REKLAMA

Niepodległa, demokratyczna Ukraina krzepnie? Jacek Saryusz-Wolski i Radosław Sikorski o relacjach Ukrainy z Unią Europejską

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-12-01 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dobr y ponown ie we wtorek 26 listopada, wi ęc w minionym tygodn iu w parlamencie europejskim by ła bardz o mi ła wzruszaj ąca uroczysto ść oto Ołeh Sencow ukraiński reżyser obro ńca praw cz łowieka odebra ł nagrod ę Sacharowa, kt órą parlament przyzna ł mu ro k tem u, al e wted y siedzia ł w rosyjsk im łagrze i dopiero w łaśnie w m iniony wtore k tę nagrod ę odebra ł, k iedy odbiera ł m ówił m. in. do posłów z e wszystk ich pa ństw europejskich Rozwiń » cz łonkowskich Unii n ie uf a Putinowi apeluje, by państwo r ównież n ie ufal i Rosja Putin na pewn o wa s oszukaj ą będą mówić, że chcą pokoj u w Donbasie, al e oni chc ą, by Ukraina pad ła na kolan a do by łem c iekaw jak politycy zajmuj ący si ę sprawam i mi ędzynarodowymi odebral i te n rodza j apel u cz y o n dotarc iu będzie wp ływał te n ape l na polityk ę Europejską wobe c Rosji i n o właśnie ta m w Strasburgu rozmawiałem z Jackiem Saryusz wolsk im i Radosławem Sikorskim chcia łem teraz pa ństwo te 2 rozmowy zaprezentowa ć Jacek Saryusz Wolski Aleksem co zwrac a uwag ę, że Ukraina t o bardz o proeuropejski kra j, że tam ludz i i ginęli kiedy ś w łaśnie tak jest dz isiaj maj ąc ci ągle proeuropejsk ie aspiracje cz y t o zostało n ie wg pana w spos ób tak i właściwy us łyszano w Europie jednyc h s ą s łuchać takich deklaracji, kt óre oczywi ście s ą h istorycznie prawdz iwe, jakkolw iek przep is doda ł m ianowicie dz isiaj n iebezpiecznie groz i Ukrainie zaakceptowanie specjalnego status u dla Donbasu mo że t e asp iracje europejsk ie pogrzeba ć także jest jest Ukraina w tak im bardz o n iebezpiecznym momencie w te j spraw ie rzeczywi ście wszystko zaczęło od p ierwszego Majdanu 2004, kiedy umow a stowarzyszen iowa Ukrainy krytyczn ą byłem sprawozdawc ą w parlamenc ie europejskim n o by ła powode m zasadz ie Why wojn y rosyjsk o rosyjsko ukrai ńskiej i tego ruskiego c o do dz isiaj trwa tak że jest kra j Europejski jes t do kraju bardz o trudny m po łożeniu geopolitycznym krajac h n ie do świadczyły wtedy wystarczającego nale żnego m u wsparcia z e strony Unii Europejskiej, ponieważ proces mi ński jak o żywo przypom ina Monachium 38 to znaczy cz ęść Zachodu jes t gotowa uzna ć specjaln e prawa Rosji na tym na tyc h na ty m obszarz e i racze j naciska Ukrainę, żeby si ę godzi ła z dyktate m rosyjskim niż niż na Rosję, żeby po prost u odst ąpiła o d zajmowan ia terytor ium suwerenneg o kraj u wszystk o c o dotycz y traktowan ia tak ich postaci z dz ielnych odważnych intelektualistów artyst ów jak sensowne jes t nierzeczywiste oni s ą tym i ustam i tych asp iracji europejsk ich Ukrainy i tym g łosem, który pow inien by ć s łyszany, ale n o byl i ju ż r óżni bojown icy o prawa kraj u w naszyc h wschodn ich s ąsiednich, kt órych fetowano, al e n ie s łuchano i chciałbym być z łym prorokiem, al e s ądzę że, że zamiast słuchać si ę fetuj e znaczy lepsz y lepszy przyznaj e, że nagrod y w ty m przypadk u z kamienic ą nagrod ę Sacharowa natom iast proce s pol ityczny, czyl i współpraca cz ęści cz ęść Zachodu z Rosją koszte m Ukrainy Nord Stream 2 ten proce s mi ński, który w zasadz ie w zasadzie pla n Steinmeiera, kt óry w zasadzie jes t jest Jerzy jes t projekte m rosyjsk im zm ierza do tego żeby, żeby oddać agresorow i t o c o n ie przynależne po t o, żeby móc prowadzi ć b iznes zbli żyło z Rosją t o, aczkolwiek można, by powiedzie ć, że grzeszników można znale źć wszędzie z 1 strony i prezydent ma kr ą zaczyn a namawia ć do mo że bliższe d ialogu z Rosją, al e nie ukryw a r ównież Viktor Orbán dobryc h relacj i z prem ierem Putinem cz y prezydent Czech pan Zeman ta m rzeczywi ście jest jest ju ż jes t grupa polityk ów cz y wr ęcz krajów, kt óre s ą w te j grupie ruszam zreszt ą roczn ie jak Polska b ędzie z takiej żartobliwe złośliwe be z rządzi rozumiej ą w domy śle zanadt o rozumiej ą rosyjsk i punkt w idzenia cz y się z n im utożsamiają natom iast t e wszystk ie prorosyjsk ie refleks alb o wynikają z korupcj i pol itycznej albo wynikaj ą z g łupoty cyn izmu z kon iunkturalizmu politycznego, al e żadnego planu politycznego ja si ę tyc h drugich obaw iam znacz y tyc h moc y zachodn ioeuropejskich, które w les ie n ie życzą, żeby Ukraina za pukała do drzw i członka un ijna t o prosz ę o cz łonkostwo przypomnę, że w Bukareszcie asp iracje Gruzji Ukrainy zablokowa ły Niemcy, że tym asp iracjom mówią n ie od zawsze, a tera z jeszcze prz y okazji Bałkanów jest ra źniej w rejestrze m ówi Francja tak że to to jes t taki plan, żeby Ukrainę pozostawić w po łowie drogi czy ws ie w szare j zastanaw ia się by ły francusk i ambasado r w, a o ju ż w Waszyngtonie cz y w og óle odda ć Ukrainy przys łowie oddać z powrotem jako satelit ę Rosji cz y może żal, że szar a szar a stref a dlateg o n iestety nie jes t real izowany proce s med iacyjnej formul e genewskiej z e Stanami Zjednoczonymi w te j formule pow inny wy ższe Polacy s ą najbardz iej za interesowany b ędzie losowanie nasz ci, kt órzy maj ą pe łne usta przyja źni i sympat ii dl a dl a asp iracji europejsk ich Ukrainy jednocze śnie na t y aspiracji jakim ś sensie wpuszczaj ą taką ślepą ślepą ulicą ślepą ulic ę, która ma man a imię proce s mi ński cz y formuła Steinmeiera t o wszystk ie bardz o n iebezpiecznej i cyn iczne na troszkę pa n uciekł jedna k od o d Orbana Zemana ju ż zerwan y jes t Zeman jest pol itykiem, kt óry zawsz e prorosyjski n ie jes t reprezentatywny dl a dl a kurs u pol ityki czesk iej na szczęście ligę czesk ą wyznacza rz ąd i on a trzym a zak ładem tak średniego Narodowy irackiego ZES przykr o w środku Zemana, al e n ieszkodliwe powiedzia łbym w przypadk u Orbána jes t przykr e cz y szkodliwe Niewiem, poniewa ż Węgry s ą ma łe i ich biznesy z Rosją s ą małe na pewno dl a na s bardz o bardz o niekomfortowe z e wzgl ędu na nasz ą wsp ólnotę wyszehradzką zrozumia łe jakiejś cz ęści dlateg o, poniewa ż zach ód da ł kosz a Węgrom, więc zwrócili si ę drug ą stron ę, a h istoria teg o kraju jak kiedy ś mówił sa m Orbán wymag a specjalnyc h relacj i z Turcją Rosją i Niemcami pami ętajmy okrojony Węgry po traktac ie z Dianą także n ie n ie nieestetyczne i n ie niekorzystne m ówi Polski, al e ma ło ważące c o znacz ą te b iznesy rosyjsko w ęgierskie r ównaniu jes t setkam i miliardów, które jes t war t flirt Nor sejmow y także Napa na pewno jest zły jes t dobrym uczn iem Orbán pana Macrona pan i Merkel, kt órzy b łogosławią i kanclerz a Austrii i Holandii, która przecie ż ma samolot str ącony na rachunk u przez prze z Rosjan, którzy b łogosławią Nord Stream 2 także t ą proporcj ą gard y zna j proporcje si ę panie jestem w tej mater ii krem znajduje si ę o d Orbána natomiast natom iast n ieproporcjonalnie mniej szkodliwe ni ż to co rob i główny nur t główny nur t właśnie francusk ą n iemiecko jakiegoś moment u r ównież włoski, chocia ż te ż w ma mniejsz ą uwag ę bardz o dzi ękuję dzi ęki Radosław Sikorski Oleg Sencow powiedzia ł parę s łów w parlamenc ie europejsk im, które szczeg ólnie w kontek ście obecnych nastroj ów w Europie, chocia ż prezydenta Macrona ju ż nie m ówiąc o Wiktorze Orbanie są dosyć c iekawe n ie ufaj ą Putinowi nie nie Gadaj jeste m facetem jak pa n my śli t o si ę przebije noc spędził par ę la t wi ęzieniu na podstaw ie zmy ślonych zarzut ów, więc w ie c o m ówi natomiast dl a mn ie by ło promujące t o, że podcza s owacj i po wr ęczeniu m u nagrod y Sacharowa powsta ł ca ły parlamen t wyj ątkiem kilkunastu pos łów skrajne j prawicy c o oznacz a, że no być może bal i si ę jakiś swo ich sponsorów t o tak to w iemy, że cz ęść ugrupowan ie tak ich skrajnie prawicowych jes t f inansowana prze z Putina, więc t o n iesmak, ale jednocześnie te ż po lewe j stronie jes t troch ę tak ich polityków w Europie, kt órzy uważają n o dobrze, al e jednak t o jest ważny partne r trzeb a z nim rozmawiać t e sankcje na s te ż troch ę kosztują n o i wraca m z pytaniem cz y te n TOK myślenia si ę przebije 3 jednak właśnie tak ie chocia żby sytuacj ę ja k ja k jak sens ów jego przesłanie mog ą co ś zmienić no trudn o si ę nie zgodzi ć Rosja t o wa żny partner trzeb a z nią rozmawia ć i sankcje te ż na s kosztuj ą tylk o pytanie c o jes t ważniejsze nasz interes ekonom iczny, a prze z Polskę ponos i proporcjonalnie znacznie wi ększe koszty rosyjsk ich sankcj i ni ż Francja cz y kraje bardziej o d Rosji oddalone cz y zgoda na t o, aby zmienia ć Europie gran ice si łą, bo to jes t olbrzym ie zagrożenie także dl a na s, wi ęc t u rozwi ązanie sprawy le ży w r ękach prezydenta Putina t o on rozpocz ął operacj ę Noworosja t o ona mus i n ie uda ła i t o je j pok łosiem mam y ci ągle do czyn ienia z tymi z z okupacj ą Krymu z tymi 2 pseudo republ ikami, wi ęc zgodn ie z uzgodnieniami z Mińska Rosja ju ż dawn o miała oddać kontrol ę na d granic ą mi ędzynarodową Ukrainie i w iemy, jak ie warunki musiały by ć spełnione, żeby na wschodn iej Ukrainy mog ły si ę odby ć wolne referenda cz y wybory nawe t kto ś pow ie z 1 strony są porozumienia mi ńskie złe strony Putin w ie, że w ielkiego nacisku nie b ędzie, bo dale j robić interesy z Europą, al e z drugiej strony niepodleg ła demokratyczn a Ukraina te ż krzepn ie wbr ew te j rosyjsk iej operacj i Ukraina w ramac h partnerstw a wschodn iego podpisa ła umow ę stowarzyszeniow ą pog łębionej sferz e wolneg o handlu przekierowa ł sw ój hande l na bardz iej wymagaj ące rynk i jej obywatel e korzystaj ą z ruch u bezw izowego i m łodzież przyje żdża na europejsk ie Uniwersytetu w ramac h program u Erasmus plu s w ramac h partnerstw a wschodn iego dostaj e setk i milionów eur o na r óżne po żyteczne inwestycje i mo że czerpać z po życzek Europejskiego bank u inwestycyjnego, kt óry przypomn ę 3 × większy o d bank u światowego, wi ęc Ukraina ro śnie, a Rosja ma koszty zobaczym y jak długo tak ą sytuacj ę prezydent Putin chc e akceptować, ale cz y to nie jes t to jedna k ten b iznes zwierzy ła, kiedy Nord Stream 2 ma si ę dobrze n ie tylk o niemieckie, ale inne europejsk ie czy cz y unijne możemy widzie ć f irmy mają w tej sprawie dobrz e, a pan i Merkel n o pr óbuje tylko uspokaja ć Ukrainy, że na pewn o zadbamy o t o, żeby tranzyt gazu prze z Ukrainę n ie zosta ł zablokowany, al e z drugiej stron y Ukraina dosta ła dostaw y ameryka ńskich rak iet przeciw lu b przec iw pancernych typu Javy l in, więc my ślę, że inwazja na Ukrainie byłaby dzi ś bardz iej kosztown e ni ższy w przysz łości prezydent Putin jest zr ęcznym taktyk iem zr ęcznie wykorzystuje b łędy Zachodu czy t o w Syrii cz y t o Libii wykorzysta ł s łabość Ukrainy po uc ieczce prezydenta Janukowicza, al e jednocześnie da ł nowe życie Sojuszowi p ółnocno atlantyckiej mu si ę dop iero po inwazji na Ukrainę Sojusz zacz ął wzmacnia ć flank ę wschodni ą napisał plan ewentualno ścią dl a obron y naszeg o terytorium wreszc ie prezydent Putin tym i agresywnym i dzia łaniami doko ńczył budowan ie ukrai ńskiej świadomości narodowe j i dz isiaj rosyjskoj ęzycznej Ukraińcy są patr iotami swojego kraju nie zawsz e tak bywało t o jeszcz e na koniec cz y nie pow inien by ć poza partnerstwe m, które mam y z Ukrainą troch ę wi ęcej tak iego mocn iejszego politycznego sygnału pona d czase m teg o kraju w ładz tego kraj u, ale przed e wszystkim ludz i tak wasz a perspektywa, nawe t je żeli jeszcz e odległa cz łonkostwa w unii Europejskiej jes t perspektyw ą realn ą Ukraina ma ze stron y Unii wi ęcej ni ż mia ła Polska w analog icznym okresie, bo m y mieli śmy tylk o umowę stowarzyszeniow ą, w której by ło nap isane, że Polska deklaruje asp iracje do cz łonkostwa natom iast Ukraina ma o świadczenie Unii Europejskiej, że Stowarzyszenie n ie jes t ostatnim krok iem w zbli żeniu si ę Unii i Ukrainy, czyli ma ew identnie otwartą furtk ę do cz łonkostwa w bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA