REKLAMA

"Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny"

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-30 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:22 min.
Udostępnij:

O rozwoju medycyny mówi Katarzyna Pękacka-Falkowska z Katedry Historii i Filozofii Nauk Medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w sobotni magazyn Radia TOK FM prz y m ikrofonie Hanna Zielińska, a naszym gościem w stud iu w Poznaniu jest dr Katarzyna Pienkowska Falkowska dzie ń dobry dzie ń dobry pa ństwu w pan i redakto r z katedry h istorii f ilozofii nau k medycznyc h Uniwersytetu medyczneg o imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu b ędziemy si ę rozmawiać o 6 miesięcznej przera żającej i przezabawn y i prze z straszne j ksi ążce zatytułowanej szarlatani spo d tytułem najgorsze pomys ły w dz iejach Rozwiń » medycyn y ksi ążka została wydan a w serii nauk a w wydawn ictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego książka fantastyczn a do czytan ia do oglądania odlew a do prawa n ie wymaga specjalne j chronolog ii zebran e s ą tuta j najlepsz e dz iwniejsze, ale jednocześnie w jakim ś sensie bardz o potrzebn e dl a h istorii medycyny pomys ły na r óżnego rodzaj u terapie o ty m, będziemy dz isiaj rozmawia ć o tyc h przyk ładach tyc h przypadkac h, ale najp ierw chcia łam panią zapyta ć się w og óle o rolę pan i zdan iem jako wyk ładowczyni h istorii medycyn y rol ę historii medycyny w tok u studi ów medycznyc h albo rol ę świadomości h istorii medycyn y dl a lekarz y po c o w og óle jest ta w iedza dl a studentów medycyn y dla lekarzy cz y to n ie jest tak te ż po prost u ciekawostka historyczna ta książka jest tak a tylk o sob ie popularyzatorsk ich i właściwie lekarz y to nie potrzebuj ą znać h istorii medycyn y jak t o jest na p ierwszy rzu t oka mog łoby się wydawać, że istotnie h istoria medycyn y absolutn ie zbędna d ługu kształcenia medyczneg o, zw łaszcza dz isiaj, k iedy medycyn a jest tak ą nauk ą takim prawdziwym SA jest prze z w ielkie jes t na tak i właśnie humanizm lepsz y od jaki ś tema t medycyn y pokazuj ą jak bardzo zm ienna jest medycyn a jak bardz o zm ienne są teor ie w obr ębie medycyn y praktyk i t o co 100 lat tem u uwa żano za wiedz ę pewn ą wiedz ę w łaściwą w ci ągu 20 lat 30 lat uleg a zmianie zostaj e odrzucone co to oznacza by ć może nasza dz isiejsza w iedza za 152050 lat dl a nowych pokole ń lekarzy b ędzie czym ś śmiesznym czym ś tak śmiesznym jak to, o czy m mo żemy czyta ć w ksi ążce kolonialnym t łumaczeniu pani Marii Moskal n o właśnie ksi ążka w t łumaczeniu pan i Marii Moskal autorstwa Lidii King i Knighta Petersona książka, kt óra jes t chyba jedna k do szerszeg o kr ęgu ni ż studenci medycyn y czy nawe t lekarze, bo o te j części chyba możemy powiedzie ć, że zdecydowan ie jes t szeroko popularyzato r ska istotnie try b książka dl a każdego my ślę, że osob y w mo im wieku ewentualnie w w ieku pan i redakto r doskonal e pami ętają prace popularnonaukowe ordynator walcz y ta oczywi ście lekcje chirurgów ca ła ser ia dokładnie ta ksi ążka jest powiedzia ła takim stulec ie chirurg ów na nasz cza s na nasz ą na rok 2019 jest ksi ążka, kt óra traf i id ą osob y doros łej i g imnazjalisty i osob y, kt óra pragn ie studiować medycyn ę id ą mi łośnika h istorii w zasadzie do ka żdego, kto ma, cho ć trochę za interesowania dz iejami medycyn y tak jes t dziejami generaln ie rzecz bior ąc rozwoj u cyw ilizacji wr ęcz tutaj mamy pew ien etap rozwoj u nasze j wiedzy o na s samych w naszym c iele zdrowiu, ale też tutaj mam y pokazan e pewn e proces y kulturowe stoj ące w telemedycyn ę w pewny m momenc ie n p . w okol icy dwudz iestolecia mi ędzywojennego niezwykle popularne popularn e by ły wszelk iego rodzaj u ruchy spirytyst ów r ęczne i były też wok ół teg o r óżne pomysły terapeutyczne j właściwie nasz a w iedza o innych dziedzinach bardzo wpływała na t o c o myśleliśmy o zdrow iu co my śleliśmy o c iele książka przedstawia w kolejnyc h dzia łach r óżnego rodzaju najdz iwniejsze czy w łaśnie, kierując si ę p t. najgorsz e pomys ły w dz iejach medycyny nap isane, że rzeczywi ście j ęzykiem popularyzatorskich je śli chodz i o t e przyk łady r óżnego rodzaj u praktyk no t o mamy tak ie jak rosyjsk i pryszn ic elektrycznym, gdz ie cia ło człowieka jes t pokryt e na rycinie jes t tak a ryc ina dodatnimi ujemn e była ładunkami elektrycznym i mamy zab ieg oddychania żył nieco przypominającą puszczan ie krw i mam y ceremoni ę Królewskiego, czyl i leczn iczego dotykania poddanyc h mam y natrys k gen italnej mający leczy ć h isterii mam y kolekcj i pieczątek, jak imi sygnowan e by ły dawne tabletki t o jes t bardz o c iekawe mam y okazanie leczn iczym tyton iem w czas ie porodu mam y te ż przedstaw ienie takiego leczn iczego przylegan ia cia ła rozpalony m narzędziem c o jest ciekawe w książce są n ie tylk o tekst, ale te ż ilustracji ryc in zdj ęcia dawn e reklam y dawne j pras y to bardzo urozma ica lekturę i tera z jeste m niezwykle ciekawa pan i rol i jak o osoby, kt óra jes t tuta j konsultantk ą naukową konsultantk ą merytoryczn ą na czy m polega ła pan i rol a w ty m zespol e mamy autor ów mamy t łumaczka jeszcz e mam y konsultantka naukow ą, czyl i kogo w łaśnie trysk a osob a, kt óra otrzymuje gotow e alb o gotow e t łumaczenie i porównuje jes t z 1 strony z orygina łem ksi ążki jednocze śnie, dostosowuj ąc nomenklaturę taktyk ą naukow ą nomenklatur ę, która pojawia si ę w oryginale pojaw ia się nast ępnie w t łumaczeniu do te j, która rzeczywi ście jest używana w sp ółce prze z wsp ółczesną medycyn ą sprawdzam y tak że cz y t łumacz odda ł w łaściwie tak w łaściwy sposób idee tak, które pojawiaj ą si ę w książce akta mog ą być n p . obc e z r óżnych przyczy n osobie polskoj ęzycznej tak, ponieważ byliśmy wychowan i troszeczkę innej kulturze mam y troszeczk ę inne doświadczenia zwi ązane dajm y na t o z rozmaitymi kuracja am i, kt óre by ły stosowan e tuta j sprawdzamy cz y t o co jest w te j ksi ążce odpowiada aktualne j w iedzy z zakres u h istorii medycyny n ie tylko i teraz jeste m ciekawa cz y pan i jak o ekspertk a h istorii medycyn y wyk ładowczyni h istorii medycyn y mogła znaleźć w te j ksi ążce, która jedna k pisana jes t językiem popularyzatorskich dl a szerok iej publiczno ści coś c o r ównież panią zaintrygowa ło co ś c o również dl a pan i by ło jakiegoś rodzaj u nowo ścią alb o mo że poszerzen iem w iedzy na jaki ś temat wcze śniej pani pobie żnie tylk o znane sto łkach wychodzi ć właśnie t e pow inny się za śmiać jako Dydak dl a mn ie jak o dydaktyk a ta ksi ążka wprowadza zupełnie nową form ą nara z, którą mo żna zastosowa ć w trakcie cz y t o wyk ładów czy seminariów z e studentam i z tej ot o przyczyn y, że właśnie narracj a te j książki jes t tak wartka jes t tak bardzo popularn e naukowa, że na pewn o za intryguje tak wymagającego odbiorc ę, jak im jes t dz isiejszy student, a na listę troszk ę właśnie jes t troszeczkę inny j ęzyk niż such y j ęzyk wyk ładu akadem ickiego alb o podr ęcznika akademickiego tak m imo teg o, że ksi ążka nie ma przepis ów nie ma dodatkowe j l iteratury ona jes t bardz o merytoryczn a tak rzeczywi ście prz y te j całej merytoryczne prz y ty m ci ężarze gatunkowy m jes t bardzo przyjemn a do czytania czyta si ę w tryb ie takiego zachwyt u zadz iwienia można czyta ć w odc inkach mo żna dawkować sobie t e historie t o jes t książka, która nadaj e si ę do czytania prz y okazj i podr óży czy przy tak ich okazjac h, k iedy trzeb a przerwa ć lektur ę tylk o po kawa łeczku czyta ć te ż tak jak pan i powiedziała rzeczywiście t o ksi ążka, kt óra odpow iada dzisiejszym czasom, bo ona, owsze m, została wydana dop iero co 2019 roku, al e w oryg inalnej wersji ukazała si ę w 2017 roku, tak więc jes t to jes t t o nowa pozycj a na rynku popula r Zatorski c iekawa by łabym takiej ksi ążki Stolat co mo że si ę okazać si ę ciekawe dz isiejszej medycynie tymczase m przyjrzyjm y się c o czytam y w te j książce o h istorii przeszłości ju ż medycyn y mam y tuta j r óżnego rodzaj u działy powiedzia łbym tematyczn e terap ii z 1 strony mam y terap ie p ierwiastkami r óżnymi truc iznami podtytuł tego dzia łu to kuracje tabl icy Mendelejewa mamy leczen ie rt ęcią arsene m mam y te ż r óżnego rodzaj u pomysły z leczen ia ziemi ą i gleb ą mam y leczen ie z techniczn ą alkohole m ziemi ą mam y te ż leczen i r óżnymi przec iwnymi narz ędziami m. in . Ross z rozszerzony m żelastwem do przylegania d ążył do wywo ływania pęcherze mam y te ż tak ie przera żające praktyk i jak kan ibalizm leczenie zwłokami n ie do w iary, że myśmy na t o wpadl i alb o, że musieliśmy przejść by ć mo że tak i etap no mam y te ż takie praktyk i terapeutyczne, kt óre w grunc ie rzeczy utrzymywa ły si ę przez całkiem d ługi cza s np. leczenie morfin ą i pochodnymi, kt óre było obecn e w medycyn ie a ż do drugiej po łowy ubiegłego w ieku do drugiej połowy dwudz iestego w ieku istotnie jak ewoluowa ła to leczen ie morfiną o d samego początku ludz ie byl i zainteresowani opium soki Makowa tak te n sąd bankowy robi ł furor ę ju ż o d staro żytności m. in . pod koryte m tak funkcjonowały w ielkie upraw y maku ten so k makowe by ły sprzedawane nie tylk o w celac h leczniczych, al e tak że oczywi ście rozrywkowyc h we wczesne j nowożytności pisano w ielki strate g traktaty zatytułowane o b iologii nau k o opium t łumaczono, sk ąd mo żna pozyskać najlepszą opcj ą wiadomo zazwyczaj najlepsz e op ium pochodziło z e Wschodu następnych stulec iach rozpoczęły się w ielkie wojn y opiumowej po t o, żeby w globalny m rynku także globalny m rynk u surowc ów leczn iczych m óc jaki ś spos ób położyć r ękę na handlu op ium wschodn im w krajach angloj ęzycznych pojawia ły si ę fantastyczn e medyczn e publ ikacje w jaki spos ób pozyskiwać ust ma k u, poniewa ż tak nazywano pocz ątkowo opium na 3 MAK płakał nie wiadomo na d czym na d morf ina kodeina kokain ą heroin ą i t d. tak dalej, chocia ż jeszcze o ty m n ie wiedzia ł i t o wspania ła h istoria Bór Chiny kodein ę kokainy heroiny i t d . rozpocz ęła si ę na początku 80 dziewiętnastego stulecia, k iedy w 1800 szóstym rok u tak i niemiecki aptekar z, bo jeszcz e nie farmaceuta Frydrych CERT Turner jako pierwszy w dz iejach wyk strofował mu r Chin, kt óre n p . pa n cha tak t o był początek prawdz iwej h istorii hero icznej mak u wcześniej, a m. in . dzi ęki parasol ZUS-owi m ówiono, że rośliny maj ą swoj e ukryte arkan a tajemn icze moce n ikt nie wiedzia ł czym s ą t e tajemnicze moc e w iadomo było, że on jako ś lecz ą ewentualn ie truj ą dzięki serii zdrow ia pote m kolejnym Chemikowi kolejnym farmaceut ów aptekarzom mo żna by ło dokonywa ć ekstrakcj i zarówno alkaloid ów jak i glikozydów n o i dz isiaj oczywi ście wiemy, że tylk o do idei glikozydy t o też m istyczne arkan a co robią setk i Energi resort energ ii strofowa ł morfin ę zacz ął sprawdzać si ę na samy m sobie ma skute k tego stał się mocn i s ą i zmarł jako organista tu ż przed śmiercią skończył pisa ć swoj ą autobiografi ę, w kt órej wyzna ł jak sta ł si ę osobą uzale żnioną o d te j substancj i aktywne j w nied ługim czas ie w latac h trzydziestych dziewi ętnastego w ieku robi Cat wy k schowa ł kodein ę w latac h sześćdziesiątych została wy strac h ow a na koka ina, kt óra zrobi ła naprawd ę wielk ą furor ę, poniewa ż stosowan o ją jak o dodate k m. in. do w iny leczniczych bardz o popularnyc h na dworz e pap ieskim w latac h siedemdziesiątych p óźnych latac h siedemdziesiątych kokaina zacz ęła by ć stosowan a w terap ii uzale żnień jak o lek i przeciwko morsk iej stoczn i w latac h osiemdziesi ątych zacz ęto j ą dodawa ć do s łynnej Coca-Col i, kt óra początkowo była traktowana jak o nap ój orzeźwiający r ównież kol e dok ładnie jak o specjalne ton ik pobudzaj ący układ nerwow y i nerwy jak o takie no owszem, ma wzi ąć udzia ł t o istotnie c o działo si ę dalej dale j zosta ła uzyskana hero ina, kt óra zosta ła uzyskan a w rok u 1800 dziewięćdziesiątym si ódmym tak są syntetyzowan e prze z osobę, kt óra jest odpow iedzialna na ten fantastyczn y, jak im jes t asp iryna czy 15 lat hero ina była lekiem otc odp isy lekiem, który mo żna by ło kupi ć ta k jak dz isiaj tabletki przeciwko b ólowi gard ła alb o przec iwko przec iw przeciwb ólowe absolutnie wsz ędzie i w roku 1000 to właśnie 900 trzynastym została zakazana o d teg o czas u w te j opłaty, a morfina t o s ą lek i, które wydawa ć zacz ęto wydawać tylk o wy łącznie na receptę dziewi ętnastym wieku to był lekki dla ka żdego do kup ienia wszędzie taki, a teraz patrz y na reklam y prasow e pochodz ące z początków dwudz iestego w ieku, ale jednak wrócił zdaje si ę te ż pochodzi z dziewi ętnastego, gdz ie pokazan e s ą op łaty różnego rodzaj u w rol i powiedzia łabym uspokaja ć dzieci nawet pojaw ia si ę tuta j tak i term in op ium w rol i Piastunki nieszcz ęsnego maluch a albo c óż za rozkos z dla zmęczonej matki, kt óra może unieszkodliwić swoj e poc iechy i wreszcie chwil ę pospa ć i tuta j reklam a specjalneg o syropu, kt óry właśnie pot ępia uspokaj a dzieci t o jes t bardz o c iekawe, że teg o r óżnego rodzaj u substancj e, zan im doświadczyły teg o upadk u cywilizacyjnego on e były bardz o szeroko stosowan e na wszystko łącznie na tzw. niegrzeczne dz ieci, bo to, że były stosowan e na r óżne choroby jak zapalen ie płuc też jes t tak i tuta j n p . reklam a balsamu zawieraj ącego kory Wiśni alkoho l oraz opłaty do połowy dziewi ętnastego w ieku balsam, który mia łby spor o sposobe m na wszelk ie chorob y p łuc jak sugeruj e za łączony obrazek, czyli reklama w te j ksi ążce także sposobem na grzeczn e dz iecko w łaściwie zastosowan ie by ło wszelak ie tyc h substancj i istotnie t o spektrum zastosowa ń by ło tak szerok iej jak pozwala ła na t o wyobraźnia producentom mus imy tuta j zatrzyma ć uwag ę naszych słuchaczy zaprosi ć na informacj ę Radia TOK FM i za chwil ę wrócimy do teg o w ątku sobotni magazyn Radia TOK FM przy m ikrofonie Hanna Zielińska w stud iu w Poznaniu dr Katarzyna Sękowska Falkowska wyk ładowczyni h istorii medycyny i wracam y do wątku, kt óry przerwa ł by śmy przed informacjami tak pan i wspomniała o specjalny m koj ącym ropie pan i islamu, a ten rok był w łaśnie zr ób z dodatkiem mur Chiny by ł bardz o popularny w krajac h King angloj ęzycznych przestaną g o u żywać dop iero w latach trzydz iestych tak naprawdę dwudz iestego wieku, kiedy na ogół kilkadziesi ąt la t po k ilka zgod a się prawdziwy bab y Killer lektur y zam iast uspokaja ć zamiast by ć może leczy ć na aktywno ści dz ieci zabi ł nikt o ty m, wcześniej n ie wiedział, ponieważ n ie by ło bada ń kl inicznych Ano właśnie to są z kole i ju ż meandry h istorii medycyn y meandry teg o w jak i spos ób dochodzili śmy do w iedzy w jak i sposób odkryli śmy r óżnego rodzaju podziału kryter ia warto ści naukowe j weryfikowalno ści metod y bada ń również metod y recenzji Pisz żywił t o dop iero by łoby przed nami ma m tuta j przed sobą kolejn e przyk łady zatrwa żające r óżnego rodzaj u przeciwnych szarlatan i n iskich terap ii np. przed sob ą widz ę reklamę po ang ielsku, gdz ie jes t sylwetka kob iety, przed którą sto i p iramida r óżnego rodzaj u produkt ów żywnościowych i tak ie hasło zach ęcające do teg o, żeby jadła jedz jed z jed z i Zostań zawsz e szczup ła i jest t o reklam a r ównież przedstawiaj ąca tas iemca Otóż okazuje się, że mod a na odchudzan ie tasiemkami zacz ęła si ę w dziewi ętnastym w ieku ta metoda polega ła na po łknięciu pasożyta czase m te n paso żyt zaczyn a zjada ć właściwie cz łowieka, al e tak naprawdę zjada ł skonsumowane prze z niego pożywienie okazuje si ę, że była bardz o dobrz e rozwini ęta metoda powiedzia ł w sprzeda ży wysy łkowej kupowa ło się wysy łkową jaj a pasożyta szczęśliwie dl a wielu klientów jaj a cz ęsto dociera ły ju ż martwe t o było dl a nich korzystn e wbr ew pozorom, al e dzisiaj t o jes t nie dawał wrażenia, że kto ś m ógł świadomie stosować paso żyty po t o, żeby pozosta ć szczupłym to jes t mo że n ieco przerażające natom iast bardz iej humorystycznyc h przypadk ów zal iczam historie my śmy rymu t o z tej książki dowiedziałam si ę, że funkcjonowa ł w Wiedniu praktykowa ł tak i m łody lek. Franz Friedrich Antoni Messner, który jakiś spos ób bad a r óżnego rodzaj u magnetyczn e funkcje p łynów w ludzk im c iele najpierw raze m z 1 z ojc ów ojciec Hel jezu ita pr óbował wykorzystywa ć p łytki wykonan e bagnety t u do leczen ia a ż w końcu doszedł do wn iosku, że nie musi przyk ładać do cia ł os ób choryc h żadnych magnesów o n doszedł do wn iosku, że źródłem mocy zdolne j do r ównoważenia Floydów magnetycznyc h jest o n sa m i st ąd pochodz i term in Messner mamy, wi ęc te j ksi ążce zar ówno przypadk i kom iczne jak n iezwykle n iebezpieczne, ale teraz t o c o chcia łam pani ą zapyta ć t o w łaściwie, jak ą rolę te r óżne meandr y ślepe ul iczki h istorii medycyn y maj ą t e wszystk ie przypadk i eksperyment y, kiedy właściwie ju ż czytam y w we wstępie, że ksi ążka op isuje tak ie postac ie jak Szach ra j szarlata n znacho r naci ągać kr ętacz oszus t, al e jednocze śnie czyj e czytamy, że za tym i wszystkimi dzia łaniami kryj e się n iewiarygodna si ła ludzk iej wol i życia te n pęd do życia byw a niezwykle inspirujące jeste śmy gotowi zjada ć zwłoki polewa ć gor ącym olejem albo poddawa ć si ę eksperymentalny m metod ą leczen ia n p . przedstaw ianie zdecydowanie zby t w ielu p ijawek, a wszystk o t o imi ę przetrwania n o, więc drwi ć należy z tego cz y podziwiać tyc h wszystk ich, którzy przeszli to dl a na s n ie mus imy eksperymentowa ć wci ąż m ówiąc bardzo trudn o o jednoznaczn ą odpowied ź na pewno jes t tak, że w każdej epoc e ludz ie n ie do końca w ierzyli w medycynie of icjalnej wynikało z bardzo podobnie jes t dzisiaj zgadza się t o wynikało z r óżnych czynnik ów m. in. rozma itych dystans ów między osobą zajmuj ącą si ę leczn ictwem, a pacjente m b ądź kl ientem, jaki to by ły dystans e dystan s intelektualny osobow y kszta łcona na dawnych uniwersytetach m ówiła innym j ęzykiem ni ż pacjen t niejednokrotnie t o buddyst ą spo łeczne, a dawni lekarze m ieli troszk ę inny status spo łeczny ni ż wsp ółcześnie bardz o często t o był tak że dystans e ekonom iczne szukano prostyc h łatwych rozwiązań, al e tak że tanich n o oczywi ście zrozumia łych po c o dz isiaj nazywamy szarlataner ia bardz o cz ęsto wyp ływa z dawnej wysok iej w iedzy medycznej t o c o dzisiaj dl a nas jaw i si ę jako śmieszne zabawne, al e tak że żałosne niechętnym r ównie by ło kiedy ś wiedzą powiedział silnego nurt u tak zgadz a się tak on a zosta ła pote m wulgarnie zwan a wyn iku albo spopularyzowana w wyn iku różnych przekszta łceń wystarcz y pomyśleć n p . w leczeniu syf ilisu rtęcią t o by ł prze łom we wczesne j nowożytności pojawia si ę zupełnie nowa chorob a znan a choroba w Europie ta, kt órą jes t syf ilis Europejczycy medycy staraj ą si ę wyt łumaczyć czy m jes t t o nowe schorzenie jest kar a Boża czy jes t jaka ś mutacja innej dawne j choroby i zaczynaj ą szuka ć leku odwo łują si ę do swoje j aktualne j wiedzy medyczne j i na te j podstaw ie pr óbują znale źć fantastyczny dobr y środek leczniczy w tym przypadk u w przypadk u głównie par a artystów t o b ędzie rtęć cz y wręcz życzyła cywilizowa ć dzia łała powiedzia ła objawow o zgin ął nas, że syfilis ma 300, ale ludz ie przyjmowal i rtęć nalewk i rt ęciowe doustn ie doodbytn iczo jak o maści wchodz ili do specjalnych becze k, w kt órych byli okradan i rt ęcią silnik si ę bardz o mocn o dz isiaj ka żdy z pa ństwa, który przebywa ł w pom ieszczeniu, gdzie znalaz łoby si ę tak a panująca rtęci zacz ął, gd y osoba zaczęła się śnić by łby t o jednoznaczny znak tego, że t o osob a zatru ła się ch ęcią dl a lekarzy wczesno nowo żytnych by ł t o bardz o dobry zna k prognostyczn e ci ludzie cały czas wierzyli w t o, że mam y w sob ie rozmaite humory, które dn i, więc poprzez szerzen ie się te ż humor y z nas uchodz ą czytamy, że m ierna, a dok ładnie w łaśnie i nagle w dwudziestym w ieku tak niekt órzy przedstawiciele ALT medium m ówi wprost możemy leczy ć choroby weneryczn e cięciu tak jak dzia ło się te ż, poniewa ż mo żemy si ę oczyścić no tak do pocz ątku świetną tuta j te ż może wart o powiedzie ć, że ksi ążka mówi o historii alb o medium, ale te ż dz isiejszego punkt u widzenia, ale mecz, bo jednak tak jak pan i mówi t o w dawnyc h czasach nie tak jest czase m dawnyc h czasami kilkadziesiąt la t tem u by ł główny nur t majste r medycynę 2 słowa o autorach Lidia k im jes t lekarką internist ą i pisark ą praktykuje jes t praktykuj ącą lekarką, al e też wsp ółpracuje z innymi p isarzami w łaśnie konsultuj ąc merytoryczn ie poprawności tre ści zwi ązanych z medycyną drug i autor Made PR o n jes t b ibliotekarzem historykiem dziennikarzem, wi ęc tuta j mam y połączonych warsztat y praktyczn e wiedz ą merytoryczn ą i tuta j w łaściwie ta ksi ążka chyba n ie stanow i jakiegoś zagro żenia dla dzisiejszego monstru m medycyn y cz y mo że jedna k czy morze m mogłoby si ę tak zdarzy ć, że kto ś zajrz y do ksi ążki przeczyta o np. leczeniu raka sproszkowan y m ikroba w niej sproszkowan ą Grabową potrawk ę i powie o t o by ł tradycyjn y spos ób kiedy ś tak si ę leczy ło dz isiaj koncerny farmaceutyczn e ukrywają przed nami t ę historię, a może jeszcz e w te j ksi ążce znajdą sob ie jeszcze jak ąś inną dl a siebie skuteczn ą metodę ja k np. przyleganie wywo ływanie pęcherzy przecież ta m dzisiaj ludz ie n p . kt órzy robi ą sob ie specjaln ie ranę w t ę ran ę w uk ładają z iarno c iecierzycy n p . wyobra żają sobie da ć rzuc a jakiś spos ób wch łania wszystk ie toksyczne substancje chcia ła tak chodz ą w ty m stąd przecież są w ran ie na nodz e owijaj ąc banda żem to Tatara na ma si ę coraz gorze j cora z gorzej, a ci ludzie my ślą, że ich zdrow ie cora z lepszym stanie krótko mówiąc cz y jest pan i zdaniem zagro żenie, że ta ksi ążka mo że pos łużyć paradoksaln ie jak wod a na młyn dla aut med iowych tor y ALT MED, czyl i medycyn a alternatywn a wydaj e mi się, że nie, choć n ieco wcze śniej trzeba pami ętać, że t o czyteln ik jest w stan ie my śleć bardzo w iele u żytków danej ksi ążki tak ju ż w czasac h nowożytnych m ówiono, że niekt óre osob y, kt óre czytaj ą książki zakres u dajm y na to anatomii cza s tak, kt óre ukazuj ą budowę ludzk iego cia ła mog ą te ksi ążki nadu żyć razem z treściami dlatego n igdy n ie w iemy, ale wydaje mi si ę, że ze wzgl ędu w łaśnie na charakte r narracj i n ikt n ie by łby skor y do podjęcia tak ich prakty k we w łasnym życiu ta książka pokazuje co jest bardz o wa żne, jak i jes t rodow ód rozma itych praktyk, al e med iowych, bo pomyślmy n p . o czym ś co staje się cora z bardz iej popularn e, czyli o jedzen iu łożyska ac h, np. no to jak o rodza j rodowód ewolucyjn y zwierz ęta tak robi ą tak jakby na pewno nie tu tak łożysko zwierzęta, chociaż nie do ko ńca w iemy, dlaczeg o tak się dzisiaj s ą różne wyt łumaczenia, al e mus imy pami ętać, że lek i z łoży ska były produkowan e na dworach Królewskich, a 17 osiemnastym 2 nie jes t wynalaze k celebrytów chodzi ło kr ótko mówiąc absolutn ie to by ły łożyska pozyskiwane o d da m dwor u tyc h łożysk przygotowywan o suszonych odpow iednio, a pote m pr ążkowanych specjaln e lek i tak, czyl i wysok a praktyk a, która uleg ła właśnie zwyk łej organizacji mamy tuta j te ż tak ą drog ę rozwoj u medycyn y, kt óra wciąż okazuj e się trudn a n ie przebyt a i właściwie wci ąż jest wyzwaniem ma m namy śli leczen ie wszelk iego rodzaj u nowotwor ów b o o ile część chor ób, kt óre były wyzwan iem dla medycyn y jeszcz e 100200 lat temu nale żą do h istorii medycyn y m. in . dzi ęki szczep ieniom alb o dzi ęki wynalez ieniu skuteczne j terap ii o tyle sposob y na raka galer ii hańby w te j książce t o jes t tylk o początek drog i, po której ca ły cza s st ąpamy rak cz y wynalez ienie lek u na raka jest z łotym graale m w medycyn ie, na które ca ły cza s czekamy, ty m bardziej interesujące są t e etap y, kt óre już pokonaliśmy dzięki temu, że nie znam y wiemy, że nie mus imy tam wraca ć, bo t e oto metod y są n ieskuteczne, więc n ie tylk o np. terapia opart a na jedzeniu sproszkowanyc h krabów, al e też by ł pomys ł na tak ą specjalistyczn ą terapię w inogron nową, która mia ła si ę zacz ąć o d k ilkudniowego post u pote m lewatyw a, a pote m dieta polegaj ąca na spo żywaniu 7 win gronowyc h posi łków dz iennie pojawia ła si ę również terap ia chrz ąstki rekina pojawi ł się r ównież wynalazca Royal Reymont Drive, kt óry utrzymywał, że stworzone prze z niego urz ądzenie zwan e generatorem cz ęstotliwości rajc a mo że niszczy ć drobnoustroj e, które powoduj ą te drobnoustroje w iele ludzkich chor ób w ty m raka pojawi ł si ę również pomys ł leczenia rak a z Jankiem n ieprawdopodobne w każdym raz ie mamy tuta j w tej galer ii hańby tak nazwany prze z autor ów ksi ążki różnego rodzaju metod y na leczenie nowotwor u, al e tuta j właściwie h istoria medycyny nie w iemy, jak im etap ie czy w po łowie czy czy zbliżamy si ę tuta j nie bardz o wiadomo, gdz ie jesteśmy jeśli chodzi o zbli żenie si ę do terap ii leczenia nowotwor u, bo tak zgodnie z jak nasz a w iedza jes t ogran iczona, al e medycyna jeszcze nie mo żemy odetchn ąć z ulg ą w ty m temac ie niestety jeszcze n ie, n iemniej medycyn a opart a na dowodach opart e na dowodac h naukowych t o jes t medycyna typu SA jest to nie jest ta filia ta k jak kiedyś tak, poniewa ż t e wszystkie przykłady, kt óre pan i przytoczyła t o s ą metody empiryczn ą tak be z be z podbudow y naukowe j t o podbudow a naukow a pozwal a na m wierzy ć w to n iestety tylko wierzy ć, że tak i legł mo że zosta ć kiedy ś wynalez iony czekamy na t o wynalezienie tymczase m mam y dl a pa ństwa egzemplarz e ksi ążki szarlatani najgorszy pomys ł w dz iejach medycyn y medycyn ę książka wydan a przez wydawn ictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w ser ii nauk a ksi ążka, kt órej konsultantką merytoryczn ą jest dr Katarzyna Pękalska Falkowska z katedr y historii f ilozofii nau k medycznyc h Uniwersytetu medycyny imienia Uniwersytetu medyczneg o imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kt órej bardz o dzi ękuję za rozmow ę bardz o pani dzi ękuję dziękuję pa ństwu uwag ę czekam y na pa ństwa maile mam y dla państw egzemplarz y pod adresem dla wa s ma łpa to kropkę FM, a teraz zapraszam y na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA