REKLAMA

HIV - nasze błędne przekonania, że nie ma problemu

U TOKtora
Data emisji:
2019-11-30 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:09 min.
Udostępnij:

O mitach narosłych wokół HIV i o konieczności badania się pod kątem zakażenia się wirusem mówią dr n.med. Aneta Cybula, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób zakaźnych, klinika Dermea Strefa Intymna i Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes Fundacji Edukacji Społecznej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry pa ństwu Ewa Podolska prosz ę pa ństwa jutro 1 grudni a światowy dzie ń AIDS, a tak że z kolei dzisiaj ko ńczy si ę Europejski tydzie ń testowan ia to dlatego spotyka m się k ilka dn i wcześniej nasza audycja jest n iestety nagrany nie mog ą na s państwo zadzwoni ć spotyka m si ę z pani ą dr Anetą Cybula dzień dobr y z innych pa ństw pani doktor reprezentuj e kl inika chor ób zakaźnych trop ikalnych i Hepatologii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego jest pan Rozwiń » i specjalist ą chor ób zaka źnych tak że klinika Germaz szef a intymna ora z pani ą dr Magdaleną ankietę Barczak dzie ń dobr y prezes fundacj i edukacj i społecznej i o d raz u pow iedzmy pani ma tytu ł doktora, ale n ie pan i lekarz nie jes t doktorem nauk społecznych no w łaśnie Kill, gdyby wraz ze stan u w celu doktor nauk społecznych skor o mow a skoro mow a będzie Hochtief ios w 2 słowach o jedno 15 lat zajmuje si ę t ą tematyką te ż jestem pedagog iem Edukator seksualn y i o d pocz ątku dzia łam w te j tematyc e w i Fundacja edukacj i społecznej przed e wszystkim zaczyna ła od tematyk i sze f, robi ąc punkt, tworz ąc punkt y testowania w Warszawie te ż są ta m doradcą koordynuj e t e punkt y te ż uruchomi ła mobilny serw is, gdzie mo żna się przetestowa ć Kampa, że w zwi ązku z tym tematyka jest bl isko sameg o pocz ątku w łaśnie pan i prezes lubelska dotyka gotowa łem moj a prac a dotyczyła os ób żyjących z Chin i to było najwi ększe badan ie do tej por y p óki co zrob ione na populacj ę osób żyjących z ich dotyczyła psychospołeczne sytuacj i osób żyjących dzisiaj w Polsce z t ą tematyk a zarówno naukow ą, jak i zawodowo te ż moich bl iskich s ą osob y żyjące z Chin w zwi ązku z tym na temat jes t mi bardz o bliska o d pocz ątku pan i, gd y rozmawia łyśmy tuta j wcze śniej powiedzia ł tak ie zdanie n o jesteśmy tuta j czystego zabrzmia ły jesteśmy tutaj dlatego, bo jes t dzień 1 grudnia, lec z światowy dzień AIDS i ja si ę poniekąd z paniami zgadza m, cho ć t o pewn a forma wyrzut u pod adresem takich os ób ja k ja czy dz iennikarzy np. wskaza ć, że z ty m, poniewa ż pamiętam czas y wtedy jeszcze nie by łem dz iennikarzem, ale pami ętam czas y, gd y rzecz si ę pojawi ła była g łośna med ialna na p ierwszych stronac h gazet ona dla mnie też nabra ła troch ę innego wymiaru niż k ilka lat by ła w Paryżu np. tam wtedy widziałam c o si ę dzia ło tego 1 grudni a jak t o było mo żna powiedzie ć obchodzone pote m wr óciłam do Polski bardz o duże, by okre s mówił bardz o du żo, a po ty m, pote m jako ś tak powoli powol i wszystk o u c i House i teraz, gdy rob i program robi 2 godziny tygodn iowo c o samo łapie si ę na ty m że, gdyb y nie właśnie te n światowy dzie ń jest prawdopodobn ie te n progra m nie powstał co ś tak, jakby śmy stwierdzili no s ą może jacyś lat tem u w obl iczu w obl iczu ja m ówi, reprezentując ludz i tak ich ja k ja, którzy po prostu patrz ą si ę dosy ć zewn ątrz i n ie stykaj ą się tematem, bo o n przesta ł istnie ć medialnie maj ą w g łowie co ś takiego maj ą coraz lepsz e lekarstwa jes t to w Polsce jaka ś grup a chorych, ale do na s n ie dotyczy i dotyczy ć nas n ie b ędzie chorob a zosta ła chyba ludz ie tak mia ł chyba opanowana n ic tak iego wielkiego słuchać c o prawd a n ie s łyszeliśmy o lekarstw ie, które można, b y zastosowa ć i człowiek, by pozby ł si ę teg o w irusa, al e coś chyb a sta ło jakimś marg inesem takie ma m odczucie, że co ś tak iego zapanowa ła zgodzić si ę z ty m panie chciały wiedzie ć, że jest bardz o dobrz e, że pani rację t o ja właśnie w ten sposób my ślę, że wypowied ź reprezentuj e w łaśnie poglądy i w zasadz ie tego tak ą uwag ę ludz i, którzy na co si ę z ty m n ie zajmuj ą oczywi ście ja jako lekarz, kt óry pracuj e o d dziewięćdziesiątego sz óstego roku, czyli t o jes t kawał czas u premia jako m łody lekarz widzia łam jak bardzo du żo osób umarło z powod u AIDS nie by ło skutecznego jeszcz e tak dobrego leczenia nie m ówiąc ju ż wczesny m wykrywaniu to tera z jak dzisiaj mia ł wyk ład dl a studentów, ponieważ dzi ś ostatn ie zaj ęcia tego bloku i m ówimy Ojcze ja prze żyłam tak i kawa ł życia h istorii tego teg o jest, że wy, którzy startuj e ju ż teraz nie mac ie pojęcia c o si ę działo kt óż z nas pami ęta czas y, kiedy po prostu by ło naprawd ę walka o śmierci życie ale, żeby właśnie n ie zapomina ć o ty m, temac ie mam y cora z więcej wykry ć tak ich w łaśnie za późnych tak ich, których po prost u, że możemy m ówić coraz wi ęcej, ale dl a nas lekarz y ka żdy taki niepotrzebny śmieć z tego powod u, że jest skuteczn e leczenie można g o wcze śnie zdiagnozowa ć jest po prost u w obecnyc h czasach n o trudn y do skonfrontowan ia czy chc e pan i powiedzieć, że ludz ie, którzy tera z umierają nasi t o s ą ludz ie, kt órzy panią wykrycie p óźniej ci czyst o su k późno dowiedzieli się okazj i chcia łbym bardz o tuta j nadal, bo t o cz y w ogóle umieraj ą rodzinach w te j chwili t o rozwa żę trzeb a jasn o rozróżnić 2 pojęcia cz ęsto są mylone samorz ąd i nie można nam, że też m ój b łąd tak za samo, ale to dobrze, dlateg o że ludzie nada l tak stereotypow o my ślą samo zaka żenie Schiff znacz y tylko, tyl e że kto ś jest zakażonych ty m w irusem natom iast etap ostatn i, w kt órym w układ odporno ści przegryw a nier ówną walkę z wirusem t o jest w łaśnie AIDS i w momenc ie, k iedy kto ś osi ąga ten etap t o różni si ę mo że zdarzyć są niekt óre choroby, kt óre mają bardz o z łe rokowanie c o najmn iej 223 takie choroby, gdz ie my nic n ie możemy zrobi ć po prost u i ca ły problem poleg a na ty m, że wcze śniej wykryt a Osowa nigdy n ie dojdz ie do tego etap u AIDS w związku z ty m z tego powodu nie może n ie wszysc y umierają z powod u jej raczej wi ększość si ę da uratowa ć, ale ka żda tak a śmierć jes t zawsz e lubię opowiada ć o tym c o najbardz iej na s np. poruszy ło mieliśmy niedawno zgon tak iej kobiety, kt óre miał 38 lat nikt n ie wpad ł na to, że osob a, która miała po drodz e k ilka operacji plastycznych, prowadz ąc bank kob ieta, która uczy ła się też z powod u depresj i jak trafi ła do na s naprawdę już uda ło się zrobi ć ona zmar ła i to jest takie, że ludz ie m ówią o lekarzach, ale przecie ż chyb a miała jaki ś, jakie objawy nawe t tych, ale skoro ju ż przy rozdziale mo żliwe, bo objaw y by ły na ju ż tak p óźno si ę ujawniły, że w momenc ie, kiedy rozpoznali śmy 1 z chorob ą wska źnikową ju ż niemożna by ło zrobić, bo to jes t parę takich chor ób dzielnicy można zrobi ć to wyobra źcie sobie pa ństwo, że w łaśnie tak funkcjonuj e w naszy m w naszym n iema ju ż tego problemu t o już nie są t o dawn e czas y i całe p ół na ca ły nasz zespół s iedzimy jak my t o pow iem tak i przeżywamy bardz o długo niepotrzebne śmierci dlatego te n okres my śmy bardz o się, żeby to n ie by ł tylko 1 grudnia, al e te n okres jes t tak im dobry m momentem, żeby powiedzie ć o tym, że można tem u wszystkiemu zapobiec na m na tym bardz o zale ży zar ówno nam, jaki osobo m, które właśnie tak jak Magda si ę intensywnie zajmuj ą tą tematyk ą ona wiedzia ła jak si ę zakaziła nie mia ła z ielonego pojęcia, ponieważ to było c iekawe to je j mąż, z kt órym w była prze z ostatnie 7 lat był przekonany, że to on o zakazie okaza ło si ę, że on był n ie zakażone, wi ęc gdzie ś pomi ędzy 12 małżeństwem dosz ło do teg o zakażenia zaka żenia rozw ija się bardzo powol i okre s taki, który nic nie dz ieje t o nawe t do 10 lat t o jes t w łaśnie najbardz iej trudn e, bo sprzeda ż pani redaktor jak to się stało, że rz ąd nic się po drodz e n ie działo co znaczy t o osoby, kt óre traf ia do szpitala zakaźnego ju ż maj ą tu d ługą kartotek ę r óżnych problem ów zdrowotnyc h tylko problem poleg a na ty m, że ta k jak pan i redaktor wspomniał o ty m, że i dziennikarze, al e r ównież lekarze zauważać anal iz w og óle szczeg ólnie, jeżeli t o jes t osoba heteroseksualn a w związku ma łżeńskim, a jeszcze, jeżeli osob a po pięćdziesiątym rok u życia ma problemy zdrowotne t o wszysc y mówią no w ty m w ieku to ważne problemy zdrowotn e tak powraca nawracaj ące zapalen ia płuc zdarz a si ę odporność zaczyn a szwankować n ikt n ie my śli nawet lekarzy o tym, żeby zrobi ć badanie w kierunku Chin, żeby wykluczy ć zaka żenie są wytyczn e polskiego Towarzystwa naukowego wydaną kilka la t tem u dl a ka żdej specjal izacji medycznej, że przy ok u w okul istyce chorobac h płuc n o to dl a każdego oddzielna jest wp isany przy tyc h chorobach pami ętaj zr ób test na h it, żeby postawić dobr ą diagnozę to si ę nie dzieje nawet gdy widz nie jes t tak lekarzowi głupio, że mu wsty d przychodz i osoba n o nie osoby tak iego lekarz patrz y na osoby takiego środowiska to przecież w og óle na głowie pewien stereotyp pew ien schemat już n ie zaproponuj i n ie w ogóle nie ma tak iego my ślenia o ty m, że to zaka żenie mog łoby kogokolwiek dotycz y w łaśnie porządnego chcia łem powiedzie ć i ma m nadziej ę, że nas i studenc i po zaj ęciach u nas właśnie szp italu zaka źnym wychodz ą to to są po prostu oszołomieni tą wiedz ą nagl e m ówią myśmy teg o nie widzieli t o znaczy uczym y tego, że przysz łość, jeżeli przyjdz ie do n ich np. pacjent, kt óry ma grzybica jam y ustne j m łody człowiek, skąd coś takiego cz łowieka, kt óry nie ma żadnych innych chorób zdarza, b y im si ę lampk a zapali ła specjalnie mus imy przed egzam inem s łuchacze macie wyku ć na pami ęciach tabliczkę mno żenia choroby, kt óre mogą na wa s po prostu doprowadzić teg o, że to mo że by ć zakażenie ich i zawsz e m ówimy do pacjent a możecie zawsze coś, bo w iadomo, że w ielka obaw a przed aresztowan iem chcia łbym panu zaproponować badan ie w kierunku zaka żenia i żeby wykluczyć ta m chorob y tak to jes t czyst e sumienie t o co pani rekto r powiedzia ła, że późno to jest tak ie tera z bardz o wa żne sformu łowanie po angielsku m ówimy o tych pacjentac h Leigh prezenter to są osob y, kt óre właśnie zosta ł p óźno rozpoznane ca ła po prostu konferencj i są na te n temat organizowane, żeby zwr ócić uwagę, dlaczeg o nada l tak p óźno rozpoznajemy zaka żenie i no to jest t o jest kamyczek w og óle mleka ta k po prostu w Polsce druga osob a jes t p óźno rozpoczął rozpoznan a Szmuc z e wszystk ich osób zd iagnozowanych c o druga ma p óźno rozpoznane pozycja za p óźno na czel e po miesi ącach po rynk u na kolanac h w latach cz y to wyn ika z tego, że Polacy n ie testuj ą zbada ń krajoweg o centrum prowadz ę raze m zdziałać sa m leczenie n ie w ogóle nie ma m takiego myślenia, że t o cz y 87 % Polaków uważa, że t o mn ie nie dotycz y w związku z tym zbada ń wynika, że w śród doros łych Polaków o d 59 % k iedykolwiek zrobił też w kierunku Chin t o jes t nawe t ta kuriozalna sytuacj a, że lekarz ginekolog kob iecie ciąży, który pow inien zaleci ć TEN - T 2 × nie robi teg o an i razu no bo wszystko t o jes t w związku ma łżeńskim ani my śli o tym, że skor o jest w ciąży to raptem 1 niezabezpieczony kontakt seksualn y i oprócz te j kob iety wci ąż jeszcze pow inno si ę przetestowa ć partner a seksualneg o, jeżeli się oddać swój kamycze k że, o ile np. ktoś p ójdzie się przetestowa ć i m ówi dobrz e testowa łem się 10 lat temu rozmow y z porządku nie ma takiego 10 lat i aktywn e życie seksualne to n ie jest gwarancj ą teg o, że cz łowiek zaka żony prosz ę pa ństwa za chwilkę informacje skrót informacji mam y wr ócić na te n bess a studio obecne s ą pani dr Aneta Cybula specjal ista chor ób zaka źnych ora z pan i doktor, chocia ż dr nauk i spo łeczne Magdalena ankiet ę Barczak z fundacj i edukacj i spo łecznej rozmawiamy wobe c teg o o testowaniu t o jest te n obowiązek n a rzecz podstawow a test n ie boli te ż jest łatwe prost e prawd a tak s ą miejsca, gdz ie mo żna zrobi ć bezp łatnie anonimowo test w kierunku Chin w, a jes t tak ich m iejsc 31 na mapie c o Lewski la k na stronie www projekt test pl jes t map a godz inami otwartyc h punkt u punktów w niekt órych cora z wi ększej ilo ści punktów jes t już wst ępny test szybk i, którego wyn iki po 15 minutach i właśnie mnie nie bolesn e, bo normalnie rob i się badaniem pełnej krw i żyły szybki tes t można zrobi ć z krw i z palca s ą dos łownie 3 krople, które si ę dobrze, al e on e r ównie wiarygodny tak, je żeli minie 12 tygodniu sytuacji ryzykowne jes t o n r ównie w iarygodne testy laboratoryjn e mo żna z najnowszymi rekomendacjam i zrobi ć trochę szybc iej, bo nawet po 6 tygodniach od sytuacj i ryzykowne, bo t e test y badają poz iom przeciwcia ł ta k, a wi ęc muszą przeciwdzia ła należy rozważyć dlateg o mo żemy po pi ątkowej imprezie we wtorek na test, bo jeszcz e na nic n ie poka że pokaże nam to c o by ło 6 tygodni wcześniej 12 w zale żności od rodzaj u testu n o i opr ócz teg o po prost u godzin standardowyc h tera z w ramac h Europejskiego tygodnia testowania punk t te ż dzia łały d łużej by ły bardziej dost ępne i te ż w okolicach 1 grudnia staramy się to, żeby t o testowanie, b o jak najbardziej dostępne te ż w idzimy tak ą falę wzrost u w łaśnie w okolicach 1 grudni a i tak się ko ńczy w gran icach stycznia lutego i trochę si ę na m później wyc isza oczywiście wszystk ie miejsca prywatn e w wi ększości też oferuj ą tylko tym samy m pomagan ia nast ępuje po wakacjac h Gregora pa ździernika te ż studenci wracaj ą się testuj ą tak, o ile os ób rob i test y w w pkt 35000 badań co jest kropl ą w morz u potrzeb tak naprawd ę cz y ludzie n ie maj ą te j świadomości trochę oczywiście się testuj e cz y wszyscy, którzy oddają krew n o t o ta m s ą testowani i t o c o n iepokoi to, że wzrast a liczba osób, kt óre maj ą wykryt e zaka żenie regionalnych centr ów krw iodawstwa nie, dlatego że niebezpieczeństwo tylk o t o życie oddać krew on chciał odda ć kr ew i przy okazji dowiaduj ą si ę swoim zakażeniu, gdzie pami ętajmy o tym, że regionalne centra krw iodawstwa przychodz ą osob y zdrowe, które maj ą świadomość tego, że chce komu ś odda ć krew i to zaka żenie i jest dl a n ich du żym zaskoczeniem to te ż pokazuj e, że n iestety i dan e Narodowego Instytutu zdrow ia pa ństwowego zakładu higieny ju ż pokazuj ą dan e z 15 listopada, że ten ro k b ędzie on a b ędzie najwięcej zg łoszonych zakażeń o d pocz ątku epidemii, więc wraca m do tyc h od czeg o zacz ęliśmy naszą rozmow ę, że się ustabilizowa ło i mam y pod kontrolą absolutnie n ie mam y tylk o pod kontrolą widzimy wierzchołek g óry lodowej, bo c o to jes t 35  000 testów może wi ęcej wykrytych zakażeń, bo mo że, więc ludzie te ż o zmianie w łaśnie o to chodzi nie, że nie w idzimy w punktac h testowania cz y w idzimy wzrost wykryw a wykonan e zaka żeń w idzimy wzros t p óźno wykrytyc h zaka żeń, a n ie w idzimy wzrostu l iczby, kt óre testują i musz ę powiedzie ć, że t o samo je śli chodzi o rozwój w oddz iale klinicznym, że te ż m y w idzimy ew identnie po prostu wi ększą ilość ludz i, kt órzy są rozpoznawan i na etap ie właśnie p óźnego rozpoznan ia, czyl i w łaśnie w tym etap ie AIDS te ż chciał jeszcze wr óci do tego, że w punktach prz y oddawaniu krwi, żeby pa ństwo tutaj uspokoić, bo rzeczywiście czase m tak ie wiadomo ści s ą źle interpretowane kr ew zbadan a bardz o specyf icznie, bo taką metodą grosz nazw a PCR czyl i, żeby kr ew zosta ła oddan a do donacji sprawdzon a szuka si ę tam materiał genetyczny także nie ma mow y o ty m, żeby kr ew osoby, kt óra była by łaby zakażona h ip hip wyszło tzw. okienko serolog iczne nie ma tak iej możliwości jest dlateg o bardzo drog ie badanie, żeby taki dawc a oddawa ł bezpiecznych kr ew w okienko serologiczne t o znacz y w momencie, k iedy n p . kto ś zaka żony, a nie ma jeszcze przeciw USA to i dlateg o właśnie stacje prze z osob y daj ą w kierunku wirusa zarówno w Hadze Fałek HBV metodami także raczej nie jes t także wykrywają przeciwcia ła n ie tylk o materiał genetyczn y rozum materia ł genetyczny w irusa, czyl i obecną rzeczywiście ju ż za tutaj obecno ść tak czy dlatego, choć o ty m, wspomnieć skor o w grupie zdrowe j wzrast a liczba wykrywanyc h zakażeń to znacz y w populacj i Polaków też rozwi ązań jes t teg o tych zakażeń rozwi ązane są tak ie, że zarówno ca łą Europę, jak ie Polska mamy mn iej więcej 13 osób, które w te j chwili chodz ą i nie wiedzą o ty m, że są zakażone naszych, al e z drugiej strony pokazują d iagnozy 13 ze szczerze, je żeli byśmy żyli w populacji są, je żeli n p . mam y populacj ę osób, kt óre s ą zakażone to jest w te j chw ili w Polsce oko ło 25  000 zdiagnozowanych t o 13125  000 nie wi ęcej, czyli wino więcej to jes t racze j n ie mnożenie tylk o dodawali nie w ie o tym, że jes t jakaś na je j dodatkowo ostatn io się z raport u Enej, który wskazuje, że Polska jes t w śród 10 krajów na świecie, gdz ie w ostatn ich kilku latac h jes t najwi ększy wzros t wykrywanyc h zaka żeń jest przera żająca, bo jeste śmy pomi ędzy Pakistanem jeszcz e parom a krajami no to s ą dan e, jakb y zb ierane ca łościowo i Polska jest wśród tyc h krajów, gdz ie wzros t liczby wykrytyc h zakażeń jes t on o 1 z 10 na świecie, wi ęc t o, o czym zdecydowan ie mówi jak się rozmaw ia z ministrem zdrow ia cz y osobam i z Ministerstwa Zdrowia to często powtarz a taka formuła, że sytuacja w Polsce jes t stab ilna, że podobn ie w innych cz ęściach Europy nie jes t prawd ą, poniewa ż wi ększość kraj ów europejskich im teraz na 1 grudni a znowu b ędą raport y prezentowan e te n z w idzimy ewidentnie spade k l iczby osób, kt óre wykrywan e są związane z zaka żeniem i poniewa ż w tyc h krajach o d lat prowadz i się bardz o intensywnie dzia łania profilaktyczne testy s ą dost ępne wszędzie m. in . u lekarza rodzinnego tam s ą on e też oferowane, wi ęc te ż populacja we Francji Wielkiej Brytanii jes t przetestowan a u nas Polacy uwa żają, że si ę w t o Ukrainę Rosję, a my się ono się tak pami ętajmy o tym, że w 2  000 000 Ukraińców w Polsce już, kt órzy też zak ładają rodz iny, kt órzy mieszkaj ą i w o tyle ile na Ukrainie jes t skuteczne leczen ie one por ównywalne do warunk ów polsk ich o tyl e w Rosji 13 osób, kt óre s ą zakażone mają tylko dost ęp do leczen ia 30 % teg o leczenia t o leczen ie dostaje pozostal i umieraj ą na AIDS i ta m mamy 1 000 000 osób zakażonych t o są nas i najbli żsi sąsiedzi w zwi ązku z ty m też osob y do nas przyjeżdżają to n ie jes t tak n ie chc ę straszyć to jest zagro żenie, al e trzeba pami ętać o ty m, że to osob y po prostu u na s s ą też nawet nie jako m igranci tylko to s ą osob y, które pracują wczora j i te ż wymagaj ą op ieki w zwi ązku z ty m ta jak faktycznie ciągle mówiliśmy o Afryce, że t o jest m iejsce, gdzie rozwija si ę ep idemie faktycznie pytam si ę rozwija po naszej wschodn iej granicy jak si ę patrzy na t e dan e w łaśnie Enej tutaj naprawd ę Polska jest też takim krajem, gdz ie ta epidemia ma si ę świetnie i przed łódzkim to co jes t najtrudn iejsze w ty m wszystk im to, że o tyl e, o ile Afryka o d lat ma wsparcie Stanów zjednoczonyc h, żeby w łaśnie zatrzyma ć epidemi ę Ukraina dostaje środki środki z globalneg o fundusz u na Rosję wszyscy patrz ą próbują też w jak i spos ób wpłynąć na rz ąd, żeby przed łódzkim zapewniły skuteczn e leczenie dla wszystk ich, kt órzy teg o leczen ia potrzebuj ą o tyl e Polska jest tak ą bia łą plam ą na map ie Europy n o jesteśmy w unii Europejskiej jeste śmy krajem ju ż teraz rozwinięte zwi ązku z tym to n ie jest jakb y n ie obejmuje na s globaln y fundus z wsparcia, a w związku z tym tak naprawd ę samo ministerstwo pow inno si ę zaj ąć problematyk ą, a opr ócz leków anty tropi osoby, które s ą niezbędne to jes t rzecz n ie sposób n ie podważana o d k ilku la t nie ma praw ie w ogóle pieni ędzy na profilaktyk ę Ministerstwo Zdrowia już zacz ąć, czyli na co na edukacyjne test y, ale nie ma ich cele m jest jedyne pieni ądze, kt óre id ą z Ministerstwa Zdrowia głównie na testowan ie faktyczn ie punkty funkcjonują z e środków krajowego centru m d s . AIDS i r óżnych samorz ądów, bo ta k n p . Warszawa miasto sto łeczne Warszawa bardz o wspiera punkt y i dzi ęki temu punkt ów jest 5, ale z tyc h 35  000 testów, o których wspomnia ł na teren ie Polski 15  000 zrobionych w Warszawie 5000 jest we Wrocławiu w zwi ązku z tym okazuje si ę, że na terenie całej Polski rob i się 20  000 testów nie jes t za ma ło cz y za mały jak jes t gdzie można, więc d e la tak zdecydowan ie tak, al e testowanie to już jest wykrywanie osób, kt óre s ą zakażone, gdzie zys k kampania, gdz ie jes t edukacja wiemy c o się dz ieje z edukacją seksualną w zwi ązku z tym cora z trudn iej też organ izacjom pozarz ądowym, które jak iekolwiek dzia łania lokaln e prowadziły chodzi t u dotykamy t u dotykamy pewne j ideologii dotykam y kwest ii władzy decydent ów i t d. tak, je żeli poczekaj ą ich decyzj i na co dają pieniądze na c o n ie dają tak, al e jeżeli osiemnastego rok u życia będziemy czekal i z edukacją no t o będziemy mieli, ty m bardz iej p óźno wykryt e zaka żenia, a rzeteln a edukacj a i dost ęp do najskuteczn iejszych metod prof ilaktycznych s ą podstaw ą do tego, żeby zatrzyma ć i wszyscy o ty m, wiedz ą, że wydanie 1 US D na profilaktykę t o jest zys k w leczeniu podejrzeć w 4 USD, kt o pami ęta, że to jes t jakb y nawet, je żeli ktoś patrz y tylko pod względem ekonomicznym t o mus imy pamiętać o ty m, że zakażenie to s ą osob y, które leczym y przez 60 lat cz y nawe t d łużej, bo leczy si ę do końca życia w zwi ązku z ty m mus imy zabezpieczy ć budżet w zwi ązku z ty m pow inni, jakby rz ądząca zrobić wszystk o, żeby nie przybywa ło na m osób do leczen ia, a s ą pr aw jak skuteczne metod y z 1 strony oczywi ście jes t abstynencja seksualna do b ądź te ż wzajemn a wierno ść z drugiej stron y jes t prezerwatywa trzeciej strony są leki ant y retro w irusowe w leczen iu przed ekspozycj ą inn ą co znacz y leczen ie przed ekspozycyjna czy t o ich koledzy na pewn o powie potem przy czy m si ę zetkn ęły mówimy tutaj jak mówią, że się łączyć się nazyw a w skr ócie pre-pack jes t skr ót o d angielskiego skr ótu, którym m ówi o tym, że to jes t tzw . prof ilaktyka przed ekspozycyjna, b o do tej pory dużo osób gdy ż, zanim mam z kim ś stosunek seksualny, wi ęc Krychowiak nazwał ekspozycję w ty m tak nazywam t o ekspozycja może by ć już może być ekspozycja zawodow a n p . na wirusa wted y dostaj e si ę profilaktyk ę po ekspozycji na ocz y prz y zakupach t o mówimy zresztą, sk ąd si ę wywiadu, jeżeli by ła skuteczn a prof ilaktyka po ekspozycji t o kto ś pomyślał dlaczego, choć mia ł czasowe jak pozycja o d wypadku bardzo, choć pojaw ienie si ę na możliwość zaka żenia dac h i sytuacja jest t o jes t spos ób prof ilaktyki bardz o skuteczne jes t prof ilaktyka farmakologiczna polega na ty m, że w odr óżnieniu do leczen ia już osob y zaka żonej u żywamy, lec z tylk o 22 substancje czynne w te j chw ili i nieco c o jes t bardzo c iekawe t o to c o jak mówią, że w Europie policzono koszt y in n p . Francji, bo pierwsze tak im środkiem, który sob ie pomyślała włączmy za darm o, bo jak i tak przychodz ą ludz ie, którzy pote m się musz ą liczyć r ównież muszą zresztą profilaktyk ę ekspozycyjn ą, która dużo jes t dro ższa w łaśnie prof. Molina by ł 1 z tak ich os ób kt óre, które rozpocz ął tak naprawd ę w okr ęgu paryskim 2000 jak to się zaczęło w te j ju ż du żo wi ęcej dzisiaj oka okazało si ę, że im się t o opłaca m ówiąc o tym, że chron i ludzi przed zaka żeniem chyl i się opłaca n o ale u nas leki są ni ą on a w łaśnie o tym, my ślę Magda m ówiła, że liczymy na t o, że kiedy ś to prof ilaktyka po prost u będzie refundowan a, a tera z n ie absolutn ie nie refundację w izy ideologii która, gdyb y za ty m sto i po prost u fundowanie tabletki bra ć ta m tabletk i, kt óre mo że zażyć i mo że p ójść absolutnie ryzykown e środowisko może mie ć stosunków seksualnyc h hulaj dusz a z k im chcesz t o jes t jakby popieranie t o jest jakb y jedna k zwięzłości niew łaściwego stylu życia i t d. tak tak w łaśnie rozumuje wi ększość os ób, które n ie dotyka tego temat u, dlateg o że zawsz e swo im studento m mówię, że zwróci 1 rzecz zawsz e pytam wasz e poglądy m łodych ludzi my s iedzimy w tym i p iszmy, że to się tak dzieje, więc i, że t o zjawisko istnieje chodzi o t o, żeby prof ilaktycznie mo żna temu zapobiec nie chodz i o to, żeby g o osądzać, że ktoś będzie jeszcz e robi ł więcej nawet lekarze byli tem u przeciwni prof ilaktyka poleg a na ty m przeciek mo że bezp iecznie uprawia ć seks u zawsz e rekomendujem y r ównież prezerwatyw y i n ie zakazić h ip, więc też nie generowa ć koszt ów n ie zaka ża innych zaraz do tego wr ócimy przypom inam stud io obecn y pani dr Aneta Cybula i dr Magdalena Kirsten Barczak ja ma m do pa ń przypom inam, że studia s ą obecn e pan i Magdalena Angie Stein Bartek prezes fundacj i edukacj i spo łecznej i pani dr Aneta Cybula lekarz specjal ista chorób zakaźnych warszawsk i Uniwersytet medyczn y tak ie pytanie coś czuj ę, że najwi ęcej o d te j w łaśnie prof ilaktyce jak t o pan i nazywaj ą fachow o przed ekspozycyjn a wiedz ą c i, kt órzy s ą najbardz iej nara żeni na zaka żenie, a więc tak jak my określamy n ie wiem cz y to też grup y tzw. ryzyka i kto kt o jest tak iej grup y ryzyk a osoby homoseksualn e ja k na rok staram y się narkoman i chcemy si ę wiedzą najwi ęcej nawet w sens ie przypomni wszystk im, że nie ma czego ś takiego grupy za n iego s ą ryzykowne zachowan ia rozumiem to jest w łaśnie te n stereoty p, al e temu, ale żądamy analizuje n ie w iem co pan i takie osob y ryzykownych zachowan iach tak mog ę powiedzie ć i do tej grup y tak naprawdę leżą wszysc y, kt órzy uprawiaj ą seks z osobam i o nieznanym status ie rolniczym ju ż wie co to znaczy to znaczy, że ktoś nie by ć zaka żone inną chorob ą, tak wi ęc maj ąc tak i kontak t z osobą, która o, kt órej nic n ie w iemy si ę nara żamy tak, ale prosz ę jak miałoby wygl ądać i gdz ie żeby dosta ć receptę t o jes t cała procedura i teraz chciałby tak że trudne, czyl i jak n ie jest już tera z takie trudne w Polsce natom iast jes t w iele miejsc tak ich miast jes t zakaz jes t tak a stron a prezenter kropk ę edu PL, która pokazuj e, gdzie s ą m iejsca, ale co jes t wa żne jeszcz e prawo prof ilaktyki, że taka osoba, żeby by ła na prof ilaktyce farmakologicznej, żeby si ę nie zaka że Chief mus i by ć najp ierw dobrze przebadana znow u mam y grupę kt óra, je żeli b ędzie benef icjentem właśnie tak iej profilaktyki t o jes t grup a świetnie kontrolowana on a ju ż taka osoba przychodz i w pkt 0 musi mie ć wykluczone wszystkie chorob y przenoszon e drogą płciową w ty m h it dopiero wtedy tak a osoba może by ć na profilaktyce i żeby dostać kolejn e recept y na kolejne gol e za ka żdym razem mus i si ę przewiny tak tak by ło po drodze, by znaleźć chocia żby innymi chorobami tera z właśnie t o jest to jes t doskonal e inwigilowana nota okresowe znaczn e panował, gdzie o npo prost u db a o swoje bezpiecze ństwo bezpiecze ństwo swo ich partnerów bardzo w Polsce si ę to szybk o rozpowszechn ia profilach na razie mówi się, że oko ło 2 tysięcy os ób, kt óre korzystają, ale rodzaj profilaktyki lu b nie ro śnie tak szybk o, bo też nie ma tak ich du żych kampan ii i pami ętajmy o tym co o d teg o zacz ęliśmy, że wszystko m ówi si ę w okolicach 1 grudnia też tera z prze z Europejski tydzień testowan ia je ździł po Warszawie samochód wyświetla czerwon ą kartk ę dzięki zaanga żowaniu i rozmaw iamy m y rozmaw iamy ostatni dzie ń l istopada jutro 1 grudni a tak cz y te n samochód już jak o kra j będzie wy świetlana była wy świetlana i będzie te ż jak w na 1 grudnia, żeby zwr ócić uwag ę, bo i med ia i różne agend y, jakby przesta ły tym temate m si ę zajmować, k iedy pami ętam by ł tak i dobry czas, kiedy nawe t w telewizji publ icznej w TVN -i e w Polsacie proszk u grudn ia by ła czerwon a wstążeczka nasi ze wsi Adamówka zawsze od dziś już z n ich c o mówią nie jest t o tema t, który budzi tak ie za interesowanie budzi za interesowanie w sytuacj i, k iedy mamy świadome nara żenie na zaka żenie jak było przypadku ciemnoskórego mężczyzny w iele la t tem u, k iedy troszeczkę jeste śmy za Inter jesteśmy zapraszani s ą klarowne tak jak si ę co ś dz ieje w łaśnie sensacyjn e albo n o by ła g łośna sprawa p ierwszego pacjent a, kt óry podejrzew a si ę, że zdrowie wyzdrowiał w związku z tym wtedy te ż, by medycznie c o się dz ieje o ty m, si ę m ówi niestety te ż nie widzimy tyc h kampan ii spo łecznych, które n ie są robione n ie za nieduże pieniądze związku z tym nie s ą tak bardzo widoczne prze z krajowe centru m z prawej agenda ministra zdrowia w zesz łym roku by ła kampan ia o testowaniu os ób 50 plus n o i spotkał si ę c o z du żym n iepokojem, ponieważ tam by ło kampan ia dotycz ąca, że z, że wyjeżdża ojc iec do sanatorium i tuta j państwo ma Maślak pow ie se n jes t ojcem i sy n m ówi tato tylko uważać, bo jedz ie do sanator ium, żebyś n ic nie przywóz i zb óż wzbudzi ło t o ogromn y sprzeciw os ób, że internetowe grup a w internecie ty cz y to były spot y zrobione tylk o niestety puszczan e w telewizji publicznej w godz inach, w kt órych n ikt nie ogl ąda i taki z e Skrą n o t o pokazuje jaka, jakie było oddzia ływanie ale, tote ż pokazuj e jak trudno na m o te j tematyce m ówić, bo osoby 50 plus te ż co w te j grup ie, kt óra ma p óźno rozpoznane zaka żenie szczeg ólnie osob y heteroseksualn e lekarz dwukrotnie my śli, żeby przetestować w k ierunku Chin w zwi ązku z ty m w łaściwy 1 działania, które rob imy w sos ie w mediach t o s ą, al e akcj ę organ izacji pozarz ądowych i t o tak naprawdę n o zaczyn a wszystko idzie, i ż w tak im kierunku, że jes t coraz mniej, a Libanem ora z w zwi ązku z tym, jeżeli zaczn iemy robi ć systemowe j profilaktyki, je żeli zaczniemy mówić o nowoczesnyc h formac h profilaktyki t o nie zatrzymam y te j ep idemii, ponieważ ludz ie uprawiaj ą sek s i opr ócz i inne chorob y przenoszon e drogą płciową maj ą tera z bardzo dobry sw ój czas ich liczba osób, które są wykrywan e na m skuteczn ie ro śnie jeszcze teg o doda ć z bardz o ma ło osób wie o prawa je śli chodzi w łaśnie j ą np. osoby orientacji heteroseksualne j one ni ższe są benef ity benef icjentami, dlateg o że przed e wszystkim prze z d ługi czas w Polsce, ale n ie by ła dostępna dl a każdego m imo tego, że n ie jes t refundowan a w związku z ty m, że powstał leki, kt óre s ą lekam i generycznymi cen ę tak iej profilaktyki bardz o spad ła dlatego to ile kosztuje 120 z ł miesi ęczne miesi ęczne po prostu i to codz iennie zażywa to s ą różne sposob y można bra ć w spos ób ci ągły albo sytuację, żeby zostać na ile dostaj e decyzję 3 miesiące, ale miesi ąc co 3 miesiące wobec kon ieczne zastosowan ie natomiast myślę, że t o jes t du ży przełom, dlateg o że chcia łbym bardz o chcia ł, żeby wszysc y, którzy słuchają zrozum ieli, że to n ie jest kwestia właśnie tego co pani by ć tak ie ostro pani odpowiedzia ł stereotypowego my ślenia, że organ y będą ju ż robi ć teraz n ie wiadomo c o uchwala duszą tak robi ą t o ja się ze świadczenia chodz i o to, żeby rob ili t o bezpiecznie i bo rozumowan ie tak ie, boj ąc się chorob y do mn iej, gdy ż ograniczają, a tera z n ie boją no to id ą na całość, a tak jest w Polsce, gdyby si ę bali tob y si ę testowal i oni an i n ie testują an i nie bior ą pre p ół ani też n ie bior ą pod uwagę tego, że t o zakażenie przenosi dominuj ącą drogą t o jest podstaw ą, którą te ż odnos i słuchacze pow inni wynik te j audycji, że drog ą zakażenia w Polsce s ą kontakt y seksualn e niema znaczenia jeste śmy orientacji hetero homoseksualn y, je żeli nasz partne r, nawet jeżeli to jest sta ły partne r seksualny nigdy n ie robi ł tak iego badania to m y tak naprawdę nie wiemy n ie mamy ryzyka u s iebie w łóżku na c o dzień n ie mus imy mieć licznych kontaktów poza związkiem, żeby narazi ć na zaka żenie każdy z na s pow inien takie badan ie sobie zrobi ć razem z e swoim partnerem, je żeli swo im stałym związku, jeżeli n ie jest tam zwi ązków to pomyśleć też innych formac h zabezpiecze ń mamy jeszcze prosz ę pan i do ko ńca 45 minut to porozmaw iajmy o tym c o si ę dzieje, gd y we wczesnym okresie jes t te n przypade k jes t wykryt y Wielgus sze f we krwi c o robi medycyny m y akura t skaczemy z e szczęścia, dlatego że na na s bardz o łatwa spraw a pacjent o d raz u europejskie standardy są także w ci ągu 7 dni o d rozpoznania ma włączone leczen ie w Polsce absolutnie spe łniamy standardy, czyl i od moment u rozpoznania natychm iast leczymy prosz ę sob ie wyobrazi ć, że tak im parametrem, który ocen ia, że kto ś skutecznie leczone to si ę nazywa ant y retro w irusowe leczenia ma n ie wykrywaln y m irem, czyl i czy, pobieraj ąc kr ew takiego pacjent a we krw i n ie stw ierdzamy w irusa n ie potrafimy zupełnie się pozby ć tego w ielu osobom, choć różne inne m iejsce np. tkank i nerwowej m ózgu, al e jesteśmy w stan ie g o fantastycznie kontrolowa ć, je żeli taki pacjent jest pod nasz ą opieką ma stale n iewykrywalne w pi żamie t o taka osob a jest nie zaka źna drogą p łciową an i żadną inną co znacz y tyle ile ma być potwierdzą związanego generalnie jest tak że po 6 miesiącach od uzyskania ukrywanyc h w ziemi kolejne są niewykrywalne t o się uznaj e, że nie ma tutaj lekooporności innych zjaw isk tak i teraz t o jes t bardzo wa żna sytuacj a, poniewa ż t o zdejmuj e jak to nazywa tak ą kl ątwą teg o człowieka, że on e jakiś naznaczone jest bardz o wa żne świetna kampan ia światowa, al e też Polska, kt óra się nazywani wykrywaln e nie zaka ża, żeby ludzie w iedzieli, że t e osob y tworz ą normalne związki spo t z partnerami nie zakaźnymi cz y partnerkam i maj ą dzieci t o jes t fantastyczn a wiedza naprawd ę t o naprawd ę mało os ób w tym mieście w ie, że osob a, która ma niewykrywalne w iele jes t skuteczn ie leczona jes t absolutnie n ie zaka żona, czyl i prowadzi normaln y try b życia osoba wcześnie rozpoznan a bardz o szybk o odbudowuj e swoje sw ój po prost u gdzie ś tam dotkniętą średnia statystyczna życia s ą takie badan ie Krucza wzorze wirusa, je żeli jes t szybko rozpoznana tak a sama takich dop iero lata życia w momenc ie, kiedy ma w łączoną mo że za, ale piąte retr o w irusowe z tym mo żna do żyć spokojne j staro ści podstawą jest t o, że po p ierwsze w wykryte szybk o i w łączono leczenie teg o leczenia n ie woln o przerywać n ie można sob ie robi ć wakacj i lekowych ora z, że leki regularn ie ma ło teg o osob a, kt óra jes t skuteczn ie leczon a tak naprawdę on a, iż coś w jeg o życiu zdarzy to tera z mam y takie i inne skup ienie, ponieważ on a nie umie o nim, że z powod u ich ona u żyć innego powodu np. z powodu teg o, że pal i pap ierosy mówi rob i interes strony rzeczywi ście tak ja k po prost u zwyczajn e populacji mu nie ma osoby, kt órej nazw isko by łoby znane, kt óre b y zrobiła taki tom ik aut m ówią ja marz ę o tym ma nie ma trybuna, o ile je śli idzie o homoseksualistów t o s ą tak ie osob y ch ętne i zachowanie ile, czyli postanawiają się na stygmatyzacj ę ci ągle tego zakażenia j e na Zachodzie są tak ie są zdecydowan ie tak zreszt ą n ie dale j jak w ostatn i miesiąc by ł kolejny rok be z obaw w wielkiej Brytanii, kt óry si ę ujawnił jes t naprawd ę długa l ista osób, kt óre s ą aktywnie zaanga żowane w dzia łania profilaktyczne no chociażby ksi ążę Harry c o roku właściwie to pokazuj e si ę w w ramach 1 grudnia w zesz łym roku publicznie stawa ł si ę w k ierunku Chin ile nikogo nie było an i skandalem było t o czym ś zupe łnie normalnym n o m y zaczynamy postęp widzie ć tak i, że osob y znane publiczne zaczynaj ą si ę testować u na s w kamerze mówi się też nie akura t te n ju ż w erze Social mediów u na s w kamerz e w ostatnim tygodniu przetestowa ł si ę Maciej musiał, czyli m łot m łoda osob a publiczna w w zesz łym roku te ż Grażyna Wolszczak testowa ła publicznie pokazywa ła, że to n ie jes t n ic strasznego w związku z tym t o jes t na raz ie pocz ątek tak naprawd ę, żeby o ty m, zacząć m ówi, żeby prze łamywać barier ę testowan ia, al e do teg o, żeby si ę ujawn i związku ze swo im zakażenie my ślę, że troch ę nam potrzeba zaczyn a się Polska kampania oczywi ście nie wykrywalne zaka żonych by ła twar z oczywi ście naszego dzia łacza, ale chcemy by ć 1 ważną rzecz dz isiaj na oddziale stała si ę rzecz fantastyczna studenc i, którzy przyszl i na salę zapytali śmy czy mo żemy z panem zabrać wyw iad z pacjente m i nagle okaza ł pani doktor by śmy sob ie wszyscy pow iedzieli na co jesteśmy chorz y u na s nie ma czego ś tak iego, że pacjent zakażony i leży w jakim ś innym pacjentem, bo sa m sob ie słuchacze do świadczamy czegoś, czeg o pani bardzo bardzo rozum iem co znacz y chodzi o to, że to giganci jak dz ielnie bardziej niż c i, którzy le żeli na salo n z różnymi rozpoznan ia ami n ie m ieli żadnego problem u, żeby sam i opow iedzieli swoim współtowarzyszom, a n ie każdemu słuchaj m y jeste śmy zaka żeni ich z naprawd ę jes t tak i pow iew zm iany, że jeste śmy tak jest to sami ka żdy inny i n ie mus i mówić o swo im rozpoznaniu on i po prost u chc ieli, żebyśmy byl i tak to, żeby byl i traktowania ka żdej innej pracy no martwi mn ie t o, że jutro n ie będzie wsz ędzie czerwone wst ążeczki jak pan i powiedzia ła w med iach Niewiem prezenterzy wyst ępujący i tak i tak i t d . tak dalej t o jest cz y z 1 strony powinniśmy si ę cieszy ć, gdyby przez cały ro k m ówiono o szefie, a z drugiej strony pokazuj e to, że temat nie w iemy tak naprawd ę co zrobi ć, by zainteresowa ć znow u temate m bardz o serdeczn ie panią dzi ękuję dzi ękuję pani dr Aneta Cybula kl inika chorób zaka żeń szpitalnych i Hepatologii Warszawskiego Uniwersytetu medyczneg o także klinika teren y strefy intymne i pani dr Magdalena ankietę innym Bartczak prezes fundacj i prezes fundacj i edukacj i społecznej bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA