REKLAMA

Biografia polskiego internetu? "Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak Internet zmienił Polskę" Michała R. Wiśniewskiego

Poczytalni
Data emisji:
2019-11-30 17:00
Audycja:
Czas trwania:
24:06 min.
Udostępnij:

O książce Michała R. Wiśniewskiego "Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak Internet zmienił Polskę" rozmawiają Paulina Nawrocka, Łukasz Wojtusik, Zuzanna Piechowicz i Aneta Pytrus.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poczytaln y czyt a audycj a poczytaln i nasze rad iowe klub ksi ążki spotykam y si ę jak c o tydzie ń w tym tygodn iu w stud io w Krakowie jeste m ja Paulina Nawrocka, a przeciwko mn ie siedzi kt óż, by inny jak nieuk ja się w dzie ń dobry natom iast w Warszawie są z nam i Zuzanna Piechowicz ja tak i Aneta pyt a czy 6 i czytać czyta ć mówić b ędziemy o ksi ążce, kt órą czytaliśmy o ksi ążce wszysc y jeste śmy cyborgam i Michała Wiśniewskiego z podtytułem jak internet Rozwiń » zmieni ł Polskę mamy 2019 rok, wi ęc wy w iecie państwo by ć mo że n ie wiedzą, że wypad a nam trzydz iesta roczn ica wynalez ienia wo łową dwudziesta roczn ica premiery Matriksa i dziesiąta roczn ica wprowadzen ia przyc isku l ike na Facebooku rocznice, więc wydaj e si ę dosy ć zasadną do teg o, b y tak ą książkę wyda ć się rozprawić z tym ile lat m a Polski internet jak wygląda co si ę z n im dzia ło sa m autor przywołuje w te j ksi ążce fragmen t swojeg o listu l istu grup a esej u z 2 tysięcznego roku, w kt órym opisywał tak ą w ielka jak 2 w telefon ie c o m łodsi słuchacze mogą wiedzieć, że był t o tak i troch ę pra c przode k dzisiejszych przegl ądarek w telefon ie, czyl i tak a bardz o bardz o uboga forma łączenia si ę z sieci ą, kt óra umo żliwiała np. sprawdzen ie prognoz y pogody alb o rozk ładu jazdy w łaśnie Michał Wiśniewski w 2000 roku krytykowa ł t o rozwi ązanie m ówił, że też na pewn o nie przyjmie, że na co kom u tak i internet w telefonie, że internet jest dobry, bo mo żna w n im znale źć np. ksi ążkę w księgarni na drug im końcu świata, al e nikt n ie b ędzie w n im kupowa ł skarpetek z te j perspektywy 19 lat p óźniej sa m przyznaje, że troch ę się pomyli ł, bo internet n ie jes t ju ż wirtualn ą rzeczywistością, al e jes t rzeczywisto ścią w ogóle i ja jako odbiorca te j ksi ążki jeste m odbiorcą bardzo n ie obiektywnym no bo ja też w internecie trochę si ę wychowa łem na pytan ia do was cz y też wychowa ł jeszcze wychować dz ieci w internecie jak i 7 esej felieton rozbudowany jak wam si ę t ę ksi ążkę czytało jak powiedzia ła, że t o jes t b iografia internetu w Polsce, bo wydaje mi się, że t o jest bardzo te ż wa żne w ty m kontek ście, że o n p isze o tym c o si ę dzia ło z internetem tutaj w Polsce oczywi ście ta m s ą różne informacje związane z tym c o si ę działo na świecie w innych krajach, ale t o jest przej ście pokazanie o d pocz ątku internetu w Polsce do w łaściwie do tera z z pewn ą nostalgi ą czyta łam o Gadu-Gadu czy o grono net n ie w iem cz y pami ętacie tak i tak ą polską wersj ę Facebooka czy lipiec, czyl i polskiej wersj i Twittera żadna z tych wersj i się nie n ie utrzymała, ale te ż wydaj e mi się natki najważniejszym najciekawszym przes łaniem tej książki jest t o, że auto r Michał Wiśniewski PiS się o ty m, że internet, kt óry w założeniu mia ł ludz i łączyć tak naprawd ę podzieli ł ich nazw podział ich podz iw u na s na zupe łnie nowe sposoby to jes t c iekawe spojrzen ie prze z histori ę internetu w łaśnie na t o jak internet zmorzył wspar ł nasze podzia ły w różnych spo łeczeństwach w ty m właśnie spo łeczeństwie polsk im ja odbyli odbyli śmy z Pauliną Nawrocką przyznaj ą si ę wcze śniej krótką dyskusję na większą o d tej książce już, dlaczego więc powiedzieć, dlaczego nie powiedzie t o bow iem na antenie mam nadzieję b ędzie zwi ęzłe i klarown e Michał Wiśniewski, by zaproponowa ł nam mo im zdaniem tak ie holistyczne, czyl i tyton i styczny przegl ąd tego c o si ę dzia ło to c o mi si ę bardzo nie podob a t o tak ą umiej ętność syntezy w ielu zjawisk cz ęsto troch ę tak jak w internecie za pomocą kr ótkiego zdania, kt óre zrazu gdzieś na m przypom ina to c o wydarzyło si ę w tych w ci ągu ostatnich 30 lat nie tylko w internecie, al e w og óle w popkulturze, bo tyc h nawi ązań kulturowyc h jes t tuta j mn óstwo spo łecznych pol itycznych r ównież i ta synteza wydaj e mi si ę mus i uda ło ja się z e wszystkim zgadza m, a ja jeste m przyznaje si ę szczerze rocznikiem, bo bl isko podobny m rocznik ów autor a w zwi ązku z tym moj e do świadczenia są podobn e stawiałem sob ie tylko jedn o pytan ie dla kogo t o jes t ksi ążka ta książka, kt óra ma na s trochę wytr ącić z poczuc ia moj e pokolen ie poczuc ia bezpieczeństwa i stereo i jakby pozbawić tych stereotyp ów, że w łaśnie dzieci ju ż tera z są tylk o prawda w internecie za naszych czasów t o robili śmy coś tam bawili śmy si ę na hu śtawce i biegali śmy po placac h zabaw, a teraz dz ieci siedz ą przed telefonam i w tramwajac h i grają z e sobą multiplayer zam iast spotyka ć w dom u uk ładać klocki, bo tak trochę jes t ta TEN-T ten przyk ład jest tuta j pokazane czy t o jes t troch ę tak a książka dla tego dużego m u du żo młodszego pokolen ia dwudziesto dwudz iesto kilkulatków n ie wiem, dlatego że mam z kolei wra żenie, że to z kole i pokolen ie pewnych kontekst ów te ż może nie z łapać, ale może t o jes t w łaśnie ciekawe podczas lektur y, że niekt óre rzeczy, kt óre Michał Wiśniewski samym i w jaki spos ób t łumaczy, bo mimo teg o, że śledzę internet i również zajmuj e się gdzieś tam zawodow o nowym i med iami niekt óre rzeczy przyznaj e jak niekt óre afer y mi umknęły zresztą sam auto r przyznaje si ę też niekt óre przestrze ń internetu śledzi w wybi órczo, dlatego że wszyscy żyjemy w pewny m rodzaj u internetowych bankach jesteśmy w stan ie wiedzieć wszystkiego no t o pytan ie, kt órych najbardziej nurtowało t o znacz y dl a kogo t o jes t książka no i z ty m si ę gdzieś zmaga łem, al e sam a syntez a błyskotliwość autor a mimo tego, że nie zgadza m się czasam i z jego z jeg o z jeg o argumentacją mu si ę zgadza m, ale z jeg o tezami troch ę mn iej b io naprawd ę wysok o ocenian ą książkę zaproponowałem ją synowi do poczytan ia podział mo że z plac ówką roczn ik 2004 czy zosta ł już na t ik tak a za stary tak ta k tak tak tak a jest artyst ą pokolen ia, którym Michał Wiśniewski p isze z 30 pokoleń, kt óre nie pokazuj e ju ż na Facebooku znaczy to okazuje si ę, że to Facebook jest tak naprawd ę mo im trochę pokolen iem twoim IT opas łe historie oni si ę ju ż racze j na Facebooku n ie racze j korzystaj ą z takich menedżerów teg o typ u rzecz y z Instagrama Snapchata du żo mniej z Facebooka oznacza t o już to już jes t pew ien odpływ odpływ z e na plan na to ju ż te ż jes t mn iej popularn e my Platforma mamy jeszcz e Anecie wyrazi ć pierwsz ą opini ę tak niech ętnie, gd y jeste m sceptyczna być może wyn ika z teg o, że co ś sob ie wyobrazi łam jak tuta j podejmowa ł decyzj ę, że b ędę czyta ła i rozmawiała o te j ksi ążce moje wyobra żenie się z łożyły 2 rzeczy tytu łu wszyscy jeste śmy cyborgam i i jak internet zmieni ł Polskę n ie mia łam wrażenie, że dosta łam odpowiedzi na an i na główny tytuł wszysc y szliśmy z burdam i, bo tuta j żaden spos ób ta tez a zosta ła popart a, jak iej jakich zm ian je śli Polski jakoś też tego teg o nie szczerze jes t n ie nie wyci ągnęło z ksi ążki, a drug im drugą zmienn ą, kt óra do fantazj i rwała sob ie c o przeczytam by ło wydawn ictwo czarn e i ta i te 2 dwu i jakoś si ę rozjecha ło, wi ęc z naprawdę trudn o mówić, ale zgadzam si ę z tym co powiedzia ł i Zuzia i Łukaszu no, że Zuzia si ę, że faktycznie t o jest b iografia internetu no bo to mam y tak jakby o d początku r óżne smaczk i jakie ś anegdotk i plotk i w łaściwie internetowe, a opow iedziane, jak i t o, że trudn o jest mi też, by w łaśnie pod kogo t o jes t, bo mój sy n, kt óry wypadł sty k z ok a jak i owszem, ma Facebooka, al e n ie spędza najmn iej czasu tak jak t y będziesz t o już nie jest t o pokolen ie na cz y ab y chciał czyta ć si ę o nasze j klas ie Niewiem czy n o jakoś trudno jes t polecać n o bo ani nie ani mama jest mod a retro tera z miejsce w łaśnie przeglądał naszą prac ę n a rzecz takiej retr o zgrywy ac h, c o bardzo uderzy ło mn ie w łaśnie czytaj ąc ksi ążkę Michała Wiśniewskiego na c o zwr ócił uwagę, że my tera z karm imy si ę wytworami kultur y z ko ńca lat dziewi ęćdziesiątych, bo t o jest tera z m łodzie a k iedy ta mod a na stan ie na dzisiejsze czasy t o n ie bardz o będzie z czeg o korzysta ć, bo większość wytworów cz y gr y komputerowe filmy ser iale na Netflixie są cyfrow e i je śli np. padn ą serwer y padną system y to nie b ędzie jak si ęgnąć pote m rzecz y pod dzie ła, a nie będzie czego ś tak iego jak mam n ie w iem f izyczne f ilm na DVD n p . kt óry mógł, ale w ielu latach można powiedzie ć, że może n ie b ędzie żadnego odtwarzacz a OVH, bo wszystk ie odtwarzacze fa łszerstw l ądowały na elektrośmieci ma m nadziej ę przynajmniej n iewiele, że nie w lesie, że ten argumen t tym serweram i to wydaj e mi się tak i tak i nie obawia łbym się tego my ślę, że ta rzeczywisto ść wirtualna tak ich powiedzia łeś po prostu rzeczywisto ścią oczywiście mo żemy si ę jakiś apokal iptycznych wersjac h al e, że to nie jes t już coś, czeg o jeste śmy w stanie funkcjonowa ć, bo bardzo w ielu rzeczy ju ż po prost u nie zrob imy be z internetu boj ówkach i nadchodz ącej apokal ipsie porozmaw iamy jeszcz e za chwilę to on powróci informacji Radia TOK FM poczytaln y czyt a wracamy z internetow ą apokalips ą w studio w Krakowie ja Paulina Nawrocka Łukasz Wojtusik w Warszawie Zuzanna Piechowicz Aneta Pytrus rozmaw iamy o ksi ążce Michała Wiśniewskiego wszyscy jeste śmy cyborgam i jak internet zmienił Polskę chwil ę przed przerw ą Aneta m ówiła, że ksi ążka n ieco rozczarowała, bo zarówno patrz ąc na wydawn ictwo ja k na ten podtytu ł spodziewa ła się czego ś w rodzaju no pewn ie reportażu aktywno ści analizy socjolog icznej my ślę ksi ążka, jakkolw iek w iele takich reportersk ich wątków jest ujętych to jednak mocn o naznaczon a jes t subiektywizmem jes t jak ju ż padło tuta j okre ślenie internetow ą autobiografią w łaśnie człowieka, kt óry w Polskim internecie jes t o d sameg o pocz ątku ten podtytu ł jak internet zmieni ł Polskę m ógłby wpisywa ć trochę t ę ksi ążkę taki bardz o widoczny ostatn io nur t tyc h książek o ty m jak m ówię c o poszło n ie tak n o bo okazały si ę książki o do świadczenia w łaśnie pokolenie 89 teraz nied ługo będziemy pan a n ie rozmawia ć o ksi ążce Olgi Gitkiewicz o transporc ie publicznym porcie publ icznym o ty m jak również tuta j te n okre s transformacj i właściwie pogr ążył te n transpor t publ iczny r óżne książki z r óżnych, jakb y zakres ów tematycznyc h wychodz ą pytan ie cz y ta książka mo że by ć też rozpatrywan a w kontek ście transformacj i czy prze z t o, że internet tak naprawdę narodzi ł się wted y, k iedy też wolna Polska t o to troch ę si ę wyklucza z drugiej strony wydaj e mi si ę, że Wiszniewskiego widoczny jes t ten aspekt, że m y mieli śmy bardzo specyf iczne podej ście do internetu, bo t o była dl a na s podwójna okazja do tego, żeby si ę zach łysnąć Zachodem tak akto r w demokracji weszli śmy do ść szybko z portalami internetowymi poprzez początek la t dziewięćdziesiątych t o jes t początek r ównież panowan ia tyc h najwa żniejszych obecnie portali internetowych i potem t o już posz ło chciał by ć z Górki, al e n iekoniecznie tak jes t myślę, że te n aspekt, kt órym powiedzia łaś, czyl i t e aspekty transformacyjn y jes t tutaj zaznaczon e, ale nie jes t bardz o mocno eksponowany n ie wiem cz y t o jes t zarzu t czy to jes t pochwa ła te fel ietonisty ręczne jedna k bardz o autob iograficzne tekst y Michała Wiśniewskiego długość stanowią nad ty m czy cz y tak a forma odpow iada musz ę przyznać, że jedna k tak t o znacz y rzeczywiście zada ł sobie innego rodzaj u pytanie zdarza ło się prowadz i czasam i zajęcia warsztat y z dz iennikarzami m łodymi przysz łymi na Uniwersytecie Jagiellońskim my ślę, że spokojn ie do tak ich tekstów m ógłbym poda ć, ale w łaśnie w kontek ście polemicznym, bo t o jest du żo ciekawsze dla mn ie do czytan ia niż przeprasza m, że to powiem ma m odzieży oraz żadnego naukowc a ni ż bram ę tomy naukow e na tema t po święcone konwergencj i medi ów na wybrany m przyk ładzie wybranego portalu cz y te ż Niewiem stron y internetowej, jak iej stacj i radiowej nie my ślę, że to jes t wa żne co ty powiedzia łeś, ponieważ rzeczywiście fak t, że mo żna się z autore m nie zgadzać, że niektóre jeg o tez y też dl a mn ie były n iewygodne albo, z kt órymi się bardz o n ie zgadza m myślałam o tym i tak reagowa ła czytaj ąc to co właściwie wa żność nawe t na 5 i co ś z tym j e wykreślić, ale też c iekawe, bo o n w tak im trochę ma m wrażenie momentam i nawet robi t o specjalnie, żeby na s, żeby sprawi ć, że czyteln ik Czytelniczka mus i musiał ustosunkować do teg o c o pisze to jes t bardzo czeka ł w kulturze lalka prz y kulturz e hejt u np. mogą te ż o tym p isze w pewnym momencie w te j książce, czyl i o tym, powiedzieć pow inna się 10 lat o d te j n iebieskiej dłoni teg o kc iuka, kt óre tak szuk a w g órę i że jak t o właściwie zmieniło wp łynęło jak bardzo właśnie potrzebujem y tych ciek ów g órę jako społeczeństwo to co si ę dz ieje na Facebooku jest w łaściwie takim skowyt ten w ątek córki w g órę ot o pr óba uznan ia uznan ie, a jednocze śnie jak ludzie wykluczeni to si ę trochę łączy z tą transformacj ą, bo troch ę m ówi o tyc h o ty m jak emeryci te ż wchodz i na internet Group pokolen ie naszych rodzic ów, kt óre po prostu budowało kapitalizmie n ie mia ł czasu zajmowa ć komputeram i kompute r był dla na s, żebyśmy mogl i si ę uczy ć, a rodz ice tak naprawd ę n p . mo i ja byłam dl a n ich źródłem w iedzy o tym ja k z komputer a korzystać to jest realn a różnica pokolen iowa, dzięki której ja rozum iem, dlaczeg o kilka bl iskich osób wrzuc a te pi ękne tak ie poczt ówki przypominające poczt ówki zadłużyły się te ż ich tak z kw iatuszkami u śmiechniętymi dziećmi tak ie lekk o przesterowane, które mog łyby trafi ć do ksi ążki Olgi wręcz zreszt ą o ty m p isze Michał Wiśniewski, czyl i do ksi ążki zatytu łowanej wyroby, al e z drugiej strony jednocześnie myślę sobie o tym, że mo i synow ie te ż bardz o cz ęsto w taki bardzo eleganck i sposób dając, m ówiąc że nawet nie to pas ziemi powiedzia ł tylko, że t o co robi ą w internecie t o mech mo że jednak te ż z tym t o znacz y my spogl ąda także to co jest dl a mnie te ż bardz o ciekawe t o jes t tak naprawdę opis teg o troch ę jak auto r też w internecie dorasta ł jak zmienia ł jak zmieniały się nie tylk o jeg o aktywności, ale i jeg o pogl ądy podej ście do życia, dlaczeg o ja te ż byłam użytkownikiem uzna t o ja też siedzia łam na serc u pamiętam p ierwsze polskie blogi i pami ętam jak sam a w te j kulturz e czu łem się fajn a, że jeste m dziewczyn ą, a np. gadam z ch łopakami na kanale, a tak ma ło jeste m dz iewczyn jak bardzo opresyjn e dla kob iet by ła na początku ta kultur a tylko jedn o zdan ie powinno jedno, że tutaj chciałem powiedzie ć, że Michał Wiśniewski zajmuje si ę także ważnym problemem w k ilku zdaniach dotycz ącym teg o wykluczenia sprz ętowego w latach dziewięćdziesiątych t o znacz y teg o, że g łównie komputer y kupowan o ch łopcom, że p óźniej n p . osob a na ro k poczeka ć, ale orzekł, że p óźniej oddal i poszło w te n sposób, że jeszcze k ilka la t temu kob ieta na wydz iale informatyki była wydarzeniem tak im wydarzeniem Paulina Nawrocka, kt o jednocze śnie będąc dziennikark ą robiła studia, więc nas by ło na rok t o już t u inne pokolenie tak, ale t o, że posz ła na informatykę t o też troch ę wyrosło w łaśnie z te j kultury teg o byc ia fajn ą 1 z n ielicznych dziewczyn i z teg o jak naprawdę dz iewczyny wcale n ie by ły wojny traktowan e w gruncie rzeczy i z teg o jak teraz internet staj e si ę przestrzeni ą bardzo mocno mobilizują chc ą si ę jak sa m Michał Wiśniewski z tak iego w łaśnie internauty, kt óry niekoniecznie by ł emituj ący zmienił si ę w tak iego, kt óry bron i kobiet u żywa wymienia inicjatywy w komentarzach, ale też my ślę, że w te j ksi ążce jes t wyraźnie pokazan e, że my nie mo żemy w łaściwie powiedzie ć o żadnym trendz ie, kt óry dotycz y całego internetu w łaśnie, bo t o jes t tak dużo przestrzeni i tak du żo tak du żo danyc h kontaktów wym ian, że w łaściwie nie ma zdan ia, które poza tym, że internet si ę rozw ija, którym można powiedzieć o internecie, bo to jes t za tu za du żo tego nie ma nikogo, kto tu t u pad a ca ły internet, bo teg o nie da, al e nie m a n p . n ic o seks ie, a nie chyb a najcz ęściej wpisywanych rzeczy wyszuk iwarka nie ma nic an i o portalac h randkowych tak ich smak i lepszyc h gorszyc h o pornografii, kt óre w internecie, a nawet jes t to jakiś tak ie zdan ie, że t o tylk o tak rodz ice straszyli, że są pedof ile w s ieci dzieci no pewnie stworzyć coś jes t trochę form a teraz lokal jes t tylko po prostu niektóre rzeczy s ą tak słusznie też log ika taką formę, ale myślę, że to wyn ika z form y, jak ą przyjął auto r, czyli formy tutaj b ędę g o trochę bronił już form y jedna k takiej połączenia troch ę jes t ese j esej u kulturowego tak powiedzia ł z pewn ą formą felietonisty tn ą do ść mocno subiektywn ą, a bardz o aglomeracje, w której na pewn e rzeczy właśnie tak b ędzie kilka m inut tem u są traktowan e wyrywkow o albo s ą tak im cytatem z, który ma o d razu przywo ła jako ś bardz o konkretną bardz o konkretną sytuację chcą si ę podobało w tej ksi ążce jeszcz e w bardz o c iekawe nie odkrywczy, al e c iekawy spos ób, by w, kt órym opisuje t ą r óżnicę, kt óra poleg a na ty m jak dawniej k im dawniej była tak a postać, kt óra w łaśnie by ła rozpoznawalna z nie w iem szklaneg o ekranu cz y anten y rad iowej przez g łos jak tera z wygl ąda jak internet jedna k relacje zmienił, al e te ż pokazuje 1 rzecz t o znacz y że, że u świadamia na s w ty m, że mi uświadomił t o, że tak naprawd ę internet jest bardz o zdradl iwy medium i że sława jest chwilowa i na t o, żeby si ę utrzyma się gorzk o pisze polskich, bo często m ówi o ty m, że polsc y, że polsc y youtuberzy albo je j męża to s ą ludzie, kt órzy zrobi ą kroc ie na reklamac h sponsoring ach, i t d. tak dalej, ale pokazuj e to, że w wi ększości wypadków bardzo ci ężka praca i że z teg o tron u bardz o łatwo bardzo łatwo spaść t o był bardz o c iekawe fragmenty ksi ążki, bo rzeczywi ście on mi pokaza ł zupe łnie inną perspektyw ę na zjaw isko, które 4 godziny n ie prześledziła, którego n igdy n ie studiowała nie zainteresowała si ę g łębiej został na poz iomie tak ich przekona ń bardzo prostych dzi ś w szuwarach konta na YouTube erac h mówił o uchwal e Senatu sera, że t o jes t bardz o ciężka praca wydaje się t o docenili też c iekawe, bo to n ie jes t oczywiste, żeby w publ icystyce doceniać ci ężką prac ę ludz i, kt órzy zarabiaj ą w internecie w ten sposób racze j jes t t o traktowane prze z tyc h tradycyjnyc h twórców mediów pewneg o rodzaju przymru żeniem ok a jak bogat ą niż wydaje, że to si ę bierze st ąd, że ta ksi ążka, mimo że jest do ść smutna i mo że gorzk o wydźwięku to jes t troch ę o ty m, że internet wcale n ie jest tak i z ły mo że on bow iem rzeczac h tak ich mocno stereotypowych prawie nie p isze albo tylko wspom ina skupia się w łaśnie na r óżnych aspektach, które dl a w ielu ludzi mogą by ć czym ś zupe łnie nowym podob a mi si ę te ż n p . t o jak piszą Memo wydam y dużo rzeczy dl a mn ie by ło zaskakuj ących, że mogą by ć traktowan e jako w łaściwie odno śnik dość istotne r óżnych treści kulturowyc h, że prac e naukow e powstaj ą no i tak podob a mi się naprawd ę jak temat, które wydaj ą się zna m o d podszewk i ujmuje z e swoje j perspektyw y dla mniej ciekawie czyta si ę tę ksi ążkę w kontek ście też inne ksi ążki, kt óra wysz ła niedawno na rynk u, czyl i Wojciecha Orlińskiego biografi ę Paula barona, kt óry jes t twórcą internetu jeg o biografia wydaje si ę, że to jest c iekawe, żeby je po łączyć, żeby sob ie zobaczy ć 2 różne historie o ty m w internecie zreszt ą Wojciech Orliński jes t nawe t na okładce polec a ksi ążkę Michała Wiśniewskiego, a z internetowych przestrzen ie Facebooka w iem, że panow ie si ę cz ęsto komentuj ą, wi ęc c iekawe, że dostrzeg a te n związek to jes t jeszcz e ksi ążka o tym, wszystk im, bo troch ę o tym, powiedzieli śmy jak chcia ł nazwać t ę książkę jeszcze w ty m wszystk im c o w internecie przegapiliśmy tak jak w pędzie to znacz y rzeczywi ście tych przestrzeni, o kt órych pisze, kt óre są kompletn ie obce jak się okaza ło jes t znacznie więcej ni ż my ślałem i w sumie cieszę si ę z teg o, że cz ęsto u Michała Wiśniewskiego pad a to bardz o szczer e deklarowanie cz y też stw ierdzenie rząd si ę tym n igdy nie zajmował wnuczk ą tweety Twitter traktuj e jako tak ie med ium bardzo wybiórcze, gdzie interesuje g o jak rozum iem pewn e bardz o okre ślone rzeczy kulturow e i kulturaln e du żo mniej interesuj ą g o przepychank i polityk ów dziennikarzy i tego typ u rzeczy były dl a mn ie akura t pozytywny m aspekte m podcza s lektury, bo też lubi ę w takiej sytuacj i przy tak iej narracj i wiedzieć, kto zaczął t o c o my śli ja zostawię pa ństwa z 1 z mo ich ulubionych cytatów będzie ci ężki do przemy ślenia, czyl i je śli czegoś nauczy łem si ę przez 20 lat dyskutowanie w internecie do tego, że n ie warto dyskutowa ć w internecie ich uda ło nam się dyskutować w rad iu Szanowni pa ństwo Michał Wiśniewski wszyscy jesteśmy cyborgam i jak internet zmieni ł Polskę ksi ążka opubl ikowana prze z wydawn ictwo czarne dyskusj ę nasz ą prowadzi ła Paulina Nawrocka dziękuję stud ia w Warszawie Zuzanna Piechowicz dziękuję t o Pietrus dzi ęki, a m y za chwil ę do pa ństwa wrócimy z Pauliną do łączy do nas Piotr Banach do łączy Marta Perchuć-Burzyńska ciemno ści w obron ie roku staniemy, bo tak jes t zreszt ą tytu ł ksi ążki s ingli Sandberg jes t ksi ążka opubl ikowana przez wydawn ictwo mow a i mówić o n ich będziemy tu ż po skrócie informacji Radia TOK FM prze z kilkana ście Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POCZYTALNI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA