REKLAMA

Chemsex. Seks pod wpływem substancji psychoaktywnych

Dobry Seks
Data emisji:
2019-12-01 23:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
45:26 min.
Udostępnij:

O negatywnych skutkach seksu pod wpływem substancji psychoaktywnych mówią twórcy projektu Męskie Branie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny wieczór w radiu TOK FM przy m ikrofonie Hanna Zielińska rozpoczynam y magazy n dobr y seks dzi ś b ędzie chem ia zaj ęcia z chemii z nam i w studiu s ą Agata Stola dyrektork a program u redukcji szk ód fundacj i edukacj i społecznej pol ityczna społeczna Instytut studi ów spo łecznych Uniwersytetu Warszawskiego specjal istka zdrow ia publ icznego w trakcie certyf ikacji zawodowe j terapeut a uzależnień ora z seksuolog a dobry wiecz ór w bud żecie i znany pa ństwu Rozwiń » dobrze dr Robert Kowalczyk seksuolo g kl iniczny psychoterapeuta k ierownik zakładu seksuolog ii wydzia łu psycholog ii nau k humanistycznych krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego dobry wiecz ór w nabyciu dzisiaj drodz y pa ństwo b ędziemy rozmawiać o chem ii w seks ie o tym, właściwie cz y jest się, czego ba ć nie ma si ę, czego ba ć mam y przed sob ą bardz o c iekawe badan ia, do których tajn e dost ęp mam y dzi ęki naszym go ściom dzi ęki naszy m badaczom ale zanim opowiemy o waszych badan iach jak on e przebiegały, jak i w og óle proble m badawcz y pow iedzmy naszy m s łuchaczom cz ęść z na s na pewn o w ie, ale nie wszyscy co si ę kryj e za term inem Chem seks, kt óry dzi ś sob ie lata funkcjonuj e w przestrzeni w irtualnej, al e nie dl a wszystkich oczyw iste okazuj ą te ż przenikn ął do sfer y akadem ickiej naukowej c o to znacz y dok ładnie tak jes t tera z terminem se x początkowo by ł tak i term in parasol to jes t termin, kt óry mia ł obejmować sek s pod wpływem substancj i bardz o szerok o uj ętych, al e dl a naszego badania dl a te j dyskusj i, żeby jak uporządkować przyj ęliśmy, że stan icy intencjonalne używanie substancj i aktywnych prz y przed lu b w trakc ie oczywi ście aktywno ści seksualnej prze z mężczyzn heteroseksualnych jest też ciekawy w ątek, bo ten termin Chem seks stał si ę internet trochę ekskluzywnym i zaczął być wp isywany do bardz o określonej grupy t o znaczy tak ich sekcji on brzm i dobrz e po prost u niezno śne możliwe, al e ale, al e Alby patrząc z te j perspektyw y naukowe j, jakb y włączenie ta ekskluzywność grupy by ła dl a szczeg ólnie istotna, czyli mamy my śl maj ących sek s m ężczyznami po łączone z poszukiwaniem partnerów s łuży aplikacja randkowyc h i g o do lokalizacją to było to tak jakb y ta def inicja, kt órą my śmy przyj ęli do badania, ale te ż po, jakby to n ie jest tak, że myśmy ją przyj ęli, bo wydaje na m się, że ta definicja akura t pasuje do tego badania tylko t o jes t ja k na podstaw ie bada ń na podstaw ie przegl ądu l iteratury, ponieważ teraz coraz cz ęściej się, mówi że tak jak powiedzia ł w czas ie należy t o do grupy MSM m u do bardz o okre ślonej grupy kontakt ów, bo je żeli nakład dyskutujem y przyczyn y Chem seks u t o tamte element y zwi ązane np. przynale żnością do grup y mniejszo ściowej by ły szczególnie istotne jak krytyczn e w ujmowaniu tego tego teg o teg o naszeg o zadan ia, a myślę, że tutaj wa żne jest, żeby zaznaczy ć, że m y n ie mówimy o ca łym spektru m u żywania substancji psychoaktywne j do seksu tak t o jes t tak że substancje psychoaktywne maj ą swoje zastosowan ie na r óżnym polu, je żeli chodz i o wp ływ na kontakt y seksualn e natomiast faktycznie t o nasz e uj ęcie te ż by ło wyn ikiem, a def inicje zjawiska, kt óre gdzie ś ta m do fundacj i edukacji społecznej, kt óry pracuj e przysz ło samo, ponieważ by ł pa n prowadz imy anon imowe bezp łatne punkt y testowania w kierunku Chin i konsultanci, kt órzy ta m pracuj ą zacz ęli mówić o zjaw isku ju ż od k ilku lat, że przychodzą właśnie tacy kl ienci mo że o ty m, opowiadaj ą i ponieważ to by ła co mówią n o w łaśnie s ą osoby heteroseksualn e, czyli czy mężczyźni, kt órzy maj ą kontakt y seksualn e z m ężczyznami, a zaczęli m ówić o tym, że, że zachodz ą chodz ą na tak ie spotkania, gdzie pojawiaj ą si ę substancj e psychoaktywne i one s ą wykorzystywan e w cel u przed łużenia polepszen ia swo ich kontakt ów seksualnych natomiast m y jak o też psychoterapeuta uzależnień osoby, kt óre zajmuj ą si ę profilaktyk ą narkotykową zacz ęliśmy zastanawia ć, jakie konsekwencj e u żywania tyc h substancj i psychoaktywnyc h będzie mia ła na będzie mia ły na będzie mia ł na podejmowan ie ryzykownyc h zachowa ń seksualnych, bo osob a jes t pod wp ływem substancj i, wi ęc podejmuje decyzj e w inny sposób niż t o się dzieje na trze źwo i tutaj spotkali śmy się w łaśnie 2 lata tem u z Robertem i połączyliśmy to jeszcze aspekte m zaburze ń seksualnych, czyli gdzie ś ta m powstały tak ie spektru m tyc h zjawisk 3, które s ą łączą si ę w łaśnie w seks ie w uj ęciu zachowan ia dotycz ącego grup y MSM, aczkolw iek w l iteraturze te ż mo żna spotka ć czasami mówienie o 8 sekcję chcia łbym te ż heteroseksualny m aspekcie na s t o na s t o w tym badan iu dok ładnie interesowa ło skupili śmy się na na tej grup ie, która te ż, jakb y najbardz iej jest nara żona na j ęzyk zabrzmi bardzo taktyczn ie al e, ale właśnie my mamy t u się uczymy t o jes t lekcj a, dlaczego u żywam okre śleń MSM t o bardz o ciekawe ujęcie to jest takie uj ęcie, które troch ę porz ądkuje nam zachowanie dl a bardz o istotne było zachowan ie an i to żsamości, czyl i np. dlaczego jest tak istotne, bo mam y grup ę osób, kt óre nie uto żsamiają si ę z grup ą podejmują zachowania n p . z punkt u widzenia ryzyk a chodz i na m o podj ęcie określonego działania an i w jak i sposób identyfikuje i dlateg o używamy okre ślenia MSM, czyli mężczyzn maj ących seks mężczyznami tak to jest t o jes t jakby to jes t szczególnie istotne i drug a rzecz, bo może pojawi ć tak a tak ie przekonan ie, że ten Chem seks ma jes t używany tylko o t o, żeby co ś wzmocnić coś polepszy, al e te ż Chem seks u żywany jest też o t o, żeby te ż umo żliwić, bo be z Chem seks u w og óle do zachowania n ie doszło, więc nie tylko chodz i o to, że jes t jako ś nagle si ę to trzeb a w jak i sposób, b y nie fajerwerk i, żeby od to n ie jes t tylko dopalacz to n ie takie proste to n ie jes t tak ie proste właśnie to jes t jeszcze mam y taką grup ę, kt óra bez tego w og óle n ie potrafi funkcjonować i to nam si ę troch ę łączyć zaczyna by ć temat do Terra i problemam i naszyc h h ipotez bo, bo mo żemy morze, bo prz y 1 z elementów w naszy m badaniu by ło właśnie przyj ęcie, że ten Chem seks ma coś za łatwić niekoniecznie co ś co ma wzmocni ć sek s, ale umo żliwić go no jak t o w przypadku generalnie rzecz bior ąc stosowan ia r óżnych substancj i psychoaktywnych za tym stoj ą ca łe sekwencj e wydarze ń ludzkich h istorii lu k, które właśnie ta tak, al e też zwracam się kompensacyjn e, że teraz tak, kt óre też pu łapką, które mo że być pu łapką, al e tak jak powiedział sam e osob y, kt óre rzeczywi ście używają substancj i po t o, żeby wzmocnić, ale s ą te ż osob y, kt óre coś sob ie w łaśnie kompensują coś chc ą wyr ównać alb o umożliwić na m, że spektrum teraz przyjrzyjm y si ę tem u c o wyn ika z waszyc h badań już w iemy, jaki jes t zakres badawcz y pol e badawcze, jak i jes t problem, kt óry musi przygl ąda liście ja ma m przed sob ą prezentacj i wyn iki tyc h bada ń spróbujmy opowiedzie ć naszy m słuchaczom my ślę, że niespecjalnie np. zaskakujące będzie dla naszyc h s łuchaczy t o, że w śród os ób, które przebadali śmy, które nazywacie Chem plus, czyl i t e osob y, które uprawiaj ą Chem seks jak ich 1250 o prosz ę bardzo doprecyzowan o definicj ę panuje ofer t powszechne przekonanie, że Chem seks u mo żna czerpa ć same korzy ści pod warunkiem stosowan ia pewnyc h zasad czem u nasze badan ia w zasadzie przecz ą, bo to n ie jest także sam e korzy ści, ale właśnie zatrzymajm y się przy ty m, dlaczego ten ch ęć sekcj e tak atrakcyjne j, dlaczego osob y Chem plus uwa żają, że t o jest w łaściwie po prost u eldorad o seksualn ie ma m nawi ązała do 1 kolejnych punkt ów w raporc ie, a m ianowicie do tego, że t e osob y, kt óre dostrzegają t e w t ę atrakcyjn ą stronę seksu to są najczęściej t e, które na m się klasy na mos t na os i czas u jako p ierwszego pierwsze 1 , 5 roku, wi ęc ta m wysz ła taka taka tak a zale żność, że najbardz iej entuzjastyczn ie na tema t właśnie u żywania Chem seksu i stosowan ia du żej ilo ści substancj i psychoaktywnyc h intensywnie w seks ie to dotyczy ło to przed e wszystk im nowych u żytkowników i m łodych u żytkowników, czyl i tutaj im bardz iej będziemy analizowa ć czasowe, które s ą Chem sex y d łużej, kt óre ju ż doświadczają różne w różnych obszarac h życia konsekwencj i używania substancj i do konsekwencj i te ż zaburze ń na tle seksualny m t o on e zaczynaj ą zupe łnie inaczej postrzeg a ten Hempel i t o c o my obserwowali śmy za lustra weneck iego ta k na pewno tych pokusach to by ło t o, że nawet dochodzi ło do tak ich ostrych spor ów, jeżeli mieli śmy na sali użytkowników, którzy s ą krócej, czyl i do rok u i tac y, którzy np. w najlepsz e lata sp ółce nagle w łaśnie tego czy to jest fajne t o jes t nieważne cz y idą z e sob ą rozmawia ł w trakcie tak iego wokół samej to by ło podobn e do takiego cz y mieli 4 grupy, je żeli chodzi o te pokusy to dlaczeg o przecie ż do sameg o też zadan ia polegało to na ty m, że by ła grup a os ób my śmy byli za lustre m weneck im przerwać grupę, kt óra dyskutuj e wok ół tematu t o by ła ta cz ęść nasz a jako ściowa badania badanie mia ło si ę i ilo ściowo jakościowo, al e mówimy tera z o tej o d te j jako ściowej i ta m t o były 4 grupy t o by ł osoby u żywające Chem seks u ich minus, u żywając echem seks u Hill plu s nie, u żywając eche m seks u hit m inus n ie, u żywając Chem seks u ich minus on e prowadzi ły dyskusj ę po 1 z p ierwszych pytań, bo t o właśnie ja k jak on e definiuj ą Chem seks i czym jes t Chem sek s c o też dla na s, bo bardzo interesuj ący, bo bardz o ciekawe mieli śmy wyn iki, że osob y bardz o r óżnie postrzegają te n seks t o może te ż b ędzie za zakrętem pow iemy jak więcej żony często nawe t nie wiedzia ły c o biorą bior ąc to naczyn ie rozpoznawa ły tyc h substancji po prostu on e były przynależne do miejsca w ty m si ę on e pojawi ły do okoliczno ści do m iejsca do Towarzystwa do moment ów doby weekendu g o dokładnie dok ładnie jes t po prost u, jakby no element obyczajowo ści w pewnych okoliczna ostatn io też dokładnie dok ładnie tak można to nazwać drug a rzecz w łaśnie po Chem jest te ż sek s też myślenie w kategor ii, że sek s chodzi tylko o t o, że nie wie, że t o jest kontakt nie w iem moralne alb o analny, ale my m ówimy o o seksie w łaśnie 800 dużo si ę, że ta nasz a aplikacja maj ą swoje znaczen ie, że np. Chem sekse m też jes t t o, że ktoś już jes t pod wp ływem substancj i wyszukuj e os ób do kontakt u seksualnego to następnie sex King np. tak dokładnie tak mo że wart o się okazać, że ktoś jes t pod wp ływem substancj i psychoaktywnej też pogląd w tym czasie pornografię pod wpływem substancj i mamy bardzo t ą definicję jedna k tej aktywności seksualne j też rozszerzyliśmy nie chodz i o t o aktywno ść generalną analn y generalną realną tylko w szerszym te ż aspekcie wracaj ąc do tych korzy ści po ty m, tuta j też t o jest bardz o stresujący, jakb y wniosek badan ia, że mam y tyc h osoby, kt óre s ą zach ód śnięte dzia łaniem ich pierwszy ra z Chem seks ie sam e korzy ści czas jedna k pokazuj e, że zaczynaj ą pojawia ć negatywne skutki t e negatywn e skutk i zaczynają ju ż w świadomości dominowa ć ja ponosz ę jakieś strat y tak tuta j też myślę, że to n ie jest du że zaskoczen ie, bo nawe t bior ąc pod lup ę to zjaw isko pod k ątem używania substancj i t o niezale żnie cz y b ędziemy analizowa ć post ępowanie szkodl iwego używania cz y uzale żnienia prze z pryzmat m ężczyzn maj ących seks z mężczyznami Chem seks ie cz y u żytkownika amfetam iny heteroseksualnego to te ż, by z czasem instancję już nie dzia ła z taką si łą z takim natężeniem n ie daje teg o efektu tolerancj ę organizmu wzrast a w zwi ązku, z czy m t o jes t zupełnie zrozumiałe, że po rok u po 1,5 roku osob a, kt óra przyjmuje 23 × w miesi ącu du żą ilo ść mefedron u odczuw a r óżnego rodzaj u negatywn e skutk i tak iego post ępowania jako negatywne koncer t w konsekwencji przed seksualnym s ą troszeczkę później, bo wiadomo, że kto ś podejmuje kontakt y seksualne ca ły czas pod wp ływem substancji t o też n ie weryfikuje teg o jak ten sek s faktycznie jest i on ma założenia akcj i czy teraz prze z komisję czy też spe łnia kryteria natomiast, je żeli chodzi o substancj e t o gdzie ś ta m do świadczenie centrum pomocy afterparty, kt óre w łaśnie po służy pomoc ą głównie u żytkownikom Chem seks u pokazuje, że to jednak uzale żnienie czy bardz o szkodliwe u żywanie jest pierwszym bod źcem do teg o, żeby tak i taki człowiek w seks ie przed i poprosi ł o pomo c, dlateg o że do momentu, kiedy te osob y są bardz o wysoko funkcyjn y, tote ż wysz ło w naszy m badaniu bardzo dobrze, że wi ększość tyc h osób jes t wykształcona ma dobr ą prac ę zarab ia pieni ądze na tak na, tyl e że rozrywka w ielkomiejska tak, że jest, o czym ja bym był ostro żny z tym stwierdzeniem Andrea a bo aktywność tak a aktywność po t o, chcemy unikn ąć n ie o to chodzi, że mam y osob y heteroseksualn e, kt óre z maja rozbuchan a seksualno ść jeszcz e dodatkow o wzmacniaj ą tylko metr o patrzymy też na ten Chem seks nie tylko w tym rok u hedon istyczny, al e właśnie ty m kawa łku kompensacyjnym to jest nasz tak i tak i moment cz y taka przestrze ń co na m wysz ło n p . w badan iach wolności jeste m tak napi ęty wok ół wok ół rzeczywistości, kt óra mn ie otacz a s łyszę mn óstwo homofob icznych informacji na temat na temat grup y jeste m dyskrym inowany coś co jes t takim elemente m teoretycznym naszy m bardz o istotnym, czyl i koncepcj a stres u mniejszościowego czym jes t stres mniejszościowy to tak ie chron iczne podwy ższony poz iom napięcia do świadczany przez cz łonków gru p napi ętnowany i w jakiś okre ślony społeczne okre ślone społecznościach r óżnie to wygląda al e, tote ż oczywiście or ientacja seksualna, al e te ż niepe łnosprawność pochodzen ie etn iczne grup y mniejszościowe cały cza s jeste m ty m otoczone napi ęty kontrolujący uwa żający wok ół teg o, a potem wchodzę w grupę musi wziąć substancj ę, żeby odpu ścić żeby, żeby po, żeby mieć te n oddec h tak naprawdę, żeby obni żyć poziom n iepokoju, żeby obni żyć poziom n iepokoju, czyl i t o ew identnie element kompensacyjn y, a n ie, a n ie, jakb y ta k jak powiedzia ł na początku tylk o włącznie hedonistyczne, ale my ślę że, toteż jes t także t o właśnie dok ładnie t o pokazała nasz e badanie, że ty m, jakby wejście może by ć chęć rozrywki, bo osoba te ż n ie identyfikuje od raz u s iebie stres u mniejszościowego napi ęcia tylk o raczej patrzeć pod kątem teg o, że n ie jes t zadowolona z e swojego seksu gdzieś ta m się czuj e Pięta, tłumacząc mo że być po prostu ochot ę na eksperyment mog ą być r óżne nawale ale, al e ja k jak pytali śmy oto początek t o o t o co c o c o ludz i co ludz i tak jakb y do tego zach ęciło t o opr ócz teg o rzeczywiście w części i część cz ęść tyc h badanyc h osób powiedział, że by ł przypadek po prostu gdzieś tam na portal u się na Ukrainie tak ą propozycj ę poszli za bardzo wiedząc c o t o do ko ńca było to te ż chodzi o t o, że faktycznie to jes t pewnego moment u rozrywk a i tuta j znowu pokaże t ę analogi ę, że to n ie jest specyfika grup y MSM czy specyf ika gej ów w ielkomiejskich, którzy w ten sposób bawi ą tylk o jak ludzie niezale żnie od or ientacji cz y to żsamości seksualnej zaczynaj ą przyjmowa ć substancje psychoaktywn e t o na początku odczuwaj ą same korzy ści z teg o z te j zm iany świadomości i po jakimś czas ie dop iero zaczynaj ą t e negatywne, że zatrzymajm y si ę na chwilę przy tych korzy ściach i konsekwencjach negatywnyc h ja ma m przed sob ą te 2 osie wykre s funkcyjn y z 1 strony mamy o ś czas u przez o ś czas u przechodzi o ś w łaśnie skutków od negatywnyc h do pozytywnych i tych generalnie dobr ą negatywnyc h konsekwencji jak się okazuje wyn ika z waszych bada ń jest jedna k znaczn ie więcej cz ęść tych konsekwencji pojaw ia si ę niemal natychmiast w łaśnie w tryb ie afterparty tutaj pojawiają si ę cytat y os ób, które dali ście takie term iny jak z e szma t cen ie zjaz d na z łe samopoczucie, ale też pojaw ia si ę poczuc ie niewydolności bra k si ły chęci motywacj i łamanie poczuc ie, że łamiemy w łasne zasad y czase m łamiemy prawo natomiast d ługoterminowe w dalsze j perspektywy w perspektyw ie negatywn e konsekwencje wygl ądają tak chorob y zaka źne problem y f inansowe problemy z e zdrow iem psych icznym fizycznym uzale żnienie utrata relacj i spadek poczuc ia w łasnej warto ści niech ęć do siebie zagub ienie cel u poczuc ia sensu t o s ą ogromn ie powa żne konsekwencje to jes t rzeczywiście ogromn e ryzyk o, jak ie n iesie za sob ą nadużywanie seksu cz y Chem sek s w ogóle znaczy t o są t o są to s ą słowa naszyc h badanyc h, kt órzy sam i tak to interpretują t o widz ą jak władze widz ą w oparc iu o własne w łasne do świadczenie t o oczywiście specyf ika też za życia substancji mog ę nie kontrolować c o się ze mną dzieje w zwi ązku z tym szkod y ryzyk o ryzyk o infekcji przenoszonych drogą p łciową mo że wzrosn ąć, bo n p . u życie prezerwatyw y podcza s kontaktu c iekawym wątkiem w łaśnie ta utrat a relacj i czy pojaw ienie się pewn ie si ę problem ów seksualnyc h osoby oczywi ście w dłuższym stażem o w iele lep iej t o identyfikuj ą, bo n p . n ie potrafi ju ż podj ąć kontakt u seksualneg o bez substancji pojaw ia si ę niewydolno ść zakres ie w zakresie funkcj i seksualnych i jakby t o się z konieczności chodzi na m wszystko c o jes t związane z uzależnieniami, al e powiedzia ł, że t o do s iebie przychodzą pacjenc i głównie z tej ścieżki uzale żnieniom owej ja patrz ę z perspektyw y gabinety seksuolog iczne g o do mn ie przychodz ą pacjenc i, al e w łaśnie tak im jak problemy z dysfunkcją t o znaczy np. pojawią si ę zaburzen ia pożądania pojawiaj ą si ę zaburzen ia erekcji pojaw ia si ę zaburzenia wytrysku o d tego zaczynaj ą się to jest taki mamy n o tak trzeba si ę ty m zająć w wyw iadzie wychodzi, że tutaj substancja towarzysz y prawie zawsz e kontaktow i seksualnego oczywi ście izba t o jest całościowe t o całościowy spos ób interpretowane 2 ścieżki troch ę na ścieżkę uzale żnienia owa ita i ta refleksj a wok ół ścieżki ponos i konsekwencje, al e też takiego w kontek ście zdrowia seksualnego zaczynaj ą si ę pojawiać problemy wok ół mojej seksualno ści i też spadająca ściana na pan i pytan ie t o tak ie przypominam sob ie t e, a te pokus y i dyskusj e wokół wokół temat u w łaśnie konsekwencji to jes t trochę te ż tak, że t e osob y, kt óre nas przysz ły do badania opowiada ły on e maj ą poczucie tego, że Chem seks mo że być dl a n ich n iebezpieczny, czyl i właśnie ta ca ła gam a tyc h konsekwencji kt óre, które były pow iedziane, że s ą ich głowie, al e tuta j znowu pojaw ia si ę taki mechanizm, że ja w iem te ż niebezpieczne jeszcze to dlatego podn ieca, bo t o jes t niebezpieczne właśnie chciałam powiedzie ć, że ta sam a świadomość ta koniecznie działanie wra żenia n ie dotknie, al e ja n ie popadnie uzale żnień i euro joj o Loyola jeste m młody jedzie MAK i t o jest to jes t jakby i teraz właśnie propo s tego konfliktu daje na m się pojawia w badan iu między dynam ice grupy, czyli s ą t e osob y, kt óre w łaśnie m ówią tak tak ci co si ę uzależnień t o ci s łabeusze, bo nie kontrolowali t e sta ły sta ły, jakby w og óle osób uzale żnionych zostały marzen ie, żeby kontrolowa ć przyjmować kontrolować macice n ie kontrolują to s ą ci, kt órzy s ą po prost u mn iej poradn i, że nie mog ą skontrolować przyjmowania substancji w zwi ązku z tym s ą ci c o im się wydaj e, że jeszcze kontroluj ą i są c i, którzy ju ż sa m po drugiej stronie r ównież te n bowiem trwoni ju ż n ie kontrolują aż nie należy si ę zażalił si ę na liście sam i przed sob ą, że n ie kontrolują, bo różne rzecz y w życiu potrac ili tera z ich do doprowadza ły d o do sza łu t o ta lekko ść, jaką t e inne osob y na początku m ówią o tyc h konsekwencjach, że to jes t, bo ich wypow iedzi było czuć t o, że t o jes t tak ta grupa, kt óra ponos i konsekwencj e czy zdrowotne czy to cz y to czy t o innego rodzaju to są ci kt órzy, jakby n ie skontrolowal i, czyl i d e facto atakuj ą właśnie tych, kt órzy ju ż dz isiaj lecz ą uzależnienia i n ie chcą być ty m seksie mówią otwarc ie, że MZ zniszczy ł życie i on i po prostu teraz n ie są w stan ie żaden sposób zbudować relacji, bo jeszcze 1 czynnik jes t bardz o istotny, czyli zaka żenie ich no ot o chciałem zapyta ć na ile tuta j na jaki ś rozum ienie odczuwan ie w swoim życiu roli funkcjonowan ia Chem seksu ma wp ływ status w irusa pozytywne lu b negatywn e, dlaczego to by ło tak ie ważne, dlaczego wyodrębni liście t e grup y w łaśnie r ównież pod ty m kątem c o kto ś s ądzi jak odbiera w łasną aktywność seksualn ą w tryb ie sek s zależnie o d tego cz y hit pozytywne cz y ich negatywn e jak powiem o d strony takiej bardz iej mo że spo łecznej, czyl i tak iego poz iomu stres u, które kt óra towarzysz y przy przy prz y odb ieraniu dodatn iego wyniku pote m godzeniu się z e swo im zaka żeniem Chin w, m imo że osob y z grupy MSM to s ą osob y jak już, aby wiedzia ł, kt óre borykaj ą się z e strese m mniejszo ściowym o d moment u w łaściwie uświadomienia sob ie a jak a jes t, jaka jes t ich or ientacja seksualn a natomiast zaka żenie HIV jes t tak jakby daniem do teg o jeszcz e dodatkoweg o ci ężaru i czyl i do do teg o stres u mniejszościowego dochodzi jeszcz e stre s ultr a mniejszo ściowi taki taki strac h, jakiego takiego grający rol ę tajnego wykluczen ia, bo to jes t po prostu tab u i nawet n ie można o tym, rozmawia ć inaczej t o dokładnie można, by w ładzy i wasz ą my b ędziemy ilustrowa ć r ównież w p óźniejszych opracowan iach naukowych naszych bada ń, że to jes t tak że, jakb y w tej grup ie, która już nas i jest jakb y wykluczon e bo, bo jest pew ien spos ób obarczon a tym stresem znaczen ie prędko stosuje bardzo na ty m strac ę mniejszościowym to jeszcz e w n iej mamy grupy t o jest wykluczon a z te j grupy t o jest tak paktu jes t też najbardz iej nara żone n a na podejmowanie takiej tak iej ani innej aktywno ści dlateg o, że t o jes t w jej odczuc iu jedyna aktywno ść, na którą ma szansę te n b iedny tekst, kt óry ona ma mo żliwość, b y załapać w zwi ązku, z czy m je żeli młody ch łopak w Warszawie próbuje budowa ć relacj e raz 0203. czwarty za ka żdym raze m, kiedy mówi, że jes t hit plu s jes t odrzucon y jeszcz e stygmatyzowan ie wart nawe t w aplikacjach no t o w pewny m momencie traf ia na chętnych gdzie czego n ikt nie pytał o t o jak jest jeg o statu s serologiczny, gdzie n ikt nie m ówi, gdzie mo że uprawiać sek s be z tak naprawd ę d źwigania teg o ca łego stres u zwi ązanego, a jednocześnie p iszecie w raporc ie o swoich badan iach, że wci ąż panuj e bardz o s ilne przekonanie dotycz ące tego, że h it jest probleme m odleg łym nie nie mog ą mn ie tutejszym warszawski alb o w ogóle nie polskim gdzie ś ta m, że ca ły czas rzeczywi ście jes t to tylk o pokazuje bardzo ustab ilizowany tema t jak bardzo wciąż jeszcze musz ę pracowa ć na d oswojeniem teg o temat u jakoś pokazuj e, jakie są czy ten l ęk tak naprawdę wok ół wok ół tematu co te ż ciekawe n o oczywi ście mówimy o stres ie mniejszościowymi m ówi Machaj o stygmatyzacj i os ób żyjących z ich, ale też popatrzm y na całą grupę LGBT ta m jes t sze ściokrotnie wi ększe prawdopodobie ństwo zaburze ń afektywnych zaburzen ia emocjonaln e o w iele wyższy poz iom zaburzeń l ękowych o w iele wy ższe ryzyko pr óby samob ójczej brak akceptacj i wokół własnego ciała i te ż wi ększe ryzyk o dysfunkcji t o też jes t elemen t, kt óry dodaj e na rozp ędza te n jak poszuk iwanie poszukiwanie tych m iejsc dziś mog ę poczu ć wolny i gdz ie mog ę, chocia ż przez chwil ę odetchn ąć bez teg o ci ężaru stres u mniejszo ściowego i teg o ultr a mniejszo ściowego zwi ązanego z Chin plus ze statuse m Hill plus wspomnia łeś o ty m, że w ielu os ób, które uprawiaj ą Chem seks właściwie nie s ą świadome, jaką grę wchodzą nie s ą świadomi jak ich zasadach tak że obowiązuje nie s ą świadome konsekwencji nie zastanawiaj ą się na d istot ą działania tyc h substancji zatrzymajm y się tuta j na chwil ę, b o w swo im raporc ie wyjaśniać te ż p iszecie, które substancj e s ą popularne, które s ą mn iej popularne c o to s ą za substancj e w łaściwie, jak a jes t w łaściwa chemia Chem seksu co to s ą za substancje opow iedzmy przed sobą tuta j t e naukow e definicje może ud a na m si ę przybli żyć naszy m s łuchaczom w sposób popularyzator my ślę, że wart o w ogóle powiedzieć w kontek ście teg o badania ju ż nawet o ty m, wspomina ł, ale p ierwsza jest zaskakuj ąca sprawa była tak a, że t o my musieli śmy t łumaczyć naszy m badany m w og óle, o c o ich pytam y, czyli dosz ło tak iego paradoks u, że czym on i przyszl i tak że zbadać myślisz powiedzie ć co dok ładnie bior ą, bo te ż fundacj i razem z spo łeczne ani cytowaneg o pol ityki testujemy czy decydujem y tes t na substancje psychoaktywn e w ramac h redukcj i szk ód w łaśnie namawiamy ludzi do tego, żeby sprawdzal i przed życiem i wydawało na m si ę że, że w tak iej grup ie właśnie u żytkownicy Chem seks u, a pow inna być du ża znajomość duża świadomość teg o co mo żna, z czy m wymieszać jak dzia ła właśnie szczeg ólnie w obszarz e seksualno ści, b o tak ja k np. przepisy chodnikach, k iedy si ę jes t przymuse m dema t o na zbada ń wyn ika z amerykańskich, że ludz ie, którzy przyjmują w łaśnie do kontaktów seksualnyc h dem a maj ą du żą świadomość i intencjonalnie potrafi ą dok ładnie określić, jakby c o, dlaczeg o tuta j funkcjonuj e s łowo bia łe alb o kryszta ł i właściwie na tym się ko ńczy mama wiedza jest, czyl i jes t jaki ś j ęzyk potoczn y i on w łaściwie za łatwia ca łą rozmow ę rozpoznan ie nazwanie ko ńczy się na ty m języku potocznym n ie s ą tac y koneserzy substancj i, że miarkuj ąc wiedz ą po co i jaki będzie mia ło t o wpływ mn iej jest takich bardz iej są to tak t o jest t o tak ie pow ietrze miejsca, w kt órym się znajduje t o po prost u jest mi towarzysz y, gdy ż mamy os ób jak grup ę os ób, które n ie maj ą alternatywy na szkod ę osoby bardz o młode, kt óre wchodz ą środowisko os ób nieheteroseksualnych dl a nich akurat trafi ą na grupę to jest dla n ich coś oczyw istego, czyli troch ę n ic poz a te ż oczywi ście, bo m ówimy o specyfice polskiej myśmy te badania prowadzon e s ą r ównież na świecie, ale te ż jak t o jes t w Polsce dl a przykładu ostatni weeken d by ła taka du ża konferencja dotycz ąca Chem seksu w Paryżu i poszczególne kraje wymieniały c o one oczywiście definiuj ą jak o Chem seks w swo ich badaniach, al e te ż u żytkownik jakby, jakie substancj e najcz ęściej u żywane Chem seks ie i n p . dl a Szwajcaria nr. 1 jest koka ina Polska nr. 1 mefedron i tera z pytan ie oczywi ście można jak b y wspiera ć, jakie ma dzia łanie 12 substancja, al e ty m elementem, kt óry u nas jedna k jest jes t dość istotny, jakb y brania pod uwag ę w momencie k iedy, kiedy chc e użyć, jakiej substancj i to cen a te j substancj i i dl a wielu os ób cena koka iny jest po prostu cen ą za parą zaporow ą dok ładnie, więc to te ż pokazuj e, że że, że właśnie c o si ę b ierze jest warunkowany np. też dost ępność nawe t jak m ówimy tuta j o jakim ś sensie uprzyw ilejowanych grupach, kt óre te zasob y posiadaj ą tak natom iast natom iast jeszcz e si ę istotne t o, że gdzie ś, a utar ło si ę w Polsce, że wśród w te j grup ie, że tak ą substancj ą stymuluj ąco, kt óre jes t najlepsz a do do u żywania w kontaktac h seksualnych jes t mefedro n, a jak w iemy mefedron w tej chwili t o jes t nazwa komercyjn a, kt óra funkcjonuj e, pod kt órą funkcjonuj e n ie powiedzia łbym setki setk i związków chem icznych, kt órych w ogóle nie jeste śmy w stan ie, a tak naprawdę śledzić opisa ć i żaden spos ób nad ążyć na t e rozwoje m tej teg o obszar u teg o obszar u sprzedaży w zwi ązku z ty m patrz ąc na zgłoszenia na świat warszawsk ie diler ów internecie czy gdzie ś ta m na zamkniętych grupach to wsz ędzie mo żna by ć mefedron i tera z na czele nowej wiadomo, że starszy model w iadomo i teatr i tera z są tak ie sytuacj e szczeg ólnie w przypadku os ób, które przyjmują zdarzen ie, a jes t grupa, która też pr ędzej czy później, gdy się długo w Hampstead si ę to zaczyn a sobie tę substancję wstrzykiwa ć z r óżnych powod ów najcz ęściej też tak ich związanych z post ępującym uzale żnieniem bo, bo potrzebuje, jakb y s ilniejszej wi ększej dawk i w zwi ązku, z czy m jest nara żony na r óżnego rodzaj u związki chemiczne, kt óre mog ą powodowa ć ogromn y uszczerbek na zdrow iu, a też w niektórych przypadkach mog ą by ć tak ie za życie takich substancj i, że np. tam si ę znajduj e jakaś n ie wiem dawka cz y to fentanylu cz y innej innej tak iej syntetycznej z syntetycznego opiat ów, która mo że by ć po prost u śmiertelna to c o jest bardz o ważne na c o zwraca ć uwagę r ównież w raporcie z e swoich bada ń do zakres u aktywno ści seksu nale żą r ównież ta aktywno ści, kt óre podejmujemy nie świadomie, jakkolwiek t o n ie brzmi, kt óre s ą na podejmowane, kiedy m y jeste śmy świadomi, bo Chem sek s t o r ównież sek s p o tzw. pigu łce gwałtu cz y po innych substancjac h, kt óre mową mog ą wywo łać takie odcięcie o d rzeczywisto ści utrat ę przytomno ści substancj e, o których n ie w iemy, że właśnie za żyliśmy nie jeste śmy świadomi tego c o się zaraz z nami stanie, a pote m dale j n ie pami ętamy to r ównież jak rozumiem jes t Chem seks no tak jakb y wydarzy już nie pow inno się mówić w pigu łce o kropelc e krople GB LG HBM teg o, że w łaśnie faktyczn ie kable zdarza si ę te ż to tak ie fundacj i mamy przypadk i n iestety że, że takie, które s ą u żywane do teg o, żeby kogoś pozbawi ć świadomości i dochodz i do nadu żyć czy przestępstw na tl e seksualny m właśnie pod wp ływem kropli, bo jes t też dosy ć łatwy sposób badan ia komu ś bezwiednie tak ich w okoliczno ściach towarzysk ich każda substancj a płynna jes t łatwo d a szczególnie drug i proble m z substancją jest taki, że on a bardzo szybk o się metabolizm w zwi ązku, z czy m tak naprawdę, je żeli kto ś wieczorem zażyje ran o nawet traf i dn iem pi ąta czwarta piąta nad rane m na badania badan ie vito to już teg o ju ż z za p óźno zresztą tuta j w łaśnie pacjen t p łat pada mi swoją historię sa m poszedł, bo po prostu bra k takiego kleić już bardz o źle czu ł i poszed ł mo żna mieć motywacj ę, żeby samem u bra ć tak ą substancj ę, która powoduj e cz y wzięcie to znacz y właśnie momenc ie, toteż to co m ówiliśmy, że t e akty dlatego m y m ówimy tylk o łącznie w kontaktac h seksualnyc h na aktywność tak że czasami po prost u t e osoby właśnie z e względu na ten stre s cz y takie elastyczn e daj ą motywację wolą wol ą si ę zamkn ąć w dom u i samemu bra ć jedyn ie mieć kontakt y, a ten kontak t daj e takie złudzenie byc ia w grup ie, bo są na czas t łumach s ą na aplikacjach w zwi ązku z tym cały cza s kontakt zdolny m człowiekiem jes t, a jeste m bezpiecznej sytuacji do moment u, kiedy n p . sprzeda ż kuleje, bo n ie przyjdz ie bardz o trudn e zejście po łączone z psychoz ą len iem krzyk iem, a i wted y te ż jak osob y, a dochodzą do s iebie t o często właśnie pojawiają si ę t e po tak ie my śli bardzo bardzo rynkow e, a gdzie ś tam takie sytuacj e że, a szczególnie w przypadk u debel t o jes t także, że kasacj a po prostu ludziom się wydaj ą różne rzecz y do tego stopn ia, że po prostu wyjd ą z domu pójdą szuka ć pomoc y w strach u l ęku i trafiaj ą n p . wi ększość na Sobieskiego d o do szpitala, gdzie zupełnie n ie jest nie s ą w stan ie im pom óc lekarze, bo też nie s ą w stanie odpowiedzie ć n a na ich proble m, bo n ie mamy opracowań tych substancj i tak szybko zmieniają tej akcj i zmieniają, wi ęc też t o s ą tak ie osob y odsyłane najcz ęściej właśnie połowę tego pacjenta, że on zosta ł odes łany, bo powiedzieli mu, że sposób pijany, dlatego że sta n te j osob y po praw y wał jest tak i, że on a jes t post ój kompletn ie upojon y alkoholow ą i te ż właśnie często mo że by ć tak t o jest tak ie bardz iej z edukacyjną profilaktyczne widzimy kogo ś, kt o si ę zatacz a, kto jes t taki wygląda po prost u straszn ie dużo wypił nie stawiajmy o d razu takiego można ważne to to tak samo wygląda osob a, której w łaśnie podano tak iego n ie m ówiąc cukrzyk a innych zdrowotnyc h problemach, kt óre mogą wygl ądać jak przedawkowan ie substancji psychoaktywnyc h dok ładnie tak jes t te ż te ż to wyszło z naszyc h badań 35 % tej grupy n ie mogą przesta ć po rozpocz ęciu przyjęcia narkotyk u, czyli te ż jes t tak i np. weekendow y ci ągnik i potem n p . w poniedziałek pojawia si ę poczuc ie winy kat wok ół teg o jako ś funkcjonuj ą przez tydzie ń i znowu weekend zaczyn a się t o też pokazuje ponadto utrata kontrol i cierpienie to s ą takie wska źniki, które jedna k pozwalaj ą nam postawi ć hipotez ę uzale żnieniu i dopiero znow u znow u wkracza m znowu znow u wychodzi z tego b łędnego ko ła znaczy lecę do góry w ty m b łędnym kole uzależnień, czyl i znow u po żąda poszukuj e jest ulga dzieje si ę to się dzieje wok ół mn ie, a potem pojawia si ę poczuc ie w iny wsty d napięcie zjaz d nastroj u jak reguluje nastrój znow u substancj i i 1 rzecz, kt óra jes t szczeg ólnie istotna druga te ż ciekawa, bo t o on a mog łoby tak wydawać, że większość osób w jakim ś sensie spe łnionym seksualn ie w ty m dzia łaniu, ale znowu w badan iach to akura t w badaniach ilo ściowych wysz ło nam, że dl a 10 % osób n igdy seks n ie by ł zadowalający, czyli to n ie jest tak, że nawet on e sobie kompas one on e on e mają świadomość na sek s jest słaby, że t o jest jedyna t o jedyny ich, a z drugiej stron y mamy 30 około 30 % rum zawsze był dzi ś dl a 70 % by ło różnie jest też pokazuj e, że s ą inne rzeczy te ż załatwiane w tym szansę się n ie tylko nazwijmy to spe łnienie seksualne no dobrze t o tera z nasi s łuchacze zastanawiają się, gdz ie mogą poszukiwa ć źródeł informacji jeszcz e wi ęcej informacji ni ż t e, kt órych dzisiaj mówiliśmy ni ż te, które s ą zawarte w raporc ie, który dz isiaj omawiamy cz y rapor t zostan ie opubl ikowany wnioski tyc h badań zostan ą opublikowane czy jaka ś stron a, kt órą polecacie cz y jest plan tak i, żeby założyć tak ą stron ę tak naprawdę muszę wyjść z tej w łaśnie w imieniu fundacj i że, zanim powsta ł ca ły koncep t naszego badan ia do d ługo d ługo myśleliśmy o ty m w jak i spos ób tworzy ć narz ędzia prof ilaktyki edukacj i, bo właśnie sk ierowany sk ierowanych do do te j grupy n o właśnie to by łoby to wyn ikiem tyc h naszyc h klient ów punktac h konsultacyjn o d iagnostycznych i tak si ę sta ło, że mieli śmy mo żliwość za inwestowania w tak ie narzędzia, kt óre zazwyczaj n ie są n ie s ą dost ępne dl a organizacji pozarządowych, czyl i zwróciliśmy si ę do f irmy Kantar Polska profesjonalneg o, jakby no ma środki do ośrodka badawczeg o zajmującego si ę też, jakb y preferencjam i klient ów i na m zale żało, jak ą znaliśmy z Robertem też, planuj ąc badan ie, żeby t o sami u żytkownicy powiedzieli, czego on i chc ą jako n ie chcą, żeby wygl ądała profilaktyka wyszli śmy z tego za łożenia, że nasz a, a ta Platforma pomocy i edukacji mia ła nazywa ć Chem sex PL, a i tak i tak wychodz i z tego punkt u z teg o punkt u natom iast u żytkownicy podczas roku, o ile w og óle bez sens u roli nie chcą mie ć Platformy też zach ęcać sp e, że my też chcieliśmy, żeby t o było tak ie bardz o fajn ie graficznie zrob ione wted y taki, że gdzieś ta m artystów r óżnych zaangażowaliśmy do teg o, żeby t o narz ędzie namalowal i prof ilaktyczne pomogli zbudowa ć, a u żytkownicy podejrzenie nie chc ą wcale tak ich takich n ie s ą ani Włochem sex PL ani żeli, jak i graf iki tak ie oznaczen ie internalizacji stab ilizowanie tych tematów on i sam i oni jak bardzo chc ieli po prost u, żeby po p ierwsze, żeby nazw a by ła bardz iej og ólna, czyl i tutaj, jakby no mo że to się chodzi o pewneg o rodzaj u anonimowo ść, a te ż, żeby nie wskazywa ła na t o, że o d raz u są MMS - y, czyli znow u to mówią, że s ą raczej bezpieczny sek s tak nagłe zak łady chem iczne powsta ła nazwa m ęskie gran ie tak ta k tak tak w łaśnie nazyw a si ę i ca ła Platforma właśnie www meskie granie pl, gdzie oczywi ście mówimy pla y har d z te j sej f, czyl i po prostu n ie jes t to stron a, gdzie c o wa żne jest kontak t do lider ów lokalnych, kt órzy się zajmują tematyk ą Chem seks u, czyli mam y osob y w ka żdym wojew ództwie do te j mo żna bezpośrednio napisa ć dzielimy si ę proble m jakikolwiek właśnie zwi ązane z sekse m i ta osob a jest takim mentore m, kt óry pomag a znale źć odpowiedniego seksuolog a terapeut ę ewentualnie o środek, je żeli jest potrzebn y b ądź np. organizacj ę pozarz ądową, która ma grup ę wsparcia, al e w danym województwie bardz o zale żało nam, żeby n ie by ło tylk o warszawskie takie że, że tuta j mamy na ka żdym rogu fundacj ę, która pomaga gdzie ś ta m powiedzeniem Białystok Rzeszów nie ma, że nie ma nie ma żadnej osoby ta osoba jes t stron a sama sob ie, aczkolw iek ja te ż cz ęsto przez pasz e spotyka m r óżnymi osobami z same j Polski żeby, żeby rozmawia ć, bo tyc h specjalistów jest bardz o niewielu tak ich te ż mają no pewne mocy przerobowe j tego nie s ą w stan ie przeskoczyć natomiast chcę, żeby tutaj już mo że, by powiedział troch ę o tym o d te j wizualnej cz ęści, jak ie by ły preferencj e naszyc h badanyc h, bo t o potraf isz dobrz e wytłumaczyć t o znaczy to jest tak że m y mam y mieli śmy r óżne projekty, które odnosi ły si ę do w łaśnie ma wygl ądać strona okaza ło si ę, że z 1 to t o stron a, która nie mo że by ć stron ą pornograficzną, al e z drugiej strony on a za bardzo nie mo że by ć wysublimowana t o znacz y mieliśmy tak iego czołowego można by ć artyst ą, który stworzył geograf icznie moje j ocenie fenomenaln y projekt okazał się t o jest projektu n ie do ko ńca przemaw ia za bardzo subtelny po prostu ma by ć jak ulotk a prof ilaktyczne trochę z e wskazan iem m iejsca gdz ie, gdz ie mo żna ta m pomoc uzyska ć aktor jako lekarza, że to jes t ulotk a z neutralny m zdj ęciem z numere m telefon u z podstawowym i informacjami, jeżeli interesuje si ę tym temate m, jeżeli mamy pytanie wok ół tego tematu to ma m numer telefonu, na kt óre cz y konta, na kt órym bogat ą wiedz ę pogłębić nie jest te ż co te ż jes t interesuj ące musieli śmy balansowa ć pomi ędzy właśnie grup a, kt óra jako uznali śmy pocz ątkowo ta zafascynowan a substancj ą i te ż grup ą, która czuj e ju ż negatywn e konsekwencje działania, bo zar ówno dla jedn o jak z drugiej stron y informacja musi być na tyl e wywa żona żona ma zainteresować i ma te ż da ć rzetelną odpowied ź, a nie właśnie wprowadza ć dodatkowy niepok ój cz y dodatkow y dodatkow y konfl ikt ka żdy każdy element te j strony by ł by ł konsultowan y i mam y nadziej ę, że właśnie strona m ęskie gran ie jes t taką stron ą, która dzi ś jes t komprom isem, jeżeli chodz i o to, bo była tak a sytuacja, że właśnie 1 z tych wa d takich jes t optymistycznie nastawionych u żytkowników powiedział, że jeg o Marze jego mo żna stanąć, bo te rady by ły f ilmiki instruktażowe w łaśnie w obszarz e redukcj i szkód, kt óre oczywi ście jes t bardzo dobry m sposobe m na t o, żeby nawet oko, żeby pa n, żeby dzia łać edukacyjn e i prof ilaktycznie natom iast jego pomys ł na to był tak i, że już n p . pow inien być f ilmik, żeby by ło pokazane jak być bezpieczn ą i n ikt jak bezpiecznie g łód na t o mówi nam p o drug iej stronie sto łu starszy u żytkownik sta żem zrobił się blady i powiedzia ł że, gdyby on wszed ł na tak ą stron ę i zobaczył, że zezwoli ł na policję nikt chętny, b y zara z sobie zam ówił a bo dla n iego by łby wyzwalać, czyli o n się na stron ę, bo podjął decyzję jes t si ę bardzo długo wierzył, że chce znaleźć pomoc chc e iść na p łatne terapie wchodz i na m ęskie granie tuta j jakby f ilmik, gdz ie ktoś sob ie rob i zastrzyki pokazuj e jak to zrobi ć to jest dl a n iego bodziec to jest dl a n iego wyzwala ć, którym mo że być konsekwencj ą tego mo że by ć nawet w zwi ązku z tym byli śmy trochę szkalowan ie przez tyc h optym istycznych u żytkowników, że w łaśnie zby t mob ilizujemy pozostaj e edukacja i dlaczeg o n ie szybk i f ilmik, a m y tutaj piszemy, więc to jest kiła, że rz ąd Kahna med ia z drugiej stron y c i użytkownicy, kt órzy si ę ju ż dzisiaj leczą alb o s ą ju ż wyleczen i i gdzie ś tam nie chc ą wraca ć do teg o tematu na je j on i absolutnie nie godzą się na t o, żeby takie tre ści by ły n a na Platformie, kt óra ma być platformą m imo wszystko przed e wszystk im pomocow ą tak że pos łużyliśmy si ę narz ędziami rynkowymi tak imi uzupełnienie nie b ędzie z nowym i i stworzyliśmy tę stronę o d ADO Zet wg wytycznych użytkownik n o t o mogą pa ństwo teraz zweryfikowa ć jak jes t efek t tych rozm ów konsultacji spo łecznych m ęskie granie PL tam więcej informacji także te ż tyc h danych kontaktowych dl a wszystk ich os ób, kt óre potrzebują konsultacj i, kt óre potrzebują pogłębić swoj ą wiedz ę na tema t seksu tymczase m bardzo dzi ękuję za rozmow ę w tej cz ęści n iedzielnego w ieczoru Radia TOK FM rozmawiali śmy o tym, g łównie jednak jak ie negatywne konsekwencj e może przynie ść rzecz chcia łbym tuta j strącić na koniec jeszcz e raz podzi ękować m igracje za to, że za za determinacj ę charyzmę, żeby t o badanie powstało po tak iej trudne j sytuacj i obecnej, jakiej w og óle jes t ca ła tematyka stworzyć co ś tak nowatorsk iego t o naprawd ę co ś wielkiego Robert ja te ż bardz o dzi ękuję tak wszysc y w ty m akc ie wdzi ęczności ko ńczymy rozmowę dz isiaj naszym i gośćmi byl i Agata Stola dyrektork a program u redukcj i szkód fundacj i edukacj i społecznej pol ityka spo łeczna z Instytutu studi ów spo łecznych Uniwersytetu Warszawskiego specjal istka zdrow ia publ icznego w trakc ie certyf ikacji zawodowej terapeut a uzale żnień oraz seksuologa dzi ękuję bardzo dzi ękuję i dr Robert Kowalczyk seksuolo g kl iniczny psychoterapeuta k ierownik zakładu seksuolog ii wydzia łu psycholog ii nau k human istycznych krakowsk iej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY SEKS

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA