny hurtowe ja rozum iem tylko danie stanie się mia ło zmienić t e liczne ce n tak tak na ni ą nie ma wątpliwości to się, że t o si ę musi przek ładać na detal iczne, bo powoli tworzymy te n ryne k energ ii i jes t ju ż spor o sprzedawc ów prywatnyc h, którzy walcz ą o kl ienta oczywiście na pocz ątek walcz ą o tyc h najwi ększych odbiorców energ ii t o spółki energetyczne pa ństwa bardz o mocn o odczuły, bo wesz ła im prywatn a dużo sprawn iej dzia łająca konkurencja, kt óra mogła sprzedawa ć w ty m du żą firm ą na produkcyjny m hut ą stalown i dale j taniej energi ę elektryczn ą i pa ństwowe spółki potraciły trochę tej mar ży te ż pa ństwowe spółki między sob ą si ę biją n o bo to n ie jest tak, że przychodz i minister mówi, kto kom u b ędzie sprzedawa ł jedna k, więc ta mar ża utrzymuj e się jedna k na wcal e n ie n ie takim wysok im poziomie, wi ęc im wi ęcej tych odnaw ialnych źródeł energ ii na rynk u hurtowym tym ni ższa cen a hurtowa i w konsekwencji też te cen y dla odbiorc ów detal icznych jednak należy jednak między interwał powiedzia ł pan, że część wiatrak ów nawet jeszcz e nie powsta ła, ale będą mog ły powsta ć dzi ęki ty m gwarancją, że rz ąd chce kupowa ć pr ąd, al e przecie ż jednocze śnie mam y wciąż zablokowan ą ustawę wiatrakową to gdz ie te nowe w iatraki b ędą powstawały rz ąd sa m przygotowa ł sobie wytryc h do w łasnej ustawy, czyl i zablokowa ł mo żliwość powstawan ia turbin w iatrowych, al e jednocześnie zap isy w te j ustawie taki wytryc h, że t e inwestycje, kt óre mia ły ju ż pozwolen ia na budowę b ędą mog ły zostać zbudowan e ostatnio nawe t jeszcze wyd łużył ten okres w jak im one b ędą mogły zosta ć zbudowan e, ab y zrobić t o aukcje dl a farm w iatrowych, ab y on e jedna k powsta ły, bo pol itycznie oczywiście PiS jes t bardz o przeciwko w iatrakom na l ądzie, bo taki elektora t sobie zbudowa ł w niekt órych cz ęściach kraj u, gdzie były protest y spo łeczne przeciwko w iatrakom, ale jednocześnie jes t najta ńsze źródło energetyczne j w tym kraju zreszt ą bardz o w ielu innych krajac h dl a por ównania średnia cen a z tyc h aukcji właśnie ostatni dl a turbin w iatrowych jest 200 zł najnowocze śniejsze turb iny wiatrowe bardz o wysokie, które ju ż nie powstan ą on e zwykl e tyc h pozwole ń zd ążyły uzyskać no chyba coś wreszcie p ójdzie po rozu m do głowy zmieniona zosta ła tak on e produkują po 150 z ł za megawatogodz iny alb o nawe t mn iej dzi ś na samym czas ie z w ęglowych w ęglowe norm a handlowa jes t 300350 zł t o dlaczeg o wciąż rozbudowujem y blok i węglowe t o jes t dobre pytanie drugie zadan ie za drogie pan ie z zada ń rz ądu dobrze nie będzie oczywiście rząd tłumaczy, że wiatraki n ie zawsze nie zawsze w ieje, wi ęc tuta j elektrown ia Węglowa mo żna dostarcza ć Energie zawsze plus minus zdarz a si ę oczywi ście, że ze wzgl ędu na brak wod y nie dostarczają, ale to zwykl e t e starsze blok i natom iast oczywiście są ju ż zupełnie inne technolog ie, kt óre mogłyby wyeliminować t e elektrown ie węglowe, kt óre maj ą tworzyć stabiln ą energi ę jednocześnie mogli śmy du żo więcej produkować z w iatru i z e s łońca, obniżając cen y hurtow e m y dotujem y energetykę w ęglową w Polsce czyta ze czy to n ie wiem inwestycja wiatraki cz y t o przesy ł prądu z wiatraków cz y to nie był jeszcze jaka ś inna inny spos ób będzie r ównież tak dotowane w przyszłym rok u będziemy bardz o ciekawą sytuacj ę, bo preze s Urzędu Regulacji Energetyki poinformowa ł już, że ta op łata oznaczyl i ta właśnie id ąca na wsparcie z ielonych elektrowni b ędzie wynosiła 0 zł tłumaczy, że dz isiaj ceny hurtowe na rynk u energii s ą ju ż tak wysokie, że bardz o wielu wytw órców Zielonej energii nie b ędzie zostawa ć an i z łotówki oni prawdopodobnie kilkanaście la t na m dopłacą za t o, że maj ą kontrak t, czyli 1 słowem z a zieloną energi ę zap łacimy ani z łotówki w tej opłacie o ze w przysz łym rok u natom iast wejdzie nam w drugiej po łowie rok u opłata mocowan e za ryne k moc y, który n o ponad 90 % wspiera elektrown ie węglowe no, więc ja n ie rozum iem, dlaczego tak jes t o c o chodzi c o jes t oczywi ście oczywi ście pytanie wy łącznie o polityk ę zresztą zresztą m inister Tchórzewski te ż o tym, też o tym, mówił, czyli by ły minister energii, że na euro decyzja o dzia łkach by ło wyłącznie polityczn ą to przyznan o konferencj i, ale retoryk a dotycz ąca dotacji dl a w ęgla czy w łaśnie tego, że w ocenie inwestujemy nie ułatwiała pomi ędzy Itaka centrum jes t wci ąż drogi o to by ła prawda jaki ś czas temu tera z przesta ło być to prawd a tak dok ładnie jak 10 lat tem u powstawały t e turb iny wiatrowe cen a energii z n ich było 400 zł dzisiaj mo że by ć 200150 ponad 2 ×, czyl i nie ma żadnej ekonom icznej przes łanki do teg o, żeby jakikolwiek spos ób jeśli węgiel, a przy alb o c o, a co dop iero o d dotować go nie ma już od lat od la t nie ma oczywi ście warto zachowa ć jeszcze część tyc h bloków w ęglowych, bo n ie mam y na raz ie, o czy m stabilizować tego system u, tak więc jakby c o do tego, że te n ryne k mocy powsta ł ja si ę zgadza m jak o, że to był dobr y pomys ł jak o narzędzie przej ściowe, czyli dop łacamy do tyc h bloków węglowych, ab y one pochodzi ły na m jeszcze 5 może maksymalnie 10 lat, bo b ędzie na m ros ły udział wiatru s łońca w miksie energetycznym i on e będą stabilizować syste m, czyli pracowa ć wted y, k iedy świeci nie w ie, al e absurdaln e jes t pompowan ie n p . now ą elektrowni ę Ostrołęka ponad 2 miliardów z łotych z k ieszeni odbiorców energ ii poprze z rynek moc y, ab y ona powsta ła chce t o jes t co ś n iesamowitego absolutn ie n iesamowitego, bo oczywi ście rz ąd dop łaca do naszego prądu, których u żywamy w domac h, ale rozum iem, że to ju ż nie ma znaczen ia, jakiego źródła ten prąd jes t, bo t o jes t po prost u ta taryfa, która t o rząd poz a w łaśnie spółki energetyczn e do teg o, żebyśmy płacili mniej za pr ąd ni ż n p . przedsiębiorstwa cz y fabryki n ie to t o sp ółki spółki energetyczne utrzymuj ą tak bardzo nisk ą cen ę energ ii dla gospodars tw domowyc h po utrzyma j e Urząd Regulacji Energetyki wci ąż mam y tylko 1 część rynk u energetyczneg o kontrolowaną c o do co docent, czyli w łaśnie dla gospodars tw domowyc h o tę naturalną, lecz ich znaczenia wted y, skąd pochodzi o n jeszcze 1 rzecz Marek Józefiak z PiS - u podawał ostatn io wyliczenia, że Polska grup a energetyczn a wydaj e na odnaw ialne źródła energ ii i 1,5 % swo ich nak ładów inwestycyjnych znają się, dlaczeg o tak mało skor o pa n mówi t o jes t s łuszna bardz iej opłacać niż te n nieszcz ęsny w ęgiel, bo decyzj e o nak ładach inwestycyjnych na 2 nowe bloki w ęglowe na węglu kam iennym w Opolu 1 nowy blo k na węgiel brunatn y w Turowie zostały podjęte już lat a tem u ju ż w ówczas t o urz ąd Tuska ówczesny prezes PGE Krzysztof Kilian mówił, że te blok i się n ie opłacają j ą n ie podpisze pod budow ę rzeczywi ście si ę n ie odpisał Tusk m imo tego, że Kilian by ł jego przyjac ielem usunął ze stanow iska po t o, aby przeforsowa ć to to budow a, czyl i ju ż wówczas t o by ło 78 lat temu prawdopodobn ie etyczn ą niez łomność wobe c racjonalności ekonom icznej nie znosz ę poradzi ła sob ie, ale ich rozwój w ty m momencie jeśli chodzi o inwestycji to na t o poszły pieni ądze nie m a w zas iewach większości plu s jeszcze oczywi ście retr o czyli, czyli reperowa ł n ie tych staryc h bloków węglowych on e jeszcz e chwilę pochodziła te ż kosztuje zara z wr ócimy z rozmow ą Bartłomiej Derski z portal u wysokie napi ęcie PL w stud iu teraz informacje, że pa ństwo ma m pytan ia to analizy małpa to kropk ę szef a audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie wzrostu cały czas Bartłomiej Derski z portal u wysokie napięcie PL w pierwszej cz ęści rozmow y dyskutowali śmy na tema t bezsensowno ści prowadzen ia polityki energetycznej prze z Polskę, ale tera z b ędziemy rozmawiać o wprowadzenie natychmiast, al e n iestety brakuje alb o tak dok ładnie sens u bezsensownyc h po prostu fundament ów stryc h wychodzimy, dok ładając do węgla zam iast korzysta ć z taniej ącej energ ii odnawialnej, kt óre na dodate k jes t zdrowsza, a teraz ja si ę do tego co mo że wcale n ie bezsensown e, ale może by ć n iezgodne z przep isami unijnymi okazuje si ę, że komisja Europejska skierowa ła do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej skarg ę na Polskę tym raze m n ie w spraw ie praworz ądności tylk o u nadan ia ulg czy zwoln ienia z podatku akcyzowego przedsiębiorstw energo ch łonnych, jakie przedsi ębiorstwach mowa o jak ie s ą przedsiębiorstwa energoch łonne chodzi przed e wszystk im od, kt óre mają odpow iedni udzia ł koszt ów energii elektryczne j w kosztach działalności wytwarzania og ółem s ą to przed e wszystk im hu t szk ła Stali cz ęść cementown i niekt óre kopalnie s ą te f irmy, kt óre gro s swo ich koszt ów po święcają w łaśnie na kupno pr ądu dok ładnie tak jednocześnie to s ą tac y przedsi ębiorcy, kt órzy mogl iby teoretycznie przenie ść swoj ą dzia łalność poz a granice Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że Unia Europejska, wprowadzając polityk ę energetyczną klimatyczn ą, która c o do zasad y podwyższa koszt y dla dl a tyc h przedsi ębiorcy, którzy korzystaj ą z brudne j energ ii jednocze śnie wprowadzi ła możliwość n o pewnyc h ulg dla tej cz ęści przemys łu, która rzeczywiście t e koszty mog łoby sk łonić do wyprowadzen ia si ę n p . do Azji nocn e czyta m, że między n imi elektrociepłownie s ą takimi przedsi ębiorstwami lotni trudn o sobie wyobrazić, że wyprowadz ą si ę do Azji n ie tylko podniesie n ie wypr ą z, a rz ąd zwolnił je i inne firmy tak ie jak metalurg iczny chem iczny w łaśnie Huty z podatku akcyzoweg o od w ęgla gazu rozu m to w łaśnie w ramac h te j zach ęty, b y pozosta ły na teren ie Unii Europejskiej tak elektrociepłowni z tak ich względów socjalnyc h, ab y koszt ciepła sieciowego na mn ie Rus, bo znow u, gdyb y rosły koszt y ciep ła s ieci lokalnych ciep łowni elektrociep łowni to w ówczas t o by łaby zach ęta odbiorców przyłączonych do tych sieci, aby si ę o d niej od łączać i np. ogrzewać m ieszkanie w ęglem spalan y bezpo średnio w domu, kt óry jest dużo bardz iej szkodl iwe niż nawe t spalanie w ęgla w ciepłowni n o tak to oczywiście moglibyśmy znów wr ócić do naszej rozmow y sprze d k ilkunastu minut o tym jak t o jes t kiedy ś produkuj e nieefektywnie pr ąd zwęgla, który jes t droższy ni ż z OZE, ale n ie zrob imy teg o bardz o c iekawi, dlaczeg o komisja dopatrzyła si ę, że teg o typ u zwoln ienie z akcyzy jes t czy miały by ć nie n ielegalne w świetle prawa unijnego, bo n ie powiedzia ła mo żecie zwaln ia z akcyz y nak ładanej na w ęgiel cz y na ga z przedsiębiorstw energoch łonnych odwrotnie, że t e przedsiębiorstwa b ędą inwestowa ć ogran iczanie swoje j energochłonności cz y zielone technolog ie, czyli 1 słowem oka i zwalniać dzieje, al e n iesiony pieniądze przeznaczaj ą na transformacj i, ab y przestały emitowa ć tyl e zanieczyszcze ń wok ół natom iast Polska stwierdzi ła, a n o to to skoro mam y tak ie przepisy un ijne to pow iedzmy sob ie tak, jeżeli jakie ś przedsiębiorstwo jes t w systemie handl u uprawn ieniami do em isji dwutlenku węgla, czyli mus i za to pewn ie płacić t o jes t wystarczające jednoznaczn e z tym, że on a inwestuje ochron ę środowiska n o tak rzeczywiście p łacą tak naprawd ę karę za to, że jes t mi minutę dop óki gazów cieplarnianych ładnie tak polskie przepisy dl a zupe łnie się rozwin ęły z tym na co zgadza ła si ę komisja m ówiąc wsp ieramy te przedsi ębiorca energoch łonny, które inwestuj ą w poprawę środowiska, a n ie ta k jak Polska zrobiła wspieramy t e przedsiębiorstwa, które po prost u płacą kary d e facto tak, czyli uprawn ienia do em isji co 2, czyli spraw ę z grunt u przegrana dl a polskiej no n ie wyobraża sobie, b y Polska przegra ła tak całkowicie, bo t e zwolnienia mamy o d w ielu lat i tera z benef icjentami by ły te przedsiębiorstw energoch łonnych, je żeli Polska całkowicie przegra ła spraw ę to wiele tyc h przecie ż energoch łonnych po prostu zbankrutowa ł, bo musia łby zwr ócić pieni ądze dok ładnie musia łby zwr ócić niezgodn ą z prawem pomo c publiczn ą za za w iele la t wiele z n ich po prost u takich pieniędzy n ie znajdz ie, więc n o wyobrażam sob ie, że część tyc h przedsiębiorstw robi ła jedna k jakie ś inwestycje poprawia ła swoj ą energoch łonność zmniejsza energoch łonność tak dale j na pewno tak było, bo te ż część tak ich przedsiębiorstw omawiali śmy i że on i jednak no w te n spos ób wytłumaczył, że te pieni ądze się zwoln ieniem si ę należały poprosz ę tuta j coś robili śmy gorze j będzie z tym i którzy, kt órzy nic nie robili n ie w iem jak t o wygl ąda w przypadk u pa ństwowych przedsiębiorstw energoch łonnych bo, bo ta m sytuacja mo że by ć rzeczywiście drug i, a to nie jes t tak bardz o łatwo sprawdzi ć wystarcz y chyba zobaczyć w jak i sposób zu życie energii przez t e przedsiębiorstwa wzgl ędem produkcj i kt órą, kt órą przeprowadzał prze z te lat a spadło jeszcze spadło t o znaczy rzeczywi ście co ś zrobiły z e swoją ze swo im infrastrukturą i jes t to mo żna powiedzieć 11 ze sposobów oczywi ście on e mog ły mog ły zamkn ąć jaki ś zakład pracowa ć wi ęcej innym zakładem mniej energochłonny, al e tak czy tak jakb y by łyby wtedy jakieś efekt y dl a środowiska, wi ęc pewn ie ta decyzj a Europejskiego Trybunału będzie bardz iej znios ła z niuans ów on e, chyb a że no rz ąd troch ę prze z oczywiście momen t, kiedy mógł t o zrobi ć bo, bo pamiętam, że procedura jes t tak a, że komisja wysy ła do polskiego rz ądu tzw. uzasadnioną opini ę Polski rząd miał czas na to, aby co ś z ty m fante m zrobi ć zmieni ć przep isy powiedzie ć Okaj dostają zwoln ienia tylk o f irmy, kt óre wdra żają np. jakiś ta m rodzaj i są jakie ś ta m standardów poprawy efektywno ści energetyczne j czy cz y zm iany teg o wp ływu na środowisko zignorowa ł to, więc konsekwencj e tak, że t o teraz idzie do Trybunału wciąż jeszcz e Polska coś może zrobi ć i pokazać ju ż w Trybunale gotow e rozwi ązania ab y, ab y jednak n ie dosz ło do bardzo niekorzystnej dl a na s decyzji, która mogłaby kosztowa ć naprawd ę polską gospodark ę sporo, al e co ś znaczy, że f irma wprowadz a tak ie modyf ikacje, żeby obni żać emisj ę gazów c ieplarnianych t o realnie t o znacz y co t o oczywi ście n ie wym ienia cho ćby wym ienia choćby jeździ t o było przedsiębiorstw energoch łonnych, które n ie korzystało z ch łodni wym ienia po prostu te chłodnie spr ężarki na du żo bardziej efektywn y inwestuje nowe urz ądzenia, kt óre po prostu s ą mn iej energochłonną choćby wymieni ą o świetlenie c o c o wci ąż jes t takim Nisko wiszącym owoce m p o, po kt óry wciąż nie wszystk ie fabryk i si ęgnę jeszcze si ę też, bo t o troch ę łączy z poprzedni ą częścią nasze j rozmow y, dlaczego fotowoltaika w Polsce wci ąż czek a droga t o pytan ie czy czy cz y jes t droga ju ż ch ętnego zjadacz a chleba i prawdopodobnie również dla tyc h wszystkich określają my śmy wci ąż jes t n ie zgodzi ł się z ty m stw ierdzeniem bardzo mocn o potaniały przez prze z ostatn ie lata i tera z ju ż dz isiaj dla tak ich odbiorc ów domowyc h zainstalowanie fotowolta iki na dachu b ędzie oznacza ło, że ta inwestycja zwróci si ę w ci ągu kilku mo że do 10 lat wszystkimi dopłatami rz ądowymi zwr ócił si ę w ciągu 7 lat, wi ęc tu si ę taka inwestycja z tak im horyzontem pami ętajmy, że panel e b ędą dzia łać 30 lat naprawdę bardz o du żo mo żna zaoszcz ędzić sp łacimy inwestycję bardzo duża cz ęść, więc już wylegiwać si ę zmienia jes t cora z mn iej deszczowych dni, wi ęc będzie częściej s łońce świeciło trochę żartuję, al e trochę no tak a jes t prawd a, więc wida ć rzeczywiście te n boom i w przypadk u firm te ż podobnie, zw łaszcza tak ich f irm średniej wielko ści u usługowych n p . sie ć n iewielkich produkcyjnych, kt óre maj ą dzisiaj najdro ższe cen y energii elektryczne j i ta m najszybc iej się te inwestycje zwracaj ą po n ie musz ąc kupować energię o d swojeg o sprzedawcy energ ii to te panel e mogą produkowa ć naprawdę nawet drogi prąd on i tak będzie tańszy niż t o c o kupują na rynku i tak ju ż dzieje w te j chwili i tak Polska w ęglem stoi t o akura t deklaruj e partia rz ądząca innymi bardz iej opozycyjn a, więc politycznie n ic si ę n ie zm ienia, chocia ż f inansowo jak najbardziej opowiadał o ty m, Bartłomiej Derski z portal u wysokie napi ęcie PL więcej tak ich anal iz tam w łaśnie na portal u prosz ę czytać prosz ę zagl ądać warto dzi ękuję za rozmow ę dziękuję te ż Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA