REKLAMA

O fermentacji jedzenia

Homo Science
Data emisji:
2019-11-30 13:40
Audycja:
Czas trwania:
26:05 min.
Udostępnij:

O tym, co fermentujemy i jak na kiszonki reaguje się w różnych częściach świata, mówi dziennikarka kulinarna Małgorzata Minta, autorka bloga mintaeats.com.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobr y państwu w itamy w audycj i Homo sc ience Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski Crazy nauka PL i stud ia na go ści Małgorzata Minta dz iennikarka prowadz ąca bloga Minta sic com dzie ń dobry Exxona wskazuje mi ęta, n ic wi ęc b ędzie o jedzen iu ostatnio nam si ę w ogóle du żo audycji jedyn ie owyc h zrobi ło, al e ta dobrze tak jak dziś n ie jest wojn a, że fajn e lubimy jest, że b ędziemy rozmaw iali o psuc iu jedzen ia, bo o fermentacj a na początek Rozwiń » fermentacja to jes t co ś c o kojarz y w Polsce alb o z alkoholem wiadomo, że można wódkę zrobić z e wszystk iego co tylk o daj e się c o leżą ci co fermentuj e, czyli no właśnie zastępujemy dziewi ątka to bardziej destylację n o destylacji, ale musi coś mie ć ta k tak w iesz cuk ier w iadomo i drug i wątek to są te ż kapusta i og órki, kt óre jak wieść niesie ścieki one książek puste k na Górkach mie ści si ę za granicą niekt órzy uważają t o po prostu zepsut e ogórki zepsut a kapusta spotkać si ę kim ś tak im tak spotkałam t o był przecie ż mo ich rodzic ów Francuz gór renc ista kt óry, owsze m, bardzo różne dz iwne życie ch ętnie jad ą za wyj ątkiem k iszonej kapust y, chociaż tutaj wart o wspomnieć, że na północno-wschodnic h krańcach Francji w okol icach Alzacji te ż funkcjonuje co ś tak iego jak kiszona kapust a jednak t o jes t ta m kuchnia ma bardz o dużo wsp ólnych w ątków z kuchnią niemiecką jedna k za kra j też gdzie ś ta m funkcjonuj e natom iast na pewno n ie wszędzie tak a kiszona kapusta wejdzie z e względu na bakter ie, jak ie s ą dost ępne w dany m ekosystem ie, jak ie s ą warunk i temperaturow e pogodow e zna m przypadek w iniarza, kt óry bardz o chcia ł robi ć k iszone og órki Inwestycyjni t o nie wychodzi ło ciepło podejrzewam, że za ciepło, ale te ż na pewno przez to, że s ą ta m inne bakter ie upade k zakwasu chleboweg o, który przenoszon y z m iejsca na miejsce kompletn ie potraf i n ie działać to jest potraf i działać, al e z drugiej Sandry zapalen i p iekarze domow i czase m podr óżując z kwasam i alb o bior ą próbki zakwas ów o d od innych piekarzy, tworz ąc tak ą totaln ą zakwas u ow ą mieszank ę to wspomniał o sob ie na zakwasie t o kolejn y przejaw fermentacj i, które sobie n ie zdajemy spraw y tak naprawdę wszystk o cz y wi ększe rzeczy, kt óre jemy, a prze łomie na pewno wi ększe rzeczy, kt óre bardzo lub imy je ść jes t efekte m fermentacji, bo mowa t u ta k jak wspomnia łeś o pisankach ma chle b na zakwasie, al e te ż wszystk ie napoj e alkoholow e typ u p iwo w ino ostatn io Modecom bucie, al e te ż r óżnego rodzaj u w ędliny, kt óre w taki spos ób UE tradycj e maksymalnie tradycyjn y te ż są fermentowan e, a nie w komentowany m mi ęso zaczynam y wchodzić dz iwny obszar t o zanim wejdz iemy dziwna szar y tylk o zaznacz ę tuta j chcia łem pochwalić pi ątkę, bo o n nale ży takiej rodziny wymieniaj ącej si ę za kwasam i na chle b i o d lat Piotrek u na s w domu pierwszy, ale emocj e c iotecznej siostry zakwas tymczase m przestała robić źle, bo tak jako ś wyszło właśnie teraz odezwała si ę jeszcze mam te ż zakwas je j brat chcia łby właśnie wraca łby troch ę teg o zakwas u, więc t o jes t tak ie wędrujące, al e za kwestie ma bardz o wysokie zdolno ści do przeżywania, bo mo żna go prze z suszy ć n p . alb o zamrozi ć Janusz gdzieś tam reaktywuj e, a na czy m poleg a wysok a jako ść zakwasu, dlaczego akura t te n zakwa s tak dobrz e sobie radzi ć, gdy rząd tę kwesti ę kim dobreg o szczep u akura t bakter ii dobrych proporcj i tyc h kultur, kt óre w tym zakres ie są te ż im starszy zakwestionuje mocn iejsze te n bardzo i podejrzewali maj ą Stolat większy dobrze bas rozmaw ia not a g łaszcze to sob ie daj ę radę m ówiliśmy w fermentowanych m ieni si ę brzmiały gro źnie zabrzmia ło gro źnie, al e ktokolw iek poszed ł do tajsk iej knajp ie zetkn ął si ę te ż formą fermentowanych mi ęsa, bo to jes t SOS sojow y SOS rybn y przeprasza m, bo s ą ostrygi właśnie uchodzimy trudn y obszar b ędziemy się tak pa ść s łowo, że t o jak co fermentuje my na c o si ę zgadzamy jest dość mocno w łaśnie lokalne, czyli te nasz e umowy zepsut a kapusta jes t HOKEJ, al e ju ż s łynne n p . świeckie fermentowan e śledzie szersz y Promień straszne w łaśnie je śli państwo nie chc ą t o n ie zach ęca znaczy jest t o tak przedz iwne bardz o s łodki zapach lat a słodycz jes t w tym tak a niepokoj ąca na razie mam y w lod ówce puszk ę zamknięto szczeln ie si ę naprawdę bardzo zwyczaj e, żeby zje ść i jak dla mn ie 3 × i drugi raz sztuk a ju ż chyba jedna k, że b ędą rzuca ć na inne jakie ś specja ły kuchn i skandynawsk iej ta k jak mówiłem faktyczn ie s ą bardzo zlokalizowana jest nowym mo im zdan iem wyn ika z teg o, że mam y jedna k inne bakter ie lu b r óżnych częściach świata oczywi ście po c o w og óle fermentowane ma ły, żeby zakonserwowa ć albo przypadk iem komu ś si ę co ś z fermentowanych IW lepszej w sprawie niedookre ślenie Borowską do UE za fermentacja zależy, gdz ie głównie n o na pewn o zawsz e jak t o fermentacja no w iele wyrzeczeń nie zawsz e, ale wiele z tyc h rzeczy, kt óre zgadzam y si ę zjadać to s ą też tak t o jest sam a fermentacja kwest ia czy zgadzam na dan y smak czy n ie pytan ie, skąd w og óle wpadliśmy na t o, żeby fermentowan e jakieś rzeczy n ie wiadomo wiadomo, że zwierzęta te ż bardzo lubi ą fermentowan e owoce, kt óre spad ły np. drzew a s łonie upijają si ę ud a Marley i gdzie ś takie zjaw isko wsz ędzie występują oczywiście jest, wi ęc nie wiedzą czemu jedz ą jagody poz a tym pewn ie łatwiej są łatwiej strawn e nabył już cukr y są przepracowan e przez bakterie, a prz y okazj i jeszcze są na rauszu gracji s ą te ż w og óle fantastyczn ie, owsze m, na m się kojarz y są ostrygi owe są drewn o co dl a nas bardz iej azjatyckie, al e z drugiej stron y Fenicjanie staro żytni Rzymianie obliga Roux garum t o też był SOS rybny ma bardzo ortodoksyjny, bo sk ładający się tylko łącznie z gry i te ryb y d e fact o były ryb y są tak że dochodziło do fermentacj i oraz prac y enzym ów, kt óre znajdowały we wnętrzności ac h te krypt inne fakty ryby sam e się trafi ły on e w całości odrzucon y siekane szczeka, ale nie odros ła, al e nie patrol on e wnętrzności ami ido te j pory mo żna znale źć na Wybrzeżu morz a Śródziemnego pozosta łości tak ich kam iennych wan ien właściwie, w których t o laru m rob iono musia ł u śmiercić podejrzewa m natomiast do czego on o używane jak o przyprawa, bo jednak jes t t o bardz o s łone bardz o magicznym podobn e w rejestrach smakowyc h do sos u sojowego dostosuje dla na s też jest smak iem raczej obcy m, al e dzi ś tak kompleksowo smaku to rz ąd jes t s łone bardz o tak im m iernik, kt órym mięsna bia łkowe w łaśnie bardz o mami gdzieś te smak i na s wci ągają i kremową dz iwnych rzeczach, kt óre mo żna remontować oczywiście mamy tam nie wyb ór my mamy kapustę kiszoną kole i mamy k im c i ka żdy kraj właściwie mamy japo ńską kultur ę miejsca wykorzystywan ia chodz i cz y szczepów kopii dl a AK odpowiednich, czyl i pleśni ani kropli dla ich raczej s ą bardzo toksyczn e dla człowieka, al e jest 1 wszczep, który jes t wykorzystywan y do przerabiania ry żu, którego później rob i si ę sak e alb o do rob ienia m imo soi natom iast są takie m iejsca ta m i tac y kucharz e, kt órzy nauczyli si ę wkręcili fermentacji oczywiście jes t t o 1 z najmodn iejszych termin ów, a wsp ółcześnie w gastronomii, m imo że gdzieś dla na s jes t coś bardzo stareg o ta k jak Piotr wspomnia ł od zawsze u na s taki og órki kiszone kapust a natomiast sam i t o co wida ć w Polsce dzi ś 47 model fermentacj ę wr óciła ale, otwieraj ąc klapk i na NATO c o tak naprawdę można z fermentowanych na je j wydaje mi si ę, że tutaj chyb a wódką awangard ą totalną jes t restauracj a w Kopenhadze Noma wskazywan a jako jedn o z najlepszyc h restauracj i na świecie wygrywaj ące rankingi najlepszyc h restauracj i sieci k ilka razy, kt óra u swojeg o zaran ia była zbudowan a wok ół koncepcj i korzystanie wyłącznie ze z e składników, kt óre są dost ępne w Danii na wszystk o fajn ie póki jes t w iosna lato, ale w momencie, gd y przychodzi zima okazuj e si ę, że to spektrum składników jes t bardzo ma ła, a trzeb a było pomy śleć jako ś ich konserwacj i i pierwsz ą rzeczą kt órą, b y zabezp ieczyli zimy pow iedzmy to by ły p ączki z czosnk u nied źwiedziego zrobili z n ich tak ie kapar y za inspirowani troch ę sugesti ą osob y, kt óra zbiera ła dzikie dzia łaczki ro śliny i p óźniej ktoś w tym w tej restauracji pan a pa n, żeby zrobi ć ma łosolne agresji po prostu zostawi ć adre s tak ktoś z sol i te kapar y w cudzysłowie z e cz y t e p ączki kwiatów c iasno niedźwiedziego, żeby podobn y sposób soli ć okre s co wyszło po rok u kto ś sobie przypomniał, że jes t wore k z zapakowany m wokół agrest stan i gd y szef kuchn i nawe t lep iej, a ta k o ty m opow iada spróbował p ierwsza te j rzeczki nie wiedzia ł w glinie nie pamięta co t o jes t ktoś wetknął łyżkę do buzi w ty m agres t nagle się okazało, że t o jes t s łodkie owocowe, al e kwa śne lekk o, gdz ie musujące i że Toma nagl e zamiast 1 smaku tyc h smak ów 15, ale dzi ś z g łowy rozumie, że ten adre s, którym się zajad a prze z ca łe swoj e dzieci ństwo i tak naprawdę przez w iele lat tak t o si ę zacz ęło zacz ęto solić kisić komentowa ć wszystk o g łównie przez scalan ie i pakowania zakończyć ta k jak my rob imy og órki ma łosolne du żym uproszczen iu, ale w pewnym momenc ie postanowi ł p ójść dalej zacz ąć korzysta ć te ż z techn ik or ientacyjnych, al e n ie typowyc h dl a Europy racze j Azji czyl i, wykorzystując teczk ę fermentację bezczelną wątek si ę robi ć czarn y czosnek 7 przyprawę t o w normie rob i się czarn e wszystk o czarn e orzech y n p . du żo te ż tuta j b ędzie powr ót do tych miast ferment u w tam pas i robi si ę z UE są zrywane są ostryg i owe, al e tak naprawd ę, o co chodz i dochodz i do rozk ładu Białek tak i gdz ie jakiego ś procesu na Białkę niew łaściwe skreślić gwar y i instruktor czem u n ie u żywać mięsa, kt óre w końcu te ż jes t białkiem no i na mn iejsze tak ie garną jak zrob ili Rzymianie te ż robi fakt, że nie robi ą bardz iej kontrolowan y spos ób, u żywając enzym u te ż skropi ł dl a cz y właśnie z teg o aspek t wirusa albo chodz i jak nazyw a w Azji kt óre, jakkolwiek sam n ie żyje na białku, al e na skrobi natomiast w sob ie zaw iera te ż enzy m trawiący białka, a także ty m, że formalnie już nie prze żyje na mi ęsnej po żywce, ale dale j do enzymu krewn i s ą dokonuj ą rozkładu tego mięsa na i tak powsta ła np. garu m kaczki zrobi łam niedawno ta m na warsztatac h garum ze śledzia, al e moja koleżanka chciała zrobi ć darów z e ślimaków, jakie to jes t t o Niewiem, bo okaże si ę za 2 miesiące jak to si ę prz y elementu je i przetrawi ć, al e będzie otwiera ć degustować no tak znaczy t o RO zeszl i podejrzewam, że będzie zbli żony do garów mój czy b ędzie co ś, ale SOS rybn y zmieszane zasz ła tak tak staw ia teraz t o nadal du żo jak o przyprawę oszalała jak o przyprawa bardz o do stos ów do wzmacn iania sos u do tego dodawać gazu ze ślimaków, żeby t o dobrze nie w iem, bo n ie mam poj ęcia mo że smakowa ć garum ze ślimaków takie jes t sen s wyobrazić sma k garum różnych ry b zmieni z t o nie do ko ńca jedna k garum z e ślimaków n igdy n ie by łam ślimaków jako ś d łużej traktowanych, a to jest jakiś cza s t o jednak t o było fenomenaln e po prostu be z pateln i, która by ła podan a z kawa łkiem mas ła, które by ło wymieszane z gal ą klubu Okoń i to ma służbowy mieszane te ż garum okonia to był po prost u kawa łek zimnego mas ła, gdy się roztopią na te j na tej rybie natom iast by ło tak fenomenalnyc h smak u tak banaln e, że stwierdzi ł, że w ogóle czem u Rzymianie przestal i robić be z sens u może zapocz ątkować modę na garu m w naszym ileż mo żna j ą kupić kolekturę t y jeste ś taka te ż Aliego Kola tura i jesteś tak i SOS rybny w łoski czase m można adorować w del ikatesach by ły na wakacjac h we włoszech, zw łaszcza na po łudniu poleca m, a zapach jest do ść intensywne jak zapac h sosu rybneg o z większą wag ę pisz ą dl a odważnych dobrz e w drugiej cz ęści naszej audycji wrócił jeszcze na chwil ę do fermentacji, al e też mamy jeszcze 1 temat oczywiście kulinarn ą smakow o ekstremaln ie trochę zapachowy zobaczymy, al e t o po informacjach Radia TOK FM dlateg o tak ie tematy, bo naszy m go ściem jes t blogerk a kul inarna Małgorzata Minta dz iennikarka r ównież prowadz ąca blog a mi ęta n ic kropk ę co m dzień dobry państwu witamy ponownie audycj a Homo sc ience ponown ie Aleksandra Stanisławska ponown ie Piotr Stanisławski i nasz gość w stud iu Małgorzata Minta dz iennikarka prowadz ąca blog a Minta nic kropkę co m dobre specjalno ścią mog ło jest oczywi ście jedzenie jak sam a nazw a bloga wskazuj e, a dzi ś rozmaw iamy o tak im obszarz e jedzen ia, który pojaw ia się znika to znacz y ra z jes t bardziej modny raz jes t mniej modne kiedy ś by ł bardz o oczywisty dawnyc h czasac h pote m przesta ł by ć specjalnie atrakcyjne teraz znow u powrac a, cho ć fermentacji, cho ć fermentacj ę i przetwarzanie żywności na r óżne sposob y to c o jest dl a na s w pe łni akceptowaln e, czyli k iszone og órki k iszona kapust a dl a niektórych n ie jest z kole i to co jes t dl a niekt órych w pełni akceptowaln e, czyli fermentowan e ryb y t o u na s, zw łaszcza śledzie Skandynawię z jedenastk i n ie cieszył si ę na du żą popularnością wr ęcz na YouTube jest du żo filmików z cyklu oboz ie kto ś śmierdzi, ale okazuj e się, że można fermen t najr óżniejsze rzeczy w łaśnie rozmawia ć fermentacj i mi ęsa, która n ie jes t zby t oczywista i kt óra się okazuj e bardz o interesuj ący i tutaj ciekawa spraw a po c o właściwie fermentowan e w dzisiejszych czasac h dawn iej przedłużano zdatno ść do spożycia w ten spos ób, a dzisiaj mam y lod ówki mam y różne sposob y, żeby przechowywać jedzen ie poz a fermentowane n o oczywiście dale j, gdy ż t a pow ód podstacji konserwacj i, gdy ż istnieje natomiast cora z bardz iej chodz i o poszerzan ie palety smak ów z jak imi możemy obcować z ty m si ę wydaj e r óżnorodności produkt ów mo żna podej ść do fermentacj i w państwie tak na 3 sposoby 1 jest ten pow ód, którym m ówiłem czyl i, żeby zachować w sobie, a pote m, żeby n ie straciło swoj e wartości odżywcze jest bardzo wa żny, a wr ęcz czase m warto ści mogą wzrasta ć, bo ten produk t jes t łatwiej strawn y albo wzbogac a się jakie ś nowe substancje Odry kwiatami NACE kapust a k iszona dokładnie, al e tak naprawd ę tera z dochodz ą jeszcze 2 inne powody 1 to jes t uzysk iwanie smak ów takich, kt óre nie wyst ępują w przyrodzie, al e prze z przetworzenie danyc h w dane j substancji cz y daneg o produktu spożywczego w inny produk t spo żywczy za pomoc ą czynn ikami biologicznego cz y t o b ędą bakter ie najczęściej t o są bakter ie tak interpretacyjne mog ą my śleć, żeby i uzyskujem y smak, kt óry jes t g łębszy inne ciekawsze n o i tuta j oczy świecą również szefo m kuchn i ni ż w kuchni, kt óre mogą ubogac a st ąd palet ę smak ów, jak imi operują w swo ich kuchn iach do tworzen ia da ń, a trzeci powód, dl a których warto sięgać po te rzeczy mo im zdan iem te ż, kt óry bardz o wzm ógł mod ę w ostatnich czasac h na produkty fermentacji t o s ą walor y zdrowotne, b o jak w iemy mówi o zawsz e m ówiono, że jeste śmy tym c o jemy, al e tak naprawd ę to c o jemy nie tylk o na zbuduje, al e te ż stymuluje nasz ą m ikro flor ę, kt órą mamy w sobie żalu z teg o co pew ien człowiek nos i w sob ie 1 , 5 kilo bakterii 2 kP a tak dużo bakterii, al e dzi ęki tym bakteriom dzia ła nas z układ odporno ściowy t e bakter ie odpowiadają też za produkcj ę r óżnych wa żnych substancj i w naszy m organizmie neuroprzeka źników i t d . tak dalej no i je śli m y będziemy tym bakter iom robić dobrz e alb o wprowadzen ie swego organ izmu bakterie, kt óre są dl a nas korzystn e ty m lep iej, a w łaśnie tak ą jes t mi profesora cz ęsto w produktac h b ędących efekte m fermentacj i mlekowe j np. dobra, a tera z schodz ąc troch ę do poz iomu n ie restauracj i Noma, kt óra jest niezwykle ekskluzywn a syn a restauracją, al e do poz iomu nasze j kuchni c o byś poleca ła, żeby sob ie sfermentowan e, acz takich domowyc h warunkach, al e z tyc h rzeczy mn iej typowyc h tak, żeby t o wysz ło, zwłaszcza że jeszcze 1 wątek w tym terminie warto powiedzieć o ty m na ile ta fermentacja mo że by ć tak dzików fermentacją an a Ilona mus i by ć kontrolowan a, więc to mo że najp ierw o tym ile kontrolowan a na ile nasze dz ieje sam a t u znowu niestety ucieknę do mam y, bo bardzo si ę spodobała t o uj ęcie tego problem u prze z szefa laborator ium fermentacji tamtejszeg o Davida Libera, że fermen t, a t o czy ta osoba, kt óra dziś zajmuj e się fermentację n igdy nie będzie kontrolowa ć te j fermentacji może by ć czym ś tak im pasterze m i mo że dziś naprowadza ć te bakterie cz y ten produkt na na jaki ś k ierunek, ale n igdy nie będzie mia ła na ty m stuprocentowe j kontroli i nawet w ty m ich laborator ium, gdz ie faktyczn ie jes t laboratorium z komorami fermentacj i tak dalej i tak ra z na jaki ś czas co ś idzie n ie tak i on i wiedzą dlaczeg o, bo nie był n ie jest efek t ska żenia z łego wadl iwego produktu wadl iwych szczepu bakterii cz y chodz i po prost u n ie wychodzi ć ta k jak ludzie wygl ąd park u jurajsk im życie zawsz e znajdz ie spos ób na s iebie i jak ą drog ę wyj ścia Enej na 1 Haust n ie wszystk o mo żna przewidzie ć c o można zrobić w dom u na moim zdan iem lep iej zacz ąć przygod ę z k iszenia czy fermentacją o d tego c o jest naj łatwiejsze gdzie ś na najbliższe najbardz iej te ż przypisane do nasze j strefy klimatycznej bakterii, które dzi ś wokół na s żyją, czyli wspomn iane prze z siebie ogórki kiszone i maj ą zaj ęte og órki kiszone no teraz mo że kiepski moment, bo kiepski moment, bo ich nie ma, ale mo żna si ę dobrze nauczy ć metody i te ż dban ia o czysto ść i same j te j procedur y, a rzeczą, kt órej tera z niezwykle modn a jes t wspomn iany już kom u bucz y, czyl i sfermentowan a herbata tutaj te n proce s fermentacj i zachodz i dzi ęki działaniu kiego w tym wieku grzyb a i bakter ii kiedyś nazywan o t o grzybk iem herbacianym tera z właśnie t o głównie, u żywając angielskiej ang ielskiej prasy jak o kombi jest przepraszam tak ich grup znaczy wygląda tak tak i lot galaretowat e, które sob ie pływa na nie jes t szkołą herbat ą, którą zostawiasz biurze na zbyt długo ona nie mo że się bawić, lecz n iekoniecznie n iestety te n Grzybek z kob iet to najczęściej kupuj e alb o kogoś utrzymuj e troch ę jak zakwas, kt órym się wymieniać, bo od kogo ś b ierze łóżeczka, żeby g o sob ie pod hodowa ć t o podobnie z ty m skokow i herbat a cuk ier, ale zamiast cukru może być t o mi ód może t o by ć soki owocowe o d te j pol e do pop isu jes t w łaściwie nieskończony, al e bazow y przep isy herbat a cuk ier sk ąpi, a jes t t o bardzo pyszn y lekko musujące z praktyczną rower na sw ój raport decydent ów efektem jest taka nie ma n ikt nap ój lekk o gazowan y lekk o gazowany przez to, że jes t jedna k fermentowane ma jaki ś u łamek alkohol u na, ale te ż pol e do pop isu jest n iesamowite tak naprawdę w internecie mo żna kupić bardz o du żą gotowyc h takich szczepów do rob ienia r óżnych rzeczy można kupi ć wódkę bakter ie f irmowe, ale z Cannes film można być tylko na mlek u mo żna zrobi ć na soku owocowy m też karierę no to narazi ć negowan e kef iry o owocowe kef iry wodne, które są przepyszne te ż s ą bardz o zdrow ą alternatywą dla lekk ich napoj ów gazowanych sztucznie stworzonk a w iry wodn e mo że ta k w skr ócie obja śnia po prostu szczepić tym szczepe m bakter ii, kt óre normaln ie powoduje fermentacj i mleka w stron ę kefiru wydaje si ę t o do Sokół dzia ła rozumie, al e też mo żna kupi ć w internecie chodz i, czyli te ż troch ę wy ższa szko ła jazd y, czyl i specjaln e szczep y kropić dl a AK aspergillus Oliviera bezpieczne, kt óre w Japonii tradycyjn ie u żywa w połączeniu z ry żem do produkcji sak e po ukończeniu s ą do produkcj i misa, al e naprawd ę można ty m chodz i potraktowa ć groc h j ęczmień ta k jak t o n p . rob i Noma alb o rob i 1 z f irm produkujących alkoho l w Kopenhadze w łaśnie tak naprawdę wszystk o c o gdzie ś, w jakich parametrach jest podobny do ry żu, czyli zaw iera skrobi ę, czyl i można z fermentowanyc h sobie co ś zbli żonego do ry żu i uzyska ć alkoho l albo uzyskać rozwojow y, który n ie są albo alb o grochowe alb o alb o uzyskać pasty miejsca, kt óre jest gen ialna podejrze ć pastami znajd ą najprostsz e tutaj ni ż SOS sojowy SOS sojow y, kt órzy meg a wysok a szkoła jazdy ta m dużo rzeczy mo że p óźniej tak no al e te ż polecam poszukać przepis ów na kim ś cz y kapustę kiszon ą w cudzys łowie koreańską, gdz ie się prost o z kapust y włoskiej mo żna go może zwi ązkowcy w łoskiej kapust y peki ńskiej właściwie wszystko co jes t potrzebne, żeby t o zrobić można kupi ć w każdym sklep ie azjatyckim alb o w supermarkec ie na sto isku z azjatyck imi produktam i, a jest t o przepyszne bardz o zdrowe i jes t jakąś odmian ą wobec tyc h naszyc h ogórków k iszonych i polityki co z t ą my ślą państwo zostaw iamy bardzo z tą uczelni ą na blog u znajdz iemy trochę na tema t fermentacji pewnie jak zbiorę i w ko ńcu napisze to tak się na nią zapraszam y na bloga Minta i sp isane razem kropk ę com również zapraszam y na kryzys nauk ę, a za tydzie ń będzie znow u nasz a audycj a c iekawe czy znowu idzie na jedzen iu dzi ękujemy bardzo naszy m go ściem by ła Małgorzata Minta dziennikarka i blogerk Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HOMO SCIENCE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA