REKLAMA

"Jeśli Marian Banaś nie poda się do dymisji, to znajdą się instrumenty, żeby go odwołać"

Wybory w TOKu
Data emisji:
2019-11-30 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
57:34 min.
Udostępnij:

Goście programu „Wybory w TOKu” - Jacek Ozdoba z PiS, Izabela Leszczyna z KO, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, Piotr Zgorzelski z PSL i Jacek Wilk z Konfederacji – rozmawiali o sprawie Mariana Banasia, sędziego Juszczyszyna i katastrofie klimatycznej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Grabia okre śla Dominika Wielowieyska chcia łem uprzedzić państwa ju ż jeste śmy na tej w itam serdecznie zapraszam na program wybor y w toku studi ów Jacek ozdoba proszę pana i sprawiedliwość sol idarna Polska dzień dobr y Agnieszka Dziemianowicz-Bą k posłanka lewicy dzie ń dobr y Piotr Zgorzelski PSL wicemarsza łek Sejmu dobre i Izabela Leszczyna posłanka koal icji Obywatelskiej dzień kob iet w 2 Konfederacja europejsk ich w itam państwa bardzo serdeczn ie chciałbym zacz Rozwiń » ąć o d spraw y Mariana Banasia dlateg o rzeczywi ście serial zamieni ł si ę ju ż w thr iller, bo Jarosław Kaczyński wezwa ł Mariana Banasia do z łożenia dymisji wcze śniej generalny inspektor informacji finansowej z łożył don iesienie do prokuratury chodzi o n iejasne przelew y mi ędzy Marianem Banasiem, a postac ie jak domy ślamy się z e świata sutene r, jak iego tera z CBA po ty m, jak Marian Banaś jedna k się wstrzymuje z e złożeniem dym isji tera z CBA donios ło do prokuratury chodz i prawdopodobn ie o informacje zawart e w oświadczeniu majątkowym ta m by ła między nimi tak a działka, kt óra była ma ła potem nagle urosła ju ż nie pamiętam jak była ta m by ło w iele szczeg ółów budz ących wątpliwości jeszcz e wcześniej wart o wspomnie ć, bo to zresztą pan i posłanka Leszczyna m ówiła, że jest du że podejrzenie, że Marian Banaś n ie p łacił należnych podatk ów dostateczn ie wysok i chodzi o wynaje m kamienn ą masa teg o jest w każdym razie jeszcz e, żeby nasze zobaczyć na żywo w telewizji publicznej t o prawd a, że może przyzna ł si ę, ale jeszcze n ie jest powód do teg o, żeby nie wszczynać post ępowania skarboweg o jak rozum iem, ale jeszcz e tylk o dodam, że w mijaj ącym tygodn iu kom isja d s . kontrol i Państwowej zaopiniowa ła pozytywnie 2 kandydatów polityków PiS wiceszef NIK i marsza łek Witek ich powołała taki mamy sta n na dzi ś najwyższe pytan ie jes t następujące skor o Marian Banaś wci ąż n ie podaj e się do dym isji Maciej Witek uwa ża, że być może zrob i to w poniedzia łek jak nie PiS deklaruje, że ma plan, b y np. zmiany ustawionej prz y izbie kontrol i chciał zapytać pana posła ozdob y, jak ie będą zm iany w ustawie n ie znam szczeg ółów tych ustaleń z uwagi na t o, że to zapewn e wysokie k ierownictwo ustala teg o typu rozwi ązania czekają być może to 12 pod dom pa n prezes do dymisji, że t o nie zrobi to s ądzę, że instrument się znajdą na t o, żeby osob a, kt óra najprawdopodobniej trzeba będzie si ę domn iemanie niewinno ści pope łniła jakie ś przest ępstwo nie ma tutaj taryfy ulgowej się to n ie podob a zresztą państwo media 3 tygodnie tem u by łem w samym byliśmy na t o nie wspominam pan ie redaktorze ponad 3 tygodnie temu m ówiłem o ty m, że konsekwencje musz ą być wyci ągnięte, jeżeli t e wszystkie w ątpliwości si ę potwierdzą rapor t Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do kt órego ustosunkowa ł pa n preze s ustosunkowania były niesatysfakcjonuj ące na ni ą wyja śniał wystarczająco wątpliwości pan wie c o w raporc ie CBA mogę tylko MR w ko ńcu przecie ż mog ę tylk o na podstaw ie informacji, kt óre zosta ło udzielone of icjalnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne ta m chodzi o przede wszystk im o świadczenie maj ątkowe i nieudokumentowane, żeby finansowe, kt óre jak rozumiem trafiały czy też przepływu nas zwodz ili myślę c o zostanie zm ienione w te j ustawie o oprocentowan iu niepoważne traktowan ie pozwu mają g łosować za czym ś g o nawet nie wiedzą o znaczeniu ale dlaczego no będą w iedzieli, gdzie przedstawiono wygl ąda drog a legislacyjna mogę powiedzie ć obecn ie na podstaw ie ustawy o Najwyższej Izby Kontroli w artykul e oba siedemnastym jes t zap is, który mo im zdaniem dzisiaj moglibyśmy by ć stosowane, ale torz e lot u wcze śniejszy koniec teg o raportu, gdyby okazało się, że za czas ów ministra finans ów rzeczywiście tak nieprawdziwo ści by ły wted y, k iedy pełnił funkcję pope łni jakieś jaki ś czyn zabron iony t o wted y mo żliwość Trybunał stanu by łaby możliwa, ale też nie sytuacj ę, że jeżeli jest zwi ązany przez Trybunał stanu mus i ustąpić ze stanow iska, ale nie, al e tak, al e niejako pe łniące niejako prezen t prz y kontrol i t o dotyczyło wcześniejszego okres u, bo Trybunał stan u za pe łnienie funkcji cz łonka rady ministrów notę pan, że ustawa o NIK wynika, że wted y musia łby ustąpić ze stanowiska, je żeli miałby zaka z pełnienia funkcji rodziny, kt óre ustalą też, żeby ustąpił z moc y z moc y prawa to jest jakie ś rozwi ązania, al e oczywiście poczekajm y do pani marszałek poinformowała, że i form a jak ze znowel izowanej prze z przepis ów ustawy o Najwyższej Izby Kontroli na jak ąś możliwość s ądzę, że t o dobrz e, że w ten sposób traktujem y pa ństwo, bo miesiąc w czas ie poprzedn iej kadencji prezes a Najwyższej Izby Kontroli czy, kt óry mia ł zarzuty postępowanie karne niedobrze si ę sta ło, że kolejn y ra z jes t osobą w żadnym zawiod ła zgadzam, kt óra nie por a na 9 zawiodły na motorze zostanie t o ja uważam, że radcy prawnego biura Antykorupcyjnego, kt óre przesy ła zreszt ą zawiadomienie do naszych informacji t o, że mogą te ż popełniają przest ępstwa do prokuratury świadectwo tego, że organ y pa ństwa funkcjonują nie ma siły zbrojn e przed g łosowaniem na prezesa krajowej uprzedzali, jaki zaczaruj e rządząca form ą morsk i służy pow inny uprzedzić, że syn Donalda Tuska zatrudn iono spółce, która jest okaza ła się wydmuszk ą i by ła 1 z element ów zorgan izowanej grup y przestępczej, al e zręczne zostanie wyprowadzon a na prezesa NIK, ale leczen ia, ale obawy profesor ochron y wtedy panu, kt óry dzisiaj możliwe, a mnie nie n ie dawał żadnego parasola n ie pan ie pośle, nie mogła n ie mia ło także czy n ie dawniej nie było, ale id źmy dale j, bo tam daltonizm Donalda Tuska przyzna ł na komisji wiedzia ł, że to jes t l ipa i dzięki tem u znacząco mniejszą, która rozwi ąże miesza pa n wszystko, ale dziś zmn iejsza działanie, jeżeli przys ługują do najwyższej Izby każdy w ie, że przysługuje z nieskrywan ą z nieskrywaną fascynacj ą w jaki spos ób przedstaw iciele prawa i sprawiedliwo ści tera z si ę ścigają w deklaracjac h, kt o z nich pierwszy wiedzia ł, że jedna k Marian Banaś nie jes t tak i kryszta łowy jak jak ja k ja si ę jak si ę wydawało jest tak a gorliwość neof ity, żeby tera z kon iecznie dowie ść, że stało si ę po te j dobre j stronie barykad y jest o tyle zabawne, że jeszcze 2 dni tem u g łosami prawa sprawiedliwości osoby rekomendowane przez Mariana Banasia zosta ły powo łane na wiceprezes ów Najwyższej Izby Kontroli, więc jest t o bardz o szybk a bardz o szybka zm iana zmiana front u to c o pan tuta j sugeruje, że być mo że można by łoby rozwi ązać spraw ę pan a Banasia, powołując si ę na czas, k iedy znajdował si ę w Ministerstwie Finansów jes t oczywi ście interesująca ścieżka, al e ona ma jedna k ważną 1 konsekwencję że, gdybyście pa ństwo zdecydowali, żeby nie zmierza ć t o logiczn ą konsekwencją jes t odwo łanie zdymisjonowanie szef a szef a służb, bo je śli między tymczasem k iedy pan Marian Banaś by ł Ministerstwa Finansów, a powołaniem jeg o na szef a Najwyższej Izby Kontroli n ie wydarzy ło si ę nic t o znacz y służby n ie by ły w stanie nie by ły w stan ie sprawdzić nieprawidłowości n ie by ły w stan ie skuteczn ie poinformowa ć o tyc h nieprawidłowościach n o to jedna k sami pa ństwo chcą przyznać, że ju ż wted y by ły jakieś jakie ś problem y t o oczywi ście odwo łanie odwołanie pan a Kamińskiego byłoby by łoby tuta j niezb ędne, ale przede wszystk im t o co pow inno się tera z wydarzyć t o jes t ujawn ienie op inii publ icznej raport u CBA ja dla mn ie jes t niezrozumiałe, dlaczeg o te n raport, w kt órego pos iadaniu jest pa n premier n ie jes t dostępny szerok iej opinii publ icznej na jak dow iadujemy si ę dz isiaj wypowiedzi w iceprezesa prawa sprawiedliwo ści prezes Kaczyński prawdopodobnie zn a jeg o treść chciałbym zapyta ć w jak im tryb ie prezes Jarosław Kaczyński pozna ł tre ść raport u, który nie jest złem, który n ie jest umorzyć nie on e za jako szeregowy jak o szeregowy pose ł ja jak o szeregowa posłanka r ównież chętnie pozna ła treść uzasadnienia, że resort powinien być ujawn iania mia ł 1 poseł wszysc y pos łowie wi ęc, al e oczywiście ten rapor t powinien ujawniono nie tylk o dla pos łów pos łanek tylko po prostu dla szerok iej dl a szerok iej opinii publ icznej t o p ierwsza kwest ia lewica wyst ąpiła z wn ioskiem do premiera ujawn ienie teg o teg o raportu drugi drug a kwest ia jest jes t tak a, że oczywiście powinni śmy dążyć do tego, żeby parlamen t m ógł przeg łosować zniesienie immunitetu dl a pan a Mariana Banasia, bo ja bardz o n ie chciała, żebyśmy m ieli tak ie wrażenie, że dzięki tem u, że prezes Jarosław Kaczyński wyraził oczek iwanie jako szeregowy szeregowy poseł nawe t dosz łoby do te j nawe t dosz ła do posunął ani dlaczego jeśli dobrze przeprasza m, że prezes 1 partii pol itycznych wyraził oczek iwanie mówi Mariusz upokarza nada l bardzo ściera si ę dzieje umocowan ie prezes partii rz ądzącej decyduj e o dym isji lu b braku dym isji szef a Najwyższej Izby Kontroli zadan ia komisji Kalisza kolekcjonowan ie dobre pos łanka Marzena Rogal jest, że na pewno nas na pewno n ie jes t to wielkie oskar żenie Roza apelował zabrzm i zaapelowa ł do ma prawo do teg o oczywi ście ma prawo dzięki temu dowiedzieli śmy się, że jest t o na polskiej scenie pol itycznej taki cz łowiek Marian Banaś, który nie jes t pod wp ływem Jarosława Jarosława Kaczyńskiego niestety sensown e jes t Pancernej nada l jest nadal jest nadal kuloodporne, ale jes t jeszcz e 11 wątek związany z pane m Marianem Banasiem, który chciałem zwr ócić uwagę, dlaczego t o jes t n iebezpieczne osob a tak powa żnymi zarzutami ma dost ęp do wszystk ich tajnyc h informacji, ponieważ otrzymuje od w ielu lat otrzymuj e protok ół protok ół bezpiecze ństwa ojczy źnie oświata oświadczenie po świadczenie bezpiecze ństwa o d ABW to jes t jeszcze 1 aspekt całej tej ca łej tej spraw y, które pokazuj e jak gro źnej sytuacji si ę znajdujemy do jak gro źnej sytuacj i doprowadzi ła ignorancja s łużb pod rz ądami prawa sprawiedliwo ść Zgorzelski jeszcz e do wybor ów parlamentarnyc h całe ob óz zjednoczone j prawicy stał mure m za Marianem, a teraz może okazać, że Marian p ójdzie za mu r, bo wynika z teg o, że ju ż wszyscy g o opuścili pozosta ł de fact o są jeszcz e w środę, bo wszystk o w porz ądku, bo powołano przecie ż kandydat, ale nasz, że tak pow iem te n stopie ń sympatii i mi łość do Mariana z ka żdym dniem topnia ł ja przypomnę, że na pocz ątku pa n marszałek Senatu m ówił, że t o jes t kryszta łowy człowiek ca łym tak powiem ch ór dzia łaczy prawa i sprawiedliwo ści w ty m wtórował mia łem takie wted y uderz a, k iedy w łaśnie tak chwalon o pan a Mariana, że troch ę kilkana ście miesi ęcy wcze śniej preze s Narodowego Banku Polskiego pewny m pan u m ówił, że to jes t projek t n iezwykle uczc iwy szlachetn y honorowe j p óźniej tego n iezwykle uczc iwego szlachetneg o honorowego człowieka są Polska dzia ła jak panow ie w kom iniarkach wyprowadzają zakuteg o w kajdankach, al e sama lepiej, ale już n ie zmusi ł do dym isji prezes Kaczyński tak samo mam wrażenie, że n ie zmus i pan a Mariana Banasia to jest taki dyskon t został ta m jest my śl i tam i to jes t w łaśnie taki dyskomfor t rzeczywiście nie było z nich chciałby chciałbym jeszcze powiedzieć, że t o jeszcz e, że prokurator generalny właśnie w łaśnie tak a filozofia pa ństwa, kt óry mamy do czyn ienia z drugą kadencj ę d e fact o osob y wype łniające najwy ższe funkcj e państwowe nie maj ą w sob ie tej suwerenno ści, ab y czu ć najwa żniejszymi osobami pa ństwo w pa ństwie, bo widzieli śmy, że w łaśnie pa n Marian Banaś nie przyjecha ł do swojej mo żna powiedzieć bezpo średni zw ierzchnik, czyli pan i prem ier pan i marsza łek Sejmu Elżbiety Witek tylk o pofatygował si ę do s iedziby part ii do s iedziby partii, gdz ie istotnie zapadaj ą decyzje najwa żniejsze dl a państwa to jest nie t o jes t właśnie t o jest w łaśnie pokazan ie, że n iekonstytucyjny ośrodek w ładzy, czyl i s iedziba partii jes t o środkiem decyzyjny m w stosunk u do osób najwa żniejsze widzieli śmy pan a prem iera w telew izji, kt óry na fatalne j widać by ło form ie wypowiadał si ę o tym, że pa n Marian Banaś w istocie jeg o najbliższy współpracownik, bo on go przecież desygnowa ł na szef a krajowej adm inistracji skarbowej chwali ł codz iennie za to, że pa n Marian Banaś ma tak ie wielkie efekt y wyn iki w walc e z przestępczością zatorsk ą i d e fact o sformu łowane wobec pan a Mariana Banasia oskar żenia, czyl i po p ierwsze, kontakt ze światem przest ępczym po drug ie, n iejasne przep ływy f inansowe potrzec ie nieudokumentowane dochody t o są to jes t katalo g tyc h zarzut ów, kt óre pow inna formu łować służba na czele, której sta ł pan Marian lekarz t o jest kur iozum t o po prostu pokazuje erozj ę tego pa ństwa i tak naprawd ę pancerneg o Mariana pozostała kup a rdz y i wstyd i tak naprawdę pani redaktor to n ie jes t nasz proble m oczywi ście jest wstyd, ale to jes t proble m odpowiedzialno ści obozu, kt órego desygnowa ł to on i musz ą teraz za łatwić i por ównywanie sytuacji pana Mariana Banasia z pane m Krzysztofem Kwiatkowskim kompletn ie n ieuprawnione, bo kilka godz in po us łyszeniu informacji prasowyc h przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, że są wobec 1 z życia tylk o zrobi ć przyjeżdżaj są lo że są zwolnione ze szklanego dla lekarzy s ą wobe c n iego formułowane zarzut y to natychmiast zwrócił si ę do marsza łka Sejmu uchylenie immunitetów, dlaczego teg o nie zrob i pa n Marian zna jeszcze nam zarzucali, al e na zarzuty czekamy na ziemi ę nowe twarze to zrobi sprawa jes t w iele c o chwil ę czas u pytanie do pani pose ł Leszczyny, bo zastanaw iam się czy nagl e opozycja nie znaczy, że bardz o trudne j sytuacj i PiS zg łosi specjaln ie pyta m o zmiany ustawionej wy ższej przy kontroli, że PiS zg łosi tak ie poprawki, kt óre b ędą sprzeczne ew identnie konstytucyjnej opozycj a te b ędzie między m łotem, a kowad łem broni ć jedna k regu ł cz y poprze ć zmiany, które by doprowadzi ły do wyrzucen ia Mariana Banasia nadziei zwykl e tak jes t, k iedy w ładze obejmują oszuści tak si ę stało niestety ty m raze m na pewno Platforma rywalek siała wyrok u a, g łosując prosz ę poczekać koalicja n ie poprz e żadnych zmian wpraw ie n iezgodnie z konstytucją nie będziemy sp isem niszczy ć państwa natom iast ja, ale generalnie jes t pan i sk łonna poprze ć, jakie zm iany w ustawie o najwyższej kontroli trudn o sob ie dz isiaj wyobrazić zm iany w ustawie, kt óre by łyby w stan ie obej ść Konstytucyjny przepis o ty m, że kadencj a prezesa NIK - u trwa 6 Jan t o jes t żaba poza ty m naprawdę niepoważnie, więc koalicj ę z poprzem y absolutn ie zmiany prawne j, która b ędzie w sprzeczności z konstytucj ą do p isma na swo im koncie b ędą stawal i kolejn o prze d Trybunałem stan u wszyscy prem ierzy i c i, kt órzy łamali konstytucj ę łącznie z prezydentem Dudą n o my n ie będziemy im towarzyszy ć tym procederz e, al e oba nasz e pow iedzieli ju ż prawie wszysc y prawie wszystk o pan poseł tu pierwszy Rypina do Orderu żoną 3 tygodnie tem u nie nale żał Orzeł Banaś jest war iant, który rozwija nie jes t równoznaczne z rz ądu pewn e zasady s ą radzi ł po pierwsze, ją do czasów wojny palili dodał n ie mo żna uchwalić maj ą zawsze macie państwo wnosz ę jak już dzieckiem dobry ro k z teg o c o druga c o pani wyra źna potrzeba tutaj nie odnosi si ę d o do mojej postawa dl a nas bardzo pan u pan i argumentów t o nie będzie tera z proszę teraz nie jes t pańska kole j, jeżeli będzie pija pa n chcia ł, jeżeli powstawać t o na końcu kolejki narzędzia grozi zamach na ro ślinach uwa żałem, że leży znalazłem się pa n rolę pose ł bardz o proszę już też już m a do mnie odnoszą ch ęć wyjazdu personalnej uzyska ła zam ierzeniem MR owiec tak, bo dobrze to id źmy dale j dziękuję t o c o trzeb a zwr ócić uwagę t o jes t t o, że 7 grudni a 2018 roku napisa łam do koordynator a s łużb specjalnyc h Mariusza Kamińskiego p ismo interpelacje, w kt órej zwr óciła uwag ę na t o, że pracown icy skarb ówki powiedzieli, że w o świadczeniach Mariana Banasia s ą powa żne nieścisłości te, o kt órych pan i m ówiła dzia łka, kt óra ro śnie kam ienice, kt óre znikają ro k temu napisa łam o ty m, do koordynator a s łużb specjalnych jest na interpelacj ę na stronac h sejmowyc h prosz ę sob ie sprawdzi ć dosta łam odpowied ź, że tak rzeczywi ście t e o świadczenia s ą obj ęte analiz ą przed kontroln ą stycze ń 2019 później CBA mia ła podstaw y do w ątpliwości m ówiąc eufemistycznie zacz ęła si ę kontrola kontrol a mo że trwa ć 6 miesięcy przed łużyli j ą do 9 miesięcy c o t o znaczy t o znaczy, że alb o Kamiński powiedzia ł premierowi prezesowi ju ż pa l l icho i tamc i do Cisnej -li bute m i powo łali Banasia na prezesa NIK - u wiedz ąc, że ma spor o za uszami t o jes t skanda l na czy m mam y do czynienia z czymś tak im, że służby, kt óre maj ą obowi ązek chroni ć pa ństwo, czyl i polityk ów najwy ższych urz ędników pa ństwowych przed oszustami przest ępcami, bo t o jest gro źne dl a racj i stan u pa ństwa n ie zrobili teg o, czyli naraz ili pa ństwo polsk ie na ogromn e niebezpiecze ństwo Banaś ma kontakt y z przest ępcami i zostaj e prezese m Najwyższej Izby Kontroli z b łogosławieństwem Morawieckiego Chacińskiego Kamińskiego, gdyby by ło inaczej t o ta k jak za żądaliśmy wczora j w sejmie Morawiecki pow inien natychmiast natychm iast odwo łać Kamińskiego za to, że n ie dope łnił swo ich obowi ązków szewski n o ale bajze l Kaczyński da ł z ielone światło i jeszcze jedno pamiętajmy pa ństwo, bo nic na to n ie zwraca uwag i tak naprawdę PiS dz isiaj nie ma żadnej leg itymacji do rz ądzenia, bo wygral i dzięki oszustw o wyborczemu zastan ówcie si ę państwo czy 5 mandatów wi ęcej, które ma poznać t o co ma demokratyczn a opozycja czy PiS mia łby tak ą większość, chocia ż przecie ż w g łosach dosta ł mn iej głosów w sejmie, gdyb y spraw a Banasia wypłynęła przez wydan ie na pani pose ł, ale ważna jest dalek o leży, ale o spraw ie Banasia dyskutowali śmy także wcze śniej unijn ą, ale PiS w zaparte si ę zachowywa ł tak jak dzisiaj troch ę pan poseł mówili, że Banach jes t kryszta łowy i że to wszystko nie są racj e maf ii VAT-owskiej, kt órą niszczył c o jest oczywist ą nieprawdę, bo jes t na to, skąd prowadzi bardz o, k iedy musi bardzo mu si ę do pana akura t na cza s mówiła bardz o poważną szansę na czeskim mo że też zbiórka marzy się na to nie o t o, że na poszerzen iu panowały no ale jest duże RODO g rok tem u wiedzieliśmy, że Banaś ma du żo za uszam i, a wy zamknęli co wi ęcej już c o więcej izolowane domagal i się wielka rew ia dowiedzieliśmy się, że wysocy urz ędnicy resort u finans ów ostrzegal i prem iera Morawieckiego przed bardzo się, że w razie, by wys łali do n iego rapor t notatkę na temat izb pro śbę o t o, żeby krajowa adm inistracja skarbow a zosta ła oczyszczon a z os ób związanych z Renault i mową tego ile wi ęcej autorzy tych wa żnych lokalnych urzędach ustanawiać, dlatego że staram się, żeby wszysc y polsc y wypowiadają się mniej wi ęcej w takich samyc h ramach, więc tera z jes t cza s Jacka Wilka moje pytanie jest takie, bo chc ę tylko pa ństwo nakre ślić troszeczkę obraca si ę dzia ło dale j, gdyb y Marian Banaś poda ł do dymisji, bo d e facto po ty m, jak marzen ie Witek powołał zast ępców polityk ów PiS na to prawo i sprawiedliwości specjalnie nie szkodzi odwo łanie Mariana Banasia w tej chw ili, bo po prost u ci zast ępcy będą rz ądzić jest m. in . Tadeusz Dziuba pisaliśmy o nim, że wobe c n iego też troch ę wątpliwości przed e wszystk im jes t sprawozdan ie NIK na tema t jego dzia łalność jak o w iceszefa delegatur y poznańskiej n iestety marsza łek Witek n ie zapozna ła z tym raportem co si ę wted y dzia ło, dlaczeg o zosta ł karnie przen iesiony do Bydgoszczy no właśnie tera z Tadeusz Dziuba, by rz ądził wynikiem, więc te ż budz i wątpliwości jeżeliby si ę pan chcia ł do tego odnie ść c o siedzia ł używana odszed ł jednak generalnie jak o te ż poz iom komentarzy znaczenie je żeli, jeżeli sa m zrezygnuje t o jego odej ście cz y wymuszenie odejścia jes t bardzo skompl ikowany t o wyjątkowo chyb a najbardz iej skomplikowana procedur a odwo łania wysokiego urzędnika, jak ą spotka łem, bo najp ierw prokuratura musi zwr ócić do Sejmu o t o, żeby Sejm pozwoli ł na prowadzen ie post ępowania przeciwko pan u Marianowi Janasowi, ale n ie mo że teg o zrobić wpros t c iekawe tylko musi to prośba przej ść prze z prokuratora generalnego obecn ie pan a ministra Zbigniewa Ziobry dop iero pan m inister Zbigniew Ziobro prokurato r generalny tę prośbę cz y te n wniosek przekazuj e do Sejmu Sejm wi ększością g łosów bezwzględną pozwal a na prowadzen ie postępowania, czyl i mam y tak ie 3 stopnie na pocz ątku prawd a pote m, jeżeli za łożymy, że sąd szybk o skończył spraw ę i skaza ł prawomocnie pana Mariana Banasia po iluś ta m w latac h jak to w Polsce trwa to też n ie jest automat tylko dop iero wted y Sejm stwierdza znał bezwzgl ędną większością g łosów wygaśnięcia mandatu my ślę, że maj ąc świadomość pa n Marian Banaś dobrz e o tym, że spraw a przec iwko niemu t o jes t najlepszy wypadk u mo że trzymać 4 lata przez 4 lata jes t kompletn ie bezkarny, więc włóżmy między bajk i t o że, że mo żemy szybk o do tego doprowadzić niestety w Polskiej konstytucj i brakuj e tak iej instytucji specjalne instytucje impeachmentu dl a najwyższych os ób w państwie rob i skraca ł kadencj ę fakte m jest zap isana w ocz y kadencja i nawet jeżeli tera z zacznie grzeba ć w ustawie prz y Najwyższej Izby Kontroli można ta m różne koncepcje przeprowadz i się zgadzam t o można skr ócić pewne proces y upro ścić np. wprowadzi ć zap is, że osoba przec ieku, który prowadz i postępowanie mówi sze f NIK - u jest zawieszana wtedy kto ś inny chodz i można, al e znowuż to jes t tak sprzeczn e z konstytucją, kt óra daj e sze ścioletnią kadencj ę prezesowi, dopóki n ie zostan ie tak naprawd ę usunięty n p . prze z Trybunał stan u w natomiast c o do same j sprawy Szanowni państwo, aby n ie chcą przera żać pa ństwa to kwest ia oświadczeń majątkowych to jest mo im zdaniem tylko czubek g óry lodowe j, bo sprawa się tak naprawdę t o o d listopada 2015 roku, k iedy w Ministerstwie Finansów zalęgły si ę maf ia VAT-owsk a w postaci 3 panów Arkadiusza, aby Krzysztof Faber i szef a 1 z urzędów skarbowych, al e PiS mówi organ izacja ruchu tuta j t e osob y jedna k zosta ły potem zdemaskowane dobrze siedz ą sob ie teraz więzienie bardz o dobrze tylko, że byl i powiązani z panem Marianem Banasiem ma ło teg o z kolei byl i powiązani jak żyć jak r óżnymi wi ęzami z ABW, wi ęc tuta j też może być zachodz i pytanie czym nie ma ju ż parasol a ochronneg o sameg o pocz ątku niestety s łużb na ty m całym uk ładzie okiem na t o republik ą Banasia, która już t o si ę wytworzy ła i faktyczn ie wszystko wskazuj e na t o, że mam y problem ze służbami, że to jes t zasadniczy problem w te j sprawie z e s łużbami specjalnymi kogo chroni ą kogo pilnuj ących interes ów dlateg o Konfederacja z łożyła wniosek o powo łanie komisji śledczej sejmowe j do zbadan ia te j całej afery, bo t o, że tam zbadamy czy pa n Marian Banaś mia ł dzia łkę 1000 m 2000 m i za t o odpowie n ie zmienia istoty spraw y ew idencji organ y państwa nie zadzia łało t o w tyc h najwa żniejszych obszarach zgadza m si ę, że t o jes t sytuacja rynkow a, je żeli służby wiedzia ły t o powinny by ły powiedzie ć, je żeli n ie powiedziały t o do odwo łania natychmiast szef s łużb, al e jeżeli powiedzia ł n p . m inister szefow i rządu prem ierowi, kt óry przez za t o odpowiada na t o pytan ie, dlaczeg o mimo teg o zapowiedzia ły jedna k powołano n o mamy n iestety spraw y du żo dużo g łębszą dużo bardz iej zawi łą i faktyczn ie jes t on a charakterz e mafijnym charakterze ze styk u między światem przest ępczym, a najwy ższymi funkcjonariusze państwa etyczn ie jes t mowa o rozliczeniach jeśli chodz i o szefostw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego teoretycznie nie jak t o si ę zakończy chciałem pa ństwa prosi ć o skomentowanie związani ze s łużbami naprawd ę bardz o n iebezpieczne wskazuje na t o, że jeszcz e wraca ć do tego temat u, ale ja chcia łem państwa zapyta ć o kolejną kwesti ę, a mianowicie mam y proble m wyrok iem Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej, poniewa ż Trybunał uzna ł, że mog ą mie ć wątpliwości c o do niezale żności KRS generaln ie post ępowań dyscypl inarnych teraz sprawą w grudniu ma si ę zaj ąć Sąd Najwyższy, al e ju ż wcześniej olsztyński s ędzia Paweł już 10 zdecydował si ę sprawdzi ć na statu s sędziego, kt óry został powołany prze z nową KRS i w efekcie poprosi ł kancelarię Sejmu o ujawn ienie l ist poparc ia dl a kandydatów KRS l isty poparc ia s ą wci ąż utajn iane mimo wyrok u NSA i Marek Witek nie chce si ę ujawni zreszt ą powiedzia ł nada l będzie trzymac ie w tajemn icy na interesy sędzia ju ż cieszy ponos i do ść powa żne konsekwencj e swojego czyn u, bo zosta ł zdegradowan y odebran o m u sprawę, że postępowanie dyscyplinarne wszystk o t o rob i zresztą prezes Nawacki c o, do kt órego powo łania do KRS s ą największe w ątpliwości, bo niekt óre osob y wycofały podpis, wi ęc tak naprawdę nie w iemy czy s ędzia Nowacki jest w łaśnie tera z stosuj e represje wobe c ju ż Cieszyna powinien ze sze f krajowej radzie s ądownictwa są wątpliwości wobe c os ób, kt óre wobec te j l isty poparcia dl a n iego, al e prawo i prawdziwość pełni pan poseł b ędzie o ty m, m ówił uważa, że sprawdzanie status u s ędziów powołanych prze z now ą KRS anarch ia, bo prowadz i do chaos u w wymiarze 8 to ja może za ś pana marsza łka Zgorzelski jak pa n ocenia t ę sytuacj ę po wyrok u Trybunału sprawiedliwości nasz rynek mo że tak o d kwest ii og ólnej chcia łbym zwr ócić uwagę pa ństwa na 1 rzecz Otóż, o ile wyro k Trybunału stabilności Unii Europejskiej te n, kt óry zosta ł ju ż og łoszone wydan e jeszcz e tak naprawd ę dl a Polski dla pa ństwa polskiego nie jes t gro źny o tyle pami ętajmy, że przed nam i jeszcz e jes t kolejn y wyro k Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej dotycz ący kilka kontrol i Państwowej, bo Sąd Najwyższy dodał także w te j kwest ii pytanie może si ę okaza ć po p ierwsze, że o wa żności wybor ów parlamentarnyc h b ędzie decydowa ła b ędzie decydował gron o cz y cia ło znajdujące się w Sądzie Najwyższym, który nie b ędzie miało przym ioty si ę s ędziowskiego, bo je żeli zostan ie podwa żone statu s Izby kontrol i Państwowej t o w istocie o czas powt órzy o wyborac h parlamentarnych mogą zasiada ć osoby, kt óre c o najwyżej mog ą by ć funkcjonar iuszami państwa też p ierwsza spraw a drug a rzecz bardzo istotna t o jes t t o, że je żeli pa ństwo polskie n ie będzie realizowa ło w wyrok u Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej t o b ędzie zastosowan a klauzul a warunkowo ści dost ępu do środków unijnych to jes t już uderzen ie w wym iarze ekonomicznym, a teraz wracaj ąc d o do pani pytan ia Otóż mo im zdaniem wszysc y pope łniają błąd tak że w przestrzen i publicznej dz iennikarze, którzy m ówią, że pa n s ędzia już Cieszyn wyda ł wyro k prosz ę pa ństwa wyro k zosta ł wydan y przez s ąd w imieniu Rzeczypospolitej tak sam o jak ka żdy obywate l tak i każda instytucja zobowi ązana do jeg o real izacji i Krupka i dzisiaj, je żeli słyszymy, że pa n gżegżółka, m ówi że n ie będzie realizował wyroku sądu t o znaczy, że po prostu otwieracz chyba w tej chw ili przedstaw iciel kancelarii SA t o po prost u otwiera drzw i do anarchii t o jes t bardzo bardz o groźne t o dz isiaj pan a s ędziego spotykaj ą szykan y t o oczywi ście jes t naturaln a reakcj a prawa i sprawiedliwości oboz u władzy, która o d wielu w ielu la t szykanuj e sędziów n iepokornych i oczywi ście ja uwa żam, że pa n sędzia nigdy n ie będzie dl a mnie Pawłem miło tylk o będzie pane m s ędzią Pawłem ju ż Cieszyna, który po prostu zgodnością nos i swoją funkcj ę s ędziowską Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oczywi ście, że sędzia ju ż Cieszyn mia ł pełne prawo wyst ąpić do kancelarii Sejmu o upublicznieniu znak iem nowyc h l ist ta k jak op inia publiczna ma prawo pozna ć te real izujemy w Gąsawie pan pani posłanka potem b ędzie miał pa n zaraz, b o na podstawie wyrok u Naczelnego Sądu Administracyjnego tak ie s ą fakty i ju ż t o, że uruchom iona wobe c s ędziego zosta ła procedura dyscyplinarna, że jest szykanowany t o jest n ie tylk o wym ierzony teg o konkretnego sędziego jes t t u tak że wysyłanie sygna łu do środowiska s ędziowskiego i próba zastraszan ia ca łego teg o środowiska, że je żeli b ędą post ępowali n iezgodnie z interesem interesem władzy to si ę za nich weźmiemy jakąś an i co dzia ła Wika związane z dyscypl in na raz ie jednak trzeb a by ło poczeka ć na NATO a ż stanow isko zajm ie Sąd Najwyższy i s ędziowie s ądów powszechnyc h powinni poczekać w łaśnie Sąd Najwyższy n ie podejmować w łasnych inicjatyw, ale je śli Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że te l isty pow inny zosta ć upublicznione do tego nie ma spor u chodz i o sprawdzan ie status u sędziów powo łanych przez now ą KRS o t o chodzi nie tylko pa ńscy, bo tuta j rozbiliście oczywi ście możemy możemy na ten temat dyskutowa ć natom iast całą pewnością n ie jes t t o przes łanka k u tem u, żeby zawieszać s ędziego w pe łnieniu obowi ązków, żeby uruchomić procedur ę dyscyplinarną t o s ą narz ędzia kal ibru, które pow inny by ć zarezerwowan e do szczeg ólnych okoliczno ści wted y, k iedy s ędziowie faktycznie uchybiaj ą godno ści zawodu sędziowskiego cz y cz y po prost u działają działają w jak i sposób na szkod ę tuta j tak iej sytuacji nie by ło i pewne upol itycznienie sprawy jes t jest oczywiste t o niema w iele wspólnego z demokracją t o jest ma wiele wsp ólnego z ty m w jak i sposób zarz ądzać chc e chc e prawo sprawiedliwość mo im zdaniem t o jes t związane oczywi ście z tym że już 5 grudnia jes t wyznaczon y termin term in, w kt órym Sąd Najwyższy zajm ie się wyrok iem z wyrok iem z UE to jest stworzen ie tak iej atmosfer y w łaśnie zastraszen ia wyw ierania presji stworzenia jakiego ś takiego wrażenia, że jes t t u jes t t u spór o interpretacj ę po to, żeby Sąd Najwyższy mógł obradować n ie mógł n ie m ógł wyda ć wyda ć decyzj i w warunkach pewneg o tak iej atmosfer y niezale żności niezawis łości Jacek ozdob a to z sędziami, który by ł delegowan y do Sądu Okręgowego w Olsztynie nie miał instrumentu an i podstawy prawn e do teg o, żeby podcza s procedur y, którą przeprowadz a podwa żać decyzj ę konstytucyjnyc h organów wyszedł kro k pona d prawo dlatego cofni ęcie jeg o delegacji, bo potem zapyta o sprawdzenie teg o sędziego aktorka na myśli może ktoś żądania o d kancelar ii Sejmu s ądzę, że jedno 1 jedno drug i jes t przekroczenie post ępowania, które by ło toczone do orzecze ń naczelnego sądu m inister, al e pani porz ądek prawn y jest tak i, że orzeczen ie to zupe łnie innego niż post ępowanie, kt óre by ło toczone prze d Sądem Okręgowym w Olsztynie i sędzia w te j spraw ie kompletnie n ie mia ł związanego czy to t o s ą 2 różne aspekty co, wi ęc jak decyzja pan a Szczepana kolei, że spraw ę oznacza gangu obc inaczy palców zadano pytan ia do Trybunału praw jazdy niż euro, a oni mają drugi teg o zrobić poza tym pamiętajmy o ty m, że, jeżeli ktoś przeczyta ł uzasadnienie mam nadziej ę, że pan i zrobiła, chociaż w ątpię to co pani mówi, bo świadczy to, żeby n ie czyt a uzasadnienia z łe daj e mo żliwość cz y t ą decyzję o ty m w jak i spos ób jest podejmowane decyzje związane z wyboru sędziów jes t p o stronie Sądu Najwyższego an i p o stronie Europejskiego Trybunału i dop iero jak będzie wyrok t o wted y można do teg o odpow iednio ustosunkować pa n sędzia przekroczy ł swoje uprawnienia n ie podwa ża konstytucyjn e organy t o jest bardzo z łe c o zrobił poz a tym jak ma być 4 się podoba t o, czego postaw a w kontek ście działalności można będzie świecił polityczną s ędzia, kt óry całą pewnością nie jes t przes łanką działek planowania oznacz a jednak sędzia, kt óry ja mówię to eksper t tak jakby zsumowan ia w ogóle się czy sędziowski nie podoba si ę jak sędzia w spos ób otwart y deklaruj e wrogość wobec innych tylne al e, żeby wylosowa ć nawet elemencie jego ubioru świadczy mocno stawia się poz a po 1 ze stro n spor u m ianowicie mia ł w klap ie przypinki z nap isem konstytucja, kt óra za konkretn e cel e związane z politycznego prowadzoną akcj ą polityczną broń łamie prawo jeśli emocjonuje stron y nie m ówiąc pro ściej konstytucja po drug ie, sprawiedliwość ma m nadziej ę, że wszysc y stajemy po stronie, kt óry jest zreszt ą ja po prost u siada to jest pana zacznie się nauczyć rozum u art. 179 konstytucji wyra źnie, że w ty m wypadk u akura t sędzia no te ż nie jes t oczywiście nieodwo łalnej tak dalej panie maj ą prawo, al e trzeba pami ętać o ty m, że musi odtwarzan ia polowan ia czy wy to w jak i spos ób m inistrowie byli wyb ierani jes t po prost u powoływanie zależne s ą działania pan tam pan ie po śle, istota problemu musi pa n na to spojrzeć w te n sposób rozum iem, że mo żemy si ę zag łębić szczegóły, ale od stron y prawne j proble m dzisiaj z polskim wym iarem sprawiedliwości poleg a na ty m, że ka żdy s ędzia, kt óry wyda wyro k n iezgodnie z oczek iwaniami PiS-u za ka żdym raze m jes t represjonowany albo nie gardzili postępu, o czym wspomina pan i Doda alb o don iesieniem do grona państw do zdegradowany i mienia albo źle, że pan i m ówi nieprawd ę uwa ża podać przykład s ędziego, kt óry wydał wyrok już się n ie pope łnili podczas postępowania mogę pan u taki meda l podczas post ępowania nowe będzie odpowiada ł jak pokazuj e, że rzecznik już pan u poda m Mazur liczne przykłady s ędzia, kt óry wyda ł decyzj ę w sprawie reprywatyzacji Patryk, jaki natychm iast zapowiedział post ępowanie dyscyplinarne przec iwko n iemal z a prawo nie z, a 160 osób żyje, al e przy osadzie m a prawo łamać wyrok u nie zna pa n w wyroku te n s ędzia, kt óry wydał w spraw ie reprywatyzacyjnej zwrócił t ę decyzj ę do komisji weryfikacyjnej, żeby j ą poprawi ć pod wzgl ędem prawny m grożenie s ędziemu za wyro k za każdym raze m dyscyplinark ą jest nara żenie jeg o niezawisłości pow iem panu, że w 2 sprawach dotycz ących mojej redakcji NBP, kiedy 2 sędzie wydały decyzj ę n iezgodnie z oczek iwanej prezesa Glapińskiego pe łnomocnik natychm iast z łożył don iesienie do prokuratury na n ich naprawdę dz ieje si ę rzec z w Polsce bardz o z ła i my walimy znają, ale pan ie mia ły nie myślimy tą sprawą kradzieży dosz ło do jakich ś nieprawid łowości podcza s postępowania rzeczywiście halnego tera z jest rat y za naprawdę pan i redakto r broni sędzią w sprawie reprywatyzacj i rodzi się o d osoby nie broni ę, bo pa n mówi na temat nie o t o chodziło o pamięć urządzenia s łużące ust twierdzi, że ta decyzj a dotycząca kurato r znów chodz i, o ile osób zgodną z rozwoj u nie ma musi znaleźć można uznać t o szczyt UE pan i Izabela ważne, że w ogóle nie, bo oto właśnie chodz i tak czy chodz i o to czy jest zagwarantowana niezawis łość sędziów dz isiaj nie groz i za każdym raze m jak wydadz ą decyzję, ale nie no al e odesłano j ą rządy rozwoju zostanie 1 z pańską planuje, ale ma swoją wiedzą dzielić spowoln ienia działamy pan i za należne na m, że wszysc y nasi słuchacze to wiedz ą, ale pa n poseł Halina mógł nast ąpić do pryncypi ów, ale oczywi ście w ogóle chodzi o pryncyp ia, więc ja ja proponuj ę, żeby pan poseł przeczyta ł ca ły s ą 172 paragraf i co robi ć z UE w ty m wyrok u z UE w ty m wyroku m ówiąc, że t o Sąd Najwyższy izba pracy ma zdecydować cz y KRS jes t legalny m organe m tam s ą tak ie słowa pytan ie do do op isu w og óle do pan a m inistra Wójcika, który twierdzi ł, że ten wyrok jes t blama ż totalnej opozycji t o jes t blamaż totalnego rz ądu PiS-u, poniewa ż s łów powiedzia ł wyraźnie PiS -ow i i rz ądowi t o Sąd Najwyższy izba pracy ma zdecydowa ć cz y izba dyscypl inarna jes t cia łem powo łanym zgodn ie z prawem, al e podaj e szereg kryteri ów m ówi tak najważniejsze jes t t o, że została wyłoniona prze z KRS i teraz pytanie o KRS jes t tutaj kluczow e zaraz przejd ę do s ędziego ju ż Cieszyna, bo s łychać wyraźne kryter ia podaj e, że zosta ła skr ócona kadencja poprzedn iej KRS, że członkami s ą ludz ie z nadania politycznego, że zostal i powo łani niezgodnie z prawem, że nie ma tych list n ie wiemy cz y ktoś w ogóle popar ł, że KRS n ie funkcjonuj e tak jak pow inna nie stoi w obron ie niezależności sądów s ędziów i tera z tak c o zrobił s ędzia ju ż 10 sędzia już 10 przeczytał wyro k z łe, który wyrok iem obowi ązującym i wyczyt a z tego wyroku, że jest ca ły szereg w ątpliwości wobe c nowe j KRS, ponieważ jak o drug a instancja miał rozstrzygn ąć wyro k I instancji wyro k wydan y prze z sędziego c o, do kt órego s ą poważne w ątpliwości, bo zosta ł w łaśnie powo łany prze z rekomendacj ę tej Neo KRS n o i s ędzia ju ż Cieszyn musi realizowa ć kart y praw podstawowyc h, która mówi, że każdy m a praw o do spraw iedliwego procesu prowadzoneg o prze z niezawisłego s ędziego, więc szczerz e mia ł obowi ązek zapytać czy te n s ędzia powo łany prze z tą pisowsk ą KRS jes t rzeczywiście s ędzia związane z moich żyłach nie znalaz łem nie w iesz, gdyb y post ąpił inaczej z łamałby prawo to jeg o obowi ązek zwrócić si ę z takim pytan iem i t o c o robi dz isiaj z nim PiS jes t dok ładnie t o, o czym powiedzia ła pan i redaktor t o jes t polityczna nagonk a rodzic spraw y do czas u decyzj i Sądu Najwyższego, al e muszę nie muszą już wzro k jes t wyro k Trybunału sprawiedliwości, al e pol iczono, że ograniczenia odpowiedzialności rozwi ązań dla państwa n ie może zabraknąć państwa są t o brak mo że z wdrażaniem przeprasza m teraz Jacek Szydło za spraw ę prosto jak dru t tak powiem toczy ła się sprawę w II instancji, kt óry wn iesiono apelacji od wyrok u I instancji nie zna m szczeg ółów med ia poda ły, ale założę się jak o praktyk adwoka t by ł po prostu zarzu t apelacj i zarzut teg o typu, że wyro k jest n iezgodne z prawem, gdy ż orzeka ł sędzia, który n ie pow inien orzeka ć w związku z ty m w postępowaniu apelacyjnym pojawi się zapewn e wn iosek 1 ze stron, ab y t o sąd zwrócił si ę z wnioskiem o informacj ę czy s ą l isty poparcia dlateg o s ędziego cz y n iema tera z sąd każdy każdy s ąd w tym sąd odwo ławczy w ty m Sąd Okręgowy musi przede wszystk im ustali ć stan faktyczny i prawnych ka żdej sprawy, je żeli s ędzia miał tego typu wniosek dowodow y strony, jeżeli nie jes t n iezgodny z, jeżeli będzie nie w iem mocn o metr 95 %, b o tak t o si ę odbywa te ż sędziowie czy mogą w łasną inicjatywą wyst ąpił w Sądzie Okręgowym post ępowanie właśnie się zdarz a bardz o bardzo rzadko, więc mogę się założyć, że by ł t o wniosek stron y o t o, ab y ustalić cz y ten sędzia zosta ł powo łany w sposób prawidłowy c o tera z Sąd Okręgowy mus i zrobić oczywiście t o bardz o powa żny zarzut Apelacyjny bardzo wa żny wn iosek, więc wykonuje zwrac a si ę do kancelarii zarz ądu z prośbą o ustalen ie stan u faktycznego sprawy t o jes t cała h istoria w ty m przypadk u nie ma żadnego z łamania przepisów chociażby z tego powod u, że sąd Administracyjny orzek ł, że t e l isty s ą jawne i tera z w Polskim prawie procesowy m jes t także dozwolone jes t wci ąż obowiązują inny zakre s danyc h osobowyc h będzie rozwiązana, wi ęc można wyznaczy ć też ma na celu kultura to niech pa n niech pa n powie, dlaczego to jest bzdur a, że jes t blokowan a dyskusjac h wykonania wyrok u NSA sąd stw ierdza s ąd Administracyjny Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że listy s ą jawn e to ty m samym to, że na niemal wa ży tak pow iem jak iekolwiek w ątpliwości co teg o, że sobie międzynarodowy salon wyj ątek, jeżeli chodzi, o ile danych tyl e, jeżeli mamy taką kolizję lub nawe t m ieli kolizj ę 2 Stanów prawnyc h, czyl i ustawy o RODO orzeczen ia sądu orzeczenie s ądu w tym przypadk u rozstrzygaj ące norm y kol izyjne spraw a prosta jak dru t nową, czyli krótko m ówiąc sędzia ju ż Cieszyn zrobił to c o powinien zrobi ć w ramac h swojeg o post ępowania odwoławczego i tyl e, a jeszcz e tylk o króciutko c o do będą kr ótko co do wyroku z UE c óż dało bardzo du żą w ładzę Sądowi Najwyższemu, kt óry wg bardzo ścisłych kryteri ów ocen y faktycznie prawomocn e z powo łania KRS problem poleg a na ty m, że nawet, jeżeli Sąd Najwyższy t o stwierdzi t o mamy nada l domniemanie konstytucyjno ści te j nowe j ustawy nowelizowanej i tak naprawdę dop iero ktoś podniesie zwr óci na podstawie wyrok u Sądu Najwyższego o zmian ę ustawy o flaszce wystarczała 1 z wysokiego c jedn o zdanie, że oczywi ście Sąd Najwyższy za nas w tej spraw ie n ie załatwi tylk o i wyłącznie mo że t o by ć przyj ęte w parlamencie i dlateg o Senat decyzję, że mo że w przysz łym tygodn iu w pierwszej po łowie przysz łego tygodnia zostan ie w Senacie przedstaw iony projekt koal icji Polski, kt óry jest bardzo zbli żony do projekt u stowarzyszenia Iustitia który, jakb y przez Sejm o d, kt órych PiS, je żeli Sejm odrzuci t o się na raz ie na te rzecz y, o kt órych m ówiłem wcze śniej bow iem przed nam i jeszcze 1 wyrok Trybunału sprawiedliwo ści i tylko jeszcze jedn o słowo panie lato nie wiem cz y cz y opinia publiczna w ie, że ju ż w aktywności sędziowskiej jes t ponad 500 sędziów, ale żądających, czyli warunkami swoj e tak tylko raz kolejn y to co podnosi też co si ę przek łada tak jak tuta j usłyszeliśmy już na kilkadziesi ąt tysi ęcy wyroków, kt óre mog ą by ć obarczony powa żną wadą prawn ą proszę państwa chciałem jeszcze po żyć 1 wątek dlateg o tak pr óbuje państwa dyscyplinowa ć Otóż prze z przed nam i kl imatyczne przysp ieszenie, bo Ursula von de r Leyen chc e zaostrzy ć redukcji em isji gazów c ieplarnianych do nawe t 55 % 2030 roku tuta j prawdopodobn ie Polska b ędzie Polski rz ąd prawa i prawdziwo ści b ędzie stawia ć opór przypomn ę, że wczora j by ły manifestacje m łodych ludz i w zwi ązku z kl imatem chcia łem, aby śmy także t e zapowied ź skomentowal i czy t o jest realn e czy uda si ę Unii Europejskiej t o przeprowadz i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk znacz y t o oczywi ście, że t e deklaracje z e stron y szefowe j komisji padły to jest to jes t ważne natom iast ja mam osobi ście ma m pewne w ątpliwości na ile t o s ą deklaracje dekoracji, kt óre posiadaj ą mają pokryc ie na ile jes t to po prost u pewneg o rodzaj u pewneg o rodzaj u zielony Pijar i o tym, si ę o ty m, si ę przekonamy to c o budzi pewien niepok ój t o, że jedna k do ść niewielkie do ść dość n iewielkie środki f inansowe są przew idziane na na t e dzia łania związane z przeciwdzia łaniem katastrof ą klimatyczn ą zgodnie z op iniami Pers ekspert ów tak ich środków pow inno być zdecydowan ie więcej z punktu w idzenia Polski natom iast to tuta j, ale najwa żniejsze najważniejsze zadanie leży w tej chw ili w r ękach prem iera Morawieckiego czy musia ł on b y zadba ć o t o, żeby te środki środki europejsk ie na konieczn ą transformacj ę energetyczn ą zostały naprawd ę zabezp ieczone dl a państwa polsk iego w tym sens ie polityka real izowana prze z prawo sprawiedliwość od wielu la t wzgl ędem Unii Europejskiej n o może tuta j kolidowa ć z ty m niezb ędnym wsparc iem dla Polski w zakres ie transformacj i energetycznej jest t o te ż kwestia n ie tylko n ie tylko pewnej wrog iej pol ityki jak o prawo prawie już prowadz i wobe c Unii Europejskiej, ale te ż pewne j wiarygodno ści partii rz ądzącej, je żeli chodz i o ch ęć w og óle podejmowan ie tak ich tak ich działań zmierzaj ących do ochron y klimatu wci ąż Polska jes t kraje m, kt óry importuje ogromn e ilo ści węgla w szczeg ólności w szczeg ólności z Rosji t o, że prem ier Morawiecki powo łał m inisterstwo d s . kl imatu, al e nie włączył t o ministerstwo kompetencj i zwi ązanych z zakrese m transformacj i energetycznej nie jes t t o ministerstwo transformacj i energetyczne j także sugeruj e, że raczej ma ochot ę malowa ć na zielono sw ój sw ój rząd n ie podejmować realn e działania, wi ęc ja oczywiście ciesz ę się z tyc h deklaracj i on e w ogóle wybrzmia ły na aren ie Europejskiej natomiast moim zdan iem i zdan iem tyc h tysięcy os ób, kt óre wczoraj między n imi demonstrowa ł demonstrowa ły tych m łodych ludzi, kt órzy walcz ą o swoją przysz łość te działania pow inny być zdecydowan ie powa żniejsze bardziej zdecydowan e i oczywi ście potrzebujemy n ie tylko deklaracj e na poziomie un ijnym, al e realnego działania tak że na aren ie pa ństwa polskiego Jacek ozdobą jak, o czy m trzeba pami ętać o ty m, że zawsze teg o typ u deklaracje później spotykają si ę z real iami politycznymi Unii Europejskiej, wi ęc obarczon e, kto 6 co pan i redakto r wspomniała cz y to n ie b ędzie osią spor u g łównego w Europie na pewno trzeb a podchodzi ć do teg o bardzo powa żnie i walk a z o czyst e środowisko jest naturalny m korytem rz ądu, ale dziś w tle trzeb a pamiętać o tym, że koszty, kt óre będą ponoszon e pew ien okres dochodzen ia do odpow iedniego poziomu mus i by ć bardz o racjonalne ka żdy z nas chciał, żebyśmy z dn ia na dzień wprowadzi ć zieloną energi ę, żeby to by ło wspania łe ustawa, żeby wszysc y c ieszyli, ale z tym cza s na z iemie i koszt y ora z ca ły przebudowa systemu, który w te j chw ili związany z energetyk ą i innymi aspektam i zwi ązanymi w łaśnie z zanieczyszczeniami s ą g igantyczne wydatki państwa n ie możemy te ż zahamować rozwoj u gospodarczego, ty m bardziej że w Europie c o jest zauważalne są czasam i podwójne standard y, że 1 wolno, więc drugiego, więc albo t o będzie zrobić został orga n podał an i te j tez y, że jedna k można, wi ęc do chocia żby nawe t byśmy spojrzel i na ilo ść wyprodukowan ia dwutlenku w ęgla prze z kraj e Unii Europejskiej to Polska n ie jes t krajem, kt óry rzeczywiście jes t w samej czo łówce, bo s ą kraje, kt óre mają wy ższe wska źniki, a Polska jak rozum iemy, że głównym będą zdrowi lekarz b ędą obowi ązywały, je żeli komisja Europejska rzeczywi ście b ędzie d ążyć do real izacji tylk o kosz t przebudowania system u energetycznego Polski kościół przebudowano już o d systemu energetycznego niekt órych innych krajów są zdecydowanie mniejszy z uwag i na to, że środki f inansowe wcze śniej trafiały n ie możemy wstrzyma ć rozwoj u gospodarczego tylko, dlateg o że ktoś tera z twierdzi, że rok tutaj między budow ą autostra d, że narusza strefę ekologiczn ą, więc mo żecie budowa ć Niemcy mog ą mie ć świetne autostrad y znakom ite po łączenia nie za gr ę, bo jeśli pan nie przesadzali, ale pan n ie bron i widać t o jednak, ale zdaniem jedno zdan ie, bo dzwoni, żeby j ą na jedno dosłownie jedno, bo pa n tuta j oczywiście rację, że jest pewna dysproporcj a i wsparc ie dla tak ich region ów jak Polska pow inno być wi ększe natom iast bardz o istotna jes t kwestia wiarygodno ści pol itycznej progra m, kt óry prem ier Morawiecki og łaszał ju ż dosyć dawn o tem u czyst e powietrze niez łym programem natomiast złe jest t o, że n ie jest realizowany w pierwszym rok u dzia łania s ą realizowane 1 % tak nazywaliśmy otrzymamy ich znaczn e wi ększe wi ększe wi ększe środki to już dajemy gwarancję, że on e po prost u b ędą racjonalnie wykorzystywane Izabela Leszczyna czy problemów jes t kilka p ierwszy jes t taki, że t o Polska t o prem ier Morawiecki zablokowa ł ugodę Unii Europejskiej w spraw ie klimatu Unia chcia ła do 2050 roku ponad 30 lat przed nam i doj ść do neutralno ści klimatycznej Polska jak o jedyn y kraj zablokowa ła wszysc y rozumieją, że n ie mo że tak by ć 45  000 Polaków rocznie umiera, dlateg o że mam y w Polsce smo g natom iast Polska n ie zgodzi ła się b ędziemy sprowadzać w ęgiel Rosji będziemy pali ć w ęglem, bo Mateusz Morawiecki si ę n ie zgadza na t o, żebyśmy przez 30 lat dochodz ili do czysteg o powietrza po drug ie, jak my w og óle mam y m ówić o racjonalne j gospodarce kl imatycznej energetyczne j jak po p ierwsze, prezydent nie w ierzy zm iany kl imatyczne prezydent Andrzej Duda, który rob i swoje kampanie w pow iatach n ie wierzy zm iany kl imatyczne twierdzi, że węgla mam y jeszcz e na 100 lat b ędziemy na n im bazowa ć, a Morawiecki robi Unii Europejskiej t o co rob i jeszcze 1 pieniądze Unii Europejskiej s ą polityka sp ójności ca ła pol ityka sp ójności ma by ć w łaśnie nak ierowana na badan ia i rozw ój i na zm iany kl imatyczne i na migracj ę, ale Polska 1 takie rozłożenie akcent ów w tyc h pieni ądzach pol ityce spójności n ie chc e zgodzi ć, bo Polska chc e, żeby pieniądze ciągle by ły na budow ę dr óg autostra d, których sob ie, z którymi PiS n ie radził przez te ostatnie 4 lata, wi ęc wszystk o się da tylko trzeb a być aktywnym w unii Europejskiej wida ć po naszyc h p ierwszych rozmowac h że, że na Unii Europejskiej właściwie nie ma jeste śmy tylko jak o c i, którzy wrzeszczą, że si ę na co ś n ie zgadzają alb o łamią prawo mi ędzynarodowe lew ica zarzuc a w łaśnie Platformy Obywatelskiej, że europos łowie po europarlamenc ie głosowali przec iwko alarmow y dl a kl imatu jak pani pose ł powiedzia ł na te n zarzut zostaje g łosowań w parlamencie m y nie potrafię na t o pytanie odpowiedzie ć nie nie zna m te j sprawy i zupełnie teg o nie rozumie, ale nie zna m uchwały, wi ęc n ie naprawdę nie wiem, bo t o była by ła to uchwała nie tak ą uchwa łę niektóre samorządy nawe t cz y nawet podejmuj ą taka uchwa ła o ty m, że rzeczywi ście znajdujem y si ę w stanie kryzys u przed katastrofą nad częścią będzie jest nazw a teg o, że rzecz y po imieniu to n ie jest tylko te instytucje publiczne obejmują tak że dobrze i za ro k, a może wolimy jeść wyjaśnia za łożenia, że odradzam je zresztą tak ie jak pan i pose ł do te j zapowiedzi us ługi hande l olejem czy Szanowni pa ństwo Polska ma zn ikomy wręcz śladową śladowy udzia ł w em isji dwutlenku węgla jeśli chodz i o skal ę światową jes t w og óle tak ie fundamentalne pytan ie cz y pa ństwa, które zd ążyły zbudowa ć swój przemys ł dorobić si ę na tym przemy śle t o rzeczywi ście emitował gazu w ogromnyc h ilo ściach, a potem resztą dużą część tego przemys łu przenios ły poza Europę maj ą prawo domaga ć o d Polski, która dopiero rozw ija, żeby tak naprawd ę sw ój przemysł teraz dusi ła, al e zostawię to na bok karzemy dla mnie rzecz ą s ą 2 rzeczy bardzo wa żne pierwsza jes t taka, że Szanowni pa ństwo, nawe t je żeli przyjmiemy zasad ę mam y czyste pow ietrze to naprawd ę n ie wyklucz a wykorzystania w ęgla tylk o za pomoc ą nowoczesnyc h czystyc h ekologicznych technologii, bo takie są, wi ęc jeżeli już nawe t przyjmujemy taką jest tak i paradygma t właśnie no t o nie przyjmujmy o d razu te j chore j ideologii o dekarbon izacji, bo węgiel można wykorzysta ć w spos ób naprawd ę czysty bardz iej ekologiczne związane, że baterie, więc anal iza tak t o jest proble m rzeczywi ście rz ąd Polski i w ty m k ierunku, chocia ż mógłby zainwestować pewn e nowe technologie węglu ja jak o pose ł si ę te ż teg o domagamy już odpar ła drug a rzecz, gdyby śmy po raz pierwszy, k iedy us łyszałem elektrown i jądrowej zacz ęli budowa ć to mieliby śmy ju ż 2 i w te n sposób rzeczywi ście du żą część energetyk i już obs łużeni to najczystsza energia produkowana w te n w łaśnie spos ób energ ii j ądrowej trzecia spraw a nie m ówić rzeczy naprawdę najwa żniejsze mianowicie bardz o du że jest postulatów dotycz ących te j energii rozproszonej z e źródeł ekologicznych tylko m y teg o nie wprowadz imy, dopóki n ie przebudujemy kompletn ie naszyc h sieci energetycznyc h, które n ie s ą absolutnie dostosowan e tyc h zmiennych poz iomu energii produkują t e rozproszon e źródła mamy teg o typ u sieci energetyczne rozum ie co, jeżeli rzeczywiście ten m iks będzie du żo większym stopniu uzale żniona tyc h źródeł o zm iennej warto ści dostarczan ia napięcia i IT w ty m kierunku też nic n ie robi t o s ą np. potrzebn e ogromn e magazyny energ ii na 10 GW podaje, że je śli dobrze pami ętam, kt órych Polska prost u n iema, wi ęc zapomn imy jakichkolwiek zm ianach w energetyce, dopóki n ie przebudujem y s ieci energetycznych Otóż w og óle się nic n ie rob i tak, ale zaniedbania, je żeli należność bez niego uspraw iedliwieniem dla zaniechań jest drug im oczywiście trzeba budowa ć sieci energetyczne urząd wygląd niż na poz iomie rządowym miksu energetycznego w zgodz ie z w ielkim zainteresowaniem przyglądam si ę ty m protesto m młodych obywatel i naszej ojczyzny t o pokazuj e, że świadomość ekologiczna jes t bardzo du ża i to dobrz e, że w ty m kierunku idzie t o jest pierwsza spraw a drug a rzec z w expos é pan a prem iera Mar Morawieckiego wyczyta łem tak między w ierszami, że po 4 latach do świadczeń w zakres ie energetyczne j nareszcie nareszcie PiS przechodz i na zieloną stron ę moc y już rozumiej ąc, że energetyka prosumen t wskaże odnaw ialne źródła energii t o jest te n k ierunek, kt óry wyznaczaj ą sob ie w łaściwie wszystkie pa ństwa Unii Europejskiej n ie tylk o, b o do te j por y symbole m pol ityki energetycznej PiS - u by ł w iatrak na w ęgiel, kt óry zresztą podobn ie jak pow ietrze słońce to by ły takie mo żna powiedzieć ideologiczne fetysz e dla prawa i sprawiedliwo ści to je śli chodzi o tak i te n nas z poz iom krajowy je śli chodzi oczywi ście wym iar Unii Europejskiej tak że uwa żam, że k ierunek wyznaczony prze z szefow ą komisji Europejskiej jes t dobr y tylk o pami ętajmy jednak, że to zreszt ą o tym, wspomniał pa n pose ł Jacek Wilk, że udzia ł w zanieczyszczaniu w em isji c 2 Polski w wym iarze globalny m jest naprawd ę znikomy jes t wi ęcej na ty m samy m poz iomie c o k ilka fabry k w Indiach i g łówni truc iciele jak Indie jak Rosja jak stan y Zjednoczone, dop óki nie zainteresują si ę ty m probleme m t o my, poruszaj ąc się nawet najgłębiej le ży Europejskiej b ędziemy tylko wy łączyliśmy zm ierza do ko ńca dotykal i zjaw iska teoretycznego i ja chcia łem tylko po łożyć 1 rzecz, która wydaj e si ę bardzo bulwersuj ąca skoro Jacek wielkie z nam i, bo jes t pan 1 ugrupowaniu z Robertem Winnickim, który m ówił o konieczności spójności etn icznej to ew identnie podtekst rasistowski trans ie dobrz e czuj e z takim kolegą w 1 ugrupowaniu politycznym czy nie lekk o i w ten spos ób ani nie by ło u żyte s łowo spójności etnicznej to jes t cytat t o jest cyta t ja rozum iem w ten sposob i się polityka m igracyjna Polski powinna być zrównoważona w tym sens ie, że n ie powinni śmy zby t doprowadzi ć do tego, b y oceni ć gospodarcze rywal i w osobach, które zbrojnego s łużebność zby t du żego wp ływu emigrantów kontrolneg o Polski doprowadzi ła do napi ęć spo łecznych wzrost u przestępczości do w ielu innych proble m jest t o r ównorzędne r óżnica między sformułowaniem o postulatach w pol ityce imigracyjnej, a mówienie o sp ójności etnicznej t o jes t n iedopuszczalne naszym zdaniem chodz i o zmianie używał też względu NATO zobowi ązało się syste m rządzić to w całej szkol e rośnie przestępczość cie między muzycznego odtwarzana na rozwój Polski si ę równoważyć cel e gospodarcze z e społecznie działam nauczyłam się o d tej sp ójność w Lesznie ma już wtedy urządzenie działa już dziękuję, że może, że chc ą do na s przyje żdżać osob y pracowa ć s ą realizowane w Arizonie wspierają nasze jest te ż w naszy m interesie także drewniana rzeźba prześliczne teraz wreszc ie zdrowego rozs ądku dużo wi ększe koszt y spo łeczne niż korzystającej z prac ą, która czasami s ą skandaliczne wysłał ją delikatnie mówiąc, więc nie tylk o te 4 osoby spoz a grupy działają, bo dzięki bardzo przyzwoite sam a s ą tacy ludzie pan Markowicz, który pomn ik podwójnie uwa żać na teg o typu s łowa jes t, szczególnie że są zdj ęcia s iostry Agacie, że nocleg i niż przeznaczone są w animacji wi ążemy z propozycj i si ę bardz o cieszy n iska świadczy o tym, wyra źnie gest ów i nacjonalist ów ja mam wobe c teg o bardzo duży sprzeciw g łosuje na rat y istotne kwestie natur y, które sam o dla ich do ściany w sferze publicznej n ie bardz o dzi ękuję manifestuj ących można r ównież zm iana liczba bardzo proszę dać pow iat grodzie ński Izabela Leszczyna Jacek, więc nie możesz na tym ob ie panie po śle, al e decyzj a prokuratur y w spraw ie happen ingu nacjonalistów ze zdjęciami no t o n iestety też pozostaw ia do życzenia, ale o tym, nale ży bardz o c iekawy problem informację zarab ia rosła, bo jeszcze kilka eur o z a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA