REKLAMA

Jak chronić dzikie zwierzęta w mieście?

Wierzę w Zwierzę
Data emisji:
2019-11-30 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
40:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wierz ę, że zwierz ę zaprasz a Dorota Sumińska zaprasza m bardz o bardz o serdeczn ie, al e smutno, dlatego że proszę państwa w tydzie ń temu og łaszam Korni jeg o sze ścioletniego ps a tak i m iniaturowy dom Hermann b ędę Ester ter ier mo że troszk ę prze z uroczeg o przekonaneg o, który po prost u prawie wcal e nie widzą coś tam co ś ta m widzi s iedzi na Paluchu nikt nie chce o n jest młody ma 6 lat wa ży tylko 20 kg ale dlaczeg o nikt nie chc e chc e zach ęcić, bo Rozwiń » ja k np. mamy k ilka n iewidomego mam 2 niewidomy kot y mia łam du żo niewidomych zwierząt on e się n iczym nie różnią od tyc h, kt óre widzą zupełnie n ie rozum iem dlaczeg o, dlaczeg o państwo n ie chcec ie t o, jeżeli komu ś z na s co ś stanie to znacz y, że wszysc y się mają o d n iego odwrócić nie rozum iem, bo my ślę, że właśnie tak i pies, ty m bardz iej zas ługuje na specjaln ą miłości ka żdy zas ługuje na mi łość al e, al e bardzo prosz ę, żeby kto ś zabrał górnego jemu jes t bardzo źle w schronisku, dlateg o że tam jes t bardzo dużo ps ów i o n n ie, widząc no czuj e si ę zagub iony po śród tak du żej grupy prze żywa t o bardz o tam jest źle ka żdemu w sumie oczywiście prosz ę w imieniu wszystkich innych ps ów te ż o t o, żebyście jak najszybc iej zabral i, ale wierz ę, że pośród s łuchaczy jes t kto ś, kt o normaln ie czuj e i chciał mie ć ps a zawsz e albo umar ł pies, wi ęc szybc iutko prosz ę zabrać sze ścioletniego górnego ślicznego n ie wiem za c o bardz o kocha ludzi się boi psów, bo ich nie widzi c o si ę bo i i mam nadziej ę, że tym raze m się ud a czek a pod numere m telefon u 604177434604177434 przypominam te ż o pan i Emilii z Mińska, którą prosi łam bardz o ostatn io i dalej proszę o pomo c dla pan i mieli przede wszystk im w tym, żeby zabra ć koty, które s ą do wzięcia pomóc, je żeli chodz i o jedzen ie dla kot ów, których jes t tam mn óstwo, bo kilkadziesi ąt podaj e numer telefon u 536731710536731710, a dzi ś chcia łam porozmawia ć o ty m w trudn o nawet powiedzie ć o n ich ch ęciach o o tak ich takich n iesnaski kac h między lud źmi i popatrze ć na zwierzęta zacznę o d teg o, że by łam by łam n iedawno na cudowny m wr ęczeniu nagrod y niezauważalnie w muzeu m Polin muzeum Żydów Polin organ izatorem tego wszystkiego na czynn ik nie mniej n i z pomoc ą mnóstwa mn óstwa innych ludzi oczywi ście muzeum Marina Hulia doskonal e znan a państwu były dzieci dworca z dworc a Brześć, ale c o chcę powiedzie ć by ło tam bardz o du żo ludz i bardz o różnych wyzna ń byli Żydzi byl i muzu łmanie byl i chrze ścijanie byl i prawos ławni i by ło cudown ie było cudown ie i życzyłabym sobie, żeby na ca łej ziemi tak by ło, żeby ludz ie n igdy n ie m ieli sobie za złe teg o, że wierz ą w co innego, że mówią innym j ęzykiem lu b inaczej wyglądają i zastanaw iam si ę jak to jes t i świecie ty m, kt órego ludzki jeszcz e n ie pochłoną, bo przecie ż na nasze j planec ie żyje żyją m iliony gatunków już teraz coraz mniej, bo wiadomo, że gin ę za naszą spraw ą, al e żyły prze z m ini miliony la t i ja przynajmniej uważa inny nie mo żna się z e mną n ie zgodzi ć, że najdoskonalsz ą form ą wsp ółistnienia jes t ta, którą stworzy ła matka natur a jest naturaln e bardzo lubi ę s łowa prawa naturalne, ale tuta j będę musiała si ę tym s łowem pos łużyć, bo istnieje co ś tak iego jak praw o do życia dl a ka żdego i proszę zobaczy ć, że poza gatunk iem ludzk im nie ma innego gatunk u, który eksterm inacji, b y kogokolw iek nawe t nawet te gatunk i, które mo żemy uzna ć za drapie żny one pew ien spos ób selekcjonuj ą te gatunk i, na kt óre poluj ą i n ie jest t o zniewolenie jest to w óz alb o przewóz jes t to ud a się albo si ę n ie uda tuta j ka żdy ma szans ę i nie ma tak iego m iejsca na z iemi, gdz ie do teg o w obr ębie 1 gatunku podzielony grup y niszczyły, b y si ę nawzajem to jes t przyp isane wy łącznie gatunkow i ludzkiemu cz y nie wart o się nad ty m zastanowi ć s ą tak ie zwierz ęta ju ż tak ie powiedziałbym sztandarow e, które si ę n ie lubią i t o są to s ą hieny cętkowane i Lwy w iadomo, że one konkurują, je żeli chodz i o jedzenie, ale maj ą, jakb y z mlekiem matki wyssan e niech ęć do gatunk u do Chin do Lwów Lwy do jedn o oczywiście jeśli nada l jako okazj a to sob ie na dyktuj ą na odcisk, al e proszę popatrzeć istnieje już tak bardz o dawno i nigdy n ie dosz ło do tego, żeby na jakimś teren ie sawann y w 2 wynieść populacji Chin cz y też odwrotnie Chiny zajęłyby si ę na m łode Lwy, żeby wyniszczy ć n ie nic takiego n igdy n ie mia ło miejsca i cz y, je żeli zaczn iemy o d o d zwierząt nam do dalekich m ianowicie my ślę o wadach cz y te ż cz y im podobny m podobn ie male ńki istot ą Inter im podobny m male ńki istotach te ż taka sytuacja nigdy nie miała m iejsce w iemy, że szerszen ie bardz o ch ętnie napadaj ą na ule nak ładają na ule bardz o prostej przyczyn y maj ą tam nies łychane pol e do pop isu s ą drapie żnikami larwy larw y pszcz ół s ą smakow ite dl a szerszen i naka z nigdy n ie zdarzyło si ę w żadnym rejonie, gdz ie żyją i pszczo ły szerszenie, żeby szerszen ie wyniszczy ła populację populację tyc h miały na cel u wyn iszczenie populacj i pszcz ół współistnieją można powiedzie ć bardz o du żej harmon ii wszystk ie gatunk i i tylk o gatune k ludzki nie um ie sob ie z ty m poradzi ć ja bardz o bym prosiła, żeby każdy z na s zrobi ł tak i rachune k sum ienia i zan im powierzy kogo ś nie lub i zastanowił si ę cz y w ogóle zna reprezentanta grupy, kt órej nie lubi jasn e zna m ludzi, którzy m ówią n ie lubi kot ów próby najczęściej nie m ieli w życiu kota zna m ludzi kt órzy, którzy mówią nie lubi ę tyc h co z Krakowa albo ci z Krakowa nie lubi ę tyc h c o Warszawy i chc e pan i powiedzie ć, że tak i tak ie podej ście do życia jes t niszcz ące nawet z e s łów wyrast a roślina, kt óra n iszczy wyrasta pewna, a my, kt óra n iszczy, żeby ka żdy z nas zrobi ł rachune k sumienia o na te n temat kog o n ie lub i i nie chodz i mi o jednostkow ą i 1 istotę, kt órej mo żna lubić za co ś, bo coś na m zrobi ła, ale my ślę tuta j generalizować na podstaw ie do świadczenia z 1 istotą reprezentuj ącą dany gatunek daną ras ę dan ą kultur ę stwierdzamy, że je j nie lubimy, że jej n ie chcemy jest t o wielki b łąd s ądzę, że wyn ika to przed e wszystk im z brak u w iedzy braku edukacji z e z łej edukacji, więc powt órzę moj e w ielkie marzen ie może usłyszy mnie kto ś, kto ma podobn e i sta ć g o na takie przedsi ęwzięcie mo że o ty m, żeby stworzy ć syste m szk ół ekolog icznych i poj ęcie ekologia 2 bardzo szerok o rozumiany ta k jak s ą szko ły j ęzykowe sportowe chciałabym stworzy ć szkoły ekolog iczny za chwileczkę wr ócimy do rozmowy będzie można dzwoni ć pod nr 224444044 zapraszam przypomn ę numer telefon u 224444044 jest z nam i pani Dorota Zielińska, kt órą państwo bardz o dobrz e znac ie i chcę powiedzie ć co ś bardzo wa żnego dzień dobry pan i Dorota prosz ę dzie ń dobr y jak dzwonię z e sto łecznego Towarzystwa ochron y ptaków, poniewa ż robimy akura t coś takiego to mo że pa ństwo zainteresować na c o chcem y pa ństwa zaprosić robimy w Warszawie cyk l prelekcj i o ochron ie dz ikich zwierz ąt w mieście m ówimy jak chroni ć ptak i n ietoperze w budynkac h jak chroni ć ptak i je że i inne zw ierzaki zwi ązane z zieleni ą miejską mus imy interweniować, jak ie s ą przep isy prawa, kt óre t e zw ierzaki chronią, gdz ie t e zw ierzaki mieszkaj ą i ja k np. obchodzi ć si ę zieleni ą miejsk ą w łasnym ogr ódkiem alb o budynk iem w czasie remontu, żeby n ie zaszkodz i chron ionym zwierzętom także chciałbym zaprosi ć na cyk l prelekcj i w w przyszłym tygodniu o ty m, które ju ż będzie tera z po weekendz ie tych prelekcji jes t kilka i ja pozwol ę sobie poda ć dat ę i miejsca t o prosz ę wzi ąć długopisy karteczki i zapisać najlep iej w kalendarz u, tak wi ęc wszystko d a si ę odby ła w Warszawie ju ż w poniedziałek 2 grudni a o godz inie szesnaste j spotykam y si ę na SGGW ulica Ciszewskiego 8 w budynk u nr 23 instytucje naukow e zwierz ętach na p ierwszym pi ętrze w sal i 1086 to mus i być bardz o powa żna spraw a 1086 tak i t o b ędzie prelekcj a o ochronie ptak ów n ietoperzy w budynkac h wstęp jest woln y wszystkie oczywi ście te spotkan ia s ą bezp łatne wystarcz y przej ść kolejne 2 prelekcje s ą w środę 4 grudni a i tuta j ju ż b ędę opowiadać zar ówno o ptakach n ietoperza w budynkach, jaki od tych zwierz ętach zwi ązanych z zieleni ą i jest w ty m samym m iejscu nie n ie w środę 4 grudnia spotykam y si ę o godzinie jedenaste j w wawersk im centrum kultur y dz ielnica Wawer ulica Żegańskiej 1 a sal a nr 64 o godz inie jedenaste j to te npo godz inie osiemnastej też teg o sameg o dnia 4 grudni a w środę o os iemnastej spotykamy si ę na Saskiej Kępie w samorz ądzie mieszka ńców ulica Walecznych 42 zabawiać mieszka ńców Walecznych 42 godzina os iemnasta tak jes t jeszcze 1 będzie prelekcj a tak a ogólnodostępna 10 grudni a we wtore k o godz inie osiemnastej to jes t na Stegnach ulica Czarnomorska 11 ziarno morska 11 to jes t adm inistracja os iedla Stegny p ółnoc bardz o dzi ękuję pani Doroto czeka ju ż mnóstwo s łuchaczy tak że pozdrawiamy jeste m pewne j bardz o namawiam wszystk ich słuchaczy, żeby poszli c i, kt órzy mog ą oczywi ście, żeby poszl i na t e spotkania, bo t o n iezmiernie wa żne dl a bardz o ważnych mieszka ńców stol icy bardz o prosz ę, żebyście poszl i pozdraw iam serdecznie i do us łyszenia pan i Dorota dziękuje jes t z nam i pan i Barbara Warszawy dzie ń dobr y pan i Barbaro dzie ń dobry pan i doktor chcia łam się pan i na pani ą poskar żyć na ile wody lepsz e, bo pan i Barbaro ja kr ótko postara m się do mn ie powiedzieć ja o d la t m ieszka z kotam i i koty uw ielbiam nade wszystk o w sieci, ale zapis ów te ż prosz ę mieć iskierk ę Serb myśli oczy na dob ę do tylko z e wzgl ędu na fizyczne możliwości mogą mie ć trzeba, bo nie mog ę z n im wychodzi ć, al e m ieszkam wysok a jakość jes t, że tak ja k z moimi kot a moj e koty p ół rok u sp ędzają w domk u na wsi cudown ą pod opieką MO i są wtedy wychodz ąca z tak moj ą i przyjaci ółki w te j wsi jak ja muszę wjecha ć wrócić do Warszawy ona zajmuje si ę n imi jak um ie w ka żdym razie w ty m rok u 1 z mo ich kotek pos łana gigant łamał nie by ło mniejsze, al e naprawd ę do tego n ie namawia łem ani t o n ie w ty m rzecz oczywi ście we wsi widywane no bo znana jes t pracami dokarmiali g o było oka y przysz ła wiadomość kotka spad ła pod samoch ód zwolenników n o ja zostałam 1 kładką, kt órą zabrała mi do dom u na zim ę i dowiedzia łam si ę, że je j s ą 2 koty kot y kotk a, których opiekunka zgin ęła prze d tak koty zosta ły w pusty m domu n o nie czekaj ąc długo bardz o z żyłam się z przyjaci ółką wzięliśmy t o, choć on a wzięła nie trzeba by ło oba wziąć o d raz u pani Barbaro n ie rozdzielać ich, al e o n świetnie sob ie poradzi ły na tamte n świetnie sob ie poradzi ć moj a kotka, kt órą wzięłam wzi ęłam starszą kotk ę, bo ja chc ę jeszcze dziękowali jak d ługo będę si ę n ie mog ła opiekowa ć on e cudowna je śli chodzi o ludz i uzn a kochająca no i w og óle cud n ie godzi ć a ż przysz ła wiadomość ws i, że t o była pomyłka i że moja t o jes t jak c o do jawn ie jak cudownie n o, wi ęc niewa żne, że no m ówię mam swoj e lata, ale ga z do dech y pojecha łam zapewn ienie i zacz ął si ę Armagedon, a moja starsza kotk a z now ą k ładką zaprzyja źniły się ta k o tyl e, o ile ale by ło tej wróciła cz y kt óraś m łodsza i powiedzia ła Niechcę te j bab y w dom u, al e ogie ń powiedziały n o bo Banika nowa powiedzia ła ja t u by ła pierwsza fac h a, a ile udzia ł ile czas u jest Banka ile czas u dla ń Banika Armagedon trwa 3 miesiące 3 miesiące ma m zas ikane całe zdanie pani Barbara dzi ękuję pani nauk a Sikała na mn ie w łóżku dl a wielu jawn ie ja wiem to trzeb a si ę ta k jak odstresować tylk o on m ówi pani opowiem s ą w stres ie trzeba przed e wszystkim kupić chwali ła ja do kontakt ów kon ieczny jes t do kontakt ów osadza ć na taler z jes t dobrze uzbroi ć się cierpliwo ść chowan ie działa umiarkowanie, al e mo że byłoby gorze j, gdyby nie by ło może tak ta k na desc e pani powiedzie ć tak że t o, sk ąd zresztą, jeżeli całe życie pani ma koty to w ie pani, że tak jak tak jak z lud źmi z kotam i są wzlot y upadk i koty popadaj ą w tak ie stany n o nam na n ieprzyjemne ja ma m taką teczkę cy l, kt óra ca łe życie bardz o grzeczną kotk ą kochan ą zawsze korzysta sk órę czy w ogóle tylko była tak ą nie dotyka bl isko, bo m a za sob ą bardz o trudną przeszłość o d pewneg o czas u Cynka stwierdzi ła, że b ędziesz sikać tylk o na pos łania ps ów mo że sob ie pan i wyobrazić, że moje mn ie pralka chodz i o 10 × dz iennie i bez przerwy jes t masakra c o ta m czyste masakra i c o kilka za rok t o ju ż trwa naprawd ę długo ona b y teraz, jakb y to trudn e poprawi ło na razie 3 miesiące 2 LO w łaśnie ja bardzo c ierpi z teg o powodu pralka te ż pewnie trzeb a będzie nied ługo wymienić na tle zmusza ła dym no, wi ęc i ja pani ą absolutnie rozum iem natom iast NATO jedyn ą radą jes t cierpliwość mo żna się modli ć do r óżnych świętych zale żnie od upodoba ń chyba na pewno, jeżeli si ę biją, je żeli dochodz i do bójek ani jak żyli w k inie Wars cz y Banika pomstuje t o n iech sobie on i wiedzą ju ż nale śnika pan i Barbaro szczególnie dziewcz ęta koc ie i pan ie kocie i babc ie, choć jedn o s ą takie trudn iejsze pod tym względem zawsze się wydaj e, że Kocur nie wykasowan o z regu ły jes t jest pod ty m względem lepsz a tu wysteryl izowane ja w iem, ale doskonal e wie n o po prost u prosz ę się uzbroi ć w cierpliwo ść i du żo mówić do n ich bardzo du ża do nich mówić wiem, że komuś może t o się wydawa ć wariacją, al e to n ie jes t relacj a on e naprawd ę mówi oczywi ście nie rozumieją wszystk ich słów na t o jes t intencja nasza z pewno ścią jest odb ierana i ta k jak ostatnio poprawiło mające tylk o i zdarz a się t o już w tej chwili o d czas u do czasu i jeste m zachwycona bo i się zapeszy ć chwali ć, ale mam nadziej ę, że t o min ęło i ruszen ie utrwali nie to się n ie utrwali t o jest protest c o kto jes t ja w iem, dlaczego tylko to robi, dlateg o że do mnie wprowadzi ło się 5 z ł w gdy Kocur kotka i troj e koci ąt i one na raz ie do domu tylko zagl ądają, al e mają zrobiony tak i do m obo k domu mamy nadziej ę, że ten ko t kotka da się przysposobić, al e wiem, że to jes t bunt z e strony kot ów te nowe kot y, bo nowy p ies t o nie przeszkadz a nowy ko d zawsz e przeszkadza nawet jeśli tyc h kotów jes t tak du ża jak um ie, wi ęc i jes t t o zawinione jes t to zaw inione z punkt u widzenia kota t o jest nasz a woln a i mus imy odpokutować nawet je śli to w ina wino nie jes t al e, al e wyn ika z mi łości dobroc i serc a, wi ęc po prost u trzymam kc iuki za pani ą i zada ń tej z areszt u po kr ótkiej pan i doktor jeszcze jedn o pytan ie czy, bo on e jako uzupe łniającą g łówną w łaściwie karm y dostaj ą Royal projek t każda pan i Barbara nie woln o ram y żadnym i gminie, ale cz y Royal Hall, kt óry jes t uspokajaj ący mog ę pom óc wyznaczyć obru s dziś zakażają mogą po 1 pomogą drugim n ie pomogą t o jest kwest ia bardzo osobne życia, a wi ęc dlatego po prostu n o mówię proszę próbować, bo t o nie zaszkodzi spr óbować je śli pomoże cudownie jeśli n ie pomo że trzeb a próbować również innych rzeczy jeszcz e ca ły do m śmierci konkretny i ja sobie daj e prawa, ale n ie mo żna tak zadziałał, że n ie b ędzie śmierdzieć natychm iast pierze natychmiast my to n ie śmierdzi jak klasyczn e zmywamy to o d cen i one na zmagania potas u pan i Barbaro cudo, ale już albu m nie s łabiutki lekk o r óżowy roztwór nad zmagan iami potasu i oddan ia cudown ie tak że bardz o bardz o polecam i pozdrawiał rynek mo że prawo nie oce t nie ocet n ie na zmagan ia s łabiutki nadmangan ianu potas u dzi ękuję pozdraw iam do usłyszenia panie w siatkówce ich pasja raz tak prosz ę si ę modlisz do usłyszenia jest z nam i pa n Jan Warszawy dzie ń dobr y pan ie Janie dobr y wkładam uprzejm ie w bardz o mi ło s łuchamy ja m ieszkam w Warszawie centrum Warszawy na wysokim 5 czy tak 3 × dz iennie zje żdża wind ą woj ów 16 letniej Alicji szk ół na stawc e tak wita si ę czasami zatrzymuj e pośrednich piętra oczywi ście, bo kto ś chc e wsi ąść jak ludzie widz ą wyjad ę z pse m zasady skarby nie czuł si ę do ść już bardz o dobrze jak malowan e brzm ieniami zapraszam tłumaczy, że p ies jes t głodny wyniku obudził, gd y w, a ich nie chc e się do, ale t o dobrze pan i Aniu, przynajmniej mac ie więcej miejsca i t łoku nie ma n ie ludz ie są c o pani nie no no c óż mogę powiedzie ć mn ie to przera ża mnie to nie tylk o młodzi, ale n ie t o przeraża, że dzi ś żyjemy dz isiaj jemy coraz bardz iej trzeba by ć dzikim, żeby w takim z łym teg o s łowa znaczeniu chodzi też ludzie się po prostu boj ą, a pierwszej wielkości w Polsce zb iera naprawd ę n iewiele, ale jak wielką nadziej ą nieba jes t potwornie przykr o, bo jeste m człowiekiem i jes t mi ci ągle bardz o bardzo wstyd z tego za to, że jeste m człowiekiem pani nie dotyka m tylko 1 można wyci ągnąć z tego korzyść tak ą, że Maciel w tej windzie t o jes t dobrze n o i c óż na g łupotę ludzką naprawd ę nikt proszku nie wymy ślił jeszcz e bardzo czeka m na ten proszę, al e jakoś n ie mog ę si ę doczeka ć pan nic się k łania ja r ównież pozdraw iam serdeczn ie do usłyszenia jes t z nam i pani Maria Warszawy dzie ń dobr y pani Mario dzie ń dobr y nie zdąży z ciąży pali 2 minutki mam y w razie czego poczekam y ma łą przerwę wybrani, a ja mog ę podlegać wagi doktor jak pan i woli w ka żdym razie ja w zwi ązku z ty m og łoszeniem o tych o d prelekcja w pewny m sensie ZOZ tego, że m y, kt órzy będziemy si ę starać przyj ść i u świadomić sob ie r óżne rzeczy jak żyją dzikie zwierz ęta w mieście m y to przyjm iemy skor o w adm inistracjach, w jak ich pani Maria przepraszam, że przerwę, dlatego że chcę powiedzie ć, że ta m dostan iecie instrukcje jak rozmawiać może nie przeraża pan i dr Zych jes t wreszcie obywatelam i teg o pa ństwa i za wam i sto i prawo i dostaniecie dok ładne instrukcje jak rozmawia ć i takie prawo się powol i, ale przepraszam, je żeli zbierają liście co ma by ć rozw ój trawnik ów rozsypywać no nie innym n ie bardz o liną, chociaż dla je ży np. prawda ma pa n racji pow inny być właśnie t o s ą t e spotkania, żeby wiedzie ć w jak i sposób na ich na c o się powo ływać i jes t cz łon przed ch ętny obywatel no ma m nadzieję, że jeszcz e te ż tera z i jest stan ie i dzia łając zgodn ie z prawem ukr ócić z łe post ępowanie tak samo powinno być ja myślę że, chocia ż w te j dz iedzinie tak teraz ludzie z góry n ie wiedzą w ogóle nie trzeba trzeb a to ata k, ale trzeb a im t o u świadomić, je żeli usłyszą paragra f usłyszą to, że w raz ie czego p ójdzie pani alb o na policj ę alb o złoży don iesienie do program u ja p ójdę n ie pójdę ujmują id ą jednak ta droga tylko pani doktor też dmuchawy zm ian w li ście t o jak im zwierzęta 10 lat pan i Mario Monti jes t w ogóle nie może wej ść na 2 ja musz ę, bo lawę albo pan i Maria Muszyny mus imy zrobi ć teraz maleńką serwer natomiast prosz ę iść, dlateg o że narzekając, że nic n ie mo żna zrobić naprawd ę nikt n ie będzie mo żna robi ć trzeba robi ć za chwileczkę wracam y do rozmow y bardzo wierz ę, że je żeli chcia łabym, żeby t o zwierze trwało zawsz e nasze j planecie i się do łączam, je żeli chodz i o tyc h kt órzy, kt órzy kl imatyczne protest robi ą prosz ę państwa te n Black Friday czarny pi ątek jest straszny czarn y dl a naszej planet y n ie kupujm y naprawd ę mamy wystarczaj ąco du żo przestaniemy kupowa ć ja k jak oszalał to n ie jes t sen s życia chcę powiedzie ć, że b y przypomnieć że, że spotka ń spotkan ia dotyczące ochrony ptak ów i innych zwierząt mieszkaj ących w mieście wszelk ie informacje mo żna znale źć na stronie Voo Voo Voo Krupka sto p Krupka Eko Krupka or g kropk ę PL lu b na Facebooku sto łeczne Towarzystwo ochrony ptak ów Facebook sto łeczne Towarzystwo ochron y ptaków wszystkie te informacje, które pani Dorota Zielińska podawała mo żecie pa ństwo ta m sobie potwierdzi ć jeszcz e jes t jes t z nami dzieje z nam i pan i Maria Warszawy pan i Maria jest z portal i tak pani doktorat chwilę tylko jeszcz e, bo bardzo dzi ękujemy z drugiej strony, że sądy prelekcj i, bo n p . Unii na Saskiej Kępie te j takiej obecn ie brudne j jak nowy dom zawsze była bud żet wtr ąca pani te teraz dobrz e, że będą też o reelekcję mo że ludzie także ochrona małych s ąsiadów namawia ć w łaśnie takich opornych, żeby polską, al e jeżeli kto ś buduj e dobr y przyk ład mnie wybudowan o ładny apartamentowiec s ą ceną, jak ie op iekuna zal ęgły właśnie po t o, żeby pani Maria ja przepraszam przerywa, ale w łaśnie po to, żeby wiedzieć co zrobi ć jak ktoś zobacz y si ę n iszczy ptasie s iedliska co zrobi ć, bo trzeb a dzia łać natychmiast, jeżeli ukarał si ę tu tutaj ju ż następnym razem nie b ędą teg o robić, wi ęc po t o, s ą t e spotkan ia, żeby wiedzie ć jak działa w Lechu będę chodzi ć k ąpać ludzie, kt órzy przed kupuj ą nowe sobie m ieszkanie stare mieszkanie nawe t w bloku t o potrafią skarci ć, czyli kogo ś, kto pow ie g łośno gra grają ci c o wynajmuj ą natom iast wytaczają proces y prawie, a sam i Stoch zaj ął i gniazda Jaskółek ze swojeg o okn a, więc nie ma t o już przestępstwo an i Mario t o jest przest ępstwo tylk o społeczna aprobat a dl a tak iego traktowan ia zwierz ąt jest ca ły cza s trzeb a z ni ą walczy ć dzi ęki tak im spotkan iom będzie w iadomo jak walczy ć, je żeli b ędziemy tylk o narzekać nic się niezmienną t o prawda, ale ja jestem za takim etapie pan i dr Janusz nie tyl e siły ja się ze starzenia się i na Saskiej Kępie, gdz ie mieszka 50 lat prze z francusk ą przeje żdżało mo że 5 samochodów na godzinę w te j chw ili wiem teraz nie jest istotna ni ż Acta, ale mog ę w porządku s łowo ale dlaczego n ie m ówi się o samochodac h jest zatrz ęsienie i że z tego jest ten kl imat też ocieplaną mogę się i mówią, że to pan i Maria najwięcej kl imat ociepla się z teg o powod u, że ludz ie jedz ą mięso to jes t główny problem, a to mo że być już ta k na koniec chcia łbym zaapelowa ć pani o ty m, mówi, żeby coś c i si ę by ły te ż dmuchawy może, żeby nie ha łasować, bo t e zwierz ęta po prost u cierpi ą bardziej o d nas, al e hałas zabija i toteż jes t istotny proble m w mie ście prawo jazd y samochody i widzieć co prawda pan i Maria, ale należy, wi ęc n ie odczuwa się zdarz a, ale bardzo prosz ę i w bardz o proszę ich katów, a ja ja też ściskam serdecznie i do us łyszenia pani Maria jest z nam i pani Żaneta Warszawy dzie ń dobry pan i Żaneta widz ę bardz o serdecznie naprawd ę jes t pan i znakomit ą osobą dziękuję wa m an i cierpliwo ści braw o i ludzie mają mnóstwo pytań, a przy ty m chcą się wygada ć ja mam jedn o pytanie ma m kota, który jes t wzięty z e śmietnika wyrzucaj ą żywność pan Malek jes t fajn y w og óle Super, ale o d czas u do czasu, k iedy załatwia si ę w Kuwejcie podnosi Lubska do góry sika oczywiście nie tam, gdz ie potrzeba o jakim ś wielkim wytrze ć prostuje trzec i, a sprzątać to jeszcze n ie proble m jak Dżesika ko ło kuwet y najcz ęściej tam są kafelk i, wi ęc nic takiego nie sta n o w łaśnie docent to naprawdę n ie jes t problem z po prostu trzeba tam ko ńczyć Ireną się cieszyć się karz e się zatyk a lub córy kocur y potrafi ą mieć k łopoty w tak ie, że z cewk ą moczową, że nasze Przytyka, wi ęc świetnie, że sika n ie martw i si ę wykastrowany to, al e to akura t akurat dotyka tak ich takich przede wszystk im kastrowane, wi ęc fajn ie, że s ika i ma na intencje zrobić do kuwety czasem si ę nie ud a prosz ę pan i an i żadnego prosz ę spójrz spojrze ć na m ęża na m ężczyzn, którzy mieszaj ą, b o do sedesu c o ludzie potrafi ą na wyprawę jakoś do n ich n ikt nie ma pretensji tak, że kotu trochę tam skala odnos i się mówi jadą dalej robić afer y t o c o daj e datami tak k ilka bardzo rzadk o bardzo rzadkie w ty m teg o najlepszeg o fińskiego dobreg o Maddalone t o pozdraw iam do us łyszenia dzi ękuję bardz o jest z nam i Beady pani Beata z Krakowa dzie ń dobr y pani Beato dzie ń dobry pan i doktor ma 100 pytań do pan i, ale odnos i odniosę si ę tylk o do teg o telefon u, kt órym pan i skar żyła na s ikanie kot a, poniewa ż właśnie też ma m ce l dok ładnie jak poprzednia pan i m ówiła, że rob i taką fontannę czase m nawe t na pół metr a do g óry n ie wymag a t o rob i, ale trzeba być aktore m, żeby tak m itami nie ka żdy hote l sika, dlatego że oni zakochan y w kotek z sektor a od 14 już w tej chw ili od 15 lat Foods na n iego i g o n ie znos i on sikał głównie tam, gdzie on a s iedzi i j a, a propos tego c o by ło pow iedziane, że trzeba tylk o m ówić ja zauważyłam, że k iedy mówię do n iego Feluś proszę c ie szuka j dokumenty prosz ę c ie takim tone m i o n naprawd ę 70 % pan i Beato ja dziękuję bardzo drogi leży t o n ie wierz ą naprawdę akcj a, al e tak jes t oczywiście jeg o weta poleg a na ty m, że Żydzi do łazienki, b o na odc inkach siedzi przewa żnie na pralc e i s ika na podkład tak i na łóżko jak s ą dl a chorych ma także obowi ązek jes t tam plama z bok u ja po prost u t e czyst e wyc inanki Robbie i uk ładam prostopadl e na ścianę na podłogę w łazience i on dok ładnie na ten podkład sika widz ę, że pan i uc ieka do tych samych zasob ów c o ja i u nas bardz o du żo podkładów jadan o rozkładam l inoleum na podłogę na kar ę podk łady różne sztuk i Robbie nie ma wyj ścia nie ma wyjścia chc e pa n rzeczywi ście p óźniej chwalić si ę nachwali ć bardz o fak t pog łaskać i to naprawdę bardz o dziękuję za ten telefo n proszę pa ństwa naprawd ę dzia ła du żo m ówić dzięki pan i Beato pozdraw iam bardz o serdeczn ie do usłyszenia jes t z nam i pan i Jola z łodziej dzie ń dobr y pan i Lu dzień dobry pan i Dorota n o ja ta m mi zwrócić uwag ę mo że w tak iej kwest ii ogólnej o ty m, o czy m pan i mówiła na pocz ątku ta k tak, dlatego że tutaj chodz i o język, jak im m y m ówimy prosz ę o zwierz ętach np. jak u na s ogłoszenia w Łodzi są jakie ś targi tak ie role, kt óre jest powiedziane są t o targi bydła n ierogacizny drobiu trzod y chlewne j najg łośniej wtedy nie zwrac a uwagę, że zwierz ę jest zwierzątkiem czy t o rzeczywiście late k mokr y no s jakiegoś, poniewa ż Kluska można no Niewiem poz a za uche m pog łos ludzie chętniej befsztyk zjedz ą na w łaśnie dlatego w łaśnie się, że j ęzyk powoduje, że s ą t o n ie z powodu języka naczynie w języku t e s ą kubk i smakow e pan i Joanny, ale oczywiście tak napięte t o jes t druga spraw a, gdyby te n język powsta ł po to, żeby sob ie odpu ścić t o przest ępstwo, które pope łniamy b łędy wobe c zwierząt te n język ma na m reperowa ć nasze zdruzgotan y sumienia, kt óre jako jakoś co chc ą si ę poz a klac z plastrami i dlateg o byl e jak nazywam y zwierz ęta bydło trzoda staw y i dlaczego m ówimy zwierz ę zdechło cz y pad ło to nie u żywa się tyc h s łów i to to jes t wted y ratuj e się człowiek w te n sposób, żeby si ę rozgrzeszy ć z tyc h potworności, które czyni ą na świecie i t o z tego tylko wynika t e to c o się dz ieje n ie wynika z e s łów tylk o odwrotnie no ale w łaśnie o to chodzi we wszystkich tak ich różnych n o Local liście Włosi te ż jest od totalnyc h tak żeby, żeby ratowa ć, żeby jakoś wyda ć co da ć sob ie przyzwolen ie na tak ie postępowanie pan i hol u ja myślę, że w komendzie łokciami, ab y takie odno śnie takiej praktycznej, że w blokac h mieszkam dokument d ieta i ludz ie wyrzucaj ą jedzen ie z balkonu z wszystk o leży ko ło naprawdę mój wniosek to oczywiście zjada każdy p iesek proszę pan i robi takie rzeczy po ich g łosy chodzi o to, aby n ie wyrzucać tego, że nie ma tak ich jak ja mam takie oczywi ście, że tak i co ś jeste śmy śmieciarzami do pot ęgi jeszcze do tego te n te n czarn y pi ątek i ta war iacja zakup ów jakiś jedno po prost u musimy mie ć po t o, żeby mie ć t o wyrzucać nie ma jej nie um iem teg o inaczej temat to dz iwne, bo zwierz ęta potem hodują w samo ile ta ustawa z w łasnym, k iedy Mino groźniejsze chętnych spoz a na s naprawdę nie wiem zostawiam, w którym można t e ptaki dokarmiać trzeb a z iarna trzeb a z iarnem, a pan i rację tylko mam ja mam jeszcz e pro śbę do pan a pani ilu i chciałam powiedzie ć, że jeżeli jes t tak a wystaw a w w Łodzi, b y prosz ę namawiać przed e wszystk im dz ieci, żeby zabrać dzieci i pokaza ć im krowę pokaza ć im kon ia powiedzie ć dz ieciom t łumaczyć ludz iom powiedzie ć dzieciom, żeby zje ść kiełbasę cz y kotleta trzeba zabi ć tak ie zwierz ę dz ieci maj ą swój rozum i dz ieci mają du żo wi ęcej dobrych uczu ć ni ż dorośli nie wszystk ie dz ieci, al e wi ększość, więc prosz ę działać pan i lu b dobrz e dobrz e dobrze tam zwierz ąt nie wystawia wystaw ia si ę w łaśnie rodu zasady ich sta n maszynk i do dojenia kr ów, ale nie s ą wystaw y są wystaw y zw ieziono wierzącą wystawiania i trzeba na ni ą chodzić pokazywać dz ieciom, żeby mog ły dotkn ąć i trzeb a im tłumaczyć c o z tymi zwierz ętami rob imy tak i sposób, który on e mogą przyj ąć be z żadnych drastycznych opisów b a także nagle niwelują te n poz ew pozdraw iam serdecznie pan i luda us łyszenia jest z nam i pan Andrzej z Piastowa dzie ń dobry pan ie Andrzeju dzie ń dobry pan i profesor ja n ie jestem profesorem, al e to nieistotne bardzo istotne pan i Anna nie bardz o Piła kobietom dziękuję wa m ma m proble m z miałem p ierwszego pieska zmar ł, bo to malutk ie p ieski by ły zdoby ł 77 będzie Marka pan a umieraj ą du żo też n ie jest realna co si ę zgadz a, al e bardziej podatn e i przynie śli do mn ie do dom u dziecka porzuconeg o w les ie razem z rodzin ą tak na ojcu dz iecka i czwor o dz ieci na 1 język umar ł, a ja tak nazywam je normalnie no i Mariusz Śledź mieliśmy 1 no i sama krwi o n sa m to ślinotok jako ścią, ale uda ło się uratować p ies żyje tak i tak, al e wychudzon y straszne pan i Izy pan i tutaj doktor no nie w iem jak to nazwać to trzeb a p ójść do dobreg o lekarza, żeby ustawić uchwali byłem ta m nam dosta ła cel e to trzeb a gra ć dobrz e karmi ć n ie przetargach w rolnictwie, ale wodę p ije zaczęła wod ę i chocia ż to dobrze, że pije wodę mo że miały barwę i rozet y ps y trudno powiedzie ć nadano już jak można pod kontrol ą lekarza pan ie Andrzeju Piastowie saun a b iletu możemy liczyć, ab y uczcić oczywiście n ic si ę bardzo bardzo pozdrawiam przyj ętej ca łą rodzin ę i trzymam kciuki, żeby wszystk o się dobrz e sko ńczyło do usłyszenia organ rz ądy dojad ę pan i dziękuję dziękuję pozdrawiam n o pozdrawiam również jes t z nam i pani Urszula z Gdańska dzień dobr y pan i Urszula mamy mało czasu, bo jeszcz e pan i Agnieszka czeka gotow a, ale mo żecie nawet tylk o ja tylk o chc ę powiedzie ć pan i doktor c o sobot a słucha pani audycj i jest pani dl a mn ie w ielkim autorytetem bardz o Andaluzja jes t wspania ła słucham zawsz e z moimi 4 kotkami wykastrowany mi sale, w kt órych każda potraf i w łaśnie tak ie fontanny rok jak w ierna w 2 no tak też jest t o taka prawda, ale n ie zapali się la, bo my ślałem, że dotyczą ogłoszone robi ą ani n ie n ie kot y kotk i są artystam i pod ty m wzgl ędem pisanie list ów moczowyc h jest naprawd ę maj ą opanowan e do perfekcji tak że można dosta ć pan i książki prze z internet wydawn ictwo l iterackie w emp ikach, ale prze z internet najłatwiej wszystk ie praktyczn ie są dost ępne dzi ękuję uprzejm ie serdecznie pozdraw ia ja r ównież bardz o bardz o dziękuję pozdraw iam pani Urszula jes t z nam i pani Agnieszka z Krakowa dzień dobr y pan i Agnieszko dzień dobr y tak szybko wiem, że nie ma czas u mamy nie on i Krakowska, którzy maj ą żony jest ogłoszenie, że nie dokarmiać go łębi s ą karani staruszkow i za dokarm ianie go łębi i codz iennie widz ę po 5 gołębi zdechn ie tyc h z unijnymi w dniu wydan ia tyc h Nieżywych takich, które umar ły z ni ą pogodzen ia pan i Agnieszko tak naprawdę wysok i musieliśmy na t o jes t ustawa o ochron ie zwierz ąt, kt óra wręcz mówi o ty m, że trzeb a dokarmia ć ptaki i poniewa ż wszysc y s ą oboj ętni trzeba p ójść na policj ę zgłosić t o na pol icji jak nie pomaga PL zg łoszenie urodzenia dz ieci staruszkow ie, którzy dokarmiaj ą zazwycza j go łębie dostają po prost u po 500 z ł mandatu nie gra jes t to granda to pewnie o d straży miejskiej dostaj ą temat Katynia, ale to jest granda pan i co ja my ślę, że t o jest tema t dla uwagi jes t tak i progra m na stacj i TVN uwaga myślę, że t o jest tema t i trzeba było zadzwoni ć i i porozmawiać o tym, bo jes t t o po prost u n ieprzyzwoite pan i Agnieszko musz ę pozdraw iam serdecznie mus imy kolejn e s ilne bardz o pa ństwu dzi ękuję przypominam, żeby n ie kupowa ć z a za dużo n ie je ść mięsa dokarmia ć ptaki bardzo pa ństwu dzi ękuję i do us łyszenia za tydzie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIERZĘ W ZWIERZĘ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA