REKLAMA

Kryzys wieku średniego to nie tylko domena mężczyzn. Opowiada artystka Agata Zbylut (cz. 3)

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-12-01 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:00 min.
Udostępnij:

O bezdzietności i staropanieństwie i o tym na czym polega sztuka feministyczna opowiada Agata Zbylut. Artystka opowiada również o tym co to znaczy być w epicentrum kryzysu wieku średniego. Hanna Zielińska i Agata Zbylut rozmawiają również o performatywnym stosunku do swojego ciała oraz o rynku sztuki i jak w nim odnajdują się młoda artystki.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzecia odsłona magazyn u sztuka życia przy mikrofonie Hanna Zielińska dzisiaj go ściem Agaty Zbylut artystk a feministk ę osob y, która wykłada sztuk ę i osob y, kt óra przeszła swoj ą drog ę edukacyjn ą, żeby tak do tego etapu, na kt órym jes t tera z chcia łabym w łaśnie porozmawiać o ty m, etap ie o ty m, statusie w szczególności odwołać si ę do 1 pani projekt ów do wystaw y, w kt órej pokazuj e pani prac e m łodych artyste k swo ich studente k w magazyn ie Rozwiń » szum opowiada pani o ty m, że ich pracowitości przypom ina pan i pracowito ść pszczół jednocześnie odnos i się pan i do sytuacj i ekonom icznej dz isiejszych artystek i o ty m, tera z chciałbym porozmawia ć, al e najp ierw cyta t skal a tych trudno ści nawet dl a mnie okaza ła si ę zaskakująca, zw łaszcza z artystkami, kt óre s ą dobrz e w idzialne, kt óre robią kar iera w cudzysłowie zdarzy ły si ę rozmow y u świadamiające jak w ielki ogrom zniszcze ń spowodowanych funkcjonowan iem rynk u sztuk i w Polsce dz iewczyny są wym ęczone pr óbą ci ągłego podtrzymywan ia widoczno ści je żdżą od wystaw y wystawy żyją od projektu do projekt u wci ąż są w drodze, a dobrz e w iemy, że udzia ły w wystawac h bywają bardz o Nisko p łatne i to bardzo r óżnych przyczy n czasem z powodu n iewielkiego bud żetu organ izatora czasem, dlateg o że artystk a artysta jes t ty m najsłabszym ogniwem, które zgadza si ę na prac ę be z wynagrodzen ia jak t o jak t o przeczytam to z 1 sobie stron y pomyślałam n o niemożliwa, a z drugiej stron y w łaściwie zupełnie się n ie drzwiami, a dobrze tutaj tak sam o jak wsz ędzie, jakbym słyszała t o dokładnie to samo imi ę o d młodych doktorant ów doktorantów, którzy mówią, że s ą zmuszen i do gromadzen ia cytowal i go ści, że w dz iedzinach panuj e Grant t o zaś musz ą zdobywać kolejn e grant y pod tezy n ie mogą się realizowa ć, bo w łaściwie od projekt u do projektu ich życie naukowe się toczy okazuj e się, że w dz iedzinie sztuki to proz a życia jes t bardz o podobn a, a pieni ędzy bardz o brakuje no tak t o prawd a, projektując t ę wystawę, która odby ła si ę w świetnym miejscu, czyl i galer ii Kronika w Bytomiu my ślałam o ty m, że t o będzie zaprosiła byc ia t ą wystaw ę głównie moj a absolwentki, bo chcia łbym te ż mieć kontak t z tymi osobam i, z którymi pracowałam zrobiły mn ie dyplom przyglądam si ę z daleka w iduje w r óżnych m iejscach poruszam si ę będzie, jakby fajna okazja do teg o, żeby sobie jeszcze ra z opowiedzie ć o ty m gdzie dz isiaj jeste śmy jak wygl ąda nasza rzeczywisto ść z teg o punktu, w kt órym jeste śmy, al e mia ł nadzieje jedna k, że te n projek t b ędzie du żo przyjemniejszy niż si ę okaza ło ponad naprawdę okaza ło si ę, że żegna si ę okaza ło, że najłatwiej miały te dz iewczyny, kt óre wysz ły sam ą sza tak si ę okazało tak okazał alb o jakieś rodz inne interesy weszły alb o albo w łaśnie zam ążpójście, a wszystk ie t e, kt óre sale, które są w idzialne s ą zapracowan e przemęczone zdenerwowan y, bo prezes wyobrazi ć, że przecie ż n ie mieszkaj ą w Szczecinie n ie mo żna robi ć wystaw c o ju ż w Szczecinie tylko t e wystawy muszą by ć różnych m iejscach tak że t o trzeba kilka razy n ie ty m miesiącu nawe t wyjechać tak ie rzeczy teraz u świadamiam to walk a o widzialno ść przypadk u artysty także serw is chce rzeczywi ście w ieczna tras a koncertow a, a wystawa nie jes t opubl ikowania artykułu szczególnie w form ie cyfrowej tylk o trzeb a fizycznie zorganizowa ć f izycznie ta m by ć i jeszcz e do teg o negocjowa ć swoją rolę swoj ą sytuacj ę swoj ą pozycj ę, k iedy paradoksaln ie jes t głównym bohatere m daneg o wydarzen ia ale, ponieważ cz łowiekowi chodzi przed e wszystkim widzialność jes t got ów zrezygnowa ć z jakiego ś wynagrodzen ia f inansowego na rzecz n ie w iadomo kog o nas wszystk ich, bo t o jest opowie ść w grunc ie rzeczy o o na s jak o o społeczeństwie, ale to kto ś myśli n o dobrz e to studentki oczywi ście one muszą si ę rozkręcić nawe t je śli s ą absolwentkami na chwilę t o potrwa no ale tak a artystk a jak Agata Zbylut, kt óra ma już dorobe k doświadczenie no t o chyb a t o ona wypatrzy ł na krytycznym ok iem, al e jedna k sam a zupełnie innej sytuacj i, bo wiadomo, że sztuka t o s ą w ielkie pieniądze na sztukę nie s ą w ielkie pieni ądze n iestety sytuacj a wygl ąda także bardz o n iewiele os ób na potrzeb y faktyczn ie w obcowania z e sztuk ą na co dzie ń bardz o n iewiele os ób w Polsce kupuje dzie ła sztuk i zazwyczaj wystarczają nam n ie wiem, jak ie zdjęcia z Ikei cz y jakie ś tak ie prost e sytuacj e przew idziane w akacji oczywiście mo żna tuta j m ówić o edukacji artystycznej, kt órej nie m a w szkolnictwie podstawowy m czy w końcu w średnim czy p óźniej n ie mówiąc nawet jeste m w tok u studiów innych ni ż artystyczne i stąd, jakb y te n bra k za interesowania bycia towarzyszenia i to mus i si ę przełożyć na t o w jaki spos ób artyści s ą w społeczeństwie traktowan i, że tak naprawd ę n ikt ich nikt ich n ie potrzebuj e dz isiaj też, s łysząc o ty m, że samorządy s ą w z łej sytuacj i finansowej pierwsze co mówią t o, żeby ci ęcia w kulturz e prawda jest t o to na j naj słabsza t o najsłabsze ogn iwo, którego wydaje si ę, że można be z problemu zrezygnowa ć te n proble m niewymiern ą o ści sztuk i niezmienno ści efekt ów działania kultur y spo łeczna społeczeństwo tymczase m jes t mnóstwo badań w grunc ie rzeczy w iadomo jak bardz o potrzebn a jes t sztuka kultur a oddziaływanie sztuk i na społeczeństwo c o się przek łada na gospodarkę to się przek łada na wszystkie warto ści o ty m, te ż w ielokrotnie m ówił by ły dyrekto r Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn t o jes t decyzj a ekonomiczna inwestycja sztuka t o jes t potrzebn e dl a dla bezpiecze ństwa społecznego n ie tylko dla edukacji nie tylk o dl a snobizmu to jest potrzebn e dl a funkcjonowania spo łeczności w og óle, ale rzeczywi ście bardz o trudn o skor o jesteśmy prz y temac ie polityki no toteż, żeby poprosz ę pani ą komentar z do tego co dz ieje się w te j chw ili zarz ądzaniem kultur ą czy mo żemy zaw ęzić sobie wr ęcz do podejścia dz isiejszych polityk ów do sztu k w izualnych ma m namy śli z 1 strony tak ie akty cenzur y, jakie mia ły m iejsce np. muzeu m Narodowym w Warszawie, gdz ie ocenzurowane zosta ły kobiety t o był ak t wymierzony kob iety nada l e l Katarzyna Kozyra t o jest 1 obraz dz isiejszego podej ścia polityków do sztuk w izualnych z drugiej stron y szykuje na m si ę zmiana k ierownictwa centrum sztuk i wsp ółczesnej w Warszawie i wydaje si ę, że po f ilmie po teatrze pom óc w roln ictwie przysz ła pora na sztuk i wizualne i on e zara z zostan ą zm iecione prze z wale c ideologiczne, jak imi refleksjami pan i na t o patrzy to sytuacj a faktyczn ie bardz o trudna, a te ż tak a te zm iany, które nie maj ą charakter u merytoryczneg o prawdę, bo zmiany musz ą odbywać, ale n ie taki sposób pow inny by ć rzeczy konkursy, kt óre s ą przejrzyst e merytoryczn e otwart e transparentne, żebyśmy wszyscy mogli n ie w iem z a rzecz przeczytać progra m ustosunkowa ć do tego możemy ju ż o tym, dyskutowa ć, ale nie mog ą być w te n spos ób podejmowan e arb itralne decyzj e, które id ą w poprzek, jakby tym sytuacjom, kt óre si ę dziej ą Europie na świecie, gdz ie jak jeździmy, żeby t ą sztukę oglądać, gdz ie ona ma zupełnie inny status chyb a dobrz e jes t i jedyną tak ą, jakb y Jasną sytuacj ą w tym wszystkim jes t t o, że też instytucje kultur y mają różnych w łaścicieli i to n ie zawsz e ministerstwo kultury s ą r ównież samorządy czym czy m iast cz y wojew ództw także część tyc h miejsc, gdy ż ta m zostan ie zachow a swoją zachow a swoj ą to żsamość Noto teraz m iejsca, a w łaściwie lokalno ść wybra ła pani dl a s iebie tak ą tożsamość północ medyczną p ółnoc medyczn e, bo t o jes t takie przem ieszczanie się g łównie na 1 linii Warszawa Szczecin na ile t o jes t świadomy wybór co to znaczy, że jes t pan i osob ą i ze Szczecina Warszawy jednocześnie czy też żyje pani w Warszawie Szczecinie w sumie to niezwykle odleg łe o d s iebie rzadko kto decyduj e si ę akura t na tak ich l inii takiej odleg łości prowadzić życie w ob u m iastach chcemy to t o w łaśnie też nie by ł wybór tylk o w pewny m momencie poczu łem, że potrzebuje nowyc h bodźców, że t e bodźce, które ma m w tym m iejscu, w kt órym byłam nie daj ą tak ich s ilnych impulsów, żeby za nimi dale j i ść także takie poczuc ie, że mus i zmienić m iejsce musi mie ć otoczen ie musz ę poszukać nowych iskier nowyc h sytuacj i są Warszawa tak się d ługo myślałam cz y Berlin Warszawa, chocia ż Berlin był bliżej też by łam na Warszawę i wcal e nie żałuję jes t t o faktycznie tak ie mocn o pulsuj ące m iasto, w którym du żo rzeczy się dzieje, w które w ty m t e idee przep ływają w r óżnych k ierunkach i to nie jes t miasto tak ie niewdzi ęczne odrzucaj ące wykluczające przepe łnione, gdz ie publiczno ść zblazowany, gdzie nie da si ę w niczym zainteresowa ć publiczno ść wszystko widziała e n, jeżeli spojrzym y na instytucje kultur y otwarcia właściwie kolej e s ą pełne kiedyś nie p ójdzie do zach ęty do muzeu m na d Wisłą, al e s ą pełne jes t ta m mnóstwo os ób trzeb a sta ć godzin ę w kolejc e, żeby wej ść na wernisa ż tak że absolutnie nie jest n ie jest prawd ą jes t łatwe miasto faktycznie konkurencja jes t bardzo du ża, że powoduj e pewn ą taką energią nowość, że gdzieś tam urucham ia si ę to por ównywanie si ę cz y pozycjonowan ie w pewnych sytuacjac h i na pewn o łatwiej pod tym wzgl ędem przyniesie nie wiem w Zielonej Górze czy Szczecinie cz y czy mo że w Bydgoszczy al e, ale mn ie akurat ta ilo ść bodźców bardz o odpow iada naczyń dzisiejsze tu bardzo dobrz e czuj e i n ie wyobra żam sob ie w ty m momenc ie tego, że m ógłby by ć tylko jakb y w 1 sytuacji w 1 miejscu osi ąść si ę okopać, gdz ie nas i s łuchacze, którzy za interesowali si ę pani sztuk ą wysłuchawszy nasze j rozmow y mog ą zobaczy ć pan i pracę tera z w najbli ższym czasie czy to jest w te j chwili przed e wszystkim przestrze ń internetowa cz y co ś jeszcz e tak właśnie si ę zastanaw iam chyb a zaproszę przede wszystkim do internetu zapraszam też do rozmow y ja bardzo lubi ę te n kontakty, kt óre poprze z internet powstaj ą ta to skracan ie dystansu t o, że mog ę z kim ś porozmawia ć na wymienić uwagam i z osobam i, których by ć może n ie widziałam nie spotka łam się przed e wszystkim chyb a na dzień dz isiejszy w internecie j a w szczególności poleca m instagram ta m jest tam no ca ła kolekcj a bardz o c iekawych fotografii bardzo ważna prac a Agaty Zbylut dotycz ące kobieco ści polsko ści to żsamości tymczasem bardz o dzi ękuję za rozmow ę naszym go ściem w dz isiejszym wydan iu magazynu sztuka życia by ła artystk a feministka wyk ładowczyni Agata Zbylut dzi ękuję bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA