REKLAMA

1 grudnia 1970 roku Kazimierz Górski został trenerem reprezentacji narodowej

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-12-01 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobr y ca ły zesp ół, który dzisiejszy weekendow y porane k przygotowa ła, wi ęc Karolina Kuczyńska za szyb ą wydawc a Bartłomiej Pograniczny real izator Maciej Mroczyński Maciej Zakrocki w itamy pa ństwa serdeczn ie w niedzielę 1 grudnia słońca jeszcze z nami nie ma, bo b ędzie dop iero si ódme 20 i pozostanie tylk o do pi ętnastej 27 imieniny obchodz ą Blanka Natalia, al e Aleksander Edmund ora z Antoni, ale taka propos zmieni to wydaje si ę jedna k z tymi j Rozwiń » ęzykami w tym zakres ie niesprawiedliwo ść, bo wszysc y wiedzą, kiedy jest Andrzeja wszysc y obchodzą andrzejk i wszysc y dzwoni ą Andrzejów, bo pamiętają, że właśnie tego dn ia Andrzeja n o jak to ma inne imi ę mn iej popularn i Aneta np. tak to kt o jak ie dane ma imieniny prawda to jest jaka ś sprawiedliwo ść każe na m, że wszystk ie Anety pozdrawia, ale myślę, że trzeba coś z ty m Andrzej kam i zrobi ć alb o przynajmn iej ka żdego dnia pow inny by ć jaki ś imieninowe uroczysto ści wted y wszyscy czul iby się jako jednakow o dowarto ściować si ę b ędzie nietypowy pocz ątek w sensie kalendar ium n p . bo wybra łam w łaśnie tylko 2 wydarzenia, pomijaj ąc ca łą mas ę Jani w ierzy niewa żnych, al e innych wydarze ń nawe t dalek iej h istorii troch ę tak sentymentalnie powiedzia łbym wybra łem dzisiaj 2 zdarzenia Otóż 1 grudni a 1968 roku paprykarz szczeci ński otrzymał zna k jako ści ku ludz ie mojego pokolen ia pewn ie tera z z rozrzewnieniem sobie m ówią not a pami ętam paprykar z szczeci ński tak oczywi ście, jakby poczyta ć się dowiedzie ć, że t o produk t z odpad ów pow iek wykreowan iu kostk i rybne j zamro żonych blok ów rybnych t o może ten sam temat już troch ę inaczej wygl ąda, niemniej jedna k paprykarz robi ł furor ę w czasac h PRL - u do teg o stopnia sta ły się sentymentalny m produkte m, że pod koniec lipca już tera z niedawno 2010 roku, a wi ęc w trzec iej Rzeczypospolitej marsza łek województwa zachodn iopomorskiego zwrócił si ę do Ministerstwa Rolnictwa o wp isanie paprykarza szczecińskiego na list ę produkt ów tradycyjnyc h i tym samym właśnie pojawiła się szans a na t o, żeby zako ńczyć d ługą batali ę o odzyskan ie prze z Szczecin praw a do kultowej puszki to jes t oczywiście o d tego roku w grudn iu, czyli 2010 roku paprykarz sta ł si ę produkte m tradycyjny m produkt tradycyjny jak przy okazji t o jest tak i chron iony prawem polsk im prawem Unii Europejskiej produk t spo żywczy, który wiadomo w łaśnie, że jest produkowan y w taki tradycyjn y spos ób mo że na śniadanie dzisiaj wart o si ę zastanowi ć na drug ie wydarzen ie, a t o 1 grudni a 1970 roku pa n Kazimierz Górski został selekcjonere m reprezentacj i Polski w pi łce no żnej tera z łączymy si ę z cz łowiekiem, kt óry wszystko o futbolu i pan u Kazimierzu tak że autore m mojej h istorii futbol u dwutomowe j ksi ążki, a tym cz łowiekiem oczywi ście Stefan Szczepłek dzień dobry Stefania dzie ń dobry też zarabia średnio o brakach szczeciński jest wzór bezradn y, bo mniej klubów sportowyc h w tamtej ryby właśnie chyb a by ło ta k tak troch ę niewiele w, a wr óćmy do pan a Kazimierza to n ie tylk o, dlateg o że no to cudown a postać w łaśnie dl a ludz i mojego twojeg o pokolenia, ale myśli chyba te ż i kolejnyc h pokole ń tak a tak a niesłychanie ciepła posta ć, a jednocześnie c o tu du żo m ówić b ędzie zawsz e kojarzona z jednym i z największych sukces ów polskiej piłki no nie ma c o do teg o wątpliwości n o rzeczywi ście tyl e ile reprezentacj a k ierowana prze z Kazimierza osiągnęła n ie zdobyła żadna żadna kolejna wcze śniej też nic dziwnego, że będziemy pami ętali z sentymente m ale, ale też jest jeszcze 1 rzecz, kt óra tym i decyduje n ie tylko sam e wyniki, al e i osobowo ść trenera zosta ł Kazimierz Górski był w wyj ątkowym człowiekiem mówię t u posadzi ć tak ie gen y lwowskie kresowe ani nie znam n ikogo kt o by urodzi ł si ę tam kto n ie by łby takim przyzwo itym życzliwy innym ludziom człowiekiem właśnie wa żni Kazimierz Górski taki, by n o to tera z może tylk o powiedzmy w łaśnie tych od jego filozofii futbol u, bo akura t do teg o cz ęsto się wrac a jes t ca ła l ista jego pow iedzonek wiele funkcjonuj e przecie ż do dz isiaj, które wydaj e się, że w łaściwie ta k tak banaln ie m ówiły o tym, futbolu, a z drugiej stron y tak n ieprawdopodobnie jak nie jak t o powiedzieć n o tak prawdz iwie jak mówił chodzi o to, żeby strzeli ć 1 bramkę wi ęcej od przec iwnika także w ty m w tym futbolu ot o chodz i alb o im dłużej prz y piłce ty m krócej oni t o kt o ale z drugiej stron y, jak ie cudowne ma ich 2 bardzo prostą już teg o, że jeśli wzrośnie mówił t o, o czy m wszyscy wiedzieli wk ładał do głów pi łkarzom monitor i zdawal i się rozumieć należy traf iona w ogóle c o pośrednio ska żenia górskim opuszcz a rozumia ł to wyciekiem co ś zrobi ć kompo t pod w ieloma względami mia ł też mn óstwo szczęścia, kt óre w tym zawodz ie jes t potrzebn e i 1 z 1 z objawów tego by ł fak t, że w czasach, których o n pracował w Polsce zebra ła się grupa mn iej wi ęcej 3040 piłkarzy rzeczywi ście wyjątkowy i o n potrafił an i do wyboru na ka żdej pozycji po k ilku bardz o dobre i o n potrafił dostać z teg o r óżne, kt óra funkcjonowała bardzo dobrze, kt órej zawodnicy nawet je śli między sob ą tam n ie zawsz e lub ili to na bo isku tego n ie by ło wida ć i ta dru żyna zdoby ła przypomnimy chronolog icznie złoty meda l olimpijski Monachium w szeregu trzec ie miejsce mistrzostw świata m ówi się ma nadal jej srebrn y medal ol impijski w 2 Montrealu siedemdziesiątym sz óstym rok u tak że tak naprawdę t o z łota er a polskiej pi łki trwa ła raptem 5 lat, al e te 5 lat w 100 ile ma h istoria polskiego związku pi łki nożnej to by ło co ś absolutn ie wyj ątkowa zmarli to jest to jes t zawsz e będzie, mówi że Polska piłka te ż Kazimierz Górski też Kazimierzu tajna zgodzimy się Pański to s ą Grzegorz lato s ą ci pi łkarze z tego okres u w łaśnie z pocz ątku lat 70 i teg o wszystkiego być może, by nie by ło, gdyby wcze śniej jakieś tak ie umiej ętności polskiego polegaj ące n a dogadywanie się z lud źmi on potrafił n ie tylk o tyc h zawodników przekona ć do PKB skoro osi ągają ju ż osi ągają sukces y bardzo realne wymierne, kt órzy na Legię Górnika t o dlaczego n ie mo żna teg o sameg o powtórzyć s ą tac y Polski i wje żdża do dop óki Polska nie zacz ęła wygrywa ć na początku osiemdziesiątych to tak naprawd ę myśmy zawsz e m ówili, a mamy świetnych pi łkarzy tylk o dlaczego n ie odnos i sukcesy n o jakoś uda ło się zrobi ć i wi ęcej Kazimierz Górski nigdy n ic wspólnego no i nagle to by ło mo żliwe w og óle polityk ą, ale zwróćmy uwag ę na 1 rzecz jego sukces y zaczęły si ę w momenc ie naszego prac ę może ta znajdzie pracę zaczyn a si ę tak tuż przed doj ściem do w ładzy Edwarda Gierka i wra z z Gierkiem przyszl i m łodzi i może wra z z ochroną w tym samy m czas ie do pozostan ia zaczęli pracować m łodzi ludzie, którzy mogą oczywi ście, że bardzo na parti ę staw iali typ u typu Jacek Gmoch, który by ł cz łonkiem partii typ u jak my to ptaki wcze śniej dzia łacz zarządu głównego, a te n, kt óry zosta ł prezesem PZPN - u Witold dłużne, kt óry był wiceprezesem i on i stworzyl i pod kierunkiem tak można powiedzie ć Jacka Gmocha tak im memoria łu, kt óry Włodzimierz Lubański maj ący stosunkowo łatwy dost ęp do Gierka przekazał w iekowi i o d teg o c o po prost u Gierek zostali z ielone światło zaczniemy tuta j robić zastąpił kto ś go ma odnosi ła sukces y i od teg o się zacz ęło posz ły na t o pieni ądze na jak ich wcześniej n ie by ło MOL bardzo efekty s ą, a do tego dodamy to, o czym m ówiłem wcześniej, czyl i na wyj ątkowe umiej ętności bardzo n o wielu 2030 lekarzy na to co się zrobi ło to coś si ę doskonal e pamiętam no właśnie to mo że ko ńcząc te n wątek jeszcz e ra z zacytuj ę ra z pan a Kazimierza Górskiego czasami si ę wygrywa czasam i przegryw a, a czasam i rem isuje świetna tez a, a dlateg o ją przywo łałem, bo chciałem skorzysta ć z okazj i, że rozmaw iamy dzisiaj ran o świeżo po ty m, jak polsc y piłkarze poznal i swoich rywal i na eur o 2020 zagrają z Hiszpanią Szwecją ora z zwycięzcą bara żu z ligi narodów be z tak Bośnia Hercegowina Irlandia Północna Słowacja lu b Irlandia n o, i ż niekt órzy patrząc NATO mówią, że to po pierwsze nie tylk o, że n ie b ędzie łatwa grup a, ale że jest on a pewneg o stopn ia symbol iczna, ponieważ szczeg ólnie jeśli spojrzym y na Hiszpanię Szwecję to pojawiaj ą si ę skojarzen ia z meczam i z tym i reprezentacjam i tyc h pa ństw, w których t o w meczach przegrywali śmy, a wtedy w Polskiej reprezentacj i gra ł obecn y trene r Jerzy Brzęczek niektórzy dopatruj ą w ty m jakiegoś z łego fatum jak ty na t o patrz ę cz y w ogóle przyst ąpi do historii tak je śli chodzi o polską pi łkę pote m przyjemn iejsze ale, al e zwr ócę te ż do Górskiego w tym przypadk u, kiedy wylosowali śmy w el iminacjach m istrzostw świata w Anglii i Walii to wszysc y m ówili że, a t o w og óle nie m a o czym gada ć, a jes t wciąż si ę luźno co to c o t o za cel na ten Górski jak on gra raz w reprezentacji wted y reprezentacj a przegra ła 08 zdaniu to wszystk o nie ma żadnego znaczenia, kt o gra ł kiedy ś, jak ie osi ągał wyniki całych tyc h jakich teraz sp ędza w jak iej grup ie Polska takiego koszyk a losowana t o niema żadnego znaczen ia jedziemy na turniej t o po t o, żeby g o wygrać ja n ie mam złudzeń, że nie wygram y ale, al e trzeb a podchodzić w te n sposób oczywiście je śli się gra z Hiszpanią będziemy grali w Hiszpanii Bilbao to um ówmy si ę, że nie jeste śmy faworytam i co do teg o nie ma wątpliwości z e Szwecją, ale ju ż mo żna powalczyć trzecia dru żyna na razie jeszcze nie man a tak jak, a c o z te j czwórki ma w zasadzie ka żdą mo żna wygrać, al e zupe łnie inna reprezentacja skor o dz isiaj m ówimy o te j rocznicy zupe łnie inna reprezentacj a niż tamt a sprze d już no i dz iecko b ędzie 50 lat tamt o ja uchwa ły jak widziałem t o tam zagr a na jak iej pozycj i jak on a może zagrać, a pote m rzeczywiście bardzo dobrzy pi łkarze tak różne stabilna, a obecn a nasza dzisiejsza ca ły cza s co ś tak naprawdę n ie w iem witających oczywi ście konserw prezentacj a mojeg o kraju i trene r, kt órego wspieram bardzo Jerzego Brzęczka uwa żam, że zrobi ą więcej niż o tyle ile m ógł zrobi ć mo że tak to n ie jest dru żyna składająca się z wyb itnych graczy poza Robertem Lewandowskim no i wieloma innymi w zwi ązku z tym n ie róbmy sob ie wielkich nadz iei, a jednocze śnie na nie odbierajmy im szansę si ę znaczenie zacz ęły Motor to gminy tę nadziej ę na tuta j t o powiedzenie Górskiego dop óki pi łka w grze bramkę roku tak dale j tak dalej t o jest ca ły czas aktualn e pytanie b ędziemy zawsze wraz z procesem musz ąc on powtarza ł te słowa szefa SLD ju ż swoj e posiedzenia, ale po t o, zresztą przyznawał tak i ju ż m ilitarna z niemieckim 8 osób Herbert wygrał z Niemcami są o świata pięćdziesiątym czwarty m rok u c o o ogromną sensacj ę udowodnić, że w piłce wszystko jes t możliwe tak ma z 1 strony n ie oczekuj ę za du żo po tej reprezentacji, a to już nasz e ju ż, ale oczywiście ma, wi ęc n ie odb ieramy nadzieja ta land in tyko muszą pami ętać, że chodz i o to, żeby strzeli ć 1 bramkę więcej o d przeciwnika sz ło, kiedy s ą okre ślone dla Lotosu po bardz o rozwinął b ędzie na pewno jeszcz e niejedna okazj a dzisiaj bardz o dziękuję, że były z nam i Stefan dzi ękuję za chwil ę będą informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA