REKLAMA

Śledztwo "Pisma" z nominacją do Grand Press Digital 2019

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
48:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
piątkowy wiecz ór Radia TOK FM prz y m ikrofonie Hanna Zielińska w te j części wieczoru Radia TOK FM naszy m go ściem jest Mirosław Wlekły dobr y wiecz ór dobr y wiecz ór reporte r auto r s łynnego śledztwa pisma p ierwszego polskiego ser ialu reportersk iego audio podcza s noweg o serialu, al e też znan y pa ństwu auto r ksi ążek tak ich jak al l inclusive ra j, w kt órym seks jest Bogiem tu by łem ton y Halik raban o ko ściele z te j z iemi i ostatnia ksi ążka Gareth Rozwiń » Jones cz łowiek, kt óry widział za dużo, kt órą ksi ążkę polecam y razem z tw órczością filmow ą Agnieszki Holland Mirosław Wlekły zdecydował si ę wst ąpić na nieznan ą z iemie nieznan ą sob ie jeszcz e w ówczas z iemie pod czasow ą z ogromny m sukcesem okazuje si ę, że śledztwo p isma podcas t magazyn u p ismo podcas t, prezentuj ąc śledztwo Mirosława zwyk łego otrzyma ł nominację do nagrody Grand Press Digital 2019 gratulacje dzi ękuję bardz o posłuchajmy jakie ś uzasadnienie te j nominacji śledztwo pisma o d pocz ątku prezentuj e sp ójną strategię wysokiej jako ści zarówno wersj i onl ine jak drukowanej nom inacja za stworzenie p ierwszego polskiego reporterskiego ser ialu pod kasoweg o b ędącego efekte m wielomiesięcznego śledztwa prowadzoneg o prze z Mirosława Wlekły eg o to h istoria małżeństwa znęcającego si ę nad przybranymi dzie ćmi, kt óre mimo skazuj ącego wyrok u nie trafi ło do więzienia publ ikowane c o pi ątek odc inki ods łaniają koszma r przemoc y domowe j, a tak że nieudolno ść polskiego wym iaru sprawiedliwości od s iebie dodam, że tak że r óżne inne zjawiska, kt órych b ędziemy jeszcz e rozmawiać, ale t o jest g igantyczny sukce s ostatn io widzieliśmy zara z po premierze p ierwszego odcinka mówił, że dopiero co nauczy ły się co t o jest podcas t, a tera z wysforowa ły si ę tak dalec e w awangardzie tego gatunk u, że ju ż masz nom inacje do nagrod y Grand Press stary wyjadac z radiowy już teraz jes t ekspertem w te j dziedzinie już chyb a nie powie, że jeszcz e niedawno nie wiedzia ł c o spotka notariusz zdan ie po miesiącu sta łem się ekspertam i bardz o szybk o wbr ew własnym oczekiwaniom n o r óżnie chyba prze z te n miesiąc dociera ły do c iebie informację, że jes t dobrz e, że si ę słucha ju ż po trzec im odc inku chyba 200  000 słuchaczy po czwartym odc inku tylk o cora z lepiej n o tak law inowo ros ła ta s łuchalność ja w tym mn iej więcej w ty m samy m czas ie promowa ła swoją ostatni ą ksi ążkę, której wspomnia ła, że dobiega ły g łosy, że niektóre osob y na spotkan ia autorsk ie przychodziły nie ze wzgl ędu na ksi ążkę tylk o słysząc, że jest t o te n cz łowiek o d śledztwa p ismo właśnie te n człowiek od podcast u my od raz u polecam y pa ństwu adre s śledztwo pisma PL polecam y fanpage śledztwo p isma na Facebooku również na nasze j stronie tokfm PL s ą poszczeg ólne odcinki o tyle jes t na m dzisiaj łatwiej inaczej by ć mo że wygodniej rozmawia ć, że kiedy widzieli śmy si ę ostatn io jak już by łam po wys łuchaniu k ilku odcink ów, al e s łuchacze m ieli do dyspozycj i wci ąż jeszcze 1 premierowy teraz jeste śmy ju ż po całej ser ii cała ser ia opublikowana c i z państwa, kt órzy n ie znaj ą śledztwa p isma mog ą sobie posłuchać jednak odc inku po drug im, ale uprzedza m, że t o wymag a specyf icznych warunk ów spokoju bezpiecze ństwa emocjonalneg o t o wciąga t o bol i t o bardz o wstrząsa n ie w iem czy 6 godzin pod rząd to jes t dobry pomys ł, ale wiem że, gdybym mia ła taką mo żliwość t o właśnie w ten spos ób by m słuchała no i tera z spróbujemy porozmawia ć tak w pi śmie o śledztwie p isma, żeby z 1 strony n ie zdradzaj ąc fabu ły wszystk ich poszczeg ólnych odcinków odnie ść jedna k do te j historii, al e te ż porozmawiać o tyc h wszystk ich pytaniach, które mno żą si ę mno żą ludz ie słuchają s łuchają słuchają nagle dowiadują si ę, że sz ósty odc inek zako ńczył jes t ogromn y niedosyt p ierwsze pytanie z e stron y s łuchaczy całej tej ser ii brzm i nast ępująco c o dale j cz y będzie ich wolała badac z historii dale j cz y śledzisz dale j g łównych bohaterów swe j h istorii Jana Agata cz y będzie kontynuacj a t o racze j pytan ie do redakcj i do naczelnyc h magazynu p ismo do Piotra Nesterowicza natom iast tak oczywiście śledzę tera z i ma m mn óstwo informacji zwrotnych odezwał się do mn ie np. brat Agaty ora z kolego m d ługo rozmawialiśmy wys łuchał wszystk ich odcink ów wys łuchał wszystk ich odcinków jes t wstrz ąśnięty powiedzia ł mi nawe t, że teraz zmieni ł wyznanie wyst ąpiłby w tym podca ście, dlaczeg o powiedzia łby więcej na te n on wyst ąpił jak o postać drugoplanowa o n bał si ę do kontakt u z tob ą, bo właściwie wszystk o co kojarzy ło si ę z Agatą kojarz ą się źle pewn ie jakąś akcję, by na s na te j zasadz ie odepchnął zdystansowa ły po pierwsze po drug ie ludzie jedna k n ie ufaj ą dziennikarzom dz iennikarze w r óżny sposób potrafi ą wykorzysta ć materia ł, który zdob ędą jeszcze cza s wcale ludzie n ie dziwi ę tak naprawd ę ta osob a by ła 1, która przez pół rok u odm ówiła mi rozmowy, więc była taka moj a biedna mog ę powiedzie ć porażka o n zmienił zdan ie, al e tyc h informacji zwrotnyc h jest wi ęcej zezwoli ła np. odezwała si ę do mnie rzeczn iczka prasow a urz ędu Miejskiego w Ostrowie dowiedział się odnie ść kolejn e osoby dziś na m si ę nawe t do nich zg łaszają opowiadają na tema t tych ludz i swoje, dlaczeg o w Ostrowie powiedzmy s łuchać akcja akcja rozgryw a się g łównie w Ostrowie znacz y g łówni bohaterowie tego podcas t przez sporo lat m ieszkali w Ostrowie potem wyprowadzili, czyl i ta akcj a też przenosi si ę do innych m iast na Zachodzie Polski natomiast zaczyn a się rzeczywi ście w Ostrowie Wielkopolski, czyli pojawiają si ę kolejne of iary w cudzysłowie b ądź dos łownie, bo cz ęsto s ą faktyczn ie ofiary nawe t je śli man ipulacji psychicznej te j pary Agaty Jana, bo t o też pytan ie s łuchacza czy trzec i bohaterowie przedstaw ieni twoj e serii to s ą jedyn e osob y, kt óre pad ło ofiarą manipulacji Jana Agaty cz y jeszcze pojawiaj ą si ę nast ępne, bo t o, że nast ępne si ę pojawią prawdopodobie ństwo du że, o ile Agata Jan pozostan ą na wolno ści w ty m tygodniu wys łuchałem kolejne j wstrz ąsającej historii na te n temat na tema t kolejnyc h ofiar n iestety n ie zostałem upoważniony, b y j ą przekazywać n ie wiem by ć może ud a się z ty m co ś jeszcze zrobić w przysz łości oraz w te j chwili nie mog ę o ty m, m ówić pow iem tylko rzezie, że jes t jeszcz e inna h istoria jeszcz e innego typu inna branża inne wc ielenia r ównież nawe t nie wc ielenie w łaściwie w tragiczna h istoria, kt óra by ła nast ępstwem w łaściwie 1 działania zaledwie, więc to była bardz o szybk a akcja zupełnie inna o d tych, które op isuje tych 6 odcinkach n o ale równie dramatyczn a i mo im zdan iem również drugi co z teg o, jak ie nowe światło rzuci ł bra t Agaty na t ę histori ę możesz na m powiedzieć cz y coś ju ż z teg o mo żesz ods łonić upublicznić na razie n ie mog ę, bo od rozmawiali śmy o rekord, więc te ż jedni mówiliśmy o ty m cz y mo żna do teg o użyć cz y nie oczywiście jest t o tylko relacj ę 1 strony jak o dziennikarz oczywi ście zawsze patrzono na tak ie relacj e z jakim ś dystansem być może wart o się relacj a z 1 strony two i Czytelnicy two i s łuchacze zadają mn óstwo pyta ń pytania pojawiaj ą si ę r ównież na fanpag e u śledztwa śledztwo p isma na Facebooku, by pojawia si ę r ównież tak ie pytanie dz iwi mnie tylk o, że pa n leg ły ju ż z n imi porozmawiał w iemy z sz óstego odcinka, że spotka ły si ę Agatą po raz ostatn i na prog u m ieszkania znow u prawdopodobn ie zmieniła świat i zakres działań mo żna wnioskować po ty m, że zmieni ła w izerunek, gdyż bardz iej w k ierunku alternatywn ą młodzieżowym by ć mo że jakie ś nowe relacj e nawiązuje n o i twoi s łuchacze s ą zaskoczeni jak to lek u tak odpuścił stan ął na ty m progu Agata odm ówiła już odwr ócił si ę napi ęcie poszedł n ie jeste m prokuratorem n ie jestem pol icjantem n ie mog łem założyć kajdane k i doprowadzić nowy świat prawd a oczywiście rozmaw ianie z Agatą i Janem było dl a mnie zadan iem nr 1 w tym śledztwie dz iennikarskim i od pocz ątku stara łem si ę z n imi rozmawia ć by ło t o wykonanyc h z 5060 telefonów prze z kilka miesi ęcy do nich tyl e sam o SMS - ów wys łanych około 2030 e-mail i doręczony l ist do r ąk w łasnych do Agaty rozmowa z ni ą, której mogliśmy wys łuchać na klatc e schodowe j us ilne pro śby, żeby ze mn ą rozmawiali w iedzieli k im jestem spotkali śmy się 5 lat temu zreszt ą w podcaście te ż relacjonowa łem tamt o spotkanie do ść dokładnie n o n iestety n ie chc ieli odm ówili skoro tak ja n ie mogę ich zmusi ć do wystąpienia no dl a tyc h państwa, kt órzy nie znają jeszcze te j serii nale ży się jedna k pr óba kr ótkiego streszczenia fabu ły tych 6 odcinków, chociaż t o jest n iemal niemożliwe, żeby t o w w k ilku słowach k ilku zdan iach również zmie ścić, bo t o jes t h istoria pe łna n ieprawdopodobnych zwrotów akcj i, ale c o jest ważne jes t to historia opart a na faktach t o jest śledztwo reporterskie to nie jest żadna fikcja to n ie jes t słuchowisko to jes t twoj a prac a, tyle że pokazan a w wersj i aud io historia par y w średnim w ieku oko ło pięćdziesiątki dwojg a ludz i, kt órzy żyją od man ipulacji do man ipulacji owijaj ą wok ół siebie inne osoby najp ierw wzbudzaj ą zaufanie potem wikła j ą t e osoby w jak im m ąż jak ąś zależność s ą dosyć bezwzgl ędni w ty m stają cz ęsto na gran icy prawa czasem przekraczaj ą t o prawo, fa łszując dokumenty, ale w gruncie rzeczy tuta j bardz o cz ęsto dochodz i do tak iego dzia łania tak im jakim ś ślepym pol u cywilizacyjną prawnym jest jakiego ś rodzaj u luka cywilizacyjna, bo z 1 strony k łamstwo manipulacja t o są tak ie dzia łania, które n ie s ą obj ęte prawem z drugiej strony n ie s ą obj ęte powiedziałbym wystarczaj ącą świadomością spo łeczną, bo ju ż pod koniec sz óstego odcinka n ie mamy wątpliwości, że mam y do czyn ienia z osobam i o zaburzonej osobowo ści z osobam i bezwzględnymi i t e osoby dzia łają w tak iej przestrzen i c o, do kt órej większość społeczeństwa n ie jest przygotowan a, że teg o typ u zdarzenie może si ę zdarzy ć, o ile wyobra żamy sobie teg o typu oczyw iste sytuacj e jak napa ść kradzie ż r óżnego rodzaj u inne wykroczen ia przec iwko naszemu bezpieczeństwu cz y mieniu t o takie sytuacj e, że kto ś mo że na s uwodzić nie w iadomo w gruncie rzecz y po co, żeby n p . mieszka ć u nas prze z k ilka miesi ęcy, że kto ś mo że w jaki sposób wp ływać na nasz e zdrow ie psychiczne fizyczne pogarsz a się prze z w iele miesi ęcy również nie w iadomo po co t o są sytuacj e, na które jak im się wydaj e społeczeństwo n ie jes t przygotowan e mo że zaskocz y s łuchaczy, al e w mo im przekonaniu t o par a momentam i ca łkiem normaln ie żyje sobie t o znacz y on pracuj e on a nie pracuje o n zarab ia, bo muszą z teg o żyć, choć chodz ą na zakupy gotuj ą obiady by ć mo że seriale oglądają, a by ć mo że nawet s łuchają odczy t od piątku do piątku śledztwa pisma wszystk o jes t mo żliwa jestem przekonana, że Agata Jan są s łuchaczami tej se t bardz o mo żliwe należy r ównież nie s łuchają Poznania t o ty p takiego przest ępcy, jakiego cz ęsto mamy namy śli oznaczony n ie oszukuj ą ludzi, żeby dorobić się on i nie żyją w Pałacu n ie s ą bogac i żyją bardz o skromn ie od pensj i do bardziej przyk ładają tak teg o m ężczyznę i zdaj e się z lud źmi, z kt órymi przez p ół rok u rozmawia łem n ikogo nie ukradl i do tej pory, m imo że m ieli m ówi 1 ze słuchaczy twoje j serii pytań na Facebooku tak c o motywuj e tych ludz i do takiego post ępowania w kontek ście podcastu, czego Jan i Agata właściwie chc ieli od Joanny czem u mia ły s łużyć genealog iczne podchody m ówimy o sytuacj i, k iedy Joanna m ówiła obce j kob iecie skutecznie, że jes t siostrą bli źniaczką po w ielu w ielu manipulacji ca łej sekwencji zdarzeń oczywiście nam jes t bardzo łatwo oceniać, kt órzy doros ły dałby si ę w t o wkr ęcić w t o uwierzył, ale tam jes t taka gr a na poczuc iu w iny na emocjac h na r óżnego rodzaj u zale żnościach rzeczywiście do teg o dochodzi pytan ie jak możemy spr óbować odpowiedzieć, o c o, o c o tutaj chodz i co motywuje tych ludz i do tak iego post ępowania n ie pieni ądze n ie status on i się ładują w kolejn e k łopoty tylko przecie ż par a ludzi Agata i zdaj e się też Jan przez w iele tygodn i namaw iali Joanna 1 z bohaterem teg o spotka 100 do wyjazd u do Łodzi kilkaset kilometr ów o d miejsca zam ieszkania po t o, żeby ta m przeprowadzi ć transfuzj ę krwi potrzebną n iby Agacie, żeby uratowa ć życie transfuzj ę mia ł przeprowadzi ć Zmyślony lekarz rzekomy dr Religa, kt óry tak naprawd ę oczywi ście dr Grzegorz Religa istnieje natomiast n ie miał pojęcia z ielonego pojęcia ca łej te j sytuacji n o i ten wyjazd by ł ju ż n iemal nie ma ustalonego ju ż miały jecha ć Joanna by ła wręcz spakowana w ostatn iej chw ili rodz ina wyrwa ła ją ze szpon ów Agaty no i w podcaście s łyszymy w ostatn im odc inku rozmowę telefoniczn ą syna Joanny z Agatą syn pyta autor wyjaz d do Łodzi, a Agata, mówi że n ic n ie wierzę, że rzeczywiście na s Joanna miała dzi ś ta m jechać, ale on a sama n ie jest do ko ńca wtajemniczony c o t o mia ło być czy transfuzja cz y n ie transfuzj a cz y religia, czyl i Religa on a tak naprawdę n ie wie i orzekł, że my te ż tak naprawdę n ie my n ie w iadomo niewiele nie w iadomo, o co chodz i, bo Joanna i może domyśla się, że być mo że jakiś uprowadzenie, żeby im jaki ś okup mi się w t o jakoś n ie chc e wierzy ć na tle najlepiej znałem histori ę tej par y tak tutaj wydaj e się rzeczywi ście bardziej chodzi o sa m proces ni ż cel, tym bardziej je śli prze śledzi się t e przypadk i of iar te j par y, które opisały si ę w dotychczasowyc h odcinkach śledztwa trzymam y kc iuki za nast ępne ob y powsta ły najbardziej dramatyczne j przera żająca historia czworg a dzieci, nad kt órym ta parafia ta para si ę zn ęcała za c o dostała wyrok czworg a dz ieci przysposob ionych w ramac h rodz iny zastępczej Agata i ja pamiętam, kiedy spotkali śmy si ę 5 lat temu tw ierdzili zapewniali mnie, że ta czwórka dzieci zmyśla, że do takich sytuacj i n ie dochodzi ło oczywiście n ie jeste m też s ądy jak i wywiązywanie si ę stopam i do kaloryfera nagrywan ie tych dzieci t łuczkiem do mi ęsa za zmuszan ie do kl ęczenia prze z całą noc rozłożonymi rękoma mi r ękę do g óry tak ja n ie jestem s ędzią i nie pow inien n ie potrafi oceni ć ani c o robili cz y nie, al e znacznie sędzia żonę Sąd I instancji uznał że, że są winni ma ło tego Agatę jak przyznali si ę do tyc h czyn ów przyznal i si ę podcza s procesu zostali skazani na 5 lat bezwzgl ędnego wi ęzienia tak że rzeczywiście mo żemy być n iemal na 100 % przekonani, że te dz ieci jednak m ówiły prawd ę i historia rzeczywiście jes t wstrząsająca niestety troj e z tyc h dz ieci wciąż przebyw a w dom u dziecka n ie trafili już n igdy do żadnej innej rodz iny zastępczej uda ło si ę porozmawiać z najstarszym z tyc h dz ieci pe łnoletnie dz isiaj Agnieszką wówczas dwunastolatk ów wted y, k iedy przebywa ła pod opiek ą Agaty i Jana i zaskoczy ło jak bardzo o t o w jaki spos ób on a funkcjonuj e odbiega o d teg o c o rysowa ła Agata Jan tak przed e wszystkim mia łem dylemat czy cz y w og óle proponowa ć Agnieszce t ę rozmow ę oczywiście na pocz ątku sobie powiedziałem, że nawet n ie był n ie b ędę próbował dostać si ę do tyc h dzieci uwa żam, że by łoby to n ieetyczne, gdyby m próbował przepytywa ć tak ma łe tak m łode osob y tak traumatyczn e przeżycia zrobić zrobi ł t o s ąd i wystarczy z Agnieszką było tak że widziałem, że ona sko ńczyła 18 lat jes t osobą już w miar ę doros łą i by ł ten dylema t niekt óre osob y, z którymi rozmawia łem po drodz e tam nawe t w Ostrowie Wielkopolskim odradzały i to uwa żały, że nie pow inienem z n im rozmawia ć stwierdziłem, że ona przynajmn iej powinna mie ć wiedzę, że ja si ę t ą sprawą zajmuj e stwierdziłem, że nie należy si ę t o w iedza na ich końcu napisa łem do n iej wcal e n ie wymagaj ąc spotkania napisa łem, że przeprowadz ą takie śledztwo zajmuj e si ę t ą sprawą ponown ie po 5 latach wys łałem m ój teks t z dużego format u sprzed 5 lat na ich temat i zapyta łem Agnieszko jeśli b ędzie chcia ła mo żemy rozmawiać na te n temat Agnieszka bardz o szybk o si ę zgodziła by łem by łem zaskoczon y, że spotka łem tak dojrzałą osob ę Agnieszka przyjecha ła na spotkan ie z dokumentacją medyczn ą całą opisuj ącą je j n iby choroby jej wymy ślone chorob y prze z Agatę Jana, które po tak tuta j mieliśmy co ś w rodzaju zast ępczego zespo łu Michał Chazana Agata Jan gral i bardzo pokrzywdzonych uczy ń mię żony ci ężką pracą w ramac h zast ępczego rodzicielstwa ludzi, kt órzy maj ą chore niewdzi ęczne pod łe dz ieci pod opiek ą dzieci, kt óre mają za sobą jaki ś przedz iwny wydarzen ia łącznie z aborcj ą w wydaniu omawiali ca łej czwórce chorob y psych iczne, ale pote m z ak t sprawy, do kt órych w ko ńcu dotarłem w s ądzie w Ostrowie Wielkopolskim z zezna ń psychiatr ów wynikało, że t o leczen ie diagnozowanie polega on a racze j na tym, że do gab inetu lekarsk iego chodzi ł Jan, a dz ieci czeka ły na korytarz u Jan psychiatr ą t łumaczył, że dzieci si ę boją s ą zestresowane n ie chc ę w tym uczestniczyć n o i Jan siada prze d przed lekarką opow iada dzieci s ą z łe i jak ie maj ą n ieprzewidywalnej dz iwne zachowan ia na tej podstaw ie ażeby tak im bohatere m ojce m zast ępczym zgodził si ę przyj ąć 4 sieroty po dac h t o wszelkie instytucje po kole i jemu Agacie wierz ę oczywiście Jan Jan jest bardzo kulturalny m cz łowiekiem poznałem jest jednak n ie uleg a nienagannie ubran y chodz i czarn ą teczk ę wyraża si ę ładnie w końcu by ł by łym ksi ędzem w przygotowywał kazan ia wygłaszał je Jan naprawdę rob i szalen ie dobre pierwsze wra żenie i jes t n iemal nie spotkałem podcza s tego p ół rok u śledztwa osob y, kt óra widziałaby w n im w pewnym momencie w p ierwszym momenc ie co ś podejrzaneg o do dzisiaj słuchacze twoje ser ii zadaj ą sobie pytanie on o si ę powtarza przer óżnych komentarza, dlaczeg o w takim raz ie Agata ja wci ąż s ą wolności i t u przytacza ć tutaj s łowa Marka Urbaniaka wiceprezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, kt óry w rozmow ie z tobą przyznaje si ę do pe łnej bezradności mówi tak ma m całą listę instytucji, kt óre odm ówiły wydania op inii z r óżnych przyczy n proble m polegaj ący na tym, że jest trudno ść uzyskan ia op inii biegłych okazuj e si ę, że być mo że wniesie lu b ju ż wnios ła właśnie twoja seria właśnie swój serial podcas t Tower rozmow a z Markiem Urbaniakiem odby ła si ę przed wakacjami, a okaza ło si ę, że po em isji pierwszych 2 odcinków, że już znalaz ła się bieg ła, która podj ęła si ę teg o zadania bieg ła Uniwersytetu medyczneg o w Poznaniu op inia miała zosta ć wydana do ko ńca października tymczase m jeszcz e w po łowie l istopada sąd wciąż ponagla ł i czeka ł jak ma się sytuacja dzisiaj mam y ko ńcówkę listopada mo że t łumaczyć do teg o dosz ło po skazan iu na 5 lat bezwzgl ędne bezwzględnego wi ęzienia Agata Jan odwo łali si ę do sądu nie, b o w Kaliszu n o i sąd w Kaliszu stwierdzi ł, że nale ży ponown ie dz ieci przesłuchać to znacz y dz ieci były przes łuchiwane na etap ie śledztwa jeszcz e przed sporo z e sporz ądzeniem akt u oskar żenia jeśli tak ie przes łuchanie dotycz y nieletnich t o sąd pote m nie ma obowiązku przes łuchiwać tyc h dz ieci ponown ie stwierdził, że z e wzgl ędu na dobro dz ieci na bardz o traumatyczne prze życia przeżycie n ie b ędzie ponownie przes łuchiwać, jakby t o był główny zarzu t Agaty Jana i sąd w Kaliszu uzna ł, że rzeczywi ście, że nale żałoby t e dz ieci przes łuchać ponownie sprawdzi ć ich prawdom ówności i tam i t d . sta n psychiczny n o i cofnął sprawę z powrote m do Ostrowa Wielkopolskiego wszystkie czynności zlecon e prze z s ąd w Kaliszu Ostrowie zostały bardz o szybko czytam stosunkow o szybk o zrob ione przes łuchano dz ieci skompletowaną dokumentacj ę natom iast cała dokumentacj a medyczn a czworg a rodze ństwa musia ła zostać skierowana ponown ie do biegłych no i s ąd w Ostrowie Wielkopolskim prze z niemal 2 lata n ie m ógł znaleźć tych b ieg biegłych, ale być mo że wcal e nie, dlateg o że Niechciał ich znaleźć, że n ie dzia łał tylk o tylko papierowa za sob ą zostal i rozsyłał pytan ia, ale różnych list Marceli, dlaczeg o odmawia o n rzeczywiście odpowiadali, że maj ą Jagiellońskim Akademii medycznej w Poznaniu w ielu w ielu miejscach h istoria wydawała si ę po prostu niepowa żna niepoważne, a Nitras dodał odpowiedział, że właściwie n ie w ie, dlaczeg o zawsze zawsze by ły tak ie t łumaczenia, że n ie b iegli nie znajd ą czasu na nata k skomplikowaną sprawę być może ta spraw a prze d przed przypłaciła n ie wiem nie ma m pojęcia sam i n ie potrafi ł odpowiedzie ć, bo powiedzmy naszym s łuchaczom, że n ie chodz i tylk o o ocen ę działalności bohater ów swojeg o reporta żu w roli rodzic ów zast ępczych, al e potem okaza ło się, że tych r ól w swoim życiu an i przyjmowali bardz o wiele wyobra żam sobie, że dla tak iego bieg łego może t o w pewnym momenc ie ogl ądać na pu łapkę na man ipulacje na próbę sprawdzenia t y sa m zreszt ą sobie zadawał takie pytan ia, a nawet by ł ostrzegany uważa t o si ę tak atrakcyjn a historia t o ju ż tak hollywoodzk i zwro t akcji 1 za drug ą bądź czujny czy kto ś c iebie tuta j wkręca n o tak tak oczywi ście, k iedy po raz pierwszy jecha łem do Joanny zrobili śmy narad ę Freda 1 z of iarami d ługo rozmawialiśmy o ty m c o już mniej więcej wiedzia łem p o po k ilku rozmowach telefonicznych z Joanną i po wym ianie ma ili i k iedy im to powiedziałem t o 1 z osób podcza s narad y powiedziała s łuchaj może to lepiej nie jedź być mo że to Joanna oka że si ę jeszcze gorszą osobą ni ż Agata Jan by ć może na kolejn ą ta k tak bardzo n ieprawdopodobnie brzmia ła bardzo prawdopodobne t o było n ie do w iary ja oczywi ście wys łuchałem najp ierw histori ę Joanny, al e pote m d ługo j ą weryfikowa ła rozmawia łem z s ąsiadkami z lud źmi w te j miejscowości z kole żankami z synem z detektywe m w Poznaniu, kt óry zajmował si ę t ą spraw ą też potwierdził, że nie widział jeszcze spotka ł się w swo im oświadczeniu teg o typ u historie drugim w długim życiu n ie spotkał si ę z tak ą histori ą, a był naczeln ikiem Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu także my ślę, że wiele w swoje j karierze prze żył t o 1 ze s łuchaczy śledztwa p isma nazwa ł te n mechan izm par a sekciarskich man ipulacji ten mechan izm stosowan y przez Jana Agatę paranoj ę indukowaną tam si ę wydaj e bardz o dobrym okre śleniem, bo rzeczywiście n ikt nie spodz iewa si ę tego, że dwoj e ludzi dwoj e ludzi gra w t ę sam ą gr ę i im, że jes t w stan ie zapędzić kogo ś poczuc ie w iny strach u podleg łości mniejszości, ale okazuj e si ę, że wśród s łuchaczy te j serii zna znalazły się osoby, kt óre podzieli ły si ę z innymi s łuchaczami do jak iego stopn ia podobnym i h istoriami pos łuchajmy, a ja, s łuchając ma m drzwi, s łuchając teg o c o robiłam kilka la t tem u wpadłam w coś c o nazywa m toksyczn ą przyjaźnią t o by ła przyjaciółka z dzieciństwa, z kt órą spotka łyśmy się przypadk iem po latac h w pewny m momenc ie zaczęłam je j się bardz o zwierza i sprzedała mi ca łe swoj e życie on a moj e rado ści zaczęła zamienia ć smutki, a smutk i w koszma r tak jak Jan w śledztwie by ła po średniczka wy imaginowanych rozm ów z ważnymi dl a mn ie osobam i jeśli jakie ś rozmow y się naprawdę odby ły to dz iewczyna robiła strasznyc h tyłów by ły też udawan e rozmow y telefon iczne kłamstwo goni ło k łamstwo man ipulacja manipulację oczywiście w ten sposób mówi o ty m, dziś, kiedy z tego wysz łam wtedy można by ło mówić wszystko j a we wszystko by m uwierzy ła dz iewczyna zrobi ła mi pranie mózgu, którego wychodzi łam 2 lata po zerwaniu kontakt u z nią n o właśnie dziś n ie ma m z ni ą kontaktu n ie wiem, jakby si ę sko ńczyło, gdyb y ktoś z zewnątrz n ie przerwał tej relacj i w iem też, że ta dziewczyna ma wi ęcej of iar na swo im koncie to 1 z h istorii nast ępna te ż miałem tak ą kole żankę po zakończeniu znajomo ści ja t o udziałem zaczęła polowa ć na nowe ofiary kim ona n ie by ła w łaścicielem wydawnictwa prawn ikiem dziennikarzom marketingowcom i t p. w ko ńcu założyła firmę wysy łkową i cały cza s oszukuj e ludz i wszędzie można si ę natkn ąć na ostrze żenia przed nią ma zarzut y prokuratorsk ie komornicy itp i nadal ma si ę dobrz e strasz y klientów jest patologicznym k łamcą i nadal dzia ła nadal uśmiecha si ę z kont a na Instagramie dosy ć jednak podobne historie okazuj e się, że jest troch ę ludz i, kt órzy znają tego typ u proce s znają teg o typu relacj i uwik łania i niezwykle cenn a ta uwaga n ie wiem, jakby się sko ńczyło, gdyb y ktoś z zewn ątrz nie przerwa ł te j relacj i dokładnie tak by ło z Joanną ktoś podzia ł kon iec by ł tak samo otoczenie wiedziało, że jest coś n ie tak wiem, że słuchacze też si ę dz iwili, dlaczego do teg o wcze śniej nieprzerwan ą, dlaczego najbliżsi n ie reagowali z n imi d ługo rozmawiałem najbli żsi Joanny o d pewnego czasu prz y ulica si ę niemal o d początku niektóre osob y coś ta m czuł, że jes t coś n ie tak, ale sygna ły by ły sprzeczn e sygnały, by wydawały sprzeczne domy ślam si ę w część z nich my ślała, że to Agaty kto ś krzywdz i to ona jest kręcona wi ększość tu histori ę to ona jes t man ipulowana zewnątrz no i najgorsz e co siedziało to, że t e osob y co ś, podejrzewając ju ż potem pod koniec te j h istorii n ie rozmawiały ze sobą t o znaczy uwa żały, że t o jes t h istoria osob ista Joanny, że odnalazła po latac h swoj ą siostr ę bli źniaczkę u kres u życia bogata przypomn ijmy umiera ła w końcu ogłosiła, że umar ł, a Golców w końcu og łosił, że umarła n o i t e osoby znacz y mówi o m ężu Joanny m ówi o najbliższej przyjaci ółce je j synu n ie komunikat n ie komunikowa ły się ze sob ą dopiero k iedy te 3 osoby opowiedziały sob ie swo ich w ątpliwościach stwierdzi ły, że trzeba si ę na sam ą efekt eur o najmniej pojecha ć do dr . Religi do Łodzi sprawdzi ć rzeczy on istnieje, licząc oczywiście rzeczy, dlaczeg o Agaty zdaln ie prze z telefon wysy łał te wszystk ie maile, które okaza ły si ę sfa łszowane ja my ślę, że t o co n iezwykle utrudniało wszystkim ofiarom te j par y dotychcza s utrudniało wyj ście z te j matn i t o, że tutaj n o mieli śmy do czyn ienia z par ą zaburzeniem osobowości synchron izowane w duecie n o tan iec pary psychopat ów ile 1 osoba potraf i zmanipulowa ć całe środowisko wokół s iebie te ż bardz o cz ęsto inteligentnych świadomych ludzi kro k po kroczku, bo to oczywiście n ie na zasadzie kontrastu szok u tylk o kro k po kroczk u niezauważonym proces ie niezauwa żony sposób wciąga jakieś dramatyczne h istorie to tutaj mieliśmy jeszcz e dwoje w iarygodnych ludz i, kt órzy nawzajem uwiarygodnia t ę historię współgrały t o jest dl a mn ie najwi ększa tajemn ica w jak i sposób on i p isali te n scenar iusz jak si ę dogadywali c o my ślał Jan, kt óry wmawia ł 1 z of iar ich jak o par y śmierć swoje j żony, k iedy prosi ł Joannę o zorganizowanie pochówku w ty m czasie byl i w ty m m ieszkaniu w Poznaniu oboje w jaki spos ób on i wsp ółgrają, o c o chodz i, jak ą sobie tłumaczą to co robią cz y mo żemy si ę, jakkolwiek pr óbować tego domy ślić w śledztwie akura t nie ma, al e t o mogę zdradzi ć tera z, że o śmierci Agaty dowiedziało si ę mnóstwo osób ca łe otoczenie t o znaczy z dow iedzieli si ę niektórzy krewn i ich o tym kto Agnieszka ich podop ieczna by ła te ż słyszała o śmierci Agaty wiele os ób m ówiło, że usłyszało w zeszłym rok u o śmierci Agaty co 7 SMS o śmierci, który dotar ł do Joanny dotarł te ż do być mo że kilkudziesi ęciu innych os ób znajomych Agaty Jana także on i wszem wobe c ogłosić, że Agata n ie żyje no t o jest naprawdę nie dziwmy się ty m ludz iom wszystkim, kt órzy dal i si ę wkręcić s łuchaj ja sa m miałem proble m jes t mn óstwo wątpliwości n ie widzia łem w iele dokument ów, kt óre wygl ądały naprawd ę autentyczn e tyl e recept y diagnozy ekspertyzy es t Dl, a prawdz iwego laboratorium w Katowicach fałszowane dokument y szpitala prz y ulicy d ługiej w Poznaniu zwierz ątko pieczątkami z podp isami lekarz y dokumenty urz ędu miasta Ostrowa ja t o wszystk o mozoln ie zacząłem weryfikowa ć np. dodzwoni łem si ę do facet a, kt óry podpisa ł kilka tak ich dokument ów urzędu Miejskiego na jej m ówi, że to n ie to nie mo że by ć prawdz iwy dokument, bo w ty m wydziale już o d w ielu lat pracuj e, a dokument był sprzed 2 lat np. dodzwoniłem si ę do lekarza, kt órego nazw isko figurowa ło na dokumenc ie na szpitalnym i on m ówi t u jes t piecz ątka podp is mojego syna tylko, że m ój sy n jes t dop iero studentem o n on n ie mógł nie mógł on n ie jest lekarz nieprawdopodobne, jakimi drogami okaza ł ta par a dochodzi ła n p . do nazw iska studenta dochodzi ła bada ła sprawdza ła fa łszowała dokumentacj ę jak między sob ą si ę komunikowa ł, b o jak mówiliśmy n ie by ł to oczywisty cyniczny sko k na kasę to był sko k na co ś innego, bo tam pojawiaj ą si ę r ównież przedziwne sk łonności, k iedy przedziwne przera żające nieco, k iedy Agata p isze do 1 ze swo ich of iar, udaj ąc lekarza, żeby ta ofiara towarzyszyła je j w łazience podcza s golen ia okol ic intymnych, k iedy nak łania 1 ze swo ich ofiar udając, że jest t o zalecen ie lekarsk ie do stosowan ia metod y ust a usta, k iedy nakłaniać ofiary do bicia si ę po twarzy t o sadyz m masochizm jednoczesne j Agata wg relacj i Anny traci ła przytomno ść wted y wg wskazań rzekomeg o doktora natychmiast trzeba j ą by ło przy trzeb a było układać j ą po policzkach z ca łej si ły i ile si ł w r ękach tylko uk ładanie po pol iczkach mia ło przywr ócić jej żyć Agata bez zmru żenia była dla pomocy swojeg o męża rzeczywi ście uk ładała Agaty opowiadałem zrobi ła t o 3040 uderzeń Agata miała s iniaki na twarz czy to m ógł być 1 z je j cel u nawe t nie skrzywi ła już podczas debat ci ąż wci ąż była n ieprzytomna i nagl e po czterdziestym uderzen iu o u żywała tak uratuj ą mia ła na możliwe w łączyć tryb r ękę na p iersi pilnowa ć serca czy t o m ógł by ć 1 z je j celów n ie myślę, że tak ja my ślę, że takt u, jak i otoczen ie Joanny podsuwała mi wr ęczyć tak ie w ątki lesb ijskie mówiono, żeby wiadomo z h istorii mase k styczne, że by ć mo że Agata zakochała si ę w Joannie mówiono, i ż zacięła si ę w pewny m momenc ie dość męską ubiera ć rzeczy o sob ie tak ie m łodzieżowe chłopięce ubran ia kupować rzeczywi ście działają mniej wi ęcej w tak ą zosta łem kilka, k iedy pojechałem w tym ciele mniej wi ęcej tak wygl ądała przypominała właśnie je śli chodz i o ubi ór tak iego osiemnastolatka szesnastolatk a mo że tak naprawdę się uniknąć, al e zrobi ła sobie tatuaże to silna, że w pod pi ęćdziesiątkę będąc przybyło tatua ż nagl e, kiedy 5 lat temu, gdy j ą poznałem wcal e tatuaże nie miała już co ty m bardz iej n iepokoi, bo mo żemy domyślać się, że próbuje obraca ć si ę wp ływać na m łodszych od s iebie ludz i jeszcze bardz iej podatnyc h na populacj ę manipulacje, al e c o z t ą sadystyczn e ni ą perwersyjną stroną statystyczną mas ą historyczn ą Agaty, a dok ładnie rzecz bior ąc c o wątkiem ile Koch przerażającym fascynuj ącym zarazem, kt óry wprowadz a si ę w ramac h PiS ma on zostaj e urwan y jak o metafor a jak o przestrog a jak o Echo okrutnej gro źnej h istorii jako pokazan ie do czeg o mo że doprowadzi ć dan ie tak iej postac i władze no t o jes t taka h istoria w w te j ca łej opowie ści, kt óra przysporzy ła mi najwi ęcej dres ów mog ę powiedzie ć czy n ie jest zwi ązane z żadnym biciem dz ieci z oszuk iwaniem ludzi jes t t o opowie ść o obejrzeniu 1 filmu osad y chc e nadzoru czyni SS ilu Koch, kt óra urodziła si ę w 1906 roku zmar ła w 1967 i po wojnie była s ądzona za n iezwykle sadystyczn e perwersyjn e techn iki cz y tortur y wobec wi ęźniów w obozach n o jeśli wierzy ć Annie jej m ężowi, bo t o z ich relacji znam ten l ist znam t ę histori ę t o Agata zaproponowa ła obejrzen ie teg o f ilmu, kiedy mieszka ła raze m z nimi cz ęsto si ę do przebywali wieczorami ogl ądali f ilmy Agata podobn o była znudzona na tyc h filmach, kt óre on i proponuj ą proponowal i, a starali si ę wynajdywać jakie ś ambitniejsze kino, bo zdawal i sob ie spraw ę, że obcuj ą z e z artystk ą tak tak kolejn y raz kolejn y tak kolejno franka Agaty, kt óra opowiada ła, że słynną wniosek kar y są daleko nie s łyszał, bo t o zaś kaczką zostan ą tak że parze natom iast dostarczała p łyty tak przynosi ła im płyta jest też z e wspaniałymi utworami z e wspania łą muzyk ę on i g órowali znajdowal i muzykę w internecie ona ta m by ło tak tak znow u wszystk o było potw ierdzenie no n o tak wysublimowana artystka pojawiła się w ich domu trzeb a by ło pokazywa ć amb itne k ino oglądali t o amb itne kino zna k, na którym podobno Agata Wiwała pewnego raz u powiedzia ła może dz isiaj ja zaproponuję m ój ulubiony f ilm taką relacj ę usłyszałem no i wtedy znale źli w internecie te n film ELSA wikt i l iczy SS no i Joanna i jej m ąż byli przerażeni filmy to już sadystycznyc h, wi ęc rozl iczne porn o akcja odbywa si ę w oboz ie koncentracyjnym podcza s drugiej wojny światowej krew tru p ściele g ęsto mąż Joanny nie wytrzymał wyszed ł w czas ie teg o f ilmu Joanna z grzeczności obejrza ła do końca już po te j całej h istorii ile miesi ęcy p óźniej zaczęła dublować nie mia ła pojęcia, że ich Seco by ła prawdziwą postacią, że istnia ła naprawd ę zobaczy ła w internecie je j zdj ęcie i dopiero n ie mia ł jak te ż cza r zna ć oniemia łem, bo lisy Koch rzeczywi ście na niektórych zdjęciach przynajmniej jes t bardzo podob a t u dopiero mo żna si ę doszukiwa ć jakiegoś podobie ństwa bli źniaczego ogromnego je śli znasz 2 twarze ob u tyc h bohatere k cz y mo żna w ogóle próbować snuć tego typ u domysły, że t e pan ie poz a duchowym pokrewie ństwem co ś mają ze sob ą wsp ólnego, dlaczego Agata wybra ła sobie ich ukochan a idolka oprócz podobnyc h sk łonności sadomasoch istycznych z w ątków na inne w ątki jakieś nazistowskie co ś tu pojawiają w tej h istorii cz ęsto opowiadała te ż o swojej babc i, kt órą nazywa ła Hitlerów ową opowiada ła, że babcie katowała i oczywi ście miała na t o potw ierdzenie, bo zara z rozbierała pokazywa ła bl izny na swoim c iele bl izny by ły przerażające widziałem na zdj ęciach bl izny tak że tuta j mog ę potwierdzi ć na m mówiła, że t o wszystko ślady p o po ty m, jak mieszkała babc ia jak babcie robi ła i prześladowała zostaw iamy w ątek i że kocha n ie chcem y państwu wszystkiego powiedzie ć ma m przed sobą ca łą serię pyta ń jeszcz e o d naszeg o zespołu o d redakcj i portal u tokf m czytaliśmy pytan ia o d s łuchaczy ja swoj e pytan ia zada ła jesteście te ż szcz ęście pyta ń, kt óre bardz o intryguje zesp ół portal u tokfm PL Ano n p . tak ie pytan ie czy Younga i Agata złożyli jakieś don iesienie na policję lu b do prokuratur y po wys łuchaniu śledztwa p isma z pewno ścią byli s łuchaczami te j serii nie mam c o do tego żadnej w ątpliwości czy spodziewasz si ę lu b cz y zdarzyło się co ś tak iego, że będą pr óbowali, żeby zaskar żyć Jan jes t bardzo sprawne je śli chodz i o prawo bardzo bieg ły w p isaniu p ism wszelakich no przecie ż żadnego z e swoich wcieleń 1 ze swyc h wciele ń był prokuratore m prokuratury opr ócz ksi ędza liście 5 lat tem u po opublikowaniu tekstu w du żym formac ie p t. zabawa król kr óla ciszy Jan dzwoni ł do mn ie 23 × i w ielokrotnie grozi ł sądem natomiast t o wszystko autoryzowan e wted y j a z n imi rozmawia łem autoryzowa ł wypow iedzi nie jest t o za ś do zarzucen ia oczywi ście ja oczywi ście żadnego pozwu n ie złożył t o by ło tylk o straszen ie oczywiście tera z te ż może to zrobi ć natom iast wszystk o cała prac a jeste m n iemal pewn y została wykonan a zgodnie z w wszelk ich szef z rzemios łem dz iennikarskim i myślę, że te ż Jan by łby tutaj be z szans, ty m bardz iej że k ilku ludzi kilkadziesi ąt raz y dawa ła mi szans ę wypow iedzenia si ę odmaw iali w ielokrotnie czy Agata i Jan pr óbowali si ę po tym wszystk im kontaktować się z dzie ćmi b ądź innymi of iarami mas z informacje na ten tema t, dlaczego kiedy ś na pocz ątku tak były jakie ś pr óby kontakt u natomiast Agnieszka np. nie odpowiada ła i w ko ńcu zaprzestała takich lu b też ostatnie ostatn io rosyjsk i klu b nie podejmowal i natomiast stała si ę rzecz mo że troszeczkę dziwna w trakcie teg o mojego śledztwa dzia ło się tuta j t o latem, ale myślę, że t o zb ieg okoliczno ści, k iedy pojecha łem do na wie ś, która w, kt óre Jan by ł ksi ędzem by ł proboszczem był jeg o ostatn ia parafia o npo wyjeździe długo si ę n ie kontaktowa ł z tymi ludźmi okaza ło się, że 3 tygodnie przed moim przyjazde m do te j ws i Jan zn ienacka po latach obdzwoni ła k ilka os ób we, pytając c o s łychać tak nagl e sądu Janusz z s ądu jak może czy jest dl a niego jaki ś powr ót niewierz ące mo żna ugrać kolejn ą historyjkę może mie ć jakiś przecie, kt o żyje ju ż t ą histori ą zajmuje mo że s ądowa cz y ta m dojechałem no nie wiem, o co chodzi ło by ło to dla mn ie przedziwne, że on nagle tam si ę do te j do tych ludz i na ws i odezwa ł w iesz w og óle dla Agaty i Jana jes t jakim ś szczeg ólnym środowiskiem coś ci ągnęło ich bardz o na wie ś pod miasto lubią kl imaty szukal i mo żliwości prze m ieszkania swoich of iar w jakim ś dom u czy myślę, że Agata i ca łe życie żyli do ść skromn ie ja w ogóle pochodz i z dosy ć d ługiego domu nie mia ł chyba łatwo łatwej młodości musia ł pracować ci ężko na rol i koleżanki z liceum opowiada ły, że był ca ły cza s urob ione rz ąd prosto z e szkoły p ędził na tę wie ść musia ł pomagać rodz icom na ws i oni nigdy n ie byli bogac i n igdy nawet mo żna powiedzieć jak ąś średnią klasę chyba n ie być zawsz e byl i do ca łkiem ubog ą i byłem w 2 domach, do których oni spróbowali si ę zaczepić na ju ż m ówiliśmy Joanny zam ieszkali z innym ma łżeństwem przed laty też si ę zaprzyja źnili i i bywal i u niego atak zauwa żyłem części wsp ólne w tyc h domac h w tyc h rodzinach, że t o by ły takie dosy ć w łaśnie racze j zamo żne dom y ładne schludn e doko ła fajn a ładna trawk a przyrod a ładny samoch ód sta ł przed przed dome m się po prost u wygodnie ta m wydarzyło ktoś im dobre jedzen ie zrobił podstawi ł pod nas n ie wiem mo że zale żało im, żeby tego luksus u w ich mniemaniu zaznacz, chociaż na chwil ę może t o by ło jakim ś cele m w pewnym momenc ie swojeg o śledztwa wiedziały ju ż, że Jan Agata s ą n iebezpieczni mia ły te ż również powody przypuszcza ć, że s ą śmiertelnie niebezpieczni 1 historii NATO wskazuj e kolejn e pytanie od redakcj i portal u tokfm PL c o czu łeś podcza s ostatn iego spotkania z Agatą, kiedy poszed łem się do mieszkania, k iedy ona n ie, spodziewaj ąc si ę, kto dobija si ę do drzwi otworzy ła drzw i ba ły si ę z ni ą rozmawiać n o sk łamałbym, gdybym powiedzia ł, że byłem spokojn y na pewno n ie była natomiast trzeb a wiedzie ć, że Agata i Jan, gdyby ście spotkal i t o naprawd ę nie zauwa żyli by ście nic groźnego to jes t dop iero przed liczące 5 lat tem u usiadłem z nimi prz y stol e sob ie rozmawiali śmy po prost u par a łagodnych ludzi i tym raze m, k iedy dotar łem do Agaty po 5 latach znowu by ła tak a łagodna jak s łyszeliśmy w nagran iu by ła bardz o grzeczn a obiecywa ła, że m ąż wróci to porozmawiaj ą się do mn ie odezw ą zaprosz ą mnie do s iebie do domu oczywi ście na ty m si ę sko ńczyło także n ie czu ć czegoś tak iego, że nieźle grożącej spojrzeć na mam ę zdarz a gra ła z rol ę osob y del ikatnie tylk o zaskoczony tuta j tak pa n be z uprzedzenia oczywiście w te j chwili nie mogę czeka m na m ęża zobaczym y zapros imy pana reakcj a l istonosz przyszed ł z l istami przebył z l istem powiedziałem, że może n ie b ędzie chciała ze mn ą rozmawiać wi ęc, chocia ż zapis z zostawia te n list, w którym op is op isze im c o zamierzam n o tak zareagowa ła przyszed ł l istonosz dziękuję bardzo dzi ękuję do w idzenia oczywiście nie ma sprawy ze zdenerwowania ma m wra żenie, jakie pytan ia t o się nasuwaj ą na jakie pytan ia te najbardziej chcia łby si ę znaleźć odpowiedzi, kt óre tajemn ica c iebie najbardziej nurtuj ą opr ócz tych pyta ń, które dz isiaj zadajemy pytan ia słuchaczy pytaniu od e mnie pytań o d nasze j redakcji czy jes t jeszcze coś c o by ś chcia ł dopi ąć wiedzie ć zweryfikowa ć na pewno 3 jestem ciekaw c o do c o takiego doprowadzi ło ich do tyc h wszystk ich sytuacj i, do których on i tera z doprowadzaj ą c o spotkało złego być mo że w m łodości w dzieciństwie no chyb a jeste ś na tropie b ędąc w kontakcie z brate m Agata my ślę, że tak, al e te ż ja si ę spodziewam, b o ja opisa łem k ilka r óżnych ofiar teg o ma łżeństwa jeśli spodz iewam, że tyc h of iar jes t znaczn ie wi ęcej tak ja k na pocz ątku powiedzia łem w ty m tygodniu dowiedzia łem si ę kolejnyc h of iarach, a myślę, że tyc h ofiar mo że by ć wi ęcej, a niekt óre z nich mogą si ę w najbliższych tygodniach co ś do mn ie zgłaszać je śli kto ś z naszyc h słuchaczy uzn a, że ma c o do dodan ia do te j h istorii, b o np. wcześniej n ie wiedział k im porozmawiać to jes t te ż pewneg o rodzaju przekroczenie bar iery wstyd u opowiedzenia o ty m, że cz łowiek dał się zmanipulowa ć człowiek prze z k ilka miesięcy grał w n iej swoj ą gr ę swoim koszte m, gdzie może si ę zgłosić może si ę tobą skontaktowa ć jeśli ktoś w ie, o którą parę chodz i do redakcj i p isma najlep iej mo żna zadzwoni ć poprosić o kontakt z e mn ą bardz o chętnie z ka żdym porozmaw iam oczywi ście natom iast dodam dodam mój podz iw tutaj dl a tyc h wszystkich ludz i, kt órzy rzeczywiście odwa żyli si ę przem ówić z Joanną na czele, bo to o d n iej wymagało mnóstwo odwag i, ale nie tylk o ona n o chociażby wszystk ie pracown ice spo łeczne, które podważyły ich wzory centrowa danych ta t o spraw a by ła naprawdę trudno o jakim ś sensie kompromitująca on e wiedziały o ty m, a jednak zdecydował się sobą porozumiewał si ę na pe łną współpracę odpowiada łem na wszystkie pytan ia by ły bardz o pomocna także w iadomo te ż k ilkakrotnie wracałem nie by ło moje 1 wizyta w tym w ty m domu pomocy spo łecznej ja tam wraca ł k ilkakrotnie prosi łem o jeszcze dogrywkę, czeg o jeszcze jakie ś pytania potem wydzwania ła do nich także dziękuję te ż im za du żą cierpliwo ść wykazaną w ogóle mn óstwo mn óstwo ludz i, kt órzy naprawdę duża odwag a cho ćby Mateusz sy n Joanny, które udost ępnia te ż rozmow y telefon iczne nagrywa ł zachowywa ł zimną kr ew w kontakcie z nią jest aktore m pote m w rozw ój tak bardz o szybk o wyczu ł co tuta j jes t grane i w łaśnie tak ą twarz ą pokerową trwa ł prz y swoje j matce i z 1 strony, grając t ę gr ę, bo inaczej straci łby matkę straci ł z ni ą kontak t, a z drugiej stron y, pe łniąc rolę str óża te j matk i, próbując jednak t o Agata zdystansować co w ko ńcu udało coś co trzeb a przyznać, że na zasadzie intuicji troch ę, bo trzeb a dodać, że ob ie rozmowy toczą się w tamtyc h dn iach, kiedy spraw a się wyjaśniała dopiero oni wszysc y byli wci ąż skołowani on i wci ąż naprawd ę nie w iedzieli kim jes t Agata i co on a przez miesi ące robi ła w ty m dom u dopiero p óźniej dosz ło do wynaj ęcia prywatneg o detektywa dop iero po miesiącach Joanna i bliscy dowiedzieli si ę co mn iej więcej by ło grane wtedy, k iedy Mateusz zagra ł rozmawiał Mateusz sam by ł skołowany jeszcze jakb y przeczuwa ł, że Agata n ie gr a czyst o natomiast wciąż nie zna ł ca łej prawd y wiemy, że sp ływają do ciebie kolejn e informacje zbiera kolejn e materia ły trzymam y kc iuki, żeby t e materiały ułożyły si ę kolejn e odc inki śledztwa by ć może ksi ążka bowiem, że mas z te ż du żo pyta ń o t o czy ta historia uka że się jak o ksi ążka ja trzyma m kc iuki za angloj ęzyczną wersj ę tego podcast, bo ma m wra żenie, że o n swoim un iwersalnym przekaze m może trafi ć wszędzie pojawia si ę jeszcze jedn o pytanie od słuchaczy cz y b ędą inne śledztwa inne tematy t o też pytan ie do Piotra Nesterowicza Basi sowy i redakcj i p isma, al e chyb a tak bow iem, że już ogłosili gdzie ś ta m publ icznie, że szukaj ą kolejnyc h autor ów tak że śledztwo p isma czeka na kolejn e historię n o zobaczym y, kto odwa ży si ę po tob ie wkroczy ć na t ę ścieżkę trzymamy kc iuki czekamy na kolejn e odsłony p isma śledztwa pisma tymczase m polecam y państwu t ę pierwszą ods łonę Agacie i o Janie t o jest seria nom inowana do nagrody Grand Press Digital 2019 trzymamy kc iuki tymczasem bardz o dzi ękuję za rozmow ę naszym go ściem by ł współ autor teg o podcas t raze m z ekipą magazyn u p ismo reporte r Mirosław Wlekły dziękuję bardzo dzi ękuję do prac y zapraszam y na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA