REKLAMA

Po co Platformie Obywatelskiej prawybory?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-12-01 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Janowski dobre ponownie zaprasz a na drug ą godzin ę weekendowego poranka tera z mogę powiedzie ć w łaśnie na tradycyjn ie komentar z pol ityczny politolog ów stud iu panow ie profesorow ie Rafał Chwedoruk Uniwersytet warszawski dzie ń dobr y Sławomir Sowiński Uniwersytet kardynała, że m a dobre k łania si ę państwu pierwsz ą Laurent świątecznie n o trudn o, żebyśmy pomin ęli kwest ie szefa NIK - u pana Banasia pa n Mariana Banasia, bo rzeczywiście doszło do Rozwiń » sytuacj i, która wydaje si ę, że jednak ewidentnie staj e si ę takim obci ążeniem dla oboz u rządzącego n o, a opozycj a też mo że u żyję tak iego por ównania poczu ła krew tak że, że może w iele na ty m ugrać, ty m bardziej że dzi ś śle ca ły cza s mam y rozkr ęcając si ę kampanie wyborczą n o i proste pytanie cz y spraw a pan a Mariana Banasia b ędzie w łaśnie jakąś znacz ącą spraw ą najbliższych miesi ącach naszeg o życia politycznego korzystać z Ekwador s ą tak ie sytuacje, w których politologa się nie śniło, a tak skomplikowane o d stron y prawnej pol itycznej nara z spraw y chyba od dawn a w Polsce n ie by ło prawo sprawiedliwość znalaz ło się w sytuacj i, w kt órej każde wyj ście jes t z łe, a odwołanie pana Jana Banasia siłą rzeczy stan ie si ę fakte m ch ętnie wykorzystywany m prze z przeciwnik ów ani odwo łanie spowoduj e telenowel ę, a ich w niektórych krajac h wprowadza się powiedzia łem tzw . doch ód podstawowy eksperymentaln ie, że człowiek nic n ie, robiąc otrzymuj e pewn e pieni ądze, żeby normalnie potrzeba w życiu społecznym powiedzia ł, że opozycj a dostała odp isu tak i doch ód podstawow y teraz może n ie ruszając si ę z sejmowyc h ław w k ółko do teg o odwoływać si ę spraw a jes t dl a PiS-u groźną się n ie rozstrzygnie o wyborach i t d. natomiast jes t o tyl e n iebezpieczna, że ma w sob ie pew ien potencja ł symbol iczny, a dz isiejszej pol ityce dz isiejszej kulturz e prost e czyteln e symbole często s ą du żo gro źniejsze ni ż tward e tward e fakty no v ideo n iegdysiejsze podsłuchane rozmowy, których op inia publ iczna zapami ęta najmniej istotne w ty m wszystk im ośmiorniczki wa żne sprawy kompletnie już na m umkn ęło i myślę, że w ty m sens ie prawo i sprawiedliwość ma proble m troch ę podobny niegdyś do spraw y pos ła posła pi ęty tyle tylko, że tam bardz o szybk o broń przeciwpancerna dzia łała w ty m wypadk u chyba wydaje si ę, że na ten pancer z tej drog i nie starczy ło przyjęta na raz ie taka powiedzia łbym strategia obronn a oboz u rz ądzącego, że jedna k ci ągle demontujem y, że kierujemy si ę innymi standardami ta spraw a jes t prosta żądamy dym isji chcemy t o zrobi ć legaln ie, korzystaj ąc z dost ępnych instrument ów prawnych tymczase m nas i poprzednicy przecie ż zwi ązany z obozem też szef NIK-u pa n Kwiatkowski miał ta m zarzuty prawda i t d. i właśnie nic m u się nie sta ło nikt wted y n ie atakował, a tera z raptem wszysc y rzucili się na pan a Mariana Banasia no to jes t w porządku t o jes t hipokryzja cz y t o wystarczy 3 rzeczy po pierwsze t o wszysc y m ówią, al e trzeb a jak zostan ie podkre ślać przypominać i tego w łaśnie ka żdą rozmowę na tema t zaczyna ć, że tak naprawdę z n ie mówimy t u o spraw ie pan a Banasia konkretneg o człowieka prawda koło, którego gdzieś ta m si ę pojawi ły konkretn e w ątpliwości czy nawet n ie m ówimy chyb a myślą o pewne j, a b łędnej decyzj i politycznej personalne j decyzj i politycznej, bo takie błędy się zdarzaj ą tylko m ówimy racze j o stan ie działania pa ństwa prawda m ówimy te ż o n o jednak tak im zdumieniu, jak ie mam y dz isiaj, obserwując działania, a w łaściwie n ie dzia łanie procedur prawd a m ówimy o zaufaniu obywatel i do państwa, kt óry sprawą kluczow ą, b o jak idziemy do urzędu idziemy do lekarza idziemy do banku t o wszędzie tam wcze śniej sprawdzamy prawd a ludzie, kt órzy tam pracuj ą, bo wierzymy, że za n imi stoj ą jakieś procedury jakiejś instytucji stoi pa ństwo prawa i dz isiaj, jakb y w idzimy w ty m zakres ie olbrzym i olbrzym i niepokój to jes t jakb y istota problem u prawda t o jes t istota wyzwania jes t te ż istota odpowiedzialność, bo w ładzy ja si ę, że to bardz o ważna tego ju ż przechodz ącego do tej rozmow y z t ą czyst o politycznej no t o w łaśnie podstawow y proble m prawa sprawiedliwo ści polega na ty m, że ta spraw a w łaściwie uderz a w tak ą 1 z filar ów f ilozofii pol itycznej PiS - u, a te n filar n o po pierwszej w przekonan iu, że państwo, które by ło do tej por y państwem z dykty tektur y zastępujemy pa ństwem pewnym pa ństwem bezpiecznym pa ństwem sprawdzonym prawd a wprowadzamy nowe wa żne standard y tak, i ż mo żecie by ć spokojni prawdą możecie być spokojni znam się im wa m się stan ie teraz problem, jaki ma PiS poleg a na ty m, że spraw a ods łania słabości tak iej filozofii władzy, kt óra polega na ty m, że nie tyle kieruj ą si ę w łaśnie proceduram i regułami instytucjami prawd a cz y tym co ś z pa ństwem prawa tylko kieruj ą si ę takim czynnikiem ludzk im prawd a mam y dobryc h sprawdzonyc h wyjątkowo można powiedzie ć uczciwych ludz i mam y do nich zaufanie on i maj ą manda t żeby, żeby rządzić no i t u widać, że ten spos ób uprawiania pol ityki opierającym si ę na ty m ludzk im czynniku po prostu n ie sprawdzi ł tak tera z jeśli PiS chce zaproponować jakieś wyj ście z tej sytuacj i na t o musi w łaściwie po p ierwsze, powiedzieć co si ę dz ieje z proceduram i po drugie, osi zm ieni zupe łnie filozofię polityczn ą i ostatn ia rzecz n ie zastanowi ło dlaczeg o, a w czwarte k prezes prawa sprawiedliwości, jakb y ni ą postanowi ł wziąć całą odpowiedzialność za t ę spraw ę prawd a dlaczego, dlaczego ogłoszono, że w łaśnie po spotkaniu z prezesem w jes t oczek iwanie, żeby pa n Banaś, żeby pa n Banaś może on o oczyw iste bardz o ryzykown e bardzo ryzykown y ruc h pytan ie, dlaczego prezesi ruch zdecydowa ł ostatnio zupe łnie zdan ie przed opozycją ora z bardz o wa żny wybór alb o opozycj a będzie w tej chwili z ty m byw a publicystyk ą cz y jakb y takim właśnie opow iadaniem troch ę tak jak my opowiadamy jak jes t źle jak jes t n iedobrze alb o zaproponuj e kilka konkretnyc h ruch ów krok ów prawd a, kt óre miałyby przywraca ć w pewny m sensie po pierwsze, da si ę zdiagnozować poważnej sytuacj i po drug ie, przywracać zaufan ie do pa ństwa czy jeśli jeśli mog ę to si ę zgadza w łaśnie w przypadku procedur y działają pana Banasia nie mo żna odwo łać to, ale z drugiej stron y rozumiem ma pan zrobi chodziło o to, że n ie zadzia łały np. procedur y te j wir ówki kontrolne j prze z służby, bo skoro CBA jest o d teg o, żeby sprawdzać, zan im jako ś powo łano wysokie stanowisko t o alb o n ie sprawdzi ło alb o sprawdzi ło, ale ukry ło tak no i teraz jeszcze 1 procedura przeprasza m tylk o do końca, która jes t w łaśnie też by ła pan a prze z opozycję, o kt órej wspomnia ł pa n profesor na podstawie czeg o sze f CBA jak ich procedur przyje żdża do jak on i m ówią szeregowego posła informuje o tym co jes t w tajnym raporc ie CBA prawda jes t te ż procedura w łaściwie uznawana znacz y kto kog o, o czy m informuje c o ustali ły służby tak naprawdę n ie w iemy mo żemy tylk o spekulowa ć natomiast c o jest mo im zdaniem absolutn ie n iekwestionowane po p ierwsze, właśnie procedur y n ie pozwalaj ą odwołać pana Banasia i drug a rzec z w wym iarze politycznym jest t o, że został pope łniony gdzie ś b łąd kadrowy i an i mówimy o s łużbach to moim zdaniem trzeba zej ść na poz iom niższy t o tak naprawd ę ka żda lokaln a struktura part ii w jak im sens ie rekomenduj e r ęczy za poszczeg ólnych działaczy in w oczywisty sposób toż to prowadzi prywatn ą działalność biznesow ą nawe t absolutnie Kryształową niekoniecznie pow inien otwiera ć list ę kandydat ów akurat na teg o typ u stanow iska, kt óre pełnią no i także NATO, kt óre pełni obecn y pa n Banaś, dlaczeg o teraz oczywi ście możemy się zastanawiać na ile jes t spontan iczny zb iegiem r óżnych kwest ii albo z drugiej strony mo żna się zastanawia ć na prawo sprawiedliwo ść nie pr óbuje wszystk ich trudnych dl a s iebie kwestii rozstrzygn ąć tera z tak, żeby kampania wyborcz a była ju ż o d nich o d nich wolne natom iast my ślę, że opozycj a rozumiejąc intencje w zapewn ienia funkcjonowania pa ństwa byłoby lepiej, gdyby jaki ś konsen s został znaleziony, al e n ie sądzę, żeby opozycj a mia ła jak ikolwiek krótko długoterminowy interes w ty m, żeby t ę sprawę rozwiązać przej ścia do, oddając głos pan u prezesowi al e bo niekt órzy się zastanawiaj ą ja wiem, że tak m y dalej my mo żemy mówić tylk o w kategor iach przypuszczeń, ale c o tak iego jest c o takiego ma sze f NIK - u, że w łaśnie idzie ta k w zapart e i dlaczego n ie chc e się odwo łać niektórzy zaczyn a spekulować, a może on ma co ś mocniejszego ni ż CBA m a na n iego bo, prowadząc tak ą dzia łalność, jaką prowadzi ł mówimy przynajmn iej o ty m, 1 z hotel u w Krakowie mo żna zakładać, że ta m te ż co ś zosta ło nagran e sfotografowane i t d. nie chciałbym brn ąć w takie spekulacj e, bo n ie mam żadnych do nich podstaw do my ślę, że pan ma nasz e pol itykiem do świadczonym i też wie, że w polityce licz ą si ę pewn a pewn a twardo ść w og óle prawda też liczy ć się doby pewn e, że tak pow iem trzyman ie w łasnej pozycj i i wie że, gdyb y prawdopodobn ie teraz zrezygnował to n ie mia łby ju ż żadnych mo żliwości tak iej tak iej publ icznej jakiej ś obrony natom iast już wraca m do nasze j rozmowy też t o co na s pow inno szczególnie niepokoi, bo nawe t jak tera z w łaśnie rozmawiamy o ty m, sposob ie gaszen ia tego pol itycznego po żaru prawda to t o widzimy, że to bywa wad ą tak iej zasady no rz ąd rządzi, al e k ieruje partia tak naprawd ę prawd a, że najwa żniejsze decyzj e podejmowane s ą w grem iach partyjnyc h niezale żnie o d instytucji rz ądowych instytucji prawnych t o jest bardzo niepokoj ąco Thomas jeśli myślą o opozycj i śladem uważa opozycji t o, że to chodzi o t o, żeby opozycja dzisiaj rzuciła się prawd a w ram iona obozu władzy powiedziała n o tuta j prawd a razem wspólnie teraz t o róbmy tylk o s ą pewn e konkretne narzędzia prawn e np. można si ę, wi ęc domagać w te j spraw ie jaki ś białej księgi prawda z e strony władzy co zosta ło zrobione t o zosta ło zrobione mo żna oczekiwa ć powa żnej cho ćby konferencji prasowej, na kt órej wyjd ą szefowie s łużb i po prost u otwarc ie spraw ę przedstawił można, by si ę jakimś postulac ie jak ich komisji sejmowych prawda t o są narz ędzia, które opozycja, kt óra pow inna sięgnąć nie tylk o żaden frajd ę tera z będą informacje o n ich wracam y do nasze j rozmow y Maciej Zakrocki dzień dobr y ra z jeszcz e przypomina ł stud iu pan prezes Sławomir Sowiński prof. Rafał Chwedoruk tera z porozmaw iamy o obozie opozycj i, a właściwie przed e wszystk im o dwojg u kandydatac h, kt órzy wystartowali na dobre je śli chodz i o taką kampan ie w prawyborac h prezydenckich Platformy Obywatelskiej pani Małgorzata Kidawa-Błońsk a Jacek Jaśkowiak je żdżą po Polsce odwiedzaj ą poszczeg ólne regiony t o si ę odby ła wg pewneg o takiego partyjneg o schematu, al e opr ócz teg o nap isali l ist do cz łonków Platformy Obywatelskiej i ta k jak to mo żna by ło spodziewać no chocia żby o t o, żeby walczyć o poparc ie tyc h cz łonków szczeg ólnie pan Jacek Jaśkowiak tak dokucza troch ę w tym swo im li ście pan i Małgorzacie Kidawie-Błońskie j, bo n o wskazuj e je j słabe punkt y m ówi o braku do świadczenia na stanow iskach wykonawczyc h w pa ństwie bra k pol itycznej samodzielności wynios ły spos ób byc ia podkre śla ja sob ie z Dudą poradz ę jeste m niezale żny energiczny na pewn o, kiedy w łaśnie m ówi o tym, w izerunku pan i Kidawy-Błońskie j, m ówi że n o ona lub i podkre ślać swoj e dobre urodzen ie na co pa n Jaśkowiak m ówi na prezydenta RP nikt n ie zostan ie koronowan y prezydentur ę trzeba wywalczy ć tak to mówi, al e ja umiem wygrywa ć um ie walczyć przywo łuje jeszcze swoj e talenty bokserskie i t d . pan i Kidawa-Błońsk a w swo im li ście n ie wym ienia nazw iska swojego rywal a c o niektórzy uważają za pew ien rodzaj ignorowania w łaśnie g o jak o jak o ważnego tuta j je j rywal a natomiast zwraca uwagę, że t o on a pokona ła Jarosława Kaczyńskiego właśnie wysok o w Warszawie i t d . no i spor o jes t tam mieli si ę atak ów na ob óz rz ądzący jak panowie dostarcz a na ty m etap ie oceniaj ą, bo jeste śmy przed wa żną debat ą między kandydatami n o i w ko ńcu decyzją partii, kt o zostan ie ich kandydate m prezydenck ich chyb a do 2 celem poziomach baronem sprawę spojrze ć po p ierwsze, wewn ątrz same j Platformy Obywatelskiej w to mo żna powiedzie ć, że dzień 20 listopad a b ędzie w h istorii tej partii dn iem szczeg ólnym, bo po p ierwsze w za łożyciel Platformy je j by ły przewodnicz ący Donald Tusk został w Zagrzebiu wybran y wted y przewodnicząca Europejskiej partii ludowe j teg o sameg o dnia ogromn y sukce s pol ityczny odni ósł Grzegorz Schetyna, dlateg o że teg o dn ia właśnie dowiedzieliśmy się, że jakiś drug i kontrkandydat tego dnia został uruchomiony te n mechan izm wewnętrznych igrzysk tak i by ł podzia ł Platformie może powiedzie ć, a te n lud platfor m Jan używam tak iego j ęzyka potoczneg o po n iezbyt udanyc h wyborac h parlamentarnych domaga ł się jaki ś rozlicze ń jakiś igrzysk jakiego ś jakieś dyskusj i na matę dyskusje ma t e igrzyska tylko toczył si ę n ie dotycz ą przyw ództwa Platformy dotycz ą tera z starcia 2 osobowości politycznych, wi ęc w tym sens ie niew ątpliwie Grzegorz Schetyna jes t tak czy inaczej zwyci ęstwo tych prawybor ów ktokolwiek z n ich wyjdz ie zwyci ęski pewnie b ędzie dbało o t o, żeby po pierwsze n ie brakło tam emocji, żeby to iskrzenie było rzeczywi ście dostatecznie przyci ągające nasz ą uwag ę, al e jednocześnie będzie dba ło o t o żeby, żeby t o iskrzenie n o tak powiem n ie wrócił jak o Platformy, żeby n ie wywo łał jaki ś tak ich potem n iepowetowane strat y cz y konfliktów ro śnie, bo t o zmagania l idera, al e wzmacn ia Platformę dla rywal i tak my ślę, że także jednak ko ńczą już jednak nasza uwaga dz isiaj do Platformy, k iedy się w stron ę platform IT zreszt ą Platforma wzmacnia natomiast wydają si ę, że jednak zwycięży są z teg o starc ia wyjdz ie pan i pani Kidawa-Błońska i t o ona b ędzie tak pow iem nios ła sztanda r opozycj i w wyborach prezydenckich, zw łaszcza w drugiej turz e toczy ł się jest tylk o przypuszczenie, że w pe łni zgadzam si ę stało z t ą diagnozą nie ma n ic bardziej n iebezpiecznego dl a du żej partii politycznej sytuacj a, w kt órej tu ż po wyborach, których wyn iki mo żna r óżnie ocenia ć prze istacza si ę klub kaw iarniany, w którym wszysc y się spotykaj ą dyskutują publ icznie m ówił jak nasz a partia jes t s łaba jak fataln ie fatalnie wypad ła w pol ityce jes t zawsz e taktyk ą samob ójczą pan Jaśkowiak si łą rzeczy jak o swo isty ben iaminek wewn ętrznej polityki musi być ofensywn y i krytyczn e szuka ć r óżnic i t d . natom iast Platforma musi uwa żać na 2 rzecz 1 z problem ów te j partii jes t to, że spor y, jakie si ę w n iej tocz ą trudno dekad y w zasadzie zbyt e poważnych r óżnic dotycz ących alb o kwestii ideologicznych albo c o najmn iej kwest ii taktyk i partyjne j zasadzie nie wiemy czy poz a ty m ewentualnymi r óżnicami cech y wolicjonalne ty m, że pa n Jaśkowiak jest z Poznania pan i marsza łek Kidawa-Błońsk a z Warszawy kandydac i różnią najwa żniejsza rzecz chyb a najwi ększym b łędem Platformy Obywatelskiej obecneg o k ierownictwa by ły niegdy ś woluntarystyczn ą zapow iedzi teg o, że koal icja Europejska wygr a wybory spraw ę i sprawiedliwości po p ierwsze bardzo wątpliwe sytuacj e, które wyst ąpią startował komitet Roberta Biedronia, bo pewne, że niemo żliwe do real izacji pow ielanie b łędów zapow iadanie, że wygramy t e wybory na pewn o podn iesie poprzeczkę być mo że pona d aktualn e mo żliwości Platformy Obywatelskiej możliwości, które s ą duże si ęgają 3030 kilku procent je śli chodzi o pierwsz ą tur ę wybor ów prezydenck ich, ale całą pewnością w stanie sonda ży na dzie ń dz isiejszy n ie dają r ękojmi pokonan ia Andrzeja Dudy, a kolejne j kampan ii wyborczej gdz ie, gdz ie zapow iedzi oczek iwania b ędą wi ększe o d ostatecznego wyn iku t a partia rzeczywi ście może ju ż n ie przetrwa ć nienaruszona znacz y rzeczywi ście jeszcze dz isiaj dl a wyborców to będzie tak ie szalenie istotne, żeby kandydac i określali s iebie sw ój ob óz pol ityczny tak iego bardz o programoweg o punkt u w idzenia zdecydowan ie tak ja nawet tuta j chw ila takiej autorka napisa ła o tym, do ść du ży teks t n iedawno Rzeczpospolitej po wyborac h parlamentarnyc h z końca pa ździernika jesteśmy jedna k w nowe j sytuacj i pol itycznej z 1 strony wej ście d o do Sejmu lew icy prawda to tak i bardzo wyraz istej lew icy z drugiej stron y wej ście do Sejmu Konfederacji pokazuje, że w te j chw ili na scenie pol itycznej wystarcz y ju ż podzia ł sam o tak ie ostrz e pol itycznej retoryki takich grup politycznych pa n te ż, al e naprawd ę znowu będą mie ć znaczen ie sztandary polityczne ba znowu b ędzie mieć znaczenie odpow ie na pytanie właściwie, o jak ą walczym y w ładze prawda po c o chcem y władzy dyszą zwrócą uwag ę od bardzo te ż g łośno mówił Donald Tusk tak że do teg o wyst ąpienie programow e tak naprawdę było skierowane mo im zdaniem nie tyl e do polityków europejskich c o do polityk ów Polski rząd te ż o tym, mówił, że chc e si ę w łączyć pewn ą dyskusj ę w Polsce na temat n o właśnie teg o po c o tak naprawd ę walczymy o władzę jako opozycj a prawa i w ty m sensie mo im zdaniem je śli je śli ta szermierka wyborcz a cz y przedwyborcz a Platformie ogran icza się tylk o do takich w łaśnie sztych ów personalnyc h prawda nie b ędzie ta m żadnych sztandar ów, kt óre też dziś to bardz o wa żne lokują Platformy na te j nowe j scenie pol itycznej, bo na tej nowe j scen ie politycznej gdzież tam z 1 strony rozpych a si ę lewica prawd a z drugiej stron y w centrum mam y cora z większą konkurencj ę boi PSL pr óbuje walczyć o centrum i Jarosław Gowin pr óbuje walczyć centrum, a nawe t bym powiedzia ł pewn ie bardziej wolnorynkow y pol itycy Konfederacji zerkają w stronę elektorat u tak iego l iberalnego wolnorynkoweg o t o Platforma mus i dlateg o pol itycznego centrum mie ć jak ąś nową polityczn ą opowie ść prawd a ja nazwa łem to taką opowie ścią o tym, że, że o tak ich szk ół szklanych domac h z rozsądku polityczne znacz y, że rozsądek polityczną podjąć polityczną c o dzisiaj pewność szklan e dom y pewn e marzen ie pol ityczne to mus i być wasz e w tym j ęzyku łodzian be z tych sztandarów politycznych ko ńczy ju ż te n pojedynek formy bardz iej budynk iem tak im wewn ętrznym środowiskowym jak oddalaj ącym Platformę o d wyzwań współczesnego pa ństwa tylko właśnie t u wr ócę do pytan ia cz y w wyborac h prezydenckich t o jest istotne now o z drugiej stron y si ę podkre śla, że t e osoby też ju ż nawe t o ty m, m ówią że, gdyby mia ł został prezydentem t o właśnie nie b ędę tak im partyjny m prezydentem konkretne j partii, kt óra ma konkretną ideologię, bo tylk o b ędę łączył jednoczy ł, czyl i b ędę stara ł si ę te ż t e wszystk ie prądy obecn e w życiu pol itycznym jako ś godzić ze sob ą w ko ńcu, żebyśmy zako ńczyli tą wojn ę i t d . więc cz y rzeczywi ście na etap ie kampan ii wyborczej, k iedy wyb ierany jest kandyda t na kandydata powinno si ę akceptowa ć tak ą w łaśnie politykę partyjn ą taki o d raz u budowa ć w izerunek tak iego prezydenta wszystk ich Polaków Polska konstytucja ma bardz o w iele zale t, ale 1 wadę to znacz y oczekuj e o d prezydenta wybraneg o w powszechnyc h wyborac h chc ę p iekle kampanii wyborczej, że będzie łączył to niemo żliwe jeśli chcem y mie ć prezydenta, kt óry łączy t o sob ie zafundujmy wted y w konstytucj i wyb ór gaz u wybory wyb ór prze z parlamen t n p . prze z 23 posłów cz y ewentualn ie elektorów z ob u izb w Niemczech bardz o w ielu prezydent ów by ło pochodn ą konsensu CDU SPD przez prze z całe dekady 2 głównych biegun ów n iemieckiej polityki i w istocie probleme m Platformy Obywatelskiej i jes t powiedziałbym kwestia balans u między pierwsz ą drugą turą je śli chces z mie ć kandydat a w pierwszej turze trzeba si ę odwo ływać do wyraz istego liberalnego elektorat u, zwłaszcza że ow a lewicowa konkurencj a jest konkurencj ą nade wszystk o na n iwie tematów kulturowyc h tak ie, które temat y, które interesuj ą wi ększość opinii publicznej, al e kt óre bardz o łatwo prowokuj ą skrajno ści po ob u stronach nieprzypadkowa s ądzę pan pa n Jaśkowiak na t o staw ia nas, że tak ich niszowych dzi ś r óżne niszowe grup y w obr ębie baz y cz łonkowskiej Platformy Obywatelskiej związane z w ielkomiejskim młodszym w iekiem elektoratem mog ą być teg o chętnych natomiast w te j chw ili w centrum je śli spojrzym y na elektora t są PiS gdzieś tam w 1 z jeg o fragment ów na polskie Stronnictwo ludowe Platforma nie ma szan s wej ść do centrum miasta na co może liczy ć na t o, że zmn iejsza negatywn e emocje wokół wokół siebie zgadzam si ę, że pewnie faworytem będzie pan i Kidawa-Błońska w łaśnie z tego wzgl ędu, że w ielu g łosujących na nią uzn a, że w mn iejszym stopniu b ędzie mog ła by ć negatywny m punkte m odniesienia dl a tyc h wyborc ów, którzy si ę wahają ani żeli du żo bardziej wyrazisty w łaśnie choćby poprze z owa ow e prawybory konkurent a ostatn ia ostatnia kwestia my ślę, że nowy sze f Europejskiej partii ludowej chyb a już bardz iej or ientuje sytuacj ę w śród opozycj i po przegranych prze z ni ą wyborac h poszukiwanie i co ś noweg o rozwi ązania pewnie gdzie ś na styku Platformy i PSL - u aniżeli tylk o na rozgrywk i wewn ątrz same j Platformy no to jeszcz e na koniec pow iedzmy kr ótko o pozostałych, dlateg o że jeszcz e niedawno s łyszeliśmy tak ie głosy zn iecierpliwienia krytyk i wobec Platformy Obywatelskiej że tam właśnie czekaj ą na tego Tuska n o w końcu powiedział c o powiedział n o to pojawiła si ę pan i Małgorzata Kidawa-Błońska teraz doszedł pan szko łę wszyscy m ówią to dawno już pow inno by ć za łatwione czasu czek a kampania trwa pa n Duda je ździ po Polsce i im kampani ę prowadz i za opiesza łość by ła bardz o krytykowan o brak decyzj i tymczasem można, by powiedzie ć, że kompletnie znikn ęli z pol a widzenia n o w łaśnie chociażby kandyda t cz y kandydaci lew icy, kt órzy którzy, b y mogli pojawi ć alb o, żeby ten ob óz wyłonił tak iego kandydata n o i w ielka nadz ieja dl a w ielu tak centralnych w łaśnie czy wyborców pa n Władysław Kosiniak Kamysz no w łaściwie, jakby nie było te j kampan ii za wcze śniejsze rzeczywi ście jest ponadt o Platforma się m ówiło, że rzesz e grzebie były rzeczywi ście tak ie głosy, chocia ż jak mówi pa n redaktor t o raczej si ę raczej się m ówiło się w ty m sensie, że t o by ł taki troch ę głos pewne j pewne j pewne j emocji natom iast wszysc y, kt órzy jakoś znają si ę na polityce podkreślali, że tak naprawdę kampan ia jes t dopiero przed nami nic poz a tym 8 myślę, że z punktu w idzenia z kolei, b y urz ędującego prezydenta Andrzeja Dudy kluczow ą tak naprawd ę sprawą n ie jest t o k iedy rusz y kampania te ż, kto b ędzie jeg o personalnie ostateczn ie rywale m tylko jaki ś tak pow iem baga ż polityczny do czas ów kampan ii dostarczy m u obu spor o możliwości prawda ja k np. będzie rozwi ązana spraw a pana Banasiewicz w ty m sens ie tuta j te n pośpiech, kt órym m ówił pan redaktor no bo rzeczywi ście nie n ieuzasadniony natom iast ju ż konkretnie ja się, że w te j chwili nie ma ju ż dok ładnie dlaczeg o, dlaczeg o mn iej troch ę aktywn ie politycznie pa n prezes Kosiniak-Kamys z, ale być może też czek a na pewn e w łaśnie rozstrzygnięcia, kt óre w połowie grudnia ma nast ąpić p o stronie Platformy po stronie p o stronie lewicy, żeby jako ś wobe c n ich pozycjonowa ć natomiast lew ica stoi dz isiaj przed bardz o trudny m wybore m cz y wystawi ć kt óregoś z 3 swoich lider ów jednak chyb a na polityczn ą ostateczn ie porażkę prawd a, bo trudno spodziewa ć si ę, że rzecz, że kandydat lew icy jest ta ńsze wygra ć w tyc h wyborach czy te ż szuka ć kogoś z zewn ątrz jakiegoś jakie ś inne osoby prz y okazji mo że się wypromowa ć pytanie tak ie n p . pa n Zandberg, kt óry jest osobą dzisiaj 1 taką popularn ą z zyskuj ący 5610 % w kampanii wyborczej czy to będzie dl a niego warto ść dodana czy to jedna k b ędzie pewn a pewna strata Doda myślę, że t o jest pytanie, kt óre lew ica mus i dzisiaj odpowiedzieć now o środki na koniec prof . Chodor w te j my ślę, że proble m l idera polskiego Stronnictwa Ludowego poleg a na ty m, żeby znale źć w drugiej turze musiałby doj ść do sytuacji, kt órej by łby wspólnym kandydatem z platformą Obywatelską, a na t o si ę n ie zanos i absolutnie musia łby by ć zupe łnie n ieprzewidywalnych dzisiejszej perspektyw y wydarze ń wewn ątrz Platformy w przypadk u or ientacji liberalnej i momen t rozpocz ęcia kampanii jest tak istotny tam wyborc y g łównie poprze z med ia dowiaduj ą si ę swoje j swojej partii, więc na t o zawsze stanowi w przypadku lewicy dramat troch ę poleg a na ty m k im chc e walczyć to znacz y chc e walczy ć z platformą podobneg o wyborc ę, bo wszelk ie przepływy elektorat u pokazuje, że t o jest g łówne w Polskiej polityce je śli chodz i o fluktuacje czy te ż chce walczy ć o odebranie g łosów PiS -ow i wystaw ienie Roberta Biedronia zapewn e zagwarantuj e wyższy wyn ik niż wystawienie Adriana Zandberga, al e p isze jednocześnie lewic ę na trwa łe ni ż wielkomiejską kulturowo i t d . te n inwestor wystaw ienia Adriana Zandberga też się b ędzie bardz o dużym ryzykiem oprócz te j n iszy b ędzie te ż takim eksperymentalny m pr óbom pr óbą przekonan ia do s iebie teg o elektorat u, kt óry jest zor ientowany na aktywną polityk ę społeczną wykonan iu państwa pytan ie na ile te 2 aspekty lewicowo ści Adrian Zandberg b ędzie mógł pogodzić powiedział chod ź, dlaczeg o n ikt z najsilniejszej części te j te j Triady lewicowe SLD n ie pad a w og óle w tyc h przymiarkach no myślę, że si łą rzecz y t a partia przechodz i pewn ą tak że generacyjna transformację my ślę, że tu poprzedn ich uprzejm y wskaza ć, że tak naprawdę dziki chc e wystartowa ć w wyborach, w których n iewiele mo żna wygrać nawet sytuacj i odniesienia sukces u w postac i kilkunastu procentoweg o wyniku natom iast n ie osiągają k ilkunastu procentoweg o wyniku trac i się wszystk o t o i być mo że na ca łe lata trafia si ę do pol itycznej przec iwnik bardz o dzi ękuję za dz isiejsze komentarz e pa n przesadza Fedoruk Universe 2 analiza z nami pan Sławomir Sowiński UKS w Łodzi z dobre j n iedzieli teraz będą informacje to reforma po n ich progra m idealna n iedziela przypomni rozmow a Zuzanny Piechowicz z Joanną Zarembą autork ą ksi ążki kr ótka h istoria psycholog Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA