REKLAMA

Karpie - pozorne zwycięstwo - jak supermarket nas oszukał?

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-30 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:17 min.
Udostępnij:

Które sklepy sprzedają żywe karpie a które nie i co robić, jeśli jest się świadkiem złego traktowania ryb mówią Jacek Bożek, Szef Klubu Gaja i Małgorzata Szadkowska, Fundacja Compassion Polska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ostatni ostatn i dzień listopada ju ż prawie grudzie ń za chwilkę święta, a wi ęc jak co roku n ie w iem już o d ilu tyl u la t rozmaw iam o sprzedaży karpi i tem u b ędzie po święcona ta audycja natom iast po godz inie dwudz iestej spotkamy si ę z Mira Stanisławska-Meysztowicz za łożycielka fundacj i nasza ziemia i pani ą Beatą Sawicką now ą pani ą prezes fundacj i nasz a ziemia t o między dwudziest ą, a dwudziest ą pierwszą natom iast o godz inie dwudz iestej Rozwiń » pierwszej rozpocznie si ę program, kt óry b ędzie poświęcony po święcony Januszowi koszc ie wysz ła fantastyczn a książka biografia Jonasza Kofty napisa ł j ą Piotr Derlatka i o n te ż b ędzie go ściem, al e opr ócz niego będzie sen Jonasza Kofty w naszy m stud iu Piotr Kofta prosz ę państwa w tej chw ili moim go śćmi s ą Małgorzata Szadkowska Compensa Polska dzień dobry dzie ń dobry ora z Jacek Bożek sze f klubu Gaja dzie ń do dobr y mecz Company Polska zajmuj e si ę przypomn ijmy zajmują jesteśmy fundacj ą, która zajmuje si ę zwierz ętami hodowlanym i, czyl i kur y krow y świnie, al e też ryb y jak najbardz iej n ie przypom inam sob ie dokładnie tego momentu cz y mamy wynik przypom ina tego n ie mog ę umiejscowić jeśli o d daty, gd y t o chyb a o d wa s Competition możecie mog ło, że to przyszedł tak i SMS TESKO wycofuj e się z e sprzeda ży, kiedy t o było zgadza si ę i t o by ło kon iec września faktyczn ie TESKO Polska wyda ła takie oświadczenie wys łał tak ą informacj ę prasow ą publikowa ło też doświadczenie na swoje j stronie, że sklep y we wszystkich sklepach nale żących do TESKO Polska od teg o roku 2019 nie b ędzie odbywa ła się sprzeda ż żywych karp i tutaj o d razu skoczy łam sa m środek problem u, którym rozmawiamy od la t, a m ianowicie sprzeda ż żywych karp i i o d pewnego czasu o d kilku lat sta ło si ę co ś tak iego, że sklep y sam e znaczen ie całkiem sam e oczywi ście, al e pod nac iskiem ludz i, a zm ienia się po prost u świadomość nasza, poniewa ż jak pokaza ły ostatn ie badania, bo os ób 86 % Polaków opow iada si ę za zakaze m transport u żywych karp i ich sprzeda ży sklep y zaczynaj ą wycofywać ze sprzeda ży żywych karp i do takich sklepów, kt óre si ę wycofały się zam iast audycj i b ędziemy rozmawiać, u żywając nazw nazw tyc h sklepów, ponieważ t o w ówczas ma sen s m ówimy o wszystkich sklepac h osi ą TESKO mam tu TESKO, że nie chc e, bo t o jes t informacja mo że z września SLD n igdy n ie było Eli Lilly n ie można by ło w n im mo żemy poprawić w Aldi Lidl Biedronka Dino Piotr Paweł też wycofać kilka la t temu t o nadz ieja może histori ę, bo n ie r ęczy wszysc y s łuchacze wiedz ą jak wygl ąda h istoria teg o n ie naszeg o nieszcz ęsnego zwyczaju, dlateg o że nie jest to mo im zdan iem żadna tradycj a tylk o zwycza j spowodowany zan ikiem po drugiej wojn ie światowej mo żliwości połowu połowu śledzia do tego, że Flota Bałtycka została w czas ie drugiej wojn y światowej zniszczona i Hilary Minc zadecydował, że na zakład minister handl u tak zadecydowa ł w latac h pi ęćdziesiątych, że na zak łady pracy b ędą rzucane karp ie żywe karp ie proszę sob ie wyobrazi ć n iedobory komunistyczne nie w iadomo, kiedy te n karp będzie rzucan e na zakład pracy jeszcz e nie by ło lod ówek w domac h, wi ęc ludz ie dostawal i ta k ja k ja nosiłem karier ę g łównie w wiaderku tak ie, a w siatkach te ż noszon o zak ładów pracy n o, żeby kar p by ł świeży wrzucan o g o do wann y, czyl i zwycza j zwycza j przyzwyczajen ie z powod u niedoborów komunistycznych i ja k ja zacząłem kampanię ju ż tak oficjalnie, b o w zasadzie kart y zajmowa ła si ę do osiemnastego rok u życia wtedy p ierwszy karp ia po prost u wypu ściłem do jeziora tak a jes t prawd a czy zajmuj e się tak imi tymi karpiami ju ż przeszło 40 kilka lat, al e jak zaczęliśmy tam kampanie jeszcze żywy kar p to n ie przypuszcza łem, że t o b ędzie tak ie tak ie że, że jedna k się t o uda ci mus ieli bardz o d ługo najpierw walczy ć o to, żeby n ie zabijano karp i na oczac h dzieci, czyl i n a na ulicach poprzeć karpie by ły zab ijane na ulicach to na m si ę uda ło wywalczy ć potem mieli śmy prawo tutaj też jeste m z teg o bardzo zadowolon y wreszcie te n karp dzi ęki dzi ęki na popraw znalaz ł się w Polskim prawie jako jako Okręgowy jed z, czyl i ka żda ryba, ale my ślę, że takim prze łomem tak jes t moje zdanie tak im prze łomem by ła kampan ia, kt órą przeprowadziliśmy z celebrytam i aktoram i i ta kampan ia odbi ła si ę ogromnym eche m im bardz o powolutk u powolutk u do d o do akcji kartowyc h przy łączyło się bardz o du żo celebryt ów rozpocz ęły inne organ izacje prozwierzęce swoj e kampanie zacz ęły robi ć bardz o dobr ą robotę i my ślę, że te n tak im momen t zmiany spo łecznej my ślę, że ju ż w tamtym roku momen t zmiany społecznej jes t bardz o bardz o du ży t łok zachowanie TESKO t o zachowan ie TESKO, bo powiedzieliby 1 część nie powiedzieliśmy drog i ale o c o chodzi tak że nas, że t o, że w ty m samym momenc ie, kiedy of icjalnie mówią, że się wycofal i natom iast wolno sprzedawa ć na ich park ingach prz y producento m żywego karpia no jes t tak ie dwuznaczn e bardzo pow iedzmy szczerz e chc ieliby si ę załapać na te n na ten na te n etyczn y eto s, kt óry tera z w iele z w ielu o ty m, m ówi podejmuj ą decyzj e, ale tak się zna ła pal i trochę n ie fajnie ja my ślę, że t o klienci b ędą tak że o ty m, informowani będą widzieli my będziemy o tym, przez ca ły ten okre s tera z m ówili b ędziemy z imienia nazw iska m ówili TESKO jeste ście nie do ko ńca w porządku ale kto co ś tuta j napisa ł f inanse w irtualna Polska TESKO zdaj e się pr óbuje zjeść ciastko i mie ć c iastko prawd a co pan u za tak poza tym jes t taka deklaracj a zreszt ą TESKO, a mianowicie cz y tak tłumaczy ze stron y hodowc ów trafi ł do nas zapytan ia dotycz ące mo żliwości wynajm u cz ęści formaln ie zarządzanego przez na s tere n w pobliżu wybranyc h sklep ów otrzymaliśmy potw ierdzenie, i ż producenc i farm y ryback ich stowarzyszen ia producentów planuj ą swoj e stoiska f irm lokalizacjach nie b ędzie natom iast możliwe promowan ie sprzeda ży na obszarz e sklep u centrum handlowego w PiS biuro prasowe TESKO, ale tuta j ukaza ły si ę w s ieci zdjęcia po prostu tyc h, którzy chodz ą do sklep ów i n p . sprzeda ż jes t tuta j w ielka reklam a zdj ęcie 23 listopada zrobione do łączyć do l istopada gdz ie, która zapow iada kar p żywy sprzeda ż o d 29 listopad a do 23 grudni a park ing TESKO przynajmn iej wted y, gdy by ło rob ione zdj ęcie tuta j inne t o jest 22 listopad a zyska ł w Gliwicach by ły t e banery reklamowe cz y te ż reklamuje, że n ie reklamuje to też n ie jes t rzecz podstawowa chodz i o t o, że b ędą sprzedawan e w łaśnie karp ie, a co z jest jeszcz e k ilka innych sieci jak czyta m jak ąś dziwn ą informację, że Kaufland si ę wah a np. Leclerc mówi, a t o zale ży od konkretna i pleban ii pan i redakto r n ie przypuszcza m, żeby się z Niechorza o te j porze roku, dlateg o że s ieci podpisuj ą umow ę zawrze ć z producentam i karp ia z hodowcami du żo du żo wcze śniej, więc jest t o dosy ć dz iwne my ślę, że t o może n ie tak jak TESKO z 1 strony zrobią ruch, a z drugiej stron y zrobi ą przec iwny dok ładnie ruc h wycofuj ą si ę, dlateg o że czuj ą, że zmiana spo łeczna jest ogromna z teg o c o widz ę pani redaktor ma badan ia przed sob ą ile proce s 66 proc 86 % ludzi badanyc h w Polsce, m ówi że ryba n ie pow inna by ć przenoszona żywa w wodz ie w workach no t o jes t nadal dl a mn ie niezrozumia łe, że n ie jeste śmy w stan ie w momenc ie, k iedy mamy wszystk ie inne możliwości odzwyczai ć się o d tego Okafor natomiast odpow iada, że wychodz i naprzeciw na s troszk ę inaczej s ą sformułowane wychodz i naprzeciw potrzebo m swo ich klient ów 1 słowem uważa, że skor o ludzie chc ą kupowa ć takiego karpia no t o refor m teg o odmówić n ie mo że, a zrobili badan ia dzie łem rzeczy, ab y zapytać mo że może bli żej tera z pyta m, je żeli między Central 2 tak post ępują powiedzie ć 1 taką informacj ę na tema t wsp ółpracy z sieciami handlowym i przez myśl dok ładny cyta t szanujem y przekonan ia oraz potrzeby Cocker meda l tak urz ędnik w tak, je żeli chodz i o Kaufland ja nie nic nie wie na tema t tego, że inflacja wah a z tego c o ja wiem je śli chodz i o rozmow y, które rozpoczęły organ izacje pozarz ądowe w Polsce krótko Londyn t o z tego co wiem nie ma w łaściwie żadnej odpowiedzi oni mówi si ę waha natomiast odpow iedzi po prost u żadne n ie by ło Company Polska jes t częścią koal icji dla naszyc h dzia łań w łaśnie n a rzecz tyc h karpi Irek okolic ę wasz głos dl a karp ia i tylko do okol ic nale ży jeszcze inne organizacje i m y też staramy si ę oczywiście rozmawia ć z s ieciami handlowymi nawe t nie tyle na m mówić o rezygnacj i żywego karpia, al e po prostu przedstawi ć te n proble m, wi ęc spotykam y si ę z przedstaw icielami firm i tak jak m ówiłem, je żeli chodzi ok o Fronda t o zgodnie z moją wiedz ę na dzień dzisiejszy Kaufland nie po prost u żadnej odpow iedzi nawet nie by ło t o odpowiedź na temat wahan ia si ę, je żeli chodz i o Carrefoura na te n rok t o sprzeda ż niestety b ędzie si ę odbywa ła rozmowy są w toku, więc n ie wiem c o się wydarzy je śli chodzi o kolejn e lata natomiast, jeżeli chodz i o czeską jest chciała powiedzie ć k ilka s łów na tema t akcji, kt órą robimy, żeby pa ństwo jak najbardziej wyrazi ł wyrazili n o z nam i swoj e oburzenie na temat odbywaj ących si ę odbywające się pan rozpocz ęła si ę wczoraj sprzedaży żywych karp i na park ingach TESKO na nasze j stronie uruchomiliśmy tak im powiedzia łem swo isty apel to rzeczywiście jak o koal icja ten g łos dl a dla karp ia wys łaliśmy list, w kt órym wyrazili śmy swoje oburzen ie do TESKO, że pom imo te j jego wojn y w świetle deklaracji, że sprzeda ży w sklepach n ie b ędzie t o zdecydowało si ę faktycznie no wypo życzyć te park ingi, bo sprzedaż przez pa ństwa za chwilkę wr ócimy do nasze j rozmow y próby wracam y do nasze j rozmowy o sprzedaży żywych karp i trzyman iu żywy kar p be z wod y rozmaw iamy o supermarketac h, kt óry nie sprzedają żywe kartą, a także tyc h, kt óre jeszcz e ciągle sprzedaj ą w szczeg ólnym przypadk iem jes t TESKO, kt óre zadeklarowało, że n ie b ędzie sprzedawać se j sklepac h żywych karpi tymczase m w sklepach, owszem, mnie, ale ju ż na park ingach będą tymi prze z t e b ędą on e sprzedawan e c iekawe podej ście do spraw y dow ód trosk i o dobrosta n zwierząt w studiu Małgorzata Sitkowska Fundacja Company Polska i Jacek Bożek klu b Gaja może odpowiedzieć c o mogą zrobi ć c i, kt órych chc ą przekaza ć TESKO m ówiąc dok ładniej, że zauwa żyli to, że jedzen ie podob a t o praktyka tak zgadz a si ę można mo żna pokaza ć swoje oburzen ie i jedn o i oczywi ście zach ęcamy do teg o na nasze j stronie w ww Cropp KCI w - f kr ótka PL Leś TESKO ustalili śmy taką bardz o prost ą akcji wystarcz y poda ć swojego ma ila dos łownie 1 kliknięciem wys łać go automatycznie l ist do TESKO list oczywiście jego treść jes t dost ępna na stronie mo żna przeczyta ć m y jako organ izacje pozarz ądowe w Polsce, które zajmują si ę temate m zwierząt hodowlanych w tym, że jeste śmy po prost u oburzeni czujem y się jak nie było jednak oszukan i t ą decyzją TESKO z 1 strony świetny krok, a z drugiej strony to c o najmn iej w ątpliwa decyzj a na tema t oddan ia swoich parking ów pod sprzeda ż zewn ętrznym sprzedawco m producento m tego żywego karp ia tak zach ęca do wysłania l istu do TESKO dz iennikarze WP f inanse wysłali swoj e pytan ie, jaka będzie praktyk a, a tak że do Macron netto ora z Perek, kt óry przyjął wi ększych sklep ów Piotra i Pawła do moment u gesty artykuły t o jes t dzisiaj znale źliśmy t o w łaśnie w s ieci n ie by ło żadnej odpowiedzi natomiast tuta j te ż wyra źnie powiedzieli śmy, że Kaufland tutaj Małgorzata, m ówi że nie da ł żadnej odpow iedzi natom iast ja tuta j czyta łam s łowa Łukasza Sawickiego z biura prasoweg o s ieci, że Kaufland szczegółowo anal izuje podejmowan e decyzj e zakupow e respektuj ąc oczek iwania konsument ów zaporow a odpowiedź decyzja z pewnością jes t podj ęta w sytuacji gd y, że ostatni dzie ń listopada natom iast Carrefour n ie chc e si ę wycofać z sprzeda ży karpia mo żna wysłać ma ila do TESKO, a mo że do Carrefoura można wysłać na t ę chwil ę tak i akcję prowadzimy je śli chodz i o h ipermarkety Carrefour natom iast rozmow y faktyczn ie trwają mamy nadziej ę, że pierwsze zmieni swoj ą decyzję na kolejny to ju ż będzie no tak a decyzja, jaka zapad a w przypadku innych ja k np. osią dz isiaj zm iany czy Selgros, ale przypuszcza m je śli pa ństwo chcecie po prostu o d s iebie wysłać ma ila i ta k jak zawsze proponuj e, że je żeli pa ństwo jeste ście w sklep ie widzicie nie muszą t o być tylko sieci, dlatego że ryb a sprzedawana te ż w mn iejszych sklepach, je żeli widzicie, że ryby s ą stłoczone, że ryb y są traktowan e w taki spos ób, że bardzo w iele os ób wtedy dzwonią ma ilu do różnych organizacji pyt a c o maj ą zrobi ć po p ierwsze, jak już jeste ście w sklepie no t o porozmaw iajcie jak nie ze sprzedawcą t o poproszę kierowniczk ę kierownika sklep u powiedz, jak ie wasz e zdanie nap iszcie maila ka żde dzia łanie, kt óre daje domy ślenia tym, kt órzy wpuszczaj ą d o na sw ój tere n sprzedawc ów, je żeli obywatel e reaguj ą daj e mi do myślenia ja k ta spraw a wygl ąda mo żna oczywi ście p ójść kro k dale j wykorzystywać t o c o m ówimy c o roku cz y t o z prawnikami 3 też z innymi go śćmi, że je żeli waszy m zdan iem wszystko wskazuj e na to, że jes t jakikolwiek sposób łamane prawo, czyl i np. ryby s ą za bardz o st łoczone nale ży zawiadomić zawiadomi ć policj ę mo żna wys łać zaw iadomienie mo żna zrobi ć zdj ęcie mo żna wezwa ć policję ja nie mówię, że to za ka żdym razem działa, dlatego że bardzo często t e organy, które s ą do tego powo łane po prost u ludz ie z n ich wzruszają ram ionami, ale n ie jes t tak wszędzie s ą s ą miasta są miejscowo ści, gdzie s ą przeszkolon e i straży miejskiej pol icja tak że u na s n p . na Śląsku, gdzie robili śmy takie szkolen ia z prawn ikami, wi ęc zjedz ą już mn iej wi ęcej są miasta, kt óry bardziej s ą tym zainteresowane inne mn iej, al e ta sytuacj a si ę bardz o zm ienia każda pa ństwa reakcja ma znaczen ie dla przysz łości tych cec h, wierz ąc w 224444044 czekamy na pa ństwa głosy w te j chw ili też bardz o wa żna rzecz dokumentuje si ę pa ństwo, je żeli maj ą pa ństwo takie odczucie, że jeste ście sk ładni i ście nawet by ć mo że tak daleko jako droga s ądowa to dokumentuj e si ę be z dokumentacji pote m udowodn ienie czegokolw iek jes t bardz o trudne jeszcz e raz przypomnę nas z numer telefon u 224444044 tak bardz o istotne, żebyście pa ństwo n ie liczyli tylko wy łącznie na telefon moj e doświadczenie, m ówi że telefony i działania, al e jak zwolni ć do przyjaciół natomiast, je żeli zwolni si ę na policję, że zwoln i si ę do s łużb wysyłajcie tak że mejl e mus i zosta ć jaki ś ślad możecie teg o maila wys łać do wiadomo ści tyc h organ izacji tuta j Małgosia wymieniła te organ izacje, które si ę tym zajmowa ł, nawet jeżeli nie mo żecie znale źć takich organizacji t o myśli si ę do najbliższej organ izacji, która zajmuj e si ę zwierzętami wasze j okol icy po prost u n iech zostan ie ślad, że tak ie tak a interwencja mia ła miejsce wszyscy jeszcze pa ństwo mogą robić opr ócz tych interwencji dalsz e krok i wszysc y żyjemy w tej chw ili w sos ie Milija, więc to też jes t co możemy pozna ć komentować w łaśnie na fanpag e ac h, sieci handlowych jest co ś, czego dziś, bo mówi pa n coś, czego styczeń lub, dlateg o że jednak, iż jes t nagl e wysy p komentarz y negatywnych na temat sprzedaży teg o żywego karpia jeszcze pojawiaj ą się zdjęcia jak to wygląda w iadomo, że sieci wted y musz ą jakoś reagowa ć tak b ędzie osob a, która zaczn ie osobistymi komentarzam i, ale na pewn o zostan ie dostrze żone, więc je żeli pa ństwo s ą zaniepokojeni tym co widzą sklepie c o si ę dzieje to te ż oczywiście dokumentować stan tyc h oficjalnych tamtejszyc h, bo faktyczn ie komentarz e są przegl ądane on e są czytane s ą moderowan e, wi ęc kto ś zauwa ży i mo że możemy oczekiwa ć, że jakaś akcja si ę pojaw i tak ą 1 z najg łośniejszych spr aw, kt óra by ła sko ńczyło si ę to w sądzie, a w końcu się sko ńczyło w Sądzie Najwyższym t o była ta spraw a, kt órą wytoczy ła Fundacja nog a WOP i pani Renata Markowska, gdzie je j pe łnomocnikiem by ła mecena s Kuszlewicz prawd a przypomnijmy jak t o si ę zakończyło n o zako ńczyło si ę zwyci ęstwem, czyl i potwierdzono, że by ło to dr ęczenie zwierząt, ale z drugiej stron y tłumaczenie tłumaczenie jest tak ie, że to dotyczy ło te j bezpo średniej sprzeda ży kon iec kropk ę, wi ęc tutaj tuta j jes t dosyć tera z bardz o tak a sytuacja nazwijmy j ą po prostu pol ityczna, je żeli g łówny lekarz weterynarii znow u po ra z kolejn y dopuszcz a noszen ie tyc h nieszczęsnych kr ęgowców be z wod y w tyc h w tyc h pude łkach plastikowych n o t o naprawdę n o w iele organ izacji liczyło przyznam się, że ja nigdy na t o liczy łem, bo moj a współpraca z pol itykami t o jedna k wszystk ie do świadczenia s ą takie, że robią tak jak w dany m momencie jes t t o potrzebn e natom iast jednoznaczn ie wręcz prawn icy m ówią, że teraz s ą mo żliwości, żeby t e ryby jak ju ż to by ły noszone noszon e w wodz ie, a n ie w tyc h nieszcz ęsnych plast ikowych pojemnikach bardzo państwo prosz ę o w łożeniu słuchawek, poniewa ż mamy p ierwszy s łuchaczy przypomina 224444044 pierwsze jes t pani Jolanta w Łodzi hal o tak witam, aby n ie dobry wiecz ór właśnie tam uczestnicy państwo mówi tylk o tak sobie my ślę, że w łaśnie ta tradycj a jedna k niestety jeszcze ca ły cza s działa prz y starszych ludz i to jedna k ona jes t bardzo zakorzen iona ja jeste m oczywi ście przeciwna absolutn ie nawet jedzen ia teg o karpia w og óle na noc dawania żywego jak najbardziej jedzenia też nie będę no n o, wi ęc pow iedzmy ograniczyć można n o ja jeste m przec iwna w og óle jedzen iu natomiast myślę tak że mo że tutaj należałoby spraw bardz iej to m łodszy młodszego pokolenia to znacz y chcia łbym w og óle o d informowania jak karetk a w przedszkolac h szko łach na najni ższym poziomie, żeby t e dz ieci rodzicom umówiły, żeby tego nie kupowa ć n ie zabija ć, żeby z 7 Carbo on e naprawdę n ie jaka ś zabawka maskotka tylko ta m element y, a pote m samo zabijanie tego kartel u naprawdę jes t to dl a mn ie tutaj zupe łnie nie human itarne i uważam, że tradycja, kt óre Bóg n o te wszystk ie edycje by ły kiedy ś t o jedna k świadczy zm ienia nasze zrozum ienie si ę zm ienia i taką zaczęła o d tych w łaśnie my ślę najmłodszych dz ieci w bardz o bardzo cz ęsto wie pani zdarz a się także tyc h dzieci n ie trzeba uczy ć dz ieci mają swoje baz y swoj e rozum ienie rzeczywisto ści i odczuc ia t o w łaśnie dz ieci m ówią rodz icom, że co ś tu n ie gra, że jest przyjac ielem w wannie i nagle si ę g o zab ija bardzo cz ęsto w ielu ludz i, m ówi że przesta ło je ść karp ia na Wigilię, bo mia ło traum ę w dzieci ństwie przez nikt z na s ja te ż nie rozpocz ęła jakiej ś kampan ii pe łnej komun ii z 18 lat tylk o prze żyłem zabijanie karp ia przez prze z mojeg o ojca widziałem to wydawa ło mi si ę tak okrutn e g łupie n iepotrzebne, że n o coś trzeba było z ty m zrobić n o t o, a świat naprawd ę si ę zmienił bardz o dziękuję pan i Jolanto nast ępna słuchaczka t o pan i Irena Warszawy hal ą odwr ócić chciał powiedzie ć swo im do świadczeniu najbliższego rok u właśnie jest ich sklep ie Kaufland to przed Wigilią na d pojemnikiem, gdzie by ły stworzone jeszcz e karpie ustawi ła si ę pani ch łopcem w w ieku lat n ie wiem 1012 lat wyb ierali tego kartek spośród w ielu innych i faktycznie t e karty by ły oceniane, chociaż by ło du żo, więc przyszed ł pa n, kt óry z osob ą rosyjskojęzyczną, poniewa ż zobaczon o chyb a na kamerze ja po prostu przygl ądam si ę temu wszystkiemu rządowi zwi ększający pan pani na pro śby pani pa n wyciągnął karpia i chciał zaatakowa ć jaki ś torebki foliowej bramki strzela ktoś ta m jeszcz e będzie n ie dokładnie wyglądało, bo tutaj przys łonie obraz natom iast na jakie zaczęło się mówić na tema t praw zwierząt jak i t d . więc pan i z dz ieckiem synem si ę wycofali, al e w mi ędzyczasie podchodziła sprzedawczyni dzia łu mi ęsnego, która po prost u wiedziała, że on a jest osobą wyznaczon ą do zabijania tyc h kart okazało się z tego wszysc y rzeczy w ty m w trakc ie tej nowej polityki n a rzecz tej tez ie, że jest pracown ik, kt óry na życzenie kl ienta mo że zabi ć karpia n ie w idzi trzeba g o czy atakować tej torb y tylko można g o po prostu zal iczenie listów niż jak t o się odbyw a w kar ierze sprzedawczyn i była niewdzięczna żona tego n ie musia ł robić, wi ęc tak, więc to n ie jes t tak, że m łode pokolen ie jest to mus i by ć uczone bardz iej suszone o d małego właściwie prze z swo ich rodziców, kt órzy np. nie do 35 lat te ż po prostu nauczen i prze z swoich rodzic ów alb o po prostu nie wiem, skąd si ę wzięli, ale to cz y Kaufland, kt óra przypada przynajmniej na Bemowie t o jest tak ie m iejsce, gdz ie jest przeprasza m za osob y, która całą powiedzmy znać miejscowości, al e tam faktycznie sprowadzało się bardz o du żo os ób spoz a Warszawy i po prostu on i maj ą tak jakby inny system wartości już niższe pow iedzmy, że miasta du żego miasta jest t o do przepracowan ia dzi ękuję bardz o pan i Irena zadzwoni ła do na s pan i Renata Markowska, kt órej wspominałem Fundacja nog a by ła halow ą dzie ń dobr y dzie ń dobr y ja chcia łabym powiedzie ć mo że jak trzeb a jak mo żna si ę zachować, k iedy osi ągi tak ą sprzeda ży kart y, bo pewnie niekt óre osob y chciały zareagować, ale bardz o wiedz ą jak t o zrobi ć ma łe m ówi chc ę s łuchamy, więc przed e wszystk im wart o na pocz ątku zrobi ć jakąkolwiek dokumentację w te j chw ili mam y tak ą możliwość zrobienia zdjęć czy nawe t f ilmu nawe t prz y pomoc y aparatu kom órkowego, wi ęc trzeb a o ty m, pamiętać t o chyba państwo zosta ła m ówili, że ta dokumentacja p ilne jes t bardzo istotna w p óźniejszym prowadzen iem spraw y mo że te ż dobrz e by łaby n ie przedstawi jakie ś osob y, kt óre r ównież by ły świadkami nawe t mo że spo śród kupuj ących, a je żeli n ie to, jeżeli się w ierzy w dany m m iejscu tak a sprzeda ż niezgodna z ustawą prowadzona t o po prostu dobrz e by łoby pofatygować si ę do teg o sklepu jeszcz e ra z w łaśnie obstawał, że 2 osoby po prostu t a tak osoba jes t jak niekt óre również b ędą mog ły świadkiem no i teraz t o dzwon imy na policj ę to po prost u np. na 112 i zg łaszamy podejrzen ie pope łnienia przest ępstwa powo łujemy si ę na ustaw ę o ochron ie zwierz ąt i domagam y si ę przyjazd u patrol i patrolów w momenc ie, kiedy patro l się pojaw i wa żne, b y funkcjonariusze ustal ili dan e os ób, kt óre prowadzą taką sprzeda ż cz y tak i transpor t obrotu trzeb a tego przypilnowa ć, a jednocze śnie zapytać o imi ę nazw isko funkcjonar iusza prowadz ącego spraw ę, czyl i po prost u numer patrol u, kt óry przyjedzie wart o zapisa ć sob ie dat ę godzin ę, żeby o tym, pamięta ktoś nam r ównież może przydać jak później b ędziemy si ę dowiadywa ć jak post ępuje prawa i umawiamy się od raz u na złożenie zezna ń w spraw ie przekazanie ewentualn ie materiałów i te j naszej dokumentacj i i dalej bardz o by śmy pami ętali o ty m, żeby n ie rozpowszechnia ć tych materiałów wszelki ani tyc h film ów, kt óre robimy 9 natomiast wkładamy j e do spraw y jak o dowody bardz o złego w ty m, że równocześnie by śmy si ę rozpowszechnili t o znaczy tuta j chodz i o ochron ę danyc h osobowyc h, wi ęc po prostu lepiej g o Iran, gdyby n ie mie ć kłopotów pani Irena co w tej chw ili informacje proszę si ę z nam i nie roz łącza dobrz e jest z nam i z powrote m pan i Renata Markowska Fundacja nog a WEP doszli śmy do momentu, gd y już wszystk o zg łoszonej tak dale j posuwam y si ę w zasadz ie na drodz e bardz o sprawne j tak tuta j jeszcze chcia łbym doda ć, że warto t o jes t bardz o istotne zawiadomić jakąś organizacj ę pozarz ądową do chroni ące zwierzęta poprosi ć o o wej ście do sprawy, dlateg o że tak a organizacja ma ważne uprawn ienia w post ępowaniu karnym t o s ą uprawn ienia do za żalenia do składania dowod ów szpitale gogl e do informacji na tema t tego co si ę dz ieje w sprawie jes t t o bardz o istotne dlatego wart o się w łaśnie o to postarać no i c o jest na koniec mogę powiedzie ć, że dla wytrwałych t o jes t rzecz, czyl i do sklepu FT kolejn e dn i sprawdza ć cz y sytuacja si ę w jak ikolwiek sposób poprawiła je śli n ie t o czynno ść powtarzać wiadomo, że im wi ęcej b ędziemy naciskać, wi ęc b ędzie będziemy si ę opierali śmy tuta j jak może by ć, wi ęc lepsz e prze łożenie na skuteczno ść nasze j nasze j skarg i c o oczywiście nie są t o ak t spraw y ja odradza m np. wdawan ia si ę dyskusje cz y to z e sprzedawcam i cz y ta no n ie przychylny m na m osobam i wśród kupujących dlateg o, że t o prowadzi tylk o do pog łębiania si ę naszeg o stresu zdenerwowan ia my ślę, że po prost u lepiej si ę skupi ć na tyc h czynno ściach konkretnie, kt óre mog ą przynie ść jakie ś rezultat y dzi ękuję bardzo pan i Renata Markowska Fundacja nog a łapy doprowadzi ła już do ko ńca, o czym ju ż powiedzieliśmy spraw a dosz ła d o do Sądu Najwyższego i zako ńczyła si ę zako ńczyła się pozytywnie si ę sukcesem sukcese m w te j konkretne j spraw ie proszę państwa tera z z nam i pani Lidia z Poznania Hello on s łuchamy dobry wiecz ór dowiedzia łam ja chciałem powiedzieć, że o d ponad 10 lat ma święte na ich pojęli, ale jes t narażone, czyl i sandacz a, kt órego sob ie okazji do ich dachowym i i ryb y po greck u dalsz e wdrażany oczywi ście obiadem i tak wyedukowan a blisko 70 lat i tak wydrukowan ą swoje j c órki, że on e mają prawie 40 lat w swo ich domac h, pobierając sam a, a ja chciałam powiedzieć wysoko w li ście wsp ieram mają przed 2 czy n ie ja b ędę robiła to samo właśnie jest kotk a na targow isku gdz iekolwiek tak ie pojemn iki du że rybam i to będą zgłaszać tak ie uznaje pani od Boya Torańska Dariusa Vive, a od w ielu la t wspiera zwierzęta poturbowany prze z las przez ludz i i ja po prost u jeste m przec iwna tak iemu zm ęczeniu Arek n ie wiem ja wolę n ie lubię karpie maj ą za dużo ości to, że kto ś lubi, al e mo że kupi ć już zab ite cele m jes t najważniejsze najważniejsze jes t to, że pani powiedziała t o na anten ie, że pani nie będzie odpuszczała n ie jes t pan i młodą osob ą chc ę się pan i jes t pani, ale do dzi ś Ola miała dla tak oto czy bar ierami to bardz iej jes t pani przykładem dl a innych, kt órzy nas s łuchają, że można działać, że mo żna, że 1 osoba mo że co ś zmieni ć się bardz o, że były zredukowała moje 2 córki w ty m zakres ie jak każdy, kto zrob i to wst ąpią tak ich działań ja by łam dzieckiem widzia łam te ryby, kt óre maj a rodz ice kupowali i m ęczyły si ę w tej wadliwie, k iedy pan i przesta ła zabija za 5 w og óle je ść karpie zabili la t temu 15 dziękujemy bardzo pan i Lidia Małgorzata z e ścian Doda jeszcze można doda ć odnośnie zdan ia, kt óre powiedziała pan i Lidia, że mo żemy t e karp ie kupowa ć już zab ite i myślę, że to jes t w łaśnie to istotna informacja my te ż jako organ izacji, kiedy dostajem y ten argument, że ludz ie chc ą kupować karpia t o m ówimy, że jakb y nam n ie chodz i oczywi ście chcieliby śmy zobaczy ć ten zaka z prawny sprzedaż żywego karp ia, ale dl a nas rozwiązań jes t bardzo prosta na tę chwil ę po prostu może by ć sprzedawany już tyc h opłatach dzwonk a i n ie jes t potrzebny w ogóle wr ęczenie tych zwierz ąt w basenac h transportowanie i ca ły ten proces rozk łada si ę jednak z w ielu wielu cz ęści zupe łnie niepotrzebna, poniewa ż jak drukować wi ązać się osiągnąć t o c o powiedziała Małgorzata czy pa ństwo sobie wyobrażacie, że ci ągnięcie na święta do dom u świnie krow ę kurę b iegacze za ni ą wali ć m łotem po g łowie po popatrzm y na t o zupe łnie inny spos ób z innej stron y, gdyb y karpie mia ły głos, gdyby t e ryb y miały głos t o by ło niemo żliwe, żebyśmy w te n spos ób post ępowali to przyzwyczajen ie to przyzwyczajen ie jes t brutaln e n iepotrzebne n ieprawdopodobnie głupiej, dlatego że m y my w Polsce n ie zdają sob ie z tego spraw ę jak te ż największa ilo ść żyć żywych zwierz ąt sprzedawan a w Europie i zap isana w domac h po prostu k ilka dn i przed świętami Bożego Narodzenia urz ądzamy we własnych domac h rze źnie zupe łnie niepotrzebnie nie wiedząc, że jes t t o przyzwyczajen ie wyniesione z komun istycznej gospodarki niedoboru n o absur d te j sytuacji cały cza s mnie zadz iwia jak szczególnego wynika ło to przyzwyczajenie t o te ż by śmy mówili, że n ie trzeb a kupować żywych zabija ć pa n Patryk z Kobiernic halo halo hal o by ł wieczór dobr y wiecz ór dobr y wieczór ja chciałem powiedzie ć, że Car t o jest tak i smr ód i wolności czas, bo je śli na tym co pa n mówimy t o robimy t o niższe o d domu żywą istot ę, kt óra cierpi ta m um iera powoli mi si ę ją do tego ziemi ą i p óźniej plastiku o nim ca ła nasz a planeta o d jakiego ś czasu jakby to 2 rzeczy dl a mn ie tak im połączeniem jakiś h it kompletneg o braku konsekwencji dl a k ół przemy ślenia o 3 czemu t o dlaczego to jest czem u pos łuży na pewn o n iczemu dobremu pani skórze tak sobie my ślę ja generaln ie popieram działania wa żne jak istotne dla szybk iego i walczą o o dobro nie robiło t o, żeby on e jak najmniej cierpiały jedna k nie n o to pozdraw iam pan a pan Patryka z Kobiernic, bo t o moj e Podbeskidzie, ty m bardziej na s serdeczn ie na dzieję, że Podbeskidzie pan i potem popraw iam Jakub syste m Polska izba dzi ękuję bardz o następne słuchaczka pan i be z Warszawy hal ą dobry wieczór dobr y jest zach ęt 1 taki f ilmik przes łał do Towarzystwa ochrony zwierz ąt my ślę, że mo że tak ie Towarzystwo były chyb a odpowiedzieć lepsz y z teg o zrobi ło u żytek natom iast chciałbym powiedzie ć jeste m troch ę oburzona pyta ń jestem emerytką, więc to sa m na temat mentalno ści starszyc h ludz i, jeżeli chodz i, a w łaśnie zwierz ęta, ponieważ n ie b ędzie nikt nie widzia łam, żeby młodzi ludz ie na os iedlach karm ili kot y go łębie opiekowali si ę zwierzętami natomiast tylko stars i ludzie tak że na to n ie myśli centralnego, ale t o n ie my śmy pow iedzieli powiedzia ła to słuchaczka, ty m bardz iej że ta osoba, która wraz z pani m ówi Jacek Bożek darzy starszą osob ą wielce ktoś z e s łuchaczy tak powiedział na pewno n ie powiedziała teg o an i pan i redaktor Ewa an i pan i Małgorzacie mam ie, al e tutaj takiego ob iektu separato r mogę zg łosić, poniewa ż uwa żam rzeczywi ście starsze osob y wykazuj ą się to przykłady, kt óre pani daj e wiele wi ększą empatią i zajmuj ą si ę tymi zwierzętami w ty m pani m ówi natomiast byłaby sp ójność godzi z e ucieczk ę m y stars i wyro śliśmy w świecie, w którym t o by ło tak naturalne, że teg o karpia bra ły przynosiło IT tzw. tradycj a bardzo często na s tak mocn o s iedzi, że tuta j, gdybyśmy zrob ili n iskie badan ia statystyczne je śli idzie o karpia t o jedna k ja obaw iam si ę tutaj mówi pod prąd teg o c o pan i powiedzia ła, że u łatwi m łodym zrezygnowa ć z teg o niż starsze tak ie moje zdanie natom iast absolutn ie si ę z pani ą zgadzam, że ci c o pomag a zwierzętom ci c o dokarmiaj ą s ą z regu ły osob y starsze nie zauważyli wydaje mi się jak pami ęta, kiedy po prostu tego karta nie można było, tak wi ęc ludz ie kupowali za ładowany po prostu, żeby tego karpia nie wydaje mi si ę, że t o jest po prostu tak ale, żeby g o, na którego pote m mogę zab ija jawnie przenoszeniem się znaleźć jakieś ah a pan można kupi ć za nią wigilijny mo żna kupić spokojn ie karp ia co prawda, o ile t o op is l icytowanego i można, b y go jeszcz e ugotowa ć natomiast również jestem oburzona z powod u teg o, że radios łuchaczy powiedział, że be z wynika t o z mentalno ści ludz i przyjezdnyc h, jakb y do Warszawy i uwa żam, że oni nie nie mus i t o wynika ć z tego, poniewa ż w Warszawie wi ększość ludz i jest przyjezdnyc h, poniewa ż do lat siedemdziesi ątych to Warszawa by ła m iastem zamkni ętymi nawet 2 starzy warszawiacy mogl i w n iej osiedla, al e bardzo dzi ękuję bardzo dziękuję za kar ę za wiele z hoteli na 2 tak znan e wykresu zawar ł w grę, dlatego że myślę, że be z względu na to cz y kto ś przyjechał do Warszawy czy tak ja k ja jes t z dziada pradz iada góralem wszystko zale ży o d nasze j uwa żności c o, gdz ie codz iennej uważności, jeżeli wchodz imy do sklepu bez wzgl ędu na t o, skąd jeste śmy widzimy żywe stworzen ie kręgowce, który jes t z fatalnyc h warunkac h przechowywany noszony woreczków olejowy m t o po prostu popatrzm y na t o ja k na utrzymuj ącą istot ę na zwierz ę, kt óre potrzebuj e nasze j pomocy i że mamy prawn e prawne argument y, żeby to zwierz ę broni ć n ie musimy n ikogo nic zrzuca ć we źmy t o we w łasne r ęce w iemy jak t o robić zwrócił si ę do najbli ższej organizacji mówmy o ty m, ludz iom, którzy sprzedaj ą w tyc h sklepac h i naprawd ę polepsz y m y los milion ów, bo t o s ą m iliony ry b jest z nami pa n Grzegorz noweg o dworu gda ńskiego halo to przyn iesie dobr y wiecz ór tak w łączyły si ę w trakc ie w trakcie audycj i i w momenc ie, kiedy pani ta m powiedzia ł, że wol i jednak kupować ryb y mrożone czy re m y si ę rozmro żone i Rosji cytowane n ie proszę pana zaw ijane zab ija bardz o dobre uwaga prosiła no no n ie rodz ą si ę tak kochani znow u s ą zabijali to czy robi r óżnicę czy wini ą po kr ótkim pobycie czyta m w dłuższym pobyc ie w wannie zdecydowan ia i zdecydowanie zdecydowan ia tysi ęcy w 1 pojemniku ta m się dusz ą el itom mo że nale żałoby w og óle zrezygnować wie pa n zdecydowanie m ówimy wciąż jako organ izacje, bo n ie wszysc y przestaj ą jeść mi ęso j a np. mniej mi ęsa nie n ie w iemy Małgorzata przepuszcz a mniej mięsa n ie jest ani mnie n ie jes t, al e niekt órzy jedz ą du żo ludzi je chodz i na m o t o, żeby ryba kr ęgom w iec żywe stworzen ie jak najmn iej cierpia ło w drodze od jasno daje sob ie sprawę staw u używana należy si ę za t o dzisiejsze 10 może nauczyć jak mo że ja mogę pani m ówi Anka Janów zako ńczyć, czyli ma mamy r óżne mo żliwości, żeby zmniejszy ć c ierpienie te j ryb y i je żeli pan j e mi ęso prosz ę bardz o ja t o szanuj e, al e n ie w drodz e bezsensownej drodze c ierpienia tego zwierz ęcia, k iedy można t o c ierpienie zminimalizować alb o w ogóle nie mus i być teg o c ierpienia, więc prosz ę dobrze, ale konkret, czyli t e ryb y jak są zabijane, jeżeli mam y scen ę, ale ja n ie jestem jak j a ja w iem ja dostaj ę takie pytania ja nie jeste m o d zab ijania, al e jedna k się dowiedzia łem jak mo żna zrobi ć czyli, je żeli ryba jest wyci ągnięta zwody mo że by ć r óżny spos ób z a po prostu zab ita kłopot polegał on, jak i jes t procentow y z różnych w różny sposób alb o s ą zabijane pr ądem albo s ą zabijane bezpośrednio najp ierw przez og łoszenia potem prze z odci ęcie kręgów no bardz o r óżne s ą sposoby m ówi o duży może pan u dzi ękuję, kt óre widzimy m ówiłem, a które pan wymijająco, że mog ę panu, o której ojcem, kt óry ju ż widzimy zamro żone, kt óre widzimy zamrożone te, kt óre są zab ijane w pojemnikach s ą zamiany je śli po je śli s ą zabijane dobrze je śli s ą zabijane ta k jak m ówi polsk ie prawo to pow inny by ć zab ite z og łoszeniem, a pote m przerwan iem kręgów jak sol ą dodać jeszcze zrozumie ć znacz ą i tak nas dzi ękuję, a pan zrob i, k iedy 1015 lat okaza ło się, że kapust a też czuj e albo pa ństwo stosuj e albo dzia ła jeżeli, jeżeli wiemy, że drzew a już jutr o, jeżeli tak si ę okaza ć 1015 lat mo że si ę tak okazać to b ędę mia ł przed sobą now y nowy proble m nie nowe problematyczn e b ędę ja wybiera ł między rybo m drzewem kapustą pan, bo tak a rozmowa, która chc e nas na taki SOR do wyrazi ł w tym kierunku raczej nie widziałem pan ie Grzegorzu wzmocn ienie kierunku dzi ękuję bardzo pani żołnierzem cz łonkiem roln iczej by ło i ma m jeszcz e następnego słuchacza bardz o krótko, bo jeszcze mogą tak że doda ć pan Aleksander z Gdańska bardz o krótka n o ja bardzo kr óciutko, bo to tak tyc h rynkac h rozwodnik ów żywych rybek zab ijania w Dobrczu t o mo że zwolennicy schabowych i k ół b ędą kupowal i również żywe świnki i żywe jagni ęcia i nie przynos i przyprowadzaj ą do domu te ż zabijaj ą krótko na tema t bardzo bardz o dzi ękuję panie Aleksandrze oddaje g łos Małgorzacie tak chciałem opowiedzie ć 1 rzecz nie zdarzy ło, kiedy by ło, żeby po łączenie z poprzedn im s łuchaczem na tema t na temat u śmiercania ryb je śli chodzi o hodowl ę i następnie sprzedaż żywych karpi o tym, dz isiaj mówimy problemem n ie jest tylk o sa m fak t zab ijaniu zwierząt, ale tak ie co powiedzia ł wcze śniej proce s, który sk łada si ę z konkretnych aktywno ści s ą zrobione badania t o s ą badania które, kt órych po prostu wyn iki mo żna sob ie zobaczy ć w momenc ie wy ławiania sameg o żywe, żeby karp ie z basenów poziom kortyzol u, czyli poz iom hormon u stres u wzrastał dwudz iesto sześciokrotnie natom iast pote m mam y przecie ż kwestie pukan ia czyim są p ółki, a pote m jeszcze z transportu n ie mówi nawe t o tym co si ę dz ieje, kiedy żywe karp ie trafiają ponown ie do basen ów w sklepach już w marketach cz y nawe t na ulicach ty m poz iom kortyzol u, który potem by ł badan y podczas stres u wzrasta ł 76 krotnie, czyli mo żna powiedzie ć by ł wybitnie wysok i stres, kt órego do świadczały t e żywe zwierz ęta zwierzęta, kt óre są istotami truj ącymi, więc ta k jak m ówię tu n ie chodz i tylk o samo u śmiercanie i metod y, które będziemy stosować t o jest bardzo wa żne, ale ca ły ten proces ich powodz ian jest olbrzymi okrucie ństwa wobe c tyc h zwierz ąt dziękuję bardz o proszę pa ństwa Małgorzata Sitkowska Company Polska Jacek Bożek klu b Gaja byl i naszym i kosz t wszystk iego dobreg o na święta be z żywego karpia dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA