REKLAMA

Karol Radziszewski - audioguide do wystawy „Potęga sekretów”

Lepiej Późno Niż Wcale
Data emisji:
2019-12-01 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:40 min.
Udostępnij:

- Ta wystawa ma uwodzić, i to jest moje queerowa strategia dla mnie. Wizualność i humor mają pomagać ją przedstawiać - mówi Karol Radziszewski, artysta, performer. Wystawę "Potęga Sekretów" można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do końca 29 marca 2020 roku.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
lepiej p óźno ni ż wcale bronić pa ństwo dzisiaj 1 grudnia cz y światowy dzie ń AIDS spotykamy si ę ci, którzy skarżą radzi szewskim, kt óry opow ie na m swoje j wystaw ie, kt óra się odbyw a otworzy ła się ponad 2 tygodnie tem u w zamk u Ujazdowskim w Warszawie pot ęga sekret ów wystaw a prawdopodobnie potrw a do ko ńca marca zobaczymy c o si ę wydarzy, kto n ie by ł nim zm ierza c o był będzie mia ł, bo była będą m ieli dzi ś przyjemny wiecz ór jak wystaw y Rozwiń » widzia łam dz isiaj na prowadzeniu bardz o si ę na n ie uśmiałam co mi si ę n ie zdarzyło o d lat chyb a w przestrzen i muzealn ą galeryjnych, ty m bardz iej artyst ów żyjących jak mo żna wystawi ć sztuk ę nowoczesn ą i przy okazj i si ę bawi ć dobr y wiecz ór wieszczono mi się w tej że wi ększości swoich projektów jeszcz e stan ą prowad ź humor czy zaufa kwate r ściga ang ielskie różne aspekty życia b iurowego natom iast ta wystawa m a tak du żo w ątków tematów powa żnych, że nawe t oprowadzający stara m trochę rozbija ć, a poza tym on a te ż ma uwodzić to jes t trochę taka Kurowa strategia dl a mn ie, żeby ludz ie często tak dla kogo jest t o wystaw a dl a ich dla wszystkich, ale pewn ie każdy sob ie zbli żonym poziomie natom iast jaka ś taka wizualna Szcze i humo r na pewn o mają pomaga ć sob ie z przyswaja ć, gd y strateg ia jest gen ialna na dz isiejsze czas y trudne szar y Bury i nie łatwy dl a spo łeczności LGBT gejów lesb ijek osób tran s os ób biseksualnych i te n moment, gd y się, cho ć do pierwszej sali du żej znane j w ielu różnych prac wielu artyst ów jak pamiętam bardzo t ę sal ę wystawy nadgodz in n p . uk łady więc, gdz ie wisia ło wpadł 15 lat temu 20 była t o wystaw a tam tak myślę tylk o prze łomowej bardz o istotna te ż, k iedy ja odkrywa m swoją heter o normatywno ści za pomoc ą te j wystawy i tak dzia łają te ż instytucje Aten, kiedy się wchodz i do na swoj ą wystaw ę s ą wysmarowan e rysunki, kt óre znam y też w internecie krążył je zna m z przecieków two ich powstała w rok u osiemdziesiątym dziewi ątym, k iedy szkaluj e po 1000 krok chyb a niewielka skala, ale z tyc h ma łych 45 centymetrowe księżniczek wciąż robi ą takie wiele ważne te ż w łaśnie 11 takie zad łużenie za troch ę straszne tak ie śmieszne straszn e s ą t e postaci 1 z pewnością c o w og óle potwory no t o prezydent też na zdjęciach skalę ktoś ta m stoi, bo on e wszystkie wi ększe o d ludzkiej skal i i t o jest dl a mnie w ogóle ca ła taka mag ia sztuki, że proste efekt y typ u przez szalowan ie wystarcza, żeby coś zupe łnie inny świat te ż trochę się daje t o na etyk ę monumentalneg o malarstwa ściennego jak kiedyś by ło w pałacach przestrzen iach publicznych kiedyś opowiada ło cz y nawe t kościoła kiedy ś ludziom opowiada ł o różnych sieciach ju ż kwiecień się też p ierwsza sal a, gdzie niewiele ju ż, gdz ie poza ścianami troch ę tem u służy, więc szefowie znam t o jest też dla mn ie wyj ątkowe, bo on e sprawiły też c o z nikim zb ieram pracę swoj ą odpowiedź mam gdz ie od szóstego roku życia cz y osiemdziesiątego sz óstego rok u t e osiemdziesiąte 0910 . s ą najl iczniejsze zeszyt y, gdz ie sob ie leżały cz ęść myślałem, że przypad ła ponownie odkryłem namalowa ł kilka obraz ów, bazując na ty m, a w tuta j rzeczywiście stosowałem się na to z kole i na zrob ienie ich na ścianach, żeby mog ły tak jak w ca łości ogarniać też jest specjalna tak a techn ika królowa, która dobrze imituje tę markę, wi ęc dużo ludzi tak ie poczucie rzeczywiście s ą takie ma takowe tak ie grupy Marek malował jes t taka ser ia do tylko, bo a ż 2 zdjęcia Barbie osiemdziesiąty dziewi ąty rok cz y mo że powiedzieć, skąd te ciuszki dla Barbie si ę ta m pojawiaj ą tak dosta łam jeszcz e bardziej wcześnie zaczęliśmy 1009 . roku i o d kogo ma pech a do Stanów pracować i wted y właśnie jako te n prezent c o bym chciał tarczami stolark ę b a w mia ł 1 sukienkę taką prost ą, bo j ęzyk Elle wtedy w łaśnie moj a babc ia i c iocia pomaga ły si ły kreację jes t t o 1 ze szczyt ów znalazłem wym iarowa pe łni sukienk ę z opisami wszystkie mo żliwe b łędy ortograf iczne jak w łaśnie dziesi ęciolatek wted y projektuj e falbanami dl a Barbie na rozmiar bar, gdz ie mierzy łem on i tam też odbija ła ca współczesna moda, bo jeżeli by ły skrawki bluzek b łyszczących jakiś tam szef a nowych to si ę z dnia sz ła Fraczek r óżowe dla Barbie na zna k m ógł się of icjalnie w Białymstoku bawi ć w Cannes brwi nie jest wcal e nie mog łem i w łaśnie bratni ą zaka z całkowity mówienia o ty m, gdziekolwiek szczeg ólnie w szkole brat zakaza ł rodzice nie, bo tak ie spotkanie Barbie się 9 lat miał 8 maja mia ł tam gada, ale t o początek szkoły, więc t o by ło dosyć takie mi ędzynarodowa dok ładnie do dzisiaj mierzy t o był w ielki sekret by ło to ustalone tylk o moj a kuzynka przyjeżdżała został na 2 lata na ro k to ona przeżyła swoje lalk i, które się ta m każdy z pokoju mus imy si ę bać, a rodz ice u żyli argument u, że też si ę mo że stać pow iedzieli, dlaczego nie woln o temu proszę pozwala ć się bawi ć tak właśnie sam odkryw a jak ogromn ą, jakby otwarto ść moich rodziców, kt órzy jedna k s ą bardzo konserwatywneg o otoczen ia tak i bardzo katol ickiej rodziny sami s ą też wierz ący, wi ęc ta ich do perspektywy też są też pracuj ą nad wystaw ą dużo na d tym zastanaw iam, jak a była ta doz a wolności, kt óra dosta ła w tym Białymstoku i tak ie jak tradycyjn e, jakb y rodz inie otoczeniu, więc tak oni o z obawy t o, żeby kto ś mnie wy śmiewał trzeb a tak nie pamięta czy domowe tak grać to był chyba o to, że to byłby tak i wstyd by ło takie tabu o ty m n ie m ówi, a ta posta ć stroju lekcj e zostaw iam na gor ąco takie High light wystawy jest masa b ędzie mieć o ty m, państwu opowiadać by ć może b ędziecie mogli napotka ć Stach sobie ods łuchiwać p iwnicy do uszu i choć pozostaną trasy s łuchacz zrobił taki audyt, a wi ęc b ędziemy myśleć przejdz iemy prosto salam i tak mało powiemy t o dobr y pomys ł, ale ta 1 z postaci, które nie jes t totalnie świetna czyt a, bo berk a z karabinem z tymi wybucham i na twarz y co te okres y ostatnie t o jest to jes t kobieta 0 dlatego tam n ie jest zagrożona jest na g łosy na twarz y widać walka o Hara, kt óra maskuje twar z do oczu n o wszysc y toczone terrorystką z fuzji, ale ma wszędzie symbol e Zet tak jak z rodzin ą szablą on ma współczesny karab in, ale ma t e symbol e wzorach, więc kobieto zarz ąd chc e też zdanie urokl iwe pod tak im jak dz ieciaki pr óbują między tak im spontanicznym rysowan iem w przedszkolu po jak kto ś taki teks t w socjalizmie rz ąd tak drobiu takie, jak ie to tema t został marsza łek rysowa ł pan i na takim r óżne wzorki tak ie jak kredki obo k siebie nie nie jestem w og óle tak machnąć kresk ą są rozwa żnie tak tak zdarzy ć i tak nic nie w iem jak to nazwać generują n ie rozwój ta k po prostu odwag i odwagi strefy jes t takim jes t si ę, że przez planowane jest taka si ę do kontraktu jako ś ta m siedz ącą między tym i b iednymi ksi ężniczkami, które rozumiemy id ą te ż do tej 1 salki, gdzie jesteś prac e wideo, a przed e wszystkim tam jes t tak du ża w Carol, jakby jaka ś okularach ogromn a Karolina takie urocze zdjęcie mo ich rodzic ów, kt órzy zw iedzali wystawy zrobi łem zdj ęcie, gdzie mój autoportret jako Królewna w okularac h noszące okulary stąd w iem, że na tych rynkach, gdz ie s ą okulary jeste m ja to mu t o on e 2 × większa, więc 2 × wi ększa moich rodzic ów si ę w sektorz e czy dl a mnie to jest wszystk o pod sukienk ą ta k na w ielu poziomach jak fascynuj ące, b o o jak często mówi, ale procen t na d tą wystaw ą mają tak ie totaln e na to te ż seri ę tak ie poczucie mówi, że to bardziej surowe pracy niż t e, kt óre robią p óźniej, ale tak ie dotarc ie do punkt u, kiedy ju ż nie ta homoseksualna to żsamość, al e tak a totaln ie pom ieszana genderow e wchodzenie pomiędzy w pe łni świadome, gdz ie jest ma m dużo ciekawsze o d wielu rzeczy robi jednak wcze śniej też taki był szczęśliwy, że to jednak jeste m ja t o moje dzieci ństwo jak robili śmy koleg a pomagał przenosi ć te ż malowa ć elementy tych mural i, bo to był bardzo duże teg o c o mark i z rusztowania 4 metrowych obj ęta np. to terrorysta, kt óremu już, że żołnierze tego nie da rady i jakby 1 ruchem zrobi ą ca łą g łowę, robiąc ko ło jak odchodzi te ż to Szatan statystycznyc h per formowan ie archiwów n ierobienie wchodzenie swoje stare but y cz y będą bycia tym dziewięciolatki te j przy takiej f izyczny wymiar tego, że b ędę musiał wej ść na kreskę troch ę ta k jak podp is i zrobić to, że by łem w stanie takim celem jest w ogóle n ie d a si ę uruchomiło prz y okazj i zreszt ą wspomn ienia wróciły np. przez zacz ęły rowerów realia oczywiście te ż jak tyc h zdjęć szuka łem Barbie są wybran e kl isza na tych, którzy pote m są sam e m isie ustawione albo ja jeste m nagle brata to jest troch ę tak a podr óż do dzieciństwa ma ła prawie popłakała wysz ło do te j sali dla poszerzania z e strzałką w ogóle zatrzymały skarci ł ma łego Karolka, który przedsiębiorstwo ze świeczników trzeb a by ło sekret y inżynierze belkami n o i te ż jak konfrontacj a w og óle skalą z tym i tematam i dlaczego, choć t o znacz y wyraźnie te ż jes t próba ze wszystk ich stro n psycholog izowania tego wzrasta g łęboko w to n ie wchodz ą natomiast, bo jes t tu interesuj ące te ż NATO dlatego zdecydowa ła, bo mam poczuc ie że, o ile tera z jest mo że nie wysypal i du żo post aw artystycznyc h kulturowyc h w Polsce albo w og óle po prost u są r óżne nie n o t o rzadko albo w ogóle n ie widziałem tak iego sięgnięcia do te j sfery dziedziny kiedyś t o wszystko kształtuje to c o mo że nazwa ć potwore m gende r w praktyce jak w idzimy na sobie mogę to zrobi ć, że t o jest coś jeszcz e innego niż to spektrum różnych temat ów, które ta m się pojawiaj ą w tyc h mo ich słowach przechodz imy do następnej sal i prosz ę pa ństwa sal a obrazem z Ewą Hołuszko stosowa ć tak g igantyczny obra z malowan y szybk o wida ć, że dynam icznie politycznie zagadką dla mn ie było, dlaczego się sk ładać z 3 części bądź od razu, jak ą ma m podejrzenia czy to by ć nowa jako ść podstaw ą market ingowa pomys ł na sprzedanie tego 4 osobom np. przyja źnią i pote m dopiero jak łączą dopiero wted y całością, al e n ic na n im tak im, dlaczego zatem, które obraz y, kt óre tworz ą one form a Niewiem, jaki 2 m na 1 , 5 jedno 11 część o n w sum ie 2 i pona d 3 m jeśli umie ścimy w pracown i na wysokość jak m u się opanowa ć, czego od 1 nie nie mac ie chcia ł zrobić mu gigantyczny, al e te ż pomysł pierwotne miał być tak i, że t o jest troch ę elementy, kt óre można zmienia ć, czyli performatywn e obracam wyznaczył, jak im pracowałam teraz myślę, że to się, by prz y tej okazj i ale, ponieważ jes t portre t t o po malowan iu po podmianie tyc h części troch ę rozbijało w ogóle to ważne dziej ą si ę jednak koncepcj a, że on łączy tak i plaka t wyborczy jak, kt óry mo żna z łożyć jakoś ta m sie ć dobrze, ale zale żało na tak im Hyper przez szalowan ie te ż w łaśnie na zdjęciach ludzi śpiewa na tle tyc h na troch ę z kr ólem z nami to zupełnie si ę dziwnego dzieje, bo t o skal a zaczyn a jak pracowa ć, choć samo t o formy estetyk ę tego obraz u ale, żeby kontakt zwiększa się staje t łumacz stron y naszeg o dominuje zupełnie kim ś Ewa Hołuszko mo żecie państwo poczyta ć w internecie, al e też mo żna s łuchać naszą audycję się, że przed w 6 lat 7 powinna si ę pod kasach mia ła by ć 1 audycja z Ewą i Rysia, a wysz ło z tego 2 audycje uznał, że n ie da się tego wpisu zamknąć w 10 minutach nie ma w og óle możliwości skali, b o jak dziewczyny raze m zaczęły ze sob ą rozmawia ć ni ż kob iety mężczyźni t o wyszła z tego grali śmy fantastyczne audycj a jeszcz e osoby 1 wojujący jest o system ie komun istycznym areszcie, kt óra prost ą wino ja chciałbym gra ć w filmach, więc leki z wojny świata, kt órzy tak naprawd ę też dogaduj ą totaln ie szanuj ą tak i światopoglądów innych wartości mo żna powiedzie ć, ale z totalnego szacunki to był dla mn ie oglądanie wyburzy ć co w og óle w ty m kraju m ógł takie 2 osoby są spotkać smogu cz y wymienić po prost u doświadczeniem no i n iebywale barwnym to s ą 2 osoby, które towarzysz ą swoim praco m, jakby ich b iografie zamieniaj ą si ę sztukę kim ś zacz ęły Ewa Noel pozna łem, k iedy zresztą osob ą kosztować jedn o edycj i pomad y festiwalu, k iedy dostal i wr ęczyliśmy nagrod ę z łotego Pattinsona, czyli swoich racji stanu Ewa do tera z gdzie spotkałem, a nawet mówiono na to cza s raze m z orderam i MII wszystko pami ętała te ż to to by ł te ż spotkanie p óźniej dziś parę raz y widzieli śmy natomiast zawsze tak zb iera na co ś poważniejszego al e, ponieważ du ża w ogóle prac y z archiwami jeździ po ca łym ty m regionie środkowo wschodn iej Europy t o Polska, zostawiając sob ie, że zawsze t o jest cza s, al e przy tej wystawy z udziałem ju ż n ie odpuszcza i um ówiłem się powiedzia łem, więc potrzebuj e dużo czasu się m ówiąc Anu Czerwińskim raze m przygotowywaliśmy materiały rozjecha ć na tak ą wycieczk ę d o do domu Ewę Jan zostawi ł Ka r e i ja wierzę, że n ie zak ładam niczego, o czym n ie ta rozmowa zapowiedział, że ma du żo czasu, że cieszy si ę, że nie b ędziemy rozmawia ć w łaśnie o tradycj i i ten dzie ń, że całkowicie zamiast słuch, o czym b ędzie właśnie cała rozmow a, al e wciąż mo że na pocz ątek powie o działaniach opozycyjnyc h, bo każdy t o do końca kojarzy no i okaza ć, że to by ło prawie 5 godzin tak iego monolog u jak to kamer ą owego tak iego wzmag a przekonan iem od zapisze też o tym, m ówię t o jakby 1 z tak ich kluczowych metod, kt óre stosuje, kt óre s ą podstaw ą do wystaw y, czyli takie m u h istoria m ówiona zap isy świadków, a tak że Wanga świadomie zaczyn a zwrot u tego, że na wystawie wyb ór około 30 minut takie Best of f, żeby zrozumie ć ca ły kontekst natom iast prawie 5 godzin cz ęść tego, że Ewa, mówi że chętnie zgodzi ła, bo nikt nie chc e o tym, słuchać on a chc e, żeby to by ło zap isane niewiele będzie żyła i chcę, żeby po prostu by ł tak i dokument i po kolei miesi ąc po miesi ącu od sześćdziesiątego ósmego roku opow iada konstruuje swoj e życie g łównie w konsekwencji w łaśnie na te j walce opozycyjnej i bardz o precyzyjnyc h strategiach c o jak, k iedy też będą świadkami r óżnych h istoriach mówiąc bardzo tak iej osob istej perspektywy w klas ie pojaw i Wałęsa Olszewski ksi ądz Popiełuszko, al e czy Kaczyński i Kaczyńscy oba j natomiast Ewa ma za każdy z e sw ą w łasną perspektywę dla mn ie w łaśnie, jakby kluczowe jednak wobe c kluczowych pra c na wystaw ie czyl i gdz ie h istoria szersza globalna nie tylk o Polski, bo stare Solidarności znów, tym bardz iej tak ich mit ów rozpoznawalnyc h te ż poz a polską z z i z osob ą, która t o wszystk o prze żyło i opowiadać swoj e perspektywy s ą cz ęścią Kima zlecił mn ie n ie nikt tych znam y histori ę tak mo żna, wi ęc poczytać też mo żna powiedzieć s łyszę znale źć bronić go szukać te ż istnieje n iesamowite jes t to c o opow iada tak ie prostack ie techniczne techn ika fakty n ie w iem ukrywania się jak właśnie t o nie jak kto ś rzuc a kam ieniem jak uciekać, b o tak bardz o konkretne wskaz ówki tak jakb y tego doświadczenia ora z stanu wojennego jako l ąduje w aresztac h więzieniach to n iesamowite jak dodaje te ż precyzj i pami ęć, ale kim dl a siebie stan u ja nie mogę mówić, że tak dobrze znamy dobrz e Ryszarda Kisiela innego bohatera wystaw y, kt órą pracuje 10 lat przyja źnimy Marysia jes t przyjac ielem, jakby swój przyst ępujemy do biura leasingiem natomiast jeszcz e za Ewą z e wymaga dobroc i energii natom iast jes t takim szacunk i dopiero poznaj e j ą jako osob y znam h istorii teraz to jeste śmy jak pow iedzmy w takim procesie, więc trudn o jeszcze tak iego stycznia 220 nie widziała dramat, bo n ie mogą by ć na otwarc iu by ła na wyjeździe, więc te ż ciemn ą emocją prowadzić, b y zobaczyła portret y firm dl a mnie t o są osoby, kt óre walczy ły na wolność no dobrze nagrodę uważa, że to są dl a mnie t e moj e bohaterki bohaterz y bohaterow ie, którzy t ę przestrzeń na m na tyle przygotowani, że możemy robi ć tak ie rzeczy ani inny, a nas i drodz y m ilenialsi, którzy też s ą goszczą czasami w nasze j audycji ju ż zupe łnie inne spektru m poznawcze no nie nudno na pewn o si ę potem odp isuje na jak ie w Białymstoku mars z zobaczymy Ewę na pierwszej linii frontu, że tak powinno t o ja by m te ż poruszon y ty m, bo ona była myślę, że dla niej to te ż mentaln ie jaki ś przedziwna sytuacja się po prost u totalnie odnajduj e w takim waleczny boju walczy si ę boją no to jest co zesłał t o jest totaln e wra żeń są zupe łnie biografie tak s ą te ż na d tą gdzieś w swo im f ilmie tak osoby, które s ą zamo żne np. pytanie co zrobić drobn e rzeczy które, którym to jest osoby, kt óre zostały wykryt e okrutn ie przez syste m jak ikolwiek ka żdy ani drugi tak i kapitalistyczny, jak i komunistyczne n ie tylko wymazywan ie h istorii i odb ierania praw a do bohaterstwa, al e te ż w łaśnie pozycja społeczna wasz prosta m ówi żona ty m, że m ówi prawd ę do końca to jes t n iewygodne mam a mówi o po o ludz iach, którzy w te j chwili te stanowi ą pol itycy i te ż ponos i za t o o cenę i z tego w pe łni świadoma my ślę, że porzucamy 2 prace, kt óre s ą w ty m pom ieszczeniu mkn iemy dalej, bo będzie du żo do opowiadania czy Sofia Łukowa co za kolor y lat a do zakon u jes t dziś co na to z kole i, kt óry tuta j pewnie tysiące księży określi mo żna by ło znaleźć rodza j f ioletu, ale n ie będę si ę bardzo określenie malarza, więc bardziej czuj e koloryzm u g o tak precyzyjn ie nazwać to symbol iczny kolor te ż bardzo r óżnych grupac h różnie traktowan e poezji my ślę, że dosy ć mocno obecn y fem inistycznych butach, ale te ż 1 z p ierwszych magazynów z bl iskiej nazwa ł si ę fioletowe Puls i ten mia ł się pojaw ia w r óżnych chcia ła Majdana no to jes t gdyban ie cz y państwo te n miękki dywan ma m nadziej ę, że tak robimy naprawd ę Bóg naprawdę szukaj ą tak na pok ój wy łożony wyk ładziną miękką gablot y pomalowan y specjalizowane tu wystawy ściany do pewne j wysoko ści, jakb y rzeczywiście uda ło si ę zrobić efekt zatopienia się w ty m kolorz e totalnym tylko te archiwalne materiały z us ług gablotach na telew izorach dzi ś w te j przestrzen i unoszą dl a mnie to by ło ja k ja robię wcześniej odsłonę, bo m ówimy o sali, kt óra dedykowana jes t projektowyc h, jaka instytuty, jakb y serc e te ż ca łej wystaw y f izyczne mentalne i wcze śniejsze odsłony by ły tak ie bardziej majtki, bo ow e białe bardziej muzealn e tutaj sędziemu, że chc e ju ż tak spe łni te ż Kurowo g o potraktować my śleć o tym, że n ie tylk o treść, ale te ż forma mus i nad ążać za ty m jak te ż materia łami obcuje przestrzenie t o c o mus i sercem wystawy, al e wszysc y bardzo przyjemn a, czyli właśnie te n dywan tak po prost u chc e by ć tak r óżne takie plotki, że c i, którzy tak ich bibelot ów 1 z gablot, w kt órej du ży koralików nim dzi ś stringów kończą si ę na d nim zam ieszczeniu w osocz u Ryszarda Kisiela sesj e zdjęciowe, kt óre w latach osiemdziesi ątych z kolegami i wielkim odkryc iem były zdjęcia pote m film, który z nim o ty m, zrobiłem na po dop iero po paru latac h, a żadna jednopokojow e m ieszkanie również odkry łem t e wszystkie ubrania, które są na tych zdj ęciach mówią to fak t pojecha łem do niego obejrzeć, m ówi że znow u zgubił kolejny ra z im się m ówić o Gdańsku kas oczywi ście odnalaz ł ta m socjolo g we spodn ie czapk i ca ła ta s łynna biżuteria, kt órą z Czech przewoził, al e te ż kolekcja string ów, kt óre robił r ęcznie, bo tego po prostu n ie było, wi ęc drukowane złoty srebrny z nas ilonymi per łami stosowanym i pi órkami tylk o fragmen t pokazanej kolekcj i jes t jedna k ogl ądali, ale to jest pod szkłem n o tak mus i być natom iast jak się trzym a w rękach one n ie były oczywi ście plany nigdy od czasu tyc h miast t o naprawdę jes t tak ie dz iwne spotkan ie z historią tą reformą no t o jes t, gdy n iedawno n ie lata 80 nie by ła tak ma 2 strony Tomasz tak ie tak a fizyczność h istorii teg o powąchać dotknąć też wcale n ie rozsypuj e, jakby jest w ty m materia, kt óra n imi na swoich nag ich cia łach na ulicach no t o tylko dl a mnie c iekawe doświadczenie też w te j przestrzeni pojawiają si ę kobiety nie hetero normatywne kobiety c o s ą o d kole żanki przyjaciółki z tej same j Europy wschodniej to jes t w og óle też obra z tego dzieciństwa teg o uroczego potwor a gender dl a mnie był zaka żony jes t wa żne wprowadzen ie może nie parytet u, al e ten bohater też by ł obecny i za by ło to za ka żdym też trudn e w poszuk iwaniu materiałów większość magazynu, kt óre s ą gablotach jedna k s ługę polskie walczy ć na okładkach du żo łatwiej było mi się um ówić si ę dostać formacj ę też, je żeli wyw iady tutaj ważną bohaterką te ż 1 z artysty zaproszoneg o wystawy l ip w sercu Krakowa jak pozna łem parę lat tem u w Pradze zaprzyja źniliśmy się pikowa ł w magazynie te ż zdjęcia je j prac a by ła na okładce dzika t o by ła pierwsza, k iedy te ż artyku ł my śmy ok ładkę z stwarzał sobie kob iety to łączy te ż całą t ą narracj ą, kt óra on a prowadzi swój pokaz fotografii natomiast pokazujem y cyk l zdj ęć dokumentuj ących Club, czyl i m iejsce spotkań Galów gejów lesb ijek najbardz iej tak i znany klu b w Pradze pocz ątku la t osiemdziesiątych to jes t 1 z osób w oczy pojaw ia się też inny, który wcze śniej wspomnieli śmy g łównie Polska słoweńskie, który mia ł bardz o go wszystkich krajów, kt óre gdzieś tam startowałem z e słoweńskim najsilniejszy tak ą kobiecą obecno ści też udało się tera z jes t wreszc ie pokaza ć tuta j jes t wywiad z Romano antyczne, która jes t projektantk ą mody te ż aktywistk ą transferow ą z ziemi ą z Chorwacji na je j pocze t, kt óre to 22 obrazy portretując nieheteronormatywnych najbardz iej znan e postac i kultury pol ityki polskiej i ta m kob iety s ą mocn o obecna szczególnie t e o imieniu Maria jes t zar ówno Maria Konopnicka od lewej tera z pa ństwo patrzą w lew o i zaczynam y tak, al e wszystkich, że wymienię wszystkich zrobi ł tutaj nowy zaczyn a si ę narcyz y Żmichowskiej wprowadza pierwsze wątki lesbijskie do l iteratury, ale n ie Maria Konopnicka z partnerką Marią de l Bianco malarką p óźniej Maria Rodziewiczówna nazywan a pierwszą bu t polskiej l iteratury później pojaw ia się chyb a si ę pojawia, al e zbyt Class, a p óźniej Zofia Sadowska p óźniej si ę pojaw ia Maria Dąbrowska i poczu ć się kończy jedyn ą żyjącą królową z teg o zestaw u, czyl i Maria Janion myślę, że chyba jeszcz e jest o d w ładz, czyl i Maria Komornicka, dlaczeg o ko ńczy Janion ja też pociąg złożony chronologicznie ta k jak królewski poczyta, al e nie panowaniem tylk o datam i urodzin i rzeczywi ście Maria Janion gdzie ś ta m generacyjna domyk a t o bardz o precyzyjnie to lista os ób, kt óre są pod koniec, al e też jes t tak wyj ątkową tak wa żną postacią wci ąż żyjącą te ż we wszystk im c o rob i jest historia archiwami dl a mn ie ważne też co t o znaczy dl a nas tera z na przysz łość, więc dla mnie oczywiste, że taki poci ąg się kończyć z WHO, która żyje, kt óra jest, jakb y ikoną, al e tak ą, która rezonuj e te ż naszą rzeczywisto ść te n może te ż się pojawia, gdy ju ż czasu na two im program ie poleca m pa ństwu i zagra m coroll a prowadzon a genialnie, który wydał spe c o d komun ikacji, ale prosz ę si ę świetnie i mo że si ę z tego uczy ć jak do środy w dz isiejszych czasach zdobywanych spo łecznościowych b ędąc artyst ą i t e prace pojedyncz e tam pojawia ły takie pierwsze zobaczą to jako ca łości w łaśnie pocze t, czyli dla 20 proc wy ższe 12 z prawd ą to rob i piorunuj ące wrażenie tak, b y jak one pojedynczo wygl ądają fajnie jednak rozum nie bardz o podoba innym mn iej możemy ta m gadać także podobne n iepodobne HH Otóż jak si ę tak sto i przed n imi one one są też bardz o tak dz iwnie zawieszona wysoko tak samo były zawieszone muzeu m sztuki nowoczesne j w Warszawie, dlaczego t y jak wyższa wie ś wieś wieś a ż tak pod sufitem co t o za pomys ł muzeum był pokazany przez 1 dobę na tak im specjalny m zjeździe z panem przecie ż do natom iast to o jest nawi ązanie do teg o c o mieliśmy szko łę takich zdjęć szkoła świetlica, gdz ie zawsze są c i patron i królowie gdzieś w g órze tam sobie na m nad nam i wisz ą rzeczywiście z na te j wystaw ie dają się uda ł się tworz y co ś tak iego ja k ja mogę użyć zest aw edukacyjn y historyczna i ten, jak a w tych latach z tym i obrazam i taką tezę t ę szalon ą klas y troch ę się rzeczywiście to w praktyce te ż już odbyw a się tam ca łe grupy studentów nie tak ja k ja prowadzę, ale nawe t mo i koledzy m ówią, że tam po prostu ca łe przychody grupy jes t na zajęcia się daj ąc zły, bo oprócz tego, że jes t miło kolorystycznie zadbaliśmy o to, że du żo stołków różne, na kt óre mo żna siedzie ć na dywanie również żadnych ani też mo żna siedzieć zak ładamy, żeby ta m spędzać czas i wted y rzeczywiście te n pocze t pełni tak ą rol ę patrone m patronów n o tak wysoko jest sala opery jak gdzie ś ta m szko ły przywołują taka szkoła na odwr ót, czyl i w łaśnie Kurowa my ślę te ż jak jak i będzie odpowiednikiem parlamen t, ale dl a mnie t o jest rzeczywiście coś takiego, że taka mo c tyc h wszystkich środków razem owcy kr ól do tyc h Marianie są nara z razem patrzą si ę i są dumni s ą Kolorowi są te ż jako ś ta m przejęci kolor y są świetne żyję to te ż dzia ła, bo pojedyncz y obra z fajny Super, że kto ś wted y tata znan y jako projektowało się w og óle myślały wcześniej rysowały t o sobie kolorystyczn ie ka żdy obra z przychodzi nast ępny si ę pojawia jednak był jaki ś szkic ju ż modeli niegdyś Szymanowski t o jest tak i dea l z ieleniak r óżach także ma Szymanowski prawd a klub Novum, gdyby nie znaleziono, a z drugiej stron y do klas czy też, kt óra ma by ć ma bardzo delikatnie po prost u, jeżeli spos ób precyzj a malarsk a profilu wymalowanie zebry s ą różne techniki tak, b y ta m można pewn ie tym du żo pewn ie studenc i studenck im historii sztuk i pewnie dużo, b y powiedzieć co ś, czeg o czerpie aż t o by ła zam ierzona estetyk a form a wcze śniej co n ie do n ie były zaplanowan e w całości, al e też nie by ł zupełnie przypadkowej też n ie byli malowan i chronolog icznie to na pewno naszym pracował na d grupam i n p . z dużo robi konceptualnyc h rzeczy gdzieś ta m, al e tutaj troch ę dawały ponieść intuicji, gdz ie jak kolo r cz y jak kogo ś czuj ę niektóre obrazy od raz u wiedzia łem jak wygl ądały jak bardzo długą radn y my ślałem robi m inister szukam zdj ęć jakiś szkic ów, a później j e dosy ć szybk o malowała i kilku chyba w 1 przypadku musia łem zmienić s łono, bo rzeczywiście bądź ich profesora, jakie 2 osobom dedykowana to samo, ale nie by ło to na pewno, że t o jes t jaki ś uk ład te n czy kolor, kt óry może nie ma ta m interesy taki n ie mus i mocne kolory lokator a to dla mn ie też wa żna wystaw a w 30 obrazów w sum ie moich i to tak i wielki powrót do malarstw a ten zmaganie się z ty m pocztę noweg o zrobią 2017 był powrotem do malarstwa i te ż próbę przetestowan ia na tyc h portretach co działa działa, w którą stron ę mogę i ść w ogóle cz y potrafi chyba portret y robić jeste ś on na tak im rozumowan iu dzia ła cz y mia ł ju ż prośby o t o, żeby zosta ć namalowany m w ty m w łaśnie formacie MP mógł tak myślę, że jest t o odbywać oczywiste, że wiem, że mo żemy zdradzić, al e się dow ie poza tą naszą audio Guide, że państwo nie zdradz ę teg o wrze śniowym najlepsze j tras y stajem y ty łem d o o kasę VPS i idziemy w stronę malutki czerwone j sal i c o została r ównież dywanem to jes t te ż wyłożona czerwoną wyk ładziną czerwon ą pomalowana salka, która jes t bardzo wa żna jes t tak i pawilon dobudowan y, którego można wej ść tylk o prze z serce przez Polaka, ale którego n ie można wej ść wewnątrz można podgl ądać prze z dziury, które ju ż n ie wycięte to jes t moj a jak wspólna prac a z Wojtkiem Szymańskim mo im przyjac ielem akadem ikiem profesorem krytyk iem sztuki, w kt órym pona d rok pracowali śmy na d tak im serce m badaniem wokół kultur y hetero normatywnyc h w Polsce przed epok ą AIDS przed ich przed pacjentem przed w og óle latami 80 jest t o bardz o trudn e, bo też chcę powiedzie ć całej wystaw ie pomnożona buzuje o d tak ich śledztw w przeszłości nie chodz i o t o, żeby totalnie autowe, cho ć te n był gejem lesbijk ą i ta m przyczepili, ale racze j, żeby pod ążać z pewnym i konkretnymi śladami i takim punktem dla dl a mnie wyj ścia by ł te ż Wojciech Grodzki, kt óry pewn ie znany s łuchaczom audycji, więc też n ie b ędę ca łego opowiada ł życiorysu, ale zmarł niestety kiedy by ły w Brazylii, więc nie mogli śmy się spotkać tu ż przed, ale wcze śniej podarował mi maszynop is swojeg o życiorysu i r óżne uwag i, które bardzo czu ły wystaw y siedemdziesiątego ósmego rok u, którą przygotował, kt óra była dl a n iego jak p isze tak że rodzajem ujawnienia się na dn i tanga pewneg o ujawn ienia si ę jednocze śnie prze z zakrycie t o jest kluczow y te n paw ilon generalnie jednak wystawić 1008 . rok u dług erotyczne j wystaw y, który zaprosi ł r óżnych artyst ów tamteg o okres u wi ększości heteroseksualnej artystów, al e trop y, które ta m śledził np. fotogramy z Umarłej klasy Kantora, gdzie dla niego było wa żne zestawienie 2 mężczyzn nag ich udających nago ść ta m w kost iumach kluczow e jest pokazan ie metod y jak w ogóle h istorii można pracowa ć jak można patrzeć n ie możemy zakładać, że b ędziemy 1000 gejów lesb ijek tylk o, że przed nami te ż ukrywan ie t o wymag a specjalneg o prz y patrzen ia na przesz łość i rozkodowania większość historyk ów sztuk i my ślenie zainteresowała ta wystaw a, bo nigdy nie była dokumentowana nie do końca by ło wiadomo co na n im było natomiast na m się uda ło od 4 kody z Oderką zapisów dzi ś po Pasolini Święty Sebastian nawe t dosy ć oczywiste dla nas chw ili, al e zbyt zb ieranie wszystk ich fakt ów kaza ły prawdziwe swoj e znaczenie jak nie b ędą całe minister wzmaga skomplikowana ta m dużo tekstu wszystk o jes t do poczytan ia, wi ęc zaprasza m do zobaczen ia, al e po takim 1 okresie, czyl i Ewy kur y, kt óra 1 z artyste k tam obecnych, kt órą na m si ę uda ło spotka ć on a jak o swoj ą pracę dyplomową napisa ł książkę o o d imprez leją mam y już dobrz e wymaga przecież kra j Wajda rysown ik tak bardz o krytycznyc h graf iczny oraz wystawa w Londynie do marca chyb a wart o policzy ć tak graf icznych pra c i pi ęknie ilustrowana ksi ążka jak si ę okazało Ewa pote m jak to pan i Ewa jak t o publikowała nagl e wielu dostaw a wielu powiedzia ł na m wiele list ów od kraju w latac h siedemdziesiątych do n ich pisane innymi Skrodzki też si ę zbli żył dan ie bardz o zaprzyjaźnił t o by ł bardzo ciekawe n o i okaza ło się te ż pory jako Green Bear po bli ższym spotkaniu okazało się, że te ż, gd y odnalaz ła prześcieradła z rysunkami, kt óre by ły oryg inalnie wystawie do czeg o zmierzam, że po tym wszystk im do sweg o głównego informatora, czyl i do Ryśka Kisiela zadzwoniłem wysłuchano t o była ta ksi ążka a czego ty m, że wszystk ie k ładki f ilm robi ł oczywiście też chętnych, którzy tę książkę natychm iast kup ili po prostu wszystko kładki f ilm, który wida ć w kolejnej sali specjaln a gablota by ły wzorowan e w łaśnie książki teraz państwo odwrac a się idziecie w stron ę taki telefo npo lewe j stronie dzia ło dalej dalej też jes t taki telefo n jes t strażacki jak ich pytam c o si ę dzwoni ć w ramac h na wypadek po żaru po niemiecku ra z ta k, tak więc c o za telefon, o co chodz i ja szukam sposob ów jak mając możliwość k ij większy sta ż pokaza ć naprawd ę jak tak a h istoria mówiona może żyć zreszt ą kurato r Michał Grzegorzek kurato r wystawy też bardzo zale żało na ty m jak performatywne mogą by ć archiwa jak te n widz mo że być uruchom iona n iekoniecznie tak im stylu, kt óry nie do ko ńca ubytki multimedialnym muzeu m wsz ędzie s ą w ideo guziki wszystko si ę rusza tylk o tak ich bardziej analogowych systemów i tu jes t taka prosta rzec z po prostu po podn iesieniu s łuchawki można odsłuchać k ilku m inut oryg inalnego zapisu moje rozmowy Jan Kocian now ą sportsmenk ą Super tak ą panią z Pragi, kt óra opow iada o tajnych spotkan iach lesbijek jak o na organizowa ła te ż bardzo śmieszna h istoria, ale myślę, że jedna k te n głos, k iedy go s łuchacze te ż po prostu używano te ż patrzenia ludzi, kt órych zachód słuchanie stoj ą telefon y na zdjęciach wygl ąda, jakby pracowal i w kajakach Instytut chc e inaczej jak tej us ługi czy w ogóle chodz ą, bo te ż na 4 tablety, na których mo żna ogl ądać zeskanowane materia ły jest du żo takich m iejsc, które można tam zasiedzie ć i to te ż o to chodzi ło, żeby ludz ie po prostu używali tej przestrzeni si ę, że młodzież w og óle mo że nie widzi to jes t jes t aktywność, ale n o tak nie znajdzie telefonu nie z f ilmu znaj ą zobaczcie państwo na YouTubie, gdzie m łodzież, pr óbując odpalić telefo n zwyk ła naukow e chcia ło tam pokręci tym czym t o oni widzą co rusz naciskają m ój znajomy wyjazd bez przesad y w audycji pokaże poczujem y si ę rada dobrz e wychodz imy z sali łukowe f ioletowe i wchodz imy do sal i z wielk ą wielk ą gigantyczn ą tapet ą z w ielkim g igantycznym podkr ęconą rzeźbą i zaraz i że państwo mac ie skojarzen ia z pewn ą artystką Monikę Sosnowską to mac ie dobre skojarzenia, ale zasn ął Karol wytłumaczy, dlaczego jak c o t u w og óle sala jes t, a z drugiej stron y mam y nap is n ic, kt óry si ę odbija prac y p t . świat cent n o tak jeszcze mamy tuta j Gorbaczowa jeszcze Gorbaczowa i mam y tuta j jeszcz e Wałęsy n o ta k w wolnej Gorbaczow t o są obrazy namalował na podstaw ie moich rysunków dzieci ństwa, wi ęc łączą się z t ą pierwsz ą salą, a w pierwszej sal i też mo żna było kto ś uważny na d wej ściem zobaczyć rysune k Kaczora Donalda, które zrobi ą 89 roku statu s tatuażu serduszk iem na ram ieniu marynarsk im stroju dla mnie fascynuj ące w og óle i te ż może na pocz ątku tego nie powiedziałem, że ta wystaw a oszustwo archiwa, ale te ż sam s iebie arch iwizuje, czyli moj e rysunk i prace z la t osiemdziesiątych staj e si ę częścią kierowa ł archiwum w momencie, k iedy złapałem się na t o, że w iele pra c czy materia łów pochodzących z arch iwum Ryszarda Kisiela w tym kolar z z Kaczorem Donaldem, kt óry zamieni łem na tapet ę AIDS nawiązującą znow u do grupy Energa Lidia to te n sam rok, który mija 9 lat się w Białymstoku rysuj e tego Kaczora u s iebie, wi ęc pr óbowano też tę ustawę połączyć trochę t e t e punkt y w ątki zapyta ć co może by ć Marcin Miki i od którego momentu może mówić testy Kurowa na Ilonę świadom, wi ęc tat a pyta dziecka torami bazuj e na kolarzy Ryszarda, kt óry można zobaczy ć te ż w gablocie dedykowane j chwilo jeste ś ten oryg inalny jak kolar z reprodukowan e na tapecie jes t te ż oryginalny obraz Ben Radia, kt óre jes t tak konieczn ą pracę dotycz ącą AIDS jak to może też, żeby tak i tren d, gdy ż racze j ludz ie pozytywnie wyraża, stawiaj ąc przed krytyczną uwagę my si ę zajmuje skoro n ie ten tema t n ie dotyczy uwaga szaleństw chcę powiedzieć dl a mnie ta została też wyjątkowa pod ty m wzgl ędem, że jest bardz o reprezentacji, gdz ie nie mówi w pierwszej osobie ale, tote ż tak i ata k właśnie chciałem uczynić tak ie wyst aw zamk u pewn ą Platformę do teg o, żeby te wypowiedzi mog ły się pojawi ć stąd duża jest obecno ść właśnie os ób trans, kt óre mog ą któremu, kt óre mia ły mo żliwość długich wywiad ów i pokazan ia ich głosu tematyka AIDS, które szczeg ólnie w kontekście h istorycznym pokazywan a prze z tapetę przez życie nadzieja jest prowadzon a prze z osob y, kt óre bardz o dotyczy jad a innym artyst ą głos, więc tylko chciał po prost u t o wyt łumaczyć, bo rzeczywiście ta polityki tożsamościowy t o jes t skomplikowana spraw a oczywista rzecz o tym, w iele rzeczy boleśnie na swo im koncie ma różne med ia lubi operowa ć w fotografię f ilm w ideo malarstw o, a tak że w niewiele zrobi ł życiu n iewiele, bo te ż jak pewn a przestrze ń skazano ich akcja obraz nie mieszcz ą się pracę już na pewno ta rze źba n ie zmie ściła, ale konsekwencj a w og óle innej strateg ii krow y, czyl i sztuki próbuje si ę bardzo w łaśnie sztuk i zawłaszczają r e interpretując prac ę innych artystów lu b kupuj ące artyst ów, kt órzy zupełnie co z innej bajki, al e ich forma mo że by ć u żyta, więc także Mateusz Grzybek tak ie z tytu łu pewn ie większe s łuchaczy kojarzy, gdyb y kto ś tak i najbardz iej słynny szale t prze z ca łą komun ę Mac karz y jak określany jest te ż ksi ążka i l iteraturze czy przewodników po eur o w Warszawie interesowa ło dobra forma zrobili śmy kop ie 11 stalową tego grzybk a z farb ą, którą si ę przypom ina sobie ziele ń, jakby generaln ie to konstrukcja z e wspomnień, po czy m został koparką zmia żdżona i stała si ę z teg o rzeźbą rodzaje m pomn ika projekt u właściwie takiego, że pomn ika, kt óry m ógłby upami ętniać i pytanie w łaśnie co cz y t o najbardziej aktywną sfery, kt óre były pikiety KRUS r ing w tyc h czasac h cz y spotkania rozmowy tyc h ludz i, którzy odbyli Wojtek Skrodzki ta m bywa Rysia zna to miejsce siatki jes t natomiast du żo moich bohater ów gdzie ś ta m przeci ęło r óżnych etapac h czas u, wi ęc ta rzeźba wydawa ła si ę c iekawe też momentach, al e też chcia łem zobaczy ć to f izycznie chcieliśmy po prost u zasadzić te ż skalę teg o, widz ąc małe zap isany du że i i t o tyl e są ju ż 2 sale mn iejsze mo że szybc iutko, al e n ie zostawię państwo nie by ć także takie drog a wg aud io Guide totaln ie poprowadzą wystawie można też jeszcz e się za łapać na prowadzen ie Karola wart o proszę pa ństwa są 2 ostatnie sale również z pracam i nada l wiele wy żyć za pa ństwo spotkać takie moje pytanie czy m si ę, że ta wystaw a, kt óra na nasz e on a obejmuje dyrekcję Małgorzata Ludwisiak jak noweg o dyrektora zamku zyski, kt óre ma się pojawić 2 styczni a pracy, jako że b ędą koleje losu te j wystawy wszysc y pytają naprawd ę bardz o trudno odpowiedzie ć wystaw a ca ły program zamku zysk iem za budżetowanie za aprobowan e prze z ministerstwo kultur y do ko ńca 2020 roku, więc d e facto pow inna by ć 29 marc a, jeżeli tak te ż światło kontrakty, które podpisaliśmy, że coś si ę z nią wydarzy t o b ędzie specyf icznymi niegospodarność tzw . pa ństwo również by ć mo że b ędzie także wy ższe szanse, by proszę, że nowy dzie ń na przyk ładzie muzeum Narodowego, że t o si ę dz ieje po prost u jes t przemocą ow o z pogwa łceniem praw pracownik ów różnych zasa d wsp ółżycia przeprowadzan e, więc n ie w iem zobaczymy czy myślałeś, projektuj ąc tę wystawę na jez iorze jest sta łą performatywne ni ą wn iesie dobrz e przybyw a tak to c o do wystawy to co takie totaln ie multimedialny czynie czujemy si ę troch ę jak w tak im parku rozrywki alb o takich technologicznych różnych o d centrum Kopernika tak naukowyc h m iejsca, ale ta m socze k premierzy tańczą fantastyczn ie miał sią z jak im by ł dobrym humore m jak t o jesień l istopad l iterata Rusek totalna zabaw a po prostu, m imo że fajn ie kolorowo przyjemnie i wra żliwi jak wszystk o jest my śli, że two i fani fanki i odbiorc ów sztuk i byl iby w stanie bronić 2 postawy za pomoc ą okupacji c o my ślę, że tak często sa m przestałem si ę cz y b ędzie wielki bojkot zamku jak t o będzie wyglądało w tej sytuacj i trudno si ę prze z nią zresztą o d dawn a zna m wszystk ie sztaby pracowników zamk u jes t ogromn a liczba os ób pań, które pilnuj ą, które pomagaj ą opowiadaj ą widzom ch łopaki, którzy staw iali ściany, kt órzy wieszali prac e kt órych, kt órzy pracuj ą 2002 roku ta kuratorzy całe t o merytoryczne dz iewczyny edukacj i cieszy ludz i tam pracuj ą ta m są to ustawa o 2 kolejne wystaw y trwaj ą strasznie trudno powiedzieć to teraz jeszcze ju ż ma si ę zacz ąć ta okupacja ta walka o ten zame k, bo t o chodzi też tyc h ludzi, kt órzy tam są jaj i wzmaga sympati ą się codz iennie ta m jeste m na dol e Blanche z n ie trafia 1 ten, że ta k ta mag iczna noc 31 grudni a na 1 stycznia co jes t niez łym absurdem wydają się w Polsce nie ma być mo że dyrektor ma umowę podp isano raczej nie więc, jakby t o jes t moment, k iedy w cyw ilizowanych krajach 1 dyrektor kończy sw ą pracę drug i zaczyna zawsz e przewa żnie są c o najmniej 2 sezony tak, że chodzi o teatr wiadomo, że ci muszą doko ńczyć musz ą zacz ąć minimalnie mam y ro k także w teatrz e w galeriach muzeach wygląda t o nawet na 3 lata, bo projektuj e wystawy zdecydowan ie do przod u trzeba by ć wi ększe za marg ines czasu tuta j mamy zmiany do ść radykalną będzie obchodzi ć tak czy t o jest 1 nóżkę, czyli by ć mo że dyrekto r pracuj e nowy nad programem o d styczn ia 2020, czego n ikt z nas n ie wie no tak te ż chodzi o to, że sąd jest t o 57 minister teoretycznie m a prawo powo łać be z konkurs u dyrektora w spos ób, jak i się dz ieje, że się nie spotka by łą dyrektork ą, że nie ma tego uścisku r ąk były ich nast ępcy i właściwie 0 planów, kt óre nagle jak tworzyć będą się pojawia ć t o budz i największe kontrowersje też łamanie tyc h standardów demokratycznych teg o w jaki sposób to jes t wprowadzan e dlateg o naprawd ę pewnie 0502. stycznia b ędziemy mogli powiedzieć c o si ę wydarzy ja myślę, że wszystk ie scenariusze są mo żliwe, że dla ludzi, których t o będzie wa żne z powod u jakąś reakcję, aczkolw iek to c o w idzimy grubszych sytuacjac h wielkiej pol ityce pokazuje, że te spor y są t łumione w ignorowane na ty m si ę na tema t niepos łuszeństwa obywatelskiego najczęściej ładnego sformułowania to cza s ogl ądam Magda Raczyńska powsta ła wtedy nauczy ła mn ie takiego ładnego nazwan ia co my śmy tam wypraw iali my śmy zrobili za pomoc ą okupacj i klubu t o ten ententy ca ły dyskur s, który został wytworzony wtedy dzi ęki Magdzie pozwoli na m troch ę te ż obronić miejsce także n ie by ło tylk o tak a nasza samowolka to był klu b mam y muzeu m galerie t o jes t właśnie przez wi ększość Sejm ksi ądz liczba osób, kt óre też n ie wiadomo, kt órym te n moment mia ły by ć teg o zrywu wszyscy co ś jeszcz e co ś będzie dzia łało ono na pewn o Ewa Hołuszko zrobiła od raz u okupacj i dok ładnie dzia łek przeprowadzi ć paradoks poleg a na ty m, że może tam nada l b ędą tłumy tylko zupe łnie innych ludz i, którzy to co si ę dzieje w łaśnie w te j wsp ółcześnie w Polsce to nie jest tak tak s ilny, że spo łeczeństwo za t e organizowane właściwie my śli ka żdy Walczak interes przec iw komuś, wi ęc tak naprawd ę może dyrektor z radością między nawe t cieszyć, że jakaś walk a, bo być mo że 3 × wi ęcej czasu, które b ędą chciały mieć wystaw y i pokazywa ć rzeczy, kt óre chc ą i stan ą p o drug iej stronie barykad y i obywatele b ędą one z przeproszen iem n ie te n dyrekto r, ale my ślę, że jes t zapotrzebowan ie na inn ą sztukę, bo zna m jakiś paradok s, bo co s łyszymy tzw. ze stron y PiS-u, m ówi że potrzeb a, jakb y innej narracj i innej sztuki nie przyzna ł, że ta sztuk a jes t lew icowa tak jakby si ę z nowym jak inna sztuka mo że w og óle by ć na przyszły dyrektor z centrum sztuki wsp ółczesnej Piotr Bernatowicz uwa ża, że skandalem jest t o, że żaden wsp ółczesny artyst a n ie poświęca czasu pracy i film ów katastrofy smoleńskiej uwa żam, że ma wziąć także muzeu m sztuk i nowoczesne j usta wystaw iono prac e takie rozmazane ruchoma bardzo z łą prac ę po prost u no no ale źle namalowan e, że mają być wyra żane i wg Dyrekcji pewn e tematy mają się pojawić si ę nie pojawi ł, wi ęc będą wprowadzan e cz y plakat y pana Korkuć cz y jakąś nazw ę, kt óra o otwarc ie homofob iczne anty kob iece i one s ą za każdy wystawac h teg o dyrektor a to raczej s ą skrywane na poziomie, kto teraz si ę na map ie, że tera z będą t e rzecz y do kolekcji kupowan e artyści będą m ieli perspektywę i tak a walk a właściwie dowartościowanie jaki ś tw órców, kt órym trzeb a coś za łatwić różne dla mnie c iekawe, kt o w ogóle będzie, jakby kto ś, kto b ędzie z tym artystą artystk ą, kt órzy się zdecyduj ą na na wystaw ę w tyc h nowyc h instytucjach bohaterstwo t o nie znam to nie jes t pytanie czy są do reprezentowan ia g o jednak t o środowisko znamy ogl ądamy chodzimy też do teg o internet i będzie, że poza kork u c iem plakat istot ą średnio udane to zreszt ą tocz ą wojnę lat tem u wiele instytucji publicznych cz y te ż dramatycznym jakże n ie będę o n ich ubyw a przestrzeni reklamowe j City poste r, bo w łaśnie takie teg o typu tre ści w izji prawie, że pozw ą mnie tak ą inwestycj ę publiczn ą ma m obowiązek t o jes t dyskrym inacja jeg o tak w ty m, że no, więc tera z wszyscy c i wyklęci dyskrym inowani będą tam wielkie pol e do popisu w ieku infrastrukturalnych tyc h artystów po prost u jes t niewielu, chyba że si ę rapte m wszysc y z przerzuc ą będą produkować teg o typu prace c o w program ie nowego rektor a Rumian mi ędzy Jarosław Modzelewski profesor, który bardz o lubi ę z najlepszych malarzy polsk ich w ogóle, który ma 1 z ciekawszych pracown i Akademii, kt óry ma Super student ów ja przed nimi w og óle nie wierzy staw p isane i jej dla teg o typu moment są ciekawe czy, nawet jeżeli wszyscy studenc i twierdzą, że bojkotują, tocz ąc zrobi tam wystaw ę czy już t o jest my ślę, że to b ędzie pod wieloma wzgl ędami bardzo c iekawy test troch ę tak i PRL na żywo co ś co czytali śmy różnych wyborac h dawnych czas ów zastanawiać, dlaczeg o ci artyści to rob i tam cie z has łem na t o nie t o tuta j będziemy jaki ś na żywo t o ogl ądali sztuki w izualne w skal i kraj u tak mało ważne, że te n sp ór b ędzie jednak my ślę taką burzą w m isce wod y niestety mo że mało ważne, że chodz i o narrację w med iach, chocia ż dz isiaj po święcić godzin ę na sztuk ę najnowsz ą, ale patrz ąc na frekwencję l iczby os ób odwiedzaj ących instytucj ę kupuje biletów ile chodz i o stan ie mało zesp ół pokaźna grup a ludz i nic Otóż teg o tak nie n ie doceniała Serby wszystko, żeby wychodzi ć poza swoje banki jako Coleen by ła na różnych poziomach te ż bank LGBT po prostu my ślę, że ta wystawa najwi ększą jej zalet ą i będzie też tor y Zielona będzie rezygnowa ła na bardz o do różnych grup i to dla mnie największy op ór nie tak a prosta n ie mam czasu o ty m, gadać marynarzy został właściwie nie ma rel igii nie ma tak iego typoweg o spor u politycznego, kt órego wielu z łotych spodziewało pracę ju ż by ły tak ufam tobie to s ą lata temu zarządzam to jes t apel, al e też chodz i o to, że ja my ślę pewnie straty, kt óre mog ą być użyteczna, a teraz ch ęci budowan ia pozytywnego przekaz u pewne j sfery bezp iecznej cz y te ż edukowan ia spo łeczeństwa, bo wg t o jest t o co mo żemy robić teraz, żeby za ile tyc h lat jedna k by ło lep iej na pewno wystawa daje dużo frajd y, wi ęc je żeli pa ństwo się zastanaw ia się zrobi ć po prostu okropn e grudn iowe styczniową miesiące i c ie, aczkolwiek fan i w grudn iu niż w styczniu przynajmn iej tak powiedzia ł lep iej frekwencję wp ływ pani dyrektor wyjaśnił później, al e ważne, żeby si ę tam dotarl i obserwu j cie pilnie c o się będzie dzia ło pod koniec grudnia t o instytucja może si ę dużo zależy ja ma m tak ą nadzieję, że sobie Karol Radziszewski pot ęga sekret ów 29 marc a 2020 w zamk u Ujazdowskim w Warszawie już za Katarzyna Szustow to by ło lep iej p óźniej cen y dobrano c dobrano Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA