REKLAMA

Czy neoliberalizm jest trupem?

Świat się chwieje
Data emisji:
2019-12-01 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cz y neol iberalizm jes t trupe m cz y pacjent jeszcz e żyje cz y ideologii, kt óra doprowadzi ła do spowoln ienia wzrost u gospodarczego od czas ów Reagana, k iedy zacz ęto zacz ęła by ć stosowan a do eksplozji nier ówności czyta j teolog ia jeszcze ma sens cz y w og óle ma jakąś jes t jaka ś żywa my śl dziś naszy m go ściem b ędzie 1 z ostatn ich neolibera łów w Polsce osoba, kt óra si ę na t o okre ślenie obra ża Robert Gwiazdowski członek rady nadzorcze j ZUS - Rozwiń » u przewodnicz ący rady programowe j centrum Adama Smitha w itam pan a k im dobr y cz y mog ę na pocz ątek zapytać, jak ie pa n płaci podatk i w sensie n ie w ile dokładnie pieni ędzy, żebyśmy tam pytal i pana zarobki, bo tego pewna pan i b ędzie chcia ł powiedzieć al e jakie stawki procentow e pa n p łaci podatków to zale ży, jak iego źródła n p . z e stosunk u pracy n o t o jeste m w progresj i 32 %, a s ą też tak ie źródła, kt óre s ą opodatkowan e ni ższą stawką n o i generalnie rzecz biorąc dzia łalności gospodarczej, kt órą jes t Kancelaria Adwokacka te ż 19 %, czyli pa n jes t jednoosobow ą sp ółką ta k ja prowadz ę dzia łalność gospodarcz ą w oparciu o wp is do ew idencji dzia łalności gospodarcze j wcale n ie oznacza, że t o jes t dzia łalność jednoosobow a w łaścicielem jest 1 osoba jes t pana l iniowym podatku, a 19 %owy i podejrzewam, że wi ększość pan a dochod ów jes t opodatkowanych 19 % o wą stawk ę, bo ten etat jest pewne uczeln ia tak chc ieli tam pół etat u jak o ca ły okre s podobn o jeste śmy w dom u jak pan się w tak im raz ie podoba sytuacj a, kt órą mamy w Polsce, że pa n osob a o bardz o dobr y ja k na polskie warunki na pewn o w ogóle bardz o dobrych ja k na europejsk ie te ż warunk i zarobkach p łaci ni ższe stawki procentow e niż osob a zatrudn iona na pensje minimalne bardzo si ę n ie podob a bardzo przecie ż cz y w zwi ązku z ty m pa n sk łonny by łby poprze ć postula t zg łaszany przez lewicę, al e te ż prze z cz ęść środowiska l iberalnego n p . prze z kultur ę liberaln ą zdziałają co ś wsp ólnego z l iberalizmem jak najbardz iej jes t nowoczesnym mo im zdaniem oczywiście pan mo że mie ć na moim zdaniem ten nowoczesn y l iberalizm bardzo wszystk ich zach ęcam do lektur y c o tydzień kolejneg o odc inka kultur y liberalnej pan by popar ł czy pa n popar ł pomys ł, żeby odwr ócić proporcje to znacz y w skr ócie, żeby pan p łacił t e 38 %, kt óre p łaci sprzątaczka sprz ątaczka p łaciła 19 %, a ja generaln ie rzecz biorąc uwa żam, że podatki s ą z a wysokie, że wszyscy pow inni p łacić tyl e sam o zr óżnicowanie stawe k podatkowych jes t dobry m rozwi ązaniem, a pan n o właśnie zaczynam y w wchodzi ć w dyskusji ju ż ale dlaczeg o w łaściwie, dlaczeg o n iedobrym rozwi ązaniem i liczę, że us łyszę coś innego niż mantr a, że podatek progra m jest skompl ikowany, że trudno g o pobiera t o wszystko nieprawda znosiliśmy tyc h krajów, al e na Zachodzie Marcel dochod u progresj a podatkowa ora z nie odpow iadam sob ie pan te wznaw ia dost aw jak t e ma t taki postęp sobie sam i pyta ć jak mówili, że t e skompl ikowane, b o jak w iemy jak podstaw y opodatkowan ia t o policzy ć podatek to prost e s ą tan ie arytmetyczn e problem zaczyn a się o d teg o jak okre ślił podstaw y opodatkowan ia najwi ększe spor y o to c o jes t koszte m uzyskania przychod u, a co n ie jes t sytuacj a, w której osob y prowadz ące dzia łalność gospodarcz ą indywidualnie alb o spółki kapita łowe rzucaj ą w koszt y r óżne rzeczy, których sprz ątaczka, kt óre pan poziom wrzuci ć koszty n ie mo że jes t sytuacj ą Eurolandu ja od lat stawia tez ę, że podatk i dochodowe nie s ą po t o, żeby pa ństwo uzyskiwało z teg o tytułu jaki ś specjaln y przychod y progresja jes t po t o, żeby niwelować różnice podatk i dochodow e są po t o, żeby by ł pow ód do inwigilowania ludzi n o bo ka żdego mo żna oskar żyć o terroryzm hande l narkotykam i norm a każdego można oskar żyć, że n ie zap łacił podatku dochod y będą wywala ć ich ju ż wchodzimy w polityk ę Korwina Mikke to, a jeg o racja, ale wracaj ąc do pana pytania o tanie, al e także gra ć Tal odpowiada, gdyby śmy zamienili m iejscami w podatkac h pa n musia łby p łacić 38 % o d wysokich dochod ów na dzia łalności gospodarcze j by łaby progresja ta k jak kiedyś by ła g órna stawk a wynosi łaby 40 % padł wn iosek pada ł, a sprz ątaczka na etac ie byłaby dzi ęki tem u zwoln iona z cz ęści kosztów prac na d mn iej obci ążone podatkami i p łaciła właśnie 19 proc, kt óre pa n teraz p łacić tam 15, które realn ie albo 10 pan p łaci to czy pa n by ć tak ą zamian ę zgodzić po pierwsze, sprz ątaczka n ie p łacić 32, bo tylk o 838 % płaci jak si ę pol iczy dan iny inna, czyl i mówi pan i o stawce podatkowej r ównież opróżnionych oddan iem na rzecz pa ństwa prze z wszystkie wszystk o razem, wi ęc jak by ły jak nie by ło podatku liniowego, bo się pojawi ł w 2004 roku dzia łalności gospodarczej cz ęsto dzi ęki premierowi Millerowi si ę pojawi ł tak i podatek t o wtedy n ie tylk o ja, al e wi ększość mo ich znajomyc h przesta ła kombinować podatkam i, bo uznali ją rozwi ąże się również wa m zamożnym dziękować za to nie uczy ć może tera z powinna wejść łodzian nie odda m n ie oczekuje, że nie będzie podzi ękował nastąpi podziękować panu mini kombi r ównież oczekuj ę żadnego podzi ękowania, bo t o n ie odchodzi efekt by ł tak i, że jak ucieka ło przed podatkiem 45 %owym, bo t o było wyw łaszczenia nieopodatkowania trzeba to, jak ie wyw łaszczeń oczywiście powy żej, czyl i powy żej bardz o wysok o ustaw ionego prog u ja k na polskie warunki powtarza m jak pan to przel icza na dolary dzi ś będzie du żo wszysc y p łacili w Polsce po Stanach si ę po wojnie podatk i o d 90 % lub najgorszych od m ilionowych pan ilu powyżej 1 000 000 podatników pisze si ę świetnie sta n rozwoj u lub podatnik ów zapłaciło podate k w wysoko ści 94 % w czterdziestym czwarty m roku nie mam w domu nie ma m z ielonego poj ęcia 8 dobrze, al e w wysoko ści 80 % nast ępna stare by ła tak a zapłaciło ju ż te ż prawdopodobn ie kilkanaście tysięcy n o tak dale j jak tylk o, że wszystk o wrzuc ili koszt y, bo cz y t o John Kerry Emu zaczyna si ę parad a c o pisa ł o podatkac h mówił o podatkac h najnowsz ą no n ie Regan prze z odrobinę libera ł nocą na energii m ówił, że ten system podatkowy jes t t u pani wted y bia łego rana i dlateg o obni żał podatk i, bo lepsz y jes t podatek dwudziesto procentow e od wi ększego tortu ni ż podatek 80 % o we o d mn iejszego tortu, a te n tor t ka żdy b ędzie przed f iskusem ukrywał, zw łaszcza ja ma m wiele wrażeń może nie ma coś niebywa łe było źle nie było prosz ę pan a majątków t o jest, gdyby śmy dobrze, gdyby wierzyliśmy p łacz, że je śli, żeby wszysc y p łacili ta k jak si ę państwo 45 % t o dz isiaj wszyscy byliby mniej lekarzy, dlateg o że tylko do Szczawnika cz y też zarabiaj ą po drodze była n ie wprowadzajm y tuta j stawk a 45 % by ła o d dochod ów, kt óre w Niemczech były 2 na opodatkowan iu w Niemczech, wi ęc zarabiaj ą więcej to argument no no w łaśnie tak i, że jak si ę nie ma pieni ędzy to si ę chc e zarabia ć nie rozumie, al e i Europy tak podatk i majątkowe i dobra jedna k ogrania, al e mamy zadanie, ale zara z po 1 z elementów aniżeli dora źnego Wardzała goszczą tera z ja m ówi ta k jak 1 z bardzo, ale tych zada ń nie zaraz pan oczywiście zaraz panu oddam g łos, al e nie chc ę uzyska ć jedna k zam iast cytatów, kt órym pa n sypia z r ękawa i t o oba chcia ł jedna k uzyska ć bardz o konkretn ą odpowied ź od mamy pytała mnie, która powiedzia ła nie n o właśnie o 1 września, ale oczywiście opowiedziała si ę nie pytam czy pan b y si ę chętnie zamieniłby oczyw iste, że każdy n iby ch ętnie zamienił chodz i o t o cz y pa n rozumie, że je żeli mam y podatki postawione w Polsce na g łos, czyli w skr ócie, że osob y ta k jak pa n płacą bardz o n iskie stawk i ja k na Europę i na świat zachodni 19 % o d niezbyt dochodów t o s ą po prost u bajeczn ie n iskie stawk i, jeżeli dochody z prac y, o czym pa n też p isze w fel ietonach, zwłaszcza dochod y z prac y os ób najmniej zarabiaj ących są obci ążone tak wysok imi kosztami t o te n syste m nikt n ie b ędzie się spina ł i zawsz e będzie postaw ione na g łowie będzie produkował nier ówności co dla mnie z kole i jes t ważne no al e jak pan a pyta m czy mo żna, b y t ę sytuację zamieni ć co byłoby mo im zdan iem prawdz iwy pan więzienia, dlaczeg o nie, bo ma m inne rozwi ązanie ja by m pan i sprz ątaczce obci ążenia podatkow e radykalne radykaln ie obniży dobrze za co n iech pan powie na t o czasu n o za co za c o utrzyma ć służby zdrow ia potem takie oraz n iepotrzebne rzeczy, kt óre pa ństwo jedna k dostarcza obywatelo m równy panu to niespodziewana pana sta ć na 2 przykład co ś tak iego jak podatek w łaśnie przychodów podatek przychodowy, kt óry o d przychod ów uzysk iwanych w Polsce ostatn io Polski rz ąd wycofa ł si ę z podatku cyfrowego tak ie tury jedn o pod notatc e panią ambasado r w moc MAK oma l, że to skandal prosz ę się odczepić o d amerykańskich f irm n iewiele tak ta notatka t o prawd a Morawieckiego bal e ale, gdyby śmy m ieli opodatkować tylko tyc h tam par a amerykańskich firm rzeczywiście państwem ja uważam, że należy podać wszystk ie f irmy podatek dochodowy t o podatek, który płacą ci co chc ą spa ć, bo przy konstrukcj i podatku dochodoweg o najwi ększym dobrodz iejstwo dl a podatn ika jes t osi ągnięcie straty nos i si ę nikt nie prowadz i działalności gospodarczej po to, żeby nawe t straty tylk o generuj e się przychod y i zyski, które s ą tak naprawd ę kosztam i w zwi ązku powy ższym nie ma dochod u t o sens u jak mówię o podatku im wszystkie f irmy t e du że podatk iem przychodowy m 1,5 % dz isiaj płacą przez lat a p łacił pół pół procen t mówi pa n na największych korporacjach, kt óre realn e stawk i podatkowe doradca podatkowy jak rozum iem najlep iej płacą rzeczywiście w Europie w granicach pół procent a o d w łosy tak p łacą, al e pan odzysk ów tak tak odzysku i udzielenie zwolnienia n ie zm ienia zm ienia stawk a nom inalna 19 % powoduj e, że p łacą około pół prze z lata p łacił około p ół procent a o d przychodz i średnio tak Shen prz y czym połowa pociąg w og óle miał strat ę tak a n ie p łacili 1 % 8 i t o jes t sytuacja n o nie n ie do zaakceptowania, że w ty m samy m czas ie pan i, która pracuj e w tak iej korporacj i mus i zapłacić tyl e ile pan, mówi że musi zapłacić s łono p łacić 1817 % podatku dochodowego plus oczywi ście sk ładki, al e składki to nie s ą tylko musz ę te, kt óre ona płaci, kt óre inaczej jej zabierają o d wynagrodzen ia brutt o, bo przecie ż je j pracodawc a do jej wynagrodzen ia brutto do t wl icza swoj ą cz ęścią też prowadz ą do fiskusa w zwi ązku powyższym dzisiaj jes t tak, że jak ktoś dostaj e na r ękę 3000 zł t o znacz y, że o n zarobi ł 5000 od no tak t o jest t o jes t niedużo akceptowania m ówimy to o d la t pokazujem y w jak i sposób można uzyska ć przychod y na służbę zdrow ia, kt órej pan mówił to jes t podatek przychodow e, kt óry eliminuje w ietrzne far y między podatn ikiem, a urzędem skarbowy m od rodzaj u, a co nie jest za program osi ągania przychodu kto ś to w Europie wprowadził w Polsce jes t gdzie przecie ż mam y podatek zrycza łtowany od dochodów wida ć mam y 1 z takich form al e, chociaż t o czy Europie jes t jakiś kraj się nowocze śnie zdoła si ę od dz isiejszych właśnie dz isiaj chc ą wprowadzi ć podatek cyfrowy to jes t podatek przychodow y, nawe t jeżeli co ś ma być dobry m podatk iem dla Facebooka Amazona, dlaczego ma n ie by ć dobrym podatk i wszystk ich innych ma ło tego w Polsce trzeb a stoczn ie mog ą wybrać jednoprocentowy podatek przychodowy, jakb y chcia ł maj ą wyb ór mogą p łacić za drugą na og ół zapłacisz 1 % swo ich przychodów dlaczeg o, bo podatek dochodow y jes t podatk iem skompl ikowanym nie prz y l iczeniu podatk u ja się zn a podstaw y tylk o prz y ustalan iu podstaw y generuj e n ieustanne konfl ikty jes t powode m, dl a którego inwigiluje si ę ludz i, a dochodów tylko nie ma zbyt w ielkich c ito rzeczywiście spadaj ą narodu spadają wra z z tat ą zapisu na danym roku, lecz dlatego, że ro śnie generaln ie gospodark a, al e co t o czy szale udzia ł myślę, że udzia ł w podatkach CIT t u chyb a w og óle spada cz y generaln ie we wszystk ich podatkac h agencj i tak coraz cora z bardz iej zjeżdża jest t o byłby argumen t za pana pomysł mia ł tylk o kłopot z tak imi pomys łami jak Pański, że zawsz e dzwon i mi lampka alarmowa w g łowie, k iedy ktoś, m ówi że jaki ś gen ialny prost e tak ie idealne rozwi ązanie, bo to n iema troch ę właśnie n o al e takie proste, kt óre w łaśnie wszędzie można zastosowa ć by łby Święty spok ój pamiętam dodaj e, że mo żna by ło urzędników wszystk ich zwolni ć mnie pieni ądze absolwenta, jak ą daje, gdzie no n o to dane pa n t o jak by ł l iderem partii pol itycznej, która próbowała si ę rozstal i absolutnie nigdy czego ś takiego n ie powiedzia łem, że dzi ęki uproszczeniu podano mo żna, b y zwolni ć urzędników by łyby prosz ący 0 proszę cytat dzisiaj teg o s łuchałem na YouTubie, ale teraz chyb a nie znajdą się, że tak nie powiedziałem bardz o z tego powodu jestem 1 z autorów koncepcji utworzen ia agencji dochod ów pa ństwa, a więc dochod ów pa ństwa, czyli zebran ia w 1 miejscu wszystk ich urz ędów skarbowyc h izb skarbowyc h urzędów celnyc h izb celnyc h i ZUS tak 1 instytucja b ędzie zajmowa ła się pobore m tyc h uproszczonych podatk ów podatki nie będą n igdy prost e, al e uproszczone dzi ś sytuacj a taka, k iedy w ZUS -i e miel ą się m iliardy operacj i na tych tera z b itach, kt óre ZUS musi mieć, żeby to wszystk o obliczy ć tak różne sk ładki i odr óżni postaw y wg różnych algorytmów WHO w skrócie chodzi o t o, że ka żdy sob ie odk łada r óżnej wysoko ści składki nale żnej wysoko ści emerytur y jeszcze teoretyczn ie te sk ładki, a s ą od jeg o pensji c o tutaj mo że znow u si ę spotkamy to znacz y wg mn ie syste m emerytalny, kt óry był przed reform ą OFE, czyli syste m, który po prostu państwo, m ówi że wyp łaca emerytury oczywi ście uwzgl ędnia staż pracy tak dalej nie jes t także ma jakie ś niby w łasne prywatn e kont o czułam si ę składki tak tylk o pa ństwo b ierze za t o odpowiedzialność wzrost u wg algorytm u pote m wyp łaca emerytur ę, finansuj ąc j ą z aktualnyc h dochod ów budżetowych co zreszt ą i tak teraz przez ma m iejsce w te n system du ża spraw iedliwszy mego punkt u widzenia efektywn iej, żeby wszystkim efektywn iejszy tak rozum iem, że pana pomys ł pa n jes t cz łonkiem rady nadzorczej ZUS, więc nie jes t także pa n t o rzuc a tak zupełnie z zewn ątrz tylko pa n wiedz ę rozumiem no zajmuje si ę pa n tym probleme m pana pomysł tak i, że po prost u by śmy dostawal i emerytur ę Obywatelską, czyl i każdy dostawa łby po przepracowan iu odpow iedniej l iczby lat sta żu prac y osiągnięciu odpow iedniego wieku od tak nawe t po osi ągnięciu pewnego wieku rozum iem, że wtedy kob ieta, kt óra z różnych powodów by ć mo że własnego wybor u być by ć mo że konieczności życiowej zajmowała si ę dome m dziećmi opiekę na d starym i rodzicami i pracował tylk o np. 10 lat r ównież jak ko ńczy po 67 lat 70 dostaje do w ładania polską Okaj t o jes t pomys ł, kt óry neoliberalne no właśnie one s ą zaskakuj ące zaskakuj ąca zbie żność, bo r ównież ekonomiści, kt órzy maj ą okre ślić Stawski pogl ądy zg łaszają tak ie pomysły podkreśli o d nas no w łaśnie, kto kog o, al e dobrze będzie o d wa s natomiast cz y pan mniej więcej mógłby powiedzie ć ile tak a emerytur a Obywatelska teraz, by wynosiła, gdyb y to 1 cięciem teraz prowadzi właśnie dl a po to nie jes t projekt dla tyc h, którzy dziś pobiera emerytur ę tak tak nie ministra śmiech oczywiście, że chodz i o t o, żeby skończyć z tym i, kt órym pa ństwo dogadało na co sztuki, ale żeby wchodząc do dosyć powinni śmy zrobić t o o n w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku wtedy, kiedy tworzyliśmy sob ie OFE, kt órego pa n był zwolenn ikiem przec iwnikiem wted y m ówi pa n, że s łucha co mówię czyt a c o Klara nie o d ostatnich lat w iem, że pan straszn ie jecha ł po od samego początku, al e właśnie pa ństwo teg o samego od chcemy się tak iego początku centrum Adama m isa krytykowa ło projek t powo łania OFE, zan im ono jeszcze zosta ło powo łane Krzysztof Dzierżawski napisał tak i świetny artyku ł dziś można znale źć w na jeg o stronie po śmiertnej, a fakt y m ity są f irmy Mattel na te n temat proszę wyobrazić, że przez 2 lata le żał w szufladz ie pan a Krzysztofa nikt nie chcia ł wydrukować n ie by ło internetu no w łaśnie, dlaczego tak było n ie tankuję obr ęczy o bardzo duży wydawa ł na reklam y te w łaśnie woln y ryne k, na który pa n tak kocha jak Radia Zet, o ile na reklam ę i zamyk a usta Ujazdowskie mu jak pan i naprawdę pogl ądy bardz o przeprasza m to nie by ł wolny rynek, b o ja mia łem przymu s p łacenia dworcach a gdyby obraz, gdy w Lechu był woln y rynek nie by ł dobrą oka i dobr a zostaw t o było co by ło te ż oczywi ście strasznie długa dyskusj a, ale bardz o mn ie interesuje ta dyskusj a o emeryturz e Obywatelskiej cz y pa n, bo w tej chwili ile jest, bo to musi by ć to po prost u średnia tak wyci ągnięta średnia emerytura tera z wynosi ile w 17001800 no to je śli we źmiemy pod uwagę duże emerytur y c i, kt órzy odchodzą w te j chw ili na emerytury n o t o najwi ęcej maj ą 1900 pewnie b ędzie gorzej będzie z czeg o żeby tak, żeby te n system, al e ta emerytura Obywatelska ja rozumiem, bo w iem jak system działa chodz i o to, że emerytura Obywatelska t o byłoby mn iej więcej ca łość tyc h pieni ędzy, kt óre np. teraz przeznaczam y na emerytur y, gdybyśmy oczywiście z zastrze żeniem, że tak n ie b ędzie 1 cięciem wprowadzi ł te n system teraz t o po prostu trzeb a wyciągnąć średnią z te j kasy podzielić prze z koła emeryt ów wyszłoby ile 18001000, bo tyle t o n ie wyszło my ślę, że tyle bilet ów, ponieważ n o, ale pami ętajmy jedna k, że wysoko ść emerytury t o jest umow a między tymi, kt órzy pracuj ą na emerytury i tym i, kt órzy ju ż nieraz tak t o solidarne społecznie dzia łanie stara marksistowska i tak bardzo przeprasza m bardzo przepraszam, ale jeżeli ju ż to Bernstein t e staj ą, czyli ofiara rata za stary Polski po, a w łaśnie zebran o a ż moich by śmy ile pieni ędzy zaoszcz ędzili, bo dzisiaj ty m ZUS liczy liczyli si ę wydaj e tam 4 miliardy roczn ie l iczy l iczy i pomoc n ie mo żna jak pana pokolenia, bo n ie zbliżało si ę do w ieku emerytalneg o t o co prawda nie b ędzie zak ładał, bo jak przegra m to i tak nie b ędę miał pa n jak postawić, al e mog ę to dopisa ć do mas y spadk u zobowiązań dostan ie pani formacj ę ZUS - u, że sorr y panie Grzegorzu, al e nie odłożył pan tyl e, żeby mie ć wyższą emerytur ę od minimalny, więc dam y pan u minimalną, al e po c o liczy ć nie w przypadku tak n ie będzie bo, bo ja jeste m zatrudniony o d pocz ątku swojej nowe j kariery dz iennikarskiej na etacie, a mimo to dba łem, żeby t o i żeby tak by ło i m imo różnych zakus ów i z teg o c o w iem moj e sk ładki jedna k zapewnia pracuj e naprawd ę od szesnastego roku życia na tym etac ie od siedemnastego, więc my ślę, że mam du ży staż myślę, że emerytura n ie będzie oczywi ście też, by ją skar ży będzie dla swoich ok ien b ędzie pa n w śród tyc h 25 %, którzy b ędą otrzymywal i emerytur ę wyższą o d minimalnej, al e 75 % b ędzie dostaw ą minimaln ą, więc po co t o wszystk o liczyć to lep iej powiedzie ć wszystkim, kt órzy si ę pracowa ć s łuchać dostan ie się wszysc y po r ówno, ale na to stać si ę troszk ę wi ęcej średnio po my n ie będziemy mus ieli w dawa ć tyc h miliardów natom iast osoby co n ie Daszki prz y tych wydatkach m ówi wie pa n prze z całe pokolenie oczywi ście prawd a, ale 160 miliardów będzie kosztowa ło liczenie teg o dla 1 pokolenia mięsa dz isiejszy sta ły tak 25 lat 25 lat ra z, o ile miliard ów 4 tak to 100 miliardów b ędzie kosztowa ł 354040 lecie bazuj ą 6540 do pracy pan n ie pokolenie l iczy tylko 1, jakby 40 lat, bo tyle pracuj ą ju ż rozumiem dobrano okay, ale t o jest 4 miliardy rocznie to n ie jest w wydatkac h na ZUS jaka ś wielka sum a obrażali, ale z iaren ja libera łem mówią tak do z iarnka garnk a z żeberka od dobra z t ą argumentacj ą pewien proble m przyjmuj e, że jakiż to rzeczywi ście jes t koszt ich, że to l iczenie t e trzeba rzeczywiście n ie by łyby wted y potrzebn e, ale prosz ę wiedzie ć c o zrobi ć wted y w sytuacji, je żeli ludz iom to Obywatelska emerytura ma być bardz o Nisko jak rozum iem pa n przew iduje, że on a zate m 3040 lat, by jak tera z wprowadzi ć za 40 lat zaczn ie obowi ązywać prawd a ta k w pe łni, że ta emerytur a Obywatelska by łaby ni ższa ni ż dz isiejsze 1800 zł n o, czyli by łaby w gran icach pewn ą 1100, ale np. tylko i wy łącznie w warunkach niż w sensie się w przel iczeniu na tamtejsze pieniądze zawa żyć na dz isiejszy ja ma m tak ą nadziej ę, że gospodarka jedna k si ę b ędzie rozwija ć, że b ędziemy cora z bogac i jak por ównuje s iebie dzi ś z sob ą w latach dziewi ęćdziesiątych na pocz ątku wted y, k iedy n ie p łaciłem 45 % bo gdyb y wted y płaczu t o dziś, by nie był t u, gdz ie jeste m to ma m nadziej ę, że moj e dzieci kiedy ś te ż znajd ą si ę takiej sytuacj i, że dzi ęki tem u, że wykorzystam y swoj e zasob y będziemy si ę bogaci, bo jak o kraj mam y ju ż osob y le żymy w środku Europy na skrzy żowaniu szlaków handlowych t o jes t nas z du ży potencjał ekonom iczny, a szkod y przekle ństwo polityczne no al e mam y 37  000 000 konsumentów 16  000 000 pracowników to s ą świetne parametry p óki co my mo im zdaniem prze z lat a zaprzepaszczon e n ie wykorzystujemy teg o c o mamy, gdyby śmy wykorzystywali t o ju ż dzisiaj by łoby lepiej ni ż jes t nie no dobrz e to zawsze noc ą tak zawsze można powiedzieć no n o bo pa n żeby, żeby pobiera ć podatki du ża czegoś no ty m lepszy podatk i ty m wyższe podatk i im ludz ie wi ęcej zarabiają i n ie musz ą si ę troszczy ć o t o, że jak zapłacę 1 latki mam jedno pytan ie o będzie oczywiście nale ży szanuje to c o pa n m ówi natom iast ma m pew ien proble m, że nie trzeba n ie obraz i skoro go ra z jeszcze państwo powiedzieliśmy, że n ie obrazi al e gdyb y pan przenie ść, bo te n g łos Pański po prostu pami ętam z la t dziewięćdziesiątych, gd y pa n przenie ść dzisiejszego stud ia do stud ia rad iowego jakiegoś dziewięćdziesiątych 0405. szóstym rok u t o pa n m ówił dok ładnie tak, a chyba Maria głos mam o da j Boże podatki musz ą da ć n iskie, że przecież jak się podn iesie podatk i t o ludzie zaczynaj ą nie znała mnie n ie mówiłem, ale zadan ia t o zawsz e mówiłem o n iskich stawkac h podatkowych są 2 różne nasz n iski sta n większe Nord Stream przy tej same j spraw y, al e większe wpływy właśnie co nie jes t prawdą t o jes t prowadzen ie w naprawdę chyba, żeby jak ma kg i o d teg o wjecha ć 10 % n ie ale, choć miał 10 dni od 2 kg n ie to oczywi ście chodzi o t o, że nie jes t prawd ą mechan izm, że obni żka podatku powoduje zwiększenie wp ływów bud żetowych, bo ludzie zaczn ą ch ętniej p łacić podatki t o jest 1 mandat n ieprawd, które zagościły w naszy m myśleniu ekonomistą o d la t dziewi ęćdziesiątych w Polsce rzeczywiście ra z si ę tak zdarzy ło za Millera cz y po obni żce podatków wzros ły wp ływy bud żetowe z prostego powodu by ł wtedy dosy ć szybk i wzrost gospodarczy i t o si ę na łożyło natom iast z rozma itych badań naukowyc h wystarczy si ęgnąć do literatury ekonom icznej wiadomo, że n ie jes t tak że obni żka podatk ów generuje wzros t wp ływa podwyżka podatk ów generuj e spadek oczywiście si ę podniesie podatk i do 100 %, bo 90 prawdopodobnie tak, ale n ie o ty m, m ówi ju ż np. 90 % z Ameryki zawsze sprawował kontrol ę przyk ład Polski poda panu nie uprawnia mnie pan i w ie n ie, b o nowy będzie fajnie, bo fakt y przeczą teorii o tym gdz ie panie na nie o to chodz i chodz i o t o, że zawsze znajdz ie przykład, kt óry b ędzie potwierdza ł tę te zadania natom iast kilka Japan odsyłam dobrz e pan odsy łam do l iteratury wy śle panu list ę ksi ążek, które pokazują dok ładnie, że ten mechanizm działa o n jes t po prostu ekonom i n ieuznawane za prawdz iwe, ale moment zacz ął m ówić o tym, że, gdyb y pan przenie ść pana głos t e lat a dziewięćdziesiąte t o właśnie t o sam państwa się c ieszy na s w łaśnie, al e chcę pan a zupe łnie bez złośliwości żadnej zapyta ć cz y pa n na libera ł liberał o d tego czas u przez 30 lat 25 lat przeszed ł jaki ś rodza j pod ko łem rzeczywistości kryzys u w dyskusji nie w iem na Zachodzie o nier ównościach albo wszystk o, o czym innym, je żeli pana nier ówności tak jakoś alergicznie, bo co ś ta m czy pan o d teg o czasu w jak i sprawac h zmieni ł pogl ądy w spos ób tak i, że co ś jes t jednak inaczej ni ż wted y my ślę chyba n ie, a nie jest t o dl a pana troch ę n ie be z tak ie tak taki dzwonek panie dzwoniły cholera no to może coś z e mną nie tak jak si ę n ie zmieni łem pogl ąd może 6 lat może si ę w zawodach mo że tak Gradowski znowu mia ł rację no w ie pa n na uzasadn ienie przykłady pa npo raz p ierwszy, ale zupe łnie nic przecież by ł po drodz e kryzys 2008 roku 0708. roku pan podj ął też był kryzy s podawan y prze z neoliberalizm n o j a tak uważam oczywiście t o jes t otwart a dyskusja no teraz nie chodz i o to, żebyśmy przerzucali chodz i o t o cz y cz y w g łowach Pańskiego środowiska, bo ten liberalny spos ób my ślenia jes t bardz o popularną oczywiście ju ż teraz ludz ie nie przyznają do neoliberalizmu i chwała pan u, że pan Blend mówi oka i tak może pa n tak nazywa ć przed programem pana zapyta łem o to, ale chodz i o t o że ten te n spos ób myślenia rozpowszechnione i mam k łopot taki w łaśnie on o d la t dziewięćdziesiątych n iewiele ewoluowa ł ma m wra żenie, że rzeczywisto ść po prostu bardzo, al e pa n pogląd zm ian linii na pocz ątku pod kon iec la t osiemdziesi ątych w środowisku libera łów za komun y tak mieli śmy k ilka tak ich ugrupowań krakowskiej zm iany w b ielskim warszawskie no t o Kisiel gdańskie z Tuskiem, a jeg o rol ę Warszawskiego proble m polega na ty m, że koledz y z Gdańska z tramwaj u z nap isem l iberalizm wys iedli na przystank u z nap isem w ładza tak jak m ówi o Piłsudskim rz ąd tramwaj u z napisem socjal izm wysiad ł na przystank u z napisem niepodleg łość na t o c o rob iono w Polsce po rok u osiemdziesiątym dziewi ątym klasycznym l iberalizmem i neoliberalizm maj ą n ie mia ło, wi ęc Balcerowicza n o ja profesorowi m ówiłem wielokrotnie, że pojazdy t e by ły pose ł jeszcze bardz iej ta m posz ła za żonę zaczęło się o d teg o o te n Kuroń namiesza ł n iepotrzebnie zasiłki wypłaca zacz ęło si ę pa n Jacek śle zrobi ł, że po wysy ła ludz i na maturę wcześniejsza ja chcę c i ludzie po prostu m ieli masę fantastycznyc h zajęć przeznaczen ie mogli po prostu nie znacz y zakasa ć rękawy wziąć na s iebie n ie by ć Homo sovieticus może t o d a ten palec sprawiedliwo ści każe mu kiwają prosz ę pan, że pad ł jaki ś zasi łki wypłacić natomiast uchwalona w te n spos ób system emerytaln y do dzisiaj mam y z tym k łopot tak, bo n ie mo żna już na emerytur ę w wieku 50 nie mo żna, ale emeryt to brzmia ło dumn ie natom iast natomiast zaczął się dumn ie niż bezrobotn e do mniej bezroboc ia rzeczywi ście Kuroń w te n spos ób odpowiedzia ł na drastyczn y poz iom drastyczn y wzrost bezrobocia cz ęść tych ludz i rzeczywiście to by ła taka sytuacja ekstr a ordynarna bezdyskusyjne oczywi ście jak to, ale i tak Balcerowiczowi mówił t o mn ie, dlaczego wzięliśmy zaczęliśmy o d teg o, że progresja źle skonstruowan a, iż w og óle bez sensu, bo nie ma tak naprawd ę ja zara z po 2640, a wted y Darek no t o do no t o do, al e to można pos łuchać c o prawda Buzek pan a dopiero pos łuchał, czyli Balcerowicz łamany prze z Buzka ale owsze m jes t mam y system liniowych polsk ich aktor ów pan absolutnie t o nie odda IZ ochron iarzami Buzek Balcerowicz tylk o Miller wprowadził podatek, m imo że działalność ani ja m ówię n ie ja mówię o rzekomy m opodatkowan ie 1832 % t o znacz y tym, że t o PiS raze m z platform ą t o pisarzem Platforma tak s łusznym operacyjn ie Buzek, dlatego że i tuta j znow u pytan ie czy pan si ę zgodzić z takim w idzeniem podatku myślę, że pa n się zgodzi, że je żeli wzi ąć pod uwagę wszystk ie dan iny opodatkowuj ąc pensj e t o c o prawd a rzeczywiście pan, gdyb y pa n większość dochod u osi ągnął seta z etat u spadał, b y na etac ie to 32 % lep iej zarabiaj ący etatowcy padaj ą w pewny m momenc ie 32 %, ale z kole i przestaj ą płacić sk ładki na ZUS, poniewa ż mam y limit 30 krotna trzydziestokrotno ści jak podliczy ć z rzeczoną sprz ątaczkę z pensj ą minimaln ą oraz patrzm y prezesa firmy, kt óry zarab ia 4050  000 miesięcznie jes t na etac ie t o oni te ż równo p łacą oko ło 3840 % o d swojej pensji, czyl i mamy podatk i liniowe no i teraz jes t tak albo loga czy n ie m ówimy m ówimy, a na co nocn a na moj e skompl ikowane nowa wzmo żony zachód pytan ie konkretne nie pch a się zgadz a z tym, że mam y podatki liniowe rzecz, że PiS de fact o l iniowy, jeżeli PIT w sens ie podatk i od pracy są liniowe d e fact o fact o tak to wygl ąda on re to przynajmniej n o bo n o, bo ile os ób w Polsce z prac y uzyskuj e dochód padaj ących w drug i próg z nie pamięta wszystk ich jes t 800   000 EU R tak 800  000, a jakoś tak, al e uwa żam że, ale t o, al e nie zada zara z zaraz, ale to łącznie z tym i, kt órzy np. udzia łu sprzedaj ą alb o nieruchomo ści tak nie tylko wy łącznie samyc h wynagrodze ń 97 pół procenta Polaków, a poz a Polski podatnik ów jest p ierwszym prog u 2 , 5 jest prog u drug iej na ten drugi pr óg składają si ę c i, kt órzy maj ą wynagrodzenia głównie w sp ółkach skarb u pa ństwa g łównie rządy plus dochody z gr y na giełdzie, m imo że l iniowe t o jedna k w sumie jes t i jes t to kwot a, kt óra przewy ższa ten drugi pr óg 385 % 85  000 rocznie plu s dzia łalność gospodarcz a t o s ą naprawd ę niewielkie gru p w por ównaniu do 25  000 000 wszystkich podatnik ów, ale co to jest Targu no to realn ie tylk o 800  000 nie taka w ielka gradacja n o las dla, jakby śmy tak ich opodatkowali 2 × wyżej ni ż s ą t o jak pan my śli brzmie ń 2 × wyżej, czyli ile b y, gdyb y wszysc y zap łacili 60 % o d ponad 3 min, b y zap łacili tak optym istycznie dobrz e 60 % ponad próg rozumiem na nowo t o jes t kolejne nieporozumienie t o właśnie te n zal ew jest chc ą zabrać 60 % 60 % tylko 60 % pona d 85  000 ten plan on i nie w te j chwili zgadza si ę w te j, al e 32 % mam y, gdyby nadzorujący progra m j ą, o d którego poz iom miałby najwi ększe, bo t o jest do policzenia tego nie w iem teraz z czap y, al e ostatnio czyta łem bardzo c iekawe badan ia polsk ich naukowc ów, którzy pracuj ą w London School Economics i on i pol iczyli dok ładnie jak wg krzywe j Laffera wynoszą, która pow inna być bl iska pan a serc u wynosz ą maksymaln e stawk i podatkow e, do których mo żna, b y doj ść, żeby unikn ąć uc ieczki przed opodatkowan iem w Polsce tak na ile wyszło wyszło im, że podatek PIT m ógłby podej ść pod chyba 48 % o d jakiego od, jak iego dochodu jes t te ż re żim powy żej 200  000 rocznie to gwarantuję panu, że n ie powyżej 200  000, bo mam y w Polsce 20  000 podatników, kt órzy uzyskuj ą doch ód powyżej 1 000 000 jakieś 40  000, którzy uzyskuj ą doch ód powyżej 500  000 do m iliarda myślę, że część realnie t o s ą prawdziwe liczby pan a zdan iem tak m inister finansów podaje, a na pana nosa to nie jes t także jest, że tak naprawdę c i zamożni s ą i jes t dużo wi ęcej obyć si ę dużo więcej, al e on i poza utratą znaczen ia oni s ą rezydentami za granic ą już na pocz ątku panu mówiłem że, gdyb y wszysc y po wprowadzen iu podatku dochodoweg o w dziewięćdziesiątym pierwszym rok u radz ą za ś obowi ązywać 182 płacili tamtejsz y st aw kim wówczas obowi ązujące t o żaden z nich nie by łby bogaty nią nie by ło tak ich szan s, bo je żeli, je żeli m ieliby dać 45 % dochodów, kt óre w ówczas przewy ższały 10  000 Marek warto 10  000 Marek to się byli p ionierami akumulacja by łaby niemożliwa on i dokonal i akumulacji, dlatego że na dokonan ie optymalizacji dzi ęki tem u dzisiaj ta gospodark a w jaki spos ób funkcjonują dobrze, al e nawe t, je żeli jestem cz ęściowo ten argumen t sk łonny przyj ąć w wted y w bardz o n ietypowej sytuacji przejścia z 1 systemu do drugiej to u żywanie g o po 30 latach jako cały czas obowiązujący jes t jedna k pewny m nadu życiem naprawdę chcia łby pa n opodatkować doch ód, aby 200  000 stawką 5748 tak tak dochód po dziękuję pan u m ówię że, choć to nie jest tylk o nadal te ż dzieci naukowcy an i pol iczyli że, ab y zgodn ie z teorią ekonomiczn ą Krzywą Laffera r óżnymi innymi wskaźnikami o torze, czyl i la t, dlateg o że optymal izacja t o kosztuje mo że ju ż tak, żeby obniżyć swoj e zobowi ązania podatkowe trzeb a mie ć pieniądze, żeby cz ęść z nich wyda ć na przeprowadzenie całego teg o proces u optymalizacyjnego n o i rzeczywi ście przed 200  000 to si ę n ie opłaca no ale c o si ę op łaca, dlateg o że stawka 19 przy dzia łalności gospodarczej to nie op łaca to op łaca si ę p łaci 19 lat natomiast ab y stawka podjecha ła do 48 to by ł od 200  000 się op łaca, a sposob ów jest naprawd ę bezl ik do 2 im się Maria Maria Banach z e swoj ą drużyną niż jest w stan ie tego procesu otrzyman ie dobrze, ale znowu jest co ś tak iego, że nic z tym mam wra żenie, jakbym by ł w latac h dziewi ęćdziesiątych, b o ta mantr a, że podnoszen ie podatków jes t w zasadz ie niemo żliwe, poniewa ż zawsze owoc u jak ąś niesamowit ą ucieczką od ile teg o mo żna s łuchać to jes t rada 10 % przypadków, w których t o mówić czy m, a wi ęc się progra m jak pan 10 osób z Instytutu bogatszych Polaków, którzy s ą rezydentam i podatkowym i w Polsce myślę, żeby si ę znalazły, dlateg o że niekt órzy n p . robi ą biznesy z pa ństwem i wiedz ą tak jes t n p . we Francji wiedzą, że je żeli będą rezydentam i b ędą za bardzo mili wnosi syste m podatkowy kraj u t o żadne m a ministerstwo nie kupi ła swój kontrakt podpisze z nimi godno ść ma pa n racj ę jak rob i interesy pa ństwa ta k jak robi interesy z państwem to si ę liczy na to, że rob i interes państwa pa ństwo na liczb ę przepłaca wyjazd Haywarda chyba nie ma ra z, chyb a że chodz i o wykonawców, którzy naprawd ę buduje autostradę prz y tak to ju ż n ie ba ć malare k czy wysłać zwykl e płaci si ę ty m, którzy dostaną od państwa, ale n ie wchodźmy w to, że jeżeli by m robi ł interesy np. ogl ąda ty m prezes pa ństwo preze s spółki skarbu pa ństwa na pewno n iezamierzone pomaga ć b ędzie p łacz t o, że chocia ż tyle dobr a, al e n ie ko ńcząc tema t podatk ów, bo nasz e rozmowy trudn o uchwyci ć do dok ładnie, al e mam wra żenie, bo pa n mówi szczerz e, jakie ma poglądy t o ogromny plu s znaczen ie prawdopodobnie zastanawia się pan te pogl ądy s ą popularne czyn ie cz ęść oczywi ście bardzo popularn e, bo ludzie n ie chcą p łacić wysok ich podatk ów, ale w ie pan, że to dawanie wolno oprawcy rzucili si ę do gard ła n a tak, ale właśnie uzdrowisk na m ój pomys ł podatku przychodoweg o ta k tak tak nie, bo to jes t bardzo popularn y pomys ł rzeczywi ście w kręgach jak pan mówi wolno ści owc ów ja bym inaczej nadzór, al e zostawm y, ale zastanawiam si ę, gdz ie s ą punkty styczne t o znaczy jak to możliwe, że m y, widz ąc podobn o n iedomagania systemu podatkowego zgadzaj ąc się co dol iczy zgadzając si ę c o do kłopotów z emerytur ą zastanawiaj ąc si ę wspólnie na d tym cz y ta emerytur a Obywatelska mia łaby sens jak t o mo żliwe, że te n j ęzyk dyskusj i między sobą o pogl ądach bardziej lewicowych i kim ś tak im jak pa n o pogl ądach bardz o rynkowych, kt órzy widz ą podobn e problemy jes t kompletn ie tak tak si ę nie rozumiem cz y t o kwest ia pan a zdan iem Meritum cz y te ż kwestia można ich u żywania stareg o języka takiego, kt óre tkwi w łaśnie w latach dziewięćdziesiątych op isuje dobrze rzeczywistości uwa ża, że jeste m jakim ś socjalistą prawda n o i ta m pa n w tych felietonach r óżnych jedzie na socjal izm prawd a ta m Sandberg socjal izm z kole i oni pan a ta m poczują Balcerowicza alb o w łaśnie neoliberalizmem ta dyskusj a kompletn ie bezproduktywn a jak poskrobać n o t o tak to pan k iwa g łową jak m ówimy o nieprawdziwo ści podatkoweg o albo jak wa m, bo jak m ówimy o k łopotach z emerytur a n ie zgadzam y si ę fundamentaln ie t o progresji, dlateg o że progresj a spraw iedliwa albo wg n ie tylko sprzedawa ć te ż skuteczna t o znaczy moim zdaniem są n ieskuteczne an i zby t wysokiej progresji następuje to c o pan m ówić sp łaszczenia, a dlatego, że jes t mn óstwo instrumentów uc ieczki przed probleme m o n bar d po t o, niesprawiedliwe, że o n płaci mn iej ni ż jego sekretark a mn iejsze stawk i podatku tak właśnie CBA i Ariba poz iom mn iej ocenia ta k, a nas nie s ą po użył sformu łowania Les, bo o d la t jest oczywiste, cho ć u nas jest wy ższa t łumaczy w łaśnie m ąż, ale c o bron i pan u Orlenowi jak o tak im jes t zwolenn ikiem sprawiedliwo ści, żeby wypłacać pensję swoje j f irmy tak jak swoje j sekretarc e an i dywidendę, je żeli mam y ludzie, al e to panu na n ic nie broni chodz i o t o cz y syste m jednak n ie pow inien działać także Warren Buffett o n o ty m, m ówił, że t o jes t chor y system, w kt órym ja t o mog ę robić t o znacz y, w kt óre powoduje, że moj a sekretark a p łaci ni ższe stawki podatkowe ni ż ja i o to chodzi ło, żeby ten syste m zmienić to znacz y, że nie by ło możliwe, żeby o n p łacił ni ższe stawk i ja jestem za tym tylko pa n był liniowym, żeby po rok u z dok u chętnie ta z mojeg o punkt u w idzenia by łoby to bli ższe sprawiedliwo ści niż system obecny, w którym p łacisz oczywi ście, tak wi ęc jeste m absolutn ie przec iwnikiem progresj i z k ilku powod ów, ale c iekawostka, b o now e jaki ś Gross auto r t o sprawiedliwo ść tak iej ksi ęgi Biblii socjaldemokrat ów dzisiaj oni maj ą libera łami nara żonych, a stworzy ł te ż senator sprawiedliwo ści w pewny m momenc ie, na kt órej tam stronie to jes t już pod koniec swojeg o dzie ła do bada ń czy z t ą moj ą teori ą bardz iej zgodn e jest progresywn e opodatkowan ie dochod ów czy proporcjonaln e opodatkowan ie konsumpcj i zgarnie Palikot poj ął sobie n o tak ostrych pytań jeszcz e raz proporcjonaln e opodatkowanie konsumpcj i cz y progresywny podatek rolny cz y proporcjonalne opodatkowan ie konsumpcj i VAT jest proporcjonalny podatkiem wszyscy p łacą tyle sam o b ędą wyjątkiem tyc h, kt órzy kupuj ą towar y obj ęte żądaną ilo ść osób powiedzia ł to pytanie na lepsz e by łoby proporcjonaln e opodatkowan ie konsumpcj i progresywn e opodatkowanie dochod u w zupe łnie fa łszywa odpowiedź można mo im zdaniem, ponieważ t o pan te ż na pewno zn a tę teori ę alb o po prostu pan to w iesz, że VAT jest podatn ik s ilnie agresywnym t o znacz y w skr ócie rzeczona sprzątaczkę cz ęść teg o przyk ładu na konsumpcję, czyl i na towary wzgl ędach mus i wydać 100 % swoje j pensji oczywiście, cho ć daje też czy w iesz skupowan ie nie ja k ja licz ę tera z pr ąd gaz, ale wszystk o prawda, czyli nie w sklepach nada l si ę na konsumpcję różne n a tak r óżnych rzeczy procen t, bo po prostu tak a pensja nie ma z czeg o od łożyć natom iast Robert Gwiazdowski na konsumpcj ę wyd a 25 % swoje j pensji reszta może, ale ile więcej pieni ędzy wyda m na dobrze, ale wiele bardz o względne, ale po, ale cza s m ówi Anita i zależna zaraz a, a m y mówimy może si ę pan u tak autostrad y służba zdrowia pan a w rolnictwie o i t d. to pana pensj ę, je żeli policzy ć podatek VAT jes t, je żeli mówimy tylk o rwać mówimy tylko ow a prze z chwil ę pa ńska pensj a je śli uwzgl ędni cała pensj a w urzędzie VAT jes t opodatkowan a du żo ni ższą stawk ą procentow ą powtarza m Bole 25 % tylk o wyda pa n na czynsz e alb o 20 % czynsze zakup y w sklepach ta k po prost u pan du żo Rewiński pan wyd a, ale żądać na razie dalej no ale nauczyć si ę za procen t pensj i zapłaci 20 % na 18 pana średnia ich nauczyc ielom lekarzom n ie p łaci pa n procentam i tylko pieniędzmi w zwi ązku powy ższym ja k ja, a kupuj e i p łace kupuje wi ęcej t o płacę więcej w związku powy ższym minister spr aw będą oczywiście o t o zapytać, al e m inimalnie, ale rozmawiali śmy wcześniej notowan y na tapecie jest od nawe t, żeby doj ść do podatku liniowego prawda t o znacz y, żeby przynajmniej ten nawet jeg o sekretark a płacili stawk i te sam e, bo nie w iadomo, że zapaść o d milionów zap łaci tak wi ęcej także 1 % płacił, al e jego wściekał rz ąd p łaci 1 %, a prz y jeg o sekretark a znale źliśmy znaleźliśmy kolejn e legaln y jestem za ty m, żeby wszyscy oddawali o d swo ich dochodów tak ą, a ostatn io czyl i, żeby zniwelowa ć agresywno ść wart o, którą żeśmy ustal ili, że rzeczywiście tak jes t, że procentowo pan VAT p łaci, poniewa ż pan tylk o część wydaje na konsumpcj ę, więc pa n odpłaci tylk o cz ęści, a sprzątaczką ca łość akcyzę, żeby zniwelowa ć, żeby zniwelować na akcyz ę ona też pokona ć w hal i, żeby zniwelować, al e zby t agresywne dro ższych alkoholi no n ie wiem, żeby to n ie jes t argumen t, żeby jak t o pan, więc nie, al e tak i argumen t gatunk u s iedzimy w klubie dżentelmena p ijemy bliski tak i t d. mnie zost aw tak ie teksty chodz i ja poważnie pytam chodzi o t o cz y pan rozum ie żeby, jakb y zniwelować agresywn e na opodatkowanie wp ływa t u t o pan u si ę powinno przywali ć w cudzys łowie przywali ć wyższą stawk ę picie wyższy pr óg podatkow y wy ższą stawk ę wtedy mn iej więcej jes t po r ówno to zlikwidujmy VAT w tak im razie w nadal chc e nas Jerzy rozu m, jeżeli tak to ma dzia łać to jak o senato r podatki pow inny by ć neutraln e ideologicznie podatk i mają zapewnić pa n za ś liniowe podatki n ie są neutralne i wci ąż maj ą bardz o konkretn e ideologiczn ą przes łanki, kt óre są ślepe na pewn o rzeczywistość spo łeczną, której t u dobra zawieszam t ę dyskusj ę była dl a mnie przynajmn iej bardz o ciekawa, zw łaszcza w tych punktach, kt órych widzieli śmy rzeczywistość podobn ie bardz o dziękuję, że pa n przyszed ł do naszej audycji naszym go ściem dzisiaj by ł Robert Gwiazdowski cz łonek rady nadzorcze j ZUS - u przewodnicz ący rady programowe j centrum Adama Smitha, je żeli jak już jesteśmy w tych tytu łach tak profesor uczeln i Łazarskiego adwoka t doradc a podatkow y tak rzeczywiście umo żliwiający przewodnicz ący rady nadzorczej zwi ązku przedsi ębiorców pracodawców rzeczywiście tylk o te n został podkre śla, a j a tak dobrz e bardz o dzi ękuję program świadczeń w przygotowal i Anna Piekutowska Grzegorz Sroczyński za chwilę informacje Radia TOK FM po n ich Daniel Passent i jeg o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA