REKLAMA

Już dawno ratyfikowaliśmy Konwencję Stambulską o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Jednak politycy wciąż nie wdrożyli jej zapisów do polskiego prawa

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-12-01 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
17:04 min.
Udostępnij:

Co przewiduje "Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" i dlaczego politycy tak się jej obawiają? Wyjaśnia Kamila Ferenc, aplikantka adwokacka współpracująca z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Fundacją Przeciw Kulturze Gwałtu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobr y ponown ie w minionym tygodniu mia ły miejsce 2 wydarzenia, kt óre ja spr óbuję w jak im sens ie po łącz na pocz ątku nasze j kolejne j rozmow y, bo oto parlament Europejski ju ż dzisiaj wspom inany w Strasburgu przyj ął w czwarte k rezolucj ę, w kt órej zaapelowa ł o ratyf ikacji konwencj i stambulskiej, choć między nimi oto 7 państw członkowskich Unii Europejskiej podpisały konwencj ę, ale dotąd je j nie ratyfikowa ły chodzi o Bułgarię Rozwiń » Czechy Węgry Litwę Łotwę Słowację i wielk ą Brytanię ta rezolucj a wzywa, ab y te pa ństwa t o niezw łocznie uczyni ły i mo żna będzie, że w ty m samym czas ie i nie będzie w związku, al e jednak jest t o do ść symptomatyczn e senack a komisja praworz ądności praw cz łowieka i petycj i nasza senack a t u w Polsce postanowiła i to by ło teg o sameg o dn ia, że nie podejm ie pra c na d petycją wzywaj ącą do wypowiedzenia prze z Polskę konwencj i stambulsk iej o zapob ieganiu zwalczaniu przemoc y wobe c kob iet i przemoc y domowej no i to jes t punkt wyj ścia do naszej rozmow y w studiu pan i Kamila Ferenc apl ikantka Adwokacka wsp ółpracuje z federacją na rzec z praw kobiet i planowan ia rodziny Fundacja przeciw kulturze gwa łtu dzień dobry dzie ń dobr y Boże przypomn ijmy s łuchaczom, o czy m jest konwencj a strasbursk a jest konwencja pe łna nazwa o przeciwdzia łaniu zwalczaniu przemocy wobe c kob iet w tym przemoc y domowe j dokument mi ędzynarodowy umowa międzynarodowa stworzon a prze z radę Europy, kt óre ta podpisana prze z w iele państw prze z wiele pa ństw w ty m Polskę ratyfikowana jes t t o 1 z najskuteczn iejszych w dz isiejszych czasac h środków ochrony i przeciwdziałania dyskrym inacji wobec kobiet i przemocy wobe c kobiet w je j różnych formac h natomiast, żeby t o była t o rzeczywi ście skuteczn e środek to mus i by ć wdrożony z e systemac h krajowyc h tak państwo ratyfikował n ie wystarcz y tylko ratyfikować trzeba j ą te ż implementowa ć Polska notorycznie teg o nie robić będzie musia ł zda ć sprawozdan ie wkr ótce do tak iego ciała przez niezależnego la ła, al e nie w łączyła do porz ądku prawnego ta k tak bo jakb y jak sformu łowana jest konwencja tak on a zalec a pewn e rzeczy zaleca szybka wyzbyc ie si ę stereotyp ów, które sprawiają t e, kt óre z są przyczyn ą przemocy wobe c kobiet zalec a te ż bardz o praktyczn e pod bardz o praktycznych dzia łań tak ich jak zwiększenie l iczby schron isk dl a of iar przemoc y otwarc ie infolinii tak ich telefon ów zaufania szkolen ie funkcjonar iuszy publicznych, żeby wiedzieli, jak a jest istota przemoc y, jak ie są przyczyn y jak skuteczn ie zwalczać, ale w tak im tak Novum te j konwencji jest t o, że on a zak łada, że przed taką praprzyczyn ą jes t niechby 1 akt f izycznej lu b psych icznej przemoc y wobe c kobiety, al e szereg uprzedze ń stereotyp ów i tak ich nalecia łości mentalno ści w postawac h spo łecznych, które pote m w dalszej kolejno ści prowadzą do tego, że obie s ą postrzegan e jak o ni ższe w społeczeństwie ni ższe w h ierarchii s łabsze, które zas ługują na psie, kt óre mog ą znosić, czyl i tych jest tak ie pewne przyzwolen ie na t ę przemo c r ównież dyskrym inacja wobec kobiet tak że w innych obszarac h życia wp ływa na zwiększenie skal i przemoc y wobec kob iet to tutaj zwracam się do teg o w ątku, kt órego rozpocz ąłem nasz ą rozmow ę jak pani t łumaczy fakt, że w łaśnie s ą pa ństwa tak ie właśnie jedn o cz łonkowskie nawe t Unii Europejskiej nawe t w sensie, że NATO z naszeg o okr ęgu, które w og óle nie ratyfikowa ły dotąd tej konwencj i stąd ta rezolucj a parlament u, apeluj ąc o t o, a jednocze śnie w Polsce, kt óra c o prawd a ratyfikowa ła w ogóle pojaw ia si ę pomys ł, żeby Polska wypowiedzia ła tylko konwencję z czeg o si ę bior ą jak s ą motywowane no w łaśnie opory wobec te j konwencji, b o z teg o c o pani mówi n o to, czego si ę czepia ć tak co t u chodzi po pierwsze jes t to objaw co ś takiego szerszeg o trendu tak iego tzw. w klas ie WHO i regresów w zakres ie praw człowieka ochron y praw kobiet to znacz y, że osi ągnęliśmy już pewn e pew ien stopie ń rozwoj u pewn e prawa zagwarantowan e nawe t wdrożone, ale t o pokazało, że czyjaś pozycja zosta ła zagro żona tak osób, kt óre do tej por y z rzeźbą cz ęsto m ężczyzn białych m ężczyzn uprzyw ilejowanych m ężczyzn ich pozycj a ta zagro żona, bo nagle musz ą si ę przywilejem i m iejscem na górze h ierarchii podzielić t o jest 1 rzecz troch ę taka bardz iej poz iom met a natom iast państwa rz ądy tak kraj ów członkowskich, widząc c o się dz ieje w innych krajach jes t czym ś muszą mierzyć t e pa ństwa, które pr óbują ratyfikować konwencj ę i kt óre potem próbują wdrożyć albo nie pr óbują, al e ta konwencj a obowi ązuje i cały cza s są nac iski, żeby zacz ąć implementowa ć i to wida ć świetnie na przyk ładzie Polski ile jest środowisko jes t si ł pol itycznych, które atakuj ą w og óle za łożenia te j konwencji mówią, że on a dyryguje tradycyjn y model rodziny jest atak iem na warto ści rodz inne jes t nieprawdą, że część te j konwencji pojawia si ę sformu łowanie, że wszelk ie tradycj e obowiązujące w dany m pa ństwie nale ży usunąć, al e tylko wted y, jeżeli prowadz ą do przemoc y wobec kobiet, je żeli mam y tradycję, kt óra zakłada, że kobieta ma być zmuszon a do przechowywan ia stosunków seksualnych ma łżeństwie albo op ieki na d dziećmi nie może p ójść do pracy to jest obowi ązek i jes t szereg zakazów n o to oczywi ście tak i taki rodza j tradycji kto ś postrzeg a jako tradycyjn ą rodzinę mus i by ć wydrukowan y natomiast tradycja polegaj ąca na ty m, że rodzina rano chodz i do ko ścioła ubiera choink ę t o absolutnie n ie b ędzie zaatakowana prze z konwencj ę ponadto ju ż w jest to wydaj ą si ę dosy ć przerobiony tema t ex kwest ia kategorii gender, czyl i te j półki kul t kulturow y, kt órą ta konwencj a wprowadziła jest n ic innego ni ż w łaśnie zwr ócenie uwag i na szereg konstruk t kulturowy History typ u, kt óre wiążą si ę z płcią tak że, jeżeli przep isywania przed kob ietom roli tak jak n ie innej cz ęsto właśnie domowe j, a nie rob ienia kariery zosta ć najprostsz y przykład tak ich RM można j e szerzy ć, a m ężczyzną np. sprawowan ie władzy na to n o to no tuta j też nie w porządku t o jes t jawn a dyskrym inacja jes t nierówne traktowan ie i potem on a dalsze j kolejności mo że do przemoc y prowadzić j ą zwi ększać tak albo wyjątków s ą, bo niekt órzy m ówią, że w zasadzie t o wszystk o, o czy m pan i mówi funkcjonuje t o znaczy n o konstytucyjn ie zagwarantowan a r ówność prawd a wobe c wszystkiego niezale żnie od o d p łci i oczywi ście w iemy, że n ikt nigdzie n ie pow ie, że zostaw m y n ie przyjmujm y konwencji pozostawmy tę furtk ę, żeby d o w domach mogło dochodzi ć do przemoc y, a przecie ż nawet pewn ie przec iwnicy te j konwencji n ie m ówią, że s ą za przemoc ą wobe c kobiet, wi ęc w łaśnie ta k na dobr ą sprawę, w czy m się pojaw ia te n konfl ikt, kt óry pro spowodował, że niekt óre państwa n ie chc ą właśnie ratyfikować te j konwencj i, a nasz a komisja senack a praworz ądności praw cz łowieka w og óle otrzym a petycje i o d i prz y okazji to jest matka g o, żeby Polska wypowiedzia ła tę konwencję to o, o który elemen t tak naprawd ę chodzi, że konwencja oprócz tego dzi ś jes t zbiorem deklaracj i i zaleceń które, gdyby zosta ł wdro żony t o naprawd ę realn e zm iany miałyby miejsce znajdz ie dzi ś o krok dalej ona idzie krok by, choć jest bardz o podobn a do niej konwencj i, kt órą Polska ratyfikowała, który sprawozdanie konwent 2 tzw. konwen t konwencj i id ą to s ądzę o ZSK konwencja, al e proszę zauważyć za ka żdym razem, k iedy m y chcemy zrobi ć krok naprzód naszym men u generalnie spo łeczeństwo planujem y zrobić krok naprz ód w zapewnieniu te j ochrony to jakiś strach, mimo że ka żdy deklaruje, że jes t przec iwnikiem przemocy wobe c kob iet, al e zwalcza skuteczne zwalczan ie przemocy n ie tylk o deklaratywne nie tylk o na j ęzykach zak łada, że naprawd ę i niekt órym te n przyw ilej zostanie zmn iejszone będzie musiał si ę bar niektórzy będą jeszcz e bardziej pilnować niektórzy będą mus ieli bardz iej powściągnąć swoją agresj ę n ie wy ładowywać n p . na ma łżonce cz y partnerce albo n ie będą mogły się usprawiedliwiać, że t o robi ą t o dotyk a realn ie w ielu os ób, które mo że świadomie mo że nieświadomie, al e t e przemo c jako ś kulturę wpisują się, że t o brzmi trochę prawdopodobn ie tak że kultura jes t wpisane przyzwolen ie na przemoc fizyczną na gwa łt czy, jaką jakikolwiek inny rodzaj przemoc y wobe c kobiet ta k w istocie jest bo gdyb y tak n ie było t o cz ęść by śmy reagowal i na przemoc n p . tzw. przemoc 4 ścian, kt óre się dzieje s ąsiadów cz ęści by śmy reagowal i na jakiś nier ówne traktowanie kobiet i t o, że jak s ą tworzon e polityki spo łecznej tak że regulacj e prawne cz ęsto kob iety s ą gorsze j sytuacj i chocia żby zagro żenie ubóstwem rytualneg o kob iet tak bardzo wiele lat trw a dyskusja na ten tema t żonę, że kobiety s ą wciąż n iezabezpieczony, k iedy n p . sprawuj ą funkcje opieku ńcze w dom u poz a finansowym je śli chodz i o petycję złożył j ą Stowarzyszenie dobrze pan i do rodz in katol ickich d iecezji legn ickiej tak, korzystaj ąc z prawa obywatelskiego funkcjonuj ącego już o d k ilku la t, czyli możliwość blokad y ta k prawo do petycj i bardz o dobre praw o, z którego może się pote m na raz ie inicjatywa ustawodawcz a tuta j Senat na szcz ęście je j n ie podjął, ponieważ t o byłby wielki krok wsteczny m, skąd się, że t o napięcie n o w mo im zdaniem t o jest kwest ia w ładzy tak i sprawowanie kontrol i na d społeczeństwem w ty m na d kobietami o s iebie, jakby t o jest w idoczne w kwest iach rozrodczo ści robienia kariery nazywaj ą si ę na rynku pracy chyba naj łatwiej sam obecn y rz ąd zauwa ża lukę p łacową chocia żby między wynagrodzen iami kob iet m ężczyzn i wprowadził tak ie ryzyk a kurator a, kt óry pozwala t o t o weryfikowa ć i sprawdza ć natom iast inny rodzaj przemoc y wci ąż nierozpoznane proszę wyobrazi ć, że jak si ę mówi o gwa łcie w ma łżeństwie osób wciąż powtarz a, że t o n ie istnieje, że n ie można zgwa łcić małżonki t o jes t obowiązek w ielokrotnie na lekcjach wychowan ia do życia w rodz inie padają słowa tak ie jak, jeżeli małżonkę, z którą gwa łcona prze z męża mus i sw ój krzyż i to znosi ć dl a dobr a integralno ści rodziny trudn o uwierzyć, ale oczywi ście wiem w iem, że tak jest w tym jest si ę ta m tak a n ie moja w ątpliwość, al e często podnoszon a chcia łbym prosi ć pani ą o komentar z chociażby ta spraw a, której przed chwilą pan i mówiła je śli chodz i o zar ówno t ą luk ę p łacową i tuta j bardzo cz ęsto podawane s ą przyk łady może jednak rzeczywi ście, jeżeli si ę w 1 firmie, że jest t o na ty m samy m stanowisku kob ieta myśląc w łaściciel nie zdarz a, żeby ta różnica w wynagrodzen iu by ła natomiast dop iero rzeczywi ście problem narasta w momenc ie, k iedy mówimy o świadczeniach emerytalnyc h m. in. ze wzgl ędu na to, że kob iety pracują kr ócej ta k tak jes t w naszy m ustawodawstwie no bo je żeli składamy przez swoj e życie zawodowe sk ładkę na emeryturę no t o krócej pracujem y si łą rzeczy sk ładkę mniejszą, al e w momenc ie, k iedy pol itycznie było t o była próba rozwi ązania tego problemu prze z zr ównanie wieku emerytalneg o dl a kob iet mężczyzn i t o roz łożone na w iele lat na to c o się spotka ło ogromny m społecznym sprzec iwem w ty m r ównież kob iet ja k jak sobie radzić z tak ą tak ą sytuacj ą, bo pol itycy muszą żyć panow ie będą poprzedn i obóz, który wprowadzi ł na między n imi m ówi z tego powod u straci ł w ładzy s ą 2 rzeczy byw a także kobiety sam e są stra żniczka mi tego system u tak, b o tak są zostały socjalizm zwan y wychowan y, że żony mają wycinek posłuszne i że rewolucja n ie jes t ich bronią, że i też jeste śmy troch ę uczon e całe życie tera z pewnie ju ż trochę mniej znany mode l wychowawczy zmienił i tote ż zależy o d rodzic ów ale, żeby się przygotowywać mieszanie si ę przeciwko n iemu buntować to jes t inna kwestia na s że, cho ć rozwiązania takie polityk społecznych mo że być tak że trzeba zacz ąć mo że od innego punkt u, czyl i np. wynagrodzić t ę prac ę wychowawczą, która się dz ieje, która n ie jest wynagradzana ataki te sk ładki te ż s ą bardz o jes t z n imi proble m, k iedy ju ż niema urlopów po prostu kob ieta n ie pracuje tak jes t jes t bezrobotna, ale pracuj e w dom u, opiekując si ę dziećmi wted y jej sytuacja emerytaln a się pogarsz a si ę tuta j zacz ąć napraw iania może niż zmuszać kob iety, kt órej tak pracuj ą na kilka etat ów tak faktyczn ie tak z domów w z łym m iejscu prac y, żeby pracowa ł jeszcze du że, je żeli one czuj ą, że to będzie ich krzywdził tak c o do zasady rzeczywi ście zgadzam się z ekspertam i, że ten zr ównanie teg o w ieku przynios łoby dobre rezultat y, ale tylk o wtedy kiedy śmy po naprawiali też te n syste m w innych miejscach, gdz ie o n jes t dz iurawy bo, żeby nie dochodzi ło do pewnej sprzeczno ści, bo jednak jest te ż też wiele osób, kt óre twierdz ą, że chocia żby t e transfery socjaln e, o których m ówimy w ostatn ich latach też w jak im sensie mogą być szczeg ólnie dl a ju ż emeryte k później za ile ś tam la t probleme m, bo jeżeli jakaś cz ęść kob iet maj ąc tr ójkę dzieci dz isiaj otrzymuje na t e dz ieci te n specjaln y dodate k rezygnuj e z pracy na, a pote m się w łaśnie okazuje, że emerytur a jest głodowa teg o trzeba bardzo uwa żnie transfer y socjalne konstruować mówi, żeby nie rob i wr ęcz przeciwnie, al e trzeb a robić to tak, żeby kob iety znowu nie by ły na samy m ko ńcu i nie zostały tak pow iem n ie p łacili frycoweg o za to jak te transfer y socjalne s ą nie uregulowano zasygnal izuje na koniec tema t, kt óry mo że mniej wyst ępuje w przestrzen i publicznej, ale wydają si ę, że chocia żby na t e zm iany, kt órych jesteśmy świadkami, a wi ęc napływ do Polski bardzo w ielu osób przed e wszystkim sta n naszej wschodn iej gran icy do pracy w ty m kobiet, ale te ż nie pojawia cora z wi ęcej osób cz y t o z Azji cz y cz y Afryki ta konwencj a w pewny m sens ie te ż now i obejmuj e w łaśnie tyc h ludz i prawda i mo że 2 słowa proszę o 2 konwencja ma by ć stosowana bez wzgl ędu na statu s obywatelk i lu b nie jedynie, że kto ś ma statu s uchodźczyni po prostu Grant i t o jak najbardz iej do sytuacji te j osob y konwencja pow inna by ć zastosowana c o wi ęcej konwencj a zalec a, żeby stosowan ie przemocy wobec kobiet z e wzgl ędu na płeć zosta ło uznane za 1 z przes łanek prześladowania, kt óra uprawn ia potem do przyznan ia ochrony mi ędzynarodowej w danym pa ństwie, jeżeli jes t także w łaśnie na jakich jak ich państwach ta przemo c jes t bardz iej usankcjonowana ata k na eliminowanie kob iet tak znając życie to to w momencie, gdy tak a tak a osob a uc ieknie np. znajdzie się u na s pa ństwo ma obowi ązek je j pomóc potraktowa ć sytuacj ę właśnie specjaln ie tak tak jakby ucieka ła przed teren u zagro żonego wojną i cz y to jest jakie ś zjaw isko, którym rzeczywi ście ju ż powinni śmy mówić, że on o jes t obo k nas tak ich ucieczek wydaje mi si ę, że troch ę tak, ale jeszcze wci ąż jest proble m z ty m uświadomieniem tak że, że kob ieta może odej ść mo że uc iec natom iast tak ucieczki si ę zdarzaj ą na co dzie ń wciąż to jes t także cz ęsto kobiety s ą latam i nawet kilkadziesi ąt lat tkwi ą w takich zwi ązkach cz y kilkana ście i pote m pewneg o dnia postanawiaj ą z ty m sko ńczyć i wiedz ą, że nie ma odwrotu i tak się zdarza teg o wszysc y tak trudno z raport u wolnością i ze statystykami tak wydaj e się, że tej przemocy nie ma tak du żo po prostu kob iety nie zg łaszają w no to może rzeczywi ście dobrze, że ta senack a komisja nasz a odrzuciła petycj ę wzywaj ącą do wypow iedzenia prze z Polskę konwencji stambulskiej n ie mo że dobrz e Super bardz o dzi ękuję za rozmow ę Kamila Ferenc federacja na rzecz kobiet i planowan ia rodz iny Fundacja przeciw kulturze gwa łtu była z nam i bardzo dzi ękuję za rozmow ę zaraz informacje w TOK FM po n ich będzie cza s na pol ityczne komentarze m inionego tygodn Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA