REKLAMA

Gdziekolwiek nie spojrzeć, widać Mariana Banasia

Goście Passenta
Data emisji:
2019-12-01 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu w itam naszyc h go ści i s łuchaczy słucha si ę w ogóle s łuchać wsz ędzie na rowerac h hulajnogach autobusac h z kolei cen a tak, je żeli s ą wysok o na Kasprowym w szp italach w oddziałach ratunkowyc h, gdz ie mo żna bardz o skracam y okre s czekan ia 87 godzin tak że wszystkich zdrowyc h też zapraszam y przy śniadaniu mo żna słuchać prz y śniadaniu mo żna słuchać śpiochy mog ą s łuchać i warto wart o słuchać dz isiaj mam y gości plus Rozwiń » znakom itych gości m ianowicie z nam i pan i prof . Małgorzata Omilanowska h istoryk sztuk i dyrekto r Instytutu h istorii sztuk i Uniwersytetu gda ńskiego pami ęta pani wiceminister, a nast ępnie m inistrem kultury to by ły piękne nie boj ą w piosence zdrada pow iem, że w zamk u Warszawskiego wybra ła pani ą na stanow isko dyrektor a zamku, al e nominację zabrać głos zabra ł zablokowa ł m inister kultur y Piotr Gliński latt e na p ierwszych jeg o g łęboko przemy ślanych i trafnyc h decyzj i decyzji personalnyc h za nią posz ło około 100 innych ciągle zdaje si ę już pierwsze są odwracalne, bo jak słyszę różne dyrektore m jez iorkiem muzeu m Narodowym w Warszawie nom inatem dobre j zmiany ju ż wyżej z ła zmiana w itam pan a Michała Poniatowskiego t o jes t dziennikarz związany od la t zachodn imi sp ółkami medialnymi w ieloletni pracown ik agencji Reutersa obecn ie Międzynarodowego portal u Politico kolejno mogliby si ę troch ę tutaj nasz ą polską tras ę po wsp ółpracować wsp ółpracuje jestem pracownikiem Onetu Andrzej zawsze, al e one z Polski on a jest skandalicznie wciąż w ie pa n do tej walut y wymienialnej jes t za prawdz iwy dz iennikarz Polski dz iennikarz pan redakto r Paweł Wroński czołowy komentator kłaniam się władzy politycznej GazetyWyborczej n o dz isiaj dzia ła imperialistycznych chc e pa npr óbuje podwa żyć kwalifikacj ę kolega Wrońskiego weryfikacj ę n ie, ale sk ąd b ierze pieni ądze nie wjedzie na żagle, kiedy kiesze ń, że państwa ora z czyst o Polska to natom iast na r óżne rzeczy s ą kupowan e wspólnie, al e ta firma jes t czyst o Polska prosz ę państwa temat ów moc pow iem w skr ócie Marian Banaś łuk tr iumfalny rozmac h m inistra Glińskiego Szopienice w Katowicach nagonk a na sędziego Pawła ju ż c ieszy na s Olsztyna n o oczywiście nie śmiertelny duet 5 PR, czyl i Piotrowicz Pawłowicz wszystkiego nie zd ążymy oczywi ście mówić rzeczy nie jest łatwa dawania się, chocia ż gdziekolwiek si ę spojrzy wsz ędzie teraz s łychać oba nasze, al e trudn o inaczej, bo wydarzen ie jest n iecodzienny jednak szef instytucji tak ich jak Najwyższa Izba Kontroli na wszelk ie sposob y zabezpieczenia złego n ikt n ie ruszył n ie chcę teraz ustąpić z e swojeg o stanowiska do czeg o namawia p ierwszy sekretar z partii rz ądzącej jeg o zast ępca panowie Kaczyński i m iejskiej t o Morawiecki premier Morawiecki też, ale pan i rację tylk o, że w łaściwie c o mo że Morawiecki w sprawie badań si ę w rz ądzie n ie podleg a 1 drugiemu w og óle mo że wygodn y zwi ększać nac isk jes t sobie tak my ślałem w łaśnie 3 premier n ie mógłby napisa ć tak iego l istu do Berna, jaki ce l teg o Super w izjera TVN 24, który wyci ągnął sprawę bad a się taki, żeby prem ier napisał taki list dzi ękczynny Szanowny pan ie redaktorze dzi ękuję panu za obnażenie słabości w nasze j strukturz e Państwowej to pa ństwo jest nasz ą wsp ólną własnością gratuluję pan u dalszyc h sukces ów i podpisane prem ier premier najpierw powinien napisa ć do swoich w łasnych podległych sob ie s łużb z pytaniem, kt o sta ł za pomys łem, żeby po przeanal izowaniu dokumentacji z łożonej przez pan a Banasia w czasie, k iedy by ł analizowany jeg o życiorys na potrzeby utajn ienia go jak o w iceministra finansów pana świetny pomysł, żeby t e dokument y, które dostarczyły, kt óre były o d pocz ątku świadczące o jeg o, lec z znak j e schowa ć do szuflady uznać za świetny b a na przysz łego prezesa NIK - u, bo ludz ie, którzy nie s ą i n igdy nie byli w rządzie mog ą nie mieć świadomości jak szczeg ółowej anal izie poddawany jes t życiorys ka żdego człowieka, kt óry ma uzyskać dost ęp do dokument ów tajnyc h ja przeszłam prze z to procedur a, więc mniej więcej w iem na czy m poleg a n ie wchodząc szczeg óły chc ę tylk o powiedzieć pa ństwu, że polega on a na sprawdzen iu wszystk ich transakcj i dokonanych w życiu przez osobę sprawdzan ą na nieruchomo ściach większych zakupach sprzeda ży o d moment u, kiedy osi ągną dorosłość, czyli 8 od osiemnastego rok u życia Michałowi wszelako c óż, jakie na łogi w zwi ązku z tym dl a mnie oczywiste, że polsk ie służby wiedziały doskonal e kim maj ą do czynienia i t o, że n ie zahamowały jego awans u na prezesa NIK - u mog ło wynika ć tylk o pewneg o rodzaj u działania zaplanowaneg o polegaj ącego na tym, że dobrz e będzie dla na s, jeżeli nasze FAPA prezesa NIK-u zostan ie wybrany cz łowiek, którego mam y, a i w bardzo lubi ła, żeby pan premier t o ju ż t ę ścieżkę sprawdzi ł i ustali ł, którzy szefow ie, których s łużb za tak im działaniem sprzeczny m z interesem pa ństwa polskiego Europejskiej ja zamiast l istu o d premiera Morawieckiego zdaje si ę rz ąd tuta j mo żliwości perswazj i n iewielkie nawiasem m ówiąc zastanaw iam si ę w jakim tryb ie odbywa ły się spotkan ie w s iedzibie partii, gdz ie przew idziany zosta ł szef Niki by ł namaw iany do dym isji prze z szeregowego posła plu s szef a tajnych s łużb m inistra, bo t o wygląda na prawac h rz ądzących, ale oboje, ale t o wygl ąda na raz ie raczej tak iego statusu wygląda na to wygl ąda na przestępstwa jakich m ikro zamach zamac h stan u ostatnim szefe m partii rządzących, kt óry doprowadz i do dymisji szef a NIK by ł generał towarzys z Wojciech Jaruzelski, kt óry doprowadzi ł do dym isji Mieczysława Moczara z e stanow isko prezesa NIK-u to był pocz ątek zdaj e si ę socjal istycznej odmowy odnowy w osiemdziesiątym trzec im rok u wted y gen . Tadeusz Pawłowski ile pami ętam zresztą pan redakto r politycy zamiast lepiej ni ż ja został zosta ł szefe m NIK-u, al e to w łaśnie by ła w ten pocz ątek, gdz ie pokazane w wyborz e Wojciech Jaruzelski te ż w partii ma dużo dopowiedzenia ad re m my ślę, że je śli chodz i o jak iekolwiek rozwiązania to s ądzę, że pa n prezes NIK - u Banaś w inien tera z przeprowadzi ć kontrol e Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także struktu r państwowych jak to si ę stało, że dane zosta łby nasz e, czyl i prezes NIK-u w ty m momenc ie z punkt u w idzenia państwa oznacza ło, że n ie zadziałały alb o zadzia łały zosta ły z ignorowane służby skarbowe, kt óre ju ż wcze śniej informowa ły premiera, że coś t u nie gra, kt óra wcal e si ę tak dok ładnie wewn ątrz Ministerstwa Finansów, gdzie okaza ło się, że obywatele 2 dżentelmenów kr ęciło kr ęciła lody w ramac h zwalczan ia maf ii VAT-owskiej, którą sam i sam i wsp ółtworzyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ja widziałem te formularz e tuta j jest bra k absolutnie pani ą profesor wzgl ędem widzia łem formularz e dotyczące dopuszczen ia do informacji niejawnych nie ja nie mia łem takich propozycji, al e pokazano mi mn iej więcej jak no jak t o jak to wygląda w momenc ie, k iedy by ła ustawa, kt óra t o otworzy ła, wi ęc ta informacja n iezwykle szczeg ółowe dotycz ące kwest ii rodzinnych intymnych i biznesowych z przewr óceniem si ę na drug ą stron ę osob a, kt óra otrzymała dopuszczen ie do informacji n iejawnych, a tak ą tak ie dopuszczenie m a prezes NIK - u zosta ła albo dok ładnie tak alb o specjaln ie dlatego dopuszczaln e, żeby mie ć na n iego bata alb o doszło tuta j do jakiego ś meg a szalbierstwa i na końcu n o mam y tera z problem pol ityczny w zasadz ie konstytucja sto i p o stronie Mariana Banasia paradoksaln ie pozostaj e poz a partyjne zrobi ć trudn o ruszyć niewa żne z konstytucji dok łada co ma tera z zrobić opozycj a opozycja, mówi że nie pozwol i zmniejszyć rzecz dla opozycj i jest dobrz e n ie do ko ńca 2 droga, ale jeste śmy t u mamy podstawow y problem oczywiście ka żdy może powiedzieć n o przepraszam to jes t, żeby PiS nie PiS j e t ą, żeby n o, al e cz y prawo sprawiedliwość n ie będzie robi ć teraz teg o rodzaj u propagand y, że partie m y byśmy chc ieli m y jeste śmy świetni m y zawsz e sw ój błąd naprawiono tylko opozycja n ie pozwala dac h i dlaczego Tusk jest odpow iedzialny za nominacj ę Banasia na stanow isko prezesa m ówią w odr óżnieniu od naszyc h poprzednik ów przejmujemy, jeżeli dochodz i przez 8 lat, jeżeli tylko dochodz i do ujawn ienia nieprawid łowości natychmiast wycinamy t o, że prze z tkank ę do kości, aby nasze nie mog ą być, ale n ie mog ą wyci ąć i bardzo s łusznie, że n ie mogą wyciąć, poniewa ż po t o jes t konstytucj a, żeby na jej podstaw ie budowa ć prawa oraz postępowe leśne bengalsk ie, tak wi ęc propozycj a zmiany konstytucj i z tego powod u, że nagl e krystal icznie czyst y Banaś okaza ł si ę dn o fałszywym szlachetny m kam ieniem jes t ciałem kryształem ton ie szlachetny do ść zresztą nie jest szlachetn y kamień może by ć zarysowan e, więc okazało się, że jes t uczony m czyta łem i propozycj a zm iany konstytucji w zwi ązku z tym świadczy o ty m, że traktuj e ten dokumen t jak jak ąś szmatę, dlateg o że nagrać demo a ż do potrze b dnia tak, ale to t o oznacza, że w ka żdej sytuacji, która pote m si ę wydarz y na co ś co widzieliśmy prze z ostatnie 4 lata n ieustannie chronione konstytucj ą instytucje by ły albo nadu żyła władzy wobec konstytucj i albo próbować tyc h instytucji alb o pr óbowano zmieni ć konstytucję, więc t o jest taki dalszy ci ąg i propozycja zm iany konstytucji spowodowan a jes t po prostu cyn izmem czy pa ństwo uwa żają, że to dopuszczenie, b y nasze t o jes t wynik jak pan i profesor powiedzia ł jedna k świadomie gry pełnego spisu w ty m służba cz y też t o jes t po prost u bałagan do be z żartów zaufan ie do stareg o kumpl a bez a w teście po żartuje i teg o, że wszystkie si ły s łużb są skup ione na sprawdzeniu opozycji n ie naszych ludzi do naszyc h ludz i mamy zaufan ie blanco, al e je żeli kto ś dopu ścił Banasia do informacji n iejawnych podpisa ł si ę pod ty m to, jeżeli zrobi ł t o wobec wiedzy, jak ą o n musiał przedstawi ć w tyc h dokumentac h nie, sprawdzając l isty znaczyć sko ńczonym te ż partactw o w Rosji nie każde słowo, kt órego żyje b ędzie już jedno jedno maja do proces u sądowego jedn o i drugie jes t prawd y, bo obecn a w ładza wyznaj e ideologi ę faszyzmu i nas i s ą lepsi ideologię faszyzm u poleg a na tym, że Banaś do momentu, k iedy jest PiS jes t kryszta łem, kiedy jes t poz a PiS przestaj e ty m kryształem by ć w sposób natychm iastowy ci ludz ie, którzy jego mocn o wychwalają potrafi ą w po łowie zdan ia zmieni ć swoją swoj ą opinię problem z Banasiem polegał na tym jedna k liczba jak przecie ż pieni ędzy cz łowiek rzeczywi ście telefo npo telefonie Andrzej Grodzki jest taki, że rzeczywi ście Marian Banaś jes t osob ą wielce zasłużoną w krakowsk iej opozycja g o pamiętam z czas ów la t osiemdziesi ątych w zasadzie je śli chodz i o krakowskiej KPN t o by ł pan Bocian pan pan Banaś on i rzeczywi ście byli tak imi postac iami dramatyczne dl a tych czas ów, a później stał si ę tak im poz a prem ierem Morawieckim, kt óry by ł głosicielem dobre j Nowiny symbole m walki maf ia wawelsk ą o n stworzył oznacz a o n przewodził kasowy i o n przeprowadz a r óżnego rodzaj u operacj e czyszcz ące wewn ątrz struktu r skarbowyc h w Polsce i by ć mo że jeśli pojawią si ę jakiekolwiek informacje, kt óre negatywnie świadczyło Banasiuk to w ówczas zaraz stwierdzano wrog ów wrogowie podłożyli izbę dokument u albo z łe j ęzyki ta k tak twierdz ą i wszelak ie służby polskiego państwa zdaj e si ę s ą uzależnieni od tego c o prezes na te n tema t powie cz y pa ństwa zdan iem ta afera b ędzie miała jakie ś konsekwencj e polityczne szerze j niezauwa żone, dlateg o że suweren a interesuj ą 500 + 13 emerytura r óżne świadczenia otrzymuj e t ę wielką polityką tam wciąż ta m między sobą które, które co ś ta m najszybciej, do którego wyrz ądza t o mało kog o chodz i ja my ślę, że ludz ie są wpatrzen i w t o c o m ówi pa n prezes Maciej, jak ą mówi te ż uczciwie znaczy, że jes t uczc iwy tymczasem pa n prezes, kt óry bezprawn ie dotar ł dokumen t do ruchu rapor t rapor t na tema t finans ów pan a pan a Banasia poprosi ł g o o ust ąpienie, czyl i czy coś nie w porządku pan Banaś ma pan Banaś w dalszy m ci ągu jest tam to jes t drug a bardz o poważna bardzo powa żne potkni ęcie po powyborcze PiS-u po ty m, jak mus ieli si ę wycofa ć z pewn ą procedowan ia te j ustawy o 30 krotności nieważne, jaka t o by ła ustawa wa żne, że n ie m ieli większości, wi ęc nagle się okaza ło, że nie s ą absolutnie bezkarn i w parlamencie pa n wie korespondent obcyc h źródeł, al e cz y przeci ętny cz łowiek w Polsce wielokierunkowy zabrak ło do ustawy, ale o tym kt o jest w ładza n ie decyduj e przeciętny obywatel tylk o to o ty m, decyduj ą niestety w łaśnie t e el ity czy ten pierwszy lord drugi o d zawsz e jedna k el ity decyduj ą o ty m jak dojdą do wn iosku, że ten, kt o jest w ładzy te j władzy nie ma już to po prostu usun ąć, ponieważ sami do władzy chcą doj ść, więc myślę, że to już jest tak i lot szybowc a po osi ągnięciu stratosfer y prosz ę pa ństwa Marek Chrzanowski afer a komisji nadzor u finansowego pamiętacie ta m było, jakie tam chodzi ły rachub y sum y, jak ie grzechy ociera ł si ę uwa ża prezes bank u Narodowego po namyśle 1 z wieloma wyróżnieniami o ty m, pamięta, al e wszystkich przepraszam poza t ą taśmą n ie było żadnych innych dowod ów tymczase m sto i ta kam ienica, gdzie przyjmowan o man a na godzinę jak m ówi pa n Banaś przygotowuj ą si ę do konferencj i tak pocz ątkowo dom p ielgrzyma, a poz a tym my ślę, że w iele rzeczy dzia ła metod ą kumulacj i, że t o oni wierzy ć zbiera, bo jes t destrukt przechodzi jako ś tak ja my ślę, że m y przecież doskonal e ju ż po tyc h p ierwszych wyborac h jesiennych zobaczyli śmy na własne ocz y, że tak naprawdę t o, że PiS prze z nast ępne 4 pytania cz y a ż 4 lata b ędzie przy w ładzy w wyniku już tylko do k ąta nie bezwzgl ędnej l iczby g łosów oddanych na t ę stronę w zwi ązku z ty m n iewiele trzeb a i n iewielkiej grup y ludz i do ich zm iany poglądów do teg o, żeby zmieni ła si ę map a w Polsce to n ie jest tak, że mam si ę przed przekona ć ka żdego zwolenn ika PiS i ka żdego konsumenta 500 plus do teg o, żeby zmieni ł swoje pogl ądy polityczne wystarcz y przekona ć k ilka procent my ślę, że te n proce s, który prowadz i na s do otworzen ia ocz u wi ększej grup y społecznej jest wtok u Paweł Kowal twierdzi, że t o kwestia 2 lat jak bardz o chcę j e jak mo że te n wątek zakończyli 1, lecz r ównież pan założyć z teg o punkt u widzenia, bo t o jes t jednak obecny c o ważne my ślę, że powinniśmy wi ększą wagę, ale te ż na wyborc ów PiS, bo to nie jes t tak, że to s ą ludzie, kt órzy wierz ą we wszystko i robi ą tak c o mówi prezes dowode m na t o jes t posta ć Stanisława Piotrowicza przecież, który n ie zosta ł wybran y na Podkarpaciu jak o jak o pose ł inni po prost u przeskoczyl i g o, czyl i r ównież wyborc y PiS maj ą pewien absma k, k iedy widzę niektóre postacie prawa i sprawiedliwo ści wyw indowane n a na coko ły tuta j mam y dodatkow o jeszcz e inny element Otóż po raz pierwszy run ął w tak dos łowny spos ób gm in omn ipotencji prezesa Jarosławca c o pow ie t o funkcjonar iusz prawa i sprawiedliwo ści wykon a Otóż Jarosław Kaczyński powiedzia ł, że Banasia nie m a, a nasz jest t o jest zasadn icza r óżnica będzie za tydzie ń i do n iego wr ócimy natom iast dz isiaj chciałem skorzysta ć z tego, że jest z nam i pani prof. Omilanowska i zadać pani pewn e pytanie przeprasza m pan ie profesorze też obcesow y, ale b ędzie w dz isiejszych czasach tak sprawia ły, że prosz ę wybaczy ć ja musz ę pani ą zapytać cz y pan i jes t dobr ą Polką czytan ie jes t patriotką i w związku z tym podob a si ę pan i projekty Łukasz walneg o na środku Wisły czy te ż pan i jes t spadkobierczyni ą zaborc ów je j w zwi ązku z tym, gd y nasz e panie nie w łada warzywa n ie chce pan i tego akcentu, jeżeli łuk triumfalny ma by ć wymiarem mojeg o patriotyzmu to wychodz i na t o, że n ie jes t patriotką tak się bał, al e tak t o niestety, bo w ie pa n ja jeste m gotow a twórczo podj ąć dyskusj ę na tema t pomn ika upami ętniającego bitw ę warszawską jest bardzo w iele do rzeczywi ście wydarzen ie, kt óre n ie zosta ło mo że nale życie upamiętnione nadal lubimy nie ma nigdzie nie było projekt u pomn ika by ło na polu b itwy pomys ł, żeby stworzy ć muzeu m ja nawet widzia łam projek t Czesława Bieleckiego nawet bane r z ty m projekte m zaw ieszone z niezgodnie z polskim spraw ę wprawdzie nie b ędzie się jeszcz e daleko nie zm ieni metr a wygląda Maria lew ica na gmach u Ministerstwa Obrony Narodowej na okoliczno ść parad y wojskowej 15 sierpni a, żeby wszyscy zobaczyl i, jakie cuda ta m powstanie, ale w idocznie komu ś za zabrakło ch ęci wydawan ia takich środków f inansowych na muzeum wol i to zast ąpić pomn ikiem jest w iem, że decyzj a miasta dotycz ąca te j fontann y na placu na rozdrożu zam iast fontanny ma ta m stan ąć jaki ś pomn ik moj e obawy relacj e wiążą si ę z tym, jak ą on b ędzie mia ł formę, bo do świadczenia ostatn ich la t pokazują, że akurat jesteśmy w tzw . do łku, je żeli chodzi o kreatywność polsk ich i w ielkopolskich artystów dotycz ące sztuki pomn ikowej tak się zdarza są takie Górki dołki akurat jesteśmy w do łku, więc mo że lep iej poczekać 10 lat, ale to ju ż drugorz ędna spraw a natomiast proble m z łukiem jes t tak i, że po pierwsze, łuk, żeby by ł sensowny m upami ętnieniem tak iego wydarzenia mus i by ć duży tak i na placu na rozdro żu postawić za Boga nie da, bo ta m nie ma m iejsca nadużył ta m mo żna postawić taki łuk jak mam y ju ż 1 np. w park u w Jabłonnie tak i mini on e wtedy n ie zadowol i n ikogo nie zachwyc i n ikogo będzie niewystarczaj ący łukiem na nasz e możliwości natom iast łuk, który upami ętni bitw ę duży n ie bardz o się daj e w strukturz e Warszawy postawić nie m ówiąc o ty m, żeby du żo kosztowa ł du żo zakłócił przestrzen i w krajobrazie i właściwie n ie bardz o wiadomo czem u miały s łużyć polsk im n p . tak, al e prosz ę pamiętać, że łuk triumfalny c o do istoty jes t bram ą ta, czyl i służy do teg o, żeby prze z ni ą przejecha ć i staw iano tak ie łuki, żeby wjeżdżali przez ow e bram y do m iast wodzowie, którzy wygrali wielkiej b itwy kr ólowie po koronacj i w czasac h nowo żytnych reguły zresztą by ł to budowl e tymczasow e budowan o im o przejeżdżali, al e te ż rozbiera ł natomiast oczywi ście czas ów rzymsk ich czasami takie luk i w trwal e wpisywały si ę w pejza ż miasta stoczon e z regu ły były wystawione ta m, gdz ie władza mia ła tak ie ambicje imperialne zna m bardz o niewiele demokratycznyc h łuków tak mo że z 23 % wi ększość długów jest imperialnych jednak n ie wiem czy te nasz e amb icje imperialne rzeczywi ście muszą realizować 2001. 2 WHO wobe c np. kryzys u kl imatycznego proszę sob ie wyobrazić stad a ptaków, które t o duże c o rozbijaj ą natom iast ten, kt o wymyślił, żeby ową bram ę triumfalną postawi ć w nurtac h rzeki, że jeszcze pow itanie tyc h, kt órzy przep ływają dorsz a to powiem chocia ż, że nie ma m s łów wystarczaj ąco obelżywych dl a inteligencji kogoś, kto my śli nawet nie w iem, kto wymyślił te ż wiedzieć t o m it daje ten luksus, że mog ę t o tak okre ślić ja uważam, że akurat zato r pomysł pomys ł tym k im na rozdrożu nie jest z ły i zacznijmy od teg o, że bitwę warszawsk ą, a raczej wielką operacj ę, bo same j Warszawie żadna b itwa się n ie toczyła decyduj ące było uderzen ie znad Wieprza w tej rozgrywc e wielk ą, jak ą w ówczas p isowski nasz e nasza arm ia toczy ła z bolszewikami to jes t rzeczywi ście w ielkie zwycięstwo pa ństwo tw órcze tak naprawd ę m y jeste śmy narode m państwa mo c od od te j bitwy on a ona tak jak Grunwald stworzy ł Polskę d o do czasu rozbior ów tak nowa niepodleg ła Polska jes t ukształtowana przez pami ęć teg o w ielkiego zwyci ęstwa i nale ży upamiętnić to nie znacz y, że n ie nale ży tego to przed e wszystkim nale ży upami ętnić rozs ądkiem bramy tr iumfalne w Polsce były pani specjalistk ą od arch itektury takich historycznych c o prawda dziewiętnastowiecznej zdaje si ę zajmowa ł si ę budynkiem Politechniki do naszeg o zaufanych t o znaczy stal e, al e proszę, ale i, b y mógł Saski na końcu osi Saskiej t o bardz o ładny, który jest sta ł gdzie ś tam linii, gdz ie jes t l inia tramwajow a przy Marszałkowskiej, jakb y dopełnia całą moc ą ojca, z kt órym ukończył no ale mo żne o n kończył o ś Saską jes t ten projek t na rozdrożu jeśli t o będzie co ś ładnego, dlaczeg o nie w iesz ja napisałem taki teks t, którym na czy m trudno jest wyrze c się idei łuku tr iumfalnego w nurtac h Wisły, poniewa ż napisa łem taki tekstur y absolutn ie popieram t o idei skor o skor o prem ier Mateusz Morawiecki zam ierza w środku Wisły wybudowa ć 150 metrowy łuk triumfalny raze m z kom itetem Jana Pietrzaka t o prosz ę bardzo n iech zaczyn a n ie buduj e trzeba czasami Syzyfa wida ć kamień, żeby si ę n im zajął pchał g o pod górkę wtedy n ie b ędzie na m zawraca ł gitary w innych sprawach, choć u t o jes t rzecz n ie do ść brzydka t o jes t absolutn ie wykonaln e, zwa żywszy na możliwości ca łej całej te j ek ipy uważam, więc w zwi ązku z tym cele cz y t e dyskusja o ty m, ca łym murk u w nurtac h Wisły obojętnie co przypom ina kalesony marynarz a jak ktoś stwierdzi ł, że bardzo mi szczeg óły bardz o bardz o obrazowe cz y n ie jes t dyskusj ą tak ą m imo pa n ulg ę stanowisko centrowe to znacz y n ikt tak, ale pytan ie jak gdzie b iega wszyscy mówią, że tę ich przed jak im łukiem tak upami ętnić to okres tylko niech to b ędzie jako ś dobrze zrob ione w odpowiednim miejscu i teraz broni ę ja my ślę, że upami ętnienie bitwy warszawsk iej, którą niektórzy te ż nazywają cude m na d Wisłą ciekawe, że matk a Boska w niekt órych momentach pomaga ła polskiemu ora z zwyci ężać, jak im socjaliście ta k na dodatek, kt óre w dniu, wi ęc bitwa warszawsk a zdecydowanie powinny być upamiętnione, al e ta w ładza, kt óra tak straszn ie przywi ązuje wag ę d o do naszyc h h istorycznych tradycj i pięknych mia ła na to 5 lat czasu s ą od 2015 roku w ładzy mogli pomyśleć o te n pomysł krąży dla otoczon e są nie wierzy pa n tak n o proble m wg mnie jes t ty m, że tak i pomnik pow inien by ć dzie łem, u żywając w ielkich słów n o ca łego narodu mus i być zgod a c o do teg o natomiast siła jes t dzie łem pol itycznym tera z niewątpliwie n o jes t tak naprawd ę dzia ła, kt óry ma upami ętnić tak naprawd ę nie wydarzen ie tylko tych, którzy to wydarzen ie upamiętnili t o jes t coś c o jes t, obniżając rang ę 200 zarazem przejściowo tuta j z pane m redaktore m, poniewa ż widz ę, że w ładza obecna ma du żą sk łonność do w ielkich dokona ń do budow y najwi ększego portu komun ikacyjnego do przekopan ia Mierzei do pozostaw ienia po sob ie te ż w ielkich budowli kap italizmu, że zach ód 2 wieże chcia ł prezes budowa ć wie że je j widzie ć t o po rozmach u zreszt ą w dz iedzinie pol ityki h istorycznej, jak ą widzieli prof . Glińskiego do 1 do pisma do s ieci John wym ienia tylk o niektóre instytucje, jak ie powsta ły jakie ś z łożoną m. in . Instytut Solidarności i męstwa imienia Witolda Pileckiego, kt óry zaledwie 2 miesiące temu otworzy ł swój udzia ł w Berlinie kolejn e planujemy otworzyć w nowy m Jorku i w Tel Awiwie Narodowy Instytut polskiego dz iedzictwa kulturoweg o za granic ą porwan i Polonika, kt óre op iekuje si ę zabytkam i polsk imi za granicą jest też z czase m na Facebooku polskiej fundacj i Narodowego o d rozwodu ta rozw ija j ą Instytut l iteratury narodowe j Instytut architektury urban istyki biura program u niepodleg ła Polska Opera kr ólewska Instytut dz iedzictwa Solidarności Narodowy fundusz ochrony zabytk ów tak że widać, że pieni ądze s ą jes t Wola tworzenia instytucji i tworzen ia w łaśnie tak ich dokonań tuta j jak zachowują wszystkie mówią, że by ło wida ć, że t o był t o były czasy Odrodzenia teraz t o n ie byl i są czasy p óźnego renesans u w Azji myślę, że na te j fal i te ż te n pomnik powstan ie tego boją, że nie ma an i wody estetyczn y, al e tutaj wielk ą uwag ę cz ęść instytucji t o są instytucje polegaj ący na ty m dajem y gościowi b iurko najem y go ściowi krzesło nazywam y t o Narodowy Polski prze z światowy Instytut od czego ś tam natom iast nie wi ąże się z wybudowan iem czegokolw iek an i jak ąkolwiek sensown ą działalnością Chadaj si ę pensj e temu Godkowo, żeby si ę dobrze czuł, a dla wyjaśnienia t o jes t zasadniczy najbardz iej sensowny m inister Miller z 2 najbardziej sensown e jest instytuty, kt óre pan wymieni ł z tej listy to by ły rzeczy, które zaprojektowa ły jeszcz e Bogdan Zdrojewski i ja po prost u zosta ły prze z m inistra bl iskiego wdro żone, czyl i stworzen ie Instytutu Polonii, który zajmuj e si ę polskim dziedzictwem za granicą t o chodzi ło po prost u wyodrębnienie z departamentu, kt óry w tym zajmowa ł w ministerstwie wewn ątrz m inisterstw instytucji wi ększej możliwości operacyjne tak si ę stało bardzo dobrze si ę stało drug i Instytut, w którym ja pisa łam, kt órego projekt zrobi ą to Instytut Narodowy Instytut architektury urbanistyki bardz o się cieszę rząd powstał tylko, że w mo ich planach mia ł by ć Instytutem mi ędzyresortowym i drugą drug im współorganizatorem mia ła by ć ministerstwo, które odpow iada za spraw y budownictwa w Polsce dochodziło także o n kocha ł dla tworz ących pr. bud . w Polsce n ie tylk o ładną architektur ę z zewnątrz t o, że t o jes t instytucji wy łącznie nale żący do ministerstwa kultury właściwie odb iera m u z ęby, bo to pow inien mieć wp ływ na to c o się dz ieje w prawodawstw ie polsk im, a nie ma natomiast pozostałe instytucje, kt óre pan redakto r zechciał wymienić on e tak naprawd ę nie nic alb o prawie n ic n ie zrobi ły i dublują cz ęsto działalność ju ż istniej ących instytucji, b o np. Instytut l iteratury dubluj e dzia łalność Instytutu książki pisze Wołyń n ie był nawe t w środowisku c o powstał, wi ęc wszystk ie rzecz y tak naprawd ę s łużą tylk o pewnem u sposobow i wydawanie pieni ędzy mno żenie na s, al e muzealn icy podwyżki, kt órą m ieli za PiS ob iecano w bud żecie na 2016 roku wtedy, kiedy zosta ł zdj ęty wreszc ie te n MON sztu k narzucon y prze z Unię ograniczenia pensj i w bud żetówce i w projekcie budowany m w 2015 roku przeznaczyli śmy środki na podwyżki dla muzealnik ów w 2016 roku nie dostal i do dzisiaj w związku z tym, owszem, m inister kultury dostał du żo wi ęcej pieni ędzy niż mia ła Jaś mia ł Bogdan Zdrojewski, al e z tego nie wyn iku wyższy poz iom funkcjonowan ia życia ludz i, kt órzy zajmują si ę kultur ą sztuką w Polsce tylk o namnożyło instytucji, które nie w iadomo czem u s łużą on e nawet 1 instytucja nie ma swojego dyrektor a o d rok u notach uwalniaj ą my śli Uznam Wolin tak, ale ma powstać drugie muzeum w planach jes t muzeu m getta Warszawskiego ono jest on zosta ł powo łany nawet ma siedzib ę i inna próbuje ta k tak samo jak tworzon o Instytut Solidarności jako przeciwwag ę dla CSU prawd a, ponieważ nie mo żemy odebrać gran ic ow i wpływu na europejsk ie centrum Solidarności w sal i BHP tworzym y na r ównolegle drug ą instytucję p ierwszy ruc h t o przymuszen ie dyrektor a Narodowego muzeum Morskiego do rozpocz ęcia procedur y odebran ia Europejskiemu centrum Solidarności oryginalnych tablic Solidarności, kt óre s ą formalnie w łasnością Narodowego muzeu m Morskiego, aby tylk o w depozyc ie coś po t o, żeby trafi ły do sali BHP, żeby coś n ie mógł mieć na swoich pozycj i, gdzie przyje żdża cały świat ogląda t o w każdym raz ie sugest ie w ielkie plany ma te ż rozgrywki i może w ty m miejscu postawi ę kropkę przejdz ie do nast ępnej spraw y m ianowicie ma ło rzecz y w ostatn ich tygodniach n o tak wstrz ąsnęło jak umorzen ie śledztwa w sprawie szub ienic w Katowicach jak wisia ły podob izny euro pos łanek i europos łów fak t, że prokurator uznał, że n ie by ły zagro żeniem wobe c n ikogo, że t o by ła krytyk a g łosowania europos łów Platformy dzie ło nawi ązujące do targow icy i obrazy Norblina szczyt wszed ł do 3 państw uważa, że t o jes t w porządku czy te ż gm ina boją, że to jes t kpina to nie jes t kpina to jes t dowód NATO na ostateczn e upolitycznienia prokuratury na ostateczn y dow ód na upolitycznienie prokuratury to jes t co ś zupełnie niebywałego, że je żeli si ę atakuj e w spos ób skandal iczny przeciwników politycznych w spos ób n iezgodny z prawem to mo żna to robić, poniewa ż s ą przec iwnicy polityczni natom iast jak si ę atakuj e naszych koleg ów partyjnyc h to wted y jes t przestępstwo to jest dow ód na t o, że prokuratur a w Polsce nie jest niezależną nie była niezale żnie nawe t wted y, k iedy prokurato r generalny n ie by ł m inister sprawiedliwo ści, al e n igdy tak iego jak mojej ocen ie chamstwa nie by ło to c o się sta ło jes t właściwie n o prokurator, kt óry podpisał podobn ie jak prokurator, który zdecydowa ł o tym, że dla pa ń z rzek znam nazwiska nie ma ochot y nawe t teg o pamiętać natomiast ja uwa żam, że trzeb a pewnie, ale to ci co mają pami ętać b ędą pami ętali natomiast podobn ie jak te n, który uznał, że swastyka t o jest znak run iczny, a nie wybacz y prost o z Białegostoku, a że ci ludz ie w momencie, k iedy sko ńczy si ę ta w ładza po prostu pow inni odejść raze m z tą władzą i zaj ąć się sprzątaniem ul ic alb o może jakąś inn ą może pami ętnika albo części w rodzaj u, al e na pewno n ie pow inni mie ć n ic wspólnego an i z prawem ani ze sprawiedliwością tanie mówi zbocz a by łyby metody w ielkiej rewolucj i kulturalne j kiedy, al e pisanie pami ętników alb o to po żyteczną dzia łalnością Ewa Ivanova w Gazecie w łaśnie przed i wbr ew pozorom jes t bardzo istotne, kto podpisa ł pod ty m orzeczen iem prokuratury post ępu stosuje si ę 4 lipca 2 panować myślę, że Ewa Ivanova w Gazecie wyborcze j pod napisała, że podpisa ł się podpisa ć w iceszefowa prokuratury natom iast prokurator, który odpow iedzialny by ł na to za to śledztwo si ę nie podpisał pono ć był chory n ie mógł si ę podpisać, ale myślę, że tuta j się pojawi ą pewne prze z b łyski tak iej tak ich gorzowsk iej przyzwoito ści nawe t prokurator ów cała ca ła opowieść o tym, że t o jes t inscenizacja obraz u Norblina, który to jes t zapisuje się cz y nadużycie ma ło pow iedziane jes t po prost u wzorow y k łamstwo, b o na obraz ie Norblina w idzimy w ieszanie portret u 1 ze zdrajc y tylk o z tego powod u ludz ie te n tego tego zdrajc a akura t pod ręką n ie by ło podcza s powstan ia ko ściuszkowskiego w ieszano targowiczan zdrajc ów, a tyc h, którzy n ie byl i w ieszano w postac i portret u c i ludz ie, którzy m ówili c o robi ą w Katowicach d e fact o czyn ili podobne wydarzenie, wi ęc on i nawo ływali tylk o pow ieszenia wyimaginowanych targow iczan w postac i pos łów ówczesnej Platformy Obywatelskiej, które c i, którzy si ę do n iej ru n wyobra źmy sobie wyobra źmy sob ie tera z, gdyb y jaki ś manifestacji anty rz ądowej kto ś chciał wiesza ć Jarosława Jarosława Kaczyńskiego coby się co by się dzia ło czyt a pan i prokurator Skrzypek by łaby tak a ch ętna do umarzania i b y tera z wymyślała jakiś inny o d czap y jakieś inne od czerwca uzasadn ia zate m nie zapom inajmy jednak rzut jes t złożyć skończy, bo już ko ńczy 1 frazę może prz y d ługo mówienie zasadn iczy proble m poleg a na ty m, że ca łe t o fascynuj ące Towarzystwo jest w mn iejszym lu b wi ększym Sojuszu z obecn ą w ładzą i o t o chodz i ono jes t bron ione na wszelkie sposob y, a 1 z uczestnik ów tego przedsięwzięcia jes t w grunc ie rzeczy był w jak i sposób zwi ązany z Ministerstwa Sprawiedliwości tylk o chc ę delikatnie przypomnie ć, że 1 z tyc h sportretowanych os ób, kt óre ta m w postac i portretu powieszono ju ż n ie żyje 1 z pow ieszonych na tych zdj ęciach by ł Paweł Adamowicz i on ju ż n ie zosta ł zamordowany m y za łatwo zapomnieliśmy o śmierci Pawła Adamowicza była m ówić nie pamiętam wydaj ą się, że jemu wyzwoli o n w ty m pa śmie jemu wysy łano postanowienie o śmierci cisza on na to sam o środowisko mu wysy łał tam n ie było jego portre t nie tabl iczka europarlamentarzyści mac ie rację dobrze czy m n ie poprawili on by ł w śród tyc h prezydent ów miast, kt órzy zostali, którą wydano tak i wyro k śmierci rodz iny pol itycznej natom iast m y ciągle nie mam y w sferze symbol icznej, zapominając ono ma prze łożenie na życie i za 2 miesiące za miesi ąc będą uroczystości w Gdańsku związane ze śmiercią Pawła Adamowicza i dobrze b y było, żebyśmy pamiętali o tym, że teg o człowieka zamordowan o, dlatego że by ł politykiem ja nie ma m w ątpliwości co do tego, że człowiek, kt óry dokonał teg o mord u by ł chor y psychicznie i że to by ł mor d wykonany prze z cz łowieka zaburzonego psych icznie ja jeste m przekonana, ale n ie zm ienia postac i rzecz, że gin ą osoby z e świecznika z rąk morderc ów szalonyc h, dlateg o że wok ół powstaje pewneg o rodzaju atmosfera lutni ę prowadzi i n ie mo żemy o ty m, zapomina te ż mow a nienawiści, kt óra uderzy je j s łyszeć i gdzie jes t bardzo woln o przeprowadzić granic ę normy tuta j pracujemy 3 z na s mecze jes t bardzo trudn o powiedzieć, gdz ie ko ńczą się krytyk a, gdzie ko ńczą, że różnice zaczyn a się nienawiść zaczyn a si ę powodzen ie powodzenie emocj i między już straj k zosta ł skazan y podcza s proces u norymbersk iego przypomn ę t o dz iennikarz redakto r naczelny szturme m, które uzna ły za uznan ie wówczas s ędziowie, że t o c o on pisa ł by ło zapowiedzi ą real izacji tego c o robiły reżim Hitlera, al e jeśli poz iom pozwol ę sob ie nie zgodzi ryne k prosi łem redaktor a, że trudn o wyznaczyć granic ę Otóż gran ice może t o przejście akura t jes t taki list o d mowy nienawi ści do krytyki natomiast c o ju ż jest dale j, czyli w łaśnie w postaci handlowan ia w postac i w ieszania wizerunk ów na szubienicy cz y te ż wypisywania rozma itych wyrok ów śmierci w na Facebooku t o ju ż nie ma żadnych wątpliwości, bo t o jest doręczane rejestry bo kto t o jest mec z zostanie n ie tylko mowa nienawiści t o jes t po prost u przest ępczą dzia łalność i no c w Polsce n iestety nie ma instytucji stoj ącej chroni ącej w prawo i sprawiedliwo ść w odpowiednim stopn iu po t o, żeby tak sprawc y tak ich czyn ów po prost u zostal i ukarani m a i wydaj e mi się, że rzecz, że m ówienie o ty m, że t o granica jes t taka płynnej l ista jes t po prostu n o podawan iem si ę jak zgadzam z panem, że tam, gdz ie chodzi o skrajno ści zwoln ienie nie n ietrudno dostrze c r óżnice i gdyby n p . w łaśnie jak państwo m ówią w 1 z man ifestacji warszawskich pojawi ł si ę szubienice tylk o zmieniono na n ich portrety żaden z portret ów eurodeputowanyc h Platformy pojaw iliby się czołowi dzia łacze oboz u obozu władzy n ie chc e nawet wymienia ć palce m wskazywać t o ja s ądzę, że pol icja byłaby natychm iast, i ż decyzja prokuratury by łaby inna n ie po 2 latach Tychowo 2 miesiące by łaby t o decyzja słuszna t o daj ą, bo jest nawo ływania do przest ępstwa i nawo ływanie do d e fact o zamordowan ia innego cz łowieka tak zgoda także w izerunek wi ększych różnic nie ma jeszcze zosta ła na m te ż tak a sprawa kłopotliwa m ianowicie s ędzia Paweł ju ż Cieszyn z Olsztyna z zrabowan e z delegacji zaw ieszony w orzekaniu nara żenia na miesi ąc za to, że powo łał si ę wyro k Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej dok ładnie, że zażąda, że zwrócił si ę do kancelarii Sejmu o wydan ie listy nazw isk osób, które popar ły kandydat ów do KRS - u i przyk ładnie został ukarany prze z kog o jeszcze się co do teg o człowieka, kt óry jes t żywotnie za interesowane w ty m, żeby t o, czeg o żąda sędzia już cieszy mn ie nie zi ściły się zawiesi ł go wprawac h człowiek członków KRS - u kt órego się oskarża o to, że sam się podpisa ł pod list ą popierającą s łyszę za kandydatur ą w zwi ązku z tym no n ie na symbole do prac y, al e chyba po prostu wiem, że n ie na tym polega proble m w ty m kraju tylko o t o, że rzecz, że cz łowiek, który s ędzia we w łasnej spraw ie kogo ś pozbawi ć jeszcze uzurpuj e sob ie praw o do teg o, żeby niezale żnego sędziego pozbawi ć go, dlateg o że wykonuj e wyro k, a Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej przypom inam, że Trybunał powieści Unii Europejskiej Trybunał sprawiedliwo ści Rzeczypospolitej polskiej związkowcy wszystk o to c o postanowi jest ma by ć wykonane w Polsce jes t oskarżanie sędzia się na to, że wprowadz a chao s w wymiarze sprawiedliwo ści jak s ą jak s ądzę w ładza jes t przera żona perspektywą taką, że inne s ądy inni sędziowie pójdą t ą drog ą, ale t u znaczy ja my ślę, że niepotrzebnie w orzeczen iu w samym orzeczeniu pan a s ędziego ju ż Cieszyna k ładziemy na nac isk na wyro k czu łe, bo jeśli przeczytam y o świadczenie pana sędziego, który pow iem szczerz e mi absolutn ie zaimponował zrobi ł na mnie tak ie wrażenie, że po prost u szcz ęka szcz ęka opad ła jeg o odwag i bezkompromisowo ści przywi ązanie do najwy ższych wartości sweg o za zawodu tam n ie pad a stw ierdzenie dotyczące wyroku z łe Otóż o n powiedział, że on jes t w ierny ślubowaniu s ędziowskiemu w spos ób niezale żny wydaj e wyro k o n mianowicie kwest ii zupe łnie n ieistotnych dotycz ącej spraw y z Lidzbarka Warmińskiego postanowi ł sprawdzi ć czy sędzia, kt óry wydawa ł te n wyro k by ł mały w łaściwe właściwy sposób to jes t coś tak iego jak kto ś chciałby sprawdzić cz y przypadk iem te n, który udawa ł ślub jes t ksi ędzem alb o urz ędnikiem stan u cyw ilnego, czyl i wykona ł czynno ści, do kt órych absolutn ie uprawn ione jak mo że t o sprawdzić przez sprawdzen ie cz y te n cz łowiek zosta ł powo łany prawid łowo prze z prawid łowo wybrano wybran ą KRS t o jest zasadn icza zasadn icza spraw a zasadn iczym pytaniem, którym jes t pytanie w łaśnie do c órek jes t pytan ie cz y polsc y s ędziowie mog ą s ądzić w spos ób niezale żny, czyl i cz y mog ą wydawa ć wyrok i bez nara żania si ę na represj e w ładzy sprawa dyscyplinarna i ich sprawa sędziego ju ż prz y szynach sur ę daj e absolutn ie dok ładnie argumen t sp ójrzcie na ten przypadek cz y te n sędzia n ie zosta ł ukarany n ie jest prześladowany za t o, że wyda ł wyro k zgodny z e swoją sprawę d e facto z e swoimi z e swo imi uprawnieniami no i na ko ńcu mam y ma łą posta ć s ędziego mecz e Nowackiego umrze sędzia t o jes t ten, że ci ęcia kt óry z łożył wn iosek do kancelar ii Sejmu, aby t o cz y mo żna ujawni ć l isty pod jeg o kandydaturą tym, żeby się ty m zaj ął inspektor ochron y urzędu ochrony danyc h osobowych i cz y ta spraw a n ie podleg a pod RODO t o jes t ten cz łowiek, kt óry pazurami z ębami bron i si ę przed ujawn ieniem listy jeg o jego poparc ia do KRS-u jes t członkiem KRS, a problem polega na ty m, że 4 sędziów, kt órzy powiedzieli, że pod tym listem si ę podpisywa ł z ło wycofa ło swoje poparc ie przed uruchom ieniem procedur y, czyl i najprawdopodobn iej istnieje przynajmniej takie podejrzenie, że pa n s ędzia Nowacki z uzurpatorem jes t cz łowiekiem, który jest ta m, gdzie n ie powinien by ć i tera z bron i swojeg o w łasnego śmierdzącego interesu on i tak pow iedzieli mają ciekawość co jes t w tych utajn iono listach bo gdyby to ta m było co ś sztucznym i by łoby zbliżone z daleka doprawd y czy uczciwości t o w ko ńcu to publikowaliśmy wywiad zrobił, dlaczeg o tak dla kopalin stanow isko, że pr ędzej umr ą ni ż publikuj ą listy to ta m naprawdę muszą by ć jakie ś niesamowite historie nie tylk o pan ie czeka taka naiwno ść straszl iwa przecież n ie b ędą do żywotnio w ładzy pap iery zostają dziś nie ma co nawe t papiery spalon o wszystk ie maj ą zdalny gran iczne kopie i to b ędzie Maria straszna komprom itacja tych ludz iach jak już ju ż tera z wsp ółczuję krajanie z kasy, żeby się jednak obecna na kon iec pytan ie m ianowicie wybór pan a Piotrowicza pani prof . Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego wygl ądem na minę pod łożoną pod prezesa Dudzie, kt óry musi t o podpisać nie będzie żołnierzy, al e dz isiaj nie dziwi ę się nie b ędzie pa n w ogóle PiS to jes t partia, kt óra generaln ie nie diagnozuje, ale dl a mn ie dosyć oczyw iste, że wszystk ie ruch y, które wykona ło wyro k Trybunału Konstytucyjnego o d początku s łużą do teg o, żeby zdeprecjonowa ć instytucję to s ą świadome gesty s łużące do teg o, żeby powiedzie ć spo łeczeństwu Słuchajcie Trybunał Konstytucyjny te ż tak naprawd ę n ic n iczym tam jest tak a pani, kt óra dobrze gotuje ja ch ętnie do nich chodz ą na ob iady i n o nie ma wprawdzie żadnych kompetencj i do teg o, żeby robić to co rob i t o w iemy wszysc y, bo alb o czuj e ta no no to sędzia an i n ie, bo mia ła tam kłopoty w tym w swo im rządzie PiS wniosek rady są bardz o dobre recenzj e w tych no generalnie pytamy tam ludz i, którzy po prost u wiecie n o pani, która jes t sałatkę bluzg i na wszystkich naoko ło i pa n, kt óry z uśmiechem makiaweliczny na twarzy, mówi że był prokuratorem, al e się n ie cieszył no t o wszystko służy do teg o, żeby t e te n Trybunał, nawe t je żeli kiedykolwiek zaczn ie wydawać jakiekolwiek wyrok, bo na raz ie chyba tego nie rob i, bo tam robi rob i się ciesz ę bo, ponieważ większość, ale czasem si ę pa ństwa zapyta ć prezydent podpisze nominację oczywiście, że podpis, ale n ie będzie cieszył się pa n Joński n ie myślę, że może t o zrobić w noc y pod os łoną mroku ma ju ż doświadczenie w te j kwestii kolejowe n ie żyje myślę, że w świetle jupiterów dzie ń o godzinie dwunaste j przy d źwiękach hymn u Narodowego podp isze i 5 lat później przestanie o ty m, my śleć ja my ślę, że rol ą wyborców p ół rok u później przypomnie ć o tym, żeby zaczął ten dla gości c o b ędzie robi ł, a to przeważnie to ja k tak t o zorganizowa ć życia sędziowskiego szczeg ólnym akcentem zako ńczymy nasz e dz isiejsze spotkan ie chcia łem bardz o podzi ękować naszym go ściom którymi są czy byli pan i prof . Małgorzata Omilanowska redakto r Michał Broniatowski redakto r Paweł Wroński bardz o bardz o państwu dziękuję teg o dnia po średnika w n iedziele dziękuję bardz o rannyc h program wydała koleg a Maciej Jarząb realizowa ł Maciej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCIE PASSENTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA