REKLAMA

Kara śmierci w 2018r.: 600 potwierdzonych egzekucji i tysiąc szacowanych

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-30 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:28 min.
Udostępnij:

USA są jedynym systemem demokratycznym w których jest stosowana kara śmierci. Natomiast Chiny są jedynym krajem, który wymyka się szacunkom.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ra z jeszcz e zaczynamy tera z, al e o d h istorii, którą rozpocz ął la drug i Habsburg lotaryński t o o n w ielkim ksi ęciem Toskanii od 1700 sześćdziesiątego piątego roku by ł taki mo żna, b y powiedzie ć bardz o światły t o cz łowiek wprowadza ł w iele r óżnych reformowa ł o charakterz e gospodarczym wprowadz a tak i liberalizm gospodarcz y n ie zni ósł monopol e c ła wewnętrzne n o i generaln ie tak bardz o unowocześnia t ę Toskanii rz ądziła 25 lat i t e Rozwiń » reform y, którą wprowadza ł dotkn ęły r ównież prawa karneg o i o to w łaśnie w oparc iu o tak ie dzie ła Cezarego be z kary o przest ępstwach i karach wymy ślił, że trzeba p ójść tym trope m ich tak humanizm dawa ć prawo karne n o i tak t o zosta ło wydanyc h w 1700 osiemdziesiątym sz óstym rok u kodek s karny dl a Toskanii znan y jak o Leopoldina w ty m kodeks ie zn iesiono kar ę śmierci ora z wszelk ie kar y c ielesne i hańbiące i t o wydarzenie sprze d tylu lat nawe t nie policzy łem przed eur o, al e wielu sta ło się tak im pretekstem do ustanow ienia czegoś co mo że nawet nie wiem cz y jest świętem, ale taktycznej mo żna znaleźć w łaśnie w dz isiejszym opisze 30 listopada nazywa się t o po polsk u bym powiedzia ł miasta dl a życia miasta przeciwko karz e śmierci i zar ówno o tym, zdarzen iu, jak i o same j karz e tera z porozmawiamy z nami pan i Aleksandra Zielińska koordynatork a reagowan ia kryzysoweg o Amnesty International Polska dzień dobry dzie ń dobr y t o dlaczeg o miasta dla życia na rzecz życia cz y przec iwko karz e śmierci, dlaczeg o to si ę tak nazyw a, a nawi ązuje do historii, kt órą w skr ócie Opera to pewneg o rodzaj u rzeczywi ście święta mi ędzynarodowe ustanow ione, które właściwie prze z lat a się rozwijało kolejn e m iasta na świecie do łączały do teg o ruch u i w łaściwie głównym cele m tego wydarzen ia jes t po prostu przypomn ienie światu, że nadal w r óżnych krajach kar a śmierci jes t stosowana i egzekucj i s ą wykonywane i ta data ma po prost u by ć dn iem, w którym r óżnego typ u miasta, które chc ą pokazać sw ój sprzec iw wobec stosowan ia kar y śmierci przypominają o tym co si ę dz ieje w r óżnych krajach za co jest stosowan a kar a śmierci i zach ęcają do teg o, żeby rzeczywi ście dokonać abolicji kar y śmierci, czyl i zupełnie odej ść od niej i prawie i w praktyc e t o święto je śli możemy używać tego s łowa właśnie czasami jest bardz o widoczne r ównież w niekt órych miastach w Polsce, bo t o m. in. przejawia w ten spos ób, że cz y t o jakieś pomn iki czy plac e cz y ważne budynk i w tych m iastach s ą jako ś specjaln ie podświetlane czasami wy świetlane s ą jakieś hasła cz y obrazy no i w te n ot o spos ób uzewnętrzniony jes t t o święto jak i n o widzący t o wszystko ludzie maj ą szans ę na refleksję na te n temat dok ładnie tak ie ma 5 czy wy świetlania maj ą na cel u zwr ócenie uwag i na ludzi, al e tak że mediów na t ę dat ę na te n dzie ń i jes t obc e po prost u pretekst okazja do teg o, żeby o ty m problem ie kar y śmierci m ówić szerze j próbowałem szybk o wrócić t o jest 233 lata tem u te n przez e mn ie Leopold drug i zni ósł kar ę śmierci, a więc no bardz o dawn o tem u tymczase m on a ciągle te ż w wielu pa ństwach na pewno mo żna powiedzieć stanowcz o zby t wielu występuje, jak ie s ą dan e dan e, które Amnesty International, ale ma w formie raport u dotyczą 2018 roku i co rok u dan e aktual izujemy nowy m raporte m, je żeli chodz i o statystyk i na to c o najmniej 20 krajach na świecie nada l by ły wykonywan e egzekucj e i m ówimy o liczbie egzekucj i na ponad 600 egzekucji w 2018 roku przy czy m należy pami ętać, że t o są egzekucje, które uda ło nam si ę jak o organ izacji pozarz ądowej potwierdzi ć, że odbyłem k iedy, w jak ich okoliczno ściach natom iast jest 1 kraj, któremu wymyk a si ę nam i n ie mamy dost ępu do oficjalnych danych n ie mamy te ż wstępu, żeby te dane be z n iestety Chiny i n iestety także trzeba by ło założyć szacunkow o, że tam mo żemy m ówić nawet 1000 egzekucji w samyc h Chinach niestety odbyw a si ę t o w du żej mierze potajemn ie i n ie jesteśmy w stan ie tyc h danyc h zweryfikowa ć natom iast c o do zasad y jest 5 państw, które od la t utrzymują si ę tak iej n iechlubnej pi ątce pa ństw, kt óre wykonuj ą najwi ęcej egzekucji i poz a Chinami jes t t o Iranem Arabia Saudyjska Wietnam Irak i te s ą kraje, kt óre odpowiadaj ą za stanowcz ą wi ększość egzekucj i na ca łym świecie alb o Tchami kiedy ś powiedzia ł kara śmierci to morderstw o pope łnione z najwi ększą z premedytacją no t o dobrz e brzmi, al e zastanaw iam si ę, dlaczeg o tak si ę dz ieje, że no m imo tyl u la t w łaśnie chocia żby, jak ie upłynęły o d tego p ierwszego przykładu mo żna znie ść karę śmierci, że to n ie tylko, że występuje w tej skal i, której pan i m ówi dale j, al e że mo żna znale źć przykłady pa ństw oczywi ście natychm iast do g łowy przychodz ą stan y Zjednoczone n o, w których nie do ść, że uwa ża, że to jes t porządku, że kar a jest, tote ż trudno te ż o ty m, pa ństwo m imo wszystk o mówić, że jes t niedemokratyczna tak że w łaśnie ta kar a śmierci kojarzona z Chinami, a więc re żimem total itarnym, kt óry po prostu no, trzymaj ąc za twarz ludz i również stosuj e w łaśnie t o okrutn ą kar ę 3 takich państwach z e skrajny m rel igijnymi islamskim podej ście gdzie, gdz ie to r ównież jest jako ść n iestety, al e usprawiedliwione kulturowo cz y w łaśnie rel igijnie to jedna k w łaśnie t e stany Zjednoczone troch ę burz ą te n normaln y tak i porz ądek myślenia na temat te j kar y nie my ślę, że to jes t bardzo istotne, że gdzieś tak i pokutuje takie my ślenie, że kara śmierci t o jest rzeczywi ście tylko jakie ś skrajne sytuacje t o s ą kraj e alb o mówić zacofane alb o kraje w łaśnie w okre ślonym kr ęgu kulturowy m religijnym natomiast praktyce n iestety tak n ie jest stan y Zjednoczone pozostają jedynym kraje m w Ameryce północnej jedyny m kraje m systeme m właśnie demokratyczny m, w którym nadal tak a śmierć jes t stosowan a i w łaściwie w stanac h na te n momen t na te n rok 29 Stanów nadal t ą kar ę śmierci stosuj e w praktyc e i tuta j te ż warto powiedzie ć o ty m, że w stanach w og óle stosowan ie kary śmierci te ż otoczon e jes t wieloma kontrowersjami, je żeli chodz i o sposob ie wykonywan ia egzekucj i w stanac h g łównie stosowan e s ą śmiertelne zastrzyki i w ostatn ich latach by ły n iestety tak ie sytuacje, kiedy okaza ło si ę, że takie wydawa łoby się tryw ialne rzeczy maj ą olbrzym ie znaczenie t o znacz y stan y Zjednoczone przesta ły mie ć źródło substancj i chem icznych do wykonywan ia egzekucj i nikt n ie chciał żadna firma n ie chc e im dostarcza ć tyc h substancji zm ienili sk ład tyc h zastrzyk ów co spowodowa ło, że odby ło si ę k ilka egzekucj e, które by łem, a gonią dl a osób poddawanyc h te j egzekucji t o znacz y umierały nawe t do godz iny w m ęczarniach, wi ęc jes t, jakb y taki kolejn y argumen t przeciwko tem u że, jakob y kar a śmierci w postaci zastrzyków mo że by ć humanitarn ą metodą zab ijania ludz i, jeżeli w og óle można taki przym iotnik u żyć do wykonywan ia egzekucji n o właśnie no trochę mo że mam y mocny tema t ja k na pocz ątek weekendoweg o poranka ale, poniewa ż na troch ę związane jest w łaśnie z ty m z t ą akcją, kt órej o, kt órej powiedziałem, al e też n o jes t tak i rodza j myślę ci ągle potrzebne j dyskusji no bo są jakie ś argument y za tą kar ą śmierci r ównież w stanac h Zjednoczonych podnoszone tak ta k jak nasz a ta m się o d lat wiadomości o d stuleci ba t o dyskusj a dotycz ąca praw a do pos iadania bron i tak dale j są środowiska i na pewno pan i organ izacja jes t siln ą organizacj ą, która w te j spraw ie jednoznaczn e poglądy i jak, dlaczeg o pan i zdaniem n ie przebija si ę to na, tyl e że właśnie nawe t w takim pa ństwie jak stan y Zjednoczone ludzie mówią n ie na rzeczywi ście dajm y spokój wydaj e mi si ę, że bardzo du że znaczenie ma t o w jak i spos ób władze stosuj ące kar ę śmierci egzekucje przedstawiaj ą powody, dla kt órych t o robi ą bardz o często kar a śmierci jest przywracane w krajach czy nas ila liczba egzekucj i w sytuacj i, k iedy w ładze chcą pokaza ć, że walczą z jak im probleme m społecznym i norm a t o n iestety charakte r popul izm przykładem może by ć Iran, gdz ie parę la t tem u w ładze zaostrzy ły przep isy dotycz ące przestępstw narkotykowyc h i prawie 80 % egzekucji, kt óre odbywały si ę w Iranie by ły za pos iadanie nawe t ma łych ilo ści substancj i narkotycznyc h i na pocz ątku 2017 roku nast ąpił lekk i odwrót o d tego t o znacz y nawe t minister sprawiedliwo ści w Iranie stwierdzi ł publ icznie, że stosowan ie kary śmierci wcal e nie przyczyniło si ę do spadk u liczby przestępstw narkotykowych, czyl i metoda n ie jes t skuteczn a i ju ż w 2018 mieliśmy o po łowę mniej egzekucj i w Iranie dotycz ących w łaśnie przestępstw narkotykowych c o si ę przyczyniło w og óle do globalneg o spadk u liczby egzekucji w ty m roku t o jest 1 z tyc h rzeczy, że na n ie jest prawdą m ówienie, że kar a śmierci spowoduj e rozwi ązanie jakiego ś poz iom przestępczości, bo po prost u nie m a na t o nawe t naukowyc h dowod ów i w latac h dziewięćdziesiątych im w 2000 roku nie wiem czy teraz b ędą planowan e takie badania, al e ONZ zrobi ło badan ia na tema t teg o jak wpłynęło wycofan ie abol icja kar ę śmierci na poz iom przest ępczości i w żadnym przypadk u żadnym kraj u n ie wystąpiło coś takiego, że w momenc ie, k iedy przestan ą wykonywa ć egzekucj e nagl e nastąpił wzros t, jak i ci ężkich przest ępstw, więc to jes t jakb y 1 z głównych argument ów, że po prostu to n ie jest rozwi ązanie rozwi ązaniem jest mo im zdan iem te n większej skuteczno ści ścigania i p óźniej proces ów s ądowych osób, kt óre pope łniły przest ępstwa, a sa m fak t istnienia kary śmierci zadane przestępstwo n ie jes t czynn ikiem odstraszaj ącym w iele niezwykłych emocj i wzbudzi ła tak a wypowiedź prem iera Viktora Orbana w 2015 roku zrobi ła si ę w ielka awantura Unii Europejskiej w parlamenc ie europejsk im, k iedy on pod wpływem w łaśnie tak iego nastroj u op inii publ icznej w tak iej miejscowo ści pod Warną w ęże w sklep ie wyrobam i tyton iowymi m łoda dz iewczyna sprzedawczyni zosta ła w spos ób brutaln y zamordowan a wtedy w łaśnie ta opinia publ iczna te n morderca ta k po prostu powinien zosta ć w łeb i ich wtedy Orbán powiedzia ł, że n o dyskusj a na temat zniesiony na Węgrzech kary śmierci w dziewięćdziesiątym roku pow inna stan ąć na porz ądku dnia wątpliwości, że takie sformułowania n o właśnie st ąd się zrobi ła ta awantura w Europie w iadomo, że to jes t nieakceptowalne czy Unii Europejskiej, ale m ówi o tym zdarzeniu co ś między in dlateg o, bo my ślę, że ogromn y problem r ównież dl a polityk ów s ą nastroj e opinii publ icznej, że to też nie tylko chodz i o t o, żeby polityków przekona ć Ależ ludz i przekonać do tego co pan i przed chwil ą m ówił nam wydaje mi si ę, że n iestety jest gran ie na emocjach to znacz y, je żeli mam y sytuacj ę tak te ż by ło 3 lata tem u w Pakistanie gdz ie, jakby powr ócono do wykonan ia kar y śmierci pote m, k iedy mia ł m iejsce ata k terrorystyczny i jakby w iadomo jest, że w momenc ie, k iedy ludzie s łyszą tak dramatycznyc h wydarzeniach cz y Magdę świecie atak u terrorystyczny m jak bardzo łatwo na takich emocjach budowa ć to, żeby w dany m momenc ie stwierdzi ć, że powinno by ć poparc ie dl a kar y śmierci prz y czym nie jest t o rozwi ązanie, a d ługofalowe an i systemowe problemu, który dany m kraj u istnieje od 29 październik a do 10 grudni a trw a marato n pisania list ów Amnesty International, o c o chodz i tak c o roku t o jes t największa akcj a dotycz ąca praw cz łowieka wok ół dn ia praw człowieka dziesi ątego tygodn ia i na ca łym świecie tak że w Polsce p iszemy l isty w obron ie os ób, kt óre zosta łem skazan y uwi ęzione pozbaw iony wolno ści tylko, dlateg o że korzystały z przys ługujących im praw i jes t możliwość napisania l istu c o mo że n ietypowe dzisiejszych czasach, al e można przej ść przez f izycznie l ist do w ładz kraj u, żeby apelowa ć o uwoln ienie tak iej osob y alb o bezpośrednio do te j osoby, kt óra więzieniu przebyw a jak o takie wsparcie i wyra żenie Solidarności, jakiego typu to mo że być osob a w rozum ieniu przest ępstwa pope łnionego, że w łaśnie państwo uwa żają i przez t o listy chc ą tyc h ludzi uratowa ć to on i w og óle n ie popełnił żadnego przest ępstwa tylko prze z re żim są w ten spos ób traktowan e, czyli popełnili coś c o dan e władze uznaj ą za przest ępstwo 1 z przyk ładów jest jes t ja sam a z dz iewczyna z Iranu, kt óra chcia ła wyrazi ć sprzec iw wobe c przymusowy m przepisom z e zwoln ienia w łosów prze z kobiet ę i w dn iu kob iet w wagon ie poci ągowym zdj ęła na chwilę sz óste i rozdawa ła kw iaty kobietom, które ta m były to zosta ło nagran e na w ideo upubl iczniony w internecie i w ty m momencie groz i kilkana ście la t więzienia, jakob y dzia łania przec iwko państwu t o są tego typu sytuacj ę jes t tak że historia nastolatk a z Sudanu, kt óremu groz i kar a śmierci i za czyn y, które by ły wypadk iem jak ma m w iele sytuacji, w których bardzo m łodzi ludzie traf ili do wi ęzienia tylko za t o np. korzystal i z wolno ści s łowa piszmy l isty w takim raz ie rozum iem, że mo żna skontaktować z pa ństwa oddziałem na stronie internetowej Amnesty org PL s ą informacje, gdz ie w dany m miejscu mo żna napisa ć list myślę, że wart o si ę zaangażować bardz o ciekawa spraw a jak bardz o dzi ękuję za ciekaw ą rozmow ę Aleksandra Zielińska Amnesty International Polska by ła z nam i dzi ękuję bardz o teraz będą informacje w okresac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA