REKLAMA

Kartka z kalendarza

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-30 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobr y dz isiejszy weekendow y poranek zacznę o d poezji mo że n iezbyt jakoś specjaln ie amb itny, ale naprawd ę, a propo s ile godz in b ije cza s ile li ści syp ie las tyl e szcz ęścia i słodyczy w dniu Andrzeja tob ie życzy życzy mówiąc te s łowa Maciej Zakrocki oraz jeszcz e dzie ń dobr y, al e do życzeń przyłączają się r ównież Katarzyna Murawska, kt óra audycj e wydaj e Maciej Gorczyński, kt óry j ą real izuje oczywiście chodz i o to, że dz isiaj Rozwiń » jest 30 listopada t o jes t 3003004 . dzień rok u, a imieniny oczywi ście obchodz i obchodz ą Andrzejowie, ale nie tylko od razu dodajmy, żeby n ie było smutno, bo jeszcz e Fryderyk Justyna i Konstancjusz, a jeszcze 1 może tak i w ierszyk Andrzeju życzę c i, ab y wszystk ie fajne dn i w żółwim temp ie up ływały, by co dzień u śmiechał się do s iebie świat cały n igdy n ie by ło poranne j pobudki i wiał w iatr specjaln y c o rozw iewa smutki akura t na pobudkę, b y si ę przyda ła na pewn o weekendowe poranki, żeby by ć z nami ju ż o d godz iny si ódmej m y ju ż jesteśmy słońca jeszcz e nawet z nam i nie ma powstaj e dz isiaj dop iero siódmej 20 będzie z nam i do pi ętnastej 27, ale wracaj ąc do życzeń imieninowych mam y proszę pa ństwa fantastyczny prezent n ie tylk o oczywiście dl a Andrzejów, ale mo że np. niektórzy b ędą chc ieli Andrzeja zrobi ć prezen t, korzystając w łaśnie z nasze j świetnej propozycji przed e wszystk im mam y ksi ążkę bestseller w Niemczech opowie ść o cz łowieku, kt óry łączył w sob ie sprzeczno ści z 1 strony twardy konkuren t w b iznesie z drugiej zaanga żowany spo łecznie wra żliwi jed z Dell Rossmann opow iada o n ietypowej h istorii swojeg o sukces u c i, kt órzy chc ieliby bliżej pozna ć biografi ę teg o przedsiębiorcy n iech dzwoni ą 224444044 na p ierwszych s łuchaczy 5 pierwszych, kt órzy do na s zadzwoni ą mamy w łaśnie t e książki chcem y te ż przekazać zaproszen ia na f ilm m łody Ahmed belg ijscy reżyserzy brac ia Jean-Pierr e i l ig Bardem opowiadaj ą histori ę nastolatka, kt óry o d zabaw z kolegam i wol i stud iowanie Koranu tw órcy swo im dramac ie podejmuj ą 1 z trudniejszych tematów, z kt órymi m ierzy si ę dz isiejsza Europa, wi ęc z próbą reakcj i na radykalnym fundamental izmem zdoby ł główną nagrod ę za re żyserię na tegorocznym fest iwalu w Cannes mamy 5 podwójnych zaprosze ń do k ina elektronik 4 grudni a godz ina dwudziesta jeszcz e ra z przypom inam 224444044 szybkie spojrzen ie do kartk i kalendarza, bo t o jes t tak a ciekawostka 428 lat tem u w Strachocinie ko ło Sanoka urodzi ł si ę Andrzej Bobola jezu ita zamordowan y przez kozaków w czas ie rzez i w Janowie Poleskim w 1600 pięćdziesiątym si ódmym rok u Andrzej Bobola by ł kanonizowany prze z papie ża Piusa jedenastego 1930 ósmy roku 2002 ogłoszony patrone m Polski, a z tego co sił rynk u dlatego jes t c iekawe c i, którzy te ż mają na imi ę Andrzej, al e jakoś bardz iej odnosz ą si ę w łaśnie do teg o patrona obchodzą swoj e imieniny 16 maj a, a n ie popularn e andrzejki 211 lat tem u szar ża polskiego w trzec iego Szwadronu p ierwszego pu łku Szwoleżerów Gwardii cesarsk iej na prze łęczy Somosierra otworzy ła Napoleonowi drog ę na Madryt pami ętajmy są emocj e nie samo Jarka, b o tak się cz ęsto s łyszy, czyli 7 lat temu odbyła się debat a szef a prorz ądowego og ólnopolskiego porozumienia związków zawodowych Alfreda Miodowicza z l iderem Solidarności Lechem Wałęsą transm itowana prze z telewizj ę o ty m, h istorycznym wydarzen iu na pewno prze łomowym ca łej polsk iej w te j drodz e w do demokracj i ju ż nied ługo o si ódmej 40 w weekendowy m poranku szerze j o ty m wydarzen iu zapraszam 26 lat temu odby ła się prem iera f ilmu lista Schindlera w re żyserii Stevena Spielberga co ciekawe, mimo że dzisiaj andrzejk i t o pan prezydent ora z pa n premier b ędą przebywal i na Śląsku i nas z pan prezydent dok ładnie na Dolnym Śląsku, a pa n prezydent nas z pan prem ier na Śląsku i b ędą brali udzia ł w r óżnych uroczysto ściach barbórkowych, al e to ze wzgl ędu pewnie na wygod ę, jaką daj e weeken d, aby pojecha ć spotka ć się z górnikami je śli chodz i o wydarzen ia na świecie szczeg ólnie c i, kt órych interesuje pol ityka, a sytuacj a polityczna w Niemczech w szczeg ólności b ędą pewn ie c iekawi, jakie s ą wyn iki drugiej tury wybor ów na wsp ółprzewodniczący socjaldemokratyczne j partii Niemiec SPD rzeczywiście od w ielu wielu już la t nawet mo żna powiedzieć bardz o trac i na popularności c o dla historii te j partii je j znaczenia w dz iejach Niemiec jes t na pewn o szalen ie trudny m procesem n o i próbuje, wybieraj ąc kolejnyc h przewodniczących no jako ś poprawi ć swoj e notowan ia, ale idzie t o źle do ść powiedzieć, że ju ż o d jakiegoś czasu SPD jest zarz ądzana koleg ialnie prze z troj e współprzewodniczący, poniewa ż nie znalaz ł się n ikt, kto podj ąłby si ę zadan ia poci ągnięcia ugrupowan ia sonda żowego dok zobaczym y, kt o dzisiaj nie będę już dok ładnie, kt o ta m startuj e, al e ci co ich interesują na pewno sob ie spraw ę albo po prost u ju ż t o wiedz ą trzeba jeszcz e powiedzie ć 1 zdarzeniu w Paryżu, które b ędzie mia ło dz isiaj m iejsce pan i me r Anne Hidalgo nad a ukraińskiemu reżyserowi f ilmowemu i by łem rosyjsk iemu więźniowi pol itycznemu Lechowi sensow i tytuł honoroweg o obywatel a Paryża UJ między n imi dlateg o, poniewa ż już jutr o w weekendowy m porank u przypomn ę uroczysto ść parlamencie europejsk im, k iedy t o, gdzie to nowyc h sens ów odebra ł nagrod ę Sacharowa wyg łosił dość tak ą poruszającą mowę jeśli chodz i o t o jak świat, a Europa powinna patrze ć na Rosję Putina n o i wart o b ędzie o ty m, troch ę porozmawiać szerze j już tera z pa ństwo zaprasza m n a na jutr o ja jeszcz e skarcić kalendarza, b y wyci ągnął szybc iutko tylko 2 rzeczy Winston Churchill si ę urodzi ł w łaśnie 30 listopad a 1800 siedemdziesiątego czwartego roku, a kt óż n ie pamięta chociażby jego s łynnego nigdy jeszcz e w żadnym konfl ikcie tak w ielu nie zawdzi ęczało tak w iele tak niewielu on też uku ł poj ęcie żelazna kurtyna, kt óra zapad ła na d od Szczecina na d Bałtykiem po jest nad Odrą, a Adriatykiem to oczywi ście Sultan ma 46 no mo że c i, kt órzy pami ętają, a ci, kt órzy n ie pamiętają może jeszcz e będą chcieli sięgnąć urodzi ła si ę również w i to w ty m samy m roku c o Winston Churchill Lucy ma u d Montgomery znana przed e wszystk im jak o autorka ksi ążki Ania z ielonego wzgórza no wart o mo że przypomnie ć sob ie o te j p isarce i o tej ksi ążce, kt óra w Polsce jest ju ż od 1911 roku czyta m czasu zostało n iewiele próbuje szybk o zachęcić państwa do si ęgnięcia do gazet oczywiście n p . Gazeta wyborcz a, która ma tak i normalny normalny g łówną cz ęść dotyczącą wydarzeń pol itycznych spor o m iejsca poświęca spraw ie szefa NIK - u ale, ponieważ ty m się bardzo du żo mówi bardz o du żo czyta to na pewn o tak pa ństwo w ty m zainteresuj ą wiele na te n tema t już wiedz ą, i ż dowiedzą również, si ęgając do gazet y wyborczej chciałem zwr ócić uwagę szybc iutko na 3 postaci z dz isiejszych gazet no pierwsza w łaśnie t o patrząca z ok ładki gazet y wyborcze j twar z Jacka Jaśkowiaka i du ży tytu ł jak ja t o kto n o w środku dodatk u magazyn świąteczny gazety wyborcze j wyw iad, jak iego Jacek Jaśkowiak udzieli ł Dona c ie Subbotko szybciutko jedno 1 fragment n ie bo i si ę pan nie co ma być t o b ędzie nawiasem m ówiąc po og łoszeniu decyzji wsparła mn ie Magda Adamowicz, a ich rodzice przysłali wzruszaj ący SMS, że przypom inam im Pawła mam 55 lat ile jeszcz e pożyje, bo n ie wiem czy chcia łbym do żyć wieku, k iedy wchodz i si ę Alzheimera demencję teg o typ u chorob y, k iedy jeszcze s łabym człowiek staj e si ę obciążeniem dla innych widz ę proce s pogarszania zdrow ia mojeg o ojczym a i teg o pewnie bardziej boj ę ni ż szybk iego zej ścia pragmatyz m, więc irytują mn ie t e środki bezpiecze ństwa, ale n ie chcę jak o oznaczyć no t o jes t taki króciutki fragment ukazuj ący pewneg o rodzaj u filozofi ę my ślenia Jacka Jaśkowiaka d ługi c iekawy wyw iad zachęca zach ęca r ównież do przeczytan ia wywiadu dodatk u Rzeczpospolitej plus m inus z kolei jes t rozmow a z Adamem Szłapką rozmaw ia Piotr Witwicki Polsat News, a to dlateg o pewn ie, że Adam Szłapka właśnie został wybran y na szef a nowoczesnej na troch ę o pogl ądach noweg o przewodnicz ącego pytan ie lew ica zagospodarowa ła liberalizm światopoglądowy, a Konfederacja woln y rynek Adam Szłapka t o dajm y szansę ludziom, b y n ie musieli wybierać c o jest dl a nich wa żniejszy przy czy m uwa żam, że ludzie, kt órzy maj ą liberalne poglądy nie kupuj ą już dziewi ętnastowiecznej wersji kap italizmu tak iej pewn ie, jak ą przedstawi ła Konfederacja, która cz ęsto daj e dzieci ęcy odpowiedzi b ędą niskie podatki t o b ędzie dobrze jeszcz e rozdajem y wszystk im bro ń, a nie b ędzie t o pytanie przed e wszystkim podatki muszą by ć prost e prawo musi by ć przewidywalne wolno ść t o również odpowiedzialno ść wra żliwość społeczna n ie można zostawia ć tych, którzy nie mog ą sobie poradzi ć n p . os ób z niepe łna z niepe łnosprawnością ciekawa rozmow a na poz a ty m nowy przewodniczący wart o g o bliżej pozna ć s łyszeliśmy przed chwil ą informacja, że to Donald Tusk już of icjalnie po żegnał w Brukseli, choć do ko ńca, bo ta m b ędzie urzędował tylk o w innym zupe łnie gmachu jak o szef Europejskiej partii ludowej, ale te ż jak sprzedaż będzie wpada ł w ty m cz ęściej do Polski natomiast dodatk u gazety wyborcze j nasz a Europa Tomasz Bielecki rozmawia z nowy m szefe m rady Europejskiej szal e słyszałem n o i Tomek m ówi tak a jest tak ma ło czasu zosta ł, ale szybk o bow iem, jaki b ędzie szar y Kisiel no i żal mi się odpow iada ma m dużo szacunku dl a Ungera Tuska oba j odegral i wa żną rol ę, ale nie zgadza m się, że t o prac a n ie pełnowymiarowa w łasny sty l, a za g łówne zadan ie uważam pomaganie i zach ęcanie do wsp ólnych decyzj i do czeg o trzeba wys łuchiwać różnych op inii, b y pote m przedstawi ć w łaściwą propozycj ę porozumienia n o ciekawa rozmow a jeśli chcem y poznać noweg o szef a rady Europejskiej t o trzeb a zajrzeć do dodatk u nasz a Europa informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA