REKLAMA

Jak powstają nowe, innowacyjne leki?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2019-11-30 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:09 min.
Udostępnij:

Mimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w medycynie lekarze wciąż nie radzą sobie z wieloma chorobami. Brakuje im np. skutecznych, nie wywołujących uzależnień leków przeciwbólowych. Nowe farmaceutyki są tu bardzo potrzebne, m.in. z powodu epidemii nadużywania preparatów opioidowych, dotykającej przede wszystkim USA. Z kolei onkolodzy czekają na nowe chemioterapeutyki, pozwalające na bezpieczne niszczenie nowotworów złośliwych. Skąd naukowcy biorą pomysły na nowe leki? Jak wygląda droga od odkrycia do terapii? O tym opowiada dr hab. Katarzyna Gach-Janczak, jedna z ekspertek projektu Jutronauci 2019.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
człowiek bazaru Bazyl cz łowiek Bazyl cz łowiek bardzo Jan Stradowski przy m ikrofonie w itam pa ństwa cz łowiek 20 i kolejna odsłona projekt u jutro naucz się nauczy ć o d 2019 projekt gazet y wyborcze j pod patronatem TOK FM dziś ze mn ą studiu dr hab ilitowana Katarzyna Gach Jan tak adiunkt w zakładzie chem ii molekularne j Uniwersytetu medyczneg o w Łodzi jedna k ekspertek tego właśnie projektu t o nawe t 2019 dzień dobry dzie ń dobr y witam pa ństwa moje rodz inne miasto Rozwiń » Łódź moj a rodzina uczeln ia rodz ima uczeln ia Uniwersytet medyczny w Łodzi dawn iej Akademia medyczn a w Łodzi i Good Night, która zajmuj e się nowości czym ty m, że można zajmowa ć w zakładzie chemii molekularne j rozum iem za chemią, która jest chemi ą mocn o organiczn ą chem ia mocn o organiczn ą zdecydowan ie tak, ale bardz iej zajmujemy si ę takim po łączeniem szacham i z medycyną, poniewa ż jes t bardz iej chem ia medyczn a natomiast 2 takie g łówne moj e kierunki bada ń kt órymi ja się zajmuj e to przed e wszystk im poszuk iwanie nowyc h leków przeciwb ólowych i drugi k ierunek to poszuk iwanie nowyc h lek ów przec iwnowotworowych natomiast n o tak bio molekularne j b io medyczn y medyczna tak myślimy o leczen iu kogo ś my ślimy o medycynie c o w sumie jes t t o oczywiste m ówimy o Uniwersytecie medycznym w Łodzi, bo t o jes t uczeln ia medyczn a, ale pamiętam sam studiował na tej uczelni mia łem to spor o znajomyc h na informacji w iele tyc h os ób po studiach poszedł pracowa ć do apteki n ie by ło zainteresowanych prac ą badawcz ą jak by ło two im przypadk u w moim przypadk u w łaściwe ta zafascynowan i nauk ą nara z by ło zawsze natom iast bardzo chcia łam po stud iach zosta ć na uczeln i i robi ć doktora t tylko na początku n ie by ło nam m iejsca w zakładzie, którym wykonywał moj ą pracę magisterską w zwi ązku z tym pojawiła si ę propozycj a, żebym przeniosła si ę na inny wydzia ł na wydzia ł lekarsk i, a ta m m ój wydział trafi ą pod skrzyd ła pan i prof . Andrzej Janecki jej n o i ta m w łaściwie zosta łam, gdzie mog ą rozwija ć swoje za interesowania ju ż bardz o interesowa ła mnie farmakologii b iologii molekularnej i w ty m momenc ie ja po części chem ia też w tym momenc ie mog ę łączyć ze sobą t e wszystk ie kierunki moja praca w pewny m sens ie tak bardz o interes interes Chaplina Arne i było tak od raz u po studiach mogła stracić pracę badawczą cz y jednak boginią musia łam, ponieważ sko ńczyła stud ia farmaceutyczne tak że po studiach musia łam odby ć sta ż w aptece w czas ie teg o sta żu oczywiście musiałam przej ść odpow iedni tren ing tak jak t o ktoś odbywa ła etc następnie jeszcz e przez p ół roku pracowa łam w aptece później dostał si ę na stud ia doktoranck ie odbyła studia i później kontynuowa łam swoją pracę w zakładzie chem ii molekularnej najlepszego asystent a ora z jako adiunkt AK i ta m prace na d nowym i lekami, bo o ty m rozmaw iamy jak wymyśla nowe leki jak si ę znajduj e jak się odkrywa t o już 16 chciałaś w łaśnie w tym kierunku iść kolejna gr a gron o bardzo interesowa ła mn ie farmakolog ia, czyli bardz o chciałam dowiedzie ć w jaki sposób w jak i dzia łają tak te ż taką uznamy t e, kt óre już znam y tak, al e bardzo interesowa ły mn ie mechan izmy dzia łania leków i tera z właśnie mog ę robi ć, poniewa ż m y w naszym zakładzie mamy 2, jakby mo żliwości z 1 strony, poniewa ż jeste śmy zakładem, kt óry mamy rozwiniętą syntez y związków organicznych testujem y takie związki sen ZU żyjemy peptydy op ioidowe, a ja może mniej zajmuje si ę syntez ą, al e bardziej badan iem tych zwi ązków i tuta j sprawdza jak t e zwi ązki oddzia łują z komórkami z e specjalnymi strukturami białkowymi kom órkach, czyl i receptorami dzi ęki tem u mog ę pozna ć mechan izmy dzia łania tyc h zwi ązków i drug a możliwość jes t tak a, że dostajem y związki, które ju ż gdzie ś indziej zosta ły scentral izowane w zakłady, kt órych m y mam y wsp ółpracę i nast ępnie również bada związki z 2 dotyczy to przed e wszystk im lek ów przeciwnowotworowych, która bad a swoje j pracy to n ie jes t tak zajmuj ą si ę wymyślaniem czy tropienie to znacz y najp ierw oczywiście, żeby t e zwi ązki powsta ły tak t o mus imy prze śledzić te l iteratura musimy opracowa ć sekwencj e tak wymyślić ja k ta cz ąsteczka ma wygl ądać cz y na podstaw ie danych literatur ą w iemy, jakie zwi ązki s ą czynn e biologicznie tak ie związki s ą aktywn e nast ępnie np. modyfikując tak ie cząsteczki mo żemy starać si ę otrzyma ć zwi ązki o lepszyc h w łaściwościach biologicznych alb o na wk ład związki, które są pozbaw ione pewneg o rodzaju dzia łań niepo żądanych jak mówiła my badam y zwi ązki op ioidowe na pewno każdemu znan a jest morfina jest t o bardzo s ilny dl a przeciwb ólowe natomiast wiadomo, że te n zwi ązek wywo łuje szereg efektów ubocznyc h tak ich jak uzale żnienie tolerancj a depresj a oddechowa bardzo si ę na zaparc ia natom iast u na s w zakładzie badam y związki o budowie fakty nowe, kt óre dzia łają prze z podobne mechan izmy jak morf ina on e działają przeznacz y na podobnej zasadz ie jak morfina n ie działają prze z t e same receptor y, czyl i tak ie wyspecjalizowane struktur y bia łkowe jak morfina s ą zwi ązki o stosunkowo proste j budow ie, ponieważ one zbudowan e s ą z 4 aminokwasów i taką uzyska bardzo łatwo mo żemy sobie modyfikowa ć i w iemy, kt óre na podstaw ie l iteratury, jakie modyfikacje sprawi ą, że taka cz ąsteczka b ędzie bardziej aktywna alb o lep iej b ędzie wiązała si ę z receptorem alb o b ędzie bardziej selektywna w stosunk u do daneg o typu receptora to wszystk o przek łada si ę n a w konsekwencj i na t o jak ten związek b ędzie dzia łał, czyl i n p . b ędzie miał silniejszy cz y s łabszy efek t przeciwb ólowy cz y np. nie będzie dzia łał na przewód pokarmow y i s ilniej n p . al e hamowa ł perystaltyk ę jel it czy słabi n o w łaśnie by ł pomys ł, ponieważ umocnienie klasie dzi ękuję bardz o bardzo mocno, al e pamiętajmy te ż, że po lek i opioidowe t o wykłady, na które t o celowo tak to lek i na biegunkę popularn y, które hamują perystaltyk ę jelit to jes t jaka ś ta m dalek a krewna morfiny n o tak powiedzieć można tak powiedzieć, a z drugiej strony wiemy też jes t problem z lekami przeciwb ólowymi w są nadużywane leki, które są szkodliwe swoj ą ulubioną ludz i z teg o powodu umiera, zwłaszcza w stanac h Zjednoczonych jest ten kryzys opioidowy t o są badania maj ą na pewn o wa żny wymiar społeczny im się udało nam szlak, kt óry b ędzie nietoksyczny uzale żniająca zarazem będzie silnie walcz ą bo, który czasam i jes t dla pacjenta mogą t o wtedy by łoby Super zdecydowan ie tak tutaj Patryk bronimy si ę zajmujemy się, że maj ą bardz o w ielki potencjał w łaśnie zwi ązki peptydow e one prze z d ługi cza s by ły n iedocenione natom iast w łaśnie ta nie chodzi ć wtedy aminokwasy tak t o są ważne w prost y wydaj e s ą bardz o proste zwi ązki przynajmniej t e wted y kt órymi si ę zajmujemy t o s ą tzw . b ędą morfin ę robimy analogii, a do morf iny pierwszej i morfinę z drugiej stron y endorf in, które na m zapewne jes t n p . za w innego, poniewa ż zar ówno endorfiny, jakie b ędą Chiny są metodam i opioidowe mi natomiast endorf iny s ą, al e troszkę d łuższe mają troszkę dłuższą sekwencj ę pan ie s ą tylko 4 aminokwasy natomiast, na kt órych m y skupiamy u na s w prac y on e maj ą właśnie sekwencje 4 aminokwasy ow ą, a zwi ązki t e zosta ły wy izolowane w latac h dziewi ęćdziesiątych ubieg łego wieku, a stąd ich nazw a Endo będą morfin ę, gdyż działają przez sam e receptor y morf ina natomiast not a stosunkow o prosta struktura spraw ia, że jeśli zam ienimy sob ie jaki ś 1 aminokwasy Noto ju ż możemy wp łynąć na działanie teg o zwi ązku na to jak będzie wi ązał się z receptorem cz y będzie wi ązał si ę tylko 1 czy 3 typami receptorów op ioidowych już tutaj muszę wspomnie ć, że morfina wykazuj e swoj e działanie poprze z zwi ązanie się z receptorami op ioidowe mamy 3 typy tak ich receptorów mi Delta Kappa natom iast g łówne efekt przeciwb ólowy zwi ązany jest przed e wszystk im powodzen iem recepturam i objazdoweg o natom iast m y modyfikując cz ąsteczki naszych wted y możemy sprawić, że będzie si ę już niezwiązaną z kadr y sektorami mo że mieć tak ie t e mo że wiązać si ę w podobny spos ób wszystk ich typ ów receptorów poz a tym mo że być rozwiązanie mo że być s łabsza s ilniejsza co ma istotny wp ływ na dzia łanie działałem tak oczywiście cały czas tak m ówią o tym, m ówić t o myśmy sprawdzam y my szukam y to co t o są ludz ie, którzy wymyślają lek i czy s ą jakieś komputery kt órymi wk ład modeluje się co szuka ć w bazach danych to cały czas jes t ludzka prac a ludzkiego t o znacz y m ówimy, bo ma m tuta j namy śli wszystk ich mo ich wsp ółpracowników cały zesp ół, kt órym pracuje natom iast jest oczywi ście ludzk a prac a natomiast komputery te ż są bardz o ważna, dlatego że m y mo żemy dzi ęki komputerom modelowa ć sobie takie cząsteczki sprawdz a si ę tak a cz ąsteczka tak pow iem wymyślona, która pow inna by ć idealna, która powinna mie ć Super w łaściwości biologiczne b ędzie wiązała si ę z receptore m jak będzie wpasowa ła się pow iedzmy w te n uk ład bia łko cz ąsteczka i w zwi ązku z tym na podstaw ie, jakb y tak ich bada ń komputerowyc h mo żemy m ówić o potencjalnym działaniu tyc h związków, ale to wszystk o jes t najpierw tylk o w tak iej faz ie wirtualny w irtualnej tak oczywiście później trzeb a to sprawdzi pomo żemy sobie wymy ślić pani ą cząsteczkę, która teoretyczn ie pow inna mie ć wspania łe dzia łanie, al e później okazuj e się, że w rzeczywistości czy t o w badan iach in v itro cz y w badaniach i złota ten wózek wcal e tak n ie tak dzia ła tylk o tak ie na pocz ątku doprecyzowanie wszystko t o nast ępnie trzeb a sprawdzi ć w praktyc e sprawdzacie najp ierw w komputerz e pote m na ok o na hodowlac h komórkowych pa ństwo potem ewentualn ie na zwierz ętach dopiero t o znacz y tak najp ierw wymy ślamy sobie tak ą struktur ę czasami pomocn e s ą badan ia komputerow e p óźniej oczywiście, kiedy jaka ś gam a zwi ązku zostan ie przygotowan a zwi ązki badamy najp ierw in-vitro, czyli sprawdzamy cz y wi ążą się z receptore m cz y są selektywn e w stosunk u do ser a do receptor a tuta j oczywiście wykorzystujem y różnego rodzaj u linie komórkowe czy s ą t o badan ia in v itro na l iniach kom órkowych następnie, k iedy wiemy, że takie zwi ązki, a s ą mają bardz o korzystn y profil działania to wted y te n tak im ostateczny m etapem s ą badan ia na zwierzęta, aczkolw iek tutaj mus i być wyselekcjonowan e dziś 1 konkretny najlepszy związek w iadomo, że chcem y jak najbardziej oszczędzić zwierz ę pan mac ie taki 1 wyselekcjonowane obiecujących, które by ć mo że za 2 do 5 lat jak informuj ą naukowcy dokonaj ą przełomu naczelną rozdz ielnia szczerze, że tych struktu r jest k ilka tylko tutaj pojaw ia si ę w iele problem ów, ponieważ po p ierwsze, publikuj ąc takie związki t o m y już nie mo żemy tych związków opatentowa ć i tuta j są 2 drogi albo musimy tak ą struktur ę zachować dl a s iebie d ługo o n im mówić wtedy stara ć się opłatę c o trw a powiedzmy 23 lata alb o druga możliwość je śli chcemy si ę podzielić nasz ą wiedz ą po przedstaw i szczytow i na konferencjach naukowyc h czy czasopismo naukow e t o wtedy publ ikujemy taką strukturalne j wtedy ona się, jakb y mn iej cenna dl a przemysłu farmaceutycznego t o jest 1 trudność natom iast druga często te ż zwi ązki, które otrzymujemy on e wykazuj ą np. silne działanie czy t o przeciw biegunką ow e czy przeciwb ólowe mają często mn iejsze efekt y uboczn e, ale pojawia si ę proble m n p . prz y niedost ępności tych zwi ązków czy przygotowan iem odpowiedniej postac i leku opow iada momen t zwi ązki podajem y np. dotrze nowo czasem zdarza się, że podajemy j e do Komorowa cz y bezpo średnio do miejsca działania ta m, gdz ie s ą zlokal izowane receptory opioidowe, czyl i w mózgu wiadomo, że cz łowiekowi inną w ten sposób tyc h zwi ązków nie podam y, czyli no, b o ja tutaj proble m jak związki dostarczyć do organ izmu najlep iej byłoby poda ć w formie doustnej cz y ewentualnie w form ie jakie ś iniekcji natom iast cz ęsto mam y proble m też rozpuszczalność tom wojnie wszystkich tych zwi ązków s ą dobrze rozpuszczaln e w wodzie n o tuta j potrzebn e s ą kolejne modyf ikacje kolejn y pomys ł jak to rozpuszczaln e n p . poprawi ć, żeby one mog ą być podan e odpow iednie postac i leku tak ciężka praca w iele pr ób i n ieliczne z tyc h pocz ątkowo obiecujących związków, które si ę gdzie ś tam laboratorium pojawi ą nieliczne trafiaj ą w ogóle do tyc h test ów z udziałem pacjent ów w tym nieliczne potem na ryne k, wi ęc długa drog a, al e rozumiem tych skutecznyc h badań podstawowych nie ma w tym momenc ie o ty m, b ędziemy komercjalizowa ć b ędziemy wprowadzać coś co do obrot u, bo to nie twoj a bramk a chyba zdecydowan ie są bardz iej tak ie podstawowe badan ia, czyl i tak ie badania, które dostarczaj ą nam te ż wiedzy na tema t zale żności pomi ędzy struktur ą aktywnością, aczkolwiek myślę, że t o s ą bardz o cenne badan ia poniewa ż, dzieląc si ę z innymi naukowcami farmakolog ia ami paln ikami t ą wiedzą mówimy, w kt órym kierunku maj ą się porusza ć w jak im kierunku i ść i dzięki temu powiedzmy struktury, które n ie są aktywne ju ż więcej nie s ą badan e natomiast bardziej skup iamy si ę na tych, kt óre mog ą co ś wnie ść tak, kt óre są, które maj ą jaki ś potencja ł, a na ty m polega na ukazał si ę sprawdza oczywi ście jaw i si ę danym i tak i szereg analogów b ędą Marcin został zsyntetyzowan y tak jak wspomnia łem żaden do tej pory n ie zosta ł wprowadzon y na rynek, al e mamy tak ą nadziej ę, że sum a tyc h zebranyc h do świadczeń spraw i, że w ko ńcu mo że za kilka kilkana ście la t taki związek na rynk u się pojawi ma mie ć nadziej ę na przyszłości mieć nadzieję na l ód t o rozmaw iamy dzisiaj o projekcie jutro nauczy ć nowych lekach wracam y do pa ństwa za momen t człowiek dba zarz ądzeń prezes ów Bazyl cz łowiek bardzo ponown ie przy m ikrofonie Jan Stradowski ze mn ą stud ium wci ąż dr hab . Katarzyna Gach Jan cza k z Uniwersytetu medyczneg o w Łodzi 1 z ekspertek projektu t o nawe t 2019 witam ponown ie witam jutr o na osi 2019 przypominam państwu to kolejna trzecia ju ż edycj a projektu gazet y wyborcze j pod patronatem tokf m artyku ły filmy w ideo i wydarzen ia zwi ązane z ty m projektem wydawania ości wszystkie zakończone, al e można zawsz e odpowied ź na sprawozdania będą pa ństwo na stronie www szopka wyborcza klub KPN Kosznik internauci zachęcamy do lektur y zach ęcamy do patrzenia no właśnie c o będzie jutr o jak będziemy jutro odkrywali nowe leki rozmawialiśmy już cz ęść tyc h lekac h op ioidowych lekach, które mog ą zwalcza ć ból mog ą pomagać te ż w innych schorzen iach, ale z tego c o wiem zajmujes z się w tym momenc ie g łównie lekami anty nowotworowy m, czyli kolejn a wielka VAT w medycyn ie jak pokona ć rak a tzw . n ie tylko rak a uchodz i tak wojn a nowotwor y tuta j si ę masa badań jes t mas a start-upów ma obiecuj ący zwi ązków chem icznych nowyc h metod przeszkadzan ia ty m nowotworo m w atakowan iu nas od zajmuj e się ty m momenc ie, którą w tym z kt órymś z frontów walki, bo bardz o wiele moj a tutaj przed e wszystk im bad a nowe zwi ązki pod k ątem ich potencjalnej aktywno ści przec iw nowotworowej mam y od wielu la t współpracę z Politechniką łódzką z zakładem chem ii organicznej stamt ąd otrzymujem y zwi ązki zwi ązki, kt óre badam y ich budow a opart a jest na budow ie usta ć naturalnie wyst ępujących w przyrodzie tutaj muszę wspomnie ć, że w iele lek ów przec iwnowotworowych, która obecn ie są stosowan e w medycyn ie tak jak chocia żby tak Sol czy będą co robić co na to s ą tak ie zwi ązki, kt óre występują normaln ie możemy znale źć si ę w środowisku przyrodz ie tak to jes t to pamiętam wy izolowane z Cisów tak oczywiście n ie jes t tak zosta ło tak jes t otrzymywane no i do tej por y ten zwi ązek jes t szeroko stosowan e w terap ii antynowotworowe j m y natom iast zajmujem y się badan iem zwi ązków heter o cyklicznych tak ie zwi ązki s ą szerok o rozpowszechn ione w r óżnego rodzaju ro ślinach i zwi ązki na Politechnice ich mam y wyj ściową cząsteczkę, a następnie jes t modyf ikowana prze z r óżnego rodzaj u w wyn iku r óżnego rodzaj u chem icznych reakcji poprze z dodan ie n p . jaki ś dodatkow y pier ścień dodatkowyc h podst aw unik ów, a sprawdzamy czy t e zwi ązki s ą bardz iej aktywne o d tyc h struktu r występujących naturaln ie w przyrodz ie badania, kt óre ja przeprowadza m wykonuj e nowotworowych liniach komórkowych cz y s ą to badania in vitro ma przede wszystk im, kiedy mamy gam ę tak ich związków testuj e na r óżnych l iniach nowotworowych sprawdzam cz y s ą one aktywne stara m się wybrać te, kt óre s ą najbardz iej aktywne cz y IT, kt óre maj ą najwyższy potencjał co toksyczn e, kt óre po prost u zabijaj ą kom órki nowotworow e ale, a następnie stara m się zn ów tak podobn ie jak w przypadk u objazdów śledzić mechanizmy działania tyc h związków tutaj musz ę podkreślić, że oprócz bada ń nowotworowych l iniach wykonujemy również badan ia na liniach zdrowyc h, czyl i mamy n p . k iedy badam y działanie przec iwnowotworowe przec iw nowotworom p iersi mamy tak ą linię nowotwor u p iersi mamy również do zdrowego Morgana cz y kom órki Hela słynna mamy Markiem c 7 obrad helan ie Marcela n ie mam y n p . AmC 7 jest w łaśnie kom órki rak a piersi natomiast mam y te ż zdrow e komórki tak iej tkanki piersiowej i m y sprawdzam y cz y czyt a badane przez związki tak samo dzia łają na kom órki zdrowe i na kom órki nowotworowe chodzi o skutki uboczne chodz i o skutk i uboczne ca ły proble m poleg a na ty m, że możemy wyla ć na czy m mo że mo żemy zabi ć komórki nowotworowe tak t o jes t naszym cele m, ale jednocze śnie jeśli zab ijemy zdrowe kom órki to nie jes t korzystn e dla pacjenta zależne o d dawc ów operacja się uda ła, ale pacjent rodz ice n ie my ślano dokładnie t o samo tak że na poszukujem y takich wniosków, kt óre działały w selektywnie wybi órczo czy działał przede wszystk im na kom órki nowotworowe oszcz ędzały te kom órki zdrowe, aczkolwiek powiem, że jes t bardzo tak a żmudna prac a tych związków testujemy bardzo w iele tylk o nieliczne maj ą te n stosune k to m selektywno ść stosunkow o dobr ą tak n o tak chcielibyśmy, żeby rz ąd wielko ści Niewiem st ół 1000 tak, żeby one aż c o razem 1000 × silniej dzia łał na komórki nowotworowe ni ż na kom órki zdrow e, al e tak ich związków jes t bardzo niewiele t o s ą naprawd ę bardz o nieliczna, kt óre maj ą tak, kt óra dzia ła maj ą tak selektywn e działanie w radiu palnął gafę w krótkich lat s ą komórki rak a szyjki macicy raka an i działania prawie było na umow ę na stud iach najwyra źniej w wi ększym chyb a na mo ich stud iach z moich zamierzch łych czasach t o tego n ie uczono natomiast to co jes t c iekawe, bo ta k jak rozmawialiśmy już cz ęści tych peptydów t o by ło krótkie kosteczki aminokwasy nawe t banaln ie proste, by si ę wydawało takie s ą zwi ązki bardziej z łożona tak cz ęsto budow ie pier ścienia miasta zawierają pierścienie aromatyczn e tak maj ą specjalne podstawk i specjaln e ugrupowan ia, które uwarunkowa ń ja ich biologiczna działanie cora z bardziej skompl ikowane w ty m momenc ie eksperymentowan ie z n imi niż w takim kr ótkim końcu gam y aminokwasów ora z imiona znaczenia t o znaczy ja nie zajmuj e si ę syntezą zwi ązków ja dostaj ę gotowe zwi ązki, kt óre po prost u rozpuszcz a, a później dodaje do kom órek także dl a mn ie t o w łaściwie nie ma znaczen ia czy budowa ć mn iejsze bardziej skompl ikowana dziękuję bardzo ty m, jakim etap ie projektowan ia w iecie jak to modyfikować to dołożyć co ś odjąć co ś na to du ża, ale rozliczaj ą mamy wyj ściową struktura, o których w iemy, że ona ma określone właściwości w iemy, że dane ugrupowan ia maj ą, al e okre ślone dzia łanie tak odpowiadaj ą za efekty toksyczn e, a może po prost u zm ieniamy np. jakiś pojedyncz e grupy mo że n ie m y tylko zespół, kt óry z nami wsp ółpracuje tak moja ta k jak mówiłam jeśli chodz i o zwi ązki przec iwnowotworowe j a jak nie syntetyzuj e i otrzymuj e o d zespo łu stron współpracujemy na kolejne trafienie ja jednak, ponieważ nie czujec ie się na to by tam 1 z tyc h inspirujących związków chem icznych jest coś uzyskuj e się z e Złocienia ma ona ta k tak tak ie rośliny podobno troch ę do Stanów chyb a z teg o c o pamiętam tak j ą kojarz y głównie z terapii m igreny, bo to chyba na jak i z teg o są, cho ć migrenowe wydobycie tego lek u przeciw nowotworom to znacz y taką substancj ą tym związkiem to jes t bardz o aktywny z teg o typu ro ślinach w tej rodz inie właśnie jes t Partenon inne tak jakby można powiedzieć tak a nasza struktura wej ściowa, która p óźniej zmodyfikowano natomiast tem u związkowi przypisuje si ę bardz o w iele dzia łań, bo on a działanie przec iwnowotworowe i przeciwzapalne i taki, mówi że c i migrenowe tak na s, gdz ie szereg dzia łań tutaj mo żemy wymienić dl a tej grupy związków jak morfina t o wielu działań dzi ś przeciwb ólowe przeciwbiegunkowe przeciwkaszlowe chodzi o to b y za pomocą takich modyf ikacji wybra ć 1 z tyc h działań dok ładnie wzmocni ć zarazem sprawdzić czy nie szkodz i organizmowi gdzieś, gdzie pow inna uszkodzi ć tak my staram y si ę tak modyfikowa ć t ą struktur a żeby, żeby ta modyf ikacja sprawi ła, że uzyskujem y tak i efek t wzmacn iamy wybrany przez na s efek t tak, bo oczywi ście związki mog ą być testowan e i ja j e testuj e pod k ątem działania przec iwnowotworowego, al e ktoś może wybrać takie zwi ązki testowa ć pod zupełnie innym kątem cz y może tak pr óbować modyfikować cząsteczkę, żeby świat te n zwi ązek mia ł silniejsze dzia łanie powiedzmy przec iwzapalne na tej ca ły cza s podkreślam t o jes t prac a ludzka to były wymy ślać wy naukowcy kombinuje cieszyli się głowić si ę po nocach jak t o zrobić nie jes t tak n ie obaw ia się do teg o jakiś komputer bardzo m ądre zakazowi t o za was sa m wyszuk a taki zwi ązek jak byście n ie wpadli sa m prowadz i większość test ów pow ie o osobach t o jest z łota pigu łka poprosz ę opatrunki n o tak, al e nie to zbyt złożony wydaje się, że t o jes t zby t złożony oczywi ście my w iele test ów mo żemy przeprowadzi ć pomoc y komputer ów, ale n ie wszystko c o projektujem y komputerow o będzie dzia łało ta k jak sob ie zaplanowaliśmy także najfajn iej by ło tak zaplanowa ć sob ie konstruktora cz y pow iedzmy komputerom wyb ierze taką struktura, ale p óźniej się okazuje, że n ie zawsze jes t także on a w tyc h warunkach in v ivo cz y p óźniej in v itro będzie dzia łała dok ładnie tak jak t o sob ie zaprojektowali śmy tak papier przyjm ie wszystko program komputerow y może stworzym y sobie wszystko zaplanować, ale cz y t o b ędzie rzeczywi ście tak mo że tutaj jaki ś dodatkowy mechanizm, o którym kompute r nie pomyślał alb o tak ie dane n ie zostały wprowadzon e do komputer a tak, bo związki, kt óre ja bada m tak jak wspomniałeś morf ina ona ma wiele, jakb y prawd a działań tak samo zwi ązki przeciwnowotworowe tuta j tyc h kierunk ów działania jes t bardzo w iele ja bada m dzia łanie, kt óre powod u bada ń jak wp ływają na pow iedzmy na podziały komórkowe cz y t e związki powoduj ą powtarzac ie programowan ą śmiercią komórki poz a ty m no właśnie w ofertac h rzeczywiście n iewiele tutaj mogą si ę wydawa ć laboratorium i w czas ie tych wszystk ich bada ń, al e pyta łem nieprzypadkowo komputer y, bo mam y też kontekście projektu to nauczy rozmaw iam o tym co b ędzie jutro otwarty jutro b ędą potrzebni tac y naukowc y jak też nadal b ędzie prac a dl a badaczy, kt órzy pr óbują odkryć nowe lek i wygląda na t o, że tak, bo przynajmn iej póki nie będziemy mieli jakie ś naprawd ę Super komputer ów kwantowych towarzyszą symulować procesy chem iczne tak złożone, kt óre dz isiaj umykaj ą w og óle maszyną je śli chodz i o symulację dop óki tak ich maszyn nie b ędzie nadal człowiek będzie ważniejszy będzie ważne, ab y mie ć intuicję, żeby mieć wiedz ę, żeby mieć umiej ętność łączenia r óżnych informacji, czeg o jeszcze komputer y tak nie tak n ie umiej ą jak my zdecydowan ie myślę, że tak ma m nadziej ę, że komputery jeszcz e prze z d ługi cza s na niezast ąpioną i że b ędziemy potrzebni jak o naukowcy natomiast my ślę, że zdecydowanie t o jes t potrzebn e do świadczenie może te ż tak a intuicja ta k jak wspomnia łeś czasem mo że jakiś przypadek cz y nawet jakiś b łąd, bo czasem tak si ę zdarz a, że niekt óre leki cz y niektóre na penicylinę n o w łaśnie s ą odkrywan e prze z przypade k to świadczy to zdawało pytan ie czy komputera będą zdawa ły się błędy w przypadku pewn ie tak, ale to pytan ie pod k ątem tego dla kogo ś, kto dz isiaj jes t liceum został ju ż z kierunkiem studiów dalsze, który jest na studiach stają si ę tym co by śmy tyc h studiach t o jest nadal fajn y kierunek trwa nie by ć naukowce m naukowcem naukowc y ni ą w Polsce zajmować b io medycyną to jes t dobry k ierunek, żeby si ę realizować realizowa ć, żeby po prost u zrobić co ś fajneg o znaczenia my ślę że, że jes t c iekawy praca poza tym wydaje si ę, że t o będzie coraz bardz iej si ę rozwija ło postępowało wiem te ż ciągle wspom inasz tyc h komputerac h, ale n o t e techniki, kt óre my mamy w b iologii molekularnej t o wszystk o bardzo si ę rozwija i t o co jeszcz e Niewiem 1015 lat temu wydawało si ę Super Nowościom no teraz już jest tak im dniem powszedn im także natom iast wchodzą jakie ś nowe techniki, dzięki kt órym my mo żemy głębiej zajrze ć do komórki mam y lepsze m ikroskopy mamy dużo czu ł się urządzenia rzuci ły si ę testy mo żemy wi ęcej informacji zdoby ć możemy, jakb y głębiej poznać t e procesy zachodz ące w kom órkach, a bar staj e się cora z bardz iej fascynuj ące, a poz a tym ja k ta nasz a wiedza coraz bardz iej się rozw ija i poznaj ąc t e procesy dogłębnie my ślę, że b ędziemy w stan ie za kilka kilkana ście la t projektować nowsze lek i i by ć może bardz iej skuteczn y i na koniec zapytam o to co d a si ę t ą fascynującą i w og óle bardzo przysz łościową prac ę pogodzi ć normalny m życiem jeste ś matk ą dwuletniej dziewczynki pół letni robotn ik podatki cz y t o w ty m momenc ie jest w ogóle wykonaln e, by zajmować się to w łaśnie dzieckiem czasam i by ć w dom u to sami wsparcie w tych w nocy i przy okazj i jeszcze dokonywać wszystkich ćwiczy si ę to pogodzi ć n ie zwariować wydaje si ę, że narazi ł się udaj e, chociaż powiem, że jes t t o niełatwe zdecydowan ie, kiedy moje córeczki n ie było na świecie cz y du żo wi ęcej czas u poświęcałam pras y cz ęsto pracowa ła i pracy w laboratorium, gdzie skup ia się przed e wszystkim na wykonywaniu tyc h pra c manualnyc h laboratoryjnyc h natomiast dom t o by ła śledzenie artykułów czytan ie pisanie ma tera z si łą rzeczy w domu nie jeste m już w stan ie tyl e czas u poświęcić prac y, ale nada l się stara ł, cho ć czasem kończy si ę tak że mam zaplanowan e, że co ś przeczyta m coś napisze, ale zasypia ł z mo im dzieckiem i n o tak t o si ę kończy dzięki badaniom naukowy m wiemy też walcem jes t bardzo ważny n ie tylko dl a dzieci, ale dl a dorosłych deficytu sn u potrafią si ę m ścić i póki ktoś nie znajdz ie jakie ś Super pigu łki, która b ędzie na m za łatwiała wszystk ie faktyczn ą be z spania no t o jedna k spać chyb a na zdecydowanie tak jak rozumiem pytania cho ćby w laborator ium n ie szuka ć czegoś c o znajdujemy się nie zajmujemy to dobrz e może mo że lepiej by łoby ju ż teg o procesu jest biologicznym, opierając si ę tym co jes t patolog iczne i jako ś tego ma m nadzieję wrócą te elity całe pi ękno z iemi pozby ć moim gościem by ł dr hab. Katarzyna Gach Jan tak ad iunkt w zakładzie chem ii molekularne j Uniwersytetu medyczneg o w Łodzi jednak ekspertek, kt órzy na osi 2019 dziękuję bardz o dziękuję bardzo ujmuj ąc Stanowski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA