REKLAMA

Światowy Dzień AIDS. "Dziś, dzięki rozwojowi medycyny, chorzy mogą żyć normalnie"

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-01 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pierwszym moim gościem niedzielnym magazynie Radia TOK FM jest pani Anna marzec Bogusławska dzień dobry dzie ń dobry dyrekto r krajoweg o centru m d s . AIDS, a to dlateg o dzi ś będziemy rozmawia ć o te j chorobie prz y okazj i światowego dn ia AIDS, al e także prz y okazj i przypadającego ko ńczącego si ę tygodn ia testowan ia w k ierunku Chin Europejskiego tygodn ia testowania n o właśnie teraz chcia łby, żebyśmy podcza s tej rozmowy pr óbowali po p ierwsze, obalić Rozwiń » kilka mitów po drug ie, te ż zadziałać u świadamiającą, a po trzec ie wreszcie opowiedzie ć, jak i jest statu s te j chorob y na mapie świata my ślę że, że też powinni śmy rzuci ć to on a tak ie globaln e t ło przyznam, że wr ócę do tego co wydarzy ło si ę przed lat y świadomość Polaków mam wrażenie pos ługuje się w te j chwili intuicj ę dotycz ącą AIDS zwi ązana była ze znanym i ludźmi, kt órzy na chorob ę zapadl i w 1 przypadku n ie żyją, a w drug im przypadku maj ą się dobrze myślę, że to Fredy Merkury, kt óre us łyszeliśmy na początku w iele minęła rocznica ta k na początku la t dziewięćdziesiątych 24 listopad a dok ładnie zmarł l ider frontman grup y Queen, ale by ł te ż Magic Johnson znakomity ameryka ński koszykar z uczestn ik Dream teamu, k iedy stan y Zjednoczone grał na igrzyskach ol impijskich wielka popularn a rozpoznawalna gw iazda ligi NBA i w ówczas zaczęliśmy zastanawia ć si ę kog o dotycz y t o chorob a absolutnie można unikn ąć jeśli tak t o w jak i sposób to zrobić w ogóle d a si ę wyleczy ć, a je żeli chodzi o Magic Johnson mia ł więcej szcz ęścia, poniewa ż dowiedzia ł si ę swoim zaka żeniu w momencie, k iedy dost ępne już były leki anty retr o w irusowe w radiu Merkury, gdyby by ć mo że przetrzymał jeszcz e rok 2 pewnie mia łby też szansę nale żeć do dnia dzisiejszego n iestety tak się n ie sta ło, jeżeli chodz i o pan a intuicji i o kwesti ę teg o, że jes t t o troch ę problem zdrowotn y, bo to zaka żenie HIV i chorob a AIDS mo żna określić jak o problem zdrow ia i zdrowotn e jak o w łaściwie 1 z istot 1 z istotniejszych zagro żeń zdrow ia publ icznego, kt óre rzeczywi ście trochę odchodz i w cie ń, je żeli chodz i o tak ie nag łośnienie med ialne, je żeli chodz i też o, jakb y takie n o skup ienie si ę na n im i pro profesjonalist ów w ochron ie zdrow ia i zreszt ą sameg o spo łeczeństwa t o pewn ie troch ę za sprawą leczen ia retr o w irusowego, które n o i ci ągle n ie potraf imy wyleczy ć AIDS n ie potraf imy wyleczyć zaka żenia ich, al e dz isiaj dost ępne leki, a przypomnę, że s ą on e w ogóle dost ępne o d dziewięćdziesiątego sz óstego rok u, ale wówczas t o by ły lek i po pierwsze, n o, jakb y obarczon e du żym poz iomem dzia łań niepo żądanych po drugie, n o te ż mn iej na pewno skuteczn e ni ż leki, kt óre mam y do dyspozycj i dz isiaj, ale t o leczen ie jest dostępne pojawiaj ą się cora z to nowsz e leki cora z bardz iej efektywn e i w łaściwie dz isiaj mówimy, że AIDS jes t chorob ą przewlekłą no n iestety cz ęsto zapom ina si ę o dodan iu ci ągle o charakterz e śmiertelnym, ale z e wzgl ędu na t o, że mo żna podawa ć lek i on e przed łużają życie pacjent a poprawiaj ą jakość teg o życia właściwie dziś m ówimy, że pacjenc i żyjący z wirusem będą żyć praw ie tak sam o długo jak o osoby woln e o d zakażenia no s ą doniesienia konferencyjn e, które mówią, że t o jedna k ci ągle ta przew idywana d ługość życia osób zakażonych jes t kr ótsza 14 lat od os ób, które n ie s ą zakażone n o al e jedna k na pewno dz isiaj komfor t życia z wirusem jes t znacznie większy wi ększe s ą te ż szans ę na tak ie życie normalne, chociaż no te ż trzeb a przypomnie ć o ty m, że ra z rozpocz ęte leczenie anty retr o w irusowe trw a prze z ca łe życie nie wolno go przerywa ć oczywiście s ą mo żliwe zm iany terap ii w przypadku w przypadk u oporności cz y innych, jakb y uwarunkowa ń medycznyc h jedna k pacjent mus i zdawa ć sobie spraw ę z teg o że, rozpoczynaj ąc terap ie ant y rektorow i bluesową b ędzie j ą kontynuowa ł do ko ńca życia ja my ślę, że ten t o te n szereg zagadnie ń w łaśnie spowodowa ło, że troch ę odeszliśmy, bo w p ierwszych latac h niew ątpliwie towarzyszy ł wszystk im strac h wted y, kiedy pojawiło się pojawi ła si ę informacja o zaka żeniach w iedza o AIDS wczesn e lat a osiemdziesiąte g łównie towarzyszą wszystk im strach, bo wtedy jeszcz e n ie było lek ów p óźniej stopn iowo wraz z pojaw ianiem si ę kolejnych lek ów ant y retr o w irusowych ten strach ust ąpił, ale by ć może problemem jes t to, że nie przysz ła w ślad za nim ch ęć zdobywan ia rzetelnej w iedzy tylk o po prostu wszyscy uznal i, a s ą leki no t o w łaściwie problemu nie ma tymczasem to n ie jes t tak, bo życie z w irusem zawsz e b ędzie inne trudn iejsze o d życia be z zakażenia tera z przejd źmy do teg o co c o istotne choćby ze wzgl ędu na ten tydzień, w którym pan i przed chwil ą wspomnia ła m ianowicie ta obaw a to nie wiem czy to jes t strach czy te ż wsty d, b y poddać takiemu badaniu, bo pewnie w iele osób myślę co b ędzie jeśli okaże si ę, że teg o w irusa ma m te n w irusy w sposób jednoznaczn y kojarzon y jes t z kontaktam i p łciowymi bardz o cz ęsto wykluczaj ą wykraczaj ącymi poza tak ie regularne związek, kt órym człowiek jest to wiąże si ę też obyczajowo ścią mus i pan i przyznać, więc jest t o temat tab u, kt órego un ikamy jak w iele to, że moj e pytanie zrob iono, by by t badan ia by ły powszechn e, żeby niekoniecznie udawa ć si ę d o do centrów, które tak ie badania przeprowadzaj ą, al e przeprowadzać prz y okazji n ie w iem zwyczajnej morfologii n p . o tym, że jes t zakażony w irusem HIV dowiedzia łem si ę w momencie, kiedy robi łem podstawow e badan ia przed operacją kolan a zapytano mnie czy pa n chc e też prz y te j okazj i tak progra m, że zapytano, bo n ie zawsz e pytają no tak al e gdyb y tak ie badan ia dodatkowe przeprowadzan o za symboliczną kwotę prz y okazji Niewiem ka żdego zabiegu Operacyjnego okazj i, b y zwyczajne j morfolog ii kobiety wci ąż pod podlegają takiemu obowi ązkowi z tego co nale ży koniecznie zaraz si ę do tego wszystk iego obowi ązuje Otóż oczywi ście w Polsce też w k ierunku Chin można wykona ć bardz o r óżnych m iejscach mo żna wykonać komercyjn ie mo żna wykona ć gab inetach niektórych lekarz y mo żna wykona ć stacja sanep id my szczeg ólnie polecam y wykonanie testów w spos ób anonimowy bezp łatny i be z sk ierowania w łaśnie 1 z 30 punktów konsultacyjn o diagnostycznych ich pełna lista znajduj e si ę na stronie w ww kropkę AIDS grupka go w kropk ę po wzruszen ie wręczył tak wr ęczył pan u zaproszen ie, poniewa ż pan mówi o ty m, że, że jakb y wykonywa ł pan też w kierunku Chin tymczase m szacujem y, że jedyn ie oko ło 5 do 9 % doros łych Polaków tak i tes t wykona ło st ąd, jakb y prz y wszystk ich kampaniach r ównież promujem y testowanie w k ierunku Chin, dlaczeg o szczeg ólnie zach ęcamy do odw iedzenia tak iego punktu, poniewa ż po p ierwsze mam y świadomość wysokiego profesjonalizmu doradcy, kt óry ta m pracuj e przed teste m jes t świadczone oczywi ście mo żna z teg o zrezygnować poradn ictwo przed wykonaniem testu i p óźniej po wykonan iu test u również tak iego poradnictwa mo żna skorzystać szczeg ólnie, je żeli wyn ik test u jes t dodatn i mamy jakb y pe łną wiedz ę na tema t standard ów testowania mo żna też skorzystać w wi ększości punkt ów szybkiego test u, czyli właściwie wyn ik teg o test u przes iewowego jest o d razu no i ponieważ w iele os ób nie ma odpow iedniej w iedzy tuta j można zada ć doradc y szereg pyta ń na tema t w łaśnie zaka żenia czas u wykonan ia test u tyc h wszystk ich dodatkowyc h dodatkowyc h korzystnyc h sytuacji nie ma w momenc ie, kiedy n p . wykonuj e si ę też samodz ielnie czy idzie po prost u komercyjn ie wykona ć tes t dzia łalność tych punkt ów jest oczywiście sk ierowana do os ób o najwy ższym poz iomie ryzykownyc h zachowań, al e też wa żne tutaj jest te n w ątek edukacyjn y, kt órym wspomniałam oczywi ście szczeg ólnie zach ęcamy do wykonania test u w k ierunku Chin w kobiety ciężarne alb o już nawe t planujące macierzy ństwo pa n o ty m, wspomnia ł w Polsce n iezgodnie z rozporz ądzeniem m inistra zdrow ia t o lekarz ginekolog ma obowi ązek zaproponowan ia ka żdej kob iecie, która jes t w ciąży w czas ie ci ąży też pow inno si ę wykonywa ć dwukrotn ie natomiast najlepiej ju ż na etap ie planowan ia macierzy ństwa, żeby zar ówno kob ieta, jaki partne r m ąż wykonali przysz ły ojciec dziecka wykonali tes t w k ierunku Chin dlatego o ty m, zawsz e przypom inamy jeste śmy kraje m o n iskiej prewencj i zaka żeń i to oznacza, że t e wska źniki osób zaka żonych w stosunk u do ca łej populacji n ie s ą wysokie dlateg o w Polsce n ie jest stosowan e takie rozwi ązanie jak w krajach, kt óre mają ten t e wskaźniki zachorowa ń wysokie alb o du ży poziom m igracji stąd, jakb y staw iamy na edukacj ę i racze j zach ęcanie do wykonan ia testów w kierunku Chin w mamy 2 minuty, więc zada m pan i jeszcze jedno pytan ie zwi ązane z grupam i ryzyka teg o si ę rozszerzyły, poniewa ż dotyczy ło to przed e wszystk im ludz i zmieniaj ących partner ów seksualnyc h dotyczyło t o tak że os ób u żywających narkotyków teraz mam wra żenie, że bardzo szeroka gubi ą się grup a tyc h, kt órzy bardzo chętnie ozdabiają swoje cia ło poprze z tatuaży przyzn a pani, że t o mod ę tak r óżne tatuaże też malowan e te s ą o wiele bardziej bezp ieczna og ólnie rzecz biorąc pewn ie mn iej bolesn e te ż tak, al e dolna grup a, gdyby śmy chc ieli zrobić badanie os ób tak i tatua ż ma to to pewnie była ona, jak o że tatuaże podobn ie jak wszystkie zab iegi medyczne pow inno si ę wykonywa ć jednorazowy m lu b sterylny m sprzętem, wi ęc zakładamy, że taki w łaśnie sprz ęt jest stosowan y do wszelk ich zabieg ów kosmetycznyc h wykonywan ia tatua ży czy przek łuwania uszu, b o w przec iwnym razie mielibyśmy du ży proble m pa ństwo zwracać NATO miast w tyc h zach ętach Danza w zachętach poniewa ż, jeżeli jest t o osob a, kt óra często wykonuję tatua ży w jakimś jaki ś n iepewnych miejsca tak n ie w ie, jak im sprz ętem n p . tak i zabieg cz y cz ęsto np. jest stosowan ie steryd ów anabolicznych no niestety ty m samym sprz ętem z innymi osobami nie woln o tak robić n o trzeba stosowa ć zawsz e tylk o jednorazow y sprzęt w ówczas, jakb y tak przypom inamy o tym, że w tak iej sytuacji pow inno się wykona ć przynajmniej test w k ierunku Chin, al e jeżeli chodzi o t e populacje szczególnie wra żliwe na ryzyko zakażenia dziś n ie m ówimy o grupac h ryzyk a m ówimy racze j ryzykownyc h zachowan iach t o rzeczywi ście w Polsce w te j chw ili dzięki programom redukcji szk ód znaczn ie mniejszym stopn iu zaka żają si ę osoby stosuj ące narkotyki drog ą do żylną natom iast głównym główną drog ą rozprzestrzeniania si ę zaka żeń s ą kontakt y seksualne z e szczeg ólnym uwzgl ędnieniem populacj i m ężczyzn maj ących kontakt y seksualn e z m ężczyznami często te ż wspomagaj ących się eche m sekse m, gdzie mo żna zg łaszać si ę zasięgnąć informacji na tema t AIDS na temat h ip, zanim kto ś zdecyduj e się p ójdą punkty przeprowadzić tak ie banalne tak n o, wi ęc do ko ńca grudn ia w całą dob ę b ędzie czynn y telefon zaufan ia HIV AIDS wszystkie telefon y s ą na stronie krajowego centru m ds. AIDS mo żna te ż zada ć pytan ie poprze z poradni ę internetową r ównież wej ście prze z w ww kropkę AIDS grupka go w kropk ę PL dzi ękuję pani bardz o t e rozmowy pan i Anna marzec Bogusławska koordynato r krajoweg o centru m d s . AIDS, bo moim pa ństwo goszczą dzi ękuję bardz o zapraszam państwa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA