REKLAMA

Kryzys wieku średniego to nie tylko domena mężczyzn. Opowiada artystka Agata Zbylut (cz. 1 i 2)

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-12-01 14:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:11 min.
Udostępnij:

O bezdzietności i staropanieństwie i o tym na czym polega sztuka feministyczna opowiada Agata Zbylut. Artystka opowiada również o tym co to znaczy być w epicentrum kryzysu wieku średniego. Hanna Zielińska i Agata Zbylut rozmawiają również o performatywnym stosunku do swojego ciała oraz o rynku sztuki i jak w nim odnajdują się młoda artystki.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn sztuka życia przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nam i w studiu jest ju ż Agata Zbylut dzie ń dobry dzie ń dobr y artystk a fem inistka wyk ładowczyni, a teraz rozw ijamy tę wizytówkę wchodz ę na konto 100 gramowe Agaty Zbylut i czytam y dale j tak bezdz ietna stara pann a fem inistka radykalizuj ą się wegetarian KE dopiero czwarty m miejscu artystk a i akadem icka epicentrum kryzys u w ieku średniego już o d razu w iemy, że mam y do czyn ienia z osob ą, Rozwiń » która m a do siebie dystan s do kultury, w kt órej żyje ma również dystans e, ale chciał zatrzyma ć prz y te j wizyt ówce, bo rozum iem, że termin bezdz ietna stara panna t o jes t term in z odrobin ą ironii wys łanej w k ierunku kultury, al e ju ż fem inistka wegetariank ą artystk a już zupełnie serio t o niema an i c ienia cynizmu czy ironii właściwie chyb a w słowach bestie t o stara pann a też n iema cynizmu i ironii, b o tak naprawdę t o są słowa, kt óre dok ładnie opisujące sta n, w kt órym jeste m staropolsk ie s łowo stara panna jes t dokładnie te n stan, w kt órym jestem dz isiaj, al e nagle 2019, a nie okoliczności staral i SA, al e też si ę wydaje, że to jes t uczestniczą, przeznaczaj ąc czymś innym boj a n ie bardzo z kolei Lupy t o słowo s ingielka ono jes t tak ie nowoczesne, ale te ż się wydaje, że syn Kielce jest jakie ś takie oczek iwanie ten status Angielki jes t tera z taki ra z inne mi te n statu s odpow iada, w kt órym jako samodzielny dz isiaj na osob y samodzielnej co więcej dop iero też z czase m zda łem sob ie spraw ę, że zar ówno nie dzietności, jak i to samodzielność t o s ą właściwie takie figury, kt órych n ie musiałam wybiera ć się nigdy nie zastanawiała na d ty m dok ładnie jak t o pow inno wyglądać t o jes t tak i zespół cech, z kt órym w łaściwy cz łowiek obcuje o d początku, że nie ma tak iego moment u takiego punkt u wybor u tylk o to po prost u, gdyż jes t i powol i wraz z tym jak si ę dorasta z cz łowieka osoby wychodz i cz łowiek si ę sam o realizuje jeśli ma to szczęście, że w tak im akura t kulturowyc h warunkach żyje, że mo że si ę zrealizować oraz jeśli ma t o szcz ęście, że rzeczywi ście ta to żsamości tak s ilna jasna klarowna od urodzen ia, że nie mus i nawe t na d ni ą zastanawia ć, bo wyobrażam sob ie, że jednak w iele os ób rozmyśla na d t ą spraw ą cz y z urodzen ia sądzie cz y niedzielne, a ten term in nie dzietności dl a pani wa żny w por ównaniu z term inem bezdzietno ść term in n ie dzietność w terminie jedn o nie ma tego brak u, w kt órym jest, kt óre jes t zawart y w słowie bezpłatność, chocia ż tak naprawdę n ie rob imy t o wi ększej różnicy, jeżeli przyjmuj e t o do s iebie, b o po te ż wydają si ę, że nie ma c o się obra żać na pewne s łowa na pewne sformu łowania, kt óre gdzieś ta m zwyczajowo by ły u żywane bardziej wolałabym jes t powrotem dl a s iebie zagarnąć i z powrote m do siebie przyj ąć tak i spos ób odzyskać cz y odzyskać tyc h wydawa łoby si ę po prost u tak ich op isowych zwrotów cz y nas odzyska ć się dla siebie i odzyskać, jakb y zdjąć z n ich taki tak i negatywn y ładunek, kt óry z nich gdzie ś jest, żeby nie da ło się mn ie tymi słowami obrazi ć jak t o jest tożsamością artystk i na ile t o jest wybór an a ile t o jes t imperatyw real izacji w łasnej tożsamości, który już wie te ż o d wczesneg o dzieci ństwa jes t artystką an i ni ą zostaj e dopiero t o s ą trudn e pytan ia p o p o tak naprawd ę byc ie artystką jeste ś jakim ś procese m i trudn o sobie wyobrazić, w kt órym momencie si ę zaczyna mówienie o tym, że od dzieci ństwa rysowa ła, jakb y nic t o bardzo się wypow iadanych kwestii wszysc y g łosowaliśmy w dzieciństwie t o po p ierwsze po drugie c o bycie artystą t o coś więcej ni ż rysowanie, że dl a mnie jakb y te umiej ętności manualn e on e s ą ważne wa żna jest znajomo ść z zatorami mer un ika bar t o jest med ium tak naprawd ę jes t spos ób my ślenia patrzen ia na rzeczywistość umiej ętność dostrzegan ia pewnyc h sytuacj i, które s ą n iewidzialne, czyl i w idoczne dl a os ób, kt óre przeżywają życie w tak i bardziej standardow y sposób być może n ie maj ą czas u ochoty alb o te ż narzędzi do teg o, żeby t e rzeczy dostrze c tak to co n ie zawsze zadz iwia, a w zasadzie wzbudz a m ój podz iw u artystek u artystów netto to, że to inne postrzegan ie rzeczywistości man ifestuje si ę r ównież pewneg o rodzaju jasnow idz tam artyści bardz o cz ęsto również artystk i wizualne przygotowuj ący pracę, przygotowuj ąc wystaw y komentują rzeczywistość, kt óra b ędzie dop iero za ro k za 2 lata przeczuwaj ą r óżnego rodzaj u przes ilenia spo łeczne nastroj e pol ityczne r óżnego rodzaj u wyzwan ia kulturow e cz y co ś tak iego czu ła pan i b ędąc dziewczynk ą nastolatką pani inna, że n ie jest pan i tak bardz o zanurzon a w codzienno ści jak mo że reszta Towarzystwa w liceum w szkol e, zan im jeszcze zdecydowa ł się pani wej ść na drog ę edukacyjną troch ę tak może by ło faktyczn ie po pami ętam, że dług mog ą zdecydować na t o, jak ie szko ły Pusz pochodz ę z ma łego miasteczka i tak t o wtedy za 8 do k ilku szkół pokaza ł kilka szk ół i dop iero będąc w szkol e w liceum plastyczny m podział tak jest to m iejsce, w kt órym chce by ć jeste m u s iebie poczułam, że c i ludzie s ą troch ę podobn i do mnie, że tuta j, jakby jest tak ie pewne podobie ństwo także pod ty m względem tak t o jes t na pewn o podświadomie wted y czu łam że, że jest u siebie t o jes t racja dz isiaj opr ócz tego, że jes t pan i aktywną artystką feministk ą jes t pan i r ównież wykładowczynią bardz o mnie interesuje te n proces wyk ładania sztuk i ale zan im do niego przejdz iemy to zapyta m o proces uczenia si ę byc ia artystk ą, b o jak rozum iem chodzi oczywi ście wykszta łcenie Mac kwest ii warsztatowych rzemiosła t o jes t oczyw iste, ale du żo wa żniejsze jes t to coś zrobi ć z tą swoją inno ścią z t ą swoj ą wra żliwością z ty m c o odr óżnia t ę wrażliwość artystyczną o d ludz i, którzy zajmują si ę czy m innym w swo im życiu, k iedy pan i przechodzi ła kolejn e etapy edukacji c o tak naprawd ę kszta łtowało pani cz y rzeczywiście jes t tak, że t o posta ć wyk ładowcę cz y kwestia doświadczeń osob istych, b o po prostu m łodości okrese m formacyjny m pers a pami ętam, że stoi ta m w Zielonej Górze by ło to tak ie m iejsce, gdz ie w ówczas kadra profesorsk a by ła bardzo otwarta, bo t o nowe m iejsce także by ła tak a energ ia pocz ątkowa w ty m w ty m Instytucie, kt órym studiowałam, al e pami ętam te ż, że w łaściwie moimi profesoram i byl i prawie wy łącznie mężczyźni z tamtyc h kob iet by ło naprawd ę niewiele i alfabe t lat dziewięćdziesiątych rynki odleg łe czas y tak sko ńczył 100 dziewięćdziesiątym dziewi ątym roku także nie by ły odległe czas y w niektórych miejscach sytuacja te j pory n ie zmieniła tak że nie ma si ę c o dziwić, że tak by ło w ówczas w Zielonej Górze jedna k tak naprawdę pamiętam teg o moment u, kiedy si ę teraz za interesowanie sztuk ą feministyczną chyba wysz ło bardz iej o d sztuk i cia ła i od sztuk i krytycznej, kt óra by ła w tyc h latach dziewi ęćdziesiątych tak niezwykle intensywna tak mocn a i on a robi ła na mn ie olbrzym ie wrażenie w łaśnie t o poszuk iwanie tyc h moment ów, gdzie wszystko na m się n ie sp ina prawda jest wa żnym momenc ie reorgan izacji naszego my ślenia struktury pa ństwa teg o c o można co jes t w zasi ęgu, a co nie jes t i sztuk a krytyczna była dl a mn ie bardzo mocn a, a fem inizm przyszedł do mn ie chyb a raze m z tym i pojęciami, że bardziej o d te j stron y pom imo właśnie te j m ęskiej kadr y, kt óra te ż jak wspiera ła moj e poszukiwania, bo pami ętam, że 1 z profesor ów, kt órego pisa łam prac ę magisterską powiedzia ł do mnie pan i Agato pani dl a mn ie odkry ła Alicją Żebrowską t o jes t ta artystka, kt óra rodzi ła lalk ę Barbie w tak im dusz a z du żym skrócie m ówiąc także to było naprawd ę ty m czasie fajne m iejsce, że mo żna by ło dokonywa ć tak ich poszukiwań wypiłeś mo żliwa by ła reakcja zwrotn a wobe c nauczyciela to nie był tylk o te n m istrz, który nadawa ł, a studenci n ie tylk o przyjmowali no i tera z tak dz isiaj sam a pan i wyk łada sztukę w swoje j pracown i pani przed e wszystk im kob iety studentki im po święca pan i też bardz o du żo uwag i w swoje j dzia łalności poz a akadem ickiej wystawach w łaśnie w domy śle fem inistycznym w rozmowac h wyw iadach publikacjach c o t o znacz y dz isiaj wyk ładać sztuk ę biorąc pod uwagę to doświadczenie, kt órym pani powiedzia ła przeb ijania się z e swo im feminizmem z e swoj ą kobiecością niesion ą w sztuc e prze z jeszcze w ówczas m ęski świat, kt óry dz isiaj już jes t nieco przełamane, al e wciąż ma skumulowan e tak wci ąż jes t współfinansowany t o prawd a akadem iach sztuk i ko ło 80 % student ów studentk i także t o jest też prawd a, że właściwie wi ększość osób, które są w moje j pracowni t o są dz iewczyny s ą studentk i czasam i bardz o radykalnie nastaw ione do rzeczywisto ści, w kt órej chc e żyją dziewczyny, kt óre bardzo krytycznie patrz ą na to c o si ę dz ieje dookoła, kt óre jak te n sw ój sprzec iw pogłębiają w pracac h, kt óre powstaj ą podcza s podcza s zaj ęć, al e prac a nauczyciela akadem ickiego prac a nauczycielki sztuki, że tak pow iem w skr ócie polega te ż na ty m, że po p ierwsze, rozmawiamy o ideach rozmaw iamy o sytuacjac h rozmaw iamy o tym co miasto czeka c o jes t dookoła to jest 1 rzecz, al e drug a rzecz t o kształtujemy t o rzemios ło, kt óre oprócz umiej ętności dostrzegan ia problem ów też musi si ę opiera ć na umiej ętności werbaln ie za c o w łaściwie w izualizacji pewnyc h sytuacji, że staramy si ę znaleźć taki j ęzyk wypowiedzi, który b ędzie po p ierwsze, adekwatn e będzie opowiada ł w spos ób g ładki cz y kładki to z łe s łowo, al e odpowiedni o o ty m, o czy m myślimy, żeby co ś dobrz e komunikowała wice, żeby by ło to czytelne było to czyteln a cz y s ą 2 takie sytuacje, że jest namys łu teoretyczn e, ale p óźniej te ż praktyczn e, kt óre sprawdz a ten obiekt t o dzie ło po prost u w konfrontacj i z innymi osobami, k iedy obserwuje pan i swoje studentk i jak o ludz i w idzi pani w n ich Echo siebie m łodej przypom inam sobie rozmow ę z 1 z mo ich znajomych z e studi ów, kt óra nast ępnie zosta ła wykładowczynią ma tera z do czynienia ze studentam i podzieli ła się z tak ą refleksją s łuchaj no c o n imi opowiadają o jakichś problemac h z akadem ikiem jak w tak ich zwykłych sprawac h naprawd ę zdum iona że, że po p ierwsze, s ą tacy otwarc i wobe c mn ie po drug ie, że maj ą tak proza iczne problem y po trzecie to si ę wydaje, że są dużo du żo bardziej dzieci ni ż ja ich w ieku naprawdę w ty m w kropce, bo s łyszę że, że m ówi jak stary ram ą, al e naprawdę ma m wra żenie, że życie dz isiejsi studenci s ą trochę jak dz ieci, a ja pe łnię rol ę tak iej tak iej życzliwej dobrej c iotki, bo nawet n ie starszej siostry, czego jeste m jak pan i w idzi te studentk i artystk i, które zaczynają tę drog ę, kt órą pan i przeszła my ślę, że te ż dzisiaj studenci, kt órzy studiują sztuk ę on i si ę bardz o szybk o konfrontuj ą z rynkiem z sytuacją, kt óra jes t na zewn ątrz wiedz ą, że stud iowanie sztuki to n ie jes t prost a rzecz odnalez ienie się p óźniej po tych studiach te ż nie tak że tak naprawdę muszą szybk o dorosnąć oczywiście, że s ą r óżne osob y al e, ale n ie mam tak iego przekonania ma bardz o dobre zdan ie swoich studentach t o s ą ogarni ęci cz ęsto pracują daj ą sob ie naprawd ę du żo dobrz e przygotowują patrz y teraz obserwuj ę, że tak ie nowe nowa fal a dz iewczyn, kt óre przychodz ą na zaj ęcia wygl ądają ta k jak nigdy wcze śniej nie wyglądały dz iewczyny na akademiach przychodz ą na wysokich obcasac h kr ótkich sp ódnicach maj ą t ipsy pomalowana brzmiała ich obecno ść konserwatywn ie dok ładnie tak, ale ich bardziej mylneg o dlateg o on e przychodzą do ma n Peace ogarni ęte i totaln ie nakr ęcone na dzia łanie nabyc ie na konfrontacj e na rozmowę i prz y sobie j e, kiedy od t o wszystko zrobił, że jes t to jakb y taka niezwyk ła ilo ść pracy, którą wk ładają w t o c o robi ą i s iebie i by ć może jes t t o rodza j tak iego przebrania tak iej spółki dl a kogo ś, kt o patrz y zbok u zapraszamy państwa informacji Radia TOK FM, kt óre zara z będą zara z po nich wracam y do rozmow y zachęcamy te ż do oglądania w trakc ie nasze j rozmowy Pratt pra c Agaty Zbylut można wpisa ć sobie nazw isko Agata Zbylut i zobaczy ć, o czy m b ędziemy m. in. rozmawiać w drugiej cz ęści sztuka życia przy m ikrofonie Hanna Zielińska dzisiaj naszym gościem jest Agata Zbylut artystk a fem inistka wykładowczyni w te j cz ęści chcia łbym porozmawia ć o pani sztuce Opani pracac h, kt óre już o d czas ów studi ów mają te n rys fem inistyczny ry s auto r refleksyjnyc h wypow iedzi pan i sztuce bardzo w w du żej mierze dotycz ą ciała dotycz ą ciała kob iecego w kulturz e dotycz ą gorsetu konwenans ów, w kt órym to cia ło si ę znajduj e i tutaj, b y wida ć bardz o dużą spójność o d wielu la t śledziłam dzisiaj pan i prac ę przed nasz ą rozmową to mam y tuta j naprawd ę tak ą taki 1 z 1 długą wypowied ź o d czas ów, k iedy debiutowa ła pani jak o artystk a po dz isiejsze prace troch ę ta m to żsamości polskiej lokalnej kulturow o o ści, ale kobieco ści z tak im centralnym temate m czy dobrz e rozum iem to w jak i sposób pan i wypowied ź artystyczn a rozwija się te ż bardz o trafn e spostrze żenie, kt óre się dla mnie tak, b y tak ą logiczn ą sytuacj ę, że opow iadam o rzeczach, kt óre lew ica, które czuje n ie wymy ślam światów, których nie ma tylk o pr óbuje opowiedzieć o te j sytuacji, w kt órej ja jestem maj ąc te ż tak ie przekonan ie, że n ie jeste m żadną Super wyjątkową jednostk ą tylk o doświadczenia, kt óre pos iadam są do świadczeniami wielu os ób tak że t o on e patrz ąc na prac e, które robi ą Robbie b ędą umiały odnale źć, jakby t o emocje j ą poczuć cz ęsto gdzie ś tam si ę z tym i real izacjami identyfikują no tak jes t, że jak sko ńczyłam studia t o te n tak i najwi ększe największą presj ę, jak ą czułam t o była presj a w łaśnie tego, żeby wyj ść za m ąż i co ś niezwyk łego ja k z ka żdej stron y ten przekaz p łynie od rodz iny bli ższej dalsze j starszyc h znajomych otwarcia lokaty teraz należy o d Harald atu t matrymonialny ta k jak jeszcz e długo na pocz ątku nie mogłem, jakby o d tego uwolni ć, bo to po prost u ci ągle, gdyż ta m do mn ie nap ływało oczywi ście, że p óźniej jak zm ienia się moj a sytuacja patrzy łam na inne rzeczy innych rzeczac h myślałam i t o te ż zawsze przenikała gdzie ś tam do tyc h obiektów do tyc h fotograf ii, które powstanie nazywa swoj e prace część swoje j prac y ob iektyw fotograf iczny n ie portret y fotograf ie tylk o ob iekty fotograficzne cz y to ma jakie ś istotne znaczenie dla na s dla widzów dla osób, które patrz ą na panią pracować t o też ważne, by by ły obiekty fotograf ie się zatrzymam prz y ty m będę si ę zastanowią n o tak no, dlaczeg o to pewnie n ie dotycz y wszystk ich zdj ęć, al e cz ęść z n ich jest przygotowan a w takim formacj ę i ma tak ą oprawę, że n ie mogłyby funkcjonowa ć inaczej, że one s ą, jakb y spójne i z tym rozm iarem, w którym zosta ły przygotowan e odbitki i z t ą opraw ą która, jakb y dedykowana do teg o jak cho ćby ta ser ia zdjęć, kt óre s ą w tak ich prawie prostok ątnych ramac h, ale jedna k wszystkie ramy s ą krzywe prawd a t e zdjęcia one n iemal wzbudz a taki komfort wielkie zdziwienie czy dobrze widz ę czyta ram a jes t krzywa ta prosta, sk ąd te n dz iwny k ąt na leki wygi ęcie czy w łaśnie styki szerok i kąt t o mnie też zastanaw ia si ę właśnie i to o czym ś takim my ślę, że t o jak o zdjęcie sam o nie funkcjonuj e tylk o funkcjonuj e jak o ob iekty ja też bardzo du żo my ślę o obrazac h fotograficznych anal izuje zdj ęcia jak wchodz ę na wystaw ę t o oglądać n ie tylko pow ierzchnie zdj ęć kompozycj ę kolor scen y gest y cz y ten ro k łapie z osobami, które s ą na zdjęciach cz y nie, ale r ównież patrze ć na ich wielko ść, bo czy m innym jes t zdj ęcie, które trzymam y w dłoni, a czy m innym jest du ża powiększenie olbrzym ia fotograf ia ta relacj a w ówczas mnie z tym dzia łem jest zupe łnie inna, al e r ównież oprawa to jes t co ś miękkiego czy to s ą tward e ciężkie rany, jaką powieszone t e wszystk ie rzeczy by ć może nie zdajem y sob ie z nich sprawy na co dzień, ale one są bardz o istotne w odb iorze komunikacji z e sztuk ą, k iedy mo żemy mam y to przyjemność, żeby się z ni ą komunikować w przestrzen i muzealnych cz y kolejnej w swoich pracac h oswaj a te ż pani tema t przemijania czasu z 1 strony kulturoweg o okrucieństwa wobe c kobiecego cia ła zwi ązanego z przemijaniem ze starzen iem się, a z drugiej stron y rozumiem t o jak o właśnie zwyk ły proce s zapoznawan ia się o t o z nowy m etape m w życiu z 1 strony przedstaw ia si ę pani ironicznie by ć może być mo że na ser io jak o osob ę ep icentrum kryzys u w ieku średniego t o jeszcze nie jes t momen t, k iedy cz łowiek na poważnie chodz i o starości oczywiście starzejem y si ę już o d dawn a b ędąc w w ieku średnim al e, toteż jes t dla pan i tema t szczeg ólnie ta konfrontacj a z wymogam i kultury to jes t tema t, kt óry wyp łynął z pan i doświadczeń osob istych w momenc ie, kiedy pan i zacząć my śleć o starości czy jak o młoda osob a fascynowała si ę pani temate m przem ijania staro ści, bo j a ta k jak nam, że mia ł 15 lat fascynowa ła si ę starym i kobietami i tak zosta ło do dziś my ślę, że wi ększość kob iet tak ma właśnie, że myślą o tej starości już o d wczesne j m łodości i ciągle czuj ą si ę po przekroczen iu pewnej 18 lat t o jak t o poczuc ie, że te n bieg jes t cora z pełniej żal, jak i w ogóle nie m a w rachunkowości c o słyszymy na osiemnastkę ju ż koniec potem dwudziestka t o ju ż w ogóle pozamiatane i t d . tak dalej t o samo dotycz y wagi, że w łaściwie ka żda kobieta jes t przejm ie 5 kilo grupa nie ma za gruba Grechuta nie ma dobre j wagi i tak samo zawsze za wcze śnie za późno zawsz e za stara alb o za młoda mo że to zawsze coś n ie t ą stron ę także oczywiście, że s ą t o silne emocj e, z kt órymi te ż pracuj e ja by m nawet może nawiązała jeszcz e do teg o średniego w ieku czym, że do kryzysu wieku średniego, bo też si ę wydaj e, że ich jako ś taką kulturową niesprawiedliwo ścią, że kryzy s wieku średniego mog ą prze żywać tylko mężczyźni n igdy nie m ówi się w te n spos ób o kobietach protez ie przychodz i tak i momen t gdzieś w okol icach cz y tak pow iem po łowy życia, kiedy nie w iem wymienia się żony na młodszą kupuj e si ę czerwon y samoch ód mus i, a na ten kryzys tego wielkiego węża gad a co ś ta m, a nie ma tak iego okre ślenia cz y takiego pozwolen ia na to, żeby tak iej atencj i zdrowej znalaz ła się kob ieta, żeby te ż powiedziała ma m gdzieś zaczyn a odnow a szukam czegoś innego prawd a, że nie ma tak ich okre śleń stosuj e tylk o do mężczyzn jak w latach poczu łem, że to jest momen t, k iedy pewne podsumowan ie już pow inno się zrobić ju ż pewn e rzeczy nie uda m się dokona jednak żal z drugiej strony ulga na r óżne b ędą też myśli lat n o już zostan ę t ą mistrzyni ą balet u czy czeg o innego zajmę si ę swoim to n ie jest do końca też n ie jest momen t, kiedy ta strat a jes t zwi ązana z tak im n ieuchronnym żalem, al e pani jak o człowiek nagl e pani czuj e się przygotowan a na starość codziennie si ę z karneg o tylk o przygotowa ć, ale c o mnie zazwycza j zaskakuj e jak patrzy lustr a to czasam i czujes z si ę bardzo staro t o samo jestem zdziwiona, że jeste m jeszcze ca łkiem m łoda i mn ie t e rzeczy ta k mi koci ą, że ja k tak myślę o sobie, że w tym wieku bagażu ty m wszystk im klepać myślenie jeszcz e wszystko HOKEJ i t o wszystk o jeszcze j e do przod u t u jest si ła jest ta ch ęć jes t ta energ ia, ale to jes t prawda, że mn ie r ównież fascynuj ą kob iety uwielbiam kob iety patrze ć obserwować lubi ę patrze ć na osob y, które maj ą taki Perform w tym stosune k do w łasnego ciała wkładają bardzo du żo energ ii i uwag i jeg o przygotowan ie i prezentacje i kto ś tera z ju ż ah a chodz i o r óżnego rodzaj u interwencje ch irurgii plastyczne j o r óżnego rodzaju deformacj e ciała cz y urod y pod kątem obowi ązującego wzorca popkulturowego hollywoodzkiego nie domyślam si ę, że nie do końca o ty m, pan i mówi nie o d tego typ u wysiłku energii włożonej w w t o jak się prezentujemy co t o znaczy performatywn e stosune k do cia ła do wygl ądu w mo im odczuciu jes t t o taka potrzeb a, kt óra z 1 strony przychodz i z zewn ątrz, bo ta potrzeb a ogl ądania określony sposób jestem mocn o narzucon a kulturową, al e t o oddzia ływanie kultur ę komercji prawda, bo przecież jedna k t e wizerunki, które na m się rodz ą w g łowie s ą spreparowane prze z najlepszych specjalist ów bran ży kosmetyczne j dietetycznej i jeszcz e w ielu innych, że te wizerunki wchodz ą na m tak g łęboką świadomość, że staj ą si ę w łaściwie naszym i w łasnymi wyobra żeniami i myślę takich osobac h, kt óre n p . n ie s ą w stanie wyjść kupi ć mlek a be z makijażu, że cen y możemy si ę śmiać, ale z drugiej strony jes t t o efekt tak iego naprawd ę s ilnego działania kultur y na jedno i i innych bodźców zewn ętrznych na jednostkę, że te n i wykreowan y obraz jes t już tak ma tak i obraz, kt óry nas, że dla te j osob y bardziej obca ni ższy ni ż ta Zbroja makija żu tak ma makija żu czy fryzur y czy but ów prawd a, że za ka żdym razem jes t t o co ś tak iego dziwnego, ale c o sam o chyb a dotyczy chirurgii plastycznej cz y jakich zabieg ów z zakres u medycyn y estetyczne j, bo to jes t jakby t o samo tylko troszeczk ę kro k dalej i czy prawd a patrzymy na t e dz iewczyny, kt óre s ą po sześćdziesiątce patrz y na ń myślę sobie w śród n ich jes t troch ę dziewczynki troch ę staruszk i nie ma n ic, jakby pomi ędzy i tote ż jest dl a mn ie fascynujące w jaki spos ób się poruszają jaki ś spos ób mówią to jes t absolutn ie niezwykłe ty m bardz iej b y dop óki zarz ądzają tym i elementam i dziewczynie z ko ści staruszką warto ści na własnych warunkac h, ale rzeczywi ście graj ą swoj ą gr ę i sam e decydują, że zak ładają te obcas y, b o tak chc ą, a nie, dlatego że czuj ą, że kultur a teg o wymaga nie mają szczęścia może żądać, bo cz ęsto w łaśnie tak myślimy o tym w sposób negatywn y, ale jedna k tak a Perform aktywność człowiek zawsze by ła, bo je żeli wyobra źmy sob ie r óżnego rodzaju kultur y r óżnych m iejscach na świecie t o zawsze okazuj e, że s ą jak i kultur y, w których wyci ąga szyj ę bardz o długo, w kt órych Niewiem z e względów rel igijnych uprzedzan o m ężczyzn, w których wyd łużono uszy Warta by ła, że skazano ju ż takie nawet deformacj e ciała towarzyszyli cz y kr ępowanie st óp w Chinach prawd a, że jakb y ta potrzeb a zm ieniania w łasnego ciała w łaściwe w ludz iach o d zawsz e była i pod ka żdą szeroko ścią geograficzną i t o też absolutn ie niezwyk łe, że my jako ludzie n ikt n ie byliśmy zadowolen i z tego jak ogl ądamy tylk o zawsze chcieli śmy wygl ądać jako ś inaczej tak my ślę zostawiamy państwa z t ą refleksją tu ż przed informacjami Radia tokf m zach ęcamy te ż pa ństwa do wysłuchania całości nasze j rozmowy b ędzie ona dostępna na portal u tokfm PL naszy m gościem jest Agata Zbylut ja nazywa m Hanna Zielińska tera z por a na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA