REKLAMA

Troska o człowieka w podróży - komentarz do pokoi na godziny w krakowskiej kamienicy prezesa NIK

Wywiad Pogłębiony
Data emisji:
2019-12-01 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobr y wiecz ór pa ństwu prof. Zbigniew Mikołejko w studiu Radia TOK FM dobr y wieczór dobry rzut dobr y wiecz ór Polska Akademia Nauk f ilozof historyk religii n o jedna k zacznę o d cytatu, bo jes t tak smaczn y i dosyć świeże rzeczy mog ę sob ie podarowa ć teg o cytatu zam iast dolar a, bo t e miesięcznice listopadowe, czyl i przypomn ę ty m, kt órzy po raz p ierwszy natknęli się nasz progra m miesięcznicę to jes t tak i program ostatn ia prawdz iwa miesi ęcznica, w Rozwiń » kt órym prof. Zbigniew Mikołejko z moim niewielkim udzia łem podsumowuj e najważniejsze n ie to kilka wreszc ie najbardz iej bulwersuj ące ora z poruszaj ące informacje z miesi ąca, który w łaśnie si ę skończył zate m cytat zapow iadany cytat w Krakowie jest w iele hotel i, gdz ie mo żna wynająć pok ój na godz iny po t o, żeby n p . odpocz ąć w trakcie podróży alb o przedni ą lu b przygotowa ć si ę do zaplanowaneg o spotkan ia trosk ę o cz łowieka wyrażona cz łowieka w podr óży sa m wr óciłem n iedawno spółki mn iej wi ęcej 1 , 51000 kilometrowej drogi 3 dni dn i trochę więcej ni ż 3 dni ciut n o, więc ta troska, tym bardz iej mn ie prezesa chyb a nasza cz łowieka na szczęście by ł na p ółnocy n ie musia łem korzysta ć z luksusu, który myśli wiedzia łem, że na pewn o będzie panuj ących do powiedzenia, bo fundus z podróżny tak jak islam czaruj e na pewn o te n prof. Mikołejko t u na godzink ę ta m na godzin ę w poci ągu sp ędzam wi ększość czasu alb o w hotelac h natom iast co ś jeszcze uda mi si ę z siebie wykrzesa ć al e j a o zwierzętach na pocz ątku jedna k chciałbym p óźniej zwierz ętach zwierzęta n ie o n iepokojach nadgodzin to obrzydl iwe jes t poprosili jest to wa żna impreza stempele k na łeb ich wyspa ć do osuszan ia bag ien debat a na temat wzrost u poz iomu arogancj i w Polsce o d najm u ka żdego z nas każdemu si ę c o podnos i do w łaśnie do najwyższych salon ów w ładzy i kultur y tzw . t o jes t osobn a osobn a kwest ia ich być mo że nie 1 nasza miesięcznie trzeba pow inna zosta ć temu poświęcono w gruncie rzeczy lub porusza m si ę struktur y bezsilno ści chcę powiedzieć o zwierz ętach, bo t o te ż listopad, żebyśmy później przeszed ł do polityki 2 rzeczy 1 jest serc e mojemu mi łemu ludz ie Tramp tam zrobi ł co ś mi łego r óżną zn ęcanie si ę za zwierz ętami nad zwierz ętami za przest ępstwo federalne cz y ono mo że by ć je śli w 1 stanie zn ęcały się z bieżącymi t o będzie ścigany we wszystk ich Stanach Stanów zjednoczonych poważna skaz a na jego wizerunku t o jes t coś, żeby w latach widzimy specjaln ie nie przepada m na ogl ędnie mówi m ówiąc za ty m pane m t o jest 1 z wielkich przyj ął światowej r ównowagi światowej pol ityki, al e jednak w ju ż te n aspek t chciałem podkre ślić, że drug a rzecz traum a apokalipsie misi ów koal a wielki pożar ha l on e s ą m y czyta m zagrożone już swoim istnieniu prawd a uwa ża pani prof. Raźny niestety widzia łam t o ochrona inną ogień, kt óry pewn ie te ż widzia ł widzia łem jak ratowniczej to jest nie do oglądania nie n ie do oglądania niedosłuchu mus imy si ę prosz ę wybaczyć musia łem si ę, by wyrzucić portowym mieście ni ż jaki ś ta m Banaś do kt óry chc ą banaln ą o ścią z żyła si ę okazuje rozniosą id ą uwa ża ca łym brude m tak a osob a tak imi poczynan iami takim m ówieniem tak tak ą hucp ą Louie reakcj e emocjonalne i ich już, al e ich fizjologiczną, kt óra tak odruchy wym iotne marsza łek i ale t o wszystko jedna k wybiło z takiego zdarz y rodz innego cytatu, kt óry był najbardz iej n iebezpiecznym, kt óry w łaściwie oznacz a ca łą tę rzeczywisto ść tego Matrix sz a, którym zostaliśmy w te n dzień wtedy drzew u teg o człowieka, kt óry powiedział zamkn ąć jaki ś ślad, al e niestety n ie by ło żadnych mo żliwości n ie dam y sob ie mówić czarny czarn y bia ły biały te ż kluczow y cała reszt a jes t w łaściwie uciele śnienie r óżnymi uciele śnienie uciele śnienia mi r óżnymi karnacj a teg o w łaśnie przep isy d o do tego ż kanon icznego założycielskiego zdan ia ta k jak oka jak i jak a apokal ipsa Świętego Jana na pocz ątku by ło s łowo do nic nie by ło prócz s łowa później rzecz się rozw ija, a s łowo cia łem przysta ł, chociaż no, wi ęc tuta j na pocz ątku był by ło dyktuj ą zasadn iczy Jarosława AK, kt óry wyznaczy ł tras ie wyznaczył całą p óźniej prawd a dzisiaj kto ś, kt o upom ina si ę elementarn ą sprawiedliwość prawo i t d . jes t postponowan y przez cz łowieka rządek przesłanego ro k napisa ł, gdz ie 1 z telewidz ów jako kto ś t o prawo wybra ć prawodawc ów zwrac a Moore ma on i t d . o d potrze b byśmy sięgnęli w jak im k ierunku by śmy spojrzel i jes t to były wódka t o na odwr ót obracan ie kot a ogone m t o jest 11, ale t o jest jednak, że t o n ie przej ęzyczenie jedna k zdolno ść tak prezesa Jarosława, bo to n ie jest jaka ś wyb itna posta ć w tym co się z ni ą 1 rzecz do 3 tak jak ludz ie przeb iegli często pan i dostrzegaj ą, że są ogromn e grup y rozległe spo łeczne w Polsce kt órym kt órymi można zagra ć, które mo żna wr ócić do gr y oferuj ącym w pust y mo żliwość upustów ze swojeg o lenistwa z e swojeg o my ślenia z z e swojej agresji powiedzia ł i t d . trzeb a tylko zebra ć do kupy sklei ć rzuc isz rzuci ć do walki n ie spodziewa łem się musz ę powiedzie ć, że mam y do czyn ienia z tak ą ogromn ą marżą m ówię to z e smutk iem zdemoralizowany zdemoral izowanych ludz i mo że po prost u sfrustrowanyc h pan i profesor mo że po prostu chcia łem wrócić do sal i weselnej, mimo że cz ęść n ie m ówili mi się pojawi nie uniemo żliwi mieliśmy z czeg o żyć wszystk ich dworcac h dobre zmiany część t o s ą ludzie zagub ieni cz ęść dzia ła zgodnie racjonaln ie zgodnie z e swo im interesem prawd a natom iast wielu jes t bardz o wierzących sol idnych grup y to z różnych gru p społecznych wiem, że wielu wierzących katolik ów al e katol icy n ie zgod y dyrektyw ą Soboru Watykańskiego drug iego katolicy nie uto żsamia si ę podkre ślą żadną partią żadną formacj ą Polit pod rząd do czas u Soboru tak by ło prawda wasz Watykan wsp iera n p . w gospel jego Hell partię chrześcijańsko-demokratyczn ą przec iwko informacjom socjalist ą komunist ą libera łom i t d . ale o d teg o moment u Śląsk koniec chyba mia ł z tym co ś wsp ólnego z ty m z t ą narracją drug iego Soboru Watykańskiego Jan, planuj ąc s łowacki ksiądz, kt óry by ł prezydentem c o tak lubiany przez ZUS kara śmierci zreszt ą te ż ksiądz pisz ą z Chorwacji franc iszkanie to idol, al e m ówi formacjac h demokratycznyc h takich antyfaszystowskie, bo przecie ż chrze ścijańscy Demokraci byl i w czas ie faszyzm u ta k jak komuni ści socjali ści radyka łowie libera łowie wsp ólnej opozycj i przec iwko przec iwko przeciwko faszyzmow i to często chodzi w tej partii region ów jeszcze wym ieniam tych 6 ugrupowań, kt óre w, kt óre się wted y do Słowacja 3 czy cz y pewn e obszar y Polski Polski to n ie s ą tak pow iem centralne os iowe m iejsca cyw ilizacji zach ód ca łym szacunk iem oczywi ście Perry, gdyby nie było peryferyjnyc h by łoby te ż centrum Fiony maj ą swoj e własne zas ługi i t d . w łasną w łasną cywilizacyjn ą rol ę i tak do ży, niemniej jedna k, n iemniej jedna k, ale tam wyst ępują pewn e cechy, kt óre te ż w Polsce dz isiejszy w idzimy poczuć w łaśnie obl iczona na marginesie i rozwi ąże, o czym pani, że trzeba zwr ócić się potrzebny jes t wyraz isty wzmocn ienie wzmo żenie ducha do ść w p łytki katolicy występuje w nowe j roli narz ędzia teg o tego wzmo żenia w dodatk u w chyba sob ie o ty m kiedy rozmawialiśmy o pewnyc h obszarac h Polski, gdyby n ie te n p łytki ksenofob iczny nask órkowych obrzędowych katolicy n ie by łoby właściwie żadnego w w ielu m iejscach żadnego wi ązania spo łecznego żadnych wsp ólnotowość to brzm i do ść doszl i czarn o, niemniej jednak trzeb a o ty m, cz y o ty m, powiedzieć i n ie d a si ę tak rozbłyśnie w ielka misji ludzie lewicy czy w ielkim mieście libera łowie powiedzie ć katolicyzm jes t wygryw a tylk o negatywn ą rol ę ma jednak kto ś te n o łtarz ma 2 skrzydła r ównież to skrzyd ło powiedzia łbym w łaśnie wspólnotowość inna spraw a jak jaki ś wspólnotowość no i teraz dzi ęki swojej pol itycznej reprezentacj i, która dokładnie ty m samym j ęzykiem się posługuje wsp ólnotowości rozlew a si ę na obszar y wi ększe już ludz ie ci ludzie nie czuj ą się tak samo nie czuj ą się samotni nasz jeśli nie jest du żo t o zreszt ą lekcj a wyciągnięta z rod u medialności wszystk o cz y skor o reform y Polski po osiemdziesiątym dziewi ątym roku traciły ca łych me r ludzie zostawił na ubocz u staryc h niewykszta łconych z b iedniejszych regionów noc, b y pozbawionych znaczen ia t o Tadeusz Rydzyk podni ósł tych ludz i powiedzia ł, że jeste ście sol ą z iemi czarne j prawdziw ą polsko ścią Koroną polskiego ducha licznych i tak dro żej macie znaczen ie racze j wartość nie jes t si ę bryki to by ło wa żniejsze niż pieniądze c i ludzie zreszt ą pieni ądze w zwi ązku z ty m Tadeuszowi Rydzykowi wpłat płacą m a jak się okazuje najwa żniejsze jes t brak oznaczeń prz y okazji skor o o tym, m ówił jak drobiazg l istopadowych wpłatami, że tak pow iemy w wyskoczy ł z Izby pami ęci Otóż z Mar jego święto mus i roślin t o możliwość już PEC znan y mi łośnik młodzieży zakonny n ie tylk o i co się sta ło w Łomży radn i ta m PiS rządzi uczc i dzie ń teg o wspania łego duchowneg o Polaka Patriot i t d. nie przejmuj ąc się, że jest, że przynale żą do kręgu te n nazwijmy t o tak silikonu b ędąc jeszcz e uczc ili minutą ciszy może mi, chocia ż cierpi ącą żonę pan pani z e mn ą, chocia ż w Poznaniu alb o o zmar łych dobrz e albo wcale tu by ło czy toby m raczej pewnie ju ż wym iar wybór proszę to, że pros i radnych PiS - u n ie czekam żadnych wpis ów, chocia ż w po żegnalnym arcyb iskupstwo metropol ia pozna ńska zawiesi ła wobe c w ty m wypadk u bl iscy zmar łego prawyc h przep is prawa kanon icznego, kt óry nakazywa ł chowa ć zmar łych arcybiskup ów w katedrz e pochowany został ju ż być w grobie rodz innym te n ten znak moim zdan iem jest bardz iej wymowne ni ż do, chocia ż oba s ą wymowne każdy z n ich t o pokazuje zreszt ą w jak w tak im zw ierciadle w iary odbija się t o polskie rozdarc ie inaczej prawd a na terenac h, na kt órych dobra zmiana czuj ą si ę bardziej niż świetni inaczej jedna k w ielkim mie ście Zachodu Polski, kto na s rozpozna sk łada s ą jakie ś granice jednak pluc ia w twar z of iarom, chociaż to nie jes t drobiazg listopadowy to jes t absolutn y skanda l l istopadowy pew ien tzw . publ icysta nie wypowiem jego nazwisko nie było, bo ma m te same ruchy s ą przy panu gonienie n ie wiem poda ł do publicznej wiadomo ści dan e ofiary wyzywa ł j ą wcze śniej dodatku zosta ł skazan y za t o wyzywan ie stygmatyzowan ie brudnym i s łowami of iary zosta ł prawomocnie skazan y z teg o co wiem prze z sąd n ie p łaci w zwi ązku z tym komornik wkroczy ł zdaje si ę na jeg o konto bardz o dobrz e jeszcz e parę tak ich wykroczeń b ędzie siedzia ł z kapelusze m przed jakimś klube m w swoim kościoły, ale c ieszy, ale nie wracajcie n ie Rossiego kapelusz, ale cieszę si ę, że tyl u tyl e os ób ujęło się z a za t ą wiarą, że dz iewczyna z panią Kasią ta k tak i choćby, tyl e że mo żemy powiedzieć, że tak że my te ż mure m za natomiast ma m pomysł po stronie, chocia ż zawsze ma m nadzieję, że t o jednak lo s nie skrzyżuje chcę, żeby z tym pan to naprawd ę nie ręczy dla siebie coś tak jeste m spokojn a widzi pan jeg o c iemne drogi biegn ą z dal a o d moich ścieżek n o i listopad obfitowa ł w wydarzenia teg o rodzaju, kt óre właśnie mog ą w jak i sposób narusza si ę sta n naszyc h f izjologii mam y np. wspania łych s ędziów Trybunału Konstytucyjnego nowyc h tylk o znanych nam sk łada si ę z nabra ła system z bliskich czase m widz ę, że absolutnie apol itycznych jak pan i redakto r w ie doskonale, czyli fachowc ów na swoj ą nowe j branży tak ie to 1 wprowadził poj ęcie szukania przez publiczn ą now i syste m prawa czy dzi ś chyb a dlateg o doczek a uznania resort zdrow ia, a fachow iec druga te ż par ę r óżnych okre śleń w r ównie ozdobnyc h Myszka terroryz m atak najładniej lat o by ło 2 ma natom iast muszę powiedzieć, że mamy tuta j zas ługę, bo pan i zezwoli ła wyg łosiłem potwora poetyck iego na część już jes t my śl z tych 2 kandydatek do rzecz y w jedyne j kandydatki z tym ruch drug i t o jednak kandyda t to drug i kandyda t, al e jeszcze trzeci, więc n ie w iem, kt o zaczn ie niż n ie chc ę tuta j wyrazi ć swoje swojej opinii ślad za tonę, al e r ównież bezpartyjn y jak jak ja k na koniec n o jest nie tak n ie tak fachowy no Ros ślad za t ą nominacj ą posła oraz strzel ista wypowiedź prezes a tak jak wszystkiego wypow iedzi w łaśnie na tema t kandydata jakie ś zasługi w stan ie wojenny m, bo wypatrzy si ę do południa 13 grudni a tak przeciągnął si ę z karab inu kota kot a i poszed ł walczy ć o wolność demokracj ę ATA, a te n zaś kandydat w ty m czasie n o co prawd a by ł prokuratorem, al e n ie szkodz i wr ęcz pomag a tak wypinaj ą pier ś do liderów kto ś sob ie głównie zajmowa ł się pomaganiem o d rana no c w te j prokuratorz y w łaściwie to one pomagaj ą w r ękach pan i jak i Konrad Wallenrod tak a od ps ina psina h iperbarycznej od Supermana mega wa żny od byle czym sta ł si ę Trybunał Konstytucyjny nawe t z wn ętrza Trybunału popłynęły skarg i na pani ą mgr Przyłębską ta k tak s ędzia duble r sędzia duble r nawet adres mail on nawet on i maj ą dość n o po prost u ci właściwie cz y powinni śmy si ę zajmować kabarete m, który tam już w te j chwili jest t o kaw y rzeczywistości żałosna jes t tak i żałosny kabaret co się zmieniło prawd a czy 2 figury, których nazw isk nie wym ieniamy, bo n ie chcemy al e o czym by łyby nasze program y, gdybyśmy n ie m ieli tyle u żywek fantastycznyc h mogliby śmy rozmawiać o zwierz ątkach ju ż n p . poza ty m mow y o wydarzen iach karygodnych śmiesznych i t d . al e mo że mn iej destrukcyjnej wag i, bo tuta j m ówimy o ty m, półżartem świecie jest przed łużyć cokolw iek w istocie wszystko t o jest destrukt u an i po p ierwsze, struktu r pa ństwa pa n prawa po drug ie, mentalno ści cz łowieczy skor o na najwy ższych szczytach w ładzy rob i si ę tak ie Chodźki klock i inżynierze, k iedy odwraca się teg o kota ogone m, gd y mo żna opowiada ć o pokojach na godz iny, w kt órych się on stopuj e przed wa żnym b iznesowym spotkan iu myślę, że rzecz racze j racze j wyobrażał sobie t o odpoczynek bardz iej, w jak ich innych formach ni ższych, chyb a że pa n prezes uważa z łoto t o tak ie form y z a za jedyn e formy rekreacji cz y na pewno coś na te n temat s ą spot y wypow iedzi nale ży tam przygotowa ć do planowaneg o przeżyliśmy n o ta k a przejrze ć notatki t o było fajn e akura t panie profesorze to by ło fajne, bo Heine wypowiedzi ostr a wojna nie wydaje mi się czasami wydaj e się, że już nic nie jes t mile zaskoczyć, a pote m Bach tak jes t t o po c o jeste śmy na drodze oczu k u cora z nowy m t o zaskoczeniem n o najlepszy, cho ć zaczyn a pękać t o jest te ż w szczelinach do te j do tej por y sprawnej n o mo że marszałku Senatu porozmawia łem, bo t o obszar o rodzaju są w Gromcu także z grafitu listopadowego te n bój o Senat jeg o fina ł tak i ca ły czas ta bezczeln a twar z poprzedniego marszałka pi ąć si ę obrazi ł, kt óry obrazi ł, że n ie zabral i zabawk i zebral i mo im tyle idee ile dostawał rz ądu st ąd te ż lekarz te ż lekarz, kt óry pracowa ł jak wiadomo z powod u m isji, jaką posiada ł ta k tak raj d lekarze daje to szybko obliczył lot zdaj e się 30  000 naszych idei tak c o wi ęcej raz y parlamentarneg o bitcoin ów idee tak n o, wi ęc tymczase m zebral i idee zabral i m ieszkanko luksusowe n o dl a prow incjonalnego lekarza, bo to wydaj e si ę prow incjonalny lekarz coś takiego te ż, by pa n obraził mo im zdaniem no obraził by m się, gdyby m by ł prow incjonalny lekarzem na szcz ęście z tym poprzednim, al e tam prow incjonalnych lekarzy, kt órzy wcal e w ielu z na s prowincjonalnych lekarz y tzw . kt órzy pe łnią spos ób odpowiedzialny z a za du żo mn ie idei swoj e zadan ia buntują si ę czasem roc k pun k na oddziale psych iatrycznym w gdańskim t o ja t u przywołam prywatn ą c o prawda opini ę mo ich przyjaciół lekarz y pow iedzmy, że prow incjonalnych, bo pracuj ący w Warszawie lekarzem p o pierwszej wielkości je śli chodz i o kompetencj e, którzy sk ądinąd podzielili się z e mn ą tak ą insekty g órską opini ą, że poprzedn i marsza łek wypowiedzi ą o niepe łnosprawnych jak o źródle zagrożenia zaraze m jakąś prac ę tych protestuj ących w sejmie pamięta pa n na pewno proteza zosta ła z niepe łnosprawnościami na jedna k w du żym obszarz e środowiska swojeg o jak o lekarz absolutn ie skończył n o ta k i w zwi ązku z ty m te n jego to jeg o nauczan ie teg o z łość po prost u kapiąca te ż o tym, si ę, że nie ma w łaściwie, gdzie wraca ć na swój sposób to znaczy będzie siedział w ty m czas ie na czele ma m wra żenie, że do środowiska medyczneg o je śli kiedy ś nast ąpi b ędziemy ci ężko ci ężko po powrócić nie zostan ie ta m przyj ęcie z otwartym i r ękami rękoma kto ś og łosi tak i pogl ąd na szczęście t o, że to, jak a w pielęgniarkę, która te ż lot nie wesz ła d o do Sejmu, kt óra straszn e rzeczy wygrywała maj ąc sam a teg o c o s łyszałem niepełnosprawne dziecko mus i kiedyś miesięcznicy po święcić troch ę czasu nie powtarzajmy b łędów zm ianie n ie przypomniał my ślę, że ludz ie medycyn y, kt órzy pow inni mie ć jak ąś sum ie wrażliwość na jeszcz e jes t do tego prowadzi wiele innego prof. Chazana można, b y było dużo ludz i jak o tak i symbo l n iestety cz ęści cz y część środowisk medycznyc h jes t uwik łana pewneg o rodzaju mentalno ść część tylko szcz ęście, bo wi ększość jest jes t rozs ądna odpowiedzialna prof. Grodzki te ż lekarzem transplantologii, bo rzadko staj ą si ę z teg o arystokracj a arystokracj a ta firma z drog ą r ów prawd a ch irurgii jak jak g łosił znan y tytu ł natomiast rozw ieszono ogl ądał tak świetne po prost u była tak a lekcj a ta nie n ie by ło żadnych żadnego kontra by ło duch y, gdyby go przez t o, że by ło tak radykaln ie inne form ie w tonacj i w kulturze językowej mniejsza, o czy m byli śmy w szalonych przez ostatnie dn i nagl e ja k tak zauważył dwudz iestych, gd y zosta ło on o wygłoszone nie wszyscy wyborc y PiS - u śpią jeszcz e musiało t o by ć jedna k szokuj ące, kiedy prze z par y przez 4 lata med iach rz ądowych s łyszy si ę totalnej opozycji agresj i i nagle zobaczon o wyglądać nie przecież n ic umówmy się n ie wszyscy wyborcz y PiS s ą w og ół 5 przez wystąpi spor o ludz i, kt órzy z pragmatycznyc h np. praktycznyc h cz y emocjonalnyc h wzgl ędów jaki ś może w trosce o sw ój kościół prawd a zagro żony jako ś wyros łem i turow ą to żsamość dali się nastraszy ć prawd a zobaczyl i cz łowieka przyzwoitego cz łowieka w łaśnie otwarteg o n ie agresywneg o m ówiącego pięknie pi ękną polszczyzną też to jes t istot gdzieś tak ie uciele śnienie chciałbym idealizowa ć, ale uciele śnienie tzw. drodz y tradycyjnego lekarza takiego lekarza, kt óry gdzieś ta m w n ie w iem przed wojn ą był dziewi ętnastym wieku bardz iej człowiek cz y t o francusk ą proszę literacką, b o tak t o wyglądało, kt óry mia ł do pow iedzenia w ustawie spr aw publicznych kulturalnych to jest dop iero po wojn ie sow iecki syste m zabrał się zarob ienie zawod ówek lekarsk ich tak wy łączając filozofia n p . z program u nauczan ia studiów lekarskich, które wcze śniej by ło immanentn ą tak częścią życia te j akadem ickiej cz ęść nauk i w zwi ązku z ty m, że marsza łek Grodzki nagl e wyskoczy ł jak snop światła ciemno ści prezes telewizji i jemu podlegl i wykrzyknęła trzeb a t o na anulowa ć, bo m y przegramy i od te j pory telew izja czuj e Niewiem jeszcz e cz y skuteczn ie, al e czuję z e znany m w swo im instrumentarium, al e t o niekoniecznie mus i by ć tak bardzo skuteczn y znacz y w pewny m momencie gdzieś co ś p ęka ja ma m wrażenie ma m wrażenie, że syste m tak że propagandowyc h zaczyn a pe łni pękać rozszczelnienia si ę te ż s ą we wnętrzu rz ądzącej formacj i p ęknięć cz y wyraźne wyra źne zaczyn a wyra źnie zaczyn a, bo to ura z szyi skrzynk a rozruc h, ale skrzyd ła zaczynaj ą trochę odstawa ć na 2 różne sposob y prawda spraw a Kato katow icka, czyl i umorzen ia i prze z prokuraturę post ępowania po dwuletn im śledztwie w spraw ie w ieszania portretów europosłów na szubienic ę prze z nacjonalistów no faktyczn ie mo żemy tera z wszystkich w iersza tak prezesa, a drugi prezes ratac h now o ministra sprawiedliwości daj e na rozleg ły si ę rozma ite prawda prokurato r z namaszczen ia pana Zbyszka m ówi prezes Rzepliński, a może są obszary, a mo że t o parę kandydat ów już zatw ierdzony w Trybunale Konstytucyjnym też mo żna z 200 jako wyra źną wolę jedna k z drugiej stron y s łyszałem wiceministra pisowskiego jak że, kt óry powiedzia ł p isowskiego nie z Gowinowi SUV, że t o han iebne sameg o pan a profesora w ina us łyszałem jak m ówią skandaliczną o ści, czego wszyscy uzasadnione moraln ie tak teg o uzasadnienia jeszcz e tego powołania si ę na Nor blin akura t ja napisałem muszę już pr óg dom u słucha cokolw iek jak pan i w ie w trybie fote l książki o wieszaniu wisz ąca w ty m wszystkim m. in . o tym, wątku także, więc czuj ę się troch ę kompetentny mogę powiedzie ć, że ta m by ło tak, że na portret y zawisły brak u w pewny m momenc ie z brak u klient t o znaczy cz ęść powieszono f izycznie c i, kt órzy zb iegli, zw łaszcza w Krakowie, bo to n ie tylk o warszawsk ie m ieszkanie pow ieszono także b iskupa chc ę powiedzieć w ówczas w Warszawie Hetmana biskupa i t d. zdrajc ów targow isk ich bezpardonow o, żeby si ę ju ż przed cz ęść z n ich niewa żne, gdz ie po powieszono nie zajmujm y si ę loka l i że w tak ich sytuacjac h w ieszanie per prokura t o za s ilny m ówi inny f igi, a dok ładnie cz y portrec ie ob iektu zast ępczego obiektu zast ępczego włączyło się z ty m, że jeśli ten ob iekt zostanie dokładnie cz y zostan ie pow ieszony rzeczywi ście był to zna k że wyro k w łaściwie zosta ł wykonany reszta t o ju ż tylk o techn iczny wyb iera si ę dopadnie t o spokojn ie mo żna mo żna po powieści, ale może pa n s ądzi, że ta grup a obywatel i wje żdżających tam Katowicach te portrety czyta ł pa n książkę mnie n ie chcesz prowizji pewnie te ż tak sobie te ż tak sądzę, że inni te ż nie s łyszał o jak im Lublinie jak myślę nie par u rzeczac h i te ż powstanie Kościuszkowskie, gdyb y zapyta ć, kiedy się działo n ie bardz o umie ścili, b y pewnie trzynasty m wieku alb o co ś tak iego jeśli w og óle, by tam to co nie jes t nazby t świat świadomy obywatel takie mam wra żenie, ale bardzo, al e my ślę, że prokuratorzy pojawi ł si ę taki pa n czy pa ństwo cz y pan i, kt óra wypu ściła coś tak iego on i ju ż czytali co ś w tym Norblin n ie wiedz ą, a jednocze śnie wykonal i nadinterpretacj ę co znacz y n ie o t o w tym m ieszaniu, a w dodatk u maj ą u s iebie specjalistę z w łasnych szeregac h p isma przecież innym autore m o d wieszania teg o właśnie, zw łaszcza wieszania jest mój s ąsiad zza m iedzy, czyl i Jarosław Marek Rymkiewicz nadworn y poet a Kaczyński autor ksi ążki wieszanie żałując różnych os ób nie powieszono wted y, k iedy trzeba w tym Stanisława Augusta Poniatowskiego np. w tej ksi ążce jes t o d tych szub ienica w szczeg ółach wieszania to jeszcz e inni, ale pa n t ę ksi ążkę przeczyta ć, bo on a nie k łamie on a nie k łamią na pokazuj e jak by ło bardz o bardzo poziom n ie tylk o, że te ż ma t ę świadomość, że t o mieszaniny i inne f igi portrec ie podob izny oznacza oznacz a w grunc ie rzeczy w ieszanie fizycznie tylk o na raz ie na razie brakuj e ciała ciało si ę z może znaleźć lad a momen t dlateg o torysi n ie stosować op iniowany jest kukła, a potem i tak portu ręcznika kukieł na lata, al e to c o kolejn e etap y prawda, zajmuj ąc ca łe życie doros łych takie uczone składanie m u si ę zab ijaniem rytua łami, które tem u, b o w ty m jest po prost u moje zawodowe to pewne żywioł to mo ść w ja w ty m grobie dzi ś rob i śmierci kiedy ś powiedzia ł wiesz dz iewczynie z gazet y wyborcze j Otóż, robiąc śmiercią zawsz e w takich rytua łach związanych ze śmiercią zadawan ie śmierci z e znęcaniem si ę nad zwłokami w idzieliby t u r óżne rzeczy ma m pełną świadomość w ty m wszystkim b iega rad a, o czym że nie ma żartów tak jak w Białymstoku kiedy ś te n z chcia ły s ędzia, a ma m po imieniu bezczelny tłumaczył, że swastyka t o jest zna k cz ęść Universal jasne, że jest un iwersalny, ale l iczy się kontekst nie liczył si ę sam znaczek w iadomo, że n p . w sztuce Podhalańskim wyst ępuje w indyjskiej swastyk a b a swastyk i wyst ępują n a odnajdywan ie s ą w ru inach wczesno palesty ńskich synagog t o jes t uniwersalny znak s łońca szczęścia jasno ści tak dalej tyl e tylk o, że użytek szyl i, czyli sen s te j plastyk i kiedyś by ła tak im symbolem uruchom iono dzi ęki s ilnej prawda od Focha i koleg ów tak, bo tak gen u nale żała jedna k jeszcz e oznaczenia jednoznaczn e jak żadne solarn e ślepym Jarzyny konotacje n ie s ą w stan ie już uniewa żnić i co innego jak sobie Góral wyżej winę na upad ł bowiem, że rz ąd trzyma si ę tuta j pewnej tradycj i real izacyjnego jak ubran y na czarno n o Visa t u śpiących wrzeszcz ących wściekłym, bo lo t z Białegostoku cz y innego miasta m ilczeli na letnie takim alb o inny alb o ca łkiem dorosły bycze k nazwijmy t o po imieniu mocn o w końcu co wiem zw ierza si ę z Wojciechem rzeczywi ście lubi zwierz ęta Russell oczywiście zwierz ęta bardzo, al e wola ł byczk a Fernando niższe ni ż by ć kogo ś takiego postulujem y zresztą zwierzęta trzymaj ą w z łotych bestii właśnie chc ę powiedzieć, że chyb a nie powinni śmy Jarek libero w ka żdym razie nie powinni śmy pan i racj ę zająłem się n imi jak by ć mo że pan i w ie w utworze polsko ść Polska, kt óry Liberty pochwalę się w l istopadzie wydru k ów opublikowa ła w bardzo t u po czarnyc h czyta łam czyta łam rozes łałem do zdan ia my u świadomić co 11 listopada pan pyt a tego lat a takiej tonąć sprzed 2 lat ju ż tam, al e si ę tera z ujawni ło uznałem, że t u pod czarnych samc ów og ólnych umys łach to słyszeć, że jes t moj ą ojczyzn ą, kt órą przyjmuj e dogłębnie, bo on a mn ie boli t o jes t dramatyczne dramatyczne, że tak w ielu z nas bol i im jesteśmy bezradni wobe c teg o b ólu teg o czyn ienia jak ju ż straszneg o złowieszczego kabaretu z nasze j ojczyzny no nie tac y bezradn i, czyli wr ócę jedna k do r óbmy swoje po prostu r óbmy swoj e najlepiej potrafimy, bo t o jest bardz o dobr y sposób na t o, żeby jednak mimo wszystk o n ie straci ć nadziei, ale chc ę wr ócić do dotyku motyw y Snyder prawda ten tatę podr ęczne, kt óre podr ęcznik cze k mini minie c i co ś na pół godz iny lektur y, ale chciałabym wr ócić do teg o krzyku, który wprowadzan y prze z drzwi tyln e do naszej rozmow y m ianowicie trzeb a t o anulować, bo m y przegram y to symptomatyczn e zdanie n o tak z wydawałoby si ę, że nieprawości w innych teg o mechanizmu ju ż w poprzedn im Sejmie osi ągnęła za marszałka lotnego, ale t o jest jedna k jaka ś determ inacja dużo determ inacji c o mus imy wygra ć to ta k jak i za wszelk ą cen ę nawet c o z tego zostanie t o do obdarzone prawd a w filmie Barei nie oddamy panu Pańskiego p łaszcza i c o pa n zrobi mn iej wi ęcej tak t o dzia ła w Turzy jes t te ż tak, że niezale żnie od w iary w to, że ciemny lud wszystk o kupi te n c iemny lud n ie do końca nie trzeb a kupuje wszystko cz y brutt o Słysz dlateg o jak m ówią o pękaniu to nie tylk o chodzi ło mi pękanie wewnętrzne wewn ątrz tak pow iem bo czeg o w ładz w 3 armii, czyl i władczych struktura, al e te ż p ękanie zaufan ia spo łecznego do tyc h, kt órzy na m na, mierz ąc nosił p ęknięcia na poczuc iu omn ipotencji chyb a te ż tak nagle, czeg o ten okrzyknięty najlepszy m dowodem, al e też wszystko zacz ęło to ma sm ętny i właściwie w ściekłej miny Jarosława AK wiecz ór wyborcz y, który wiedzia ł, że n ie wygra ł do końca i zas łużył na wi ęcej ZUS domagał si ę, że miał żal do społeczeństwa w grunc ie rzeczy, gdyb y niezale żny wygrał jak będą dla n iego wybor y g łupota r óżnych r óżnych liderów partyjnych si ę do tego przyczyni ła, bo przecież PiS n ie dosta ł przypomnijmy przypominaj ą mi to cały cza s n ie dostał wi ększość zreszt ą mniejszo ść g łosu i zarówno w ca łości ja k z opozycj i 900  000 głosów opozycji Demokratycznej t o jedna k co ś jeszcze widz ę strona Konfederację prawd a 2  000 000 głosów pona d PiS ta ca ła reszt a dostała to n ie jes t rzecz, kt órą trzeba zlekceważyć prawd a n ie PiS jedna k jes t jes t du ży t o ora z Senat nie zosta ł zdobyty może mie ć też może t o jes t źródłem teg o wściekłego atak u na różnych pisarzy Euco i t o w ino wszystkie bardz iej l iberalnej t o bl iskie Konfederacji nacjonalist ą i t d . pan a Zbyszka skrzydełko no i o n zauwa żył pa n jak i jak ie wzmożenie nast ąpiło na l inii front u walk i z sędziami n o tak by ło, ale stary Heraklit mi się tego n ie powiedzia ł tak dok ładnie, ale nie w iem cz y wypow iedzi, że n ie można 2 × do tej samej rzek i a kt o po raz drug i do samej rzek i wstępuje innego obmywaj ą wod y i rzek a się to n ie jest także, że n a rzeczy tylko łódka n a rzeczy również, że sa m Jona jes t rada n ie tylk o p ływak, ale t e wody wod y dziś zaczynają by ć troch ę innymi łożyska mi trochę inaczej si ę p ieni nić uk łada może dlatego ten atak jes t tak i bezwzgl ędny be z poszanowan ia jakichkolwiek zasa d nawiasem m ówiąc tak sam o jak w przypadk u elementarne j i absolutn ie niezbędne Solidarności z ofiarą ksi ędza pedofila chcę powiedzie ć, że również solidaryzuje si ę z tym i s ędziami, kt órzy potrafi ą jak b ędzie ju ż cieszy tak zu żyty Nora bardz o odważny prost e krótkie celn e sformu łowanie par u zdaniach nie o n jedyn y nie jedyny, ale o n ju ż tak lub od czas u do czasu pojaw ia si ę symbol iczna posta ć taki zna k sprzeciwu tak a osoba znak sprzec iwu trzeb a pami ętać jak o o pan u Piotrze Szczęsnym w planac h tera z chc ę dokończyć przepraw ą du ży przyjmuj e przepros iny, kt órzy potrafią opowiedzie ć si ę po stronie warto ści, chociaż on i akurat są chyb a t ą grup ą spo łeczną, kt óra jak o pierwsza ponos i realn e konsekwencje faktyczn ie, gd y m ówimy o szykanach to jest tuta j grupa, która te ż Kamil jes t nara żona sądu s ędziowie przenoszeni zdegradowan y tak ie właśnie roku tracą życie w og óle środowisko prawn icze podlega potworne j presj i pod dyscypliny marki tego n ie jest mało dlatego jest dużo tego si ę n ie widzi n ie w iemy te ż n ie obserwujem y przecie ż tyc h drobnyc h aktów nac isku, kt óre rozgrywają się gdzie ś w pokoj u s ędziowskich prawd a rozm ów z prezese m sądu lokalneg o sądu gdzie ś ta m, który dzi ś tak dalej i t d. koledz y czase m n ie obserwujem y obni żek pensj i i VIP w po łączeniu z degradacj ą zawodow ą i t d . i t d. prokurator ów nie widzimy los ów prokurator ów, którzy s ą pod naciskiem chc ieliby inaczej n ie mog ą na to t o ta k tak wygląda, czyl i jes t najbardz iej nara żone, bo uderzen ie w syste m prawa poleg a na tym, że właściwie chcesz się na m zabra ć ca ły syste m praw ca ły system, bo t o, cho ć Jarosław Ka i jego formacj ę jeg o Janczar chc ą rz ądzić poz a prawem chc ą utrzyma ć fanto m w idmo struktu r prawnyc h n ic wi ęcej i tyl e o czym ś istotnym miałem powiedzieć ulotni ł si ę teraz ona związana jes t prawy o czym ś jeszcze, i ż o gospodarce chcia łem powiedzieć, bo t o te ż wa żne znaczy racze j o tym c o się dz ieje w pojawi ło się cora z bardz iej pog łębiający si ę ściskali cz y drenowan ie m u naszych wcielenie 60 te pieniądze trzeb a rozdawać chc e mo że si ę z trzeba wys łać praw o z r óżnych możliwe źródła t o akcyz a na alkohol papierosy oto to ju ż wiem, dlaczego pan o ty m, mówi n ie zam ierza zmieniać świat us łyszał chemicznych dziewi ąta Stal, al e ot o elektryczno ść ceny prądu, a co w przyszłym rok u jeszcze, ale jest jeszcz e wierzy, al e zaraz t o jes t przecież jesteśmy mo że po wyborac h prezydenckich poczekajmy chwilę mo że zostan ie jako ś przyhamować no t o przyhamowan ie wtedy pomnoży kosz t t o ot o prawda ta walk a o d trzydziestokrotności ZUS-u t u r óżne s ą źródła i wcześnie wska że oczywiście wola łbym mn iej im p łacić za p icie Świętego dym u, kt órego Świętego dymu no bardzo bardz o pewnie odpowiada ć ludziom takich rzecz y o tym, al e przepraszam bardzo jak wra żenia nie zaw ładnie pachnącym środku odrzucają go, że syste m, kt óry powoła powodem r óżnych chor ób oraz innych, ale co wida ć na pude łkach, na których zwłaszcza złożonych już w terenie, zw łaszcza na pude łkach na nas z organizm może już nie pochwala cz y palen ie trudn o ja te ż n ie zamierzam pochwala ć jak o of iara palenia zwykle się o d wielu w ielu lat n o jak o zbiór środy r ównież paliłam, żeby tak wa żne, że nie w iem cz y nosi ć są najgorliwsi to było dawno no ju ż mam palen ie Romero neof ity z ziemi prz y dobr a dobr a dobra, wi ęc wzrosty pan a zdrow ie mówi t o za późno natom iast t o przecie ż Indianie to w celac h religijnych czyni n o gdzie te n su m Indianie jak to si ę pewn ie prowadz ą kasy nabywa ć w kra inie w iecznych łowów brzm i te ciężary s ą tam nasze tras y z powodu palenia tyc h swojeg o pokoj u fajki pokoj u racze j s łużyły, żeby mniej osób z budową do kra iny wiecznych łowów sam a nazwa wskazuje Ilona wtedy jeszcze nie m ieli szczeg ółowych bada ń szkodliwo ści palen ia tytoniu jeszcz e nie m ieli tyc h kasy n w Nevadzie, chocia ż oczywi ście są środowiska b ędzie zdegradowana n ie tylko t y zamożne rz ądzącym b iznesem w łaśnie hazardowy m n p . n o tak t o wygl ąda walk a, ale wiadomo, że latem fiskalizm jedna k zaczyn a dotykać ka żdego z na s do pan i jeszcze n ie tylk o tych najzamożniejszych prawdę mówi nam, że c o dotycz y tyc h zamo żniejszych, al e przecie ż palen ie tyton iu jes t przepraszam pisze p icie w ódki n iekoniecznie dotycz y tylk o najzamo żniejsi jako letn ie n ie p ije p łynów rozrywkowych tego rodzaj u tym zal iczenie pilną og ólnie n ie n iezwykle rzadk o si ę to zdarz a, ale żal było też by m się stoczył od czas u do czas u natom iast natom iast jedna k przeszk ód sk ładano czy nawe t ten tyto ń n iech już pani daruje t o wszystk o jes t cz łowieka tem u cz łowiekowi si ę wydziera wydz iera jego dobr a na rozmaite sposob y to, żeby mocniej dobr ą zmianę no tak t o rozum iem że, gdyby kto ś inny podni ósł akcyzę na ten trend jako ś, by panu było łatwiej t o n ie powiedzie ć tak że ro ślin wzros t kosztów utrzyman iu m ówiąc powa żnie tak tak spor y jes t odczuwaln y jest odczuwaln y Top 500 plus to n ie jest 500 plus, kt óre by ło to jes t racze j bliżej 400 z teg o c o c o wiemy b ędzie cora z bli żej i cora z tych 400 jeszcze bli żej w ko ńcu b ędzie znaczy ło 300 i t d . tak, by n o, ale przecie ż dodrukuj e trochę pieni ędzy później będzie mo żna n imi wypychać materace, bo tyle będą warto si ę będą s łużyć za ciepło się NIK jedna k w jedna k chciałbym, żeby m ój stary był bardz o wysokie 3 i naprawd ę ju ż ma pa n wymagan y wywalczyli czy te ż mo że przesta ć palić odpowiem rozgrzeje nas, ale mówię t o ta k jak mówię wprost drożna no że, ale konsultacje z kasyne m gry oczywiście d o we w łasnym dobrz e pojętym interesie p ionie spotkamy si ę za miesiące przy czy m mam taką nadziej ę, że pan a zdrow ie pozwoli pa n, czyli zamiesza wzi ęta pan i sob ie trochę, że pan przeb ierze za dobr ą zmianę tak ja k do te j pory koncertuj e oczywi ście ja też podzi ękuje jak t o zrobić, al e t o stoczyli śmy rozmowy na tema t różnych mo żliwości oczywi ście jes t dobr a zm iana ja chcę powa żnie, al e z dobr a zmiana może by ć wersj i dl a ubo ższych np. mówiliśmy sobie o ty m cz y przeb ieramy wted y z a po prost u za drabink ę Jarosława Ka już no al e to Sobieraj op isuje tak a jes t umowa na t o, że t o będzie t o będzie zamieszki t o b ędzie właściwie miesi ęcznice tylko roczn y za sa m sob ie postawiłem tak ą chęć nie w iem, kto ma kadr ę cz y językami wystarczy te n kwiecie ń po PiS na pewno jest t o człowiek prosty 1 występ prosty filozof n o licz ę na pana słuchacze te ż liczą c o obiecane to, i ż mo że wydarzy ć Jezu cz łowiek powie co ju ż późnego można si ę b ędzie wycofać, gd y pan to może pa n musi przyjechać do Krakowa, bo tam są takie specjalne pokoje na godzin ę, gdzie mo żna si ę domy ślić jak nie chce ani n ie między rożnego to może nam t o natchnienie panu troszczy ła si ę pan i moje zdrowie to mog ą być zarazki myślę, że może to to natchn ienie przyjdzie, więc n ie zdradz a zara z zarazkiem mrożone ryb y si ę ta m zatrzymali ruch chce prze z to powiedzie ć chc ieli odpocz ąć znajdujący si ę w podr óży jak sam a nazwa wskazuje oni s ą zawsz e podróży uchod źcy to musz ą by ć ta m zarazk i w ty m zaproszen iem do namysłu n o dobrz e zostawmy t e zarazki żegnamy się z państwa chodzi o t o, żeby one na s zostawi ich, zw łaszcza w tej warstw ie mentalnej pan a wymagan ia s ą naprawdę bardz o bardzo wysok im żyje d ługo ma m bole śnie ma m prawo wymagać zaproszon y zamiesza stopy, al e będzie jeszcz e Boże Narodzenie po drodz e chatę t o t o sk łada pa n, który pierwszy na antenie Radia TOK rzeczy ja muszę w żadnym razie opóźnienie będą rejon y kraj u pocz ątek grudnia jeszcz e n ie by ło tak Mikołajek n ie mikołajków ja nie wiem m y się nas o tym n ie Robbie pa n śmierci rob i ja lec ę Boże Narodzenie Wielkanoc wszystko co si ę rodz i im umrze ć musi, więc t o st ąd życzenia n ie życzenia s ą, żeby ono odby ć takie c o znaczy życie przed e wszystkim i co m ówię tera z ju ż powa żnie pa ństwo Odrodzenia siły renesans i dzi ś i światła n iekoniecznie z tyc h źródeł, kt órych stroną teg o ciemnego świeci 2, który chc e nam świecić Merlin czas wi ęcej światła, wi ęc nadziej ę i szybko ści i duch a i cia ła i cz ęściowo w różnych wym iarach pa ństwa życia państwa to było pi ękne, al e teraz wszystk o popsuje i powiem, że n ie b ędę sk ładać państwu życzeń nową panią b ędzie mia ł okazję inne w 2 jest dla mnie t o jest t o ostatn io okazję, al e nie ostatn ia miesi ęcznica zapros imy pierwsz ą niedziel ę stycznia n o chyb a cały ro k przyjdz ie na m podsumować wszystk iego dobrego prof . Zbigniew Mikołejko Anna Wacławik-Orpi k zapraszam za tydzie ń po dwudz iesty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POGŁĘBIONY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA