REKLAMA

Blaski i cienie kadencji Donalda Tuska w Radzie Europejskiej

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-30 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:51 min.
Udostępnij:

Eksperci w studio analizują wyzwania, które pojawiły się podczas kadencji Donalda Tuska i komentują jak sobie z nimi poradził.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendow e porann e Maciej Zakrocki dzie ń dobry ra z czy jeszcze zaprasza m na drug ą godzin ę weekendoweg o poranka już o d rana w informacjach s łyszeliśmy o ty m jak Donald Tusk żegnał się wczora j w Brukseli z e swo imi współpracownikami, kt órzy pomagali mu by ć przez 5 lat szefe m rady Europejskiej m ówił m. in . tak trudn e fajne tak ie intensywne 5 lat rzeczywiście du że wyzwania jako ś dali śmy radę to i doda ł chyb a ostatni ą osobą, którą pow inno si ę Rozwiń » pyta ć o jeg o błędy to jes t miała, ponieważ no cóż nie lub i si ę do n ich przyznawać nie chodz i o to, żeby oczywi ście tylk o wytyka ć błędy, ale chodz i o t o, żebyśmy rzeczywi ście pr óbowali ob iektywnie bezstronn ie oceni ć 5 lat Donalda Tuska w roli szef a rady Europejskiej, a na pewn o zrobi ą t o nasi go ście w stud iu pan dr Bartłomiej Nowak Akademia Vistula dzień dobr y dobr y pa ństwu, a telefon icznie jeste ś z nami pani pose ł Renata Mieńkowska-Norkien e Uniwersytet warszawsk i dzień dobr y dzie ń dobrz e może pan i profesor zaczniemy od tak iej właśnie og ólnej oceny n o jak pani si ę tak kartk ę przedzieli natur y z lewej stron y nap isze to dobrze, a t o źle to więcej jes t, po kt órej straci ł wi ęcej p o stronie dobrze, ale o d raz u tłumaczy dlaczego, bo to nie jest takie prost e ja k na weekendowy porane k to pan źle wybrał tema t przepowiedzie ć, bo ustawa dość trudna t łumaczy sze f rady Europejskiej w świetle traktat ów ta ńczyli w świetle prawa wcal e nie ma a ż tak du żo mo żliwości działania no tych w ty m w tyc h obszarach, w kt órych m y dz isiaj oczekiwaliby śmy, żeby t e podsumowan ia komponowa ć, a w zasadz ie o n odpow iada g łównie na wyzwania, jak ie si ę pojawiaj ą 1 raczej odrzuciła logik ę te j rozmow y i powiedzia ła m y najp ierw w ielkimi wyzwaniami 80 jest żyć w czas ie swoje j kadencji ja nawe t spróbowałem por ównać do do tego co robi ł va n Rompuy, ponieważ on i oba j trafili na mn óstwo wyzwań tylk o kompletn ie innego rodzaj u i tote ż ustawi jakoś t ę rozmowę, ale tam totalitarne krótko z dnia obiektem do wykładni tymczasem naprawd ę zrob i t o moment i tym bardziej że mogę katowa ć s iebie an i ustawie rozmow y, a tymi tat a nawet pa npr óbowałam dobrze pani ą państw pozostawia w takim raz ie tak Otóż Donald Tusk traf i na znacznie więcej ni ż ma pan tramwa j wyzwa ń natury politycznej wi ęc, gdyb y mia ła powiedzieć przede wszystk im, jakiego rodzaju to była kadencja t o on a była jednak troch ę bardz iej naznaczona pol itycznie ni ż np. w przypadku mama ROM van Rompuy jako p ierwsza rzecz druga jes t taka tak by ło tam bardz o du żo sukces ów, kt óre okre śliła mianem naprawdę istotnych ja k na t e wyzwan ia, o kt órych mówimy, ale jest pewien k łopot, bo oczywi ście przy 28 jeszcze wci ąż w pa ństwach europejskich to co dla jednyc h krajów może by ć wielkim sukcesem Tuska to oczywiście dl a innych pa ństw b ędzie, z czym no s oraz jes t powode m do do wstyd u cz y do pow iedzmy tak iego pol itycznego pol itycznej negatywnej ocen y na bra k perspektyw y Unii Europejskiej na pewno po co mam też m ówi podkreśla jak o największy sukce s, w kt órych zachowan ie jedności Europejskiej no t o jest co ś c o nale żałoby ocenić pozytywnie 1 małym w łaśnie 2 małymi wyj ątkami po pierwsze t o jes t oczywi ście Brexit, a po drugie i t o jest tam te ż bardz iej skompl ikowana kryzy s m igracyjny Janem po łączyła te ż z kwesti ą problemu populistami rozma itej maści w łącznie z Donaldem Trumpem, dlaczego jak o łącza, dlateg o że Donaldowi Tuskowi pod ty m względem te ż nogę podstaw iali po drodz e najp ierw perłami p óźniej Tramp no i oczywiście mn óstwo naszyc h rodz imych populistów rozma itych kraj ów, czyl i nowyc h lider ów w swo ich krajach, kt órzy m ieli kompletnie rozbie żne w izje teg o jak kryzy s m igracyjny należałoby zaadresowa ć kłopot był w tym, że to by ła taka w izja zupełnie niepożądane będą naprawd ę mia ł olbrzymi orzech do zgryz ienia, aby zachowa ć jedność Europejską w takich warunkach no al e jak m ówi, a ja sa m powiedzia ł m. in . podcza s teg o g łośnego wyst ąpienia podcza s inauguracji tak rok u akademickiego w Kolegium polskim drugi jedno ść udało m u si ę zachowa ć nie wiem cz y pan dr Bartłomiej Nowak te ż chcia łbym jakoś ustawi ć rozmowy natomiast cz ęściowo oczywiście zgadza m z pani ą profesor natomiast t e kadencj e by ły niepor ównywalne i kadencja ramp a AJA charakteryzowa ła si ę kryzysam i, kt óre myśleliśmy, że s ą egzystencjaln e, gdyby Donald Tusk trafił jeszcz e na kryzy s strefy euro, z kt órym n ie musia ł sobie specjaln ie tera z radzić t o jego rola te ż, by była inna, bo był cz łowiekiem spoz a stref y eur o zresztą to by ła 1 z g łównych ob aw, że że, je żeli ten kryzys b ędzie si ę dalej toczył t o wtedy przewodnicz ący rady, kt óry jes t spoz a stref y euro będzie mia ł znacznie słabszą pozycj ę, wi ęc natomiast podstawow a różnica oczywi ście w styl u, ale przed e wszystk im komunikacji, bo one Romka i zupełnie inaczej zdefiniowa ł swoj ą rolę zupe łnie inaczej zdefiniowa ł j ą Tusk i Tusk od pocz ątku stawia ł na komunikacj ę polityczną on i świetnie w ty m w ty m obszarz e i znaczn ie inaczej definiował konsensus va n Rompuy tak jak się nauczy ł robić t o w Belgii najp ierw wysondowa ć op inie lider ów pa ństw, po czym później stara ł si ę znale źć jaki ś konsensu s następnego przedstawia ł na foru m rady Europejskiej jak o tak i wypracowany, ale by ł tak ą postaci ą, która skrywa ła za innymi, kt óre reprezentowa ły ty m najmn iejszy wspólny m ianownik Tusk post ępował zupe łnie odwrotnie, wi ęc było bardzo c iekawe, bo on e swoich l istach przed pos iedzeniami rady Europejskiej przedstawiał tez y bardz o kontrowersyjnej przedstawia od razu swoj ą opinię, wi ęc tak naprawd ę n p . przyj ął zupe łnie inny mode l odno śnie Donalda tramp a mia ł bardz o wyra źne stanow isko odnośnie brex itu mia ł bardz o wyra źne stanow isko odnośnie odnośnie imigracji mia ł bardz o wyra źne stanow isko wbr ew kanclerz Merkel odnośnie Rosji te ż mia ł bardz o wyra źne stanowisko, więc t o by ło zupe łnie inna rol a i pytanie, kt óra jes t lepsz a zmn iejszy wydaje patrz ąc na źródła traktat u lizbo ńskiego jak doskonal e pami ętam k iedy, k iedy pracowa łem przez 2 lata prz y konwencie przygotowuj ącym podstaw y tego traktat u ds. przysz łości Europy to by ło fascynujące dyskusje kim ma by ć te ż przewodnicz ący rady Europejskiej w naszym wie w j ęzyku polskim m ówił przewodniczący, al e w j ęzyku francuskimi ang ielski jes t prezydent i trzeba pami ętać, że to jes t on ma s ilny jedna k mandat aby, żeby sprawowa ć swoj ą funkcj ę, dlatego że jest jes t z wybrany m kim ś na stałe spo śród premier ów pa ństw jes t kimś, kt o siedzi cały cza s w Brukseli jest oderwane o d swo ich funkcji narodowyc h i nie jes t nazwan y wysokim przedstaw icielem rady ta k jak jes t wysoki przedstaw iciel ds. polityki zagran icznej Cohn rzeczywi ście powinien reprezentować g łos Unii na zewnątrz pow inien by ć s ilny g łos i Tusk robił patrz ąc do oryg inalnego źródła pochodzen ia w ładzy prezydent a rady Europejskiej zagrają ważne, b y by ł racze j koordynatorem, wi ęc n ie inaczej zdef iniowali swoje rol e to co jeszcze te ż ciekawe pamiętam toczy ły się tak ie dyskusje jeszcz e w konwenc ie one dale j wracaj ą o ty m, żeby przewodnicz ący rady był r ównocześnie przewodnicz ącym komisji czyl i, żeby reprezentują z tą Unii na zewn ątrz mia ł jednocześnie ca ły aparat Administracyjny do wykonywan ia tyc h polityk t o było naprawd ę rewolucyjne z punkt u w idzenia w ładzy Unii Europejskiej, cho ć tuta j tylk o wejd ę j a ja s łowo postęp prezydentem, toteż by ło o d samego pocz ątku troch ę nieporozumienia, dlatego że tak jak pan powiedział t o jest kwest ia t łumaczenia tak natom iast my śmy t u mówili na pocz ątku kadencji te ż prezyden t Unii Europejskiej, k iedy się pojawia ły cz y dociera ły chociażby do Jean-Claud e Junckera teg o typu tłumaczenia w rozum ieniu w łaśnie znaczen ia te j funkcji to za ś zara z zara z te ż jeste m prezydente m tak tylk o, że prezydentem komisji Europejskiej, a przewodnicz ący parlamentu Europejskiego mówił zara z zara z ja jeste m prezydentem NIK, że parlament u tak w momenc ie, kiedy s ą te 2 funkcje t o jest naturaln a konkurencj a między nimi Tusk i była, kt óry jes t rasowy m pol itykiem, ale Jung, który też jes t rasowy m politykiem w ie wielu wieloletnim by łym prem ierem Luksemburga on i się, jakby ścierali się ścierali tak i sposób przyjazn y prz y czy m Tusk t o co charakterystyczn e w przeciwieństwie do van Rompuy ja n ie wchodził specjaln ie nie ingerowa ł w prac e komisji Europejskiej Juncker określił g o w pewnym momencie, że jest przewodnicz ącym na p ół etat u Tuska, dlateg o że m ógł rzeczywiście ingerowa ć w prac e legislacyjne komisji stara ć si ę jakoś nadzorowa ć z punkt u widzenia Rabbit on teg o n ie robił głównie si ę koncentrowa ł na szczytac h na rysowan iu pewne j atrakcyjne j znacznie kr ótszej agendy, bo t o był o d początku pomys ł Tuska i szef a jeg o gab inetu Piotra Serafina na pami ęć by łego m inistra, aby uprościć agend y, ab y ona nie by ła tak mocn o negocjowan a przed ty m tylko, żeby t o był realn y obrady, więc to by ł inny sty l do dnia tego dodam, że ta m jeszcz e iskrzy ło mi ędzy Junckerem i Tuskiem tak jak pa n m ówi Tusk racze j n ie ingerowa ł tak kiedyś pami ętam jak Julkę zwołał tak ie n ieformalne posiedzenie n ie ca łej rady, ale znaczn a znaczne j cz ęści szef ów rządu n o to jedna k z drugiej stron y rond a Schumana przylecia ła informacja, że chyb a się pan u Junckerowi pomyliły kompetencj i i ingerowali, gdy finansował i ta r óżnica państwo pa ństwo w jakim ś sensie zdefiniowali pan i profesor swoj e w idzenie tej rozmowy i ona ju ż odbyła, wi ęc tera z będą informacje w TOK FM, a potem b ędzie drug a część, kt órą dusz a zdefiniuje, a w weekendowy m porank u podsumowujemy 5 lat kadencji Donalda Tuska w rol i szef a rady Europejskiej przypomniał w stud iu pan dr Bartłomiej Nowak telefonicznie z nam i pan i pose ł Renata Mieńkowska-Norkien e pan i prezes zasygnal izowane problem y temat y którymi zajmowa ł si ę Donald Tusk podcza s swojej kadencj i przez pani ą tu prze z pan a doktora innym zach ęcają do teg o, żebyśmy króciutko jedna k właśnie konkretnyc h kilka przyk ładów tych problem ów którymi o n si ę mierzy ł ocen ili na pewn o 1 z powa żniejszych z apl ikacjami dotycz ącymi polityki potem wewn ętrznej w ielu pa ństw ani te ż wspomina ła o ty m, popul ista, którzy ro śli na kryzys ie migracyjnym prosz ę w takim w tak im raz ie w łaśnie tak ą syntetyczn ą ocen ę jak sob ie rada Europejska w tym Donald Tusk poradził z kryzyse m migracyjnym alb o n ie poradzi sobie różne, bo przecież te, bo przecież jeste śmy wciąż gdzie ś ta m w kryzysie par y lec ą zaczęło powiedzia łabym od tak iego zachowan ia się chyb a między przed e wszystkim wizj ą niemiecką, kt óra w tamty m momencie wydawało si ę jeszcze dosy ć atrakcyjn a, ponieważ po pierwsze n ie znali śmy skal i problemu nie znali śmy mo że mogli śmy przewidywa ć i Donald Tusk również da ła Unia Europejska, al e na na skal ę tak naprawd ę ci ągle wp ływały jakie ś nowe czynniki i t u m ówię oczywiście o sytuacj i tureckiej czy po otwarciu tureckim dzi ś na którymś momenc ie dl a, a następnie o zachowan ie Donalda trampa natomiast teg o jak te i tak nie potrafi ła mi si ę jak w te j pierwszej cz ęści swojej wypow iedzi natomiast rzeczywiście początek był tak i, że chyba Donald Tusk jes t po prostu takim cz łowiekiem t o po p ierwsze po drugie rzeczywiście tak i był klimat się też pewn ą polską politykę, a na tak i klimat pocz ątku tego kryzys u, żeby jedna k pr óbować radzić sob ie z ty m prze z pol ityka jedna k otwartych drzw i i r ównolegle oczywi ście inwestowanie w ochron ie gran ic ochron y granic zewnętrznych, które wchodziło ratowan ie stref y Schengen myślę, że w ogóle Donald Tusk w tamtym momenc ie zastanaw ia się przed e wszystkim nad tym zw łaszcza, gdyb y dosz ło do referendum brex itowego prosz ę zauwa żyć, że pojawi ł si ę nowy kłopot, który rozciąga na jaki ś f ilm cza s uwagę je śli chodz i o g łówne kryzy s Europejskiej on naprawdę n ie chcia ł rozpadu stref y Schengen i w og óle jak ichkolwiek zm ian na obszarz e o n tak ie zagrożenia by ły były pomys ły, żeby stref y Schengen jedna k troszeczk ę modyfikowa ć uszczelnia granice zewnętrzne, bo n ie do przyj ęcia było wiadomo, że wted y to może doprowadzi ć do rozpad u Unii Europejskiej, a przynajmn iej do podzia łu Unii nam zape łnić prędkości cz y równym stopniu integracji świętami o n na pewn o pr óbował znale źć co ś c o zapob iegnie temu przede wszystk im początkowo wydawało si ę, że rzeczywi ście n iemiecki pomys ł skandynawsk i pomysł, że kraj e te ż jakb y, wspieraj ąc pomysły b ędą w stanie pociągnąć po polityk ę otwartyc h drzwi okazało si ę jedna k złudne i w kt órym momencie trzeb a było zacząć wsp ółpracować z Turcją być może g łowy sob ie poradzić tym lep iej, ale prosz ę pamiętać, że mam a Tuska jak o pochodzący z nasze j cz ęści Unii Europejskiej on i tak miał świadomość tego c o si ę może wydarzyć w Europie środkowej wschodniej, jakie argumenty mog ą si ę pojawiać i na pewn o bra ł pod uwagę bardziej ni ż, gdyby pojawił si ę ni ż na jego miejscu było taką ja k na ile cz ęści Unii, która nie była powiedzia łem tak dobrz e zor ientowana np. pan my, wi ęc my ślę, że on tutaj ma trafi jedna k na tyle problem ów dl a ciężko, że nie by ło tak ie prost e, ale ten tor jeg o w łasnych obszar u powiedzmy efektywno ść to tera z pan dr Bartłomiej Nowak, czyli tuta j Tusk m ówi mówi pani resor t poszedł troch ę za t ą Willkommen pol ityk tak, ale szybk o nie, al e nie, al e pocz ątkowo apotem temat dr Bartłomiej Nowak o jakie są, jak ie s ą kryter ia tuta j sukces u, wi ęc ja przytocz ę et no ju ż jeste m tak powiem z czas ów moje j dzia łalności politycznej i przytacz a tak ą rozmowę jeszcz e zan im pad ła propozycja ni ż Schengen w łaśnie z Markiem Rutte ja by łem na niej z pane m Ryszardem Petru i wted y Rutte oraz zaproponowa ł powiedzia ł, że tak naprawd ę powinniśmy stworzy ć mini sięga co na s zupe łnie zmrozi ło i t o było bardzo realn e t o k ilka kraj ów pr óbowało rzeczywiście dyskutowa ć jako reakcj a na niechęć pa ństw Europy Środkowej wschodn iej do przyjmowan ia uchodźców Tusk n igdy n ie by ł, by n igdy nie by ł za politykę otwartych drzw i jak to pan i określiła natomiast powiedzia łbym, że te ż jeg o rola, je żeli chodz i o porozum ienie tureckie t o był naprawd ę wyb ór bardzo pol ityczny wyb ór między warto ściami różnymi Tusk wydaj e mi się, że wyszed ł z n iego zwycięsko, dlateg o że dz isiaj m ówimy o tzw. przymusowym rozdzielni k ół i mam y porozum ienie z Turcją porozum ienie, kt óre łamało pewn e standard y praw człowieka, je żeli chodz i o o prawo międzynarodowe t o było porozumienie, w kt órym musieli śmy po święcić naszą wierno ści praw u mi ędzynarodowemu i takie jednostkow e m u traktowan iu uchod źców jedynie na rzecz pol ityki n a rzecz pol ityki bezpiecze ństwa ochrony gran ic i Tusk zawsz e by ł adwokate m tej pol ityki ochrony gran ic, że powinni śmy robi ć na zewnątrz rozumiejąc t o się co si ę sta ło, więc tutaj rzeczywiście kryteria n ie są jednoznaczn e te j oceny cz y rząd sob ie poradzi ł, ale niekoniecznie mia ł do teg o narzędzia no, chocia ż tylk o na koniec tego w ątku doda m, że t o porozumienie z Turcją, kt óre oczywiście na pewn o zatrzymało fal ę migracyjną dzisiaj t e l iczby s ą zupe łnie nieporównywalne dale j jes t uwa żane jak o pewneg o rodzaj u zastosowania prz y zastosowan iu mechanizmu, prze z kt óry Unia Europejska staj e się łatwym ob iektem szantażu tureckiego i że t o jes t najwi ększa wada powiedzmy -li LO, ale mimo, że dl a Polita wykorzystuj e życie wiecie pa ństwo ten mec z w polityce n igdy niema szczeg ólnie pol itycy czas u kryzysu optymalnych rozwi ązań jes t wyb ór mi ędzy między z łym bardzo złe rozwiązanie to jes t te n przypadek dobrz e t o tera z porozmawiamy o brexicie to pan i profesor już wspomniała, że t o zresztą wszystk o dz ieje r ównolegle sam Donald Tusk w tyc h po żegnalnych mowac h zwrac a uwagę, że jes t szczęśliwy, że to n ie za jeg o kadencji n ie doszło do tego brex itu, aby t o nie dość przewrotne ja bym odpowiedzia ł, że niektórzy nie w Żarach ale, a t o ja teraz po, al e że są zwolenn icy takiej teorii, którzy m ówią, że ta jego tak a w ielka sk łonność do zach ęcania przyw ódców, żeby przeciągać przeby ł cz y przyznawa ć Wielkiej Brytanii kolejn e praw o do przesunięcia teg o brex itu to między n ie było temp o kierowane, żeby w swo im życiorysie nie m ógł wpisa ć, że to jes t za jeg o kadencji podobn ie zreszt ą sugerował junkers, al e s ą te ż tac y politycy g łównie z prawe j strony r ównież w Polsce, którzy m ówią, że t o jest w ogóle w dużym stopn iu wina Tuska te n Brexit dla mnie osiedla na zby t ma łe koncesje wobec Camerona, k iedy by ła dyskutowana tat a tata specjaln ą ja pa npa n doktor kr ęciło, ale króciutko w tej sprawie pan i profesor potem dr Nowak także mobilne Tuska można oczywi ście Tuska rzuca ć edukacj ę za uznaniem każde każdy k łopot, jaki ma Unia Europejska jest z tą rozmaw ia przez przygotowujący do tego dzisiejszego dn ia też posłuchać c o w radiu Maryja tak jak roln ictwo w ielu innych polityk ów polskiego po polskiej, a m y co ś ta m konkurencj i pytania pod Nowak jedno chcia ł powiedzie ć, że panuj e bardzo trudna pa n jednak pr óbuje znaleźć jakieś działania pan i naprawdę bardzo łatwo powiedzieć, że wobec wszystko c o si ę wydarzyło w tym czas ie, a podkopały troch ę jednak Europa i kontrol i na w ózkach natom iast zabrakn ie ja bym Donalda Tuska miała, ponieważ Brexit w zasadz ie o d końca la t siedemdziesiątych powiedziałabym zawsze wisia ł troch ę na włosku to znaczy, a w szczególności myślę, że w kontek ście problem ów euroatlantyckich on si ę zaczął ju ż etatów, k iedy Barack Obama po raz p ierwszy wyrazi ł wyrazi ma może nie tyle wyrazi łam niczego wi ęcej nie wyraża pod tym wzgl ędem był bardz o stonowany, al e czuło się t o już Unii Europejskiej, że naprawd ę trzeba zacząć budowa ć si ę naszą pewn ą presj ę obronności t ę wspólną politykę obronn ą w Chinach rynkiem, wi ęc pytanie dzisiaj mówimy dz isiaj przyszło brex itu pani profesor teg o dlatego jeszcz e dołączyć tylk o z tym, al e proszę pamiętać to nie jes t wina Tuska presji natomiast pom ieszczenia Tuska jeszcze m a rada Europejska, k iedy do ok a kameraln e szanta żował w łaściwie Unię Europejską nie pow inno być ju ż mogę powiedzie ć o jakich ś s łabościach w momencie ju ż jak oko ło Brexit owym t o było być może t o, że o n nie do ko ńca był obc y mam y jaki ś k łopot z połączeniem on do końca był t o mo że pa n doktor nauk, ale ja nie zgadzam, że t o jest tak ie pytan ie cz y winić Tuska Brexit czy nie o n zrobił wszystko, żeby teg o brexitu nie było i o n t o bardz o jasn o komunikowa ł i ta nieszcz ęsna rada Europejska o, na kt órej David Cameron negocjowa ł kolejn e dodatkow e warunki, z którym mia ł p óźniej do referendu m on uzasadn ienia pol a manewr u wielkiego Cameron o n tak chciał wynegocjowa ć rzeczy, kt óre były niemo żliwe i Tusk bardz o lojaln ie go o tym, uprzedza ł więcej my ślę, że tuta j w og óle nie ma tak iego pytan ia Tusk bardz o jasno komunikowa ł, że t o jes t b łąd Brytyjczyków od początku du ży tu się zgadz a tylk o pyta m, bo t o też s ą 2 fazy pierwsza to jes t ta faz a przed samym referendu m dal i właśnie ta dogadywan ie się z Cameronem zaproponowan ie m u pewneg o specjalneg o programu 3 czy członkostwa w radz ie Unii Europejskiej, al e już druga faza t o jes t ta te negocjacje z pani ą Theresą May i p iwko i w ko ńcówce z Borysem Johnsonem tusze też, m ówi że t o, że Brytyjczycy n ie byl i w stanie zaakceptowa ć te j umowy i de fact o doprowadzi ć do brex itu z porozumieniem, kt óry jest bezp ieczniejszy r ównież dl a Europy mo że tutaj mog ło być troch ę wi ęcej tak iej tak i ustęp Piwoszy nasza to trzymanie się n ie b ędzie renegocjacj i tam umow y, kt óra była podpisana, po czym potem jes t zwi ązany jest renegocjacj a Alego al e w jakim stopn iu m ówimy o 1 o 2 punktach kluczowyc h te j umow y, jak i był dylemat Tuska, b o o ty m trzeb a powiedzie ć je żeli, je żeli wielka Brytania, b y po ra z kolejny wynegocjowa ła specjaln e warunk i wobe c Unii Europejskiej, a w ielka Brytania przy okazj i każdego traktat u miała wyjątki n ie by ła pe łnoprawnym członkiem Unii Europejskiej m ówiąc zupe łnie otwarc ie t o za chwilę ka żdy następny państwo, w kt órym zm ieni się rz ąd, kt óry ma swoj e widzimisi ę zacz ąłby negocjowa ć specjaln e warunki chcia łbym, b y kon iec integracji Europejskiej Tusk w p ierwszym rzędzie mia ł dba ć o integracj ę Europejską, a n ie pa ństwo wychodzące z Unii Europejskiej to by ł wydaj e mi się to te ż był dylema t w jak i spos ób jak najbliżej wielk ą Brytanię zwi ązać z Unią Europejską to przecie ż tyl e same j w pierwszym momenc ie po lekcj i po referendu m powiedziała Brexit Brexit i wyci ągnęła najdale j idące konsekwencje, bo t o by ła twarda form a brexitu wyj ście z Unii celne j i jednol itego rynk u mogła zdefiniowa ć inaczej t o był wyb ór elit brytyjsk ich, bo nawe t nie społeczeństwa brytyjsk iego, które nie g łosował za jak ąkolwiek form ą relacji przysz łych Unię Europejską, wi ęc Tusk i mo im zdan iem zrobi ł du żo, żeby wielk ą Brytanię zatrzyma ć, a jak dziwna jes t wielka Brytania tu ż za chwil ę będziemy rozmawiali widzia łem za szybą pan a prof . Pawła Dobrowolskiego h istoryka znającego świetnie Wielkiej Brytanii więc, wi ęc na m pow ie, dlaczego s ą troszk ę inni, a teraz na kon iec jeszcz e posiedz ą miałem przynajmn iej zd ążymy mam y 2 , 5 minutki Rosja Ukraina zas ługi Tuska Paddy Skawiny Tuska Tusk mia ł był o d pocz ątku 1 z g łównych zagro żeń dlateg o, żeby w ogóle zosta ł szefe m rady Europejskiej by ł jeg o bardz o bardzo jasn e stanow isko, je żeli chodz i o kwest ie Rosji Ukrainy i wydaje si ę, że patrz ąc z perspektyw y czas u jedno ść Unii Europejskiej udało się utrzymać sankcje n ie zosta ły poluzowane Ukraina podpisa ła uk ład stowarzyszen iowy i uk ład o pog łębionej stref ie wolneg o handlu Unię Europejską, wi ęc wydaj e mi si ę, że t o jest pew ien sukces w łaśnie sprawdzamy czy pan i profesor jeszcz e jest z nami, al e chyb a niestety ju ż nie uda ło połączyć n o cóż no al e tu to taki, że do pytamy pana doktora, ale al e w jak im w, jak im znaczeniu sukces Note znow u są tac y, którzy m ówią ja w iem, że to nie jes t wojsk o w jeg o kompetencjac h, al e jedna k dochodzi do tego Nord Stream 2 Ukraina mo że straci ć na ty m prze z utrat ę tyc h po łączeń tranzytowych i i n ie uda ło się 1 ana koniec mo żna powiedzie ć Tuska wychodzi nadz ieja Europejczyków Macron mówi chyb a racj ę ma Viktor Orbán którymi t u podpowiada, żeby się jednak z tą Rosją dogadywa ć się wtedy c o mówi drugi Donald Tusk n ie przekonuje śmie Emanuel, al e prosz ę zwrócić uwagę, że van Rompuy n ie pozwoli ł sob ie n ie pozwoli łby sobie n igdy na publiczne kontr a Macrona cz y też 1 z najwa żniejszych przywódców europejskich b ądź Merkel Tusk dorobi ł Tusk mówił otwarty m tekstem i t o też kosztowa ło troszkę je śli chodz i o jeg o pozycję wewn ątrz rady Europejskiej natom iast się n ie ba ło komunikować c o jes t interesem Europy ja uwa żam, że dz isiaj umiej ętność komunikacji jes t 1 z najwa żniejszych Nord Streamu nie bardzo mia ł narz ędzia, żeby t o powstrzyma ć komisja Europejska n ie bardz o miała narz ędzia, żeby powstrzyma ć przyj ść stosune k komisji Nord Streamu jest ich okres krytyczny w por ównaniu do Niemiec prawd a, więc t o jes t bardziej skompl ikowana ta ocen a niższy ni ż tak ie pobieżne n o rzeczywi ście 5 lat om ówić nawet 25 minut nie jes t łatwa, al e troszk ę żeśmy przynajmniej próbowali był z nam i pan dr Bartłomiej Nowak Akademii Vistula bardz o dziękuję by ła z nami pani prof. Renata Mieńkowska-Norkiene niestety warszawsk i, a za chwilę informacje po, kt órych obiecana rozmowa z Wielkiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA