REKLAMA

Jakim językiem mówić o aborcji?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
piątkowy wieczór Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska rozpoczynamy magazy n emancypantk i dzisiaj b ędziemy rozmawiać o rozmow ie m ówić o j ęzyku szczeg ólnie w 1 kontekście w kontek ście aborcji będziemy zastanawia ć się na d tym do jak iego stopn ia w tym temacie j ęzyk kszta łtuje naszą rzeczywisto ść naszymi go śćmi s ą Natalia Broniarczyk dobr y wiecz ór wieczór doktorantk a Instytutu nau k spo łecznych Uniwersytetu Warszawskiego aktyw istka fem inistka Rozwiń » współzałożycielka aborcyjneg o Dream team u i Karolina Więckiewicz dobry wieczór dobr y wieczór prawniczka dzia łaczka spo łeczna r ównież aktyw istka wsp ółzałożycielka aborcyjneg o Dream team u akura t tak si ę składa jub ileusz mo że aborcyjne Dream Team obchodzi 3 lecie swojeg o istnienia myślę, że nasz e słuchaczki nas i gracz e doskonal e pamiętają was z głośny deb iut w przestrzen i publicznej dzia łać w te j przestrzeni od la t w przestrzen i n a rzec z praw reprodukcyjnych kob iet w przestrzen i fem inistycznej w przestrzeni organ izacji pozarz ądowych n a rzec z praw kobiet, ale aborcyjn y Dream Team t o jestem takie hasło jednocze śnie tak a Marka, które osiadł ju ż, ale jednak wesz ło w t ę przestrze ń publiczn ą takim impetem ogromnym musia ł się zdarzyć n ie wiem najlep iej gotow e wtedy przy ty m debiucie z e sporym opore m spo łecznym r ównież w środowisku, kt óre uwa żane jes t za l iberalne post ępowe wasza ok ładka wysokich obcasac h na wasze zdj ęcie wasz e hasło bardzo wysoka trzeb a było si ę z ty m zmierzyć kur z opadł aborcyjn y Dream Team ma m wra żenie, że trafi ł pod strzech y i t o ju ż rozeszło jest jakim ś rodzaje m tak iego modeloweg o siostrzanego codz iennego zwyk łego a, a ideologicznego podej ścia do bardz o bardzo, al e jestem bardzo ciekawe, jaka jes t wasz a perspektyw a na tema t w ogóle same j marki aborcyjnego Dream teamu, jak ie były założenia na pocz ątku jak rzeczywi ście z tym teraz cz y było wart o, bo koszty były du że po drodz e bardz o ciekawe bardz o realny, al e te ż pokazuj e nam bardzo mi ło jes t po prost u s łyszeć że, że też s ą osob y, które widzą ta k jak my, bo rzeczywi ście ja ma m poczuc ie, że doc ieramy bardz o dalek o naszym przekazem i te ż mamy na t o dowod y, bo udało na m si ę przebi ć taką granic ę, której wcze śniejsze nie udawało wg mnie przeb iec metę ta mo że ram y gran ice akadem ickiego akademickiego feminizmu, al e te ż dotarcia z aborcj ą do os ób, kt óre naprawdę te j aborcj i potrzebują, czyli n ie gadam y w gron ie ekspertek o ty m jak bardz o wa żna jest zm iana prawa, chociaż zgadzamy się c o do tego, że tak ie rozmow y s ą potrzebne, ale doc ieramy do os ób, które tera z w ty m momencie s ą w niechcianej ci ąży potrzebuj ą rzetelne j informacji akceptacj i zrozumienia, a i osob y, kt óra powie wszystk o rozum iem jak by naprawdę rozum iem tak są zdecydowan e dalsz e trwanie w tak i może do na s wzywaj ą momenc ie ot o, żeby wchodzi ć w debatę publiczną ta potencjaln a ideologiczn ą tylk o wy sobie wyznaczył jak o swoją misj ę pomagania ty m osobo m, kt óre potrzebuj ą pomoc y w trakc ie przygotowan iu zrozumieniu proces u przed n im te ż po po te ż osoby, kt óre są ju ż po wzi ęciu tabletek, al e zastanawiał się cz y wszystko posz ło dobrz e mieli śmy tak ie poczuc ie zaczynaliśmy dzia łać, że to właśnie te n pust y kana ł komunikacyjny, że n ikt nie m ówić o tych osób tyc h os ób jes t po prostu mnóstwo i on e odpowiedzi pomagają trzecia c o czwarta rakieta drodz y państwo wok ół was jeśli nie znacie tych kobiet to, dlatego że może n ie było wystarczającego zaufan ia do pa ństw uk ładu bank ów do tego, żeby kto ś wa m o ty m, powiedzie ć tak szczyc imy się m ówić o własnych aborcji, dlateg o że czujemy, że może spotka ć na s kara i m y mia łyśmy poczucie, które dane w na s też o d ługo też n ie by ło tak że, że m y się z tym urodziłeś mecz od zawsz e mieli śmy tak i plan przesz łyśmy same też drog a, kiedy sta łyśmy sobie sprawę z teg o, że potrzebujem y sam e się dokszta łcić w aborcji farmakolog icznej ja si ę co ś do kszta łciła na w łasnym przyk ładzie po prost u potrzebował przerwać ci ążę i wstydziłam się n ie powiedzie ć nawet sw ój najlepszy przyjaci ółce Karolinie to te ż pokazuj e jak ogromna stygmatyzacj a we mn ie by ła i i celem by ło dotarcie do tyc h osób, al e te ż celami my ślę, że to na m się udaje wodę czerpie te ż do m łodszych osób, kt óre s ą n iesamowicie porzucon e osamotnione bezradne nie mog ą liczy ć na edukacj ę seksualną nie mog ą liczy ć bardz o często nawe t na popkulturę, je żeli chodz i o aborcji bok aport jest r ównież bardzo si ę nie stygmatyzowa ć w popkulturze i a cz ęsto si ę obserwowa ło badan ia nawet sonda że poparc ia dl a l iberalizacji prawa t o mogliśmy zobaczyć to c o w sum ie by ło zrozumia łe, że większość osób wspieraj ących z łagodzenie prawa aborcyjnego to są t e osob y, które pami ętają życie w PRL-u natomiast osob y, kt óre si ę urodzi ły po dziewięćdziesiątym trzecim rok u, czyl i po zaostrzen iu ustawy s ą zazwyczaj przeciwko, dlatego że nie n ie znaj ą innej rzeczywisto ści, a na m si ę udaj e do n ich trafi ć, a ma ło teg o na nasz e spotkan ia przychodzą osoby czasem si ę zastanawiać czy nie powinni śmy mie ć ku rodzicielskich to są osoby, kt óre mają świeże co 18 lat dop iero planują p ójść na stud ia alb o dop iero zaczynaj ą w ogóle swoje tak ie doros łe życie i t o on e nam ufaj ą i mogą zawi ązać w portach cz y, a jak m i po prostu p ęknięta prezerwatyw a t o mi pomożecie to, że mo żemy powiedzie ć tak n ie jes t sama może ten mo że si ę do na s odezwać dla mn ie Super wa żne, poniewa ż w iemy jak nastolatko m jes t trudno w Polsce jak na d, zw łaszcza dziewczyn ę są ocen iane za swoj e decyzj e o seksualno ści ożyciu reprodukcyjny m o ty m o d otrzymają sek s, czego nie mają o d kurs u presją jak trudn o jes t zdobyć antykoncepcj ę, które trudn o mi si ę zdobyć nawet ora z na rozmow ę z rodzicami i to jest tak to jes t grup a, która wyj ątkowo potrzebuj e tak iego sojuszn iczego wsparcia te ż wasz a inicjatywa jes t w grunc ie rzeczy tak im sojusznicy sw e w praktyce to n ie debatowan ie tylk o rzeczywi ście służyć pomoc ą s łużyć informacj ą z towarzyszeniem cz y te ż w łaśnie ty m łagodzenie bólu nawe t w łaśnie poprzez wsp ół wsp ółżycie pow iedzenie komu ś tak może bole ć te n ból może wyglądać tak może te ż wygl ądać tak mo że by ć też tak, że w ogóle n ie będzie bole ć, którzy zawsz e te ż informacja ja te ż pomy śleć te ż pytan ie o ty m, debiucie i jest to dla mn ie bardz o takie ujęcie tego Boya okładce nie myślę jak o debiut, a m y Dream teamu aborcyjny Dream tym powsta ło ponad ro k przed kładką będzie działało już ro k, zanim ta ok ładka si ę pojawiła w iem, że dl a wielu os ób prawnyc h do t o by ła ta teor ia jak bialczanie nada l wyskoczyły 3 te koszulki oczywi ście koszulki by ły nowe natom iast ja sob ie myślę te ż o ty m, że, że właśnie ten ro k za nam i był i t o bardz o wa żna dlatego co si ę działo te ż w kontek ście tego reportażu teg o k im tam jeste śmy w tym reporta żu, że t o by ł ro k prac y tego tak iego utwierdzenia si ę w przekonan iu, że jeste śmy we w łaściwym miejscu, że naprawd ę te n nasz pomys ł, kt óry by ł bardz o nowe by ły inne myśmy rzeczywiście o d wr óciły te ż nasz spos ób aktywizmu, bo to jes t tak, bo to n ie jest kolejn a publ ikacja kolejn a ksi ążka kolejn a debata Korez akcja akcj a na samy m na samy m spodzie, jakb y struktur spo łecznych i te ż nikt nie antyk i metale mówimy si ę nie urodziły się z ty m brokate m m ówiłyśmy bardzo dużo w ie jak wiele przez lat a takiego aktywizmu te ż u życie z tego klucza stygmatyzacj i aborcji z łe rzeczy aborcj i, chociaż teoretyczn ie myślałyśmy do n ich źle, al e my naprawdę przyszłyśmy tu droga i w łaśnie przyszłyśmy zresztą drog a w kontek ście tego że, że jes t pewien obszar, kt órym si ę nie zajmujem y, bo aborcja siedzieli, gdz ie indziej niż w iele osób myśli nasz e dz ieje poza Facebookiem nasz e dz ieje poza parlamentem nasz e dz ieje poz a mediami i w nocy, kiedy toczą si ę t e wszystk ie spor y tzw. ideologiczna tym bardzo zła, kiedy mo żna, kiedy n ie można to na ni ą zasłużyła t o nie po prostu osob y biorą tabletk i przerywające ci ążę, bo szukaj ą informacji albo w łaśnie wzi ęły albo maj ą do świadczenie za sobą wiele la t tem u Jon nie chc ą słyszeć n ie oczywiście, że my chcem y przerwa ć ciążę no tylk o, żeby by ło prawo nie wiadomo te ż zawsze dramat n ie chcem y chcem y, żeby osoby unika ły dramatów, jakb y nie przerwa ła te wszystk ie rzeczy, które nam si ę wydaj ą takie Super pro-choice t e osoby n ie s ą tego s łuchać to osoby chcą usłyszeć Hej, aborcj a Tokaj albo co najmn iej alb o przynajmniej to jes t okazj a, żeby tera z post ąpiła ta k jak czuj ę, że chce zastąpić, bo często też on e mają sam e problem y z nazwan iem tego s łowa tak s ilnie czują, że robi ą coś nie jes t akceptowalne społecznie, że się wciąż odb ieramy telefon y i on e do nas szepczą, zan im nam powiedz ą, czego potrzebują m y mus imy pomóc im t o powiedzieć ale, poniewa ż mieliśmy te n ro k właśnie teg o normalnego m ówienia wiele raz y prze z ten rok słyszeliśmy może te ż pierwszą osob ą, kt órą mog ę normaln ie porozmawia ć, bo nie pami ęta przyjaciółki wspierają, al e tak nade mn ą się czas u tak nade mn ą płaczą, że tak gadać jest tuta j magazy n normalizuje t ę w codziennym dn ia się tem u Izbą te ż naprawdę pozwalam y w cudzys łowie dobieg ł akceptujemy fakt, że ktoś mo że mie ć tru d, że może też mo że zastanawiać może mieć wątpliwości możemy si ę c o b ędę żałowała, bo jeszcze teg o tak naprawdę n ie wiem n ie wiem, dlaczego z tym, że coś trzeba co ś nie, mówi że chce, ale być mo że będą jeszcze zastanowić cz y mam cza s w og óle i t d. co ma m wzi ąć pod uwag ę i naprawd ę te wątpliwości towarzysz ą, ale on e nie spadaj ą na traumę c o do zasad y te są to jes t normaln y proces podejmowania decyzj i tak w iele innych decyzj i podejmujem y, ale on jes t obarczony właśnie t ą stygn ą i tym ci ężarem i tym, że po prostu mus imy tak strasznie pewn e, że t o najlepsz a decyzja jednak takie przekonan ia, że musimy podać najlepsz a decyzj a po prost u podejmujem y decyzję możemy żałować możemy nie żałować tak jak ka żdy inny i my ślę sobie właśnie w momenc ie, k iedy padło to bardzo jest t o kraj, k iedy rzeczywi ście postanowili śmy od ich, by u żyć tak teg o has ła to w iele tyc h os ób, które już świadczą o ty m, normal izacji, kt óre poczu ły jakoś w ty m siła w ty m o n by ł z nami on e były z nam i on e jakby już na s s iedzi ju ż w docenia ł też to c o robimy, m imo że spotkało nas za to jakim jes t oczywi ście te ż krytyka i że mo że to za dużo, a mo że to nie ok a ale dlaczego się uśmiechać i t d. tak dalej, dlaczego ten róż i w og óle to ma być to my mieli śmy te n za sob ą te n naprawdę bardz o du żo os ób, kt óre m ówiły wreszc ie Super, że t o rob icie ja naprawdę i to by ły osoby też poz a tym bank i tak iej fem inistyczna aktywisty r ęcznej, które n ie pos ługiwały się te ż tym bardzo skostnia ła j ęzykiem praw reprodukcyjnych i teg o wszystkiego tylk o po prost u przychodzi ły mówiły ja tutaj się odnalaz ła w łaśnie w ty m tak im m ówieniu o aborcji normaln ie be z tego zad ęcia be z teg o właśnie tak iego strach u, że ktoś na m pow ie, że to jest za du żo, że to już jes t fajne, że t o przecież n ie można tak lekko traktowa ć teg o temat u a, a ja też my ślę że, że się w łaśnie ten tema t w łaśnie zasługuje wreszc ie na NATO lekko ść znacz y na tak ie ja mam po prostu bardzo du żo wdzięczności za to, że aborcja jest apor t jako tak iej w tak im sensie, że ja si ę pociesza, że akcją wynalazców co prawda, że jest, że my nie jeste śmy zakładnikami swo ich ciąż ja ma m ochot ę celebrować po prostu tak trzeba, al e oceniają te ż jest bardz o wa żna, żeby pamiętać, że aborcja t o jes t 1 z najcz ęściej wykonywanyc h zabieg ów medycznyc h bardzo popularne jeśli n ie na najpopularn iejszy zab ieg ginekologiczny nawet je śli on nie jest n ie b ędzie lek i po prostu powszechny jes t codzienno ścią jes t elemente m zwykłego życia wszystk ich szeroko ściach geograf icznych na ca łym świecie i t o, że n ie widzimy teg o wokół jak o jednostki tylk o świadczy o w ielu warstwac h rzeczywisto ści, w kt órych funkcjonujem y jakiego ś rodzaju zak łamywanie te j rzeczywistości to jes t to kobiet tera z dz isiaj gdzieś wok ół nas s ą one albo się szykuj ą do zabiegu alb o s ą po zab iegu alb o są w trakc ie zab iegu teg o żaden spos ób n ie zm ienimy jeste ście po c o najmniej 3 latach aktyw izmu n a rzecz teg o temat u na ile wasz e do świadczenie mo że pomóc na m wszystk im nauczy ć rozmawia ć o aborcji nauczy ć się nazywa ć rzeczy po imieniu w sytuacj i, kiedy wszyscy w iemy, że to imi ę może bardz o wiele znaczyć znacz y t o słowo, kt órego u żywamy term iny t o jakim ś sens ie s ą stra żnicy naszych wartości t e s łowa kt órych, kt órych używamy t o jes t jakaś przepychank a na term iny i ja k z waszeg o do świadczenia wynika z jak iego stopnia ten j ęzyk jes t wa żne do jak iego stopn ia rzeczywi ście ma dziś impakt wp ływ na rzeczywisto ść język ma ogromn y wp ływ na rzeczywisto ść i myślę, że je żeli chodzi o aborcj ę t o o n tak naprawdę taki krzy k mówi zreszt ą w Polskim ruch u feministycznym, że ruc h feministyczny przegrał te n język o aborcji się z ty m zgadzam, al e też uwa żam, że ta maszyna broni zaprzeczała moc zmienia Triada jak naj te ż po 1 stronie mam y życie p o drug iej stronie mam y aborcj ę po 1 stronie mamy rodzin ę p o drug iej stronie mamy n ie wiem na pewno w iele os ób tw ierdzi egoistyczn ą kobietę, która n ie chc e mie ć dz ieci i dl a mnie rozmowa aborcji jes t tak naprawd ę rozmową o fem inizmie i rozmow ą o kob ietach o seksie jes t rozmow a o tym cz y m y mo żemy mie ć seks cz y m y możemy zrobić z naszy m cia łem i konsekwencją tego seksu t o co chcem y te ż rozmow ę o w ładzy i ten j ęzyk w łaśnie dlatego ma takie znaczenie, je żeli dbam y o żeńskie końcówki, je żeli dbam y o j ęzyk r ównościowe język szanuj ący mniejszości tak sam o powinniśmy powinni śmy dbać o t o, żeby m ówiąc o aborcj i n ie powodowa ć poczuc ie w iny osób, kt óre maj ą do świadczenie nie straszy ć osób, kt óre si ę zastanawiają na d aborcją cz y tak sam o ważne, dlateg o że jeszcz e bardz o często spotyka m zasobam i, kt óre są z nam i w kontakc ie i być mo że n ie m ówią Super równościowych j ęzykiem, bo też mus imy się otrz ąsnąć z tego, że aborcj a maj ą osob y tylko o lew icowych pogl ądach, kt óre właśnie razi ły zakład dok ładnie odwrotn ie większość rzeczywiście s ą t o osoby, kt óre już po prost u nie uczestnicz ą w tym aktywisty ręcznym życiu niż wg pol itycznego stoi to się zdarz a osob y o konserwatywnym światopoglądzie t o zachęcam pa ństwa do p isania wyszukiwark ę na nasze j stronie tokfm PL has ła Romuald Adamski tam jest moj a rozmowa z n im z jego żoną sprzed k ilku lat, k iedy opow iadali o tych sytuacji, gd y na korytarz u kto ś ich zaczep ia pokątnie p ół szepte m informuj ąc, że no mój przypadek zupe łnie innej prosz ę tego n ie traktowa ć t e zupe łnie piątkowa sytuacja jeste m tutaj osob ą konserwatywną, al e obca akurat wyj ątkowo tak się zdarza, że mus imy przerwa ć ciążę tak i t o on to nie jes t moje przypuszczen ia swojego słowa jest jeg o relacja z e szpitala Bielańskiego jak cz ęsto si ę zdarza ło przerwa ć ciąży ci ążę u os ób deklarujących konserwatywny światopogląd to jedn o życie drug ie bardzo często te n pogląd jes t weryfikowany przez życie i my ślę sob ie, że te osoby, kt óre si ę do nas zg łaszają bardz o cz ęsto w łaśnie m ówią językiem, kt óre sam e s łyszą, których otacz a i o n bardz o cz ęsto powoduj e jeszcz e gorsz e samopoczuc ie Unii jeszcz e wi ększe wahan ia jeszcz e wi ększe obci ążenie emocjonaln e i poprosz ę dajm y podajm y przyk łady ja ma m przed sob ą tutaj materia ły wy te ż mac ie doświadczenia, ale też pomagać wszystk im, którzy interesuj ą się temate m anga żują si ę temat podsuwa ć tak ie materiały dz iennikarzom wszystk im osobo m można j e znale źć na wasze j stronie internetowej na fanpag e też można przyciągnąć ty m j ęzykiem podajem y przyk łady proponujec ie np. zamiast terminu aborcj a na życzenie cz y na żądanie aborcj a w pełni dost ępna zamiast term inu, ab y ratowa ć dziecko zako ńczyć ci ążę alb o przeprowadzi ć aborcj ę akurat nie są to, że grupa nieco was z mnie n ie na czasowy m nie m y MEN n ie unikam aborcj i na żądanie jak bardz o na życzenia uwa żam, że ten język wszed ł ju ż tak to sformu łowanie wysz ło tak j ęzyk osób n ie tylko feministek zadeklarowanych t o federacj a n a rzecz Kodak planowan ia uważamy, że euro, któremu radn i, gdy ż międzynarodowej organ izacji tak z na podstawie najp ierw zosta ć pamiętam m y u żywamy bardz o na życzenia aborcj a n a na żądanie my w og óle uwa żamy, że je żeli osob a przychodzi przerwać ciążę t o może o ty m, mówić ta k jak chc e, ale wspomnia ła o ty m, że jedna k te n ciężar słów może być zajmuj ą tak, al e Jurek np. usun ąć dziecko n ie będę osoby w ci ąży, kt óra m ówi do mn ie potrzebuje uznan ia dziecka poprawia ć ją m ówić nie dziecka tylko p ół ja b ędę używał sformułowania p łot, bo n ie jest pisze okre ślenia ją te ż odzw ierciedla wiedz ę medyczn ą, ale n ie b ędę nigdy poprawiała osoby chciał, że ja wol ę, żeby on a sam a zobaczyła by ć mo że na w łasnym przyk ładzie jak mówić i wzięła sob ie z teg o c o chce bow iem, że zwracanie uwag i osobie, która jes t w stres ie w emocjach w sytuacj i, która być mo że jest dl a n iej jakim ś obciążeniem jes t zupe łnie nowa jes t przec iwskuteczne one ekspert od swoje j w łasnej ciąże ona n ie mus i wiedzieć, kiedy zaczyn a się p łyt, kiedy ko ńczy się zarode k ikony szyj ę wyjazd z w łasnego do świadczenia nawet n iedawnego tak iego właśnie z e wsparc ia osob y, bo w łaśnie osoba by ła bardzo c o tak wczesne j ci ąży, wi ęc jeszcz e na etap ie jeśli utrzymamy się tyc h tyc h medycznych okre śleń na etap ie zarodka i a Jan Stopyra tak twierdzi akura t ta m pod prysznicem lecia ło wszystk o tak całe dzieciątko dzia łam jako chodz ąca pasa że oczywi ście i o szcz ątki tkane k natomiast ona i sk ładek mówi Natalia ja n ie poprawiamy, ale czy to dzieci ątko, bo ja n ie wiem cz y to dla n iej było i ona mogła mie ć moc y bardz o różne my ślę sob ie, że naprawdę też aborcja n ie jest deklaracj ą polityczną to nie jest tak, że je żeli cz ęść miasta bardz o lubią rozważała ja pow iem kogo głosuje, jak i mas z wykształcenie, gdy m ieszkasz pracujes z co my ślisz o aborcj i co my ślisz o młodzież co my śleć o dz ieciach czy życie mas z dzieci n iemal wszyscy si ę, tak więc te ż ja my ślę, że świetnie pokaza ła też fragment, kt óry często zapom inane w w iacie Natalią Przybysz wysokich obcasach w iekami kaucj a partyjny m, kiedy ona mówi bardzo ważną rzecz odwraca te n mit te n mit myślenia o ty m, że, ab y aborcja robi ą te osoby, które uważają, że te n zlepek tkanek, a nie robi ą te, które uwa żają, że dz iecko bardzo często robi ą to ma n i AK ju ż ofiary ten lo s ten stosune k do płodu jak o tak iego jak m ówię tak naprawd ę nie ma tutaj znaczenia t u chodzi o kontynuacj ę konkretne j ciąże i ona powiedzia ła właśnie ja wierz ę w duszy wierzę, że t o to co si ę pewnie rozwijało mia ło dusz ę, al e nadal uważam, że mia ł praw o na tym etap ie powiedzie ć nie to nie jest twoje miejsce na te n moment po prostu przepraszam za swojeg o cia ła i stosune k do tego teg o życia, kt óre w n iej rozwija ło był taki żona wierzy, że t o miało dusz ę, że mia ł potencjał życia i talen t jest nadal, bo to jes t ciało jej decyzj a je j życie i praw o do teg o, żeby powiedzieć n ie w moim c iele teraz nie będzie rozwija ć ta ciąża n ie b ędzie trwa ć i to bardz o taki dl a mn ie mocny sposób nie obala ten m iecz ten m it tego c o ja myślę o tym, gdy zaczyn a żyć potężnie ustalan a możemy by ć bardz o r óżne emocj e związane z tym co się dz ieje w naszy m ciele i mo żemy na etap ie pozytywneg o testu ci ążowego powiedzieć po prostu jeste m matką la t mam dziecko i t d . mo żemy tak naprawdę do ko ńca, że nie uznać w ogóle te j ciąży n ie zaakceptowa ć je j i s ą osob y, które i na etap ie porod u po prost u pozbywaj ą si ę jak b ędą dz iecka które, kt óre urodzi ły, poniewa ż w ogóle kompletnie nie przyjmuj ą wiadomości o tre ści tak n ie prze żyli w og óle nie dopuszczają si ę w Mokrem nie akceptuj ą teg o fakt trzeba w ci ąży i pozować, k iedy dziecko rodzi po prostu nada l nie uznają w og óle że, że to jes t osob a, którą maj ą się zająć ch ętnych, a tych c o spektru m pomiędzy tym pierwszym teste m ci ążowym porode m jest ogromne może mie ć bardzo różnych emocj i i choryc h zatem chcia ł, abyście przekona ć to swo ich racji swojej retoryki jeśli n ie chodzi o t o, żeby edukowa ć osoby, kt óre s ą w ty m momenc ie s ilnego stres u dysonans u cz ęsto w s ą ju ż w trakc ie proces ie za żyły tabletk ę do kogo chc e chcecie dotrzeć informacja o ty m jak rozmawia ć jak m ówić o aborcji ma bardz o często m ówimy o tym, że tak naprawd ę każda historia aborcyjn a jes t Warta us łyszenia karta pow inna by ć mieć każda osob a pow inna mieć prawo i komfor t wypowiedzie ć si ę na g łos i dl a mnie m ówienia aborcj i normalnie to właśnie stworzen ie te j przestrzeni, w której t o osob y będą chcia ły zabra ć g łos natom iast jes t przestrze ń, która bardz o wpływa na t o jak m ówimy o aborcj i, a i t o s ą med ia i polityka i t e dyskusje również tę przestrzeń publiczn ą tak przestrze ń publ iczna przestrze ń prywatna mam wra żenie m ówią zupe łnie inny sposób m a w przestrzen i med ialnej przestrzen i pol itycznej s łyszymy rzeczy aborcji, kt óre s ą zupe łnie inne ni ż t o co znam y z naszyc h dzia łania w zasadzie n ie zna m żadnej pol ityki żadnego pol ityka, kt óry by, wypowiadaj ąc na tema t aborcji n ie u żył okre ślenia t o zawsze drama t kojarz y mi si ę ka żda nawet najbardz iej prócz sam a polityka w Polsce z ty m sformułowaniem ma m tak ie czas y marzen ie, żeby kiedy ś podb iec to 1 z nich i powiedzie ć przesta ńcie m ówić wszystk im szkodzi, k iedy stara wieś zreszt ą marszałek Sejmu tydzie ń temu 2 tygodnie sam o marsza łek Senatu, a te ż z pozycji lekarza jest dl a mn ie najgorsze też t o powiedzia ł, że zamordowan y zawsze dramat dramat rodziny Natalia ma m wra żenie tak ie asekuranctw o tak jeste m za wybore m za podmiotowością kob iet, al e chc ę tuta j zaznaczyć jedn o nowe trzym a jeszcze 1 nogę trzym a w drzw iach stara legalnie określamy t ę prawd ę kompletn y bra k odpowiedzialno ści i kontakt u z rzeczywisto ścią stocz ą mówimy aborcje wizj ę, gdz ie indziej i wiele osób, kt óre m ówią o aborcj i kompletnie nie mają poj ęcia o tym, dlateg o, że prze z w iele la t n ie s łuchał 8 osób, kt óre mają do świadczenie aborcji tylk o siedziałyśmy po prost u tymi stołami m ówiłyśmy t o coś ta m tu jesteśmy będziemy to oznacz a bardzo, które on a jest tam s ą robione konferencj e na konferencjach demonstracjach mówiliśmy o ty m, że po prost u sobot a kobiety potrzebują n ie m y mamy do świadczenie, chocia ż jak słusznie tutaj już pad ło jak stoimy na tyc h dostać nawe t za bardz o z łych czasów 100 to nada l był ósmy tom y i i to, a i t o jest w łaśnie t o realnie niezupełne to znacz y właśnie senatorów, że bardz o si ę dzieją, a osoby, które o n ich mówią kompletnie w ogóle nie mają kontaktu on e czekają na s ora z polityki politycy on i bardz o cz ęsto nas s łuchają t o w łaściwie, dlaczeg o chciałbyś, żeby nie m ówiły, że aborcj a zawsze dramat skoro ju ż Karolina wiedzia ła, że czasam i jes t dramat t o po n ie zawsze to jest drama t i też jes t także aborcja jes t po prostu 1 z decyzj i, którą podejmujemy 1 z do świadczeń, które mam y w swo im życiu ta decyzja mo że by ć trudn a, ale n ie mus i i jes t bardz o różna, al e wszystk ie badan ia wskazują na t o, że osoby, kt óre maj ą do świadczenie aborcji n ie żałują te j decyzj i nie żałują an i kr ótka aborcji an i po w ielu latach i s ą na t o badania, które s ą też powtarzan e po kilkunastu latach o d aborcj i ora z najcz ęściej importowanym z uczuciem, kt óre też długo do świadczają osoby, które mają apor t jes t ulg a i i też im mówienie o aborcj i, że to jes t zawsze dramat jes t po prostu nieprawdziwa t o po prost u nieprawda nawe t jeśli byw a t o dramat, toteż dla po to jes t jedyn y taki zabieg, kt óry tak naprawdę w te n spos ób m ówimy 1 bardzo prost a interwencja medyczn a, kt órej n ieskomplikowana, którą obarcz a ty m ci ężarem i niesłusznie, ponieważ ona teg o ciężaru po prost u zasad y nie ma i tak naprawdę skup iali się na ty m jak ci ężka jak lekarz ta decyzj a jes t kompletn ie be z sensu mo żna obo k tematu, bo my jeste śmy w stan ie tak naprawd ę jeśli chcemy ustali ć co tym bardz iej na całej spraw ie trudn a decyzja c o do zasady to nie jes t trudn e doświadczenie oczywiście s ą osoby, które dl a, których t o było trudn e doświadczenie s ą osoby, kt óre żałują aborcję są osoby, które żałują teg o maj ą dz ieci żałujemy bardz o r óżnych rzeczy swo im życiu wyb ieramy r óżne rzeczy często waham y mi ędzy 2 wyborami i naturalne jes t t o, że po latac h po jakimś czas ie zastanawiamy się a co b y było wybra ć co ś innego i to dotyczy bardzo w ielu rzeczy przeprowadzk i do innego miasta powiązania pracę by ł pa n nara ża partner a rozwodu rozwod u z klub u przeprowadzk i n ie przeprowadzki przyjęcia jakiej ś ofert y nieprzyjęcia t o jest zawsze bardzo si ę na bardzo dramatyczna cz y jest my ślę, że t o jes t po prost u takie upokarzaj ące tak ie znow u mój feminizm t o n ie zgadz a, żebyśmy mogły przerwać ci ążę tylk o wted y, k iedy cierpimy ja na to nie zgadza m jak o osoba również ty m do świadczeniem ja mia łam ochot ę krzycze ć z rado ści jak w ko ńcu udało mi si ę przestać być ciąże dl a mnie był do płyt dramatem t o żyje się wstydzi łam poprosić kogo ś o pomoc t o był dl a mn ie drama t do dzisiaj żałuję, że sama pozbawi ła wsparc ia, kt óre mog łem dosta ć, al e moment, w kt órym ja si ę zorientowa łam, że ju ż jes t po był 1 ze szczęśliwszym momentów w moim życiu plam y wysz ła z klatk i i k iedy apote m s łyszę pol ityka, kt óry jednocze śnie lekarzem lekarz e w Polsce mają n iezwykle s ilnie silną pozycj ę spo łeczną, że to jes t zawsz e drama t uwaga nie tylko te j kob iety, ale ca łej rodziny no to t o sprawia, że te wszystk ie osob y, które by ć może czują si ę, chocia ż troch ę podobnie do mn ie czują się, wi ęc na t o, czyli tuta j patrz ąc też tera z na poradn ik waszeg o autorstw a zamiast mówić, że aborcja zawsze taka cz y inna po prost u mie ć na uwadz e całe spektrum do świadczeń może rozwinąć obra z jes t częsta bardzo jes t różna, kt óre z tyc h określeń, które podsuw a si ę do skorygowan ia przestrzen i publ icznej pol itykom dz iennikarzom eksperto m, kt órzy wyst ępują w mediach jes t waszym zdan iem szczególnie szkodliwe prywatyzuj ąc, na którym najbardziej zale ży oprócz tego, żeby nie, mówi że aborcj a zawsze jest jakaś n ie u żywać w ielkich kwantyfikatorów tylk o rozumie ć r óżnorodność tematów daj Boże o d ostatniego przykładu niestety te ż osoby, kt óra jes t sojuszn icza i bardzo apeluj ę o to, żeby n ie m ówić o niebezpiecznych środkach z internetu, dlateg o że aborcj a farmakolog iczna, czyl i aborcj a przeprowadzon a tabletkam i, które s łużą do poron ienia Michał Tristana i o środki, które nie jes t zarejestrowana w Polsce i prost ą Lem, kt óre jest lek iem rejestrowan e w Polsce tylko n ie w celac h wywo łania poronienia t o jes t bardzo powszechn a metod a bardz o bezp ieczna jest najta ńsza z dost ępnych metod i najbardz iej dost ępna w łaśnie, dlatego że jes t możliwość zamówienia tablete k prze z internet z e stro n internetowych organ izacji międzynarodowych oczywiście par ę na przestrzegamy przy ty m korzysta ć z polskich portal i z polskich serwis ów, poniewa ż cz ęsto oszukuj ą po prostu wysyłają n ie te tabletk i trzeb a to nie to jes t drama t nadal nie jest to truc izna t o po prostu oszuk iwanie osób co ś na c o ma m wściekły zupełną, bo t o jest wykorzystywan ie sytuacji trudna dl a os ób na generowanie rzecz trzeba czuć wsty d bo kto pójdzie i pow iem, że została w te n sposób wykorzen ienia tak naprawdę prost u bra k informacji t o jest dramat, że osoba, kt óra jest sytuacji, bo chc e przerwać ciążę i w łaśnie szuka mo żliwości wykorzystywan ia te j osoby jest spraw ienie, że t o do świadczenie jest dużo ci ęższe niż mo że by ć natom iast aborcja farmakolog iczna, czyl i aborcja nazwan a medyczną za pomoc ą środków wywo łujących poronienie t o jest bezp ieczna metoda rekomendowan a prze z światową organizacj ę zdrow ia s ą organ izacje pozarządowe mi ędzynarodowe, które t e tablet jak mene l p łynem, kt óry te tabletk i do wzrost u dostarczaj ą osobo m r ównież w Polsce i t o jes t bezp ieczna powszechn e i m ówienie, że to s ą niebezpieczne środki m inister z internetu sprawia im teg o na c o dzień do świadczam, że osob y si ę boją tyc h tabletek boj ą si ę bardzo bezp iecznej metod y rekomendowanej prze z światową organizacj ę zdrowia ta k jak powiedziałam im prost ą i za proste są wp isane na list ę kluczowych lek ów, które pow inny by ć dost ępne w ka żdym kraj u i aborcja bezpieczne przeprowadzon a tymi tym i środkami i w domu warunkac h domowyc h jes t bezp ieczna skuteczna i mówienie, że to s ą n iebezpieczne środki z internetu, że hande l po prostu i ryne k po prostu czarnej nie w iadomo co jes t to strasz y osob y, kt óre faktycznie potrzebują tyc h środków to jes t brak odpowiedzialności ja my ślę, że tak naprawdę opr ócz teg o, że są dyskusje, które na tema t, których mo żemy się trochę wy śmiewać tak dalej on e maj ą swoj e konsekwencj e w postac i w łaśnie takiego odp isu n ieodpowiedzialnym zachowaniem, poniewa ż słyszą te ż osob y, które rozwa żają przerwan ie ci ąży, które mają dost ęp do różnych wiadomo ści i różnych informacji cz ęść z n ich jest to s ą informacje nierzetelne dlatego te ż tak naprawdę je ździmy po Polsce dlatego robimy fina ł o ty m jak jak mi to standar d dlateg o prowadzimy nasz fanpag e dlateg o prowadzimy nasz ą stron ę, poniewa ż chcemy, żeby osoby miały dost ęp do rzetelne j informacji, bo już w udz ielaniu nierzetelnych informacji ma sw ój skutek po prost u postaci tego osob y si ę boją osob y n ie ufaj ą osob y bardz o trwałe 400 z ł, żeby skorzysta ć z gab inetu g inekologicznego lekarza, który nie chc e teraz widzie ć po 15 minutach i wsadz a te osob y taksówka zara z po zab iegu tak i a i t o jes t n ieodpowiedzialne zachowanie po prostu mus imy pami ętać o ten, że ten j ęzyk też skoro rozmawiam o ty m jak zaznacz a dworca ma znaczenie w takim sens ie, że naprawdę to n ie jest tak, żeby sobie rozmaw iamy po prost u za sto łem w studiu telew izyjnym radiowym cz y na konferencj i t e s łowa idą dale j id ą do us łyszą osob y, kt óre potrzebuj ą aborcji, które rozwa żają r óżne r óżne mo żliwości i straszen ie tyc h osób konsekwencjami, kt óre są nieprawdziwe zaś warto powiedzie ć, że nie ma żadnego przypadku śmiertelnego tak natomiast viagra jes t w iele bardziej n iebezpieczne dla zdrow ia, a badania wskazuj ą, że 20 nawet 5 % wi ęcej, a skutków ubocznyc h po za życiu v iagry ni ż po przedawkowan iu za prosta jes t też bardz o rzadko zdarz a, żeby przedawkować jes t prosta do zaprzestania z powod u bardz o skutecznym środkiem porannym i wdrażania oraz organ izm prawd a godz ina jes t o wiele wi ęcej przypadk ów skutk ów ubocznyc h zażycia v iagry a jaka jest dost ępna w w ielu krajac h bez recept y i znowu nam pokazuj e, że te zwi ązane ściśle z naszą seksualno ścią i naszą pozycję społeczną jes t też doskona ły momen t, żeby przypomnie ć, że n ie by ło żadnej n iechcianej ci ąży, gdyb y by ła stosowana odpowiednia koncepcja i że mam y na rynku o d dawna skuteczn ą zarejestrowano r ównież m ęską antykoncepcj ę przebadan o zatw ierdzono w stanac h Zjednoczonych je j jaki ś powod ów niezwykle niepopularn ą nadal osobam i odpow iedzialnymi za ci ążę pozostaj ą tylko kob iety, gdyb y m ężczyźni stosowali antykoncepcji g łowy ani 1 niechcianej ciąży, al e te ż tuta j troch ę jednak orzek ł w mrow isko, bo ja też n ie bardzo lubię te argument y antykoncepcj i, poniewa ż uwa żam, że nawe t je śli myślimy stuprocentową antykoncepcję za w iele lat nada l aborcja mus i by ć dostępna dla wszystkich os ób, które potrzebuj ą ponie ś i osob y mog ą nadal n ie zdecydować senato r, żeby t o antykoncepcję stosowa ć i tak jak zawsze m ówię nawet naprawd ę zb iorowa przymusowa wazektom ia jutr o n ie rozwiązuje problemu moj e n iechcianej ciąży dz isiaj, więc nie ma t o naprawdę te ż aż tak iego znaczenia t o znacz y oczywiście osoby pow inny mieć dost ęp do wszystkich mo żliwych metod, kt óre sprawiaj ą, że mog ą zarz ądzić swoim życiem seksualnym i reprodukcyjny m natom iast te ż aborcj a jest potrzebn a zawsze powinna by ć potrzebna zawsz e jes t niczym złym ton ie jest tak że aborcj a jes t potrzebna, dlateg o że antykoncepcja nie zawsz e dzia ła, ale nie zawsz e dostępna w mieście też jes t tak naprawdę m ówienie, że prace na d ostatn im mo żliwym środkiem ratunk u tak naprawdę powinno by ć wszystko, żeby j e, b o jak najmniej tak n ie jes t tak naprawdę aborcja jes t n iczym złem jes t antykoncepcja chron i przed niechcianą ci ążą mo żna używać możecie uważać, o czym pan mia ł z pewnością te ż bywają aborcja jes t rozwiązanie problem u ci ąży w zwi ązku z tym s ą tak naprawd ę 2 porządki, ale i te ż s ą badania ameryka ńskiej n iestety w Polsce nikt się tym temate m n ie zajmuje a ż tak poważnie, żeby wreszc ie wyszło coś t u chcia łoby się pote m zaj ąć na poz iomie ustawy natom iast amerykańskie badan ia pokazuj ą, że 40 o 8 z teg o c o pami ętam 48 % kob iet, które zdecydowa ły si ę przerwa ć ciąże stosowa ły trwal e antykoncepcj a i im to n ie jest także cz ęść przerywaj ą tylk o te, kt óre stosowa ły antykoncepcji osoby z Niemcami, kt óre po prost u, ale tym bardziej, tym bardziej dl a mnie jest t o temat wa żne, żeby również na d antykoncepcją pracowa ć mo żna jeszcz e łatwiej zapobiega ć ni ż pote m stosowa ć przerwanie ciąży niezależnie od tego c o o nim myśli naczynia my ślę, że są 3 bardzo wa żną rzecz edukacj a seksualn a, kt óra informuje o rzetelne j ant y jak w dobre j bezp iecznej antykoncepcj i i bezp iecznej aborcj i antykoncepcja po t o, żeby nie trzeb a było zachodzić w ciąży, je żeli kto ś naprawdę n ie chce za ś wciąż po prostu s ą osob y, kt óre naprawd ę paraliżuje my śl, że mog ło za ś w ci ążę i osob y, kt óre i trzecia rzec z, a aborcja dl a os ób, które r óżnego powodu mog ą te j aborcji potrzebowa ć bardzo r óżnego tyc h powodów mo że by ć 1000 medyczne spo łeczne różne i t o jest t o wszysc y spraw a decyzj a dane j osoby jest jeszcze 1 poziom teg o tego temat u jak mówić pisa ć o aborcj i jednak kwest ia jest t o co m ówimy druga kwestia to jes t t o jak mówimy i t o wbr ew pozorom poz iom emocji może mie ć ogromny wpływ szczeg ólnie je śli rzeczywi ście chcemy dotrzeć z e swo im przekazem na Pogranicze banki, w których funkcjonuj e jakakolwiek by t o bańka n ie była ma m przed sob ą fragmen t takiego poradn ika n ie pozwalajm y sob ie na pysk ówkę pe łną negatywnych prze żyć wymian ę inwektyw argument ów ad persona m, k iedy przeczytasz post u komentar z dyskutant ów pomyśle chcia łabym, aby t o, aby by ł po nasze j stronie zerknie na jego je j tekst ponown ie najlepiej kilka raz y kontrolujące emocje ora z, zachowuj ąc szacune k odpowiedz wykazują s łabe punkt y wypowiedzi osoby, którą p isze oczywiście zgadza si ę z takim podej ściem t o ja powiem może od raz u Kalinka na rzecz fantazj i ich i czasem ju ż na m cierpliwości do tych awantur, kt óre si ę tam wydarzają już mam wrażenie, że i tak mog łoby by ć więcej m y mam y decyzj ę wspólną, że s ą osoby, kt órych nie przekonamy to są osob y, które nas wyzywaj ą o d morderczyn i Hitlerów i innych nam nie chodzi o t o, żeby jak przekona ć my nie chcem y, żeby ich komentarze spowodowa ły c ierpienia czy przekre śliła osób, kt óre w tym momencie by ć może przerywają ciążę alb o albo maj ą do świadczenie za sobą my takie osob y wbr ew wyprasz a z nasze j przestrzeni my z nimi n ie chcem y rozmawia ć i ja ju ż mam dosy ć przekonywan ia ludz i, którzy o aborcji n ie chc ą si ę uczyć nie chc ą się na ni ą otworzyć nie chc ą si ę na ni ą jakoś n ie mam z wi ększą o większym za interesowaniem je j przejrze ć ja w iem, że bardz o cz ęsto zmian ą poglądów na tema t aborcj i jest spotkanie z osob ą, która t e aborcj e mia ła alb o po własne do świadczenie pomagan ia komuś b ądź prze żywania w łasnej aborcj i i o bezpiecze ństwo tyc h os ób mi najbardz iej chodzi, a więc m y też dlatego m ówimy bardzo często tak ą nasz ą drug ą wiadomo ścią jes t te ż mo żesz kochać osob ę, kt óra mia ła aborcj ę, bo je żeli otoczen ie przekona t o ja ju ż Niewiem co mo że przekona ć są gran ice w ty m żeby, zachowuj ąc szacunek odpowiadać skaz y pokazują s łabe punkty wypowiedzi osob y, z którą si ę nie zgadz a si ę z końca historia ta k na dobre kwest ia teg o jakby co tuta j stanie zgoda to znacz y bez bardz o dużo elementów ty m z nas nie zgodzi ć m y staw iamy na wiedza m y stawiamy te ż fakt y na to c o jes t jak dawn a jednak na t o, żeby odwraca ć po prost u pewnym myln e przekonania m ity, bo mam z tą t o może te ż jest kolejny fragmen t teg o samego poradnika i tera z już zdradza, że jes t t o poradn ik pochodz ący z adres u strona życia PL i o n c iekawe tuta j rzeczy na świetlać chodz i o wiedzę podstaw ą jes t spokój opanowanie pami ętaj, że walczy o swo ich przeciwnik ów n ie z nimi racjonaln ie i spokojnie odpow iada na argumenty adwersarza lekarz m u b łędy logiczne n ie pope łnia pow iedz o naukowym potw ierdzeniu faktu, że życie ludzkie zaczyna si ę od pocz ęcia je śli widzisz rozmow ą n ie osi ągniesz zamieni ć tak t o w łaśnie ta dyskusj a pro-choic e pro-life aborcj a spomi ędzy na interes jak my mam y po prost u do ko ńca życia boksować si ę na fakty, po kt órej stronie stoj ą fakt y, które s ą ustalane taki term inarz powiedziała t o kiedy zaczyn a się życie t o kwest ia warto ści medycyn a, m ówi że dziecko jes t po urodzeniu to jest t o c o mówi medycyn a, al e mo żemy zapyta ć 100 lekarzy i mieć bardz o r óżne odpow iedzi na tema t teg o czy kom órka jes t życiem c ienia mamy bardz o du żo osób, kt óre do nas zg łaszają po pomo c, kt óre uwa żają, że w nich rozw ija si ę życia mam y tak samo bardzo du żo osób, które ten wrac a po pomo c, które n ie chc ą poświęcić sekundy uwag i na to co si ę w nich rozwija chcą si ę traktują t o jak co ś c o im przeszkadz a czuj ą z teg o powod u du ży dyskomfor t wc iela żadna z tyc h rzeczy n ie jes t uniwersalna tera z ma m przed sob ą z kole i broszurę federacj i n a rzecz kobiet i planowan ia rodziny i szukam r óżnicy w przekaz ie teg o jak rozmawia ć, bo czyta m tuta j tak nie ocenia skup si ę na jednostc e historii uprawnionym wyborze pos ługuj si ę neutralny m określeniami term iny medyczn e prawne j ęzykiem empat ii historie konkretnyc h kob iet korzysta ć z rzetelnyc h sprawdzonyc h źródeł czy w ogóle jes t jaka ś szans a osiadań, cytując t e w 2 różnych światów 2 zalecenia, żeby grunc ie rzeczy rozmawia ć neutraln ie emocjonaln ie nie ocenia ć nie wyzywa ć si ę zachowa ć spok ój mam y tuta j z obu światów do pewneg o poziomu teg o rodzaj u intencje w og óle sen s spotyka ć się skoro i ta k ta k jak m ówi Natalia to s ą dyskusji to s ą rozmowy, kt óre dziej ą się obo k realneg o życia cz y też ona si ę dziej ą obok, ale te ż osoby też t o widzą także w system ie tak naprawdę my ślę sob ie, że te ż zasadne pytan ie do szybk iego jak m ówić, jakim językiem tak dalej te ż po c o do kog o, bo dużo z tych os ób, kt óre produkuj ą tre ści w internecie mówi po t o, żeby, żeby powiedzie ć, żeby zasiać fermen t, żeby kogoś obrazi ć i t d . i m y tak naprawdę t o z tego około wciąż fundowane jest wskaza ć w ty m, że my mam y przed wszystk im osob y, która przychodz ąc t u na nasz ą stron ę chcą się na n iej czuć bezp iecznie i naszy m zadan iem jes t t o żeby, żeby uchroni ć prze d przed takim atak iem tak naprawd ę w stron ę os ób, która nie chc e n iczego nauczyć nie chcą n iczego dowiedzie ć tylko przysz ło obra żać, ale w iele osób chce prze z t o droga otwiera si ę na t o po prostu zadaj e pytan ia, kt óre cz ęsto oczywi ście mówiąc jak jaki ś swój punk t w idzenia, kt óre jes t sprzeczne z tym c o my c o sądzimy, czego si ę nauczyłyśmy są osoby, kt óre po prost u zadaj ą pytan ia i i ich tłumaczymy to c o znaczy profesor, kto si ę po prostu sądowi zresztą ma m wra żenie, że w Polsce wi ększość os ób, kt óre reprezentują postawy pro-choic e przesz ły swoj ą osobistą ewolucj ę poglądów, b o w Polsce trudn o się urodzi ć czy osob ą w naszy m wieku trudn o byłoby si ę urodzi ć z pe łną świadomością praw reprodukcyjnyc h praw fem inistycznych w iele z na s pochodzi środowisk Semi konserwatywnyc h albo konserwatywnych wychowywanyc h było takich ani innych rodzinach szko łach i ten proce s gdzie ś w jakim ś sens ie każda z tyc h os ób przesz ła, wi ęc pytanie cz y też mo żliwe tylk o na jak ich na jakich zasadach niż wydaje się t o kwestia n ie tylko teg o c o mówimy, al e jak m ówimy jes t jedna k bardz o wa żna, toteż w ielu w ielu dziedzinach jak te ż, kto m ówi, ale my ślę, że zupe łnie inaczej rozmaw ia osob a mówiąca o jakichś ta m osobac h, które przerywaj ą ci ąże, a zupe łnie inaczej przec iwniczka przec iwnik aborcj i s łucha osoby, które m ówią swo im doświadczeniu bardz o wierzę w t o świadczenia bardzo wierz ę w stwarzan ie wsp ólne tak iej przestrzen i, w kt órej możemy cora z głośniej m ówić o ty m, do świadczeniu ja sama teg o do świadczyłam, że mówienie o swo im doświadczeniu nawet osobie, która mo że na s n ie pop iera skup ia uwagę t o już n ie jest kwestia głosy światopoglądowej, al e auto orzecznictwo ma ogromn ą mo c ta osoba nie może by ć przecież nieprawda ja mam grzejnika, o czy m on a może powiedzieć kryj e, że nasze będzie za mnie modli ć jak kiedyś taką rozmow ę z tak ą pani ą, która być mo że w warszawskim słuchaczom s łuchaczką jes t znana na wchodz i na wszystk ie demonstracje feministyczne zawsze ma kartk i pow ieszone z przodu, na d kt órym czarnym proteście mia łem w r ęku nasz projekt importu, czyl i 13 osoby swojego otoczen ia mia ła aborcję nie jes t sam a podesz łam do n iej i ona była s łuszna by ła naprawd ę smutna n ie była agresywn a na mn ie spojrza ła powiedziała t o jest n iestety prawd a pani ma napisane i by ło naprawd ę smutno, ale nie powiedzia ła, że to s ą zakłamane informacje, czego j a z kolei nie mogę s łuchać, bo to si ę negacj a fakt ów na nie powiedziała, że ja s ieje ferment kob ietom w głowach on a powiedziała t o jest smutna, a ja powiedziałam do niej życzę pani smutn o ja jestem 1 z tych 3 osób jeśli c ieszy, że mog łam zdrowie ć ona nie tylk o patrzy ła smutnymi oczami na mnie obrazi ła żaden sposób to by ła moja decyzj a, żeby wej ść z ni ą w t ę rozmow ę i wierz ę w to, że je żeli kto ś ma ochot ę odbywa ć tak ie rozmow ę t o warto próbować ja ju ż n iema ochoty wchodzi ć w pyskówki to wszysc y już ma m dosy ć natomiast wierz ę w w ierze w prawdz iwe doświadczenia wierz ę w t o, że powiedzenie by ć mo że marsza łkowi Senatu dla mnie to nie by ł dramat sk łoni go być mo że na 5 minut zastanow ienia przed snem cz y nast ępnym raze m rzeczywiście powinien t o powiedzieć jako aborcyjn y Dream Team obchodzicie trzecie urodziny jak jeste ście w punkcie teraz, jakie mac ie plan y na przysz łość na najbli ższy cza s chc ę robić dale j i wi ęcej bardz iej jeste śmy w tak im momenc ie, w kt órym bardzo czujem y, że t o wszystko ma sens jes t bardz o potrzebn a i dl a mn ie tak im momente m bardzo wzruszaj ącym i tak im, które pokaza ł te ż, że jeste śmy naprawd ę potrzebna po prostu w ty m świecie te ż w tak im aktywisty ręcznym powiedzia ła, że są osoby, kt óre chcą się od na s uc iec, kt óra chc ą by ć w tej przestrzen i i i normalizowa ć Warce raze m z nami stygmatyzować to był nas z warszta t, kt óry przeprowadzili śmy miesi ąc tem u, na które zapisa ło si ę mn óstwo os ób, które przerósł nasz e naj śmielsze oczek iwania ponad 50 osób sp ędziło 1 z najpiękniejszych kart staj e si ę z nami zamknięte s ą test ów 1 pomieszczeniu t o by ła taka si ła która, kt óra sprawiła że, że poczułam po prostu, że t o naprawdę ma sensu jes t potrzebn a oczywi ście ka żdego dnia toczyły si ę os ób, kt óre wsp ieramy ale, al e te ż poczu łam że, że też potrzebn e na szerszą skalę w tak im sensie właśnie są osob y, kt óre chcą chc ą z nam i działań, które poczuły, że to jes t te n rodzaj aktywizmu te n rodza j dzia łalności które, którego nas i chc ą uc iec i które chc ą robi ć i t o ile mam y zaproszenie t o różnych m iast o d gru p lokalnyc h, kt óra przyjedzie do na s spotkan iem chcemy, ale że wiążące pomaga alb o ja chc ę pomaga ć jak Wiktorowicz przyjęcie nauczc ie na s t o co ś co ś co ja myślę, że to po prost u si ła, kt óra nie do zatrzyman ia jak my ślę o tym co si ę zmienia ło ja k jak w iele jak wiele os ób po prost u te ż inaczej m ówi o aborcj i jak po ju ż tera z prawie 2 latach dok ładki określenie aborcja stokami pojawia si ę naprawdę tak r óżnych kontekstac h i jako tak i już bardz o sformalizowana to mam wra żenie po prost u że, że wart o, że wart o robi ć i że naprawdę mam y szansę na t o, że kiedyś po prost u przestan ie mówić bardzo źle i t e moj e w ielkie marzenie, żeby żebym, żeby przesta ć m ówić o aborcji śledzona przez co nie jes t z ła z planów mamy du żo plan ów mam y więcej planów chyb a ni ż Eiffel i tak troch ę śmiejemy że, że jest nam 3 lata tem u powiedzia ł, że b ędziemy tak du żo robić to by ł tak i malutki projekcji t o troszeczk ę tak spr óbujemy zobaczy recytowa ć b ędzie i też h istoria na tej przecie ż na na s bardz o zmotywowała, żeby zacz ąć robić, dlatego że Natalia Przybysz w swoim wyw iadzie też opowiada ła o aborcj i farmakolog icznej by łyśmy po prost u zrozpaczon e ty m żona musia ła przej ść przez 40 tabletek kartote k udawanyc h co k ilka dni dl a nas to by ło straszn e, że lekarz w te n sposób, chc ąc tak naprawd ę pomóc swoje j pacjentce skazuj e j ą na trwanie poronienia po prze z pona d miesiąc i to mia ła być tak a dodatkowa dzia łalność w mi ędzyczasie ka żda z nas ma prac e tak będziemy sob ie po prostu raz jaki ś cza s jeździć tras y także, że t o jes t nasz a w zasadz ie praca 24 godziny na dobę można powiedzieć, że są czasem aborcję, prze z kt óre my k ładziemy si ę spacji p ierwsza rzecz po przebudzen iu po k ilku godzinach to jest znowu byc ie w kontakc ie z tą osob ą, z którą się skład my śmy to fakto r państwo n igdy na oczy n ie widzia łyśmy i rozmawiamy z e sob ą po k ilku godz inach kochan a nic nie b ój kochana uda ło, że kochana dzi ęki za wszystk o Papa c óż takie rozmaite takie skracanie dystans u przez te n n iesamowity efekt 3 osobach jak wszystk o Hanny i i tera z naprawdę potrzebowały wyd łużenia te j dob y żeby, żeby potrafić to wszystko c o si ę dzieje plu s realizowa ć marzen ia plany tych marze ń jes t bardzo duża m. in . w przysz łym roku zamierzamy w ko ńcu wyda ć ksi ążkę prawdziw ą ksi ążkę o aborcj i w Polsce z prawdz iwymi h istoriami prawdz iwymi do świadczeniami z fajnym i tekstami na tema t aborcji, jak i ce l adwokata tak, że n ic tw a Maziarz ilustracji jajami z e zdjęciami, al e te ż tekstam i, kt óre powsta ły aborcji, które s ą bardzo fajne n igdy nie mia ły okazj ę się ukazać, gdy ż wcze śniej, bo by ły za jakie ś za bardz o za odwa żne tuta j ma m namyśli chocia żby tekst Agaty Ostrowski, kt óry ma 10 lat o emocjach i aborcj i, kt órego Aga tam się, że mog ę zdradzi ć wstydziła się wysłać ba ła si ę, że on w łaśnie jest jaki ś tak i za za odwa żne i k iedy dowiedziała si ę o projekc ie nasze j ksi ążki powiedziała jes t chyba chcesz, żeby o n ta m by ł jego przeczyta wiedza ta, jaką mus i ta m być przecież jest dok ładnie to co ś co m ówiłaś o tym, 10 lat temu jes t też niesamowite, tote ż pokazuje, że my się wstydzi ł my śmy tego ukrywa ły m y t o, że wiele nas dojrzewało teg o ju ż znaczn ie wcześniej, al e si ę po prostu wstydzi ła o tym, powiedzie ć na g łos przed tak i l ęk przed odrzucen iem n iezrozumieniem na, a w dn iu naszych urodz in czyni 11 grudni a og łaszamy też du żą rzecz tak ą współpracę mi ędzynarodową z organ izacjami, które pracuj ą w innych krajach z naszymi organ izacjami partnerskimi oczywiście trzeb a si ę Ano, czyli o Warsie Network Amsterdam z NHL elemen t i kob ietami w s ieci du że przedsięwzięcie, które chyb a jeszcz e mus i pozosta ć tajemnic ą, al e możemy obiecać, że od 11 grudnia dost ęp do aborcj i w Polsce, zwłaszcza dl a os ób, które s ą po dwunasty m tygodn iu ci ąży i zwłaszcza dl a os ób gorze j sytuowanyc h f inansowo będzie łatwiej si ę znaczn ie o d dziś dz isiaj o ty m jak rozmawiać o aborcj i jak wygl ąda rzeczywisto ści aborcyjn a poz a panelow e poza bankow a poz a akademicka opowiada ły na m Natalia Broniarczyk doktorantk a Instytutu nau k spo łecznych Uniwersytetu Warszawskiego aktyw istka fem inistka współzałożycielka aborcyjneg o Dream Team dziękuję bardzo dzi ękuję i Karolina Więckiewicz prawn iczka dzia łaczka spo łeczna wsp ółzałożycielka aborcyjnego dr ęczyli dziękuję bardz o dzięki m y zapraszamy pa ństwa na informacj ę Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA