REKLAMA

Po co sportowcom rolowanie ciała?

Rusz się, na zdrowie
Data emisji:
2019-12-01 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:34 min.
Udostępnij:

Wyjaśnia Karolina Dochowska - międzynarodowy Master Trener BLACKROLL, która specjalizuje się w treningu powięziowym.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w sprawie r óżni si ę na zdrow ie niedzielny magazy n Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kon iec państwa ponownie jest nas z sta ły cykl rusz y na zdrowie się przywitać go ści Karlino Wachowska jest z nami dzień dobr y dzie ń dobr y b ędziemy mówić o ty m co stało się o d k ilku la t albo staje się dl a niektórych fundamente m w treningu indywidualnym treningu grupowy m w łaściwie nie ma drużyny czy piłkarskie siatkarskie cz y koszykarsk iej, b y członkowie byl i zawodn Rozwiń » icy nie nos ili pod pach ą takich rowerów je śli pa ństwo wiedz ą, o co chodz i później no kr ólują zawodnicy wszyscy mówią, że to fanaber ia, kt óra w środę ze Stanów zjednoczonych zdaj e si ę około 10 lat temu można by ło dostrze c p ierwszych tak ich zawodników i o ty m rozmawiamy natom iast pozwoli ć Karolina pa ństwo również n im do teg o przejdziemy też oprzeć swoj e historie tera z nazywa si ę Wachowska niegdy ś nazywa ła si ę Stanek i zawodową koszykark ą nasze j ekstraklasy prze z wiele w iele lat, graj ąc w najwyższej klasie rozgrywkowe j cz y ju ż wtedy będą jeszcz e aktywn ą sportsmenką my ślała o ty m, żeby zg łębiać wiedz ę na tema t ludzkiego ciała jego przygotowan ia d o do wysiłku tak, b y potem zaj ąć się ty m w przysz łości absolutnie i czasam i tak ie zastanaw iam się na d tym temate m t o bardzo mocn o żałuje, że w tamtyc h czasach gra m w koszykówkę nie miała takiej w iedzy, ale przede wszystkim do świadomości na temat pracy z ludzk im cia łem jak ma dz isiaj to jes t myślę problem globaln y, je żeli chodzi o profesjonalnym sporc ie czasam i brakuje nam w łaśnie takich nowości z e świata tren ingu motorycznego przygotowan ia tren ingu funkcjonalnego, kt óry znacz ący spos ób polepszyły, b y tak powiem nie tylk o kondycja, al e te ż form a zawodnik ów na tamte n cza s rolowan ie absolutnie nie by ła popularn a na szkodę ogromn e, bo może n ie był tuta j dzisiaj n ie było by łabym w mn iej, a my ślisz, że to tak w iele wnos i do tren ingu sportowc a rolowanie n o poz a pozorn ie czynno ść do ść błaha wydaje się żona w żaden spos ób n ie pomaga poza tym istnieje w iele rozma itych opinii na te n temat pow inna się rolowa ć cia ło przed tren ingiem przed zawodami czy powinno si ę to w ramach regeneracj i robić po to, właściwie żyjemy w olbrzymiej niewiedzy poza ty m t e trendy zmieniają się z e wszystkimi b ieganiu te ż niegdy ś mówiono, że to interwa ły podnosz ą nasze parametry je śli chodzi ob iegi nawe t długodystansowej, mówi że n ie biegi ciągu i t d . tak dale j są m łode kon iunktury w iemy, że tuta j jak zawsz e nale ży powiedzieć t o zale ży t o zale ży o d przypadku t o zależy r ównież o d sportowc a, al e także o d celu, jak i chc e osiągnąć poprze z rolowan ia ja zajmuj e się sama ma m na metodologię nauczan ia rolowan ia dobrych 6 lat tak naprawdę w ty m co robimy wychodzimy tak naprawd ę o d terap ii manualnej mój m ąż jako f izjoterapeuta o d sameg o pocz ątku bardz o mocno myślał nad ty m jak tutaj przet łumaczyć na nauk ę rolowan ia tak naprawdę na t o c o pacjent mo że odtworzyć sam poprzez rolk ę na swo im ciele więc, owsze m, możemy wykorzystać rolowan ia jak o genialne narz ędzie regeneracyjne przed e wszystk im po treningowo czy uwa żam t o namiastka masa żu w testac h jak najbardziej jes t t o forma automat sta żu w Polsce jakby ta czynno ść jest najcz ęściej, a znana i popularyzowane po prost u pod nazw ą rolowania natom iast na Zachodzie bardz iej spotyk a si ę nazw ę n p . SMT albo SMS - a, czyli są w manife ście Lis jest to nic innego jak auto mas a mi ęśniowa powiedzia ł z wykorzystan iem narz ędzia w postac i w łaśnie rolk i cz y piłki, w jak ich innych tuta j specjal istycznych śmiesznie wygl ądających produkt ów i faktyczn ie jes t także ma generaln ie rolowanie sam o w sobie ma pot ężne tuta j dzia łanie n a na cia ło człowieka tylk o i wyłącznie zale ży o d tak naprawdę cel u w jakim chcemy wykorzysta ć, wi ęc jak najbardziej przed tren ingowo jak najbardz iej Potęgowo, al e również terapeutyczn ie nale ży do teg o wszystk iego poznać pewn e zasad y, ab y to faktyczn ie si ę sprawdza ło w tych kwestiach przyznam, że n ie zrobi ł teg o programu, gdyby n ie do świadczył tego na własnym ciele w łaściwie na w łasną tylko na czele mojeg o dz iecka, odk ąd zacz ął regularn ie rolowa ć t o oko ło 10 minut przed zasadniczym treningu m ówił po przej ściu 15 minut t o w łaściwie narzek a na żaden ura z, kt óry powsta łby skutek i innej czynności niż n ie mechaniczną oraz z e stron y przec iwnika przyznam, że te ż nie zrobi ł tego programu, gd y na w łasnym ciele też nie odczu ł jak rolowanie pomaga je śli rob i si ę to częściej ni ż raz w tygodniu obra z na miesi ąc po, dlaczeg o tak późno ktoś w łaśnie pytanie, kt o doszed ł do wniosku że, że to pomaga to jest tak ie prost e, że można tym samy m zadzia łać bardz o prewencyjn ie choćby chroni ące przed kontuzjam i ja my ślę, że to wszystk o razem z e sob ą jes t troszeczk ę system naczy ń powi ązanych, poniewa ż g łównie poprze z rolowan ie oddziaływuje m y n a tzw. tkank ę poj ęciową, a i teraz z kole i wszystk ie osoby pracuj ące z ludzk im cia łem, jakby n ie b ędą si ę tutaj dziwiły czy m jest pami ęć, bo pracują stąd tkank ą na c o dzie ń natomiast osob y powiedzia ła tak ie prywatn e nie do końca wiedz ą czym ta powie ść jes t prawda jes t n ic innego, bo pozwoli, że tak powiem jako la ik trasie n ie zweryf ikuje jak pa ństwo kupują mi ęso na ob iad nie ma jes t on o czerwone mięśnie strun jest ono pokryte z tak ą białą b łoną dok ładnie i miesi ęczne biały, bo n ie pow inni si ę ślizgać nie pow inien być przyklejony na trybuna powinna by ć przyklejon a do tego mięśnie n o bo inaczej jeśli n ie pracuj e właściwy spos ób dobrze bardzo dobrze to jes t dokładnie to struktura, kt órej mówię n o i jakb y tuta j wracaj ąc do teg o, dlaczeg o tak p óźno, bo sam a medycyna dop iero prze z ostatnich kilka la t dostrzeg a tak naprawd ę istotę samej tkank i powiedziała jak w iele od niej zale ży, gdyb y tak naprawdę spojrze ć na t o co wspomnia łem, czyl i głównie kontuzj e najczęściej dotykający sportowc ów, czyli naderwania wszelak iego rodzaj u naciągnięcia t o s ą wszystko uwodziciela właściciele mieszka ń w głowę to s ą chyb a kluczow e partie może jecha ć tak t o s ą wszystko tkanki powierzone, kt óre tak naprawd ę wpływają na t o czy mniejsze jes t elastyczny czy dobrz e się adaptuj e pod k ątem pod łoża tak naprawd ę cz y właśnie te n Ślizg, które pow inien nastąpić prz y prz y przy dany m ruch u jes t zachowan y, jeżeli skarg a powiedzia ła sklejona n iestety pewne ruchy s ą ograniczone c o w konsekwencj i skutkuj e tzw. brak u mobilności p óźniej w b ólu, więc faktyczn ie tuta j nauka pomi ędzy, która bardz o mocn o si ę rozwija przyniosła też na świat te n trend rolowania ja myślę, że rolowan ie naprawdę jes t skuteczn ą metodą ca ły czas n ie odkryto, b o na internecie cz y na różnych kana łach mo żna spotkać bardzo du żą tzw. tutor Ali cz y filmik ów, które ra z m ówią, że rolowan ie s łuszna ra żenia natomiast ca ły cza s tam jes t tak i niedosyt teg o pod k ątem prawid łowej np. techn iki, o czym wart o wspomnieć, bo większość os ób robi t o intuicyjnie to jes t Super natomiast mus i by ć zachowan y par ę bardz o podstawowych zasa d, żeby faktycznie rolowan ie by ło jeszcze bardz iej skuteczn e Ano w łaśnie cz y rolowaniem samym tym procesie n ie istnieje bardz o c ienka gran ica po przekroczeniu, której sa m sobie pomagać zaczynam y sob ie szkodzi ć, bo też nie da si ę ukry ć, że na rolowan ie chodzi o t o by te n mięsień zaczął pracowa ć pod wp ływem rolki, al e z drugiej stron y, że nie mo że być no masakr ą zwane poprze z siłę nacisku ja k tak rozum iem te ż posługuje si ę intuicj ą niż wiedz ą i s łusznie dok ładnie może sam i krzywdę sobie n ie jesteśmy w stan ie zrobi ć natomiast musimy znowu z tyłu g łowy mieć t o, że rolowan ie tak sam o jak jakakolw iek inna form a terapii manualnej cz y masa żu m a za zadan ie przerwać pewn e b łędne po łączenia pewn e wzrost y mus imy da ć szansę naszem u organizmowi, żeby po prostu si ę zregenerował jes t tak ie rolowan ie terapeutyczne intensywno ść wjeżdżamy sob ie na konkretne punkt y bólowe pow inno by ć wykonywane częściej pow iedz mi 23 × w tygodn iu wtedy naprawdę koncentrujem y się na tyc h partiach, kt óre s ą, a przeciążone, które nas bolą, kt óre w iemy, że n p . by ły kontuzjowane natom iast kierowanie nawadniaj ące, które m a za zadan ie załagodzić mi ęśnie po tren ingowo cz y np. po prostu wp łynąć na zmn iejszenie tzw. popularnych zakwas ów medycznie mówiąc do m słów t o jest szybk ie rolowan ie bardzo pow ierzchowne, kt óre mo żemy wykona ć codziennie form ie 810 minutowej rutyn y po treningowej nie ściąga rycerzo m, al e wszystkie now inki, które dotycz ą świata sportu n iezwykle mnie interesuj ą tera z musz ę zapyta ć jak wybra ć właściwą rolk ę, bo to jes t kluczowe to najcz ęstsze pytania, które się pojaw ia Crvenej, kiedy zobaczy łem kogoś, że ktoś posługuje si ę rolką, kt óra oprócz tego, że spe łnia swoją funkcj ę oprócz teg o w ibruje, czyli nadaj e dodatkow ą taką formę masa żu tak, żeby pomy ślałem wyda łem na to 500 zł co p łacimy za to 500 zł prz y czym pr óbował na tej samej Polsce teraz wyrokować wedl e tyc h wszystkich przykazań, o kt órych mówili rolkę po prost u za tward a sprawę b óle już niemo żliwe jes t położyć sobie na wysokości kr ęgosłupa odc inku l ędźwiowym przemalowania, bo człowiek um iera z bólu raczej sob ie szkodz ą niż ni ż pomaga specjal ista mus i dostosowa ć takie tak ą rolk ę do do ciała do wag i do wzrost u do stopnia zaawansowan ia jak najbardz iej ja wyznaję zasad ę, je żeli chodzi o dob ór sprz ętu mn iej znaczy lep iej i przede wszystk im otwarcie nie znacz y lepszy, bo to s ą najcz ęściej pojawiające si ę mity na pocz ątku mojej wsi ma teraz otwarc ie też lepsz y tak t o akura t, jeżeli chodz i w kontekście zdroweg o kr ęgosłupa najbardz iej natom iast pami ętam na początku mojej kar iery bardz o popularne były dolary, kt óre wygl ądały po prost u jak jeże i ludziom się wydawało im więcej tylk o tyc h końców, tym bardziej efektywne t o b ędzie g łębi b ędzie chodzi ło, a tak naprawdę absolutn ie tak n ie jest, żeby Rolka by ła efektywna przed e wszystk im oddzia ływa na pomysł mus i by ć płaska, więc im mn iejsze na n iej dz ieje mam y lepszą pewność, że on e bardziej precyzyjn a i faktycznie m inimal po milimetrze b ędzie stymulowała wszystk ie receptory czuciowe naszy m celem natom iast, je żeli chodz i o twardość faktyczn ie swojego czas u by ło w iele takich twierdze ń z r óżnych środowisk i mocn iej ty m lepiej bardziej bol i tym te ż lep iej my, skupiaj ąc si ę na doborz e twardo ści konkretnie mówimy o tak naprawd ę indywidualnym napi ęcie mi ęśniowe cz y bolesno ści sztywno ści Rolka pow inna by ć dobran a do mo żliwości ka żdego użytkownika n o bo n ie wyobra żam sobie n p . Alicja, kt óra wa ży 50 kg będzie ćwiczyła na te j samej walc e c o np. Tadek, kt óry waży 110 to s ą zupełnie 2 różne ciała innej stymulacj i potrzebuj ą, owszem, Rolka nie może by ć za miękka, al e też nie może by ć za twarda, wi ęc my tuta j operujem y w rehab ilitacji w takim pojęciu w skali od 1 do 10 tak mniej wi ęcej 78, czyli wykrzycz y, al e nie g łośno coś w ty m stylu, wi ęc je żeli ktoś zaczyna dopiero swoj ą przygod ę z rolowan iem jak gorąco poleca m, żeby zacz ąć nawe t o d bardziej mi ękkiej rolki ni ż za tward y lepiej stopniowo to tward y sob ie po prost u podnosi ć niż po łożyć na zbyt tward y rolce c o będzie skutkowa ło po prost u szybkim zniech ęceni si ę, a dodatkow o, jakb y efekte m odwrotnym o d zam ierzonego, bo cia ło, dostaj ąc mocne agresywn e bodz iec dodatkow o si ę na mnie zam iast si ę rozluźnić i w konsekwencji n ie b ędzie teg o efekt u regenerację rozr óżnienie t o zapytam pewności raz jeszcz e czy rolowan ie dotycz y tylk o sportowców wyczynowyc h tyc h, kt órzy podejmuj ą wysi łku fizycznego nie w iem przynajmn iej 4 × w tygodniu cz y rolowanie t o taka form a h igieny ciała jak n ie wiem spacer, kt óry powinni śmy skutecznie k ilka razy w tygodniu być może n ie w iem szybki truch t, na które mogą pozwala ć c i, którym zdrow ie na t o pozwala, żeby wple ść w og óle można myśleć w tak ich kategoriach że, że Jan Kowalski, który pracuje na c o dzie ń w biurze nie wstanie zara z po tym, jak si ę przebudz i trochę rolę we własne ciało, b y pobudzi ć do życia to jest bardz o wa żny temat, kt óry w ty m momencie poruszy ła, bo oczywiście rolowan ie jak najbardz iej utożsamiane z osobam i aktywnym i f izycznie natom iast prawda jes t taka, że rolowan ie jes t rewelacyjnym narz ędziem na każdego z nas lekarz y osoby, która sto i na 2 nogach chodz i porusza si ę w jak i spos ób używa swojeg o ciała, poniewa ż w jego ciele zast ępują występują pewneg o rodzaj u przeciążenia w szczególności, je żeli m ówimy o osobach pracuj ących w biurze, które poprze z większą cz ęść dn ia po prost u siedz ą potrzebują uruchomić t e struktur y powiedzia ł ja bym nawe t miała tutaj zaznaczy ć, że rolowan ie jes t bardziej potrzebn e czynnością dl a os ób n ieaktywnych f izycznie niż tyc h aktywnych f izycznie, ponieważ t o są biegać cz y osob y uprawiające fitness one w jaki spos ób stymuluj ą swoj e cia ło i poprze z ruch będą wpływały na t o tkankę powiedzia ła natom iast osoby powiedzia ła tak ie prywatn e, które n ie są zby t mocn o zaprzyja źniony z ruchem mają tuta j bardz o duży deficyt, je żeli chodz i w łaśnie o uelastyczn ianie umocnienia swojeg o ciała to nie tak że rolowanie sam o wystarczy nale ży porzucić wszystko inne form y aktywno ści na pewn o dobrym pocz ątkiem wykpić się szczerz e się roluje t o już wysiłek zapewniony bardzo b ędziemy mówić tuta j w konsekwencj i bolesno ści, je żeli kogo ś cokolw iek boli w szczeg ólności placebo to jes t chyba zna k naszyc h czas ów jak najbardziej Rolka jes t prostym narz ędziem do wykonan ia w domu, dzięki którym mo że sobie zmn iejszy dolegliwo ści b ólowe ja przewa żnie m ówi także fizjoterapeuta t o właśnie pod k ątem h igieny ciała, kt óre m ówiły to to ta k ja k u dentysty powinniśmy chodzi ć na przeglądy do f izjoterapeuty te ż powiedzmy chodz i na przeglądy natomiast Rolka jest tak ie narz ędzie, które powinny by ć ka żdego użytkownika w domu i w łaśnie nawe t n ie codz iennie 23 × w tygodniu po prost u po łożyć na n iej przed telewizorem i troszeczk ę przemalował psie przemalowa ć swoje cia ło, bo dzi ęki temu po pierwsze jes t lepsz e od żywienie tkanek mniejsza bolesność sztywno ść, al e tak naprawd ę te ż lepsze procesja czy t o czuc ie głębokie po prost u nas z m ózg lep iej komun ikuje się ze wszystk imi cz ęściami organam i swojeg o cia ła, pobudzając w ten sposób w łasne ciało mówi w tej perspektyw ie tego, który ze sportem nie jes t pa n bra t skłoni nie wiem wywołał na s takie poczucie, że chcem y jeszcz e wi ęcej, by zaangażować inne form y aktywno ści jak najbardz iej t o świetny spostrzeżenia myślę, że osob y, kt óre w łaśnie tak imi powolny m ma ło inwazyjnymi krokam i, które n ie są takie tren ing siłowy biegowe rzecz, że pójdzie mus i si ę specjaln ie przygotować przebrać wyj ść z domu nie da j Boże spocić dzi ęki dzięki takiej rutynie rolowan ia mo że zachęcić swoje cia ło te ż poczuj e tak ą wewn ętrzną potrzeb a przez samo ciało prosi o więcej, wi ęc jak najbardziej jak o form a prze łamania lod ów świetne rozwi ązania, gdz ie znale źć tak naprawdę w łaściwy instrukta ż jak z rolk ą izolowanie się obchodzić powiedział, że med ia spo łecznościowe oferują mn óstwo poradników na ten tema t, al e ta k jak w każdym środowisku s ą ci, kt órzy się na tym znaj ą mają kompetencje s ą c i, którzy uwa żają, że na ty m znają by ć mo że poradzono niekoniecznie dobrze, bo sami n ie maj ą żadnego do świadczenia problem poleg a na ty m, że rolowanie ca ły czas wydaj e si ę czynno ścią bardz o banalną i bym powiedzia ła ma ło jako specjalistyczn ą, a rzeczywisto ść zupełnie odwrotna, je żeli ktoś pozn a jakieś podstawy anatom ii i tak naprawdę techn ik wykorzystania, ale to będzie du żo bardz iej efektywne no i bior ąc pod uwag ę faktyczn ie w internecie jes t jednocześnie bardzo du żo publikacji, ale dl a mn ie mało jako ściowych i ma ło warto ściowych sama c ierpi n iestety na te n problem że, że cały czas z ty łu głowy jes t to, żeby tyc h materiałów kr ęcić wi ęcej wi ęcej więcej nie zawsze cza s na t o pozwala mam y w planach w najbliższej przysz łości bardz o fajn y projekt, który my ślę, że wiele os ób b ędzie mog ło skorzysta ć z n iego po prostu na co dzie ń u s iebie w domu, al e tak naprawdę jes t w ielu te ż przeszkolonyc h trenerów czy to przez e mnie czy te ż prze z inne wartościowe szko ły f itness, do których mo żna się udać to s ą tzw. trenerz y rolowania czyteln e, że renty, kt órzy mają w łaśnie ju ż str icte konkretne narz ędzia, ab y pom óc tak iej osob ie dobrać rolowan ie pod k ątem jeg o potrze b i indywidualnej tuta j indywidualnego tuta j poz iom aktywno ści dzi ękuję bardzo za te rozmowy jestem c iekaw czy pa ństwo młodzi zdecydowal i si ę przekonać do tego, że rolowan ie Błach jeszcz e raz powt órzę czynność kojarz ące si ę czym raczej z wa łkiem do c iasta jak bardzo zach ęcam t o naprawdę nie boli my ślę, że nowy rok to jes t przed cudowny czas, ab y wprowadzi ć nowe zm iany do swojego życia warto chyb a tego zacząć rusz y na zdrowie mo im go ściem by ła Karolina Lachowska trenerk a edukatorka też je śli chodz i o formy rolowan ia, o kt órych m ówiliśmy tak że właścicielka kliniki wizj ą fo r Life, kt óra jak wiemy m ówi światku sportowy m specjalizuje si ę tak im popul istycznym podejściu do dok ładnie do terap ii dziękuję bardzo liczą również państwo zaproszon o informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RUSZ SIĘ, NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA